Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet233/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238

uchida  turibdi;  un  jour  viendra  hali  bir  kyn  keladi,  bir  kun  kelib;  je  te  vois 

venir (avec tes gros  sabots)  ichingdagini bilib  turibman, nima  o‘ylaganing 

ochiq-oydin  ko‘rinib  turibdi;  2.  bormoq;  yurmoq;  venir  à  la  rencontre  de 

kutib olishga chiqmoq, qarshi olmoq, peshvoz chiqmoq; 3. sodir bo‘lmoq, ro‘y 

bermoq;  boshlanmoq, kelib chiqmoq; l’heure  est venue de réfléchir  o‘ylab 

olish  fursati  yetdi;  4.  o‘smoq,  rivojlanmoq;  5.  predlogli  konstruksiyalarda: 

venir de olib kelinmoq, yetib kelmoq; qolmoq, tegmoq, nasib bo‘lmoq, meros 

bo‘lib o‘ tmoq; chiqmoq, kelib chiqmoq, yuzaga kelmoq, sodir  bo‘lmoq; venir 

à kelmoq;  bormoq, yetmoq, ko‘ tarilmoq,  erishmoq, muvaffaqiyat  qozonmoq; 

borib yetmoq; venir au monde tug‘ilmoq, dunyoga kelmoq; venir à maturité 

voyaga yetmoq; venir à bout uddalamoq, eplamoq, bardosh bilan yengmoq; 

venir à point vaqtida kelmoq; mos, loyiq kelmoq; yetilmoq; venir à ses fins, VÉNITIEN

 

VERDÂTRE 

 

 574 

à  son  but  maqsadiga  yetishmoq,  niyatini  amalga  oshirmoq;  venir  après 

ketidan,  izidan  bormoq,  ergashmoq;  venir  en  dernier  lieu  oxirgi  o‘rinda 

bo‘lmoq, bormoq; venir  en estafette xabar bermoq,  ogohlantirmoq;  à venir 

kelajakdagi,  oldindagi,  kelasi;  les  générations  à  venir  kelajak  avlod;  en 

venir  à  la  conclusion  xulosa  chiqarmoq,  xulosaga  kelmoq;  en  venir  aux 

mains,  aux  coups  bir-biriga  tashlanmoq,  olishib  ketmoq,  do‘pposlashmoq; 

d’où  vient  que,  de  là  vient  que  shuning  uchun,  shundan  kelib  chiqadiki, 

demak; vouloir en venir à biror  tomonga yoki o‘zi istagan  tomonga burmoq, 

olib kelmoq, shama qilmoq; il faut en venir là bunga barham berish kerak; y 

venir  biror  ahvolga  borib  yetmoq;  qaror,  ahd,  jazm  qilmoq;  venir  à  faire 

qqch bexosdan, bilmasdan, beixtiyor qilmoq; prov tout  vient  à point  à qui 

sait attendre sabrning  tagi sariq oltin; 6. venir de + inf (passé immédiat): je 

viens de me lever men endigina turdim; II. s’en venir vpr vx kelmoq. 

vénitien,  ienne 

I.  adj  venetsiancha,  Venetsiyaga  oid;  lanterne 

vénitienne qog‘oz fonarcha; II. n venetsiyalik. 

vent 


nm  1.  shamol,  yel,  bod,  sabo;  vent  debout,  vent  contraire 

qarshidan  esayotgan  shamol;  vent  arrière  hamroh  shamol,  orqadan 

esayotgan shamol; vent aigre,  vent  carabiné qattiq,  achchiq shamol; vent 

de  terre  sohildan  esayotgan  shamol;  vent  du  large  dengizdan  esayotgan 

shamol; vent solaire quyosh shamoli; vent force six olti balli shamol; il y a 

du vent, il fait du vent shamol esyapti; il n’y  a pas un souffle de  vent qilt 

etgan shamol yo‘q; avoir le vent debout shamolga qarshi yurmoq;  au vent 

shamol  yo‘nalishi  bo‘yicha;  shamolga  qaragan,  shamol  tomondagi;  à  vent 

shamol yordamida harakatga keladigan; moulin à vent shamol tegirmoni; en 

coup  de  vent  juda  tez,  shiddat  bilan;  aller,  filer  comme  le  vent  yeldek 

uchmoq, yel quvmoq; quel bon vent vous amène? qanday shamol uchirdi? 

bon vent! oq yo‘l!  to‘rt  tomoning  qibla, xohlagan yeringga ketaver;  aller où 

le vent vous pousse boshi oqqan yoqqa ketmoq; aux quatre vents, à tous 

les vents  hamma yoqda, har  tarafda; des quatre vents dunyoning hamma 

tomonlaridan,  butun  dunyodan;  il  sent  le  vent  yer  tagida  ilon  qimirlasa 

biladi,  hamma  narsadan  xabardor;  contre  vents  et  marées  hech  narsaga 

qaramasdan; faire du vent gerdaymoq, kekkaymoq, kerilmoq; sentir le vent 

du  boulet  xavf-xatarni  sezmoq;  selon  le  vent  vaziyatga,  sharoitga  qarab; 

être dans le vent zamondan orqada qolmaslik, modada bo‘lish; le  vent est 

à  l’optimisme  vaziyat  yaxshi  tomonga  ketmoqda;  2.  havo;  en  plein  vent 

ochiq  havoda;  une  plante  de  plein  vent  ochiq  havoda,  dalada  o‘sayotgan 

o‘simlik;  le  nez  au  vent  anqaygan,  angraygan;  3.  ichakdagi  gazlar,  yel;  4. 

hid  (ov  hayvonlarining);  prendre  le  vent,  avoir  le  vent  hididan  sezmoq, 

bilmoq; 5. instruments à vent puflab chalinadigan musiqa asboblari. 

vente 

nf  sotuv,  sotish,  savdo,  savdo-sotiq,  sotish,  o‘ tkazish;  vente  au comptant naqd pulga sotish; vente en gros ulgurji, ko‘ tara savdo; vente au 

détail  chakana  savdo,  donalab  sotish;  vente  aux  enchères  kimoshdi 

savdosi; vente à crédit qarzga, nasiyaga sotish; vente à la petite  semaine 

bo‘lib-bo‘lib  to‘lash sharti  bilan  nasiyaga sotish; en  vente sotiladi, sotuvdagi; 

mettre en vente sotuvga qo‘ymoq. 

venter 


v  impers  yelmoq,  esmoq  (shamol);  il  vente  shamol  esyapti;  loc 

qu’il  pleuve  ou  qu’il  vente  nima  bo‘lishidan  qat’iy  nazar,  har  qanday 

sharoitda. 

venteux, euse 

adj shamolli, shamol esadigan. 

ventilateur 

nm  1.  ventilyator;  2.  dam  (biror  narsaning  yonishida  havo 

bilan ta’minlab turadigan asbob). 

ventilation 

nf 1. shamollatish, ventilyatsiya, ventilyatsiyalash; ventilation 

pulmonaire  o‘pkada  havoning  harakati,  aylanishi;  ventilation  par 

aspiration  havo  bilan  so‘rib  olish,  tortib  olish;  2.  fin  taqsimlash,  bo‘lish, 

taqsimot,  taqsimlanish  (pulning);  3.  yo‘riqnoma,  yo‘ llanma  bo‘yicha 

taqsimlash, taqsimlanish. 

ventiler 

vt  1.  shamollatmoq,  havoni  tozalamoq,  ventilyatsiya  qilmoq;  2. 

méd sun’iy nafas oldirish; 3. fin taqsim lamoq, bo‘ lmoq (pulni). 

ventouse 

nf  1.  méd  banka;  appliquer,  poser  des  ventouses  à  un 

malade  bemorga  banka  qo‘ymoq;  bruit  de  ventouse  shalop  etgan  ovoz, 

sas;  2.  zool,  bot  vantuz,  so‘rg‘ich;  ventouses  de  la  pieuvre  ro‘dapo 

so‘rg‘ichlari. 

ventral,  ale,  aux 

adj  qoringa  oid,  qorin;  parachute  ventral  qoringa 

osiladigan parashut. 

ventre 


nm  1.  qorin,  qursoq,  ich,  oshqozon,  me’da,  qorincha,  to‘sh;  ich, 

ichki qism, qa’r; prendre du  ventre qorin  qo‘ymoq, solmoq; avoir le ventre 

creux ochiqmoq, qorni  ochqamoq; avoir le  ventre plein qornini  to‘ydirmoq, 

to‘ymoq;  avoir  du  cœur  au  ventre  jasur,  mard,  dovyurak  bo‘lmoq;  à  plat 

ventre yuz  tuban, muk tushib, yer  tishlab, sudralib,  emaklab, o‘rmalab;  être 

à  plat  ventre  devant  qqn  laganbardorlik,  xushomadgo‘ylik  qilmoq, 

yaltoqlanmoq,  jilpanglamoq;  courir  ventre  à  terre  bor  kuchi  bilan,  oyog‘ini 

qo‘lga olib yugurmoq; il a les yeux plus grands que le ventre uning ko‘zlari 

yeb qo‘ygudek,  uning ko‘zlari  och, suq; faire  mal au ventre à qqn ko‘nglini 

aynatmoq,  ozdirmoq,  jirkantirmoq;  manger  à  ventre  déboutonné  haddan 

tashqari  ko‘p  ovqat  yemoq,  og‘zi-burnidan  chiqquncha  yemoq;  prov  ventre 

affamé n’a point d’oreilles och qoringa gap yuqmas; 2. qavariqlik, do‘nglik, 

qavariq joy, qorin (biror narsaning); kema, samolyotning qorni. 

ventrée 


nf  mo‘l-ko‘l,  serob  ovqat,  yegulik;  s’en  flanquer  une  pleine 

ventrée haddan tashqari ko‘p ovqat yemoq, burnidan chiqquncha yemoq. 

ventricule 

nm  anat  yurak  qorinchasi;  miya  qorinchasi;  zool  ventricule 

succenturié jig‘ildon (qushlarda). 

ventrière 

nf qorinbog‘, ayil. 

ventriloque 

adj, n labini qimirlatmasdan gapira oladigan odam. 

ventripotent, ente 

adj qorni katta, qorni chiqqan, meshqorin, qorindor. 

ventru, ue 

adj 1. qorni katta, qorni chiqqan, meshqorin, qorindor; 2. qorni 

yumaloq, qorindor, do‘ppaygan, dumaloq, shishgan. 

venu,  ue 

I.  adj  kelgan,  bo‘lgan,  amalga  oshgan,  yuzaga  kelgan;  la 

phrase  la  mieux  venue  munosib,  o‘ng‘ay  gap;  venu  d’une  seule  pièce 

ularning  tuprog‘i,  xamiri  bir  joydan  olingan;  venu  à  terme  vaqt-soati  yetib 

tug‘ilgan  (chaqaloq);  être  bien,  mal  venu  yaxshi,  yomon  qabul  qilinmoq, 

kutib  olinmoq;  vaqtida,  bemavrid  kelmoq;  être  mal  venu  de  bemavrid, 

o‘rinsiz  harakat  qilmoq;  II.  n  un  nouveau  venu  yangi,  yaqinda  kelgan;  le 

premier venu birinchi uchragan odam. 

venue 

nf  1.  kelish,  yetib  kelish,  tashrif;  allées  et  venues  borib-kelish, qatnash;  2.  arbre d’une belle venue baland,  tik, ravon o‘sgan  daraxt; tout 

d’une venue to‘g‘ri, ravon. 

vénus 

nf 1. go‘zal, barno ayol; 2. Venera, go‘zallik ma’budasi tasvirlangan san’at asari, haykal. 

vêpres 


nf pl kechki ibodat (nasroniylarda). 

ver 


nm  qurt;  chuvalchang;  lichinka;  gijja;  ver  de  terre  chuvalchang, 

yomg‘ir  chuvalchangi;  ver  à  soie  ipak  qurti;  ver  blanc  may  qo‘ng‘izi 

lichinkasi,  buzoqboshi;  ver  luisant  yonar  qurt;  ver  solitaire  soltiyor, 

lentasimon gijja; nu comme un ver qip-yalang‘och;  loc fig tirer les vers du 

nez  à  qqn  o‘smoqchilab  bilib  olmoq,  gapirtirmoq;  fam  tuer  le  ver  och 

qoringa bir piyola ichmoq (aroq). 

véracité 

nf  rostgo‘ylik;  haqqoniylik,  haqqoniyat,  rostlik,  to‘g‘rilik;  aniqlik, 

ishonchlilik. 

véranda 


nf veranda, ayvon. 

verbal,  ale,  aux 

adj  1.  og‘zaki,  dahanaki;  so‘zli,  so‘z  bilan,  so‘zga  oid, 

so‘z bilan ifodalangan; ordre verbal og‘zaki buyruq;  2. gram  fe’lga oid,  fe’lli, 

fe’ldan yasalgan. 

verbalement 

adv og‘zaki, so‘z bilan, dahanaki. 

verbalisation 

nf protokol tuzish, qaror yozish; psychol og‘zaki ifoda etish. 

verbaliser 

I. vi qaror yozmoq, protokol tuzmoq; II. vi, vt psychol so‘z bilan 

ifodalamoq, bayon etm oq. 

verbalisme 

nm mahmadonagarchilik, safsatabozlik, quruq gap talashish. 

verbe 

nm 1. gram fe’l; verbe  auxiliaire yordamchi, ko‘makchi  fe’l; forme nominale  du  verbe  fe’lning  noaniq  shakli;  2.  vx  so‘z,  nutq;  3.  ohang, 

gapirish  ohangi;  loc  avoir  le  verbe  haut  baland  ovozda  gapirmoq; 

manmanlik, kibr-havo, takabburlik bilan gapirmoq. 

verbeusement 

adv sergaplik, ezmalik bilan. 

verbeux,  euse 

adj  sergap,  ezma,  gapni  cho‘zadigan,  vaysaqi;  cho‘zilib 

ketgan, uzun, uzundan-uzoq. 

verbiage 

nm mahmadonalik, gap sotish,  ezmalik, safsata, safsatabozlik, 

vaysash. 

verbosité 

nf mahmadonalik, ko‘p gapirish, ezmalik, safsatabozlik. 

verdâtre 

adj ko‘kimtir, ko‘kish. 


VERDEUR

 

VERROTERIE 

 

 575 

verdeur 


nf  1.  achchiqlik,  nordonlik  (xom  mevaning);  taxirlik  (yangi  

sharobning);  2.  yoshlik  g‘ayrati,  shijoati;  3.  betakalluflik,  qo‘pollik,  qo‘rslik, 

shartakilik (nutqda, muomalada). 

verdict 


nm  1.  dr  hukm,  hukmnoma,  ajrim;  rendre  un  verdict  hukm 

chiqarmoq;  verdict  d’acquittement  oqlov  hukmi;  verdict  de  culpabilité 

ayblov hukmi; 2. qaror, hukm. 

verdier 


nm ko‘k chumchuq. 

verdir 


I.  vi  ko‘k  rangga  kirmoq,  ko‘karmoq,  yashil  tusga  kirmoq,  o‘smoq; 

ko‘karmoq,  bo‘zarmoq,  rangi  o‘chmoq  (qo‘rquvdan);  II.  vt  yashilga,  ko‘kka 

bo‘yamoq, ko‘kartirmoq. 

verdissant,  ante 

adj  ko‘karayotgan,  yashil  tusga  kirayotgan,  unib-

o‘sayotgan. 

verdoiement 

nm ko‘karish, yashil tusga kirish (o‘simliklar). 

verdoyant,  ante 

adj  yashil,  yam-yashil,  ko‘k,  ko‘m-ko‘k;  ko‘karayotgan, 

yashil tusga kirayotgan. 

verdoyer 

vi  ko‘karmoq,  yashil  tusga  kirmoq,  ko‘m-ko‘k  bo‘lmoq,  sabza 

urmoq (o‘simliklar). 

verdure 

nf  1.  ko‘kat,  maysa,  o‘ t-o‘lan,  sabza,  o‘simliklar,  barglar,  chim; 

vallée  noyée  dans  la  verdure  yashilga  burkangan  vodiy,  yashil  vodiy;  2. 

yashil, sabza rang; 3. rezavor, ko‘kat, sabzavot. 

véreux,  euse 

adj  1.  qurtli,  qurtlagan,  qurt  tushgan,  qurtlab  ketgan;  fruit 

véreux qurtlagan meva;  2. fig muttaham, noinsof, nokas, vijdonsiz, insofsiz, 

diyonatsiz, sotilgan; 3. shubhali, shubha tug‘diradigan, qorong‘i. 

verge 

nf  1.  tayoq,  chiviq,  savag‘ich,  xipchin,  xivich,  govron;  loc  donner des verges pour se faire battre, fouetter o‘z boshiga o‘zi balo orttirmoq; 2. 

techn o‘q, sterjen,  tayoqcha (ba’zi asboblardagi tayoqsimon qism); 3. uzunlik 

o‘lchovi (0,914 m); 4. erkak jinsiy a’zosi, olat (odam va sut emizuvchilarda). 

verger 


nm bog‘, mevali bog‘, mevazor, bog‘iston, ravza. 

vergeté, ée 

adj yo‘l-yo‘l, chiziq-chiziq, ola-bula, olabayroq, chiv iq. 

vergeture 

nf  pl  yo‘l-yo‘l,  chiziq  (terining  haddan  ortiq  tortilishidan, 

masalan, homiladorlikdan keyin paydo bo‘ladigan chandiqsimon chiziqlar). 

verglacé,  ée 

adj  muz,  muzlagan,  muz  qoplagan,  to‘nglagan,  yaxlagan, 

yaxmalak; route verglacée sirg‘anchiq, sirpanchiq, muzlagan yo‘l. 

verglas 


nm yupqa muz qoplami, muz, yaxmalak. 

vergogne 

nf  vx  or,  nomus,  uyat,  sharm,  hayo;  loc  sans  vergogne 

uyatsiz,  surbet,  behayo,  bezbet,  odobsiz,  yuzsiz,  orsiz,  beor,  sulloh; 

uyalmasdan,  or-nomus  qilmay,  sharmandalarcha,  uyat-andisha  qilib 

o‘tirmasdan, surbetlarcha, sullohlarcha. 

vergue 

nf  mar  kema  machtalarida  yelkan  bog‘lanadigan  ko‘ndalang yog‘och. 

véridicité 

nf  litt  haqqoniylik,  haqqoniyat,  rostlik,  to‘g‘rilik;  aniqlik, 

ishonchlilik. 

véridique 

adj  1.  litt  rostgo‘y,  to‘g‘riso‘z;  2.  chin,  rost,  durust,  to‘g‘ri, 

haqqoniy, haq, barhaq; haqiqatnamo, haqiqatga o‘xshagan. 

véridiquement 

adv rostgo‘ylik, haqqoniylik, to‘g‘riso‘zlik, aniqlik bilan. 

vérifiable 

adj tekshiriladigan, tekshirib ko‘riladigan, tekshirsa bo‘ladigan. 

vérificateur, trice 

n kontrolyor, tekshiruvchi, nazoratchi, taftishchi. 

vérification 

nf  nazorat,  tekshirish,  tekshirib  chiqish,  taftish;  vérification 

faite tekshirish natijasida. 

vérifier 

vt  1.  tekshirmoq,  ko‘rib  chiqmoq,  solishtirmoq,  nazorat  qilmoq, 

taftish etmoq, sinab ko‘rmoq; 2. tasdiqlamoq, ma’qullamoq, isbotlamoq. 

vérin 


nm techn domkrat. 

vérisme 


nm  verizm  (kundalik  hayot  va  ijtimoiy  masalalarni  yoritishga 

yo‘naltirilgan, XIX asr oxirida paydo bo‘lgan italyan adabiy maktabi). 

véritable 

adj haqiqiy,  haqqoniy, chin,  to‘g‘ri, chinakam,  asl,  toza, voqeiy, 

barhaq. 

véritablement 

adv haqiqatda, haqiqatan, aslida; nahot. 

vérité 


nf  haqiqat,  rostlik,  to‘g‘rilik,  chin,  haq,  haqqoniyat;  parcelle  de 

vérité  haqiqat  nishonasi;  c’est  la  pure  vérité  bu  ayni  haqiqat;  fausser  la 

vérité  haqiqatni  buzib  ko‘rsatmoq,  xaspo‘shlamoq;  démêler  la  vérité 

haqiqatning  tagiga yetmoq; dire à qqn ses quatre  vérités  haqiqatni yuziga 

aytib  tashlamoq;  à  dire  la  vérité  to‘g‘risini  aytganda;  en  vérité  haqiqatan, 

chini bilan, darhaqiqat; à la vérité rostini aytganda. 

verjus 

nm  pishmagan,  xom  uzumdan  tayyorlangan  nordon  sharbat; nordon vino. 

verlan 


nm  verlan  (so‘z  bo‘g‘inlari  o‘rnini  almashtirib  ishlatishga 

asoslangan jargon turi). 

vermeil

1

, eille adj och qizil, alvon, shirmoy. 

vermeil


2

 

nm oltin suvi yugurtirilgan qizg‘ish rangdagi kumush. vermicelle 

nm vermishel. 

vermiculaire 

adj  1.  chuvalchangsimon;  appendice  vermiculaire 

ko‘richakning 

chuvalchangsimon 

o‘sim tasi; 

2. 


méd 

mouvement 

vermiculaire  oshqozon  va  ichaklarning  to‘ lqinsimon  kerilish  yoki  siqilish 

harakati. 

vermifuge 

I. adj gijja  tushiradigan, haydaydigan; II. nm gijja haydaydigan 

dori. 

vermillon nm  1.  kinovar,  qizil  rangli  mineral,  simob  sulfid;  2.  shu 

mineraldan tayyorlangan bo‘yoq; 3. oq qizil rang, alvon rang. 

vermine 

nf  1.  parazit  hasharotlar  (burga,  kana  kabi);  2.  jirkanch,  iflos 

odam. 

vermisseau nm 1. qurt, chuvalchang; 2. uch pulga qimmat odam. 

vermivore 

adj zool qurt-qumursqa bilan oziqlanadigan. 

vermoulu, ue 

adj qurt tushgan, qurt yegan, chirik. 

vermoulure 

nf qurt tushgan, qurt yegan, qurt chaqqan joy. 

vermouth 

ou

 

vermout 

nm vermut (aperitiv sharob turi). 

vernaculaire 

adj  mahalliy,  yerlik,  tub;  langue  vernaculaire  mahalliy  til, 

lahja. 

verni,  ie I. adj 1. loklangan, sirli, sirlangan, sirkor; silliq, yaltiroq; ongles 

vernis lok qo‘yilgan tirnoq; 2. omadli, omadi yurishgan, peshonasi yaltiragan; 

II. nm amirkon, loklangan charm. 

vernir 


vt sirlamoq, loklamoq, lok surtmoq, silliqlamoq, yaltiratmoq. 

vernis 


nm 1. lok, sir; vernis gras moyli  lok;  mettre du  vernis  à ongles 

tirnog‘iga  lok  qo‘ymoq;  vernis  du  Japon  lok  daraxti,  totim,  sumax  (teri 

oshlash  uchun  ishlatiladigan  o‘simlik);  2.  dabdaba,  shukuh,  jilo,  sayqal, 

tashqi orastalik, usti yaltiroqlik; vernis d’érudition yuzaki, sayoz, yengil-yelpi 

bilim. 

vernissage nm 1. loklash, sirlash; 2. vernisaj, ko‘rgazmaning ochilishi. 

vernisser 

vt sirlamoq. 

vérole 


nf 1. petite vérole chechak; marqué de la petite vérole cho‘tir; 2. 

fam zaxm, sifilis. 

vérolé, ée 

adj fam 1. zaxm bilan og‘rigan;  2. inform xatoli, xato  tuzilgan; 

programme vérolé xatolari bo‘lgan, xato tuzilgan dastur. 

véronal, als 

nm veronal, uyqu dori. 

véronique 

nf bot itgunafsha, itbinafsha. 

verrat 


nm agr erkak cho‘chqa (urchitish uchun ishlatiladigan, nasldor). 

verre 


nm  1.  shisha,  oyna;  verre  dépoli  xira  oyna;  verre  fumé 

qoraytirilgan  oyna;  morceaux  de  verre  shisha  sinig‘i;  porter  des  verres 

ko‘zoynak  taqmoq;  2.  shisha  buyum,  shisha;  stakan,  qadah,  jom;  shisha 

idish ichidagi  ichimlik; spirtli  ichimlik; verre de lampe chiroq shisha; verre à 

vitres  deraza  oynasi;  petit  verre  rumka,  qadah;  verre  gradué  o‘lchovli 

shisha idish; lever son verre à la santé de qqn birovni sog‘ligi uchun qadah 

ko‘tarmoq,  qadah  so‘zini  aytmoq,  ichmoq;  vider  son  verre  qadahni 

bo‘shatmoq, ichmoq; prov qui casse les verres les paie o‘zing kesgan ugra 

osh, aynalib ich, chaynalib ich, o‘zing  pishirgan  oshni aynalib ham ichasan, 

o‘rgilib ham ichasan. 

verré,  ée 

adj  shisha  zarrasi  bilan  qoplangan;  papier  verré  jilvir  qog‘oz, 

qum qog‘oz. 

verrerie 

nf  1.  shisha  zavodi;  shisha,  shisha  buyumlar  ishlab  chiqarish, 

shisha  sanoati;  shisha,  shisha  buyumlari  savdosi;  2.  shisha  idish,  shisha 

mahsulotlari. 

verrier 


nm  shisha,  shisha  buyumlar  yasovchi,  shisha  zavodi  ishchisi; 

shisha idishlar sotuvchi, shisha sotuvchi. 

verrière 

nf oynavand deraza; oyna pardevor, to‘siq. 

verroterie 

nf  shishadan  qilingan  kichik  buyumlar,  shisha  marjon, 

munchoq. 


VERROU

 

VESTIBULE 

 

 576 

verrou 


nm 1. tamba,  lo‘kidon, surma yopqich;  mettre le  verrou yopmoq, 

berkitmoq;  sous  les  verrous  qamoqda;  2.  mil  zatvor  (otish  qurolining 

qulflovchi mexanizmi). 

verrouillage 

nm  qulflab  qo‘yish,  berkitish;  qurshab  olish,  muhosara; 

blokirovka. 

verrouiller 

I.  vt  1.  lo‘kidon  bilan  qulflab  berkitmoq;  qulflab,  berkitib 

qo‘ymoq;  yopib  qo‘ymoq;  verrouiller  l’ordinateur  kompyuterni  qulflab 

qo‘ymoq,  kompyuterga  parol  qo‘ymoq;  2.  birovning  ustidan  qulflab  qamab 

qo‘ymoq; II.  se verrouiller vpr  uyda qamalib  olmoq, bekinib  olmoq, yashirin 

olmoq. 


verrue 

nf 1. so‘gal; 2. bo‘qoq (o‘simliklarda). 

verruqueux, euse 

adj so‘galli, so‘gal bosgan; so‘gal shaklidagi. 

vers

1

 prép  1.  yo‘nalishni  ifodalaydi  tomon,  tomonga,  tarafga,  qarab, 

qarata,  sari,  -ga;  courir  vers  la  maison  uyga,  uy  tomonga  chopmoq;  2. 

vaqtni ifodalaydi  tomon,  taxminan, -ga yaqin; il est arrivé vers cinq heures 

u soat beshlarga qarab keldi; vers la fin oxiri, pirovardida, nihoyat, natijada. 

vers

2

 nm  she’r;  misra;  vers  blanc  oq  she’r,  qofiyasiz  she’r;  en  vers 

she’rda,  nazmda,  she’riy  uslubda  yozilgan;  mettre  en  vers  she’riy  shaklga 

keltirmoq; faire des vers she’r yozmoq, to‘qimoq. 

versant 


nm yonbag‘ir, qiyalik, nishab. 

versatile 

adj  o‘zgaruvchan,  o‘zgarib,  turlanib,  aynib  turadigan,  beqaror, 

qikrini tez o‘zgartiradigan, og‘ma; omonat. 

versatilité 

nf  o‘zgaruvchanlik,  beqarorlik,  fikridan  tez  qaytish,  og‘malik, 

noustuvorlik. 

verse 


nf  1.  il  pleut  à  verse  yomg‘ir  chelaklab  quyganday  yog‘moqda, 

yomg‘ir  sharillab,  shig‘ab,  sharros,  shiddat  bilan  yog‘ayotir;  2.  yotib,  yiqilib, 

engashib qolish (g‘alla ekinlari yomg‘ir, shamol, kasallik yoki boshqa ta’sirlar 

tufayli). 

versé,  ée 

adj  litt  (dans  qqch)  bilimdon,  mohir,  usta,  ustasi  farang; 

xabardor. 

Verseau


 

nm astron, astrol Dalv; elle est Verseau u Dalv burjida tug‘ilgan. 

versement 

nm  to‘ lash,  to‘lov,  badal,  pul  o‘ tkazish;  o‘ tkazilgan  to‘langan 

pul. 

verser 


I.  vt  1.  quymoq,  to‘kmoq,  oqizmoq,  ag‘darmoq,  solmoq,  sepmoq, 

sochmoq; yiqitm oq, yotqizib ketmoq;  verser des larmes ko‘z yoshi  qilmoq, 

to‘kmoq,  yig‘lamoq;  verser  le  sang  qon  to‘kmoq,  o‘ldirmoq;  2.  to‘ldirmoq, 

to‘latib  solmoq;  3.  to‘lamoq,  topshirmoq  (pul);  verser  des  fonds  mablag‘, 

sarmoya  kiritmoq;  verser  une  pension  alimentaire  aliment,  nafaqa 

to‘lamoq;  4.  qo‘shib  qo‘ymoq,  ilova  qilmoq;  verser  au  dossier  deloga  tikib 

qo‘ymoq;  5.  ag‘darmoq,  to‘ntarmoq  (avtomobilni);  II.  vi  1.  yiqilmoq, 

ag‘darilmoq,  to‘ntarilmoq,  ag‘darilib  ketmoq,  qulamoq;  sa  voiture  a  versé 

dans  le  fossé  mashinasi  chuqurga  qulab  ketdi;  2.  yotib,  yiqilib  qolmoq 

(ekinlar); 3. verser dans berilmoq, qiziqmoq, ishqiboz bo‘lib qolmoq. 

verset 

nm band; oyat; versets du Coran Qur’on oyatlari. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling