Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet229/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   ...   238

tristesse

  nf  1.  xafachilik,  g‘amginona,  tashvishli;  2.  qayg‘u  bosgan;  la 

tristesse de ces ruines bu xarobalarning gamginona ko‘rinishi. 

triton

1

 nm myth baliq dumli inson yuzli odam. triton

2

 nm dumi yapaloq suv kaltakesagi. trituration

 nf maydalash, tuyish, ezish, mijg‘ish, uzoq o‘ylash. 

triturer

 vt 1. maydalamoq,  tuymoq, kukunga yoki xam irga aylantirmoq;  2. 

mijg‘ilamoq, mijig‘lamoq, ezg‘ ilamoq; il triturait sa casquette u bosh kiyimini 

mijg‘ilardi; 3. tinimsiz o‘ylamoq, biror narsani miyyada uzoq qidirmoq. 

triumvir 

nm Rim magistri ikki hamkasbi bilan. 

triumvirat 

nm  uchlik  boshqaruvi,  hukumatni  uch  kishi  tomonidan 

boshqarish. 

trivial, ale, aux

 adj 1.  tarbiya ko‘rmagan, qo‘pol, qo‘rs, dag‘al, yoqimsiz; 

2.  oddiy,  sodda,  sheva,  lahjaga  oid;  3  qo‘pol,  beo‘xshov,  beso‘naqay 

(harakat). 

trivialement

  adv  qo‘pollik  bilan;  parler  trivialement  qo‘pollik  bilan 

gapirmoq, lahjada gapirmoq. 

trivialité

 nf qo‘pollik, qo‘rslik, dag‘allik, yoqimsizlik, beso‘naqaylik. 

troc 

nm tovar almashish, ayriboshlash, boshma-bosh almashuv. troène 

nm o‘tkir hidli oq gul. 

troglodyte 

nm g‘or odam, g‘orda yashovchi odam. 

trogne

 nf aft, bashara, badbashara. trognon 

I. nm chinak (meva va sabzavot); II. adj do‘mboq, do‘mboqqina; 

elle est trognon u do‘mboqqina. 

troïka


 nf 1. uch otli izvosh; 2. uchlik, uch kishilik komissiya, Troyka. 

trois


 adj, nm uch. 

trois-mâts 

adj uch machtali kema. 

trolley 


nm trolleybus. 

trombe


 nf 1. jin  to‘polon, chang-to‘zon buramasi,  tornado;  loc en trombe 

balo-qazodek;  il  est  arrivé  en  trombe  balo-qazoday  tez  yetib  keldi;  2. 

sharros yomg‘ir. 

trombine


 nf aft, bashara, kalla. 

tromblon 

nm pilta miltiq. 


TROMBONE

 

TRUCHEMENT 

 

 564 

trombone 

nm 1. trombon (musiqa asbobi); 2. qog‘oz qisqich. 

trompe


 nf 1. mis surnay; trompe de chasse ov  burg‘usi;  2. xartum (fil); 

ba’zi  hasharotlarning  og‘zidagi  a’zo,  xartumcha;  3.  anat  nay,  trubka,  kanal; 

trompe de Fallope Fallopiy nayi, bachadon nayi; 4. archit gumbaz tayanchi. 

trompe-l’œil 

nm 1. ko‘zga tashlanadigan; 2. aldamchi ko‘rinish. 

tromper 


I. vt 1. aldamoq; 2. xiyonat  qilmoq (er-xotin);  3. chalg‘itmoq; il a 

trompé  tous  ses  poursuivants  u  ta‘qib  qiluvchilarni  hammasini  chalg‘itdi, 

aldab  ketdi;  4.  adashtirmoq,  chalkashtirmoq;  5.  kutilmagan  natija  olmoq; 

l’événement  a  trompé  notre  attente  voqealar  biz  kutgan  narsani,  natijani 

bermadi;  6.  nafs,  xohishni  aldamoq,  qondirmoq;  II.  se  tromper  vpr 

adashmoq,  yanglishmoq;  tout  le  monde  peut  se  tromper  hamma  ham 

adashishi mumkin. 

tromperie

 nf yolg‘on, aldov, ko‘z bo‘yamachilik. 

trompette

 I. nf 1. musiqa asbobi; loc en trompette qanqaygan, osmonga 

qaragan;  nez  en  trompette  qanqaygan  burun;  2.  zaharli  qo‘ziqorin, 

zamburug‘; II. nm shu asbobda musiqa chaluvchi. 

trompeur,  euse

  adj  1.  aldamchi,  yolg‘onchi;  2.  chalkashtiruvchi, 

aldamchi. 

tronc

  nm  1.  daraxt  tanasi;  2.  asab,  qon  tomirlarining  asosi;  3.  gavda;  4. asos; tronc de cône konusning asosi; 5. ehson qutisi. 

tronche


 nf fam péj kalla, bosh; il  a une sale tronche u  iflos kallali, uning 

kallasi iflos. 

tronçon 

nm 1. uzun bo‘lak, uzun parcha; 2. yo‘l bo‘lagi. 

tronçonnage 

nm bo‘laklash, bo‘laklarga bo‘lish. 

tronçonner

  vt  bo‘laklamoq,  bo‘laklarga  bo‘lmoq,  bo‘lak-bo‘lak  qilib 

kesmoq. 

tronçonneuse

 nf elektr arra, bo‘laklaydigan moslama (mashina). 

tronconique

 adj konussimon asos. 

trône 


nm 1. taxt; 2. taxt davlat qudrati timsoli. 

trôner


 vi taxtga o‘ tirmoq, taxtni egallamoq; 3. kekkaymoq, gerdaymoq. 

tronquer


  vt  1.  bo‘laklamoq;  2.  parchalamoq,  bo‘lak-bo‘lak  qilmoq;  elle 

s’est permis de tronquer le texte u matnni parchalashga jazm qildi. 

trop

 adv 1. mo‘l-ko‘l, juda ko‘p,  nihoyatda,  juda;  c’est trop cher  bu  juda, nihoyatda, o‘ ta qimmat; une goutte d’alcool,  mais pas trop bir  tomchigina 

(aroq), ko‘p emas; 2. juda, o‘ ta, ko‘p  ham; vous êtes trop aimable siz juda 

saxovatli;  sans  trop  comprendre  ko‘p  ham  tushunmasdan;  3.  juda,  ko‘p, 

o‘ta, ortiqcha;  de trop,  en trop, boire un coup de trop bir qadah  ortiqcha 

ichmoq. 

trope 


nm littér tropa. 

trophée 


nm 1. o‘lja (turli); 2. harbiy o‘lja (bayroq, nishon, aslaha). 

tropical,  ale,  aux

  adj  1.  tropik,  issiqqa  oid,  tropik  hududlar;  climat 

tropical tropik issiq iqlim; 2. o‘ ta issiq. 

tropique 

nm tropik, mador. 

tropisme 

nm tirik mavjudotlarning biologik moslashuvi. 

trop-plein 

nm to‘lish, toshish, to‘lib-toshish. 

troquer

 vt ayriboshlamoq, alishtimoq, almashtirmoq. troquet 

nm pop kichik gazakxona. 

trot 

nm 1. yo‘rg‘a (ot yo‘rg‘asi); 2. ildam,  tez yurish; à  l’école,  et au trot! maktabga ildam jo‘na. 

trotte


 nf piyoda bosib bo‘lmaydigan yo‘l. 

trotter


  I.  vi  1.  yo‘rg‘alamoq;  2.  mayda  qadam  tashlab  tez  yurmoq, 

g‘izzillamoq,  tez-tez  borib-kelmoq;  II.  se  trotter  vpr  qochib  qolmoq,  qochib 

ketmoq. 

trotteur, euse

 n yo‘rg‘alashga o‘rgatilgan ot, poygachi ot. 

trotteuse 

nf soatning soniya mili. 

trottiner

 vi 1. yo‘rg‘alamoq; 2. mayda qadam tashlab tez yurmoq. 

trottinette

 nf boshqarish o‘qilik ikki g‘ildirakli taxta o‘yinchoq; 2. fam kichik 

mashina. 

trottoir 

nm 1. piyodalar yo‘lkasi; 2. trottoir roulant odam, yuk tashiydigan 

moslama (platforma). 

trou


  nm  1.  chuqur,  o‘yiq;  faire  un  trou  dans  le  bois  yog‘ochni  o‘ymoq, 

yog‘ochda  o‘yiq,  chuqur  o‘ymoq;  2.  ungur,  g‘or,  kavak,  uya,  in;  trou  de 

souris  sichqon  ini;  3.  o‘marish,  bo‘shliq,  uzilish;  il  y  a  un  trou  dans  sa 

comptabilité  hisob-kitobida  pulni  o‘marish  mavjud;  4.  pastqam,  xilvat  joy, 

ovloq  joy, ovloq  qishloq; 5. pop qamoqxona; 6.  teshik; le trou de la serrure 

qulf  teshigi, kalit  tiqiladigan  teshik; 7. eskirib  teshilgan kiyim  teshigi; 8.  tana 

teshiklari; trous de nez burun teshiklari. 

troubadour 

nm XII-XIII asrlardagi langdok lirik shoiri. 

troublant, ante

 adj 1. lol qoldiradigan; une ressemblance troublante lol 

qoldiradigan o‘xshashlik; 2. ehtirosli; un regard troublant ehtirosli nigoh. 

trouble

1

 adj 1. loyqa, tiniq emas, xira (suyuqlik); cette eau est trouble bu suv  loyqa,  tiniq  emas,  xira;  2.  mavhum;  il  y  a  qqch  de  trouble  dans  son 

affection uning mehrida qandaydir mavhumlik bor. 

trouble

2

  nm  1.  sarosima,  notinchlik,  besaranjomlik;  2.  sarosima, bezovtalik,  hayajon;  son  trouble  était  visible  uning  sarosimada  ekanligi 

ko‘rinib  turar  edi;  3.  yomonlashuv,  bezovtalik;  les  troubles  de  la  vue 

ko‘rishning yomonlashuvi; trouble névrotique assabiy bezovtalik. 

trouble-fête

 n inv buzg‘unchi. 

troubler


  vt  1.  loyqalatmoq,  xiralashtirmoq;  2.  buzmoq,  qutqu  solmoq, 

og‘dar-to‘ntar  qilmoq;  3.  xalaqit  bermoq;  4.  adashtirmoq;  avoir  l’esprit 

troublé  par  qqch  biror  narsa  esini  adashtirgan,  xayolini  olgan;  5.  bezovta 

qilmoq, asabiylashtirmoq; la voix de cette femme le troublait bu ayol ovozi 

uni bezovta qilardi. 

trouée


 nf 1. katta teshik; 2. askarlar safidagi bo‘shliq; 3. ikki tog‘ orasidagi 

tabiiy keng o‘ tish joyi. 

trouer

  vt  1.  teshmoq;  2.  yormoq;  le  faisceau  du  projecteur  trouait  les ténèbres projektor shu’ lasi zulmat qa’rini yorar edi. 

troufion 

nm pop oddiy askar. 

trouillard, arde

 adj, n qo‘rqoq, yuraksiz. 

trouille 

nm qo‘rquv. 

troupe


  nf  1.  askarlar  bo‘linmasi,  qo‘shin,  jamoatchilik  guruhi;  2.  guruh, 

to‘da; une troupe de singes maymunlar to‘dasi; 3. badiiy guruh. 

troupeau 

nm 1. poda, gala, to‘da; 2. péj guruh, to‘da. 

troupier 

nm oddiy askar. 

trousse

1

 nf izma-iz yurish, orqasiga tushish, kuzatish, ta‘qib etish. trousse

2

 nf ko‘p qavatli g‘ilof, o‘quvchi jildi (portfel), shifokor sumkasi. trousseau 

nm 1. shoda; 2. sarpo tuguni, bo‘xcha. 

trousser

 vt 1. so‘yilgan parrandani pishirishdan  oldin qanot va oyoqlarini 

tanaga  jipslab  qo‘ymoq;  2.  vieilli  kiyim  etagini  ko‘ tarmoq;  fam  jinsiy  aloqa 

qilmoq; 3. litt tezda va epchillik bilan bajarmoq. 

trouvaille

 nf 1. topilma,  topilgan  narsa; 2. kashfiyot; les trouvailles d’un 

écrivain yozuvchi kashfiyoti. 

trouver


  I.  vt  1.  topmoq,  topib  olmoq;  où  peut-on  vous  trouver?  sizni 

qayerdan  topsa  bo‘ladi?  j’ai  trouvé  un  parapluie  dans  le  taxi  taxsida 

yomg‘irpo‘sh  topib  oldim;  2.  erishmoq,  qo‘lga  kiritmoq;  3.  topmoq,  o‘ylab 

topmoq, kashf qilmoq; as-tu trouvé une solution? biror chora topdingmi? 4. 

topmoq  (vaqt,  fursat,  imkon);  je  le  ferai  si  j’en  trouve  le  temps  agar  vaqt 

topsam,  buni  qilaman;  5.  rohatlanmoq,  huzur  qilmoq,  topmoq;  il  trouve  du 

plaisir à nous taquiner jig‘imizga tekkanidan huzur qilyapti; 6. topmoq, duch 

kelmoq;  j’ai  trouvé  la  porte  fermée  yopiq  eshikka  duch  keldim,  eshik  qulf 

edi;  7.  sezmoq,  ko‘rmoq;  je  lui  trouve  mauvaise  mine,  bien  du  mérite 

qilganiga  yarasha,  uning  kayfiyati  yomon  edi;  8.  hisoblamoq;  je  le  trouve 

sympathique  men  uni  yoqim toy  deb  hisoblayman;  II.  se  trouver  vpr  1. 

joylashmoq; turmoq (bir joyda); le dossier se trouvait dans un tiroir secret 

hujjat maxfiy g‘aladonda  turar edi; 2. ilojsiz bo‘ lmoq, qiyin ahvolga  tushmoq; 

nous nous trouvons dans une situation difficile  biz  qiyin ahvolga  tushib 

qoldik. 

trouvère 

nm O‘rta asrlarda Fransiya shimolidagi shoir va masxaraboz. 

truand, ande

 n 1. tilanchi, gadoy; 2. nm o‘g‘riboshi. 

truander


 vt fam o‘g‘irlamoq, tunamoq, shilmoq. 

trublion 

nm vahimachi, fitnachi. 

truc 


nm 1. fam ko‘zboylog‘ich, hiyla; c’est un bon truc bu juda zo‘r hiyla; 

2. narsa, mayda-chuyda. 

trucage 

ou

 truquage

 

nm 1. 

hiyla, 


nayrang, 

aldamchilik, 

ko‘zbo‘yamachilik; 2. filmlardagi turli qiyin vaziyatlar ijrosi. 

truchement 

nm  1.  izohlovchi,  birov  fikrini  ifodalovchi,  birov  nomidan 

gapiruvchi vakil; 2. birov orqali, birov vositachiligida. TRUCIDER

 

TYPOGR APHIQUE 

 

 565 

trucider


 vt plais o‘ldirmoq. 

truculent,  ente

  adj maftunkor,  o‘ziga  tortuvchi,  ajoyib;  un  personnage, 

un langage truculent maftunkor shaxs, o‘ziga tortuvchi til. 

truculence

 nf maftunkorlik, e’ tiborga molik. 

truelle

 nf g‘isht teruvchi kurakchasi. truffe

 nf 1. trufel (yer osti qo‘ziqorini); 2. it burni; 3. tentak. 

truffer

 vt 1. qo‘ziqorin qo‘shmoq; 2.  to‘ ldirmoq, boyitmoq; il  aimait truffer ses  discours  de  citations  et  de  proverbes  u  o‘z  nutqlarini  ko‘chirma  va 

maqollar bilan boyitishni yaxshi ko‘rar edi. 

truie

 nf urg‘ochi cho‘chqa. truisme 

nm ayni, aniq haqiqat. 

truite

 nf tanga baliq. trumeau 

nm tosh oyna, tosh oynali jihoz. 

truquage 

nm voir trucage. 

truquer

  vt  aldamoq,  qalbakilashtirmoq,  oldindan  kelishilgan  un  combat de boxe truqué oldindan kelishilgan boks jangi. 

truqueur, euse

 n 1. hiylagar; 2. qiyin ko‘rinishlar ijrochisi, chapdast. 

trust 


nm  1.  trest,  birqancha  moliyaviy  korxonalar  birlashmasi;  2.  trest, 

iqtisodga ta‘sir o‘ tkaza oladigan yirik korxonalar. 

truster

 vt qo‘l ostiga olmoq, monopoliyalashtirmoq. tsar 

nm oq podshoh, podshoh. 

tsarine

  nf  Rossiya  ayol  imperatori;  podshoh  rafiqasi  (rus,  serb, bulg‘orlarda). 

tsarisme 

nm chorizm. 

tsariste


 adj chorizmga oid. 

tsé-tsé


 nf tze-tze, A frika kassallik tarqatuvchi pashshasi. 

T.S.F. 


nf 1. morze uzatgichi; 2. radioeshittirgich, radio. 

tsigane 


ou

 

tzigane n et adj 1. lo‘li; 2. lo‘lilar musiqasi. tu 

pron pers sen. 

tuant,  ante

  adj  holdan  toydiradigan,  charchatadigan,  jonga,  asabga 

tegadigan. 

tub 


nm katta cho‘miladigan tog‘ora, prendre un tub cho‘milmoq. 

tuba 


nm 1. uch naychali musiqa asbobi; 2. suv ostida suzuvchining nafas 

olish naychasi. 

tubage 

nm tibbiyotda ichak yutish. tubard, arde

 adj, n pop silga oid, sil, o‘pka kasal. 

tube

 nm 1. shisha naycha; tube à  essai bir tomoni yopiq sinov naychasi; à  plein  tube  motorning  bor  quvvati  bilan  ishlashi;  tube  fluorescent 

ionlanuvchi  lampa;  tube  au  néon  neonli  lampa;  2.  ichaklar,  ovqatni  hazm 

qilish a‘zosi; 3. dori-darmon solinadigan tiqinli idishlar. 

tubercule 

nm méd shish. 

tuberculeux, euse

 adj, n silga oid, sil kasal, o‘pka kasal. 

tuberculose

 nf sil, o‘pka kasal. 

tubulaire

 adj 1. naysimon; 2. quvurli. 

tudesque


 adj péj ollmonga oid. 

tue-mouche

 adj pashsha o‘ldiradigan yopishqoq qog‘oz. 

tuer


 I. vt 1. o‘ldirmoq, qurbon qilmoq; 2. sindirmoq, xonavayron qilmoq; 3. 

bo‘g‘moq,  so‘ndirmoq;  la  bureaucratie  tue  l’initiative  to‘rachilik  faollikni 

bo‘g‘adi,  o‘ldiradi;  II.  se tuer vpr 1. o‘z  joniga qasd  qilmoq; 2. charchoqdan 

joni chiqmoq. 

tuerie

 nf qirg‘in, qatli om. tue-tête 

loc adv quloqni teshadigan tovush. 

tueur, euse

 n 1. qotil; 2. qassob. 

tuf 

nm g‘ovak tosh. tuile

 nf 1. sopol taxtacha (tom yopish uchun), cherepitsa; 2. falokat. 

tulipe

 nf lola. tulle 

nm parda. 

tuméfier

 vt shishmoq (tana a‘zolari). 

tumeur

 nf shish, saraton, sarkoma shishi. tumulte 

nm  1.  shovqin-suron,  vaqir-vuqur;  2.  toqatsizlik,  sabrsizlik, 

jizzakilik. 

tumultueux,  euse

  adj  1.  shovqin-suronli,  keskin;  2.  bebosh,  sarkash; 

une jeunesse tumultueuse sarkash yoshlar. 

tumultueusement

 adv sarkashona. 

tumulus 

nm qabr ustidagi tuproq uyumi, go‘r. 

tungstène 

nm tungsten, metall. 

tunique

 nf 1. yengsiz uzun libos; 2. sovut; 3. ayollar uzun nimchasi. tunnel 

nm yer osti yo‘li. 

turban 

nm 1. salla; 2. ayollar soch turmagi. turbin 

nm pop ish, kasb, yumush. 

turbiner

 vi pop qattiq ishlamoq. 

turbine

 nf turbina, parrak. turbo 

texnikada parrakni anglatadigan so‘z. 

turbocompresseur 

nm turbokompressor. 

turbomoteur 

nm turbomotor. 

turbopropulseur 

nm turboparrakli. 

turboréacteur 

nm turboreaktor. 

turbot 

nm dengiz yapaloq balig‘i. turbulent, ente

 adj 1. sarosimali (kishi); 2. bosh-boshdoqlikni yoqtiruvchi, 

notinchlik tarafdori. 

turbulence

 nf o‘zgaruvchanlik, qat‘iyatsizlik. 

turc, turque 

adj, n turk. 

turf 


ot poygasi. 

turfiste


 n ot poygasiga pul tikuvchi ishqiboz. 

turgescence

 nf trombofilit. 

turgescent, ente

 adj tombofilitli. 

turlupiner

 vt fam bezovta qilmoq, g‘ashiga tegmoq. 

turne


 nf bejihoz isqirt xona. 

turpitude

 nf pastkashlik, razillik. 

turquerie

 nf turkiy did aks etgan badiiy yoki sanat asari. 

turquoise

 nf feruza (qimmatbaho tosh). 

tussor 


nm nafis shoyi matoh, harir. 

tutélaire

  adj  vasiyli,  homiyli,  himoyali,  otaliqqa  olingan,  himoyasiga 

olingan. 

tutelle

 nf 1. vasiy, otaliq tashkilot; 2. qonunlar iskanjasida bo‘lmoq. tuteur

1

, trice n vasiy. 

tuteur


2

 tirgak. 

tutoyer

 vt sensiramoq. tutoiement 

nm sensirash. 

tutu 

nm balet raqqosasi libosi. tuyau

  nm  1.  quvur;  2.  naycha;  3.  naychasimon  bezak,  qatlab  tikish;  4. 

ishonchli manba. 

tuyauter


 vt 1. naychali tikish bilan bezamoq; 2. xufiya ma‘lumot olmoq. 

T.V.A. 


nf qo‘shimcha qiymat solig‘i. 

tweed 


nm tvitdan bo‘lgan mato. 

tympan 


nm quloq pardasi. 

tympanon 

nm qadimgi changsimon musiqa asbobi. 

type 


nm  1.  zot,  siymo;  un  type  de  beauté  éternelle  boqiy  go‘zallik 

siymosi; 2. irq, zot, nasab, elle a le type nordique u shimoliy zotdan, irqdan; 

3.  tur,  xil;  4.  haqiqiy  inson;  5.  qandaydir  kishi;  quel  pauvre  type!  voy 

bechora! 

typé, ée

 adj xos; un personnage bien typé o‘ziga xos inson, odam. 

typhique

 adj ich terlamali. 

typhoïde

 adj, nf ich terlama, tif. 

typhon 

nm to‘ fon, Xitoy dengizi va Hind okeanidagi to‘fonlar. typhus 

nm ichterlama, tif. 

typique

 adj xos; un cas typique o‘ziga xos holat. typiquement

  adv  g‘irt,  xos  bo‘lgan;  un  comportement  typiquement 

anglaise g‘irt ingilizcha yurish-turish, ingilizcha yurish-turishga xos. 

typographe

 n nashryotchi. 

typographie

 nf bosmaxona, matbaa; bosib chiqarish, matbaachilik. 

typographique

 adj nashriy. 


TYPOLOGIE

 

UNIR 

 

 566 

typologie

  nf  tipologiya,  turlar  tizimi;  une  typologie  des  langues  tillar 

tipologiyasi. 

typologique

 adj tipologik. 

tyran 

nm 1. qonxo‘rlik, zolim  podishoh,  hukmron, johillik; 2. qattiq qo‘llik; un tyran domestique qattiq qo‘l oila boshlig‘i. 

tyrannie


 nf 1. zolim hukumat; 2. zulm. 

tyrannique

 adj zulmkor, qahrli. 

tyranniser

 vt zulm o‘tkazmoq, xo‘rlamoq. 

tyrolienne

 nf Tirol tog‘liqlari ashulasi. 

tzigane


 n et adj voir  tsigane. 

 

  

 U, u

 nm fransuz alifbosining yigirma birinchi harfi. 

ubiquité

  nf  hech  narsadan,  hech  joydan  qolmaslik,  har  yerda  tayyorlik, 

hozir-nozirlik. 

ukase


 ou oukase nm 1. farmon (hokimiyat oliy organining qonun kuchiga 

ega bo‘lgan qarori); 2. buyruq; ko‘rsatma; namuna. 

ulcération

 nf 1. yara hosil bo‘lishi, yara-chaqa, yarali kasallik. 

ulcère

 nm med yara; ulcère gastrique oshqozon yarasi. ulcérer

  vt  1.  méd  yara  qilib  yubormoq,  yara-chaqa  bostirmoq;  2.  nozik 

joydan olmoq, ranjitm oq, izzat-nafsiga tegmoq, haqorat qilmoq. 

ulcéreux,  euse

  adj  1.  yaraga  oid,  yarali,  yara;  2.  yara  bilan  qoplangan, 

yara bosgan. 

ultérieur, eure

 adj bo‘lajak, kelajakdagi, kelgusi. 

ultérieurement

  adv  keyin,  keyinchalik;  nous  parlerons  de  cette 

question ultérieurement biz bu masala haqida keyin gaplashamiz. 

ultimatum

  nm  ultimatum,  qat’iy,  keskin  talab;  adresser,  envoyer  un 

ultimatum ultimatum jo‘natmoq, ultimatum bilan murojaat etmoq. 

ultime

 adj oxirgi, so‘nggi; faire une ultime tentative so‘nggi marta urinib ko‘rmoq. 

ultra


 I. nm o‘ta reaksionyer, o‘ ta o‘ngchi; II. adj o‘ ta reaksion. 

ultracourt, courte

 adj ultraqisqa, o‘ ta, juda qisqa. 

ultramicroscope

 nm ultramikroskop, o‘ ta kuchli optik mikroskop. 

ultramoderne

 adj o‘ta zamonaviy; une  architecture ultramoderne  o‘ ta 

zamonaviy me’morchilik. 

ultramontain, aine

 I. adj 1. Fransiyaga nisbatan tog‘ning narigi tomonida 

yashovchi;  2.  Alp  tog‘larining  narigi  tomonidagi,  A lp  ortidagi;  II.  n 

ultramontan, katolik diniga sodiq. 

ultrasensible

  adj  o‘ta  sezuvchan,  sezgir;  pellicule  ultra-sensible  o‘ ta 

sezuvchan fotoplyonka. 

ultrason


 nm ultratovush. 

ultraviolet,  ette

  I.  adj  ultrabinafsha;  rayons  ultraviolets  ultrabinafsha 

nurlar; II. nm ultrabinafsha nurlar. 

ululer

 vi voir hululer. un, une

 I. adj 1. bir; un point bir  ochko, ball; un à un  birma-bir, bittalab; 

2.  birinchi;  page  un  birinchi  bet;  II.  n  1.  nm  bir  raqami;  2.  nf  gazetaning 

birinchi  beti; un article à la une (gazetaning) birinchi betidagi maqola; 3. bir 

kishi,  bir  ayol,  kimdir;  une  qui  était  contente,  c’était  la  petite  xursand 

bo‘lgan  ayol,  bu kenja qiz edi;  III.  art indéf (pl des)  1. bir; un livre bir kitob; 

j’attends  un  homme  men  bir  kishini  kutyapman;  2.  biror,  birorta;  donnez-

moi  un  journal  menga  birorta  gazeta  bering;  IV.  pron  indéf  bitta,  bir;  l’un 

d’eux ulardan biri. 

unanime


  adj  yakdillik  bilan  qabul  qilingan,  hamjihatlik  bilan  qilingan, 

umumiy. 


unanimement

  adv  yakdillik  bilan,  hamjihatlik  bilan,  bir  yoqadan  bosh 

chiqarib, bir ovozdan. 

unanimité

  nf  1.  fikrlarning,  xohishlarning  birligi,  ham fikrlik,  bir  fikrda 

bo‘lish; 2. yakdillik, birdamlik, hamjihatlik; voter à l’unanimité yakdillik bilan 

saylamoq, ovoz bermoq. 

uni,  ie


  I.  adj  1.  birlashgan,  birgalikdagi,  qo‘shma;  les  États-Unis 

d’Amérique Amerika Qo‘shma Shtatlari; Organisation des  Nations Unies Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling