Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet227/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   ...   238

tortue


 nf toshbaqa. 

tortueux, euse

 adj qiyshiq, egri-bugri. 

tortueusement

 adv qiyshiq, egri-bugri. 

torture


 nf azob, uqubat, qiynoq, qiynov. 

torturer


 vt azoblamoq, qiynamoq, azob bermoq, qiynoqqa solmoq. 

torturant, ante

 adj azoblovchi no‘xta, burov. 

torve


 adj olaygan, qinjir, ola-kula nigoh. 

tory 


adj, nm tori (Angliyadagi konservatorlar partiyasining a’zosi).  

tôt


 adv et  adj erta,  ertaroq vaqtli, vaqtliroq,  tezda,  tezroq, avval, avvalroq, 

oldin, oldinroq. 

total,  ale,  aux

  I.  adj  hamma,  barcha,  umumiy,  mutlaq,  to‘liq;  II.  nm  

umumiysi, hammasi, barchasi, jami. 

totalement

 adv butunlay, batamom, yalpi. 

totaliser

 vt 1. qo‘shmoq; 2. jamlamoq. 

totalisateur, trice

 adj, nm jamlovchi mashina, totalizator (o‘yin). 

totalitaire

  adj  1.  yakkahokimlik;  2.  yaxlitlik;  une  conception  totalitaire 

du monde dunyoning birligi, yaxlitligi qonuniyati. 

totalitarisme 

nm yakkahokimlik siyosiy tuzumi. 

totalité

 nf barchasi, hammasi, jami. 

totem 

nm urug‘, qabila,  to‘da yoki oilaning paydo  bo‘lishida bosh ota yoki bosh ona hisoblangan hayvon yoki o‘simlik, muqaddas urf odat, totem. 

totémisme 

nm muqaddas odatga, totemga asoslangan ijtimoiy tashkilot. 

toto 


nm arg bit. 

toton 


nm falloq. 

touareg


 n et adj sahroyi kabir ko‘chmanchilari (doim ko‘plikda). 

toubib 


nm tabib. 

touchant


1

 prép aloqador, taalluqli. 

touchant

2

, ante adj 1. ta’sirchan, yurakni ezadigan; 2. jozibali, nazokatli. 

touche


1

  nf  1.  qarmoqqa  tegish,  xo‘rakni  tortish,  yemakka  tegish;  2. 

tavoze. 

touche


2

 nf bo‘yash, mo‘yqalamdagi rang. 

touche

3

 nf darvoza chizig‘i (futbol, regbida). touche

4

 nf yozuv mashinasi, pianinoning tugmalari. touche-à-tout 

nm  1.  qiziquvchan,  hamma  narsani  ushlab  ko‘radigan;  2. 

ko‘p hunarli, chapdast usta. 

toucher


1

 vt I. 1. tegmoq, ushlab ko‘rmoq, qo‘lini siqmoq; 2.  tegib ketmoq, 

yarador  qilmoq;  3.  kutib  olmoq;  4.  ushlamoq;  5.  olmoq  (moyana);  6.  rahmi 

kelmoq,  ta’sirlanmoq;  7.  qiziqmoq;  II.  1.  tegib  turmoq,  tutash  bo‘lmoq;  2. 

aloqador,  tegishli  bo‘lmoq;  III.  1.  qo‘l  tegizmoq,  tegmoq,  ushlamoq;  2. 

aralashmoq, shug‘ullanmoq;  3. erishmoq, yetmoq, yetishmoq; 4.  tutashmoq, 

chegaralanmoq. 

toucher


2

 

nm 1. ushlab aniqlamoq, paypaslab bilmoq; 2. qo‘l  tegizmoq;  3. pianinoda qattiq ovoz chiqarmoq; 4. qo‘l bilan tashhiz qo‘ymoq. 

touer


 vt kemani qirg‘oqqa tortish (qirgoqdagi qoziqlarga tashlangan arqon 

orqali). 

touffe 

nf bog‘ lam, dasta, tutam. touffu, ue

 adj zich, qalin. 

touiller

 vt aralashtirmoq, qorishtirmoq. 

toujours

 adv doim, doimo, har doim, hamisha. 

toundra 

nm tundra, shimoliy cho‘ llar. 

toupet

1

 nm peshonaga tushirilgan soch. 

toupet


2

 

nm fam mardlik, jasurlik. toupie 

nm 1. falloq; 2. injur shallaqi (xotin). 

tour

1

 nf 1. minora, kuzatish minorasi; 2. metall minora; 3.  fil (shahmat); 4. loc tour d’ivoire  tanholikni  ixtiyor qilish, une tour de Babel Bobil minorasi 

(hamma tillarda gapiriladigan joy). 

tour

2

 nm  1.  aylana;  faire  le  tour  aylanmoq,  kezmoq,  sayr,  sayohat 

qilmoq;  qilmoq;  Tour  de  France  Tur  de  Frans  (Fransiya  velopoygasi);  2. 

aylanish,  burash;  à  tour  de  bras  qo‘lning  bor  kuchi  bilan;  en  un  tour  de 

main  juda  tez;  tour  de  rein  qaltis  harakatdagi  og‘riq;  3.  bajarilishi  qiyin 

mashg‘ulot; tour de force kuchli harakat; 4. hiyla-nayrang; 5. ishning ketishi, 

marom; tour d’esprit  fikrga yopishib olish; 6. navbat; tour à tour birin-ketin, 

à tour de rôle o‘z navbatida. 

tour


3

 

nm tokarlik uskunasi, stanogi. tourbe

1

 nf péj to‘da, ko‘pchilik, olomon. tourbe

2

 nf torf. tourbière 

nf torf koni. TOURBILLON

 

TRAFIQUER 

 

 559 

tourbillon 

nm  1.  o‘rama,  chang-to‘zon  uyurmasi,  jin  to‘palang;  2.  suv 

oramasi, o‘pqon; 3. tez aylanish, charx urish, girdu-kapalak bo‘lib aylanish; 4. 

rohatbaxsh sarxushlik, olam charxpalagi. 

tourbillonner

 vi 1. aylanmoq; 2. charx urmoq. 

tourelle


 nf 1. kichik minora; 2. tankning zirhli qopqasi. 

tourier,  ière 

n  et  adj  diniy  ta’minotchi;  la  sœur  tourière  ta’minotchi 

rohiba. 


tourisme 

nm 1. sayyohlik; 2. sayohat. 

touriste 

nm 1. sayyoh; 2. samolyot va kemadagi arzon o‘rinlar. 

touristique

 adj sayyohlikka oid. 

tourment 

nm musibat, g‘am-alam, azob, iztirob. 

tourmente

 nf 1. dovul, shiddatli bo‘ron; 2. siyosiy beqarorlik. 

tourmenter

 I. vt 1. musibatga duch qilmoq, azob uqubatda yashatmoq; 2. 

azoblamoq,  iztirobga solmoq;  3. o‘ ta xohlamoq; II. se tourmenter vpr iztirob 

chekmoq, kuyib-pishmoq, azoblanmoq. 

tourmenté,  ée 

adj  1.  iztirobli,  ezilgan,  g‘amgin,  notinch,  jonsarak, 

bezovta; 2.  alg‘ov-dalg‘ov;  mener une vie tourmentée alg‘ov-dalg‘ov hayot 

kechirmoq;  3.  notekis,  baland-past,  o‘nqir-cho‘nqir;  un  relief  tourmenté 

notekis joy, sath. 

tournage 

nm film qilish, rasmga, tasvirga olish. 

tournant,  ante

1

  adj  1.  aylanadigan;  2.  o‘giriladigan,  chappa  bo‘ladiran, teskari  bo‘ladigan;  mil  chalg‘itadigan;  3.  aylanma;  un  chemin  tournant 

aylanma yo‘l; un escalier tournant aylanma zina. 

tournant

nm  1.  muyulish,  burulish;  2.  loc  qasos  olishga  payt,  fursat poylash; 3. hayotdagi burulish. 

tournebouler

  vt  fam  jinnisini  chiqarmoq,  sarosimaga  tushmoq,  esi  og‘ ib 

qolmoq. 


tournebroche 

nm six aylantirgich. 

tourne-disque 

nm elektrofon, qarta aylantirgich. 

tournedos 

nm molning biqin go‘shti. 

tournée

  nf  1.  ma’lum  yo‘nalish  bo‘ylab  sayohat,  gastrol;  2.  borib  turish; faire la tournée des boîtes de nuit tungi ishratxonalarga borib turish. 

tournemain (en un) 

loc adv bir zumda, bir pasda. 

tourner


 I. vt 1. aylantirmoq; 2. aralashtirmoq;  3.  gangitm oq,  aylantirmoq, 

kayf  qilmoq,  sarxush  bo‘lmoq;  4.  varaqlamoq;  5.  orqa  o‘girmoq;  6.  boshini 

o‘girmoq, nazar tashlamoq; 7. burilmoq; 8. filmga olmoq; 9. aylanasiga ishlov 

bermoq;  10.  so‘zlarni  termoq;  11.  biror  narsaga  aylantirmoq;  II.  vi  1.  doira 

bo‘ylab  aylanmoq; la terre tourne yer aylanadi, boshi  aylanmoq;  2. atrofida 

aylanmoq;  3.  o‘z  o‘qi  atrofida  aylanmoq;  4.  ishlamoq;  le  moteur  tourne 

motor  ishlayapti;  5.  o‘girilmoq;  la  chance  a  tourné  omad  yuz  o‘girdi;  6. 

o‘zgarmoq;  le  temps  tourne  au  froid  havo  o‘zgardi,  soviyboshladi;  7.  bu 

yaxshilikka  olib  bormaydi;  8.  achimoq;  le  lait  a  tourné  sut  achidi;  III.  se 

tourner  vpr  1.  o‘girilmoq;  2.  ruju  qo‘ymoq,  yo‘nalmoq;  elle  s’était  tournée 

vers les études u o‘qishga ruju qo‘ygan, berilgan. 

tournesol

1

 

nm lakmus qog‘ozi. tournesol

2

 nm kungaboqar. 

tourneur 

nm tokar. 

tournevis 

nm uchi yassi mix buragich, otvertka. 

tourniquer 

nm bir joyda maqsadsiz yurmoq. 

tourniquet 

nm  1.  binoga  kiraverichdagi  chorqirra  o‘ tqazgich;  2.  aylanib 

turuvchi tashviqot ko‘rgazmasi; 3. suv sepgich parrak. 

tournis 

nm 1. mollarda miya aylanish kasalligi; 2. bosh aylanishi. 

tournoi 

nm musobaqa. 

tournoyer 

nm gir aylanmoq. 

tournure 

nf 1. gap tuzilishi; ibora; 2. ko‘rinish, rivoji; 3. fikrlash uslubi. 

tourte

 nf 1. go‘stli dumaloq xam ir taom; 2. nodon. tourteau

1

 nm kunjara. 

tourteau


2

 

nm atlantika qisqichbaqasi. tourtereaux 

nm pl yosh sevishganlar. 

tourterelle

 nf qumri. 

Toussaint 

nf barcha avliyolar kuni (katoliklar bayrami, 1 noyabr). 

tousser

 vi yo‘talmoq, tomoq qirmoq. toussoter

 vi yengil yo‘ talmoq. 

toussotement 

nm yo‘talish. 

tout, toute, tous, toutes 

I. pron 1. to‘liq, hamma, butun, barcha; 2.  har, 

bo‘yi, davom ida; tout le jour, toute la nuit, tout le temps, tout cet été kun 

bo‘yi,  tun  bo‘yi,  har  doim,  bu  yoz  davomida,  bo‘yi;  3.  juda;  à  toute  vitesse 

juda, imkoni boricha  tez; de toute beauté juda  go‘zal; 4. butunlay; elle était 

toute à son travail u oz ishiga butunlay berilib ketgan edi; II. adj 1. hamma, 

turli, butun bir, har, har bir; tous les hommes, toutes sortes de choses, en 

tout cas, toute personne, tout va bien hamma kishilar, turli xil narsalar, har 

holda,  har  ehtimolga  ko‘ra,  har  bir  kishi,  hammasi  joyida;  2.  en  tout 

to‘lig‘icha;  III.  adv  1.  juda,  butunlay;  il  est  tout  jeune  u  juda  yosh;  toute 

belle  juda,  o‘ ta  go‘zal;  2.  tout  à  fait  albatta,  xuddi  shunday;  3.  hammasi, 

butunlayicha, butun vujudi bilan,  hech ham; pas du tout hech ham; vendez 

le tout hammasini soting. 

tout-à-l’égout 

nm oqova suv quvuri. 

toutefois

 adv shunday bo‘lsa ham. 

tout-fou


 adj g‘irt jinni. 

toutou 


nm enf kuchuk. 

tout-petit 

nm chaqloq, kichkinatoy. 

tout-puissant, toute-puissante

 I. adj qodiri mutlaq; II. nm xudo. 

tout-venant 

nm  qanday  bo‘lsa  shundayligicha,  aralashiga,  bor-budicha, 

ko‘tarasiga. 

toux

 nf yo‘ tal. tousser

 vi yo‘talmoq. 

toxicologie

 nf zaharni ilmiy tadqiq qilish fani, zaharlanish. 

toxicologique

 adj zaharlilik, zaharli. 

toxicomanie

 nf bangilik, giyohvandlik, nashavandlik, narkomaniya. 

toxicomane

 adj, n bangi, giyohvand, nashavand, narkoman. 

toxine

 nf bakteriyalar chaqiradigan zahar. toxique 

nm, adj zahar, zaharli. 

trac 

nm hayo, vahima, hayajon (ko‘pchilik oldida). traçant, ante

 adj o‘q ildiz, yonar o‘q. 

tracas 

nm mashaqqat, qiyinchilik, mushkulot. tracasser

  vt  zug‘um  qilmoq,  qo‘rqitmoq,  joniga  tegmoq,  do‘q-po‘pisa 

qilmoq, taziyq o‘ tkazmoq. 

tracasserie

 nf m’edaga teguvchi, jonga teguvchi, do‘q-po‘pisa. 

tracassier, ière

 adj zo‘ravon, po‘pisachi, jonga tegadigan. 

trace


 nf 1. iz; perdre la trace d’un fugitif qochoq  izini yo‘qotmoq; 2. yo‘l; 

suivre  les  traces  de  qqn  birovning  yo‘lidan  yurmoq;  3.  asorat;  un  visage 

qui porte les traces d’une grande fatigue uzoq charchoq asoratilik yuz; 4. 

qoldiq,  belgi;  retrouver  des  traces  d’une  civilisation  disparue  yo‘qolib 

ketgan madaniyat qoldiqlarini, izlarini, belgilarini izlab topmoq. 

tracer


 vt chiziq tortmoq, yo‘naltirmoq, ko‘rsatmoq, yo‘l ochmoq, chizmoq. 

tracé 


nm loyiha chizmalari. 

traçage 


nm chizish. 

trachée


 nf kekirdak. 

tract 


nm varaqa. 

tractation

 nf savdolashib munozara qilish. 

tracter


 vt traktor bilan tortmoq. 

tracteur 

nm traktor. 

traction


 nf 1. cho‘zish; 2. tortish, sudrash; 3. shatakka olish. 

tradition

 nf an’ana, urf, udum, odat, rasm-rusm. 

traditionnel, elle

 adj an’anaviy, odatiy, doimiy. 

traditionnellement 

adv an’anaga ko‘ra, odatdagidek, odat bo‘yicha. 

traducteur, trice

 n tarjimon. 

traduction

 nf tarjima. 

traduire


1

  vt  1.  tarjima  qilmoq,  o‘girmoq;  2.  ifodalamoq;  3.  namoyon 

bo‘lmoq, aks etmoq. 

traduire


2

  vt  da’vat  qilish;  traduire  qqn  en  justice  birovni  haq  yo‘lga 

boshlamoq. 

trafic


1

 

nm 1. transport qatnovi; 2. yo‘l harakati. trafic

2

 nm noqonuniy savdo, yashirin foyda. 

trafiquer

 vt 1. noqonuniy foyda olish; 2. qalbakilashtirish. 


TRAFIQUANT

 

TRANSFORMATEUR 

 

 560 

trafiquant, ante 

n péj qallob, ko‘zbo‘yamachi. 

tragédie


 nf 1. fojia; 2. fojiali lirik yoki dramatik asar. 

tragédien, enne

 n fojiali rollar ijro etuvchi artist. 

tragi-comédie

 nf 1. oxiri yaxshilik bilan  tugaydigan  fojiali asar; 2.  hajviya 

va fojia omixta asar. 

tragi-comique

 adj kulgili fajiaviy asar. 

tragique

 adj fojiaviy, iztirobli, dahshatli. 

tragiquement

 adv fojiona. 

trahir

  vt  1.  xoinlik  qilmoq,  sotmoq,  ishonchni  suiiste’mol  qilmoq, do‘stlikdan voz kechmoq;  2.  ses forces le trahissent kuchlari uni  tark etdi; 

3.  trahir  un  secret  sirni  ochib  qo‘ymoq;  l’expression  de  son  visage 

trahissait sa jalousie  uning yuz ifodasi rashkini oshkor, namoyon etardi; 4. 

il s’est trahi par cette question bu savol uni fosh etdi. 

trahison

 nf 1. sotqinlik; 2. xoinlik. 

trainnm 1. poyezd; 2.  temir yo‘l  transporti; II. 1. avto g‘ildirak  tishlari;  2. transport  karvoni;  III.  avtoulovni  jildiruvchi  qismi,  tortgichi,  samolyot 

g‘ildiraklari. 

train1. to‘rt oyoqlilarning old yoki orqa oyoqlari; 2. pop orqa, dumba, ket. train

1. yurish uslubi; 2. hayot tarzi; 3. ot yo‘rg‘asi; 4. loc prép en train de mashg‘ul bo‘lmoq. 

traînailler 

vi  sanqimoq,  sandiraqlamoq,  laqillab  yurmoq,  vaqtini  behuda 

o‘tkazmoq, daydimoq. 

traînant, ante

 adj cho‘ziq tovush, ovoz. 

traînard,  arde

  n  1.  orqada  sudralib  qoluvchi  odam,  orqaga  tortuvchi;  2. 

og‘ir karvon, juda sekin ishlaydigan kishi. 

traîne


1

 loc adv orqadan sudralib yuruvchi. 

traîne

2

 nf libosning sudraluvchi etagi. traîneau 

nm chana. 

traînée

1

  nf  1.  biror  narsa  to‘kilib  qoldirgan  uzun  iz;  2.  to‘zondek  tez tarqalmoq; 3. kometa dumi, raketa, samolyot orqasidagi tutun, shafaq. 

traînée


2

 nf fohisha. 

traîner

 I. vt 1. sudramoq; 2; majburlab olib bormoq; 3. ergashtirib yurmoq; 4.  cho‘zmoq;  II.  vi  1.  osilib,  sudralib  qolmoq,  yer  supurmoq;  2.  tartibsiz, 

yig‘ilmagan,  to‘planib  yotmoq  (kiyimlar);  3.  uchramoq,  ko‘zga  chalinmoq, 

mavjud  bo‘lmoq;  4.  cho‘zilmoq;  5.  tovushni  cho‘zmoq;  6.  sudralmoq,  sekin 

qimirlamoq,  cho‘zilmoq;  7.  daydimoq,  sanqimoq;  III.  se  traîner  vpr  1. 

mashaqqat,  qiyinchilik  bilan  yurmoq,  qo‘zg‘almoq;  2.  emaklamoq,  qornida 

sudralmoq; 3. cho‘zilib ketmoq (suhbat). 

traîneur, euse (de)

 n sanqi, sayoq, daydi, kunda-shunda. 

train-train 

nm hayot odimlari. 

traire

 vt sog‘moq. trait

1

  nm  1.  chizma;  2.  chiziq;  3.  pl  yuz  ko‘rinishi,  chehra;  II.  1.  belgi, nishon;  2.  taalluqli,  tegishli;  tout  ce  qui  a  trait  à  cette  période  de  notre 

histoire  tariximizning  shu  davriga  taalluqli  bo‘ lgan  hamma  narsa;  3. 

xususiyat; les traits dominants d’un œuvre asarning ustivor xususiyatlari. 

trait


2

 nm 1. qochish, gizzillab  jo‘nash, o‘qday g‘oyib bo‘lish; 2. litt kinoya, 

istehzo; II. birdaniga, bir ko‘tarishda; boire d’un trait bir ko‘ tarishda  ichmoq, 

bir qultum qilmoq. 

trait

3

 nm 1. tortuvchi, sudrovchi hayvon; 2. shatak arqoni. traitable

 adj chorali, oson hal qilinadigan. 

traitant

 adj davolovchi. 

trait d’union 

nm 1. chiziqcha; 2. vositachi, bog‘lovchi. 

traite

1

 nf qul tashish va sotish. traite

2

 nf almashish xati, chek, kirim, foyda. traite

3

  nf  1.  to‘xtovsiz  bosilgan  yo‘l,  masofa;  2.  loc  d’une  traite  bir yurishda, to‘xtamay, dam olmay. 

traite 


4

 nf sog‘ish. 

traité 

nm 1. qo‘llanma; 2. qaror. traitement

  I.  nm  1.  munosabat;  2.  davolash;  3.  ishlov  berish;  II. 

rag‘batlantirish. 

traiter


 I. vt 1. munosabat  bildirmoq, yondoshmoq; 2. mehmon qilmoq;  3. 

davolatmoq;  4.  tahqirlamoq,  haqorat  qilmoq;  II.  vt  1.  hal  qilmoq,  yechmoq, 

yechimini  topmoq;  2.  ishlov  bermoq,  toblamoq;  3.  o‘zlashtirmoq,  ochib 

bermoq;  III. vi 1. aks  ettirmoq, yoritmoq, un livre qui traite des questions 

sociales  ijtimoiy  masalalarni  yorituvchi,  aks  ettiruvchi  kitob;  2.  kelishmoq, 

muhokama qilmoq, savdolashmoq. 

traiteur 

nm buyurtma oluvchi, buyurtmachi. 

traître

  I.  n  et  adj  n  1.  sotqin,  xoin;  2.  loc  prendre  qqn  en  traître  xoin hisoblamoq;  3.  plais  aldamchi,  sotqincha;  II.  adj  sotqin,  vatanfurush, 

xiyonatkor. 

traîtreusement

 adv sotqinlarcha, xoinona. 

traîtrise

 nf sotqinlik, xoinlik. 

trajectoire

 nf trayektoriya, harakat chizig‘i. 

trajet 

nm masofa. tralala 

nm dabdaba, dang‘ illama, hasham. 

tram 

nm tramvay. trame

 nf 1. arqoq; 2. matn; la trame d’un récit hikoya asosi. 

tramer

 vt to‘qimoq, yashirin rejalashtirmoq, bir baloni boshlamoq. tramway 

nm tramvay. 

tranchant, ante 

I. adj 1. keskir, tez, o‘tkir; 2. keskin, o‘ tkir; II. tig‘, (pichoq) 

dami, keskir tomon; à double tranchant dudama. 

tranche


  nf  1.  bo‘lak,  yupqa  bo‘lak,  parcha;  2.  son  go‘shti;  3.  varaq 

hoshiyasi;  livre  doré  sur  tranche  zarhal  hoshiyali  kitob;  II.  1.  vaqt,  umr 

bo‘lagi; 2. ajratilgan qism, bo‘lak. 

tranchée


  nf  1.  uzun  xandaq,  uzun  kovlangan  chuqurlik;  2.  urush 

xandaqlari. 

trancher

  I.  vt  1.  bo‘lmoq,  ajratmoq,  tig‘li  narsa  bilan  kesmoq;  trancher 

une corde arqonni kesmoq, trancher la tête de qqn boshidan judo  qilmoq, 

boshini  olmoq;  trancher  la  gorge  bo‘g‘izlamoq,  so‘ymoq;  2.  qaror  qabul 

qilmoq,  qat’iy  hal  qilmoq;  II.  vi  1.  kirishib  ketm oq,  jiddiy  harakat  qilmoq;  2. 

ochiq  uzil-kesil  hal  qilmoq;  3.  ko‘zga  tashlanmoq,  ajralib  turmoq;  des 

couleurs tranchées yorqin ranglar. 

tranchet 

nm dastasiz kesgich. 

tranquille 

adj  1.  tinch,  osuda,  sokin;  2.  bosiq,  og‘ir,  vazmin;  3.  mo‘min, 

qobil; 4.  tinch,  jim,  osoyishta, mo‘min-qobil; 5. ko‘ngli  to‘q, xotirijam,  imonim 

komil. 

tranquillement adv tinchgina, osoyishta, bamayilxotir, bemalol, xotirijam. 

tranquillisant 

nm tinchlantiruvchi dori. 

tranquilliser

 vt tinchlantirmoq, xotirijam qilmoq. 

tranquillité 

nf 1. tinchlik, osoyishtalik, sokinlik, osudalik; 2. xotirijamlik. 

transaction

 nf 1. kelishuv, yon berish; 2. mablag‘ o‘ tqizish. 

transalpin, ine

 adj alp-orti. 

transatlantique

1

  I.  adj  atlantikani  kesib  o‘ tuvchi;  II.  nm  atlantikada suzuvchi kema. 

transatlantique

2

 

ou  transat  nm  shezlong,  matoli  yig‘ma  kursi  (bog‘da, sohilda ishlatiladigan). 

transbahuter

 vt tashimoq, o‘rnini o‘zgartirmoq. 

transborder

  vt  yuklarni,  odamlarni  bir  ulovdan  ikkinchisiga  o‘ tkazmoq, 

ortmoq, yuklamoq. 

transbordeur 

nm yuk ortuvchi moslama. 

transcendant,  ante

  adj  1.  yuqori,  baland,  yuksak,  mukammal,  bekamu 

ko‘st; 2. ulug‘. 

transcender

  I.  vt  mukammal  bo‘lmoq,  yuksak  bo‘lmoq;  II.  se 

transcender vpr o‘z imkoniyatidan oshib ketmoq. 

transcontinental, ale, aux

 adj qit’alararo. 

transcription

 nf 1. nusxa; 2. transkripsiya, tovush belgilari. 

transcrire

  vt  1.  nuxsa  ko‘chirmoq;  2.  matnni  boshqa  imloda  ko‘chirmoq; 

3.  musiqiy  asarni  boshqa  musiqiy  asbobga  moslashtirmoq,  aranjirovka 

qilmoq. 


transe

  nf  1.  behalovatlik,  g‘azabini  boshqara  olmay  qolish;  2.  gipnoz 

holatida bo‘lmoq. 

transférer

 vt ko‘chirmoq, bir joydan ikkinchisiga o‘ tkazmoq. 

transfigurer

 vt go‘zallikka chulg‘anmoq, chiroyini ochmoq; le bonheur l’a 

transfiguré baxt uni chiriyini ochdi. 

transformateur 

nm transformatr. TRANSFORMATION

 

TRAVERS 

 

 561 

transformation 

nm 1. aylantirmoq (bir narsani ikkinchisiga), ishlov  berib 

o‘zgartirish,  yaxshilash,  takomillashtirish;  2.  bir  shakldan  ikkinchisiga  o‘tish, 

o‘tkazish. 

transformer

 I. vt 1. bir shakldan  ikkinchisiga  o‘tkazmoq, o‘zgartirmoq;  2. 

aylantirmoq;  transformer  un  château  en  hôpital  qasrni  shifoxonaga 

aylantirmoq; II. se transformer vpr 1. o‘zgarmoq, boshqa shaklga o‘ tmoq; 2. 

mazmunan  o‘zgarmoq;  leur  amitié  s’est  transformée  en  amour  ularning 

do‘stligi sevgiga aylandi. 

transformisme 

nm tirik mavjudotlar evolutsiyasi nazariyasi. 

transfuge 

nm  1.  harbiy  sotqin,  qochoq  xoin;  2.  o‘z  partiyasidan  chiqib 

raqib partiyasiga o‘ tgan xoin. 

transfuser

 vt qon quymoq, qon bermoq. 

transgresser

  vt  (buyruq,  vazifasini,  qonunni)  suyiste’mol  qilmoq, 

qoidalarni buzmoq. 

transhumance

 nf yozda qo‘ylarni toqqa haydash. 

transhumer

 vt yozda qo‘ylarni toqqa haydamoq. 

transi, ie 

adj muz qotgan (qo‘rquv, sovuq, hayratdan). Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling