Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet232/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   ...   238

shaklda  ishlanishi);  4.  math  variatsiya;  calcul  des  variations  variatsion 

hisob. 


varice 

nf  vena  qon  tom irlarining  varikoz  kengayishi;  bas  à  varices 

venalarning kengayishi kasalligida kiyiladigan elas tik paypoq. 

varicelle 

nf suvchechak. 

varié,  ée 

adj  1.  turli,  turli-tuman,  har  xil,  xilma-xil,  rang-barang,  boshqa-

boshqa,  serqirra,  alvon;  terrain  varié  past-baland  yer,  maydon;  l’écorce 

variée de la pastèque tarvuzning ola-bula po‘chog‘i; 2. mus variatsiyali. 

varier 


I. vt o‘zgartirmoq, xilma-xil, rang-barang qilmoq, turli tusga kiritmoq; 

iron  pour  varier  les  plaisirs  ko‘ngilsizlikdan  boshi  chiqmay  qolmoq, 

ko‘ngilsizlik  ustiga  ko‘ngilsizlikka  uchramoq;  II.  vi  o‘zgarmoq,  turlanmoq; 

farqlanmoq,  ajralib  turmoq;  mot  qui  varie  en  genre  et  en  nombre  rod  va 

ko‘plikda  turlanadigan  so‘z;  les  coutumes  varient  selon  les  lieux  bir 

yerning urf-odatlari boshqa yernikidan farqlanadi. 

variété 

nf  1.  rang-baranglik,  turli-tumanlik,  har  xillik,  xilma-xillik;  2. 

o‘zgarish, beqarorlik; 3. nav, sort, sinf, tur, shakl; variétés de blés obtenues 

par  hybridation  duragaylash  bilan  hosil  qilingan  bug‘doy  navlari;  4.  pl 

variétés,  spectacles  de  variétés  estrada  konserti,  estrada  tomoshasi; 

théâtre  des  variétés  estrada  teatri;  chanteur  de  variété  estrada 

qo‘shiqchisi. 

variole 


nf chechak;  variole noire, hémorragique qora chechak; fausse 

variole  suvchechak;  vacciner  contre  la  variole  chechakka  qarshi 

emlamoq. 

varioleux, euse 

n, adj chechak bilan og‘rigan. 

variolique 

adj  chechak,  chechakka  oid;  éruption  variolique  chechak 

toshmasi. 

variqueux,  euse 

adj  vena  qon  tomirlarining  varikoz  kengayishiga  oid; 

shu kasallik bilan og‘rigan. 

varlope 


nf randa, daroz randa. 

varloper 

vt randalamoq, yo‘nmoq, silliqlamoq, tekislamoq. 

vasculaire 

adj anat  qon  tomir, qon  tomirlari  joylashgan,  tomirli; système 

vasculaire  qon  tomir  sistemasi;  pression  vasculaire  qon  bosim;  nævus 

vasculaire  tomirli  xol;  bot  tissu  vasculaire  o‘ tkazuvchi  to‘qima;  plantes 

vasculaires naychali o‘simliklar. 

vascularisé, ée 

adj anat qon tomirli. 

vase

1

 nm guldon, vaza; ko‘za; idish; vase de nuit  tuvak;  vivre en  vase 

clos odamovi bo‘lib, odamlarga qo‘shilmasdan yashamoq. 

vase

2

 nf loy, loyqa, balchiq. 

vasectomie 

nf chir vazektom iya, urug‘ yo‘lini kesish, kesib olib tashlash. 

vaseline 

nf vazelin. 

vaseux,  euse 

adj  1.  loyqa,  bo‘ tana,  balchiqli;  étang  à  fond  vaseux 

balchiq  hovuz;  2.  fam  charchagan,  toliqqan,  horg‘in,  lanj,  shalviragan, 

shalpaygan;  je  me  sens  vaseux  o‘zimni  lanj  his  qilyapman;  3  noaniq, 

qorong‘i,  xira,  mujmal;  raisonnement  vaseux  chalkash,  mujmal  fikr, 

mulohaza; 4. fig vx yaramas, jirkanch, murdor, iflos, razil, qabih, pastkash. 

vasistas 

nm darcha, fortochka. 

vasoconstricteur 

adj,  nm  physiol  méd  qon  tomirlarini  toraytiruvchi, 

qisqartiruvchi. 

vasodilatateur 

adj, nm physiol méd qon tomirlarini kengaytiruvchi. 

vasomoteur,  trice 

adj  physiol  méd  motor-harakatlantiruvchi;  qon 

tomirlarini toraytiruvchi yoki kengaytiruvchi. 

vasouillard,  arde 

adj  fam  mujmal,  noaniq,  chigal,  chalkash,  dudmol, 

tushunib bo‘lmaydigan; une réponse vasouillarde mujmal javob. 

vasouiller 

vi  fam  1.  gapni  cho‘zib,  chaynab  o‘tirmoq,  lattachaynarlik 

qilmoq,  imillamoq,  sustkashlik  qilmoq;  ikkilanmoq,  qat’iyatsizlik  qilmoq;  2. 

oldinga siljimaslik, ishi yurishmaslik. 

vasque 

nf 1. kichik  hovuz, basseyn; vasque de  marbre marmar hovuz; 2.  odatda  dasturxonni  bezash  uchun  ishlatiladigan  yassi,  yoyiq  qadah;  shu 

shakldagi gultuvak. 

vassal,  ale,  aux 

I.  n  vassal,  qaram,  bo‘ysunuvchi  odam;  II.  adj  vassal, 

qaram, bo‘ysunuvchi; pays vassaux vassal, bo‘ysunuvchi davlatlar. 

vaste 


adj 1. keng, bepoyon, ko‘lamli, ko‘z ilg‘amas, cheksiz; katta,  ulkan; 

fig har  tomonlama, har  jihatdan; un vaste  empire ulkan imperiya; c’est un 

vaste problème bu keng ko‘lamli muammo; 2. anat muscles vastes serbar, 

keng mushaklar. 

vaticination 

nf litt payg‘ambarlik, avliyolik, bashorat, karomat. 

vaticiner 

vi  payg‘ambarlik  qilmoq,  avliyolik  qilmoq,  karomat,  bashorat 

qilmoq. 


VA

-

TOUT 

VEINÉ


 

 

 572 

va-tout 


nm inv gardkam, tavakkal, bor pulini dov tikish (qarta o‘yinida); loc 

jouer son va-tout bor-budini tikmoq, tavakkal qilmoq. 

vaudeville 

nm  vodevil  (odatda  ashula  aytib  o‘ynaladigan  kichik  hajviy 

pyesa); vx hajviy mavzudagi xalq qo‘shig‘ i, lapar. 

vaudevilliste 

n vodevilchi, vodevil yozuvchi. 

vaudou 


nm vodu (Antil negrlari orasida tarqalgan animistik e’tiqod). 

vau-l’eau (à) 

loc adv daryo oqimi  bilan, oqim bo‘ylab; aller, s’en aller à 

vau-l’eau  muvaffaqiyatsizlikka,  inqirozga,  tanazzulga  uchramoq,  zavol 

topmoq, rasvo bo‘lmoq, chippakka chiqmoq. 

vaurien,  enne 

n  1.  xumpar,  shumtaka,  bebosh,  sho‘x,  sayoq,  yaramas; 

2. shubhali shaxs; 3. kichik yelkanli kema. 

vautour 

nm  1.  zool  tasqara;  vautour  de  l’Himalaya,  vautour  fauve 

qumay; vautour des agneaux boltayutar; vautour percnoptère kal  jo‘rchi; 

vautour moine tasqara; 2. fig ochko‘z, yirtqich, o‘lim tik, o‘laksaxo‘r; sudxo‘r. 

vautrer  (se) 

vpr  1.  yotmoq,  ag‘anamoq,  cho‘zilib,  ag‘anab,  dumalab, 

yaslanib,  uzala  tushib yotmoq, yozilib, yalpayib  o‘tirmoq; 2. fig péj berilmoq, 

botmoq,  kirishib  ketmoq,  mukkasidan  ketmoq;  se  vautrer  dans  la 

concussion, dans l’ordure poraxo‘rlikka, axloqsizlikka berilmoq. 

va-vite (à la) 

loc adv oshig‘ich, naridan-beri, chala-chulpa, chala-chatti. 

veau 


nm  1.  buzoq  (bir  yoshgacha);  veau  sous  la  mère  onasini 

emayotgan  buzoq;  veau  marin  tulen;  tuer  le  veau  gras  dabdabali  ziyofat 

bermoq  (oilaviy  shodiyona  munosabati  bilan);  pleurer  comme  un  veau 

bo‘kirib  yig‘lamoq,  o‘kramoq,  ho‘ngramoq;  le  veau  d’or  oltin,  davlat,  boylik, 

mol-mulk;  2.  buzoq  go‘shti;  3.  buzoq  terisi,  upuka,  charm,  ko‘n;  botte  en 

veau  retourné  ag‘darma  upukadan  tikildan  etik,  ag‘darma  etik;  4.  fig  fam 

merov,  tentak,  ovsar,  farosatsiz,  bo‘shang,  laqma,  ammamning  buzog‘i; 

yalqov,  dangasa,  tanbal;  5.  fam  yomon  poygachi  ot;  6.  fam  kamquvvat 

avtomobil. 

vécés 


nm pl fam hojatxona, xalajoy. 

vecteur 


nm  1.  math  vektor;  rayon  vecteur  radius  vektor;  vecteur 

glissant  sirpanuvchi  vektor;  vecteurs  colinéaires  kollinear  vektor;  2.  méd 

yuqtiruvchi,  tashuvchi;  3.  fig  tarqatuvchi,  vositachi;  ifodalovchi;  4.  yadro 

qurolini  nishonga  belgilangan  joyga  olib  borib  tashlaydigan  uchish  vositasi, 

bombardimonchi. 

vectoriel,  ielle 

adj  math  vektor;  calcul  vectoriel  vektor  hisob;  espace 

vectoriel vektor maydon. 

vécu,  ue 

I.  adj  boshdan  kechirgan,  boshdan  o‘tkazgan;  haqiqiy; 

expérience vécue hayotiy  tajriba; histoire vécue  haqiqatda bo‘ lgan voqea; 

II. nm boshdan kechirganlar, boshdan o‘tkazganlar, hayotiy tajriba. 

véda 

nm  veda,  vedalar  (Hindiston  yozma  adabiyotining  qadimiy yodgorligi). 

vedettariat 

nm mashhurlik, yulduzlik, shon-shuhrat; mashhur odamlarga, 

yulduzlarga  xos  qiliqlar,  xatti-harakatlar,  qiyshanglash,  tannozlik  qilish, 

tantiqlik. 

vedette 


nf  1.  vx  soqchi,  qorovul;  2.  soqchi  kater,  kema;  vedette  lance-

torpilles torpeda otib hujum qiluvchi kater; 3. yirik harflar bilan yozilgan qator 

(gazetada,  afishada);  il  a  la  vedette  uning  nomi  afishada  yirik  harflar  bilan 

yozilgan (ya’ni u bosh rolni ijro etadi);  mot  vedette bosh so‘z (lug‘atda); en 

vedette  ko‘rinadigan  joyda;  yirik  harflar  bilan;  yangi  qatorda;  se  mettre  en 

vedette  o‘zini  ko‘z-ko‘z  qilmoq;  ravir  la  vedette  à  qqn  siqib  chiqarmoq;  4. 

taniqli aktyor,  aktrisa, yulduz, kinoyulduz; la  vedette du  cinéma kinoyulduz; 

jouer  les  vedettes  gerdaymoq,  kekkaymoq,  kerilmoq;  5.  mashhur,  atoqli 

shaxs, yulduz; une vedette du football futbol yulduzi, mashhur futbolchi. 

védique 


adj veda, vedaga oid; langue védique, nm le védique Veda tili. 

végétal, ale, aux 

I. nm o‘simlik, giyoh; végétaux inférieurs,  supérieurs 

tuban o‘simliklar, yuksak o‘simliklar; II. adj o‘simlik, o‘simliklar, o‘simlikka oid; 

o‘simliklardan qilingan, o‘simliklardan tayyorlangan; règne végétal o‘simliklar 

olami, nabotot; tissus végétaux  o‘simlik  to‘qimalari; sol  végétal  tuproqning 

unumdor  qatlami;  aliments  végétaux  o‘simliklardan  olingan  oziq-ovqatlar; 

huile végétale o‘simlik yog‘ i; 2. islimi, gulli; décors végétaux islimi naqshlar. 

végétarien, ienne 

I. adj go‘shtsiz, etsiz, vegetarian; go‘sht yemaydigan; 

restaurant  végétarien  etsiz  ovqatlar  pishiriladigan  oshxona,  vegetarian 

oshxona; II. n vegetarian, o‘simlikxo‘r odam. 

végétatif,  ive 

adj  1.  vegetativ;  o‘simlikka  xos;  organes  végétatifs 

vegetativ  organlar;  multiplication,  reproduction  végétative  vegetativ 

ko‘payish; 2. physiol vegetativ nerv sistemasi faoliyatiga oid; 3. fig faoliyatsiz, 

harakatsiz,  sust;  mener  une  vie  végétative  bema’ni  kun  kechirmoq, 

foydasiz yashamoq. 

végétation 

nf  1.  o‘sish,  o‘sib  chiqish,  o‘sib-unish,  ko‘karish,  vegetatsiya; 

2.  o‘simliklar,  nabotot;  3.  méd  vegetatsiya,  so‘gal,  teri  va  shilliq  pardalarda 

paydo bo‘ladigan so‘galsimon o‘smalar. 

végéter 

vi 1. vx yashamoq; 2.  o‘smoq, unmoq, ko‘karmoq; 3. fig bema’ni 

kun  kechirmoq,  zerikarli  hayot  kechirmoq,  foydasiz  yashamoq;  muhtojlikda 

kun kechirmoq, uchini-uchiga zo‘rg‘a yetkazmoq. 

véhémence 

nf  qiziqqonlik,  ehtiros,  to‘lg‘onish,  qizg‘inlik,  g‘ayrat, 

jo‘shqinlik, shavq, shiddat. 

véhément,  ente 

adj litt kuchli, shiddatli,  qizg‘in, otashin,  qattiq, jo‘shqin, 

qaynoq, serg‘ayrat, yuragida o‘ ti  bor;  tez, jahli  tez, qiziqqon, serjahl, jahldor, 

jizzaki. 

véhiculaire 

adj  langue  véhiculaire  umumiy  til,  vositachi  til,  turli  tillarda 

gaplashadigan  odamlar  o‘zaro  munosabatga  kirishganda  ishlatadigan,  har 

tomon uchun tushunarli bo‘lgan umumiy til. 

véhicule 

nm  1.  barcha  turdagi  harakatlanish  va  transport  vositalari: 

arava,  velosiped,  mototsikl,  mashina,  avtobus,  tramvay,  avtomobil,  traktor, 

buldozer,  poyezd,  parovoz,  vagon,  tank,  samolyot,  vertolyot,  kema  va 

boshqalar;  véhicule  utilitaire  yuk  mashinasi;  2.  o‘ tkazuvchi;  yuqtiruvchi, 

tashuvchi;  eltuvchi;  3.  fig  vositachi,  tarqatuvchi;  4.  rel  yo‘nalish,  mazhab 

(buddizmda); le petit véhicule (Hinayana) kichik arava,  tor yo‘ l (Xinayana); 

le grand véhicule (Mahayana) katta arava, keng yo‘l (M axayana). 

véhiculer 

vt  1.  tashimoq,  olib  bormoq,  o‘tkazmoq,  olib  o‘ tmoq;  2.  fig 

o‘tkazmoq, bermoq, tashimoq. 

veille 

nf 1. bedorlik, uyqusizlik, hushyorlik, uyg‘oq yotish; à l’état de veille o‘ngda, haqiqatda; 2. tungi qorovullik, tungi navbatchilik; 3. arafa, bo‘sag‘a; à 

la veille de arafasida, oldida; fam ce n’est pas demain la veille bu hali-beri 

bo‘lmaydi, amalga oshmaydi. 

veillée 


nf  1.  kechqurun,  oqshom  (kechki  ovqat  bilan  uyquga  ketish 

oralig‘idagi  vaqt);  shu  vaqtni  gap-gashtaklar,  hangomalar  bilan  o‘tkazish; 

veillée  d’armes  ritsarlik  berilishi  arafasida  bedor  o‘tkaziladigan  tun;  og‘ir 

sinovga, vazifaga ruhiy tayyorgarlik ko‘rish; 2. tunda uxlamasdan kasal qarab 

chiqish,  tunni kasal yoki marhum oldida bedor o‘ tkazish; shunday o‘tkazilgan 

tun. 


veiller 

I. vi 1. bedor  bo‘lmoq,  uxlamay yotmoq,  tunni uyqusiz  o‘ tkazmoq; 

veiller  au  chevet  d’un  malade  tuni  bilan  uxlamasdan  bemorga  qarab 

chiqmoq;  2.  tunda  ishlamoq,  navbatchilik  qilmoq;  3.  hushyor,  ogoh,  sergak 

bo‘lmoq; 4. kechki ovqatdan keyin  hangoma qilmoq; II. vt 1. vx poylamoq; 2. 

veiller un  malade  tuni bilan bemorga  qarab chiqmoq; veiller un  mort tunni 

marhum  yotgan  joyda  o‘ tkazmoq;  3.  veiller  à  qqch  g‘amxo‘rlik  qilmoq,  jon 

kuydirmoq;  nazorat  qilib  turmoq,  xabardor  bo‘lib  turmoq;  veillez  à  ne  pas 

être  en  retard  kechikmaslikka  harakat  qiling;  veiller  sur  soi-même  o‘ziga 

qarab yurmoq, o‘ziga e’ tibor qilmoq. 

veilleur 

nm qorovul,  tungi qorovul;  navbatchi askar; kuzatuvchi; veilleur 

de nuit tungi qorovul; mehmonxonada tungi navbatchi. 

veilleuse 

nf  1.  tunchiroq,  jinchiroq;  avtomobil  chirog‘i;  mettre  en 

veilleuse  sal  pasaytirmoq  (chiroqni);  faoliyatni  kamaytirmoq,  pasaytirmoq; 

fam mets-la en veilleuse tinchlan, jim bo‘l; 2. pilik. 

veinard, arde 

adj, n baxtiyor, baxtli, omadli, tolei baland. 

veine 


nf 1. vena, ko‘ktomir; veine faciale yuz venasi;  veine porte qopqa 

venasi;  s’ouvrir  les  veines  tomirini  qirqmoq  (o‘z  joniga  suiqasd  qilish 

maqsadida); il n’a pas de sang dans les veines yuraksiz, qo‘rqoq; 2.  tomir 

(yer  po‘stlog‘ining  birorta  tog‘  jinsi  bilan  to‘lgan  yorig‘i);  3.  taram-taram  yo‘l, 

chiziq (yog‘och, marmar kabilarda); 4.  tomir (barglardagi); 5. ilhom, qobiliyat, 

iste’dod;  en veine de moyil, beriluvchan;  en veine de plaisanterie hazilga 

moyil; 6. fig baxt, omad, muvaffaqiyat;  coup de  veine omad; une  veine de 

cocu,  de  pendu  favqulodda,  kamdan-kam  keladigan  omad;  avoir  de  la 

veine  omadi  kelmoq,  tolei  kelmoq;  se  sentir  en  veine  dimog‘i  chog‘ 

bo‘lmoq, yaxshi kayfiyatda bo‘lmoq. 

veiné, ée

 adj tomirli, bo‘rtgan, tomirlari bo‘rtgan; taram-taram, yo‘ l-yo‘l. VEINEUX

 

VENIR 

 

 573 

veineux,  euse 

adj  1.  vena  qon  tomirlariga  oid,  vena;  sang  veineux 

venoz qon; 2. taram-taram, yo‘l-yo‘l chiziqli (yog‘och, marmar). 

veinule 

nf kichik vena tomiri; bot tomirlar (barg). 

vêlage 

nm  1.  buzoqlash,  sigirning  tug‘ishi;  2.  géog  katta  muz xarsangining ajralib chiqishi (aysberg). 

vélaire 


ling I. adj tanglay; II. nf tanglay tovushi (unli, undosh). 

velcro 


nm  velkro,  jarqildoq,  yopishqoq  bog‘ich  (kiyim,  tufli,  sumka 

kabilarda yopish uchun ishlati ladigan moslama). 

vêlement 

nm buzoqlash, sigirning tug‘ishi. 

vêler 

vi bolalamoq, buzoqlamoq (sigir). vélin 

nm  1.  o‘lik  tug‘ilgan  buzoq  terisidan  qilingan  qog‘oz,  juda  sifatli 

pergament;  buzoq  charmi,  upuka;  manuscrit  sur  vélin  buzoq  terisiga 

yozilgan qo‘lyozma; reliure  de  vélin upuka muqova;  2.  vélin, papier vélin 

a’lo navli oppoq, yaltiroq qog‘oz. 

véliplanchiste 

n surfing bilan shug‘ullanuvchi (suv sporti). 

velléité 

nf  niyat,  havas,  istak,  mayl,  ahd;  urinish,  harakat  qilish;  une 

velléité de sourire bilinar-bilinmas, sezilar-sazilmas tabassum. 

vélo 

nm  1.  velosiped;  un  vélo  de  course  poyga  velosipedi;  à,  en,  sur son vélo velosipedda; 2. velosiped minish, haydash; faire du vélo velosiped 

haydamoq. 

véloce 

adj litt chaqqon, tez, ildam, ravon, jadal. vélocipède 

nm iron velosiped. 

vélocité 

nf tezlik, chaqqonlik, ildamlik, jadallik, sur’at. 

vélodrome 

nm velodrom, velopoyga  o‘tkaziladigan maydon; Vélodrome 

d’hiver (Vel’d’hiv) Qishki velodrom (Parijda). 

vélomoteur 

nm velomotor, yengil mototsikl. 

velours 


nm  1.  baxmal,  duxoba,  banot,  barxit;  velours  uni  sidirg‘a 

baxmal;  velours  côtelé  chiy  duxoba;  fauteuil  de,  en  velours  duxoba 

oromkursi;  2.  yumshoqlik,  mayinlik;  faire  patte  de  velours  o‘zining  qabih 

niyatini  qalbaki  muloyimlik  ostida  yashirmoq;  3.  so‘zlarni  bir-biriga  noto‘g‘ri 

usulda qo‘shib talaffuz qilish (les chemins de fer [z] anglais). 

velouté, ée 

I. adj baxmal; yumshoq, mayin; II. nm yumshoqlik, mayinlik. 

velu, ue 

adj tukli, sertuk, jun bosgan, serjun, baroq, o‘siq; poitrine velue 

jundor ko‘krak; chenille velue tukli qurt. 

vélum 

ou

 velum

 

nm katta soyabon, chodir, tent. velvet 

nm anglic chiy duxoba. 

venaison 

nf  ovlangan  yirik  o‘lja  go‘shti  (bug‘u,  kiyik,  to‘ng‘iz  kabi);  shu 

o‘ljaning yog‘i. 

vénal,  ale,  aux 

adj  1.  sotiladigan,  sotib  olsa  bo‘ladigan,  sotqin;  un 

homme  vénal  o‘z  manfaati  yo‘lida  iymonini  ham  sotadigan  odam;  2.  sotib 

olinadigan,  sotuvga  qo‘yilgan;  hist  office  vénal  sotiladigan  mansab;  valeur 

vénale bozor narxi. 

vénalité 

nf  1.  sotqinlik;  poraxo‘rlik,  korrupsiya;  2.  hist  sotilish,  sotuvga 

qo‘yish (mansab, amal). 

venant, ante 

I. n 1. keluvchi; les allants et les venants kelib-ketuvchilar; 

2. nm  loc  à tout venant  duch kelgan odamga, kimsaga,  duch kelganga; II. 

adj keluvchi, keladigan. 

vendable 

adj  sotiladigan,  sotuvga  chiqariladigan,  sotuvga  qo‘yiladigan; 

xaridorgir;  peu  vendable  uncha  yaxshi  sotilmaydigan,  o‘ tmaydigan,  bozori 

chaqqon emas, kasod. 

vendange 

nf  1.  uzum  uzish;  faire  la  vendange  uzum  uzmoq;  adieu 

paniers, vendanges sont faites bo‘lar ish bo‘ldi, bo‘yog‘i sindi; o‘ tgan ishga 

salavot; 2. pl uzum uzish mavsumi; 3. uzum hosili. 

vendanger 

I.  vi  uzum  uzmoq,  hozil  olmoq  (uzum);  uzum  hosilini  ezmoq 

(sharob  qi lish  uchun);  II.  vt  1.  uzmoq  (uzumni);  2.  xarob  qilmoq,  vayron 

qilmoq;  la  grêle  a  tout  vendangé  do‘l  hamma  narsani  vayron  qildi;  3.  arg 

o‘g‘irlamoq. 

vendangeur, euse 

n 1. uzum uzuvchi; 2. nf uzum uzish mashinasi; 3. nf 

astra, qo‘qongul. 

vendetta 

nf  xun,  qasos,  qonli  o‘ch,  qonga  qon  bilan  o‘ch  olish 

(Korsikada). 

vendeur, euse 

I. n sotuvchi, do‘konchi, savdogar, tijoratchi; vendeur à la 

sauvette yeng  ichidan, yashirin suratda savdo  qiluvchi, noqonuniy sotuvchi; 

vendeuse  ambulante  yurib  savdo  qiladigan,  sayyor  sotuvchi;  vendeur  de 

fumée  maqtanchoq,  chiranchoq;  II.  adj  sotuvchi,  maqtovchi,  sotib  olishga 

undovchi. 

vendre 

I. vt 1. sotmoq, pullamoq, o‘ tkazmoq;  tijorat  qilmoq, savdo qilmoq; vendre  cher  qimmat  sotm oq;  vendre  à  perte  zarariga  sotmoq;  à  vendre 

sotiladigan,  sotiladi  (e’lonlarda);  vendre  chèrement  sa  vie  oxirigacha 

mardona  qarshilik  qilmoq,  kurashmoq;  2.  sotmoq,  xiyonat  qilmoq,  sotqinlik 

qilmoq;  II.  se  vendre vpr 1. sotilmoq, o‘ tmoq, xarid  qilinmoq; cela  se  vend 

comme  des  petits  pains  bu  narsa  xaridorgir,  buning  bozori  chaqqon;  2. 

sotilmoq, xoinlik qilmoq. 

vendredi 

nm juma, juma kuni; Vendredi saint Pasxa bayrami arafasidagi 

juma;  prov  tel  qui  rit  vendredi,  dimanche  pleurera  birovning  ustidan 

kulmagin zinhor, sening ham ustingdan kuluvchilar bor. 

vendu,  ue 

adj  1.  sotilgan,  sotib  yuborilgan,  o‘ tib  ketgan;  2.  sotilgan, 

sotqin, xoin; injur razil, palid, yaramas, ablah, nobakor, pastkash. 

venelle 


nf tor ko‘cha, jin ko‘cha. 

vénéneux,  euse 

adj  zaharli,  og‘uli;  zararli;  champignon  vénéneux 

zaharli qo‘ziqorin. 

vénérable 

I.  adj  hurmatli,  muhtaram,  izzatli,  qadrli,  ardoqli,  hurmatga 

sazovor;  d’un  âge  vénérable  yoshi  ulug‘,  nuroniy  yoshdagi;  II.  n  taqvodor, 

ruhoniy. 

vénération 

nf  hurmat,  ehtirom,  izzat,  ikrom,  chuqur  hurmat  qilish, 

qadrlash, ardoqlash; sajda qilish, topinish, bosh egish. 

vénérer 


vt  hurmat,  izzat  qilmoq,  qadrlamoq,  ardoqlamoq,  siylamoq, 

ulug‘lamoq; ibodat qilmoq, sajda qilmoq, sig‘inmoq. 

vénerie 

nf 1. it bilan ov qilish, shunday ov; 2. ovchilar uyushmasi. 

vénérien, ienne 

I. adj 1. vx ishqiy, jinsiy; acte  vénérien jinsiy aloqa;  2. 

tanosil,  venerik,  tanosil  kasalliklariga  oid;  tanosil  kasalligiga  uchragan; 

maladies vénériennes  tanosil kasalliklari; II. n  tanosil kasalligiga  uchragan 

odam. 

venette 


nf vieilli vahima, qo‘rquv, xavotir, hadik, tashvish. 

veneur 


nm  hist  biror  zodagon  huzurida  xizmat  qiluvchi  ovchi;  grand 

veneur shikorbegi, bosh ovchi. 

vengeance 

nf  qasos,  o‘ch,  intiqom,  qarim ta,  qasd,  xun,  kek;  soif  de 

vengeance  qasos  ishtiyoqida  yongan;  tirer,  prendre  vengeance  de  biror 

narsa uchun qasos olmoq, o‘ch olmoq, qasdini olmoq. 

venger 

I.  vt  qasos,  o‘ch,  intiqom,  qasd  olmoq;  II.  se  venger  vpr  qasos, o‘ch olmoq, xun olmoq; il se vengea du père sur le fils u otaning qilgan ishi 

uchun o‘g‘ildan qasos oldi. 

vengeur, vengeresse 

n, adj qasoskor, o‘ch oluvchi, kekchi, jazolovchi. 

véniel, elle 

adj litt kechirarli, kechirsa bo‘ladigan, uzrli. 

venimeux,  euse 

adj  1.  zaharli,  gazanda;  serpents  venimeux  zaharli 

ilon; 2. zahar, achchiq, og‘uli, tili yomon, gap bilan uzib oladigan. 

venin 


1. zahar, og‘u; sérum contre les venins ziddi zahar; 2. jahl, zarda, 

zahar, g‘azab, qahr; jeter, cracher son venin zahrini, g‘azabini sochmoq. 

venir 

vi  1.  kelmoq,  yetib  kelmoq;  kelmoq  (transport  vositasida);  suzib kelmoq;  uchib  kelmoq;  venir  à  pied  piyoda  kelmoq;  venez  me  voir  kelib 

turing,  menikiga  keling;  vous  venez  mal  à  propos  bevaqt,  bemavrid 

keldingiz;  venir  en  foule  yopirilmoq,  yopirilib,  to‘dalashib  kelmoq,  gurillab 

kelavermoq;  fam  je  ne  fais  qu’aller  et  venir  zumda,  darrov  qaytaman, 

boramanu  kelaman;  faire  venir  chaqirmoq,  chorlamoq,  taklif  qilmoq;  olib 

kelishni buyurmoq;  buyurtma  qilmoq; le  mot ne vient pas  bu so‘z  tilimning Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling