Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet238/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238

X,  x


2

 

I.  n  inv  1.  x,  algebrada  noma’lum  son  belgisi;  noma’lum;  2.  L‘X  Politexnika  instituti;  un  X,  une  X  Politexnika  instituti  talabasi;  3.  nm  X  (10 

sonini bildiradigan rim raqami); II. adj un film classé X, un film X  behayo, 

uyatsiz tasvirlar ko‘rsatiladigan, pornografik film. 

xénophile 

adj,  n  xorijliklarga,  xorijiy  narsalarga  yaxshi  munosabatda 

bo‘luvchi. 

xénophilie 

nf xorijliklarga nisbatan samim iy munosabat. 

xénophobe 

adj, n xorijliklarni, xorijiy narsalarni yoqtirmaydigan. 

xénophobie 

nf xorijliklarga, xorijdan kelgan narsalarga nisabatan adovat, 

xusumat, ularni yoqtirmaslik. 

xérès 


nm Jerez oq vinosi (ispan). 

xylène 


nm benzoldan olingan yoqilg‘i. 

xylographie 

nf yog‘och o‘ymakorligi. 

xylophone 

nm musiqa asbobi. 

 

  

 Y, y

1

 nm fransuz alifbosining yigirma beshinchi harfi. y

2

 nm inv y (algebrada ikkinchi noma’lum). y

3

 I. adv 1. bu yoqqa, bu yerga, bu tomonga, beri, u yoqqa, u tomonga; j’y suis venu l’an dernier men bu yerga o‘ tgan yili kelganman; j’y  vais men u 

yoqqa ketayapman; 2. bu yerda; shu yerda, bunda, shunda; u yerda, o‘sha 

yerda,  o‘sha  joyda,  u  joyda;  je  suis  à  Paris,  mon  frère  y  est  aussi  men 

Parijdaman, mening akam ham u yerda; II.  pron  u, bu; j’y penserai men bu 

haqda o‘ylab ko‘raman. 

yacht


  nm  yaxta  (sportda  yoki  sayohat  uchun  ishlatiladigan  kichikroq 

kema); yacht de course poyga yaxtasi. 

yachting

 nm yelkanli qayiq sporti. 

yack

 ou yak nm qo‘ tos, Tibet qo‘tosi. yankee

 nm yanki, amerikalik. 

yaourt

 nm yogurt (maxsus ferment qo‘shib uvitilgan chuchuk qatiq). yatagan

 nm egri qilich, shamshir, turk shamshiri. 

yearling

 nm toy, bir yoshga to‘lgan zotdor ot bolasi. 

yeuse

 nf doim yashil dub. yéti 

ou

 yeti nm qor odam. 

yeux


 nm pl voir œil. 

yé-yé


  I.  n  ye-ye,  60-yillarda  g‘arbdan  kirib  kelgan  musiqa  uslubi 

shinavandasi  bo‘lgan  yoshlar,  shu  uslubda  kuylovchi  xonanda;  II.  adj 

chanson yé-yé ye-ye uslubidagi qo‘shiq. 

yiddish


 nm iddish, yahudiy tili. 

yod


 nm ling yot. 

yoga


  nm  yoga  (inson  ruhiyati  va  fiziologiyasini  boshqarish  ta’limoti  va 

metodi). 

yogi

 nm yoga bilan shug‘ullanuvchi. yogourt

 nm voir yaourt. 

yole

 nf mar yalik (ikki yoki to‘rt eshkakli qayiq). yougoslave

 adj yugoslaviyaliklarga va Yugoslaviyaga oid. 

youpin, ine

 nm et f yahudiy (so‘kish ma’nosida). 

you-you

 nm kichik qayiq. yo-yo

 nm inv io-io (o‘yin). 

ypérite

  nf  iprit  (tekkan  yerni  yara  qiladigan  va  umuman  zaharlaydigan rangsiz, moysimon gaz sifatida ishlatilgan zaharli modda). 

ysopet


 ou isopet nm masallar to‘plami (O‘rta asrlarda). 

 

  

 Z, z 

nm inv  fransuz  alifbosining yigirma oltinchi harfi; de A à Z boshdan-

oyoq, butunlay. 

zabre 


nm sassiqqo‘ng‘iz. 

zakouski


 nm gazak; yengil ovqat. 

zamier 


nm bot sago palmasi. 

zanni 


ou  zani

 

nm  masxaraboz,  qiziqchi,  mazaxchi  (venitsian komediyasida). 

zanzibar 

ou zanzi

 

nm qimorning bir turi. zaouïa 

nf xonaqoh; madrasa, diniy maktab (Shimoliy Afrikada). 

zapper 

vi  anglic  televizor  pulti  yordamida  kanallarni  to‘xtovsiz o‘zgartirmoq, bir kanaldan boshqasiga o‘tmoq. 

zazou


 n, adj stilyaga. 

zèbre


 nm 1. zebra;  loc fam courir  comme un zèbre juda  tez chopmoq, 

bor kuchi bilan yugurmoq, otkeldisiga chopmoq; 2. fam g‘alati odam. 

zébrer

 vt yo‘l-yo‘l chiziq tortmoq, yasamoq, chizmoq. zébrure

 nf yo‘l-yo‘l, taram-taram chiziq. 

zébu

  nm  zebu,  o‘rkachli  buqa  (Osiyo  va  Afrikada  yashovchi  o‘rkachli ho‘kizsimon hayvon). 

zélateur, trice

 n litt ashaddiy muxlis, tarafdor; g‘ayratmand. 

zèle


  nm  g‘ayrat,  ishtiyoq,  jahd,  jon-jahd,  jonbozlik,  shaxt,  shavq,  shasht, 

ixlos, sa’y-harakat; travailler avec zèle g‘ayrat, shijoat bilan ishlamoq; faire 

du zèle zo‘r bermoq; oshiqcha xatti-harakat qilmoq. 

zélé, ée


 adj g‘ayratli, g‘ayratmand, serg‘ayrat, shijoatli, tirishqoq, jonboz. 

zen


 nm zen (buddizmning Yaponiyadagi sektalaridan biri). 

zénana 


nm  ichkari,  haram  (hind  musulmonlarida  uyning  ayollar  uchun 

mo‘ljallangan qismi). 

zend 

nm  vieilli  Zend,  Zend-Avesto  (Avestoning  o‘rta  fors  tiliga  qilingan tarjimasi va sharhi). 

zénith


  nm  1.  zenit  (osmonning  kuzatuvchi  boshi  ustidan  ko‘ringan  eng 

yuqori nuqtasi); 2.  fig avj, cho‘qqi,  eng yuqori  daraja; le zénith de la gloire 

shuhrat cho‘qqisi. 

zéphyr


  nm  1.  poét  mayin  shabada,  nasim,  sabo;  2.  yupqa  va  mayin 

ipgazlama. 

zeppelin 

nm dirijabl. 

zéro

 nm 1. nol; deux plus deux  moins quatre, égale zéro  ikki  qo‘shuv ikkidan  to‘rtni  olsak  nolga  teng;  gagner  par  trois  buts  à  zéro  uchu  nolga 

yengmoq;  avoir  zéro  sur  vingt  yigirmadan  nol  baho  olmoq;  2.  yo‘qlik; 

arzimaslik,  nochorlik;  il  a  le  moral  à  zéro  kayfiyati  yo‘q;  pour  moi,  c’est 


ZÉROTAGE

 

ZYMOTIQUE 

 

 587 

zéro  buning  men  uchun  (bir  chaqalik)  ahamiyati  yo‘q;  un  zéro  bo‘lmag‘ur, 

arzimas, nochor odam; 3. fam hech qanday, hech bir, mutlaqo, aslo; il a fait 

zéro  faute  à  sa  dictée  u  diktantida  birorta  ha  xato  qilmadi;  ça  m’a  coûté 

zéro  franc  bu  menga  suvtekinga  tushdi;  recommencer  tout  à  zéro 

hammasini  boshqatdan  boshlamoq;  4.  nol,  hisobning  boshlang‘ich  nuqtasi; 

dix degrés au-dessous de zéro minus o‘n daraja. 

zérotage 

nm biror o‘lchov asbobida nol nuqtani aniqlash (termometr). 

zeste


  nm  1.  yong‘oq  mevasi  ichidagi  parda;  2.  sitrus  (limon,  apelsin) 

mevalarining po‘chog‘ idan tayyorlangan ziravor. 

zêta 

nm zeta (grek alfavitining 6-harfi). zététique 

adj analyse zététique analitik uslub. 

zeugma 

ou zeugme 

nm zevgma. 

zeuzère 

nf zool arvohkapalak. 

zézaiement

 nm tilini chuchuklantirib gapirish. 

zézayer

 vi tilini chuchuklantirib gapirmoq (j yoki sh o‘rniga z talaffuz qilib). zibeline 

nf  sobol,  samur,  suvsarning  bir  turi;  shu  hayvonning  mo‘ynasi; 

manteau de zibeline suvsar palto. 

zieuter 


ou  zyeuter

 

vt  fam  ko‘z  qirini  tashlamoq,  nigoh  tashlamoq, qaramoq. 

zig 


ou  zigue

 

nm  fam  kimsa,  nusxa,  shaxs,  odam;  un  drôle  de  zigue g‘alati nusxa. 

zigoteau 

ou zigoto

 

n kimsa, nusxa, shaxs, odam. zigouiller 

vt fam o‘ldirmoq. 

zigue 

nm fam voir zig. zigzag 

nm  zigzag,  siniq  chiziq;  egri-bugri  yo‘l;  marcher  en  zigzag 

gandiraklab yurmoq. 

zigzaguer 

vi egri-bugri yo‘ ldan yurmoq; gandiraklamoq. 

zinc 


nm 1. rux; alliages de zinc ruxli  qotishmalar; 2.  fam peshtaxta (bar, 

kafe); bar, kafe; 3. fam samolyot. 

zincifère 

adj ruxli, tarkibida rux moddasi bor. 

zingage 

nm ruxlash, rux yugurtirish, rux bilan qoplash. 

zingaro 

nm lo‘li (Italiyalik). 

zinguer 

vt ruxlamoq, rux yugurtirmoq, rux bilan qoplamoq. 

zinjanthrope 

nm zinjantrop (Tanzaniyadan topilgan avstralopitek). 

zinnia 

nm sinnia (dekorativ o‘simlik, gul). zinzin 

I. nm narsa, allanima; II. adj inv g‘alati, esini yegan, jinni. 

zinzinuler 

vi sayramoq (chittak, tog‘chumchuq). 

zinzolin 

nm vieilli litt, adj inv qizil-siyoh rang, baqlajon rang. 

zip 

nm anglic molniya, zanjirsimon yopqich. zircon 

nm sirkon, sirkoniy silikat. 

zirconium 

nm chim sirkoniy. 

zizanie 

nf  bot  mastak,  begona  o‘t;  fig  kelishmovchilik,  janjal,  g‘avg‘o, 

nifoq, nizo, adovat; semer la zizanie nifoq solmoq, nizo urug‘ini sochmoq. 

zizi


1

 

nm sariq chumchuq. zizi

2

 nm fam chuk, cho‘choq, bulbulcha. 

zloty 


nm zloti (Polsha pul birligi). 

zob 


nm vulg olat. 

zodiacal,  ale,  aux 

adj  zodiakga  oid,  zodiak,  burj;  signes  zodiacaux 

zodiak belgilari, o‘n ikki burj. 

zodiaque 

nm zodiak, burj. 

zoïle 

nm hasadgo‘y tanqidchi, hasadchi munaqqid, tuhmatchi, bo‘htonchi. zombie 

ou zombi nm arvoh, ruh; zombi; manqurt. 

zona 

nm méd temiratki, o‘rab oladigan temiratki, zona. zonage 

nm zonalashtirish, rayonlashtirish, zonalarga taqsimlash. 

zonal, ale, aux 

adj zonal, zonaga oid. 

zone

  nf  1.  géog  zona,  mintaqa,  doira;  zone  tempérée  mo‘tadil  iqlimli mintaqa; zone marécageuse botqoqzor; 2. zona, joy, makon, rayon; la zone 

dollar dollar amalda qo‘llaniladigan  joy; poète de deuxième, de troisième 

zone  ikkinchi  darajali,  o‘rtacha  shoir;  3.  zona,  katta  shaharlarning  yomon 

sharoitda  tashlab qo‘yilgan  tevarak-atrof qismi;  loc fam c’est la zone ahvol 

og‘ir, ish chatoq. 

zoo 


nm hayvonot bog‘i, zoopark. 

zoogéographie

  nf  zoogeografiya  (hayvonlarning  yer  yuzida  tarqalishini 

o‘rganadigan fan). 

zoolâtre

 adj, n hayvonlarga sig‘inuvchi, hayvonparast. 

zoolâtrie

 nf hayvonlarga sig‘inish, hayvonparastlik. 

zoologie

  nf  zoologiya,  hayvonshunos  (hayvonlar  olamini  o‘rganadigan 

fan). 

zoologique adj  zoologik,  zoologiyaga,  hayvonlarga  oid;  classification 

zoologique  hayvonlar  tasnifi,  klassifikatsiyasi;  jardin,  parc  zoologique 

hayvonot bog‘i. 

zoologiste

 n zoolog, zoologiya mutaxassisi. 

zoom


  nm  anglic  zum,  yaqinlashtirish  va  uzoqlashtirish,  kattalashtirish  va 

kichiklashtirish;  kattalashtirib  va  kichiklashtirib  beradigan  obyektiv 

(fotoapparat). 

zoomer


  vi  kattalashtirib  yoki  kichiklashtirib  beradigan  obyektiv  bilan 

suratga olmoq. 

zoomorphisme

 nm zoomorfizm, hayvonlarga topinish, hayvonparastlik. 

zoophilie

 nf zoofiliya. 

zoophobie 

nf ba’zi hayvonlardan qattiq qo‘rqish. 

zootechnicien, ienne

 n zootexnik, veterinar; chorvador. 

zootechnie

 nf zootexnika. 

zootechnique

 adj zootexnikaga oid. 

zoroastrien, ienne

 adj, n rel zardushtiy. 

zoroastrisme

 nm relig zardushtiylik. 

zozo

  nm  fam  befahm,  anqov,  lavang,  ovsar,  devona,  dovdir;  kimsa, nusxa, shaxs. 

zozoter


 vi fam voire zézayer. 

zut


 intj fam obbo, jin ursin. 

zyeuter


 vt voir zieuter. 

zygoma 


nm anat yonoq suyagi. 

zygomatique

 adj yonoqqa, yonoq suyagiga oid, yonoq; os zygomatique 

yonoq suyagi. 

zygote

 nm urug‘langan tuxum hujayra. zymotique 

adj  achishga,  bijg‘ishga  oid,  achish,  bijg‘ish  tufayli  kelib chiqadigan. 

 


Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling