Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet23/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   238

noma’qul xatti-harakati bilan isnodga qoldi. 

avilissant,  ante

  adj  xo‘rlaydigan,  haqoratlaydigan,  haqoratomuz, 

kamsitadigan, xo‘rlik keltiradigan, obro‘yini to‘kadigan, yerga uradigan. 

avilissement

  nm  1.  xo‘rlash,  kamsitish,  haqoratlash,  obro‘yini  to‘kish, 

yerga  urish;  xo‘rlanish,  kamsitilganlik,  haqoratlanish,  obro‘sizlanish;  2. 

qadrsizlanish, beqadr, xor bo‘ lish. 

aviné, ée

 adj mast, sarxush (sharobdan); une haleine avinée sharob hidi 

(mast odamdan kelib turadigan). 

avion

 nf samolyot; par avion samolyot bilan, samolyotda. AVIRON

 

AXIOME 

 

 60 

aviron


  nm  1.  eshkak,  chovxoda,  chov;  2.  sport  eshkak  eshish;  faire  de 

l’aviron eshkak eshish sporti bilan shug‘ullanmoq. 

avis

  nm  1.  fikr,  o‘y;  donner  son  avis  o‘z  fikrini  aytmoq;  être  du  même avis  que  qqn  biror  kimsaning  fikriga  qo‘shilmoq;  changer  d’avis  fikrini 

o‘zgartirmoq, fikridan qaytmoq; à mon avis mening fikrimcha; quel est votre 

avis  sur  ce  point  bu  masalada  fikringiz  qanday?  je  suis  d’un  avis 

contraire  men  qarama-qarshi  fikrdaman;  2.  bildirish,  xabarnoma,  e’lon; 

xabar,  axborot  (ko‘pincha  afishalar  orqali  beriladi);  avis  à  la  population 

xalqqa  murojaat;  3.  xulosa;  fikr,  mulohaza;  avis  du  Conseil  d’Etat  Davlat 

Kengashining xulosasi. 

avisé,  ée

  aqlli,  dono,  mulohazali,  ehtiyotkor,  o‘ylab,  aql  bilan  ish 

qiladigan; un homme avisé dono kishi. 

aviser

1

 I. vt 1. ko‘rib qolmoq, ko‘zi  tushmoq; bilib, sezib,  payqab qolmoq; il  avise  un  portefeuille  oublié  sur  un  banc,  il  le  ramasse  skameykada 

yotgan  portfelga  uning  ko‘zi  tushdi  va  uni  oldi;  II.  vi  (à  qqch)  haqida 

o‘ylamoq, -ga e’ tibor  bermoq; III.  s’aviser vpr 1. (de qqch)  e’tibor bermoq, 

payqab  qolmoq,  fahmlamoq,  sezib  qolmoq  (odatda  avval  e’tibor  bermagan 

narsa);  il  s’avisa  alors  qu’il  avait  oublié  son  passeport  birdaniga  u 

pasporti esdan chiqqanligini sezib qoldi; 2. (de faire qqch) birdan ko‘ngliga, 

hushiga  kelmoq,  istab,  biror  ish  qilgisi  kelib  qolmoq;  jur’at  etmoq;  ne  vous 

avisez pas de lui écrire! unga xat yozishni xayolingizga ham keltirmang! 

aviser

2

 vt xabar, ma’lum qilmoq; xabar bermoq; bildirmoq; ogohlantirmoq, ogohlantirib,  bildirib,  xabardor  qilib  qo‘ymoq;  je  l’ai  avisé  de  mon  arrivée 

men unga kelishim haqida xabar berdim. 

aviso

  nm  avizo  (razvedka  va  soqchilik  xizmatining  tezyurar  kichik kemasi). 

avitaminose

  nf  méd  avitaminoz  (vitaminlar  yetishmasligi  natijasida  ro‘y 

beradigan kasallik). 

avivement

 nm tozalash (yara atrofini). 

aviver

  vt  1.  jon  kiritmoq,  jonlantirmoq;  kuchaytirmoq,  ravshan  qilmoq; aviver  le  feu  o‘ tni  kuchaytirmoq;  2.  fig  oshirmoq,  kuchaytirmoq, 

chuqurlashtirmoq; aviver une dispute munozarani kuchaytirmoq; aviver les 

craintes  qo‘rquvni  oshirmoq,  kuchaytirmoq;  3.  méd  yarani  tozalamoq;  4. 

techn  silliqlamoq,  tarashlamoq,  ishlov  bermoq,  yo‘nmoq,  yo‘nib,  tarashlab 

tekislamoq; pardoz, jilo bermoq, sayqallamoq. 

avocat


1

,  ate


  n  1.  advokat,  oqlovchi,  himoyachi;  l’ordre  des  avocats 

advokatura,  advokatlar;  avocat  général  bosh  prokuror  yordamchisi;  2.  fig 

himoyachi,  yoqlovchi;  se  faire  l’avocat  de  -ni  yoqlamoq;  se  faire  l’avocat 

du diable noto‘g‘ri, nohaq narsani yoqlamoq. 

avocat

2

 nm bot avokado (mevasi). avocatier

 nm bot avokado (noksimon mevali daraxt). 

avoine

 nf bot suli. avoir

1

  I.  vt  1.  ega  bo‘lmoq;  molik  bo‘lmoq;  avoir  une  maison  uning  uyi bor;  avoir  une  bicyclette  uning  velosipedi  bor;  avoir  du  succès 

muvaffaqiyat qozonmoq; avoir de la besogne par-dessus les cheveux ishi 

boshidan  oshib  yotmoq;  il  a  de  la  chance  uning  omadi  kelyapti,  bor;  en 

avoir pour qolmoq,  bor  bo‘lmoq (vaqt);  tushmoq (sotib olingan  narsa, pul); 

j’en  ai  pour  cinq  minutes  meni  besh  minut  kuting;  men  yana  besh  minut 

band  bo‘ laman;  j’en  ai  eu  pour  50  francs  bu  narsa  menga  50  frankka 

tushdi;  il  en  a  eu  pour  son  argent  u  ziyon,  zarar  ko‘rmadi;  2.  avoir  une 

femme  et  des  enfants  uning  xotini  va  bolalari  bor;  3.  sotib  olmoq,  olmoq; 

j’ai  eu  ce  livre  pour  presque  rien  men  bu  kitobni  juda  arzon  sotib  oldim, 

deyarli bekorga oldim; 4. fam avoir qqn yengmoq, bas kelmoq,  uddalamoq; 

on les aura! biz ularni yengamiz! 5. fam avoir qqn aldamoq, aldab ketmoq, 

tovlamoq,  tuzlamoq;  firib  bermoq; il nous a bien eus u bizni boplab  aldadi; 

6.  o‘zida  namoyon  qilmoq  (ta’na  a’zosi,  ko‘rinish);  il,  elle  a  de  grandes 

jambes,  des  cheveux  blancs  uning  oyoqlari  katta,  sochlari  oq;  ce  mur  a 

deux  mètres de haut bu devorning  balandligi ikki metr(dir); quel âge avez-

vous?  yoshingiz  nechada?  avoir  du  courage  jasur  bo‘lmoq;  7.  boshdan 

kechirib,  tatib  ko‘rib  bilmoq,  boshdan  kechirmoq,  totmoq,  tatib  ko‘rmoq, 

chekmoq,  tortmoq,  his qilmoq, sezmoq; avoir  mal  à la tête  boshi og‘rimoq, 

avoir  faim  och  bo‘lmoq,  qolmoq;  avoir  soif  chanqamoq;  j’ai  eu  une 

fâcheuse impression menda yomon  taassurot qoldi; qu’est-ce que tu as? 

senga  nima  bo‘ldi?  j’ai  froid  men  sovqotyapman;  j’ai  chaud  men  isib 

ketyapman;  j’ai  sommeil  uyqum  kelyapti;  avoir  raison  haq  bo‘lmoq;  avoir 

tort  nohaq  bo‘lmoq;  avoir  tous  les  torts  har  taraflama  gunohkor  bo‘lmoq; 

avoir  confiance  ishonmoq;  en  avoir  à,  après,  contre  qqn  g‘azablanmoq, 

jahli  chiqmoq,  achchig‘i  kelmoq;  darg‘azab  bo‘ lmoq;  contre  qui  en  avez-

vous?  kimdan  jahlingiz  chiqib  turibdi?  II.  yordamchi  fe’l  1.  avoir  à  (+inf) 

o‘zini burchli deb bilmoq; kerak, zarur, lozim, darkor; j’ai à vous parler men 

sizga gapirishim kerak; n’avoir qu’à kerak, zarur, lozim, darkor (faqat); vous 

n’aviez  qu’à  nous  dire  siz  faqat  bizga  aytishingiz  zarur  edi;  2.  avoir  + 

participe  passé  qo‘shma  zamon  hosil  qiladi:  j’ai  écrit  men  yozdim;  nous 

avons  causé  biz suhbatlashdik; 3. il  y a bor; mavjud;  turibdi; yotibdi;  avval 

burun; il y a de  l’argent dans le portefeuille portfelda  pul bor; combien y 

a-t-il  de  Moscou  à  Leningrad?  M oskva’dan  Leningradgacha  qancha 

(kilometr)  bor?  3.  il  y  a  deux  jours  ikki  kun  avval;  il  y  a  champagne  et 

champagne yaxshi va yomon shampanlar bor; sifatli va sifatsiz shampanlar 

bor; il n’y a qu’à (+inf) faqat …zarur, darkor,  lozim, kerak; il n’y  avait qu’à 

les ramasser ularni faqat yig‘ishtirib olish kerak edi. 

avoir


2

  nm  1.  mulk,  mol-mulk,  boylik,  davlat,  dunyo,  mol-mulk;  2.  kredit 

(kirim-chiqim  daftarlarining  chiqimlar,  unadigan  pullar  yoziladigan  o‘ng 

tomoni); doit et avoir debet va kredit. 

avoisinant,  ante

  adj  yonma-yon  joylashgan,  tutashgan,  yondoshib 

turgan, tutash bo‘lgan, qo‘shni bo‘lgan, qo‘shni; dans les rues avoisinantes 

qo‘shni ko‘chalarda. 

avoisiner

 vt yaqin, yonida joylashmoq, qo‘shni bo‘lmoq; tutashmoq; yaqin 

bo‘lmoq,  borib  taqalmoq;  les  villages  qui  avoisinent  la  forêt  o‘rmonga 

tutashgan qishloqlar. 

avortement

  nm  1.  bola  tashlash;  abort,  bola  oldirish;  2.  fig 

muvaffaqiyatsizlik,  barbod  bo‘lish;  omadsizlik  (reja,  korxona);  l’avortement 

de projets rejalarning barbod bo‘lishi. 

avorter

  vi  1.  bola  tashlamoq,  o‘lik  tug‘moq;  bola  oldirmoq;  2.  o‘smay qolmoq;  yetilib  pishmaslik,  yaxshi  pishmaganlik  (meva,  gul);  3.  fig 

muvaffaqiyatsizlikka  uchramoq,  barbod  bo‘ lmoq,  bo‘lmay,  amalga  oshmay 

qolmoq; le complot a avorté fitna amalga oshmay qoldi; cet accident a fait 

avorter toute l’entreprise bu hodisa tufayli hamma ish barbod bo‘ldi. 

avorteur,  euse

  n  péj  maxfiy  ravishda  bola  tug‘dirish,  tushirish  bilan 

shug‘ullanuvchi doya. 

avorton


 nm 1. chala  tug‘ilgan  bola, chala; 2.  nim jon, oriq, rivojlanmagan 

(jonivor, hayvon, o‘simlik). 

avouable

  adj  qoidali;  qonuniy;  durust,  tuzuk,  yaxshi;  motif  avouable 

durust bahona; qulay, o‘rinli bahona. 

avoué, ée

 I. nm ishonchli vakil (apelyatsion, shikoyat sudiga tomonlarning 

ishonchli vakili sifatida qatnashish huquqiga ega bo‘lgan mansabdor shaxs); 

II. adj aniq, oshkora. 

avouer


 I. vt 1.  tan  olmoq;  tanimoq, e’ tirof  etmoq; j’avoue qu’il a  raison 

uning haqligini e’ tirof  etaman; 2. iqror bo‘lmoq, bo‘yniga olmoq; l’assassin a 

avoué  qotil  iqror  bo‘ldi;  avouer  ses  fautes  xatosiga  iqror  bo‘lmoq;  II. 

s’avouer  vpr  iqror  bo‘lmoq,  deb  hisoblamoq;  s’avouer  vaincu  yengilgan 

deb hisoblamoq. 

avril


  nm  aprel;  en  avril,  au  mois  d’avril  aprel  oyida;  poisson  d’avril 

birinchi aprel hazili. 

avulsion

  nf  méd  olib  tashlash,  sug‘urish;  avulsion  d’une  dent  tishni 

olish, olib tashlash, sug‘urish. 

axe


 nm 1. techn  o‘q; val; axe de  rotation  aylanish  o‘qi; tourner sur  son 

axe  o‘z  o‘qi  atrofida  aylanmoq;  2.  to‘g‘ri  chiziq  (biror  narsani  teng  ikkiga 

bo‘luvchi  chiziq);  axe  de  symétrie  simmetriya  o‘qi;  axe  d’une  rue 

ko‘chaning  o‘q  chizig‘i;  3.  fig  tutilgan  yo‘l,  siyosat;  qarash,  nuqtai  nazar; 

yo‘nalish, oqim. 

axer


  vt  1.  o‘q  bo‘ylab  yo‘naltirmoq,  yo‘llamoq;  2.  bir  yerga  to‘plamoq,  bir 

narsaga  qaratmoq,  jalb  etmoq;  il  est  axé  sur  cette  idée  uning  diqqati  shu 

fikrga qaratildi; il a axé sa vie sur u hayotini … -ga qaratdi. 

axial, ale

 adj o‘qqa oid; o‘q bo‘ylab yo‘nalgan, bo‘ylama; o‘q. 

axiome


  nm  aksioma  (isbotsiz  qabul  qilinadigan  va  boshqa  da’volarning 

isboti uchun asos qilib olinadigan haqiqat). AXIOMATIQUE

 

BAÏONNETTE 

 

 61 

axiomatique

  I.  adj  aksiomaga  oid,  aksiomaga  asoslangan;  II.  nf 

aksiomatika (isbotsiz qabul qi lingan va matematikaning bir tarmog‘ini tashkil 

etuvchi birlamchi tushunchalar majmui). 

ayant


 

cause


 nm (pl ayants cause) dr biror huquq vorisi. 

ayant


 

droit


 nm (pl ayants droit) biror narsaga huquqli kishi. 

azalée


 nf azaliya (manzarali buta). 

azerbaïdjanais, aise

 n Ozarbayjon, ozarbayjonlik. 

azimut


  nm  azimut  (1.  astron  kuzatish  nuqtasi  orqali  o‘tgan  meridian 

tekisligi bilan shu nuqta va  biror yulduz,  planeta yoki narsa orqali o‘tgan tik 

tekislik o‘rtasidagi burchak;  2. mil  harakat yo‘nalishi bilan shimoliy yo‘nalish 

o‘rtasidagi burchak). 

azote

 nm chim azot. azoté

 adj azotlangan, tarkibida azoti bor. 

azur

 nm lojuvard; ko‘k; un ciel d’azur lojuvard osmon. azuré,  ée

  adj  havorang,  moviy,  lojuvard,  ko‘m-ko‘k;  une  teinte  azurée 

moviy rang. 

azyme


  adj  xamirturushsiz;  pain  azyme  matsa  (yahudiylarning  pasxa 

bayramida pishiriladigan xamirturushsiz non). 

 

 

  

B, b nm fransuz alifbosining ikkinchi harfi. 

baba


1

 nm o‘rama pishiriq; baba au rhum vino qo‘shilgan o‘rama pishiriq. 

baba

2

 adj inv hayratlangan, lol qolgan, anqaygan. babeurre

 nm kuvi ayroni, yog‘i olingan sut. 

babil

 nm tili chiqayotgan bolaning gapi, g‘ujurlashi. babillage

 nm chug‘urlash, g‘ujurlash, tinimsiz gapirish. 

babillard, arde

 adj sergap, ezma, vaysaqi. 

babiller

  vt  chug‘urlamoq,  g‘ujurlamoq,  tinimsiz  gapirmoq;  chirillamoq, 

chig‘illamoq. 

babines


 nf pl 1. osilgan lab (ba’zi hayvonlarda); 2. fam lab; s’essuyer les 

babines labini artmoq. 

babiole

 nf 1. ermak; 2. qadrsiz arzimas narsa. bâbord

 nm mar kemaning chap tomoni. 

babouche

 nf kovush. 

babouin

 nm uzun tumshuqli maymun, babuin. bac

1

 nm 1. parom; 2. bak, suyuqlik solinadigan katta idish. bac

2

 nm abrév voir baccalauréat. baccalauréat

 nm bakalavr darajasi, unvoni. 

baccara

 nm bakkara (qarta o‘yini). bacchanale

 nf 1. vakxanaliya (qadimgi Rimda may va aysh-ishrat xudosi 

Vakx – Baxus sharafiga uyushtirilgan bayram); 2. litt aysh-ishrat. 

bâche


 nf brezent, shayton teri. 

bâcher


 vt brezent bilan yopmoq. 

bachot


  nm  fam  bakalavrlik  im tihoni;  passer  son  bachot  bakalavrlik 

imtihonini topshirmoq. 

bachotage

  nm  fam  tushunmasdan  yodlab  olish  (bakalavrlik  imtihoni 

arafasida). 

bachoter


 vi fam shoshilinch tayyorlanmoq (shoshma-shosharlik bilan). 

bacille


 nm batsilla, tayoqcha shaklidagi bakteriya. 

bâcler


 vt fam biror narsani shoshma-shosharlik bilan, sifatsiz qilmoq. 

bacon


 nm anglic bekon (dudlangan oriq cho‘chqa yog‘i yoki go‘shti). 

bactérie


  nf  bakteriya  (mikroskop  orqaligina  ko‘rinadigan  juda  mayda 

organizm). 

bactériologie

 nf bakteriologiya, bakteriyalar haqidagi fan; mikrobiologiya. 

bactériologique

  adj  bakteriologiyaga  oid,  bakteriyalar  haqidagi  fanga 

oid. 

badaud, aude n, adj merov, sanqi, bekorchi, tomoshabin. 

baderne


 nf kamsuqum qariya. 

badigeon


 nm ohakli eritma, bo‘yoq. 

badigeonnage

 nm bo‘yash; oqlash; surtish. 

badigeonner

 vt 1. oqlamoq, bo‘yamoq; 2. surtmoq. 

badin, ine

 I. adj xushchaqchaq, o‘yinqaroq;  esprit badin hazilkash; II. n 

hazilkash. 

badinage

 nm 1. hazil, hazil suhbat; 2. yengillik. 

badiner

 vt hazillashmoq, hazil qilmoq,  hazil qilib yozmoq; on ne badine pas avec l’amour sevgi bilan o‘ynashib bo‘lmaydi. 

baffe


 nf tarsaki, shapaloq, shapati. 

bafouer


  vt  kulmoq,  masxara  qilmoq,  mazax  qilmoq,  kalaka  qilmoq; 

tahqirlamoq, xo‘rlamoq. 

bafouillage

 nm fam g‘o‘ng‘ir-g‘o‘ng‘ir gap, to‘ng‘illash. 

bafouiller

 vt fam ming‘illamoq, g‘uldiramoq, to‘ng‘illamoq. 

bafouilleur, euse

 n tushunib bo‘lmaydigan tarzda gapiruvchi. 

bâfrer

 vi yemoq, jig‘ildonga urmoq, paqqos tushirmoq. bagage

 nm 1. yuk; 2. fig bilim, ma’lumot. 

bagarre

 nf mushtlashish, yoqalashish, urishish, janjal. bagarrer

 vi fam urishmoq, janjallashmoq, solishmoq. 

bagarreur, euse

 fam I. adj urishqoq, janjalkash; II. n urishqoq odam. 

bagatelle

 nf arzimagan narsa, mayda narsa; arzimas pul. 

bagnard

 nm surgundagi, katorgadagi odam. bagne

 nm 1. katorga, surgun; 2. juda og‘ir mehnat, og‘ ir sharoit. 

bagnole

 nf fam 1. usti yopiq izvosh, soyavon arava; 2. mashina. bagou

 nm so‘zamollik, gapdonlik, mahmadonalik. 

bague

  nf  halqa,  chambar,  gardish,  g‘ ildirak;  uzuk;  bague  de  fiançailles nikoh uzugi. 

baguer


1

 

vt 1. uzukni taqmoq; 2. halqalamoq, halqa taqmoq (qushlarga). baguer

2

 vi daraxt po‘stlog‘ini kesmoq (payvandlash uchun). baguette

 nf 1. tayoqcha,  temir tayoqcha; baguette de tambour do‘mbira 

tayoqchasi; 2. uzunchoq non. 

bah


 intj vooh. 

bahut


 nm 1. sandiq, xampa, kandik; 2. fam  litsey, kollej; les  années de 

bahut maktab yillari. 

bai, baie

 adj jiyron (ot). 

baie

1

 nf devorda eshik yoki deraza qo‘yish uchun qoldirilgan ochiq. 

baie


2

 nf meva, rezavor meva (qulupnay). 

baie

3

 nf qo‘ltiq, ko‘rfaz. baignade

 nf 1. cho‘milish, cho‘miltirish; 2. cho‘milish joyi. 

baigner

  I.  vt  1.  cho‘miltirmoq;  baigner  les  yeux  ko‘zni  yuvmoq;  2. o‘ramoq, o‘rab olmoq (suv havzalari haqida); II. se baigner vpr cho‘milmoq. 

baigneur, euse

 n 1. cho‘miluvchi; 2. yalang‘och bola, yalang‘och odam; 

3. yalang‘och qo‘g‘irchoq. 

baignoire

 nf 1. vanna; 2. benuar (tomosha zallarida pastki yarus lojalari). 

bail, 

pl 


baux

  nm  ijara  kelishuvi,  ijara;  donner  à  bail  ijaraga  bermoq; 

prendre à bail ijaraga olmoq; fam il y a un bail ancha bo‘ldi, ko‘p vaqt o‘ tdi. 

bâiller


 

vi  1.  esnamoq,  homuza  tortmoq;  bâiller  à  se  décrocher  la 

mâchoire og‘zi yirtilgudek bo‘lib  esnamoq; 2.  qiya yopilmoq; la porte bâille 

eshik qiya yopilgan. 

bailler

 vt vx vous me la baillez belle siz mening ustimdan kulyapsiz. bâillon

  nm  1.  tishlamasligi  yoki  baqirmasligi  uchun  og‘izga  tiqib 

qo‘yiladigan latta, yog‘och;  mettre un bâillon à qqn kimningdir og‘zini yopib 

qo‘ymoq; 1. tumshuqbog‘, burunduq. 

bâillonner

  vt  1.  og‘zini  yopmoq  (latta  yoki  ro‘mol  bilan);  2.  fig  og‘zini 

yopmoq,  gapirtirmaslik;  bâillonner  la  presse  matbuotni  jim  bo‘lishga 

majburlamoq. 

bain

 nm 1. hammom; 2. cho‘milish tozi; bain de  mer dengizda cho‘milish; bain  de  boue  balchiq  vannasi;  bain  d’air  havo  vannasi;  bain  de  soleil 

quyosh vannasi. 

bain-marie

 nm issiq suvli idish (biror narsani ichiga solib isitish uchun). 

baïonnette

  nf  miltiq  nayzasi;  ampoule  à  baïonnette  ildirib  qo‘yiladigan 

elektr lampasi. 


BAISER

 

BANCAIRE 

 

 62 

baiser


1

 

vt 1. o‘pmoq; baiser sur la bouche  labidan o‘pmoq; 2. vulg jinsiy aloqa qilmoq; 3. fam aldamoq, laqillatm oq. 

baiser


2

 nm o‘pich, bo‘sa. 

baisodrome 

nm fam plais ishqiy uchrashuvlar uchun mo‘ljallangan xilvat 

uy. 

baisse


 nf 1. pasayish, tushish; baisse de prix narxni tushirish; baisse de 

la production ishlab chiqarishning qisqarishi; la température est en baisse 

temperatura tushyapti; 2. kamayish (suv). 

baisser


  I.  vt  tushirmoq,  pasaytirmoq,  quyi  solmoq,  xam  qilmoq,  egmoq; 

baisser les rideaux pardani tushirmoq; baisser la tête boshini quyi solmoq; 

baisser  le  pavillon  bayroqni  tushirmoq;  baisser  le  ton  tovushini 

pasaytirmoq;  II.  vi  kamaymoq,  tushmoq;  cette  marchandise  baisse  bu 

tovarning  narxi  tushayapti;  III.  se  baisser  vpr  egilmoq,  bukilmoq, 

engashmoq. 

bajoue

 nf 1. lunj (cho‘chqa, buzoqlarda); 2. osilgan lunj; 3. shishgan yuz. bakchich

 nm pora. 

bakélite

 nf bakelit, sintetik smola. 

bal

 nm bal; bal masqué maskarad. balade

 nf fam sayr; balade en bagnole mashinada sayrga chiqish. 

balader

 

(se) vpr fam sayr qilmoq, saltanglamoq. 

baladeur, euse

 adj ko‘chuvchi, ko‘chib yuruvchi, sang‘i. 

baladin


 nm sayyor akrobat, masxaraboz, qiziqchi. 

balafre


 nf tirtiq, chandiq (yuzda). 

balafrer


 vt tilim-tilim qilib kesmoq, tilka-tilka qilmoq. 

balai


  nm  1.  supurgi;  pol  cho‘ tkasi,  pol  latta;  2.  fam  yosh;  il  a  cinquante 

balais u ellik yoshda. 

balalaïka

 nf balalayka. 

balance

 nf 1. tarozi; balance romaine qo‘l  tarozi; balance de précision to‘g‘ri  tarozi; balance à cadran ko‘rsatkichli, milli  tarozi; balance à bascule 

shayinli  tarozi;  faire  pencher  la  balance  nimaningdir  foydasiga  egilmoq; 

être en balance qat’iyatsizlik qilmoq; 2. muvozanat; 3. astrol mezon. 

balancé, ée

 adj 1. muvozanatli,  to‘g‘ri,  tik, aniq; une fille bien balancée 

xushbichim  qiz,  ismi  jismiga  monand;  2.  yaxshi  tuzilgan,  qurilgan, 

joylashgan. 

balancement

 nm 1. tebranish; 2. tenglashtirish, barqarorlashtirish. 

balancer


  I.  vt  1.  tebratmoq,  tebrantirmoq,  chayqatmoq;  2.  fig 

chamalamoq,  baho  bermoq;  3.  muvozanatni  saqlamoq,  tenglashtirmoq, 

barobar qilmoq; 4. fig tashlab yubormoq, otib yubormoq; II. vi ikkilanmoq; III. 

se balancer vpr 1. chayqalmoq, tebranmoq; 2. ustidan kulmoq. 

balancier

1

 nm 1. mayatnik, tebrang‘ich; 2. langar (dorboz). 

balancier

2

 nm vieilli tarozi yasovchi usta. balançoire

 nf arg‘imchoq, halinchak. 

balayage

  nm  1.  supurish,  tozalash;  2.  siqilgan  havo  yoki  gaz  bilan 

tozalash. 

balayer


 vt supurmoq; le vent balaie les nuages, les poussières shamol 

bulutlarni, g‘uborni haydaydi. 

balayette

 nf supurgi. 

balayeur, euse

 n 1. farrosh; 2. nf ko‘chalarni tozalovchi mashina. 

balbutiement

 nm 1. g‘o‘ng‘ir-g‘o‘ng‘ir gap, ovoz, to‘ng‘illash, duduqlanish. 

balbutier

  vi  noaniq,  tushunib  bo‘lmaydigan  darajada  gapirmoq;  2. 

ming‘illamoq, g‘uldiramoq. 

balcon


 nm balkon, ayvoncha. 

baldaquin

 nm ro‘yjo, guldor choyshab. 

bale


 nf voir balle

2baleine

 nf 1. kit; 2. kit mo‘ylovi; 3. kegay (soyavonda). 

baleinier

 nm kit ovlovchi, kit ovlash kemasi. 

baleinière

 nf tezyurar yengil qayiq. 

balès

 ou balèze I. adj fam 1. kuchli, zo‘r, baquvvat; 2. biror sohada kuchli; Jean  est  balèze  en  maths  Jan  matematikadan  kuchli;  II.  nm  un  gros 

balèze baquvvat yigit. 

balisage

  nm  bo‘y,  suzgich  belgi  (suvda  sayozlik,  yo‘l  va  hokazolarni  

ko‘rsatadigan qalquvchi belgi). 

balise


1

 

nf  ishorat  qozig‘i,  baken  suzgich  (suv  yo‘llarida  xavfli  joylarni  va kemalarni ko‘rsatuvchi suzg‘ich). Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling