Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet228/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   ...   238

transiger 

vi  1.  yon  bermoq;  2.  ko‘ngilchanglik  qilmoq,  kelishuvchanlik 

qilmoq. 


transir

 vt muzlamoq, qamrab olmoq. 

transistor 

nm 1. o‘tkazgich, tranzistor; 2. tranzistorli radio. 

transit 

nm tranzit, bojxona nazoratisiz to‘g‘ri o‘ tish. 

transiter

 vt bojxona nazoratisiz to‘g‘ri jo‘natish. 

transitif, ive

 adj o‘tim li (fe’l). 

transitoire

 adj muvaqqat; un régime transitoire muvaqqat hukumat. 

transition

  nf  1.  o‘tish,  nutqdagi  mantiqiy  ketmaketlik;  2.  o‘ tish  davri, 

o‘zgarish, rivojlanish. 

translation

 nf ko‘chirib o‘tqazish. 

translucide

 adj nurli, tiniq, shaffof. 

transmettre

 vt 1. bermoq, uzatm oq, bir kishidan  ikkinchisiga  o‘ tkazmoq; 

2. vakolat  bermoq, vakil qilmoq; 3. yetqazmoq; transmettre un  message à 

qqn xabarni biobga yetqazmoq;  4. o‘ tkazmoq; des  corps qui transmettent 

l’électricité elektr quvvatini o‘ tkazadigan jismlar. 

transmission

 nf 1. o‘tkazish,  uzatish, o‘ tish,  topshirish, la transmission 

des pouvoirs vakolatlarni  topshirish,  to‘xtatish;  2. (nasldan naslga) o‘ tmoq; 

3.  xabar  bermoq,  xabardor  qilmoq;  4.  yoyilmoq,  tarqalmoq;  transmission 

des sons  tovush tarqalishi, yoyilishi; 5. pl ayg‘oqchilik vositalari; ayg‘oqchilik 

xizmati guruhlari va xodimlari. 

transmuer 

ou  transmuter  vt  o‘zgartirib  yubormoq,  boshqa  narsaga 

aylantirib yubormoq, mohiyatini butunlay o‘zgartirib yubormoq. 

transmutation

  nf  1.  phys  tarkibiy  o‘zgarish,  bir  moddani  boshqa 

moddaga aylanishi; 2. litt o‘zgartrib yuborish. 

transparaître

  vi  ko‘rinib  turmoq,  namoyon  bo‘lmoq;  l’angoisse 

transparaît  sur  son  visage  iztirob  yuzida  namoyon  edi,  iztirob  yuzida  aks 

etardi. 


transparence

 nf 1. shaffoflik, tiniqlik; 2. shaffof yelimqog‘oz, shaffof mato. 

transparent, ente

 adj 1. shaffof,  tiniq; 2. nurli, oppoq,  tip-tiniq;  avoir un 

teint  transparent  oppoq,  nozik,  tiniq  rangli;  3.  ochiq,  samimiy  (qalb);  4. 

yorug‘, ravshan. 

transpercer

  vt  1.  har  joydan  teshmoq;  2.  qalbini  yaralamoq,  teshmoq, 

tilka-tilka qilmoq; 3. ich-ichiga o‘ tib ketmoq (yomg‘ir). 

transpiration

 nf 1. terlash; 2. ter. 

transpirer

  vi  1.  terlamoq;  2.  oshkor  bo‘lmoq;  la  nouvelle  a  transpiré 

yangilik oshkor bo‘ldi. 

transplantation 

vt  1.  ko‘chat  o‘ tqizish;  2.  tana  a’zolarini  ko‘chirib 

o‘tqazish; 3. joyidan, vatanidan ko‘chirmoq. 

transplanter

  vt  1.  ko‘chat  qilmoq,  o‘tqizmoq;  2.  tana  a’zolarini  ko‘chirib 

o‘tqazmoq; 3. xalqni, odatlarni ko‘chirmoq, ko‘chmoq. 

transport

1

  nm  tashish,  biror  yukni,  kimsani  bir  joydan  ikkinchi  joyga ko‘chirich, yetqazish, olib borish; ulov, qatnov vositalari. 

transport

2

  nm  1.  transport  au  cerveau  miyaga  qon  quyulishi;  2.  kuchli hayajon, ilhom lanish, mastlik, hirsiy nafs, g‘azab otiga minish. 

transporteur 

nm 1. yuklarni tashuvchi; 2 ulov vositalari. 

transportable

  adj  tashib  bo‘ladigan;  malade  transportable  transportda 

tashisa  (olib  borsa,  olib  kelsa)  bo‘ladigan  bemor,  qo‘zg‘asa  bo‘ladigan 

bemor. 

transporter1

  vt  1.  tashimoq;  yetqazmoq,  olib  bormoq;  2.  qo‘llamoq, 

kiritmoq. 

transporter

2

  vt  1.  hayajonlanmoq,  ilhomlantirmoq;  2.  jahllanmoq, g‘azablanmoq. 

transposable 

adj o‘zgaruvchan. 

transposer

 vt 1. joylarini o‘zgartirmoq; 2. bir mavzudan boshqa mavzuga 

o‘tmoq; 3. mus bir ohangdan ikkinchi ohangga o‘ tmoq. 

transposition

 nf 1.  joylarini o‘zgartirish, bir mavzudan  boshqa mavzuga 

o‘tish; 2. mus bir ohangdan ikkinch ohangga o‘tish. 

transsibérien, enne 

adj sibirni kesib o‘ tadigan (yo‘l), transsibir. 

transsuder

 vi teri kapillyar teshiklaridan sizib chiqmoq. 

transvasement 

nm quyish. 

transvaser

 vt quymoq, idishdan idishga quymoq. 

transversal, ale, aux

 adj 1. ko‘ndalang; 2. kesishgan. 

transversalement

 

adv 


ko‘ndalangiga; 

les 


poutres 

posées 


transversalement to‘sinlar ko‘ndalangiga qo‘yilgan. 

transvider

 vt bir idishdan ikkinchisiga solmoq, bo‘shatmoq; transvider le 

sucre  du  paquet  dans  le  sucrier  xaltadagi  shakarni  shakardonga 

bo‘shatmoq, solmoq, quymoq, ag‘darmoq. 

trapèze


1

 nm trapetsiya. 

trapèze

2

 nm akrobat halinchagi. trapéziste 

nm halinchakda uchuvchi akrobat. 

trapézoïdal, ale, aux

 adj trapetsiyasimon. 

trappe

1

  nf  1.  usti  berk  zina  (yerto‘laga  tushish,  boloxonaga  chiqish uchun); 2. chov (yirik hayvonlar ovlash uchun). 

trappe


2

 nf 1664 yilda ta’sis etilgan diniy orden. 

trappeur 

nm shimoliy amerikadagi mo‘yna bilan savdo qiluvchi ovchi. 

trapu, ue 

adj 1. kaltabaqay, biqqi; 2. kuchli; qiyin, mushkul;  il  est trapu 

en  maths  u  matematikadan  kuchli;  un  problème  trapu  qiyin,  mushkul 

muammo. 


traquenard 

nm tuzoq, chalkashtiruvchi. 

traquer

 vt 1. o‘ljani  ta’qib qilmoq, siquvga  olmoq; 2.  ta’qib qilmoq,  taziyq o‘tkazmoq, majburlamoq. 

traumatique

 adj jarohatli, jarohatlaydigan, yaralaydigan. 

traumatiser

  vt  jarohatlamoq,  yaralamoq,  jarohat  yetqazmoq,  dilini 

og‘ritmoq. 

traumatisme 

nm 1. jismoniy jarohat; 2. ruhiy jarohat. 

traumatologie

 nf jarrohlik bo‘ limi. 

travail,  aux

 nm 1.  ish, yumush, mehnat;  2.  ishlov  berish;  3.  ish, xizmat, 

mo‘ljal; 4.  ishlar,  ta’mirlash  ishlari; 5. majburiy ishlar;  6.  ilmiy  ishlar, mehnat, 

xizmat;  7.  ish,  faoliyat,  yumush,  mehnat,  kasb,  mutaxassislik,  kun  ko‘rish, 

ermak, tashvish, majburiyat, xizmat; 8.  ilmiy  faoliyat, xizmat; une femme en 

travail  farzand  ko‘rishni  davom  ettirayotgan  ayol;  salle  de  travail  tug‘ish 

xonasi. 

travailler 

I.  vt  1.  ishlamoq,  mehnat  qilmoq;  2.  ishlov  bermoq,  sayqal 

bermoq,  yasamoq;  3.  takomillashtirmoq,  fikr  uyg‘otmoq;  4.  azob  bermoq, 

tashvishlantirmoq;  ses  rhumatismes  le  travaillent  bodlari  uni  azoblayapti; 

II.  vi  1.  harakat  qilmoq,  tirishmoq,  erishmoq,  jiddiy  ishlamoq,  mashg‘ul 

bo‘lmoq;  2.  ishlatmoq,  foydalanmoq;  3.  bijg‘imoq,  achimoq,  ko‘pchimoq;  le 

vin travaille sharob bijg‘iyapti; la pâte travaille xamir achiyapti, ko‘pchiyapti, 

oshyapti. 

travailloter

 vi yengil-yelpi ishlamoq. 

travailleur, euse

 n, adj mehnatkash, ishchan, devkor. 

travée


  nf  1.  gumbaz  ustunlari  orasidagi  yo‘lak  (butxonada),  ko‘prikning 

tayanch ustunlari oralig‘i; 2. qator terilgan stollar. 

travelling 

ou  traveling

 

nm  aravachalik  kamera  harakati  (temir  yo‘lakda o‘rnatilgan). 

travers


1

  nm  1.  en  travers  ko‘ndalang;  2.  à  travers  o‘rtasidan,  orasidan 

kesib o‘ tmoq; 3. au travers kesib o‘ tayotib;  4. il n’a pas eu d’ennuis, il est 

passé au travers  u qiynalmadi,  u muammoni chetlab o‘ tdi;  5.  avoir le nez TRAVERS

 

TRIBORD 

 

 562 

de travers  qanqaygan burun,  osmonga qaragan burun; 6. regarder qqn de 

travers  (yomon)  teshib  yuborgudek  bo‘lib  tikilmoq;  7.  à  tort  et  à  travers 

og‘ziga kelganini, pala-partish gapirmoq. 

travers

2

 nm ayb, nuqson, qusur. traverse

  nf  1.  kesaki,  qasava;  2.  tem ir  yo‘l  ostiga  qo‘yiladigan  to‘sinlar, 

shpal; loc adj de traverse ko‘ndalang, kesishgan, kesib o‘ tadigan. 

traversée 

nf  1.  kechuv,  o‘ tiladigan  masofa  (dengiz  va  daryolarda);  2. 

kesib  o‘tish;  la  traversée  de  la  ville  en  voiture  shaharni  mashinada  kesib 

o‘tish. 

traverser 

vt 1. o‘tmoq,  teshib o‘ tmoq, sizib o‘ tmoq; 2. yorib otmoq, oralab 

o‘tmoq; traverser la foule to‘dani kesib, yorib, oralab o‘ tdi; 3. masofani bosib 

o‘tmoq;  4.  kesishmoq;  la  route  traverse  la  voie  ferrée  yo‘l  temir  yo‘l  bilan 

kesishadi;  5. o‘ tkazmoq; 6. miyadan  o‘tmoq; une idée  me traversa l’esprit 

miyamdan bir fikr o‘ tdi. 

traversin 

nm uzun lo‘labolish. 

travesti


1

,  ie


  I.  adj  g‘ayrioddiy  kiyinib  olgan,  niqoblanib  olgan,  kiyimini 

o‘zgartirib olgan; boshqa jins kiyimini kiyib olgan; boshqa jins rolini o‘ynovchi 

(aktyor); maynavoz; un acteur travesti ayollar rolini ijro etuvchi erkak aktyor; 

bal  travesti  bal-maskarad  (ishtirokchilar  niqoblanib,  kiyimlarini  o‘zgartirib 

oladigan bayram); II. nm ayollar kiyimini kiyishga ishqiboz erkak. 

travesti


2

 nm maskarad niqoblari, pardoz-andozlari, kiyimlari. 

travestir 

I.  vt  1.  bal-maskarad  uchun  yoki  biror  rol  bajarish  uchun 

kiyintirmoq;  tasqara kiyintirmoq;  2. soxtalashtirmoq, kulgili  qilib o‘zgartirmoq, 

qalbakilashtirmoq;  travestir  la  pensée  de  qqn  birovning  fikrini 

soxtalashtirmoq;  II.  se  travestir  vpr  bal-maskarad  uchun  kiyinmoq;  boshqa 

jins kiyimini kiymoq. 

travestissement 

nm 1. tasqara kiyinish; 2. kulgili qilib soxtalashtirish. 

traviole (de) 

loc adv qanqaygan, beo‘xshov. 

trébuchant, ante

 adj 1. gandiraklagan,  lapanglagan, chayqalgan, entak-

tentak  qadam  tashlagan;  atak-chechak  qilib  yuradigan;  2.  ikkilangan, 

jur’atsiz. 

trébucher

  vi  1.  gandiraklab  ketmoq,  muvozanatini  yo‘qotmoq, 

lapanglamoq; qoqilmoq; trébucher contre, sur une pierre toshga qoqilmoq, 

to‘qishmoq; 2.  tutilmoq, qoqilmoq; il trébuche  sur les  mots difficiles qiyin 

so‘zlarda tutilib qoladi. 

trébuchet 

nm 1. qopqon qafas; 2. zararlik tarozisi. 

tréfilage 

nm sim ishlab chiqarish korxonasi, zavodi. 

tréfiler


 vt metallni cho‘zib sim olish. 

tréfilerie

 nf sim ishlab chiqarish korxonasi. 

trèfle 


nm  1.  sebarga,  qashqar  beda;  2.  qarta  o‘yinida  chillik, 

sebargasimon bezak; 3. ko‘priklarning aylanmasimon kesishgan joyi. 

tréfonds 

nm le tréfonds du cœur qalb to‘ridagi yashirin tuyg‘u. 

treillage 

nm ishkom (qurilmasi). 

treille 

nf 1. ishkom; 2. ishkom ustidagi tok. 

treillis

1

  nm  1.  kanopdan  to‘qilgan  chidamli  mato;  pantalon  de  treillis shayton teri shim; 2. harbiy mashq kiyimi. 

treillis


2

  nm  temir  panjara,  darcha;  le  treillis  métallique  d’un  garde-

manger oziq-ovqat omborining temir panjarasi. 

tréma 


nm e, i, u harflari ustiga qo‘yilib, ulardan oldin keluvchi unli alohida 

talaffuz qilinishini bildiruvchi ikki nuqta. 

tremblant, ante

 adj 1. titroq, qaltiroq; une voix tremblante qaltiroq ovoz; 

2.  titroq  bosgan;  effrayée  et  tremblante,  elle  se  taisait  qo‘rqqanidan 

qaltirab u churq etmasdi. 

tremble 

nm mirza terak. 

tremblement 

nm 1. silkinish, qim irlash; tremblement de terre zilzila, yer 

qimirlashi,  yer  silkinishi;  2.  silkinish,  hilpirash,  qaltirash,  dirillash; 

tremblement  des  vitres  lorsque  passe  un  camion  yuk  mashinasi 

o‘tgandagi  deraza  oynalarining  dirillashi;  3.  titroq,  tananing  yoki  biron  bir 

a’zoning  titrashi,  qaltirashi;  4.  loc  fam  et  tout  le  tremblement  va  hamma 

qolgan narsalar. 

trembler


 vi 1.  titratmoq, silkitmoq,  dirillamoq, shu’la sochmoq; 2. (inson) 

qaltiramoq,  titramoq,  junjikmoq;  il tremblait de froid, de fièvre u isitma va 

sovuqdan  qaltirar  edi;  3.  kuchli  iztirob,  qo‘rquv;  tout  le  monde  tremble 

devant lui uning oldida hamma titraydi, qaltiraydi. 

tremblote

 nf fam (sovuqdan, isitmadan, qo‘rquvdan) qaltirash, bezgak. 

tremblotement 

nm yengil titrash, qaltirash, silkinish, tebranish, shu’la. 

trembloter

  vi  yengil  titramoq,  qaltiramoq,  slkinmoq,  tebranmoq,  shu’ la 

sochmoq. 

trémie


  nf  1.  tagi  tor  usti  keng  idish  (g‘alla  solishga);  2.  yer  osti  garajga 

kirsh joyi. 

trémolo 

nm mus musiqiy ohang (bir tovushi ko‘p qaytarilishi natijasida); 2. 

hayajonlanganda tovush titrashi. 

trémoussement 

nm larzon (raqsda). 

trémousser (se) 

vpr gavdani silkitmoq, yelkani uchirmoq, biron bir a’zoni 

titratmoq (raqsda). 

trempage 

nm ho‘llash, suvga bo‘ktirish. 

trempe

  nf  1.  metallga  suv  berish,  toblash;  la  trempe  de  l’acier  po‘latni toblash, po‘latga suv berish; 2. xususiyat, xulq-atvor; un gars de sa trempe 

ne se laisse pas faire o‘z xususiyatiga ega bo‘ lgan yigitlar yo‘l bermaydilar. 

tremper

 I. vt 1.  ho‘llamoq, bo‘ktirmoq, suvga  pishmoq;  2.  ivitmoq, suvga botirmoq;  3.  suv  bermoq,  toblamoq;  4.  chiniqtirmoq,  un  caractère  bien 

trempé  chiniqqan  fe’l-atvor;  II.  vi  ivitmoq,  suvga  solmoq;  tremper  dans 

qatnashmoq, sherik bo‘lmoq. 

trempette

  nf  1.  suyuqlikka  botirib  olmoq;  2.  ozgina  suvda  cho‘milmoq, 

ho‘llanmoq. 

tremplin 

nm  siltanish  uchun  egiluvchan  taxta  (suvga  sakrashda), 

tramplin. 

trench-coat 

nm belbog‘lik sport yomg‘irpo‘shi. 

trépan 


nm 1. jarroh parmasi; 2. burg‘ i. 

trépaner


 vt bosh chanog‘ida teshik parmalamoq. 

trépas 


nm litt mangu uyqu, o‘lim. 

trépasser

 vi abadiy uxlamoq, o‘lmoq. 

trépidation

  nf  tebranish,  titrash,  qaltirash;  la  trépidation  du  moteur 

motorning tebranishi, titrashi, qaltirashi. 

trépider

  vi  titramoq,  dirillamoq,  tebranmoq,  qimirlamoq;  le  plancher  du 

wagon trépidait vagon taxtasi qimirlar titrar, dirillar, tebranar edi. 

trépied 


nm uchoyoq, sepoya. 

trépignement 

nm depsinish, yer tepish. 

trépigner 

vi depsinmoq, yer tepmoq. 

très


 adv doim, juda, o‘ ta, nihoyatda, rosa, toza. 

trésor


  nm  1.  xazina;  2.  nodir  asarlar,  buyumlar,  xazina;  les  trésors 

artistiques des musées moziyxonalar san’at xazinasi, nodir asarlari; 3. xalq 

banki,  moliya  boshqarmasi;  4.  boylik;  qiymatli  mulk;  5.  mon  trésor 

ko‘zimning oqu-qorasi, gavharim, bebahoginam. 

trésorerie

  nf  1.  moliya  boshqarmasi;  2.  mablag‘;  difficultés  de 

trésorerie moliyaviy tanqislik, taqchillik. 

trésorier, ière

 n g‘aznabon. 

tressaillement 

nm mushaklar uchishi, tana seskanishi. 

tressaillir

 vi cho‘chimoq, seskanmoq, uchib tushmoq. 

tressauter

 vi 1. seskanmoq; 2. siltanmoq; la charrette tressautait sur le 

chemin défoncé arava o‘ydim-chuqur yo‘lda siltinib, bilanglab ketar edi. 

tresse

 nf 1. o‘rilgan kokil; 2. pishitilgan arqon, to‘qilgan arqon. tresser

 vt 1. o‘rmoq (sochni);  2.  to‘qimoq; loc tresser des couronnes à 

qqn sharaflamoq, maqtamoq, ko‘klarga ko‘tarmoq. 

tréteau 


nm 1. xarrak, eshak; 2. fig sahna. 

treuil 


nm chig‘ir. 

trêve


  nf  1.  jangovor  harakatlarni  vaqtincha  to‘xtatish,  o‘q  otishni  to‘xtatib 

turish;  2.  kurashni  to‘xtatib  turish;  une  trêve  politique  siyosiy  faoliyatsizlik; 

faisons  trêve  à  nos  querelles  janjalimizni  to‘xtatib  turaylik;  3.  sans  trêve 

to‘xtovsiz; trêve de yetarli, rosa ko‘p; trêve de plaisanterie! hazil rosa ko‘p! 

tri 

nm saralash. triage 

nm saralash, xil-xiliga ajratish, tanlov. 

triangle 

nm 1. uchburchak; 2. po‘lat uchburchak (musiqa asbobi). 

triangulaire

 adj 1. uchburchakli; 2. uchtomonlama. 

tribal, ale, aux

 adj qabilaviy, qabilalararo. 

triboélectricité

 nf phys ishqalanish yordamida olingan elektr quvvati. 

tribord 

nm kemaning o‘ng tomoni. TRIBU

 

TROMBLON 

 

 563 

tribu


 nf qabila. 

tribulation

  nf  1.  alloh  tomonidan  yuborilgan  sinov,  rohiy  azob;  2.  (plur) 

noxushlik, besaranjomlik, bezovtalik. 

tribun 

nm  1.  qadimgi  Rimda  sud  zobiti;  2.  mashhur  notiq,  fidoyi himoyachi. 

tribunal, aux 

nm 1. adliya idorasi; 2. sud; 3. alloh savol-javobi. 

tribune


 nf tribuna, shohsupa. 

tribut 


nm 1. boj, majburiy to‘lov (davlatlar orasida); 2. o‘ lpon. 

tributaire

 adj 1. boj-xiroj to‘lovchi qaram mamlakat; 2. o‘lpon to‘lovchi. 

triche


 nf ko‘z bo‘yamachilik, aldov. 

tricher


  vi  1.  tovlamachilik  qilmoq,  ko‘zbo‘yamachilik  qilmoq;  2.  yutish 

uchun qoidani buzmoq; 3. kamchilikni yashirib aldamoq. 

tricherie

 nf 1. ko‘zbo‘yamachilik, aldoqchilik; 2. muttahamlik, manfurlik. 

tricheur,  euse

  n  1.  aldoqchi;  2.  tovlamachi,  muttaham,  manfur;  ce 

politicien est un tricheur bu siyosatchi muttaham. 

trichine


 nf ichak qurti. 

tricolore

 adj 1. uch rangli, uch rangdan  iborat; feu tricolore svetofor;  2. 

uch  rangli  (Fransiya  bayrog‘iga  nisbatan);  l’équipe  tricolore  Fransiyaning 

milliy futbol komandasi. 

tricorne 

nm uch burchakli yassi qalpoq. 

tricot 


nm  1.  ilmoq  bilan  to‘qilgan  mato;  2.  to‘qish;  3.  to‘qilgan  kiyim;  un 

gilet de tricot to‘qilgan nimcha. 

tricotage 

nm to‘quv, to‘qilgan buyum. 

tricoter

 I. vt ilmoq bilan to‘qimoq; II. vi qochib qolmoq, juftakni rostlamoq. 

tricoteur,  euse

  n  1.  to‘quvchi  (ilmoq  bilan);  2.  to‘quv  uskunasi 

(mashinasi). 

tricycle 

nm uch g‘ildirakli velosiped. 

trident 


nm seshoxa; uch tig‘li sanchqi, garpun (baliq ovi uchun). 

triennal, ale, aux

 adj uch yillik. 

trier


  vt  1.  saralash,  tanlab  ajratmoq;  2.  ajratm oq;  trier  des  lentilles 

toshidan ajratmoq; 3. bo‘lmoq. 

trieur, trieuse

 n 1. saralovchi odam; 2. saralagich. 

trifouiller

 vt 1. titkilamoq, tit-pit qilmoq; 2. kovlashtirmoq. 

trijumeau 

nm miyaning uchga bo‘linuvchi beshinchi tomiri. 

trillion 

nm triliyon. 

trilogie

 nf 1. bir mavzuli uch asar, trilogiya; 2. uch tomli asar. 

trimballer

  ou  trimbaler  vt  yetaklab  yurmoq,  sudrab  yurmoq,  ergashtirib 

yurmoq, tortib yurmoq. 

trimer


 vi fam jon-jahdi bilan ishlamoq, ce n’est pas une vie, de trimer du 

matin au soir! ertadan kechgacha tinmay ishlash hayot emas. 

trimestre 

nm yil choragi, uch oy. 

trimestriel, elle

 adj uch oylik. 

trimestriellement

 adv har uch oyda. 

trimoteur

 adj, nm uch motorli (samolyot). 

tringle

 nf parda osgich. trinquer

  vi  1.  cho‘qishtirib  ichmoq;  2.  yutqazmoq;  ce  sont  toujours  les 

mêmes qui trinquent! doim shular yutqazadi. 

trio 


nm  1.  uch  musiqa  asbobi  yoki  uch  tovush  uchun  kuy;  2.  uchlik 

(guruh). 

triomphal,  ale,  aux

  adj  1.  g‘olibona,  shon  sharafli,  tantanavor,  shon 

shuhratli; 2. sharafli; une élection triomphale shon sharafli saylov. 

triomphateur, trice

 n 1. g‘olib; 2. qadimgi Rim generallari. 

triomphe 

nm  1.  tantanavor  g‘alaba;  2.  shon-shuhrat;  arc  de  triomphe 

shon-shuhrat arki;  3. quvonch, shodlik,  tantana, hayqiriq, nashida; un cri de 

triomphe galaba quvonchi; 4. g‘alaba. 

triompher

  vi  1.  g‘alaba  qozonmoq,  g‘olib  bo‘ lmoq;  muvaffaqiyatga 

erishmoq;  2.  muzaffar  bo‘ lmoq,  yutuqqa  erishmoq,  hayqirmoq,  galaba 

nashidasini surmoq. 

triparti, ie

 ou tripartite adj uch partiyaviylik, uch tomonlama. 

tripatouillage 

nm soxtalashtirish, o‘zgartirish. 

tripatouiller

 vt matnni soxtalashtirmoq, hujjatni o‘zgartirmoq. 

tripe


  nf  1.  ichak-chavoq,  qorin;  2.  qalbi,  ich-ichi,  vujud;  avoir  la  tripe 

républicaine  butun  vujudi  bilan  respublikachi  bo‘lmoq;  avoir  des  tripes 

jasur, jasoratli bo‘lmoq. 

triperie


 nf ich-bag‘ir, ichak-chavoq savdosi. 

tripier, ière

 n ich-bag‘ir sotuvchi. 

tripette


  nf  arzimas  narsa;  ça  ne  vaut  pas  tripette  hech  narsaga 

arzimaydi, hech vaqo, hech narsa. 

triple

 adj 1. uchlangan, uch  qator; un triple  rang de perles durning  uch qatori,  uch  tizimli  dur;  2.  uch  barobar,  marta;  prendre  une  triple  dose 

keragidan uch barobar ko‘p ichmoq. 

tripler

 I. vt uchga ko‘paytirmoq; II. vi uch  barobar  oshmoq; des terrains ont triplé de valeur yer maydonininq qiymati uch barobar oshdi. 

triplés, ées

 n pl uch egizak. 

tripoteur 

nm uch g‘ildirakli old kajavali velosiped. 

tripot 


nm qimorxona, qimor o‘ynaladigan qahvaxona. 

tripotage 

nm shov-shuv, qalbakilashtirish. 

tripotée


  nf  1.  zarba  qulochi;  je  lui  ai  donné  une  sacrée  tripotée  unga 

qulochkashlab musht tushirdim; 2. bir to‘da, bir gala. 

tripoter

  I.  vt  changallamoq,  qo‘l  tegizmoq,  pala-partish  ushlamoq;  II.  vi 

tovlamachilik qilmoq. 

tripoteur, euse

 n tovlamachi, ig‘vogar, fisqu-fasod tarqatuvchi, g‘iybatchi. 

triptyque 

nm 1. ikki cheti bukiladigan rasm; 2. uch betlik bojxona hujjati. 

trique


 nf to‘qmoq, yo‘g‘on kaltak. 

trirème


 nf uch qator eshkakli Rim harby kemasi. 

trisaïeul, eule

 n katta boboning, momoning otasi, onasi. 

triste


  I.  adj  1.  xafa,  g‘amgin,  qayg‘uli;  2.  iztirobli,  tund;  un  visage  triste 

iztirobli yuz, tund chehra; 3. bo‘g‘iq,  tund; le ciel  est triste osmon bo‘g‘iq; II. 

1.  tashvishli, g‘amgin,  g‘am-alamli,  g‘am-g‘ussali; ce film est trop triste  bu 

film  g‘amgin;  2.  tushkunlik,  ayanchli;  c’est  bien  triste  bu  juda  ayanchli;  3. 

zerikarli, tund; un triste sire zerikarli, tund janob. 

tristement

 adv g‘amginona, qayg‘u bosgan. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling