Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet234/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238


verseur 

I. nm quyuvchi,  quyib  turuvchi; ag‘dargich;  II.  adj m solib,  quyib 

turuvchi. 

verseuse 

nf to‘g‘ri bandli, dastali qahva qaynatadigan idish. 

versificateur,  trice 

nm  1.  shoir,  nozim;  2.  péj  uquvsiz,  no‘noq, 

iste’dodsiz shoir, qofiyaboz. 

versification 

nf she’r yozish, she’r qurilishi, she’riyat. 

versifier 

vt she’r bilan ifodalamoq, nazmga solmoq. 

version 

nf variant, versiya, nusxa; shakl;  tarjima; sharh, izoh,  talqin; film 

en version originale (V.O.) asl nusxadagi film (dublaj, tarjima qilinmagan). 

verso 


nm bet, sahifa, varaqning orqa tomoni. 

versoir 


nm ag‘dargich (plug tishining yerni ag‘daruvchi qismi). 

verste 


nf chaqirim (1,06 km ga teng masofa o‘lchovi). 

versus 


prép -ga qarshi, teskari. 

vert, verte 

I. adj 1. ko‘k, yashil, sabza; le billet vert dollar; numéro vert 

qo‘ng‘iroq  qilganda  pul  to‘lanmaydigan  telefon  raqamlari  (Fransiyada);  2. 

ho‘l, yangi uzilgan, terilgan; 3. xom, pishmagan, dumbul, g‘o‘r; ho‘l; bois vert 

ho‘l  o‘ tin;  en  dire,  en  raconter  des  vertes  et  des  pas  mûres  uydirma 

to‘qimoq, lof urmoq, cho‘pchak  to‘qimoq; uyatsiz, behayo  narsalar  to‘g‘risida 

gapirmoq, hikoya qilmoq; 4. yosh, xom, dumbul, g‘o‘r, bo‘z; 5.  tetik, bardam, 

dadil;  6.  sho‘x,  o‘ynoqi,  erkin;  6.  vieilli  keskin,  shiddatli,  jiddiy,  qattiq;  une 

verte  réprimande  qattiq  tanbeh;  langue  verte  o‘g‘ri,  jinoyatchi,  bezori, 

muttaham lar  tili,  jargoni; 7. qishloq,  qishloqqa xos, qishloq xo‘jaligiga oid; 8. 

tabiatni,  tevarak-atrofni  muhofaza  qiluvchi;  le  parti  vert  yashillar,  tabiatni 

muhofaza  qilish  tarafdorlari  partiyasi;  carburant  vert  tevarak-atrofni 

ifloslamaydigan yoqilg‘i; II. nm 1. sabza, yashil, ko‘k rang; vert foncé ko‘m-

ko‘k,  ko‘kmak;  vert  clair  bargikaram;  2.  ko‘k  o‘ t,  maysa;  mettre  au  vert 

yaylovda  boqmoq,  ho‘l  o‘t  bilan  boqmoq;  se  mettre  au  vert  shahar 

tashqarisida,  qishloqda  dam  olmoq;  3.  pl  yashillar,  tabiatni  muhofaza  qilish 

tarafdorlari. 

vert-de-gris 

I.  nm  inv  zangor,  mis  oksid,  mis  gidroksikarbonat  (nam  

havoda mis yuzasini qoplovchi yashil rang zang); II. adj ko‘kimtir kul rang. 

vertébral,  ale,  aux 

adj  umurtqaga  oid,  umurtqa;  colonne,  arc,  corps 

vertébral umurtqa pog‘onasi, ravoqi, tanasi. 

vertèbre 

nf  umurtqa,  umurtqa  suyagi;  vertèbres  cervicales,  dorsales 

(thoraciques),  lombaires,  sacrées  (coccygiennes)  bo‘yin,  ko‘krak,  bel, 

dumg‘aza umurtqalari. 

vertébré, ée 

I. adj umurtqali, umurtqasi bor; II. nm pl zool umurtqalilar. 

vertement 

adv  qattiq,  shiddat  bilan,  kuchli;  tancer  vertement  qattiq 

koyimoq, urishib bermoq. 

vertical, ale, aux 

I.  adj  tik, vertikal, vertikal yo‘nalishdagi,  tik ko‘tarilgan; 

II.  n  1.  nf  tik,  vertikal  chiziq;  tik  holat;  à  la  verticale  tik,  tikkasiga;  2.  nm 

astron  vertikal  (yulduzlarning  zenitdan  uzoqligini  burchak  hisobida 

o‘lchaydigan asbob). 

verticalement 

adv tik, tip-tik, tikka, tikkasiga, vertikal yo‘nalishda. 

verticalité 

nf tiklik, tikkalik, vertikallik. 

vertige 

nm  bosh  aylanish,  gangish,  esankirash;  balandlikdan  qo‘rqish; 

cela  me  donne,  cause  le  vertige  bundan  mening  boshim  aylanadi;  à 

donner 


le 

vertige 


boshni 

aylantiradigan, 

esankiratadigan, 

hayratlantiradigan. 

vertigineux, euse 

adj 1. boshni aylantiradigan, gangitadigan, esankiratib 

qo‘yadigan; 2. katta, zo‘r, ulkan, hayratda qoldiradigan. 

vertu 


nf 1. yaxshi  fazilat, xislat, layoqat, hosiyat,  odamgarchilik,  ezgu  ish; 

saxovat,  himmat;  fidokorlik;  2.  jasorat,  botirlik,  mardlik;  3.  vieilli,  plais 

vafodorlik  (ayollar  eriga  nisbatan);  femme  de  petite  vertu  yengiloyoq, 

suyuqoyoq  ayol;  4.  xossa,  xususiyat,  fazilat;  vertu  curative  shifobaxsh 

xususiyat; en vertu de loc prép ko‘ra, asosida, tufayli, sababli, boisdan. 

vertueusement 

adv  1.  himmat,  saxovat,  yaxshilik  bilan;  2.  vieilli,  plais 

ibo, hayo, iffat, vafodorlik bilan. 

vertueux,  euse 

adj  1.  yaxshi  fazilatli,  saxovatli,  himmatli;  botir,  jasur, 

mard; 2. vieilli, plais vafodor, iboli, hayoli, iffatli (ayol); 3. yaxshi, xayrli, ezgu, 

hosiyatli. 

vertugadin 

nm 1. vieilli ayollar yubkasi etagini qappaytirish uchun ichidan 

qo‘yiladigan gardish; 2. do‘nglik shaklida o‘ tqazilgan chim, maysa. 

verve 


nf  ko‘tarinki  ruh,  ilhom,  zavq-shavq,  jo‘shqinlik;  gapga  ustalik, 

so‘zamollik, zarofat. 

verveine 

nf  1.  tizimgul;  verveine  officinale  dorivor  tizimgul;  verveine 

odorante limono‘ t; 2. dorivor tizimgul damlamasi. 

vésical, ale, aux 

adj anat, méd siydik pufagi, qovuqqa oid. 

vésicule 

nf 1. anat  pufak; o‘ t  pufagi; vésicule biliaire o‘ t  pufagi, xaltasi; 

2. méd pufakcha, shish. 

vespasienne 

nf hojatxona (jamoat joylarida, erkaklar uchun). 

vespéral,  ale,  aux 

I.  nm  kechki  ibodatlar  matni  yozilgan  kitob;  II.  adj  

kechqurungi, kechki, oqshomgi. 

vessie 


nf pufak; qovuq, siydik pufagi. 

vestale 


nf pokiza, ibo-hayoli qiz, ayol. 

veste 


nf  kalta  kamzul,  kurtka,  gimnastyorka;  retourner  sa  veste  fikrini, 

qarashlarini  o‘zgartirmoq;  ramasser,  remporter,  prendre  une  veste 

muvaffaqiyatsizlikka, mag‘lubiyatga uchramoq. 

vestiaire 

nm  garderob,  ustki  kiyimni  qoldiradigan  joy;  yechinish  xonasi, 

kiyim  almashtiradigan  joy;  garderobda  qoldirilgan  kiyimlar;  biror  kishining 

kiyim-kechak, ust-boshlari. 

vestibule 

nm  1.  vestibul,  dahliz,  dolon;  2.  anat  quloq  labirintining 

boshlanish qismi. VESTIGE

 

VIDE 

 

 577 

vestige 


nm iz, belgi,  nishon, asorat, qoldiq; sarqit, salqit; vestiges de  la 

ville shahar xarobalari. 

vestimentaire 

adj kiyimga, kiyim-kechakka oid. 

veston 

nm kostum, pidjak, kalta kamzul, kurtka. vêtement 

nm 1. kiyim, kiyim-kechak, kiyim-bosh, ust-bosh, ko‘ylak,  libos, 

sarpo, egin, engil, joma; mettre ses vêtements kiyinmoq, kiyimlarini kiymoq; 

changer de vêtement kiyimni almashtirmoq; il travaille dans le vêtement u 

kiyim-kechak sohasida ishlaydi; 2. qobiq, niqob, qoplam, o‘ram. 

vétéran 


nm veteran, urush qatnashchisi; biror sohada ko‘p xizmat  qilgan 

tajribali kishi. 

vétérinaire 

I.  adj  veterinariyaga,  mol  doktorligiga  oid,  veterinar;  II.  nm  

veterinar, mol doktori, baytar. 

vétille 


nf mayda, arzimagan narsa, mayda-chuyda; ikir-chikir. 

vétilleux,  euse 

adj  mayda,  maydakash,  maydagap,  ezma,  mijg‘ov; 

tirg‘iluvchi, tirnoq ostidan kir qidiruvchi. 

vêtir 

I. vt kiyintirmoq, kiydirmoq; kiymoq; II. se vêtir vpr kiyinmoq. vétiver 

nm bot buzoqchirg. 

veto 

nm inv veto, taqiq, man etish, rad etish. vêtu,  ée 

adj  kiyingan,  kiygan;  qoplangan;  vêtu  de  neuf  yangi  kiyimlar 

kiygan. 

vétuste 


adj  eskirgan,  to‘zgan,  pachaq,  buzuq,  shikastlangan,  puturdan 

ketgan, nuragan, omonat, sharti ketib parti qolgan. 

veuf, veuve 

I. adj beva, tul, xotini, eri o‘lgan; fam yolg‘iz (vaqtincha); veuf 

de  biror  narsadan  ajragan,  mahrum  bo‘lgan;  II.  n  1.  beva,  tul;  veuve  de 

guerre  eri  urushda  o‘lgan  ayol;  2.  nf  arg  gilyotina,  bosh  oladigan  jodi; 

épouser  la  veuve  jodida  boshi  olinmoq;  fam  la  veuve  poignet 

masturbatsiya. 

veule 

adj 1. bo‘sh, bo‘shang, landavur, shalviragan,  lapashang; 2.  bo‘sh, egiluvchan; uqalanib, uvalanib ketadigan (tuproq). 

veulerie 

nf 

bo‘shlik, bo‘shanglik, 

landavurlik, 

bo‘shashganlik, 

shalviraganlik, lapashanglik, irodasi sustlik, loqaydlik. 

veuvage 

nm bevalik, tullik, yesirlik. 

vexant,  ante 

adj  ko‘ngil  buzar,  alam  qiladigan,  o‘kinchli,  o‘ksitadigan, 

keskin,  qattiq,  kuchli,  tahqirli,  haqoratli,  qattiq  tegadigan,  xo‘rlaydigan, 

kamsitadigan, nafsoniyatiga tegadigan. 

vexation 

nf  jabr,  zulm,  xo‘rlik,  zo‘ravonlik;  xo‘rlik,  o‘kinch,  ranj,  alam, 

haqorat, tahqir, so‘kish, kamsitish, xo‘rlash, yerga urish. 

vexatoire 

adj jabrlaydigan, ezadigan, xo‘rlovchi. 

vexer 


I.  vt  1.  jabrlamoq,  zulm  o‘ tkazmoq,  ezmoq,  azoblamoq;  2.  xafa 

qilmoq, ko‘nglini buzmoq, o‘ksitmoq,  ozor bermoq,  aziyat bermoq, ranjitm oq, 

ta’bini tirriq qilmoq; II. se vexer vpr ranjimoq, xafa bo‘lmoq; g‘azablanmoq. 

via 


prép orqali, ichidan, ustidan (yo‘l  haqida);  aller de  Paris  à Alger via 

Marseille Parijdan Jazoyirga M arsel orqali bormoq. 

viabilité

1

 nf yo‘llarning yaxshi holati, mashinalar uchun qulayligi. 

viabilité

2

 

nf hayotchanlik, yashovchanlik, yashash qobiliyati; hayotiylik. viable 

adj  hayotchan,  yashovchan,  yashab,  rivojlanib  keta  oladigan; 

hayotiy, amalga oshirsa bo‘ladigan, amalga oshadigan. 

viaduc 


nm viaduk, uzun va katta ko‘prik. 

viager, ère 

I. adj umrbod,  umr bo‘yi, umrining oxirigacha;  revenu viager 

umrining  oxirigacha  keladigan  foyda;  à  titre  viager  umrbod;  II.  nm  umrbod 

olinadigan daromad. 

viande 


nf  1.  go‘sht,  et;  viande  d’agneau  barra  go‘shti;  viande  hachée 

qiyma  go‘sht;  viande  blanche  parranda,  buzoq,  cho‘chqa,  quyon  go‘shti; 

viande  noire  ov  hayvonlari  go‘shti;  2.  vx  ovqat,  oziq,  yegulik;  3.  fam  tana, 

gavda;  amène ta viande kel,  bu yoqqa kel; de la viande froide losh, jonsiz 

gavda, murda. 

viatique 

nm 1. sayohat qilish uchun  beriladigan pul, oziq-ovqat, xayriya; 

2. yordam, madad, ko‘mak; 3. nasroniylarda o‘lim to‘shagida yotgan odamga 

qilinadigan diniy marosimlardan biri. 

vibrant,  ante 

I.  adj  1.  titroq,  titragan,  qaltiroq,  qaltiragan;  2.  ta’sirchan, 

his-tuyg‘uga  tez  beriladigan,  tez  hayajonlanadigan;  II.  nf  ling  titroq  tovush 

(undosh). 

vibraphone 

nm vibrafon (musiqa asbobi). 

vibrateur 

nm vibrator. 

vibration 

nf  titroq,  tebranish,  titrash,  zirillash,  chayqalish,  qaltirash, 

vibratsiya. 

vibratoire 

adj  tebranma,  titroq;  mouvement  vibratoire  tebranma 

harakat. 

vibrer 


vi 1. tebranmoq,  titramoq, dirillamoq, zirillamoq; 2. hayajonlanmoq, 

to‘lqinlanmoq. 

vibreur 

nm tebratgich, vibrator. 

vibrion 

nm 1. biol vergul shaklidagi bakteriya; 2.  fam  tekturmas, sabrsiz, 

beqaror, tinmas odam. 

vibrionner 

vi fam tinmasdan harakat qilmoq, bir joyda o‘ tirmaslik. 

vibromasseur 

nm tebranish orqali massaj qiladigan apparat. 

vicaire 


nm noyib; vikariy (ruhoniy yordamchisi); vicaire de Dieu, de saint 

Pierre Papa, Xudoning yerdagi noyibi. 

vice 

1.  nuqson,  kamchilik,  ayb,  qusur,  xato,  illat;  vice  de  conformation jismoniy illat, xunuklik, badbasharalik; pauvreté n’est pas  vice kambag‘alik 

ayb emas; 2. axloqsizlik, buzuqlik, fosiqlik, maraz. 

vice- 

préf vitse, o‘rinbosar. vicelard,  arde 

adj,  n  fam  axloqsiz,  buzuq,  fosiq,  maraz;  makkor,  ayyor, 

mug‘ombir. 

vice-président,  ente 

n  vitse-prezident,  prezident  o‘rinbosari,  rais 

o‘rinbosari. 

vice-roi 

nm  monarxiya  davlatiga  qaram  bo‘ lgan  qirollik  yoki  provinsiya 

hukmdori. 

vice versa 

loc adv aksincha, teskari, teskarisiga. 

vichy 


nm katak yoki yo‘l-yo‘ l ipgazlama turi. 

vicié,  ée 

adj  1.  ifloslangan,  buzilgan,  zararlangan,  bulg‘angan;  air  vicié 

ifloslangan  havo;  2.  dr  haqiqiy  emas,  noto‘g‘ri  tuzilgan;  acte  vicié  noto‘g‘ri 

tuzilgan hujjat. 

vicier 


vt  1.  buzmoq,  ifloslamoq,  bulg‘amoq,  ishdan  chiqarmoq,  ziyon, 

shikast yetkazmoq; 2. dr qonuniy kuchini yo‘q qilmoq, bekor qilmoq, yaroqsiz  

qilmoq. 

vicieux,  euse 

adj  1.  axloqsiz,  odobsiz,  yomon,  buzuq,  fosiq,  badaxloq, 

maraz; 2.  noto‘g‘ri, xato, nuqsonli,  aybli,  qusurli; locution  vicieuse noto‘g‘ri 

qo‘llaniladigan  ibora;  balle  vicieuse  sport  noto‘g‘ri  uzatilgan  to‘p  (raqibni 

aldash,  chalkashtirish  uchun,  ataylabdan);  3.  (hayvonlar)  o‘jar,  qaysar,  tixir, 

sarkash. 

vicinal,  ale,  aux 

adj  qishloqaro;  chemin  vicinal  qishloqaro  yo‘l, 

qishloqlarni bir-biriga bog‘lovchi yo‘ l. 

vicissitudes 

nf  1.  vx  o‘zgarish,  o‘zgaruvchanlik,  o‘zgarib  turish, 

muvaqqatlik; 2. litt pl tasodif, kutilmagan hol, hodisa; baxtsizlik. 

vicomte, esse 

n vikont, vikontessa; vikont xotini. 

victime 


nf  qurbon,  qurbonlik;  qurbon  bo‘lgan,  jabrlangan,  jafo  ko‘rgan 

odam; les victimes de la guerre urush qurbonlari. 

victoire 

nf  g‘alaba,  zafar,  muvaffaqiyat;  remporter  une  victoire  g‘alaba 

qozonmoq;  victoire  à  la  Pyrrhus  loc  juda  katta  qiyinchiliklar  evaziga 

erishilgan g‘alaba. 

victoria 

nf usti ochiq to‘rt g‘ildirakli izvosh, fayton. 

victorieusement 

adv muzaffarona, g‘olibona, viqor bilan. 

victorieux, euse 

adj g‘olib, yengib chiqqan, zafarli, muzaffar, viqorli. 

victuailles 

nf pl oziq-ovqat zaxiralari. 

vidage 

nm bo‘shatish; fam haydash. vidange 

nf  1.  bo‘shatish,  chiqarish;  tozalash,  axlat,  oqava  suvlar 

tashlanadigan  chuqurni,  hojatxonani  tozalash,  bo‘shatish;  2.  axlat,  najas; 

madaniy o‘g‘it; 3. avtomobil moyini almashtirish; 4. pl bo‘sh shishalar. 

vidanger 

vt  bo‘shatmoq,  tozalamoq  (axlat,  oqava  suv  chuqurlari, 

hojatxona); moy almashtirmoq (dvigatelda). 

vidangeur 

nm hojatxona chuqurlarini tozalovchi odam. 

vide 


I.  adj  bo‘sh,  ichi  bo‘sh,  ichida  narsasi  yo‘q,  quruq,  po‘k,  puch, 

havosiz; xilvat, xoli; bekor;  rentrer les  mains vides quppa-quruq, bo‘sh qo‘l 

bilan,  hech  narsasiz  qaytib  kelmoq;  complètement  vide  bo‘m-bo‘sh; 

appartement  vide  bo‘sh,  mebelsiz  uy;  vide  de  sens  ma’nosiz;  II.  nm  1. 

bo‘shliq,  bo‘sh  joy;  vakuum,  havosiz  joy;  bo‘shlik;  à  vide  loc  adv  bo‘sh, 


VIDÉ

 

VIGOUREUSEMENT 

 

 578 

quruq,  yuksiz,  hech  narsa  ortmasdan;  bekorga,  behudaga,  bekordan-

bekorga,  salt;  faire  le  vide  autour  de  qqn  yolg‘iz  qoldirmoq,  odamlardan 

ajratib  qo‘ymoq,  yakkamoxov  qilib  qo‘ymoq;  2.  ochiq  joy,  teshik,  yoriq, 

tuynuk, tirqish. 

vidé, ée 

adj 1. ichak-chavog‘i olib tashlangan, tozalangan; 2. charchagan, 

tinkasi qurigan, holdan toygan; shuursiz, bo‘m-bo‘sh. 

vidéo 

I. adj video, ovoz va tasvirlarni yozdirish va uzatish  texnikasiga oid; II. nf video, videotexnika. 

vidéocassette 

nf videokasseta. 

vide-ordures 

nm inv axlat tashlash quvuri (baland qavatli uylarda). 

vide-poche 

nm  mayda-chuyda  narsalarni  solib  qo‘yadigan  quticha 

(cho‘ntakda  olib  yuriladigan  narsalar,  to‘g‘nog‘ich,  uzuk  kabilarni); 

avtomobillar eshigining ichki  tarafiga va o‘rindiq orqasiga o‘rnatilgan mayda-

chuyda narsalar solib qo‘yiladigan moslama. 

vider 

I.  vt  1.  bo‘shatmoq,  chiqarib,  tortib  olmoq,  qoqib  tushirmoq, tozalamoq,  olib  chiqmoq,  chiqarib  tashlamoq;  vider  un  étang  hovuzni 

quritmoq;  aller  vider  les  ordures  axlat  tashlab  kelmoq;  vider  son  sac 

yuragini  bo‘shatmoq,  yuragini,  dilini  ochib-sochmoq;  vider  les  lieux  joyni 

tark  etmoq,  tashlab  ketm oq;  vider  les  arçons  otdan  yiqilmoq;  esankirab 

qolmoq,  dovdiramoq;  2.  ichak-chavog‘ini  olib  tashlamoq,  tozalamoq;  3.  fam 

charchatmoq,  tinka-madorini  quritmoq,  holdan  toydirmoq;  4.  hal  qilmoq, 

tugatmoq,  yechmoq;  5.  fam  haydamoq,  haydab  solmoq,  bo‘shatmoq 

(ishdan); le cheval a vidé son cavalier ot chavandozni irg‘ itib yubordi; II. se 

vider vpr bo‘shamoq, bo‘shab qolmoq, huvillamoq, puchaymoq; quyilmoq. 

videur,  euse 

n  biror  narsani  bo‘shatuvchi,  tozalovchi  odam;  restoran, 

mayxona,  kabare  kabi  joylarda  mastlarni,  to‘polon  ko‘ targanlarni  haydab 

chiqaruvchi xodim. 

viduité 


1.  dr  bevalik;  délai  de  viduité  idda  (fransuzlarda  300  kun); 

respecter le délai de viduité idda saqlamoq; 2. yolg‘izlik; 3. bo‘shlik. 

vie 

nf  1.  hayot,  turmush,  yashash,  umr,  umr-guzaronlik,  tiriklik,  tirikchilik, yashash; vie conjugale  er-xotinlik; au déclin de  la vie qarigan chog‘da,  bir 

oyog‘i  to‘rda,  bir oyog‘ i go‘rda;  vie  aisée  to‘q,  farovon,  badavlat hayot  tarzi; 

la cherté de la vie qimmatchilik,  narxlarning  balandligi; question de vie et 

de mort hayot-mamot masalasi; femme de  mauvaise vie  fohisha, yengiltak 

ayol;  lutte  pour  la  vie  hayot-mamot  jangi,  hayot  uchun  kurash;  donner  la 

vie  à  qqn  tug‘moq,  dunyoga  keltirmoq;  sauver  la  vie  à  qqn  birovning 

hayotini saqlab qolmoq; gagner sa vie  tirikchilik qilmoq, ishlab  pul  topmoq; 

passer sa vie hayot kechirmoq,  umr o‘tkazmoq; perdre  la  vie vafot etm oq; 

ôter  la  vie  à  qqn  jonini  olmoq,  o‘ldirmoq;  fam  vx  faire  la  vie  kunini  aysh-

ishrat qilib, kayfu-safoda o‘ tkazmoq; en vie hayot, tirik; à vie umrbod, umrlik, 

butun umrga; jamais de la  vie, de  ma  vie (bo‘lishsiz gapda)  hech  qachon, 

aslo, hech, umuman, hayotda; à la vie et à la  mort umrbod, abadiy,  toabad, 

umrining oxirigacha, so‘nggi nafasigacha; 2. hayot, hayot yo‘ li, tarjimai hol. 

vieil, vieille 

voir vieux. 

vieillard 

nm  keksa,  qari  odam,  qariya,  bobo,  boboy,  chol,  oqsoqol, 

mo‘ysafid; vieillard courbé munkaygan chol. 

vieillerie 

nf  1.  eski-tuski,  lash-lush,  eski  narsa;  2.  eskicha  fikrlar, 

qarashlar; 3. fam qarilik. 

vieillesse 

nf  1.  keksalik,  qarilik,  qarichilik;  2.  eskirish,  eskilik,  qo‘hnalik, 

eskirganlik, to‘ziganlik; 3. qariyalar, keksalar. 

vieillir 

I.  vi  1.  qarimoq,  qartaymoq,  keksaymoq;  2.  eskirmoq,  ishdan 

chiqmoq,  to‘zmoq,  muomaladan  chiqmoq;  mot  qui  vieillit  eskirgan  so‘z;  3. 

vaqt  o‘ tishi  bilan  o‘ziga  xos  sifat,  ta’mga  ega  bo‘lmoq,  sifati  yaxshilanmoq, 

uzoq  saqlanib  yetilmoq  (sharob,  pishloq  kabi  mahsulotlar);  II.  vt  qari  qilib 

ko‘rsatmoq, qaritmoq, keksaytirmoq. 

vieillissant,  ante 

adj  qariyotgan,  keksayayotgan;  eskirayotgan, 

to‘zayotgan. 

vieillissement 

nm  qarish,  qartayish,  keksayish;  eskirish,  to‘zish, 

muomaladan, iste’moldan chiqish; yetilish (sharob, pishloq kabi mahsulotlar 

haqida). 

vieillot,  otte 

adj  keksalarga  xos  bo‘lgan,  keksalarcha,  qari;  eskirgan, 

to‘zigan; qarimsiq, qarinamo, qari odam larga o‘xshagan. 

viennois, oise 

I. adj Vena shahriga oid; II. n venalik. 

viennoiserie 

pishiriqlar,  novvoylik  mahsulotlari  (nondan  tashqari: 

bulochka, teshikkulcha, shirinkulcha kabi). 

vierge 


I. nf  1. bokira  qiz, afifa; 2. la Vierge, la Sainte Vierge, la Vierge 

Marie Bibi M aryam; Bibi M aryam tasvirlangan rasm; 3. astrol Sunbula burji; il 

est Vierge u Sunbula burjida tug‘ilgan; II. adj 1. bokira, iffatli; homme vierge 

jinsiy  aloqa  qilib  ko‘rmagan  erkak;  2.  pok,  toza,  sof;  ishlatilmagan;  feuille 

vierge  oq  qog‘oz; cassette  vierge yangi, yozilmagan, bo‘sh kasseta; laine 

vierge  tabiiy  jun;  3.  qo‘l  tegmagan,  odam  oyog‘i  yetmagan;  bo‘z;  terre 

vierge qo‘riq, bo‘z yer. 

vieux, vieil, vieille 

I. adj 1. qari, qarigan, keksa, keksaygan, munkaygan; 

vieil  homme  keksa  odam,  chol;  vieille  femme  keksa  ayol,  kampir,  qari 

xotin; vieux garçon qari  bo‘ydoq; sur  ses vieux jours qarigan, keksaygan 

chog‘ida;  se faire vieux  qarimoq, keksaymoq, qartaymoq;  plus  vieux d’un 

an  bir  yosh  katta;  2.  eski,  eskirgan,  ko‘hna,  qadimiy;  avvalgi,  qadimgi, 

burungi,  allaqachongi;  ma  vieille  voiture  odingi,  eski  mashinam;  le  vieux 

monde  Eski  dunyo  (Yevropa);  c’est  toujours  le  vieux  problème  eski  tos, 

eski  hammom;  3.  ashaddiy,  uchiga  chiqqan,  haqiqiy;  vieille  crapule  borib 

turgan  muttaham;  vieil  ivrogne  ashaddiy,  tuzalmas  piyonista;  4.  turgan, 

uzoq  saqlanib  yetilgan;  vin  vieux  eski,  yaxshi  yetilgan  sharob;  II.  adv 

s’habiller  vieux  qarilarga  o‘xshab  kiyingan;  III.  n  1.  qariya,  chol,  kampir, 

keksa; un vieux de la vieille loc Napoleon gvardiyasida xizmat qilgan qari 

askar;  ko‘pni  ko‘gan  qariya;  2.  fam  boboy,  momoy,  qariya,  paxan  (ota-ona 

haqida); do‘stim, azizim, jo‘ra. 

vif,  vive 

I.  adj  1.  jonli,  tirik,  hayot;  plus  mort  que  vif  taxtaday  qotib 

qolgan, serrayib, angrayib qolgan; brûlée vive  tiriklay o‘ tda kuydirilgan;  eau 

vive  buloq  suvi;  air  vif  salqin,  musaffo  havo;  plaie  vive  yangi  kesilgan, 

paydo  bol’gan  yara,  jarohat;  2.  sho‘x,  tinib-tinchimas;  serg‘ayrat,  chaqqon, 

qizg‘in, bardam, serharakat, chopqir; œil vif chaqnoq, o‘ynoqi ko‘z; marcher 

d’un  pas  vif  ildam  qadam  bosmoq;  3.  tez,  serjahl,  jahldor,  jizzaki,  qo‘pol; 

échanger  des  propos  très  vifs  bir-biridan  qo‘pol  gaplarni  ayamaslik,  bir-

birini haqoratlamoq; 4. tiyrak, zehni o‘tkir, aqlli, idrokli; intelligence vive o‘ tkir 

zehn;  5.  jonli,  yorqin,  qaynoq,  chaqnoq,  yarqiragan,  ko‘zni  oladigan;  kuchli, 

o‘tkir;  couleurs  vives yorqin, ko‘zni oladigan ranglar; froid vif  qattiq sovuq, 

ayoz;  une  vive  douleur  qattiq,  kuchli  og‘riq;  vifs  reproches  qattiq  ta’na, 

gina-kudurat,  yozg‘iriq;  vive  discussion  qizg‘in,  jo‘shqin  munozara;  vive 

fusillade  shiddatli  otishma;  II.  nm  1.  jonzot,  jonli,  tirik  odam;  piquer  au  vif 

nozik, qaltis yeridan ushlamoq, qattiq  tegmoq; plaie  à vif ochiq yara; entrer 

dans  le  vif  du  sujet  masalaning  mohiyatiga  yetmoq;  peindre  sur  le  vif Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling