Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet236/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238

visualiser 

vt  1.  ko‘rinadigan  qilmoq;  2.  inform  ma’lumotni  kompyuter 

ekranida ko‘rsatmoq. 

visuel,  elle 

adj  1.  ko‘rishga  oid,  ko‘rish;  mémoire  visuelle  ko‘z,  obraz 

xotirasi;  angle  visuel  ko‘rish  burchagi;  perception  visuelle  ko‘rish  sezgisi; 

2. vizual, ko‘rish  orqali qabul qilinadigan; ko‘zga ko‘rinadigan;  II. n  1. ko‘rish 

sezgisi kuchli bo‘lgan odam; 2. nm inform ekran, displey. 

visuellement 

adv ko‘z bilan, ko‘rish orqali. 

vital,  ale,  aux 

adj  1.  yashashga,  hayotga,  tiriklikka  oid;  hayotiy;  2. 

hayotda,  turmushda  bo‘ladigan,  kundalik;  3.  hayotiy,  zaruriy,  muhim; 

problème vital katta ahamiyatga ega masala. 

vitalité 

nf  yashash  qobiliyati,  yashay  olish,  yashovchanlik;  hayotiylik, 

hayotiy kuch. 

vitamine 

nf darmondori, vitam in. 

vitaminé, ée 

adj darmondorili, vitaminli, darmondori, vitamin qo‘shilgan. 

vite 


I. adj tez,  ildam, chaqqon,  jadal;  le coureur le plus vite  eng chopqir 

poygachi,  yuguruvchi;  II.  adv  tez,  tezdan,  chaqqon,  ildam,  tezlik,  epchillik, 

chaqqonlik, sur’at bilan; darrov, birpasda, zudlik bilan, darhol, bir zumda,  tez 

orada; travail fait trop  vite shoshma-shosharlik bilan qilingan  ish; plus vite 

tezroq,  darrov;  aller  plus  vite  tezroq  yurmoq,  tezlashmoq;  le  plus  vite 

possible  mumkin  qadar  tezroq;  loc  adv  fam  vite  fait  zumda,  ko‘z  ochib 

yumguncha. 

vitellin, ine 

adj biol tuxum sarig‘iga oid, tuxum sarig‘i. 

vitellus 

nm anat biol tuxum sarig‘i. 

vitesse 


nf tezlik,  jadallik, chaqqonlik,  ildamlik, sur’at; faire de la vitesse 

tezlikni  oshirmoq;  loc  prendre  qqn  de  vitesse  birovdan  ilgarilab  ketmoq, 

o‘zib  ketmoq,  oldinroq  tugatmoq  (biror  ishni);  loc  fam  en  vitesse  darrov, 

darhol,  bir  zumda,  tez,  kechiktirmay;  en  perte  de  vitesse  tezligini 

yo‘qotayotgan; fig rivojlanmay  qolgan, rivojlanishdan  to‘xtab  qolgan,  orqada 

qolayotgan; loc fam en quatrième vitesse juda tez. 

viticole 

adj uzumchilik, uzumchilikka oid. 

viticulteur,  trice 

n  uzumchi,  uzumchi  bog‘bon,  uzum  yetishtirib  undan 

sharob tayyorlovchi bog‘bon. 

viticulture 

nf tokchilik, uzumchilik, uzum yetishtirish. 

vitiligo 

nm pes kasalligi, vitiligo. 

vitrage 


nm 1. oyna o‘rnatish; 2. deraza  oynalari; oyna; fenêtre à double 

vitrage ikki qat oyna; 3. vitrage, rideau de vitrage nafis to‘rparda. 

vitrail, aux 

nm vitraj (surat solinadigan rangli oyna). 

vitre 

nf oyna; baisser la vitre mashina oynasini  ochmoq; loc fig casser les vitres janjal qilmoq, jazavasi tutm oq. 

vitré, ée 

I. adj 1. shishaga o‘xshash, shishasimon, shishaday  tiniq; corps 

vitré  shishasimon  tana  (ko‘zda);  2.  oynali,  oynavon,  oyna  solingan;  II.  nm 

shishasimon tana (ko‘zda). 

vitrer 


vt oynalamoq, oyna solmoq, qo‘ymoq. 

vitrerie 

nf 1. oyna, shisha  ishlab chiqarish; oyna, shisha mahsulotlari;  2. 

binoni qurishda ishlatilgan barcha oyna, shishalar. 

vitreux,  euse 

adj  suyultirilgan  shishaga  o‘xshash;  shisha,  oynaga 

o‘xshash, shishadan qilingan; yeux vitreux nursiz, xira ko‘z. 

vitrier 


nm oynachi, oyna soluvchi; oyna, shisha sotuvchi. 

vitrification 

nf shishaga  aylantirish; yaltiratish, jilo berish (shaffof  plastik 

modda qoplash orqali). 

vitrifier 

vt  shishaga  aylantirmoq;  shaffof  plastik  modda  bilan  qoplamoq, 

yaltiratmoq. 

vitrine 


nf  vitrina,  do‘konning  oynavand  old  tomoni  va  shu  oyna  ortidagi 

sotuvdagi  mahsulotlar  ko‘rgazmaga  qo‘yilgan  joy;  vitrinaga  qo‘yilgan 

mahsulotlar; oynavand javon. 

vitriol 


nm  chim  sulfat  kislota  tuzi;  huile  de  vitriol  ou  vitriol  kuporos; 

vitriol bleu mis kuporos, to‘ tiyo; vitriol blanc, vert rux, temir sulfat. 

vitrioler 

vt  1.  sulfat  kislota  qo‘shmoq,  sulfat  kislotaga  bostirib  qo‘ymoq; 

sulfat  kislota  purkamoq;  2.  birovning  betiga  sulfat  qislota  sepmoq 

(badbashara qilish uchun, qasddan). 

vitupération 

nf haqorat qilish, so‘kinish, koyish. 

vitupérer 

vt haqorat qilmoq, so‘kmoq, koyimoq, tanbeh bermoq. 

vivable 

adj chidasa, yashasa bo‘ladigan, yashashga yaroqli. 

vivace

1

 adj  1.  yashovchan,  uzoq  yashay  oladigan;  2.  bot  ko‘p  yillik 

(o‘simlik);  3.  fig  chidamli,  bardoshli,  pishiq,  mustahkam,  mahkam,  barqaror, 

turg‘un. 

vivace


2

 

adj inv mus vivache, juda tez, chaqqon. vivacité 

nf 1. jonlilik, chaqqonlik, epchillik, bardamlik,  tiyrak lik, jo‘shqinlik, 

shijoat;  sho‘xlik,  o‘ynoqilik;  zavq,  zavq-shavq,  qizg‘inlik,  ko‘tarinki  ruh;  2. 

jahldorlik, jizzakilik, qiziqqonlik, tezlik, serjahllik. 

vivandière 

nf  o‘tmishda  qo‘shin  bilan  birga  yurib,  askarlarga  oziq-ovqat, 

ichimlik sotib yuradigan savdogar ayol. 

vivant,  ante 

I.  adj  1.  hayot,  tirik,  jonli,  yashayotgan,  barhayot,  zinda; 

cadavre  vivant  qoqsuyak  odam,  tirik  murda;  2.  chaqqon,  serharakat, 

serg‘ayrat; 3. xuddi  tirikday, jonli; II. n 1.  tirik odam; jonli mavjudot;  rayer du 

nombre des vivants narigi dunyoga, asfalasofinga jo‘natm oq; 2. nm de son 

vivant uning tirikligida. 

vivat 


I.  intj  vx  ura,  yashasin;  II.  nm  tabrik  xitoblari,  sharaflab  aytilgan 

xitoblar. 

vive

1

 nf sohilga yaqin joylarda qumga ko‘milib yotuvchi dengiz balig‘i. 

vive


2

 

intj yashasin. vivement 

adv  1.  tez,  tezlik  bilan,  jadal,  ildam,  darrov,  darhol,  epchillik, 

chaqqonlik,  uddaburolik  bilan;  2.  zo‘r,  g‘oyat,  juda,  qattiq;  regretter 

vivement qattiq afsuslanmoq; 3. qo‘pol, dag‘allik, qo‘rslik bilan. 

vivier 

nm  1.  baliq  boqiladigan  hovuz,  baliqchilik  hovuzi;  2.  baliq  ovlash kemasida ovlangan baliqlarni tirik saqlash uchun mo‘ljallangan qurilma; 3. fig 

mashhur odamlar, g‘oyalar tug‘ilishi, rivojlanishi uchun qulay joy. 

vivifiant,  ante 

adj  kuch-quvvat  beruvchi,  ruhlantiruvchi,  hayotbaxsh, 

jonlantiradigan, jon kirgizagigan, tiriltiradigan. 

vivifier 

vt  jonlantirmoq,  jon  kirgizmoq,  kuch-quvvat  bermoq, 

tetiklashtirmoq, kuch-g‘ayrat bag‘ishlamoq. 

vivipare 

adj,  nm  tirik  tug‘uvchi,  bola  tug‘uvchi;  les  vivipares  tirik  bola 

tug‘uvchi, tuxum ochmay bolalaydigan hayvonlar. 

vivisection 

nf  viviseksiya  (tirik  hayvonni  yoki  tirik  hayvon  organizmini 

yorib tekshirish). VIVOTER

 

VOISINAGE 

 

 582 

vivoter 


vi 1. chor-nochor kun ko‘rmoq, muhtojlikda kun kechirmoq, uchini-

uchiga zo‘rg‘a yetkazmoq;  2. amal-taqal qilib, zo‘rg‘a ishlab  turmoq, mavjud 

bo‘lmoq (narsa). 

vivre 


I.  vi  yashamoq,  hayot  kechirmoq,  umr  surmoq,  kun  kechirmoq, 

tirikchilik  qilmoq,  mavjud  bo‘lmoq;  vivre  de  lait,  de  fruits  sut  bilan,  meva-

cheva  bilan  ovqatlanmoq;  vivre  de  son  travail  o‘z  mehnati  bilan  kun 

kechirmoq;  avoir  de  quoi  vivre  to‘q  yashamoq,  biror  narsaga  muhtoj 

bo‘lmasdan yashamoq;  prov qui  vivra, verra omon bo‘lsak, ko‘ramiz;  vivre 

au  crochet  de  qqn  birov  hisobiga,  birovning  orqasidan  kun  ko‘rmoq;  pas 

âme qui vive biror tirik, qimirlagan jon yo‘q, hech kim ko‘rinmaydi; vivre sur 

un grand pied katta-katta yeb, g‘arra-sharra sarf qilib yashamoq; apprendre 

à  vivre  à  qqn  aqlini  kiritib  qo‘ymoq,  ko‘rsatib  qo‘ymoq;  2.  biror  yerda 

yashamoq,  istiqomat  qilmoq,  turmoq;  vivre  de  l’air  du  temps  muhtojlikda 

kun  kechirmoq;  II.  vt  boshdan  kechirmoq,  o‘ tkazmoq;  vivre  des  jours 

heureux saodatli kunlarni boshdan o‘tkazmoq. 

vivres 

nm pl oziq-ovqat, g‘amlab qo‘yilan yeguliklar. vizir 

nm vazir; Grand vizir Vaziri a’zam, Bosh vazir. 

vlan 

onomat taraq, qars, qurs, gurs, shalop, sharaq. vocable 

nm so‘z, notanish so‘z. 

vocabulaire 

nm  lug‘at,  so‘zlik;  biror  matndagi  tushunilishi  qiyin  so‘zlar 

lug‘ati; so‘z boyligi, lug‘at boyligi; biror bir sohada qo‘llaniladigan atamalar. 

vocal,  ale,  aux 

adj  ovozga,  tovushga  oid,  ovozli,  tovushli,  ovoz,  tovush 

chiqaradigan; cordes vocales tovush paychalari. 

vocalique 

adj  ling  unli,  unli  tovushlarga  oid;  système  vocalique  unli 

tovushlar majmui; harmonie vocalique singarmonizm. 

vocalise 

nf ovozga sayqal berish, ovozni voyaga yetkazish uchun mashq. 

vocaliser 

I. vt unliga  aylantirmoq; II. vi ovozni sozlamoq,  ovozga sayqal 

berish uchun mashq qilmoq. 

vocatif 

nm ling undash, atov kelishigi. 

vocation 

nf  moyillik,  qiziqish,  havas,  rag‘bat,  mayl;  suivre  sa  vocation 

o‘z  qiziqishi  bo‘yicha  ketmoq,  o‘z  qiziqishi,  rag‘bati  bo‘yicha  ish  qilmoq;  2. 

vazifa,  rol,  ahamiyat;  avoir  vocation  à,  pour  (+  inf)  biror  narsa  qilish 

vakolatiga ega bo‘lmoq, tayinlanmoq. 

vocifération 

nf  qichqiriq,  hayqiriq,  bo‘kirik,  darg‘azab  bo‘lib  baqirish, 

ayuhannos solish. 

vociférer 

vi  vieilli  jahl  bilan,  darg‘azab  bo‘lib  baqirmoq,  bo‘kirmoq, 

hayqirmoq; ho‘ngramoq. 

vodka 


nf araq, aroq. 

vœu 


nm 1. ont, qasam, ahd, va’da; vœux de religion,  monastiques uch 

ahd;  2.  intilish,  iroda,  erk,  amr,  qaror,  hafsala;  3.  istak,  xohish,  niyat,  tilak, 

orzu; carte de vœux tabriknoma; faire un vœu tilamoq. 

vogue 


nf moda, urf; muvaffaqiyat; être en vogue moda, urf bo‘lmoq. 

voguer 


vi  suzib  bormoq,  suzmoq,  ilgarilamoq  (kema);  loc  fig  vogue  la 

galère nima bo‘lsa bo‘ldi, bo‘lgancha bo‘lar, tavakkal. 

voici 

prép  mana,  ana,  mana  bu  yerda;  le  voici  mana  u;  voici  venir  la reine mana malika kelyapti; monsieur que voici mana bu afandi. 

voie 


nf  1.  yo‘l;  voies  ferrées  tem ir  yo‘llar;  route  à  trois,  quatre  voies 

uch,  to‘rt  bo‘lakli yo‘l; la voie publique  jamoatchilik  joylari, ko‘cha, xiyobon, 

maydon,  istirohat  bog‘lari;  par  voie  de  mer,  de  terre  dengiz  yo‘li  bilan, 

quruqlik orqali; voie d’eau teshik, yoriq, suv kirayotgan teshik; détourner de 

la bonne voie yo‘ldan ozdirmoq, yomon yo‘lga boshlamoq; pays en voie de 

développement  rivojlanayotgan  davlat;  2.  yo‘l,  usul,  vosita,  qurol,  amal, 

tariqa;  dr  voies  de  recours  shikoyat  qilish,  shikoyat  arizasini  berish  usuli; 

voie de fait zo‘ravonlik, boshqalarning  haq-huquqlarini  poymol etish; 3. yo‘l, 

so‘qmoq, iz (hayvonlarniki); 4. anat kanal, yo‘l; par voie buccale, orale og‘iz 

orqali, og‘izdan; anat voies respiratoires nafas yo‘llari. 

voilà 

prép  mana,  ana;  ana  u  yerda;  voilà!  mana,  hozir!  me  voilà  mana men  keldim,  mana  men  shu  yerdaman;  le  voilà  qui  vient  ana,  u  kelyapti; 

voilà trois  mois que  uch oydan beri, mana uch oy bo‘ldi; nous y  voilà ana 

xolos, nihoyat yetib keldik. 

voile


1

 

nm 1. parda,  to‘r, harir;  2. yopqich, yopinchiq,  jelak, chodir, ro‘mol, hijob; loc prendre le  voile dinga kirmoq (ayollar); 3. qoplam, parda, niqob; 

étendre,  jeter,  tirer  un  voile  sur  qqch  yashirmoq,  yopmoq;  unutib 

yubormoq; 4. voile du palais yumshoq tanglay. 

voile


2

 

nf  1.  yelkan;  mettre  à  la  voile,  mettre  les  voiles  yelkanlarni ko‘tarmoq; mettre toutes les voiles dehors fig barcha choralarni ishlatm oq; 

loc avoir le vent dans les voiles oshig‘i olchi bo‘lmoq, ishlari besh bo‘lmoq; 

fam  mettre  les  voiles  jo‘nab  qolmoq;  être,  marcher  à  voile  et  à  vapeur 

jinsiy  aloqalarda  biseksual  bo‘lmoq;  à  pleines  voiles  shiddat  bilan,  sur’at 

bilan, jadal; 2. yelkanli  qayiq; yelkanli  qayiq sporti; faire  de la voile yelkanli 

qayiq sporti bilan shug‘ullanmoq. 

voilé, ée 

adj 1. yopiq, yashirin, yopilgan, bekitilgan, o‘ralgan, yashiringan, 

mavhum;  2.  ro‘mol  o‘ragan,  o‘rangan,  hijobga  kirgan;  3.  bo‘g‘iq,  past, 

xirillagan (ovoz). 

voiler

1

 I.  vt  1.  o‘ramoq,  qoplamoq,  yopqich  bilan  o‘ramoq,  parda  bilan 

qoplamoq,  pardalamoq,  burkamoq;  2.  yopmoq,  yashirmoq,  bekitm oq, 

ko‘zdan  yashirmoq,  to‘smoq,  xaspo‘shlamoq;  3.  xiralashtirmoq,  xiralashtirib 

qo‘ymoq;  qoplamoq,  bosmoq;  II.  se  voiler  vpr  1.  o‘ranmoq,  ro‘mol,  hijob 

o‘ramoq;  loc  iron  se  voiler  la  face  yuzini  burmoq,  yuzini  yashirmoq  (biror 

yoqimsiz, qo‘rqinchli narsani ko‘rmaslik uchun yoki uyatdan);  2.  qoplanmoq, 

xiralashmoq,  burkanmoq, ko‘rinmay qolmoq; le  ciel se voile osmonni  bulut 

qopladi. 

voiler

2

 I. vt mar yelkan o‘rnatm oq; II. se voiler vpr egilmoq, bukilmoq. 

voilette 

nf  ayollar  shlapalariga  tutiladigan  yuzni  berkitish  uchun  xizmat 

qiluvchi to‘r, parda. 

voilier 

nm  1.  yelkanli  kema;  2.  yelkanchi  usta;  3.  zool  grand  voilier 

albatros. 

voilure


nf kemaning yelkanlari. 

voilurenf egiklik, bukiklik, egilganlik, bukilganlik. voir 

I.  vt  1.  ko‘rmoq,  qaramoq,  razm  solmoq;  voir  de  loin  uzoqdan 

ko‘rmoq;  fig  oldindan  ko‘ra  bilmoq;  voir  du  pays  sayohat  qilmoq,  dunyo 

kezmoq; faire voir ko‘rsatmoq; se faire voir ko‘rinmoq, paydo bo‘lmoq; voir 

le  jour  tug‘ilmoq,  dunyoga  kelmoq;  paydo  bo‘lmoq;  voir  la  mort  de  près 

o‘lim  bilan  yuzma-yuz  kelmoq,  ajal  bilan  olishmoq;  en  voir  trente-six 

chandelles  ko‘zlaridan  o‘t  chiqib,  chaqnab  ketmoq,  ko‘zining  olovi  chiqib 

ketmoq;  cela  n’a  rien  à  voir  avec  notre  affaire  bu  narsaning  ishimizga 

hech  qanday  aloqasi  yo‘q;  il  faut  voir  venir  kutib  turish  kerak;  loc  fam  je 

voudrais vous  y voir mening o‘rnimda  bo‘lib  qolsangiz ko‘rardim, shunday  

ahvolga  tushib  qolsangiz  ko‘rardim;  y  voir  clair  tushunib,  fahmlab,  anglab 

olmoq;  voyez-moi  ça  kerak  emasmi,  istamaysizmi;  voyons  ko‘ramiz,  qani; 

mais  voyons  nimalar  deyapsiz,  nahotki,  yo‘g‘-ey;  attends  voir!  fam 

shoshmay  tur!  2.  ko‘rmoq,  tasavvur  qilmoq,  faraz  qilmoq,  ko‘z  oldiga 

keltirmoq;  je  vois  ça  tasavvur  qilayapman;  je  vous  vois  venir  nima 

demoqchi ekanligingizni fahmlayapman; loc fam tu vois ça d’ici bir tasavvur 

qilib  ko‘r;  3.  boshdan  kechirmoq,  boshga  tushmoq,  ko‘rmoq;  j’en  ai  vu 

d’autres bundan ham  battarini ko‘rganman; en faire  voir à qqn de toutes 

les  couleurs  kunini  ko‘rsatmoq,  adabini  berib  qo‘ymoq,  onasini 

Uchqo‘rg‘ondan ko‘rsatmoq;  4. uchratmoq,  tashrif buyurmoq,  borib ko‘rmoq, 

ko‘rgani bormoq; voir un malade kasal ko‘rgani bormoq; kasalni tekshirmoq; 

venez nous voir biznikiga keling;  loc fam je l’ai  assez vu  u jonimga  tegdi, 

uning  bilan  ko‘ishishni  boshqa  istamayman;  5.  ko‘rmoq,  ko‘rib,  o‘rganib 

chiqmoq, tekshirmoq; ceci est à voir buni hali ko‘rib chiqish kerak, bu haqda 

hali  o‘ylab  ko‘rish  kerak;  6.  voir  à  o‘ylamoq,  qaramoq,  g‘amini  yemoq, 

tashvishini qilmoq; fam il faudrait voir à voir hatto xayolingga ham keltirma, 

bu  haqda  o‘ylab  ham  o‘ tirma;  II.  se  voir  vpr  1.  o‘ziga  qaramoq,  o‘zini 

ko‘rmoq, o‘zini  oynaga solib qaramoq; 2. ko‘rishmoq, bir-biri bilan  uchrashib 

turmoq; loc fig ils ne peuvent pas se voir ular bir-birini ko‘risholmaydi, ular 

bir-biridan  nafratlanishadi;  3.  ko‘rinmoq,  ko‘rilmoq;  4.  uchramoq,  uchrab 

turmoq,  topilmoq;  bo‘ lib  turmoq,  sodir  bo‘lmoq;  cela  ne  s’est  jamais  vu 

bunday bo‘lishi mumkin emas. 

voire 

adv hatto, hattoki. voirie 

nf 1. y’ollar, ularning qurilishi va  holatini nazorat qilish; yo‘l xizmati; 

2. axlat, chiqindilarni chiqarib tashlash xizmati. 

voisin, ine 

I.  adj  1.  qo‘shni,  hamsoya;  yaqin,  yonma-yon,  chegaradosh, 

o‘zaro  bog‘langan;  2.  bir-biriga  yaqin,  o‘xshash,  bir  xil,  bir  xildagi;  II.  n 

qo‘shni, hamsoya. 

voisinage 

nm  qo‘ni-qo‘shnichilik,  qo‘shnichilik,  yaqinlik,  yonma-yonlik; 

qo‘ni-qo‘shni, hamsoyalar. VOISINER

 

VOLUBILITÉ 

 

 583 

voisiner 

vi  qo‘shnilar  bilan  yaqin  bo‘lmoq,  bordi-keldi  qilmoq;  voisiner 

avec qo‘shni bo‘lmoq, yonma-yon joylashmoq. 

voiture 

nf  1.  arava,  foytun,  izvosh;  voiture  d’enfant  bolalar  aravachasi; 

voiture à bras  qo‘l  arava; 2. avtomobil,  avtomashina, mashina;  en voiture 

mashinada; accident de voiture avtohalokat; 3. vagon; changer de voiture 

boshqa  vagonga  o‘ tmoq;  loc  en  voiture  vagonlarga,  joylaringizni  egallang, 

poyezd jo‘naydi. 

voiturer 

vt tashimoq, qatnamoq (transport vositasida). 

voiturette 

nf aravacha; kichkina mashina. 

voiturier 

I. nm aravakash, izvoshchi; mehmonxonalarda m ijoz mashinasi 

bilan shug‘ullanadigan xodim; II. adj transportga, avtomobilga oid. 

voix 


nf  1.  ovoz,  tovush,  sas,  un,  sado;  à  pleine  voix  ovozining  boricha, 

bor ovozi bilan, baralla; à mi voix, à demi voix past ovozda, sekin, pichirlab; 

élever  la  voix  ovozini  ko‘ tarmoq,  balandlatmoq;  fig  o‘dag‘aylamoq, 

baqirmoq,  dag‘dag‘a  qilmoq; 2. hayvonlarning qichqirig‘i, ovozi; la  voix des 

oiseaux  qushlarning  sayrashi;  donner  de  la  voix  hurmoq;  fig  e’ tiroz, 

norozilik bildirmoq qarshilik qilmoq; 3. ovoz (saylovda); voix délibérative hal 

qiluvchi ovoz; obtenir la  majorité des voix ko‘pchilik ovozni olmoq; donner 

sa voix  ovoz bermoq;  4.  fikr, qarash; la voix publique  jamoatchilik  fikri; 5. 

ichki nido, amr; la voix de la conscience vijdon amri; 6. gram nisbat, daraja; 

voix  causative,  voix  factitive  orttirma  nisbat;  voix  passive  majhul  nisbat; 

voix réciproque birgalik nisbat. 

vol


1

 

nm 1. uchish, parvoz, parvoz qilish; reys; vols domestiques mahaliy parvozlar,  reyslar;  de  haut  vol  juda  balandda  uchadigan;  fig  katta 

ahamiyatga  ega  bo‘ lgan,  yuqori  martabali,  ta’sirli;  au  vol  uchib 

ketayotganda,  uchayotganda;  fig  tez,  darrov,  darhol;  prendre  son  vol 

uchmoq,  osmonga  ko‘tarilmoq;  fig  ko‘ tarilmoq,  yuksalmoq,  mavqeini 

yaxshilab  olmoq;  2.  gala,  to‘da,  g‘uj,  ko‘ch  (qushlar,  hasharotlar);  3.  ovchi 

qush, ov qushi, qush bilan ov qilish. 

vol

2

 nm 1. o‘g‘irlik, o‘g‘irlash, tunash; commettre un vol o‘g‘irlik qilmoq; 2. 

o‘g‘irlik, o‘g‘irlangan mol, narsa. 

volage 

adj yengiltak, yengil, beburd, havoyi, betayin. volaille 

nf  1.  uy  parrandalari;  uy  parrandalari  go‘shti;  élevage  de  la 

volaille parrandachilik; 2. fam péj xotinlar, qizlar, ayollar; pop vx yengiloyoq 

xotin. 


volailler, ère 

n uy parrandalari sotuvchi. 

volant

1

,  ante adj  1.  uchuvchi,  uchar,  uchadigan;  objet  volant  non 

identifié (ovni) noma’lum uchar jism (NUJ); 2. yengil,  hilpiragan,  hilpirama, 

pirpiroq. 

volant


2

 

nm  1.  rul,  chambarak;  tenir  le  volant  rulda  o‘ tirmoq,  mashinani boshqarmoq;  2.  shamol  tegirmoni  parragi,  qanoti;  3.  badminton  koptogi; 

jouer au volant badminton o‘ynamoq. 

volatil, ile 

adj tez bug‘lanib ketadigan,  uchib ketadigan,  tez yo‘qoladigan, 

g‘oyib bo‘ladigan. 

volatile 

nm 1. vieilli qush; 2. uy parrandalari. 

volatiliser 

I.  vt  1.  bug‘lantirmoq,  bug‘ga,  gazga  aylantirmoq;  2.  yo‘q 

qilmoq,  yo‘qqa  chiqarmoq,  barham  bermoq;  II.  se  volatiliser  vpr  1. 

bug‘lanmoq, bug‘ga aylanmoq; 2. g‘oyib bo‘lmoq, yo‘qolmoq. 

volatilité 

nf bug‘lanib, uchib ketish xususiyati, xossasi. 

vol-au-vent 

nm volovan (ichiga go‘sht yoki baliq go‘shti, qo‘ziqorin kabilar 

solib pishirilgan qatlama pirog). 

volcan 

nm  1.  vulqon,  yonar  tog‘;  volcan  éteint,  volcan  en  activité so‘ngan vulqon, harakatdagi vulqon; 2. fig muqarrar xavf, xatar. 

volcanique 

adj  1.  vulqonli,  vulqonga  oid;  2.  shiddatli,  g‘ayratli,  shijoatli, 

toshqin, jadal, qizg‘in, otashin, jo‘shqin, qaynoq. 

volcanologie 

nf vulqonshunoslik, vulqonlarni o‘rganish. 

volcanologue 

n vulqonshunos. 

volée 

nf  1.  uchish,  parvoz  qilish;  prendre  sa  volée  uchmoq,  parvoz qilmoq,  havoga  ko‘ tarilmoq;  fig  ozodlikka  chiqmoq,  xalos  bo‘lmoq;  2.  gala, 

to‘da,  tuyur,  g‘uj,  ko‘ch;  3;  fig  martaba,  daraja,  unvon,  maqom;  de  haute 

volée oliymaqom; 4. kaltak, ta’zir, sazo. 

voler


1

 

vi  1.  uchmoq,  parvoz  qilmoq,  havoga  ko‘tarilmoq;  loc  voler  en éclats  chil-chil  bo‘lmoq,  mayda-mayda  bo‘lmoq,  portlamoq;  2.  fig  uchmoq, 

yelmoq, yeldek uchmoq, talpinmoq; voler au secours yordamga shoshmoq, 

yugurmoq. 

voler


2

 

vt  o‘g‘irlamoq,  tunamoq,  o‘marmoq,  talamoq,  urmoq,  shilmoq, o‘g‘irlik  qilmoq,  o‘zlashtirib  olmoq;  qui  vole  un  œuf  vole  un  bœuf  prov 

o‘g‘irlikning boshi – bir tuxum, tuxum o‘g‘irlagan, tovuq ham o‘g‘irlar. 

volet 

nm deraza yoki darcha eshigi; tavaqa; jaluzi. voleter 

vi  pirillab  uchmoq,  qanot  qoqmoq,  havoda  aylanib  uchmoq; 

hilpiramoq, hilpillamoq, pirpiramoq. 

voleur,  euse 

n,  adj  o‘g‘ri,  olg‘ir,  qo‘li  egri;  muttaham,  firibgar,  qallob, 

aldoqchi,  tovlamachi,  noinsof,  nokas,  g‘irrom;  voleur  à  la  tire  kissavur; 

voleur de grand chemin qaroqchi, yo‘lto‘sar. 

volière 


nf katta katak, qushxona,  qushlarni saqlash uchun  atrofi o‘ralgan 

katta maydon. 

volige 

nf  tomni  shifer,  cherepitsa  kabilar  bilan  yopish  uchun  qator  yoki katak-katak qilib qoqilgan taxtachalar. 

volitif, ive 

adj irodaga oid, iroda. 

volition 

nf iroda. 

volley-ball 

ou

 volley 


nm voleybol. 

volleyeur, euse Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling