Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet235/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238

asliga qarab chizmoq; 2. tirik yem, xo‘rak (baliq ovlashda). 

vif-argent 

nm  chim  simob;  fig  c’est  du  vif-argent  u  tinib-tinchimas, 

chaqqon odam. 

vigie 

nf  1.  mar  sayoz  joy;  sayoz  joyni  ko‘rsatadigan  suzgich;  2.  vx  mar kuzatuvchi (ochiq dengizni kuzatuvchi); 3. kuzatuv minorasi. 

vigilance 

nf  hushyorlik,  sergaklik,  ehtiyotkorlik,  ogohlik;  bedorlik, 

uyg‘oqlik. 

vigilant,  ante 

adj  hushyor,  sergak,  ogoh,  ehtiyotkor,  sezgir;  bedor, 

uyg‘oq. 

vigile


1

 

nf biror katta bayram arafasi (nasroniylarda); shu  tunda o‘qiladigan ibodat. 

vigile


2

 

nm tungi soqchi, posbon (Qadimgi Rimda); tungi qorovul. vigne 

nf  uzum,  tok;  uzumzor,  tokzor;  cep  de  vigne  tok,  tok  tupi;  vigne 

vierge  yovvoyi  uzum;  être  dans  les  vignes  (du  Seigneur)  mast  bo‘lmoq; 

travailler à la vigne du Seigneur dinni qabul qilishga undamoq. 

vigneron,  onne 

n  uzumchi,  uzumchi  bog‘bon,  uzum  yetishtirib  undan 

sharob tayyorlovchi bog‘bon. 

vignette 

1. sarrasm, bezak, lavha, sarlavha, zarvaraq, xotima,  gul (kitob 

boshida,  oxirida,  kitob  boblari  boshi  va  oxirida  qo‘yiladigan  bezak);  2. 

miniatura,  rasmlarning  bezakli  hoshiyasi;  3.  rasm,  illustratsiya  (kitob, 

jurnallardagi); 4. yorliq, etiketka. 

vignoble 

nm tokzor, uzumzor. 

vigogne 

nf vigon, vikunya (lamalar  urug‘iga mansub Janubiy Amerikada 

yashovchi hayvon); shu hayvon juni; shu jundan to‘qilgan gazlama. 

vigoureusement 

adv  qattiq,  mahkam,  qizg‘in,  g‘ayrat  bilan;  frapper 

vigoureusement qattiq taqillatmoq. VIGOUREUX

 

VIORNE 

 

 579 

vigoureux,  euse 

adj  kuchli,  baquvvat,  quvvatli,  qudratli,  zo‘r,  azamat, 

tetik, zabardast, sog‘lom, bardam; action vigoureuse jasorat. 

vigueur 

nf 1. kuch, quvvat, qudrat;  vigueur du  style uslubning  o‘ tkirligi, 

jonliligi,  ifodaliligi,  kuchliligi;  2.  g‘ayrat,  shijoat,  qat’iyat,  qizg‘inlik,  jo‘shqinlik, 

shavq, shiddat; ehtiros; 3. ishlatish, qo‘llanish,  tatbiq etish; lois en vigueur 

amaldagi  qonunlar;  entrer  en  vigueur  kuchga  kirmoq,  tadbiq  etilmoq; 

mettre en vigueur harakatga keltirmoq, ishga solmoq, tadbiq etmoq. 

vil,  vile 

adj  razil,  yaramas,  nokas,  past,  pastkash,  jirkanch,  qabih,  fosiq, 

hez,  hezalak,  tuban,  murdor,  palid;  action  vile  pastkashlik;  2.  vx  arzimas, 

qadrsiz,  qiymatsiz,  past,  ahamiyatsiz;  métal  vil  past,  aslmas,  havoda 

oksidlanadigan metall; à vil prix suv tekinga, juda arzonga. 

vilain,  aine 

I.  adj  1.  yaramas,  iflos,  juda  yomon,  nomard,  razil,  tuban, 

olchoq,  o‘sal;  vilain  temps  yomon  havo;  2.  uyatsiz,  adabsiz,  axloqsiz, 

yuzsiz,  bo‘lmag‘ur,  bemaza;  3.  yoqimsiz,  xunuk,  badbashara,  ko‘rimsiz, 

badburush; II. n ozod, erkin dehqon. 

vilainement 

adv  pastkashlik  bilan,  razilona,  ifloslarcha;  ko‘rimsiz, 

yoqimsiz ravishda. 

vilebrequin 

nm 1. dastparma, parmadasta; 2. tirsakli val. 

vilenie 


nf yaramaslik, badbaxtlik, pastlik, pastkashlik, qabohat, tubanlik. 

vilipender 

vt  xo‘rlamoq,  kamsitmoq,  yerga  urmoq,  haqoratlamoq, 

tahqirlamoq, obro‘sini to‘kmoq, balchiqqa qormoq. 

villa 

nm villa, dala hovli, bog‘li koshona, chorbog‘, qo‘rg‘on. village 

nm  qishloq,  ovul;  village  olympique  olimpiada  qishlog‘i 

(olimpiada ishtirokchilari yashashi uchun qurilgan qishloqcha). 

villageois,  oise 

I.  adj  qishloqqa  oid,  qishloq;  II.  n  qishloqda  yashovchi, 

qishloqlik, qishloqi. 

ville 

nf  1.  shahar,  qal’a;  la  ville  de  Paris  Parij  shahri;  ville  satellite yo‘ldosh shahar; ville d’eaux kurort; ville fortifiée qal’a,  qo‘rg‘on;  la  vieille 

ville eski shahar;  en ville, à la ville shaharda; par  la  ville shahar bo‘ylab; 

toute la ville en parle butun shahar (aholisi) shu haqda gapiryapti. 

villégiature 

nf  1.  shahardan  tashqarida,  dachada,  chorbog‘da,  kurort 

joylarda bo‘lish, dam olish, hordiq chiqarish; 2. kurort;  dacha, chorbog‘, dam 

oladigan joy. 

villosité 

nf  anat  qilcha  (ingichka  ichakda  hazm  uchun  xizmat  qiladigan 

qilchalar). 

vin 

nm vino,  sharob,  may,  musallas,  boda,  chog‘ir;  vin  du  cru  mahalliy vino;  vin de table xo‘raki vino;  vin de dessert dessert vino, shirin vino; vin 

mousseux  ko‘piradigan,  vijillab  turadigan  vino;  grand  vin  oliy  navli  vino, 

nomi chiqqan vinochilarning mahsuloti; vin coupé suv qo‘shilgan vino; sac à 

vin ichkilikboz; être entre deux vins  bir oz kayfi oshmoq; quand le  vin est 

tiré, il faut le boire prov maydonga tushgan manglayini qashimas. 

vinaigre 

nm sirka,  uksus;  vinaigre  de  vin  uzum  sirkasi;  loc  fig  tourner 

au  vinaigre  yomon  tus  olmoq,  yomon  tomonga  o‘zgarmoq;  fam  faire 

vinaigre shoshilmoq. 

vinaigrer 

vt sirka, uksus qo‘shmoq, sirkalamoq, uksuslamoq. 

vinaigrette 

nf  1.  sirka,  yog‘,  tuz  solib  tayyorlanadigan  qayla,  ziravor;  2. 

ikki g‘ildirakli arava. 

vinaigrier 

nm 1. sirka  ishlab chiqaruvchi va sotuvchi odam;  2. sirkadon, 

sirka solinadigan idish. 

vinasse 


nf 1. vino yoki  boshqa spirtli  ichimliklar  qilganda chiqqan  durda, 

quyqa; 2. bemaza vino. 

vindicatif,  ive 

adj  qasoskor,  o‘ch  oluvchi,  kek  saqlovchi,  qasos  olmay 

qo‘ymaydigan. 

vindicte 

nf dr jinoyatni jazolash. 

vineux,  euse 

adj  qizil  vino  rangida;  vino  ta’mli;  vinoga  oid,  vino;  spirti 

ko‘p. 


vingt 

I. adj yigirma; yigirmanchi; page vingt yigirmanchi  bet;  les  années 

vingt  yigirmanchi  yillar;  vingt-deux!  fam  diqqat,  ehtiyot  bo‘l!  vingt-quatre 

heures  sur  vingt-quatre  tanaffussiz,  to‘xtovsiz,  tunu  kun;  je  vous  l’ai  dit 

vingt  fois  men  buni  sizga  shuncha  aytdim,  ming  marta  aytdim;  II.  nm 

yigirmanchi  kun,  yigirmanchi  sana;  yigirma  (raqam);  yigirma  raqami  bilan 

belgilangan narsa yoki shaxs; yigirmanchi razmer. 

vingtaine 

nf yigirmatacha, yigirmalab, yigirmalagan, yigirmaga yaqin. 

vingtième 

adj  I.  adj  yigirmanchi;  II.  n  yigirmadan  bir  hissa;  sept 

vingtièmes yigirmadan yetti. 

vingtièmement 

adv yigirmanchidan. 

vinicole 

adj  uzum  yetishtirish  va  undan  vino  ishlab  chiqarishga  oid, 

vinochilik. 

vinification 

nf vinochilik, vino ishlab chiqarish. 

vinyle 


nm chim vinil (bir valentli etilen radikal). 

vioc 


adj fam, n pop voir

 

vioque. viol 

nm  1.  zo‘rlash,  nomusiga  tegish,  nomusiga  tajovuz  qilish,  tajovuz, 

zo‘ravonlik;  2.  tahqirlash,  behurmat  qilish,  oyoqosti  qilish,  buzish,  bulg‘ash 

(biror joyni). 

violacé, ée 

adj binafsha, gunafsha rangli. 

violateur,  trice 

n  1.  buzg‘unchi,  buzuvchi,  tartibbuzar;  2.  vx  birovning 

nomusiga tajovuz qilgan odam. 

violation 

nf  1.  buzish,  rioya  qilmaslik;  violation  des  correspondances 

birovning  xatini  ochib  ko‘rish;  2.  bulg‘ash,  oyoqosti  qilish,  tahqirlash, 

behurmat qilish. 

viole 


nf mus viola (skripkasimon musiqa asbobi). 

violemment 

adv shiddat bilan, birdan, to‘satdan, keskin ravishda. 

violence 

nf  1.  zo‘rlik,  zo‘ravonlk,  kuch  ishlatish,  kuch  qo‘llash;  faire 

violence  à  majburlamoq,  zo‘rlamoq;  avoir  recours  à,  utiliser  la  violence, 

user  de  violence  kuch  ishlatmoq;  film  de  violence  zo‘ravonlik  sahnalari 

ko‘rsatilgan  film;  2.  qahr,  g‘azab,  g‘azablanish,  qiziqqonlik;  3.  shiddat, 

jadallik, tezlik, qizg‘inlik, g‘ayrat, shitob, quturish, qattiq jazava. 

violent,  ente 

adj  1.  kuchli,  qattiq,  shiddatli,  jadal,  zo‘r,  zo‘ravon;  qizg‘in, 

jo‘shqin, otashin; passion violente otashin muhabbat, ehtiros; 2. darg‘azab, 

qahrli,  shafqatsiz;  3.  zo‘ravonlik,  zo‘rlik  bilan  qilingan;  majburiy;  mort 

violente qatl, o‘ldirish. 

violenter 

vt  1.  majburlamoq,  majbur  qilmoq,  kuch  ishlatm oq;  zo‘rlamoq, 

nomusiga  tegmoq;  2.  buzmoq;  violenter  un  texte  matnni  noto‘g‘ri,  buzib 

talqin qilmoq. 

violer 

vt 1. rioya,  amal  qilmaslik, buzmoq (chegarani, qonunni); violer  la loi qonunni buzmoq; violer sa promesse va’daga vafo qilmaslik;  violer un 

secret sirni oshkor qilmoq, ochib  qo‘ymoq; 2. zo‘rlamoq, nomusiga  tegmoq, 

tajovuz qilmoq;  3.  bostirib kirmoq, zo‘rlik bilan kirib olmoq; oyoqos ti  qilmoq, 

tahqirlamoq, bulg‘amoq,  harom  qilmoq (biror joyni); violer la porte de qqn 

eshigini buzib kirmoq, bostirib kirmoq. 

violet, ette 

I. adj binafsha; devenir violet de  colère  jahldan ko‘karmoq; 

II. nm binafsha rang; violet pâle och binafsha, nafarmon, sapsar rang. 

violette 

nf  binafsha,  gunafsha  (o‘simlik  va  uning  guli);  bois  de  violette 

palisandr  (issiq  mamlakatlarda  o‘sadigan  ba’zi  daraxtlarning  binafsha  rangli 

pishiq  yog‘ochi);  jouer  les  violettes  loc  fig  o‘zini  og‘ir-bosiq,  mo‘min-qobil, 

sipo tutmoq. 

violeur 


nm zo‘rlik, zo‘ravonlik qilgan odam; buzuvchi, buzg‘unchi. 

violine 


I. adj och  binafsha, sapsar,  nafarmon; qizg‘ish  binafsha;  II.  nf vx 

binafsha gulidan olinadigan ishqor; binafsharang bo‘yoq. 

violon 

nm  1.  skripka,  g‘ijjak;  skripkachi,  g‘ijjakchi,  skripka  chaladigan sozanda;  violon  d’Ingres  sevimli  mashg‘ulot,  ermak,  hobbi  (bo‘sh  vaqtda 

shug‘ullanadigan);  aller  plus  vite  que  les  violons  shoshilmoq, 

shoshiltirmoq,  qistovga  olmoq;  payer  les  violons  (du  bal)  balda  musiqa 

buyurtma  qilmoq;  boshqa  birovning  xarajatlari  uchun  pul  to‘lamoq;  2. 

politsiya  uchastkasidagi  jinoyatchilarni  vaqtincha  saqlashga  mo‘ljallangan 

turma;  mettre  au  violon  turmaga  tiqmoq;  3.  mar  stol  ustiga  o‘rnatiladigan 

maxsus  teshiklari  bor  taglik  (dengiz  notinch  payti  stakanlarni  tutib  turish 

uchun). 


violoncelle 

nm violonchel (skripkasimon katta musiqa asbobi); violonchel 

chaluvchi sozanda. 

violoncelliste 

n violonchel chaluvchi sozanda. 

violoneux 

nm qishloq skripkachisi, g‘ijjakchisi; fam yomon skripkachi. 

violoniste 

n skripkachi, g‘ijjakchi, skripka chaladigan sozanda. 

vioque 


ou

 

vioc  I.  adj  fam  qari,  keksa;  II.  n  pop  chol,  kampir,  qariya;  pl qariyalar; ota-ona. 

viorne 


nf bot bodrezak; ilono‘ t, ilonpechak. 

VIPÈRE

 

VISIONNER 

 

 580 

vipère 


nf 1. qora  ilon (yapaloq  boshli zaharli ilon);  2. ilon, yomon, yovuz, 

qabih odam. 

virage 

nm  burilish,  aylanish,  qayrilish;  burilgan  joy,  muyilish,  burilish; virage en  épingle  à cheveux, virage dangereux keskin,  tik, xavfli burilish; 

2.  burilish,  keskin  o‘zgarish;  prendre  le  virage  yangi  shart-sharoitlarga, 

o‘zgarishlarga moslashmoq; 3. chim indikator rangining o‘zgarishi. 

virago 


nf erkaknamo, erkakshoda, shaddod, o‘ktam ayol. 

viral, ale, aux 

adj virusli, virus tufayli kelib chiqqan; hépatite virale virusli 

gepatit. 

virée 

nf fam sayr, sayohat, tomosha. virelai 

nm O‘rta asrlarda keng tarqalgan she’r turi. 

virement 

nm 1. mar burilish; 2. pul o‘tkazish; paiement par virement pul 

o‘tkazish yo‘li bilan to‘lash. 

virer 


I.  vt  burmoq,  aylantirmoq;  2.  o‘ tkazmoq,  bir  hisobdan  boshqasiga 

o‘tkazmoq  (pulni);  3.  fam  haydamoq,  quvmoq,  chiqarib  yubormoq,  haydab 

chiqarmoq  (odamni);  chiqarib,  olib,  uloqtirib  tashlamoq,  otib  yubormoq, 

yo‘qotmoq (narsani); il s’est fait virer u  ishdan haydaldi, uni ishdan haydab 

yuborishdi;  4.  loc  virer  sa  cuti  musbat  reaksiya  bermoq  (teri  ostiga 

yuborilgan  sinamadan  keyin);  tubdan  o‘zgarmoq,  o‘z  fikrlari  va  qarashlarini 

birdan  o‘zgartirmoq,  ulg‘aymoq;  II.  vi  1.  burilmoq,  o‘girilmoq,  aylanmoq, 

buralmoq,  yo‘nalishni  o‘zgartirmoq;  loc  fig  vieilli  faire  tourner  et  virer  qqn 

o‘z nog‘orasiga o‘ynatmoq; virer à tout vent hadeb o‘z fikrini, yurish-turishini 

o‘zgartiravermoq; 2. mar yo‘nalishini o‘zgartirmoq; 3. o‘zgarmoq (rangi, sifati, 

ta’mi, ko‘rinishi, xususiyati, xarakteri); virer à l’aigre achimoq, achib qolmoq; 

virer au rouge qizarmoq. 

virevoltant, ante 

adj turgan joyida aylanayotgan, chir, gir aylanayotgan. 

virevolte 

nf  1.  yarim  aylanish;  2.  o‘zgarish,  burilish;  fikrning  keskin 

o‘zgarishi. 

virevolter 

vi 1. aylanmoq, birdan o‘z atrofida aylanmoq, chir aylanmoq; 2. 

sandiroqlab, laqillab yurmoq, u yoqdan bu yoqqa borib kelmoq, tentiramoq. 

virginal, ale, aux 

adj iffatli, bokira, ma’sum. 

virginité 

nf iffat, bokiralik, ma’sumlik,  nomus,  qizlik; poklik,  tozalik, soflik, 

pokdomonlik;  se  refaire  une  virginité  iffatini,  nomusini,  pokdomonligini 

qaytarmoq; obro‘sini qayta tiklamoq. 

virgule 

nf  vergul;  entre  (deux)  virgules  vergul  bilan  ajratilgan;  sans  y 

changer une virgule bitta nuqtasini ham o‘zgartirmasdan, aynan (matnni). 

viril, ile 

adj 1. erkakcha,  erkaklarga xos, erkaklarga mansub,  erkaklarga 

taalluqli,  erkak;  âge  viril  balog‘at  yoshi,  yetilganlik  (erkaklarda);  2.  hirsli, 

jinsiy talabni qondira oladigan, erkak; 3. mard, botir, jasur, kuchli, dovyurak. 

virilement 

adv  mardlarcha,  mardona,  qahramonlarcha,  botirlarcha, 

erkaklarcha. 

virilité 

nf 1. erlik, erkaklik; avec virilité erkakcha; 2. jinsiy quvvat, ehtiros, 

hirs; 3. mardlik, botirlik, jasurlik. 

virole 


nf  halqa  (ba’zi  asboblarning  dastasiga  yorilib  ketmasligi  uchun 

qo‘yiladigan metall halqa). 

virtualité 

nf  amalga  oshishi,  yuzaga  chiqishi  mumkinlik,  imkoniyat, 

ehtimollik. 

virtuel,  elle 

adj  ehtimol,  imkoni  bor,  amalga  oshishi,  yuzaga  chiqishi 

mumkin; xayoliy, faraz qilingan; virtual. 

virtuellement 

adv  taxminan,  imkoni  boricha,  mumkin  qadar;  deyarli; 

amalda, aslida, haqiqatdan. 

virtuose 

n yuksak iqtidor, mahorat egasi, o‘z ishiga mohir odam, usta. 

virtuosité 

nf yuksak mahorat, iqtidor, mohirlik, ustalik, san’atkorlik. 

virulence 

nf  1.  virulentlik,  kasal  yuqtirish,  tarqatish  xususiyati,  zaharlilik; 

2. achchiqlik, zaharlik, yomonlik, yovuzlik. 

virulent,  ente 

adj  1.  vx  yuquvchi,  yuqadigan,  yuqumli,  virusli;  2.  battol, 

badjahl, qahrli, yovuz, badxoh, g‘azabnok, zaharli, achchiq. 

virus 


nm 1. virus, yuqumli kasalliklarni tarqatuvchi m ikroblar, maraz; virus 

du sida SPID (OITS) virusi; 2. fig ishqibozlik, ishtiyoq, mayl, havas; 3. inform 

kompyuter virusi. 

vis 


nf 1. vint, murvat, burama mix; vis femelle gayka; serrer, desserrer 

une vis burama mixni, murvatni qotirmoq, bo‘shatmoq; loc fig serrer la vis à 

qqn  qattiqqo‘llik  bilan,  iskanjada  tutmoq;  2.  vint,  aylanma  harakatni  to‘g‘ri 

chiziqli harakatga  aylantirib beradigan moslama; vis d’Archimède Arximed 

vinti; 3. vis, escalier à vis aylanma, burama zinapoya. 

visa 


nm  1.  viza,  ruxsatnoma;  2.  viza,  boshliqning  hujjat  ustiga  yozgan 

ko‘rsatmasi,  qayd  belgisi;  fig  donner  son  visa  ma’qullamoq,  o‘z  roziligini 

bermoq. 

visage 


nm yuz, bet, chehra, chiroy, diydor,  qiyofa,  tus, aft, ro‘y, bashara, 

kelbat,  siymo;  plis  du  visage  ajin;  soins  du  visage  yuz  parvarishi, 

kosmetika;  les  traits  du  visage  yuz  tuzilishi;  changer  de  visage  yuzi, 

ko‘rinishi,  rangi  o‘zgarmoq;  un  visage  inconnu  notanish  chehra,  bashara 

(odam);  les  deux  visages  de  la  justice  adolatning  ikki  qiyofasi;  faire 

monter le  rouge au  visage uyaltirmoq, qizartirmoq; faire bon visage o‘zini 

xursand  qilib  ko‘rsatmoq  (majburan,  zo‘rma-zo‘raki);  à  visage  découvert 

ochiqchasiga,  dangal,  gapni  aylantirib  o‘tirmasdan,  yuz-xotir  qilib 

o‘tirmasdan;  un  homme  à  deux  visages  ikkiyuzlamachi,  munofiq,  riyokor 

odam. 


visagiste 

n  yuz  pardozchisi,  soch  turmaklash,  yuzga  pardoz  berish 

bo‘yicha mutaxassis. 

vis-à-vis 

I.  adv  yuzma-yuz,  qarama-qarshi,  ro‘baro‘,  ro‘parama-ro‘para, 

yakkama-yakka;  II.  loc  prép  vis-à-vis  de  yuzma-yuz,  qarama-qarshi, 

ro‘parasida,  oldida;  -ga  nisbatan,  qaraganda;  III.  nm  1.  bir-biriga  qarama-

qarshi joylashish, o‘rnashish; 2. ro‘parada, qarshida o‘ tirgan, turgan odam. 

viscéral,  ale,  aux 

adj  1.  ichki  a’zolarga  oid;  2.  chuqur,  ichki,  kuchli, 

qattiq, zo‘r; une haine viscérale g‘ayrishuuriy nafrat. 

viscéralement 

adv g‘ayriixtiyoriy, g‘ayrishuuriy ravishda, beixtiyor. 

viscère 


nm  anat  1.  ichki  a’zo;  2.  pl  ich,  ichak-chovoqlar,  qorindagi  ichki 

a’zolar. 

viscosité 

nf  1.  yopishqoqlik;  shilimshiqlik;  2.  phys  yopishqoqlik, 

qovushoqlik;  viscosité  d’un  fluide  oquvchan  moddaning  qovushoqlik 

xossasi. 

visée 

nf  1.  ko‘zlash,  nishonga,  mo‘ljalga  olish;  vizirlash;  2.  fig  niyat,  o‘y, fikr, maqsad, mo‘ljal, qasd, ahd. 

viser


1

 

I.  vt  1.  ko‘zlamoq,  mo‘ljallamoq,  mo‘ljalga,  nishonga  olmoq, poylamoq;  fam  qaramoq,  boqmoq;  viser  qqn  au  cœur,  aux  jambes 

yuragini,  oyog‘ini  nishonga  olmoq;  2.  fig  xohlamoq,  intilmoq,  tilamoq, 

istamoq, orzu qilmoq; 3. e’tiborga olmoq, ko‘z ostiga olmoq, nazarda  tutm oq; 

cette remarque vise tout le monde bu  tanbeh hammaga  tegishli, aloqador; 

II.  vi  1.  nazarini,  nigohini,  biror  buyumni,  qurolni  ko‘zlagan  tomoniga, 

nishonga  qaratmoq;  vise  bien  avant  de  tirer  otishdan  oldin  yaxshilab 

nishonga ol, nishonni  to‘girla; viser haut balandni ko‘zlamoq, baland dorga 

osilmoq; 2. biror narsani maqsad qilib olmoq, ko‘zda tutmoq. 

viser

2

 vt viza bosmoq. 

viseur 


nm 1. nishonga, mo‘ljalga oluvchi; 2. vizir, nishonga olish asbobi. 

visibilité 

nf ko‘rinish, ko‘z ilg‘ash, biror narsaning ko‘rinishi. 

visible 


adj  1.  ko‘zga  ko‘rinadigan,  ko‘ringan,  ko‘z  ilg‘aydigan,  ko‘rsa 

bo‘ladigan;  visible  au  microscope  mikroskopda  ko‘rinadigan,  ko‘rsa 

bo‘ladigan; 2. oshkor,  ochiq-oydin, namoyon, sezilarli, ko‘zga  tashlanadigan, 

zohir,  yaqqol  ko‘rinib  turgan;  3.  être  visible  birovni  qabul  qila  oladigan 

ahvolda  bo‘lmoq;  birovga  ko‘rina  oladigan  ahvolda  bo‘lmoq;  attends  une 

seconde,  je  ne  suis  pas  visible  hozir  birovga  ko‘rinadigan  ahvolda 

emasman, bir oz kutib tur. 

visiblement 

adv aftidan, ko‘rinishidan, chamasi, shubhasiz, so‘zsiz. 

visière 


nf 1. dubulg‘a, kaska kabilarning yuzga tushirib qo‘yiladigan, yuzni 

himoya  qiladigan  qismi;  2.  soyabon,  bosh  kiyimining  soya  beradigan  qismi; 

mettre  sa  main  en  visière  qo‘lini  soyabon  qilmoq  (ko‘z  qamashmasligi 

uchun); 3. mo‘ljallagich, nishonga olgich (o‘q otish qurollarida). 

vision 

nf 1. ko‘rish, ko‘rish qobiliyati, ko‘z; 2. ko‘rish,  tasavvur, his qilish; 3.  ko‘rinish,  xayol,  xayolot,  xayolda  ko‘ringan  narsa,  sharpa,  arvoh;  fam 

avoir  des  visions  bema’ni,  bo‘lmag‘ur  gap  gapirmoq,  ahmoqona  gap 

qilmoq, aljimoq; vision obsédante miyaga  o‘rnashib qolgan, chulg‘ab olgan 

fikr, o‘y, xayol, vasvasa. 

visionnaire 

n orzu-xayollarga beriluvchan odam, xayolparast; ko‘ziga har 

xil narsalar ko‘rinadigan odam; kelajakni oldindan ko‘ra oladigan odam. 

visionner 

vt  ekranga  tushirmoq,  ekranda  ko‘rsatmoq  (film,  diapozitiv, 

matn, rasm). VISIONNEUSE

 

VIVISECTION 

 

 581 

visionneuse 

nf kineskop. 

Visitation 

nf  relig  Bibi  M aryamning  E lizabetni  ko‘rishga  borishi;  shu 

voqeani nishonlovchi nasroniylarning bayrami. 

visite 

nf 1.  tashrif, yo‘qlash, qadam ranjida  qilish, poyqadam, mehmonda bo‘lish;  safar,  huzuriga  borish,  ko‘rgani  borish;  l’heure  des  visites  qabul 

vaqti  (kasalxona,  qamoqxona,  sanatoriy  kabilarda  odamlar  o‘z  yaqinlarini 

kelib ko‘rishi mumkin bo‘lgan vaqt); recevoir des visites keluvchilarni qabul 

qilmoq; mehmon kutmoq; fam de la  visite mehmonlar,  tashrif buyuruvchilar; 

2.  shifokorning  kasalni  ko‘rgani  kelishi,  borishi;  shifokor  ko‘rigi;  visite 

médicale  tibbiy  ko‘rik;  3.  tomosha,  sayohat,  ekskursiya;  visite  de  la  ville 

shaharni  tomosha  qilish; 4.  tekshirish,  taftish;  visite domiciliaire uyni  tintuv 

qilish; visite de douane bojxona tekshiruvi. 

visiter 

vt  1.  ko‘rishga,  hol-ahvol  so‘rashga  bormoq,  kelmoq,  borib,  kelib 

ko‘rmoq, safar qilmoq, tashrif buyurmoq, mehmonda bo‘lmoq; ziyorat qilmoq; 

2.  tomosha  qilmoq,  aylanmoq,  aylanib,  qarab,  ko‘rib  chiqmoq;  faire  visiter 

une  maison  uyni  ko‘rsatmoq,  tomosha  qildirmoq;  3.  tekshirmoq,  qidirmoq, 

tintimoq; visiter les bagages yuklarni tekshirmoq (bojxonada). 

visiteur,  euse 

n  1.  mehmon,  yo‘qlab  kelgan,  borgan  odam,  tashrif 

buyuruvchi, keluvchi; kelgindi; 2. sayyoh,  tomoshabin,  turist; 3.  tekshiruvchi, 

nazoratchi. 

vison 

nm norka, qorakuzan;  norka,  qorakuzan mo‘ynasi; shu mo‘ynadan tikilgan kiyim, palto. 

visqueux, euse 

adj 1. yopishqoq, yelimli, yelimshak; shilimshiq; 2. fig litt 

sulloh, jirkanch, yaramas, razil, murdor, iflos. 

vissage 

nm vint, murvat bilan qotirish, mahkamlash, burash. 

visser 

vt 1. buramoq, burab kiritm oq,  tovlamoq; vintni burab kiritmoq, vint bilan mahkamlamoq; 2. tanobini tortib qo‘ymoq, popugini pasaytirib qo‘ymoq. 

visualisation 

nf  1.  ko‘rinadigan  qilish;  biror  harakat,  fenomen 

natijalarining ko‘zga tashlanishi; 2. ma’lumotning ekranda ko‘rinishi, berilishi. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling