Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   238

balise


2

  nf  1.  aeroport  va  suv  yo‘llaridagi  belgi;  2.  uchuvchi  radio 

ko‘rsatgichi. 

balistique

  I.  adj  ballistik;  engin  balistique  ballistik  snaryad;  onde 

balistique  balistik  to‘lqin;  II.  nf  ballistika  (o‘q-snaryadlarning  harakat 

qonunlari to‘g‘risidagi fan). 

baliveau


 nm kesishga o‘stirilayotgan daraxt. 

baliverne

 nf bema’ni, bo‘lmag‘ur gap, safsata; xomxayol. 

ballade


 nf ballada, she’riy lirik qissa. 

ballant, ante

 I. adj tebranayotgan; aller les bras ballants qo‘lini  tebratib 

yurmoq; II. nm muvozanat. 

ballast

  nm  1.  ballast,  posangi  yuk  (kema,  aerostat  va  hokazolarda);  2. ballast (temiryo‘l shpallari tagiga yotqiziladigan qum yoki shag‘al). 

balle


1

 nf koptok, to‘p; balle de hockey xokkey to‘pi; balle d’arbitre bahsli 

to‘p; faire rebondir la balle  to‘pni yerga urmoq (basketbolda); renvoyer la 

balle to‘pni qaytarmoq; à vous la balle sizning galingiz, navbatingiz. 

balle

2

 ou bale

 nf chori, qipiq, to‘pon. 

balle

3

 nf tugun, bog‘lam, taxlam. ballerine

 nf balerina (baletda o‘ynovchi artist). 

ballet

  nm  1.  balet;  corps  de  ballet  kordebalet  (baletda  ko‘p  kishilik raqslarni ijro etuvchi artistlar guruhi); 2. pl ballets balet truppasi. 

ballon


1

 

nm  1.  to‘p,  koptok;  bloquer  le  ballon  koptokni  qaytarmoq; bousculade pour la possession du ballon  to‘p uchun kurash;  maniement 

du ballon to‘pni egallash; 2. shar, havo shari; 3. kolba, ballon. 

ballon

2

 nm Vogezi tog‘lari. ballonné, ée

 adj puflangan, dam langan, shishirilgan. 

ballonnement

 nm damlagan qorin. 

ballot

 I. nm kichik xarid; II. adj go‘l,  farosatsiz; c’est ballot  bu bo‘lmagan narsa. 

ballottage

 nf nomzodini qo‘yish (saylovda). 

ballottement

 nm tananing nomutanosib harakatlari. 

ballotter

 vt 1. chayqalmoq, qimirlatmoq,  tebratmoq,  aralashtirmoq; 2. fig 

arosatda qolmoq. 

ballottine

 nf o‘rama go‘sht tayyorlash. 

balnéaire

  adj  cho‘milishga  oid,  cho‘milish,  cho‘milish  uchun  belgilangan 

joy; station balnéaire jihozlangan cho‘milish joyi. 

balourd, ourde

 adj lapashang, og‘ir karvon, sust, bo‘shang, uquvsiz. 

balourdise

 nf beso‘naqaylik, beo‘xshovlik, dag‘allik, lapashanglik. 

balsa


 nm o‘ta yengil yog‘och. 

balsamique

 adj shifobaxsh, balzamli. 

balustrade

 nf zina, ko‘prik himoya suyanchig‘i, kursi orqa suyanchig‘i. 

balustre


  nm  naqshinkor  g‘o‘lacha,  ustuncha  (panjara  va  shu  kabilar 

uchun ishlatiladi). 

balzane

 nf oq to‘riq ot. bambin

 nm fam o‘g‘il bola, bolakay. 

bambocher

 vi qayliqbozlik, aysh-ishrat qilmoq. 

bambocheur, euse

 n maishatparast odam, ishratparast. 

bambou

 nm bambuk, g‘arov. ban

  nm  1.  e’lon  qilish,  xabar  berish;  publier  les  bans  bo‘lajak  nikoh 

to‘g‘risida  eshittirish,  e’lon  qilish;  2.  qishloq  politsiyasining  qarori;  3.  buyruq 

va  qarordan  oldin  yoki  keyin  chalinadigan  baraban  ovozi;  faire  un  ban  à 

gulduros tovushlar bilan olqishlamoq; 4. surgun, quvg‘in; 5. okrug. 

banal, ale, als

 adj oddiy, sodda. 

banaliser

 vt 1. soddalashtirmoq, oddiylashtirmoq;  2. qiyofasini  o‘zgartirib 

yubormoq. 

banalité

 nf siyqalik, siyqasi chiqqanlik. 

banane

 nf 1. banan; 2. uzun vertolyot. bananier

 nm 1. banan daraxti; 2. banan tashuvchi kema. 

banc

 nm 1. uzun o‘rindiq, uzun kursi; 2. gala, to‘da (baliqlar). bancaire

 adj bankka oid. BANCAL

 

BARQUETTE 

 

 63 

bancal, ale, als

 adj qiyshiq oyoqli, oqsoq; une chaise bancale bir oyog‘i 

kalta kursi, shaloq kursi. 

banco

 nm faire banco tavakkaliga, boriga tikmoq (qimor o‘yinlarida). bandage

  nm  1.  bog‘lash;  2.  bint  bog‘lash;  bandage  plâtre  gips  bilan 

bog‘lash; 3. qulf (g‘ildiraklarda). 

bande


1

 

nf 1. ensiz uzun  turli  laxtak,  tasma; bande  molletière paytava;  2. bog‘lash, o‘rash, bint; 3. techn tasma; bande magnétique magnit tasmasi; 4. 

banderol. 

bande

2

 nf to‘da, guruh, bezorilar to‘dasi. bandeau

  nm  1.  peshonabog‘,  peshonaband,  salla;  2.  soch  chambaragi 

pardasi; 3. ko‘z bog‘ich. 

bandelette

 nf o‘rash uchun ishlatiladigan matoh. 

bander


  I.  vt  1.  bog‘lamoq,  siqib  o‘ramoq;  2.  ko‘zini  bog‘lamoq;  3.  tarang 

qilib  bog‘lamoq,  tarang  tortmoq;  II.  vi  taranglashmoq;  fam  vulg  turmoq, 

qo‘pmoq. 

bandé, ée

 adj bog‘langan. 

banderille

 nf torero nayzasi. 

banderole

 nf shior, namoyishchilar qo‘lidagi chaqiriqlar; bayroqcha; miltiq 

qayishi. 

bandit

 nm bandit, qaroqchi; bosqinchi. banditisme

 nm banditizm, bosqinchilik. 

bandoulière (en)

 loc adv yelkadan aylantirib osilgan. 

banjo

 nm banjo (Amerika negrlarining torli musiqa asbobi). bank-note

 nf banknot, pul. 

banlieue

 nf shahar cheti, atrofi. 

banlieusard, arde

 n 1. shahar chetida, shahardan  tashqarida yashovchi 

odam; 2. dala hovlida yashovchi odam. 

bannière


  nf  bayroq,  alam,  tug‘;  se  ranger  sous  la  bannière  de  qqn 

kimningdir tomonida bo‘lmoq. 

bannir

 vt 1. surgun qilmoq, quvg‘in qilmoq; 2. uzoqlashtirmoq, haydamoq. bannissement

 nm surgun, quvg‘ in. 

banque

  nf  1.  bank  (muassasa);  banque  de  dépôts  saqlash  banki; banque d’Etat davlat banki; banque foncière yerli bank; banque d’affaires 

tijorat  banki;  2.  bank  (qarta  o‘yinida);  tenir  la  banque  bankni  tutmoq;  faire 

sauter la banque bankni buzmoq. 

banqueroute

  nf  bankrotlik,  sinish,  bankrot  bo‘lish;  faire  banqueroute 

sinmoq, bankrot bo‘lmoq. 

banqueroutier, ière

 n bankrot, qarzdor, singan odam. 

banquet

 nm banket, ziyofat (rasmiy, tantanali). banqueter

 vi ziyofatda qatnashmoq. 

banquette

  nf  1.  o‘tiradigan  joy,  divancha;  2.  vagonlarda  o‘ tiradigan 

o‘rindiq. 

banquier, ière

 n 1. bankir; 2. qarta o‘yinida bank qo‘ygan o‘yinchi. 

banquise


 nf suzib yuruvchi muz. 

baobab


 nm bot baobab. 

baptême


  nm  1.  cho‘qintirish;  nom  de  baptême  cho‘qintirish  paytida 

berilgan  ism;  2.  fig  jangga  birinchi  marta  kirish;  baptême  de  l’air  birinchi 

marta uchish. 

baptiser


 vt 1. cho‘qintirmoq; 2. nomlamoq. 

baptismal,  ale,  aux

  adj  cho‘qintirishga,  cho‘qinishga  oid;  fonts 

baptismaux jom tog‘ora. 

baptistère

 nm cho‘qintirilganlikni rasmiylashtiradigan joy. 

baquet

 nm qo‘shquloq, tog‘ora, jom, tos. bar

1

 nm bar, kichkina mayxona. 

bar


2

 nm olabug‘a (baliq turi). 

bar

3

 nm bar (atmosfera bosimini o‘lchash birligi). baragouin

 nm fam tushunib bo‘ lmaydigan, noto‘g‘ri nutq, haqorat. 

baragouiner

  vt  yomon  gapirmoq  (biror  tilda);  noaniq,  tushunarsiz 

gapirmoq. 

baraque


 nf 1. yog‘och boshpana, muvaqqat taxta saroy, barak. 

baratin


 nm bekorchi gap, safsata. 

baratiner

 vi laqillatmoq, safsata sotmoq. 

baratineur,  euse

  n  sergap  odam,  ezma,  vaysaqi,  laqqilatuvchi,  ko‘z 

bo‘yamachi. 

baratte

 nf moyjuvoz, kuv. baratter

 vt sutni kuvlab yog‘ olmoq. 

barbacane

 nf shinak, tuynuk (istehkom va qo‘rg‘on devorlarida). 

barbant, ante

 adj zerikarli. 

barbaque

 nf go‘sht. 

barbare

  I.  adj  varvarlarga,  yovvoyilarga,  vahshiylarga  oid;  II.  nm  varvar (qadimgi  yunon  va  rimliklarda  madaniyatdan  orqada  qolgan  chet  elliklarga 

berilgan nom). 

barbaresque

 adj, n barbar (Shimoliy Afrikaning tub aholisi). 

barbarie

 nf vahshiylik, yovvoyilik, johillik, zolimlik. 

barbarisme

 nm ling varvarizm (boshqa tildan olingan, o‘zlashtiruvchi tilga 

singib ketmagan so‘z va iboralar). 

barbe


  nf  1.  soqol;  barbe  de  bouc  echki  soqol;  se  faire  faire  la  barbe 

soqolini qirdirmoq; barbe grise qari, oqsoqol; 2. qiltanoq (g‘allada). 

barbeau

 nm mo‘ylovli baliq. barbecue

 nm manqal. 

barbelé, ée

 I. adj tikanli; II. nm tikanli sim, to‘siq. 

barber

 vt fam joniga tegmoq, jonidan to‘ydirmoq. barbet

 nm 1. spaniel (it zoti); 2. baliq turi. 

barbiche

 nf soqolcha, kalta soqol. 

barbier

 nm sartarosh. barbillon

 nm 1. mo‘ylovcha (baliqlarda); 2. paypaslagich (hasharotlarda); 

3. kertik. 

barbiturique

 I. adj nm tinchlantiruvchi, uyqu dori. 

barbon


 nm qariya. 

barbotage

 nm 1. suvda harakatlanish, sho‘ng‘ish, suzish. 

barboter


  I.  vi  suvda,  botqoqlikda  tapir-tupur  qilmoq;  loy  kechib, 

shaloplatib yurmoq; II. vt o‘g‘irlamoq, o‘marmoq, shilmoq. 

barbouiller

  vt  1.  basharasini  chaplab  tashlamoq,  dog‘  qilmoq,  iflos 

qilmoq; 2. turli bo‘yoqlarni devorga chaplamoq; 3. ko‘ngli aynamoq. 

barbouilleur, euse

 n noshud rassom. 

barbu


 I. adj soqolli, soqol qo‘ygan; II. nm soqolli odam. 

barbue


 nf kalkan (baliq). 

barda


 nm askarning shaxsiy narsalari. 

barde


 nm bard, kuychi shoir, baxshi (qadimgi keltlarda). 

bardeau


 nm 1. tom yopishga ishlatiladigan maxsus taxtachalar. 

barder


1

 

vt 1. sovut kiymoq; 2. jizzada qovurmoq. barder

2

 vi qiyin, og‘ir vaziyat olmoq. barème

 nm moyana yoki soliqlar belgilangan jadval. 

barguigner

 vi ikkilanmoq. 

baril

 nm kichkina bochka; baril de poudre porox bochkasi. barillet

  nm  1.  bochkacha;  2.  baraban  (to‘pponchaniki);  3.  silindr 

(nasosniki). 

bariolé, ée

 adj har xil rangdagi, rangbarang. 

barman


 nm bar, mayxona egasi, sotuvchisi. 

baromètre

 nm barometr, bosim o‘lchagich; baromètre à mercure simobli 

barometr; le baromètre baisse bosim pasayayapti. 

barométrique

 adj barometrli, barometrga oid. 

baron,  onne

  n  baron  (dvoryanlarning  grafdan  quyi  unvoni  va  shu 

unvondagi kishi). 

baroque


 adj 1. g‘alati,  g‘ayri oddiy, g‘aroyib;  2. serhasham, bejamdor;  3. 

archit barokko uslubi. 

baroud

 nm or-nomus uchun kurashish, urishish, mushtlashish. baroudeur

 nm mushtlashishni yaxshi ko‘radigan odam. 

barouf

 nm to‘polon, shovqin suron. barque

 nf qayiq; bien  mener, gouverner, conduire sa barque o‘z ishini 

yaxshi olib bormoq. 

barquette

 nf 1. qayiqcha; 2. qayiqcha shaklidagi pishiriq. 


BARRAGE

 

BATTE 

 

 64 

barrage 


nm  1.  to‘siq;  barrage  de  fils  de  fer  barbelés  simli  to‘siq; 

barrage  antichar  tankka  qarshi  qilingan  to‘siq;  faire  barrage  à  yo‘lni 

to‘smoq; 2. ariqni to‘sish; to‘g‘on. 

barre 


nf  1.  to‘rt  burchakli  yog‘och,  to‘sin,  xari;  temir  tayoqcha,  brus, 

g‘ishtsimon  bo‘lak;  une  barre  d’or  oltin  bo‘lagi;  barre  d’appui  deraza 

kesakisi, raqqosalar suyanib, ushlab mashq qiladigan uzun brus; avoir barre 

sur qqn ustunlikka ega bo‘lmoq; 2. gimnastika turnigi; 3. to‘siq. 

barreau 

nm  1.  chiviq,  xivich;  2.  panjara  (derazalarda);  3.  sud  paytida 

advokatlar o‘ tiradigan joy; 4. fig advokatlik kasbi; entrer au barreau advokat 

bo‘lmoq. 

barrette

1

 nf to‘rt qirrali bosh kiyim (din arboblarida); kardinal bosh kiyimi. 

barrette


2

 nf soch to‘g‘nog‘ich. 

barricade

  nf  barrikada,  to‘siq,  g‘ov;  loc  fig  être  de  l’autre  côté  de  la 

barricade barrikadaning narigi tomonida bo‘lib qolmoq. 

barricader

  I.  vt  to‘smoq,  g‘ov  bo‘ lmoq;  II.  se  barricader  vpr 

himoyalanmoq, qamalib olmoq, yashirinmoq. 

barrière

 nf to‘siq. 

barrique

 nf bochka. 

barrir

 vi o‘kirmoq (fil va karkidonlarga oid). barye

 nf mikrobar (og‘irlik va bosim o‘lchov birligi). 

baryton

 nm bariton. baryum

 nm chim bariy. 

bas

1

,  basse  I.  adj  1.  past,  quyi;  bas  de  plafond  past  tom;  à  bas  prix 

arzon narx bilan; le jour est bas qorong‘i  tushyapti; temps bas bulutli havo; 

2. past; 3. tinch, jim, sokin; 4. kichik (unvon); II. adv pastqam; mettre bas les 

armes  qurollarni  tashlamoq;  à  bas!  yo‘qolsin!  bas  les  mains!  bas  les 

pattes!  qo‘lingni  tort!  là-bas  u  yerda;  ici-bas  shu  yerda;  loc  adv  en  bas 

pastga. 


bas

2

 nm quyi qismi; bas de la pente  taglik,  tagcharm; lettres de bas de 

casse typogr kichik harflar. 

bas

3

 nm paypoq; fig bas de  laine 1. jun paypoq; 2. yig‘ilgan,  to‘plangan pul (paypoq ichida). 

basalte


 nm bazalt (shishasimon vulkanik tog‘ jinsi). 

basaltique

 adj bazaltga oid, bazalt qoyalar. 

basane


 nf 1. saxtiyon teri, saxtiyon; 2. o‘ ta sifatli charm. 

basané, ée

 adj qoramtirlangan charm, issiqda toblangan. 

bas-bleu, 

pl 

bas-bleus nm adabiyotchilikka davogar ayol, pedant. 

bas-côté, 

pl 

bas-côtés  nm  1.  biror  inshoot  chetidagi,  qirg‘og‘idagi, 

chekkasidagi yo‘lak; 2. qo‘shimcha mehrob (butxonada). 

basculant,  ante

  adj  tebranma;  ag‘darma  une  benne  basculante 

ag‘darma mashina. 

bascule


 nf 1. halinchak,  tebranma kursi;  à bascule  ag‘darma,  tebranma; 

2. ag‘daruvchi moslama; 3. o‘ ta katta tarozi. 

basculer

 vi 1. aylanmoq, uchmoq, tebranmoq; 2. ag‘anamoq, qulamoq. 

base

  nf  1.  asos,  fundament;  2.  baza,  asos;  base  économique  iqtisodiy bazis; prendre comme base asos deb qabul qilmoq; militant de base oddiy 

a’zo (partiyada); 3. harbiy baza; 4. dorining asosiy qismi; 5. tarkib. 

baser

 vt 1. asos solmoq, asos qilmoq;  2.  asoslanmoq, asos qilib  olmoq, tarkibida bo‘lmoq. 

base-ball

 nm beysbol (sport). 

bas-fond


 nm 1. sayozlik, yuzalik; 2. sayoz joy; échouer sur un bas-fond 

sayoz joyga o‘ tirib qolmoq. 

basilic

1

 nm Janubiy Amerikada yashovchi yirik kaltakesak. 

basilic


2

 

nm rayhon. basilique

 nf O‘rta asrlardagi xristiyanlarning ikki mehrobli ibodatxonasi. 

basket-ball

 nm basketbol. 

basket

 nm oyoq kiyimi. basque

1

 nf tizzagacha tushadigan kamzul. 

basque


2

 I. adj baskcha; II. nm bask tili, basklar. 

basse

 nf bas (tovush, ashulachi; musiqa asbobi). basse-cour, 

pl 


basses-cours

 

nf parrandaxona, 

tovuqxona, 

parrandachilik fermasi. 

bassement

 adv pastkashlarcha. 

bassesse


 nf pastkashlik, pastlik. 

basset


 nm taksa, it. 

bassin


  nm  1.  tog‘ora,  tos;  2.  havza,  hovuz;  bassin  de  retenue  suv 

ombori;  bassin  de  réception  suv  to‘playdigan  inshoot;  3.  dok  (kemalar 

tuzatiladigan  korxona);  bassin  à  flot  dengiz  korxonasi;  4.  havza  (daryo, 

dengiz, okeanlarda); 5. tarozining pallasi. 

bassine

 nf tog‘ora, tog‘oracha. bassiner

 vt 1. cho‘g‘ solingan usti teshik narsa bilan isitmoq; 2. kimningdir 

joniga tegmoq. 

bassinoire

 nf cho‘g to‘ldirib qo‘yiladigan isitgich. 

basson


 nm fagor (yog‘ochdan yasalgan surnaysimon musiqa asbobi). 

bastide


  nf  1.  qishloq  uyi;  2.  Fransiyaning  janubi-g‘arbidagi  O‘rta  asr 

istehkom shahri. 

bastille

 nf 1. mustahkam qal’a, istehkom; 2. Bastiliya. 

bastingage

 nm kema sahni atrofidagi to‘siq, suyanchiq. 

bastion

 nm 1. bastion, qal’a, qo‘rg‘on; 2. fig posbon. bas-ventre

 nm qorinning past qismi. 

bât

 nm to‘qim. bataclan

 nmot yog‘och; et tout le bataclan va boshqa narsalar. 

bataille

 nf 1. urush,  jang, kurash, olishuv; en pleine bataille  jang avjida; 

en ordre de bataille  jangovar tayyorgarlik; en bataille hurpaygan,  paxmoq, 

patila (soch, soqol); 2. batay (qarta o‘yini). 

batailler

 vi jang qilmoq, urush qilmoq, kurashmoq. 

batailleur, euse

 I. adj urushqoq, janjalkash; II. n jangchi. 

bâtard, arde

 I. adj 1.  nikohsiz, noqonuniy;  2. zoti past, zotsiz; 3. haqiqiy 

bo‘lmagan; II. n 1. noqonuniy bola; 2. nm baton non. 

batardeau

 nm vaqtincha qilingan to‘g‘on. 

bateau


 nm qayiq, kema, kater; bateau à vapeur paroxod; bateau à voile 

yelkanli  kema;  bateau  de  cours  musobaqa  qayig‘i;  bateau  de  plaisance 

sayr  qiluvchi  kema;  bateau  de  pêcheur  baliqchi  kema;  bateau  de 

commerce  savdo  kemasi;  monter  un  bateau  à  qqn  kimnidir  laqillatm oq; 

être dans le même bateau bir xil vaziyatda bo‘lmoq. 

batelier, ière

 n qayiqchi. 

batellerie

 nf 1. qayiqchining ovi; 2. suvda suzib yuruvchi narsalar. 

bâter


 vt to‘qim lamoq; âne bâté g‘irt tentak. 

bat-flanc

 nm yon to‘siq; to‘siq. 

bath


 adj inv fam vieilli a’lo, zo‘r, juda a’lo darajada. 

bathyscaphe

  nm  batiskaf  (chuqur  suv  ostida  yuradigan  apparat, 

kamera). 

bâti

1

 nm 1. asos, rama, karkas; 2. ko‘klash, ko‘klab tikish. 

bâti


2

 adj qurilgan; solidement bâti muskulli, baquvvat, zabardast. 

batifoler

 vi ko‘ngil ochmoq, jinnilik qilib o‘ynamoq. 

bâtiment

 nm 1. bino, uy, inshoot; 2. qurilish, qurilish ishlari; 3. yirik kema; 

bâtiment de guerre harbiy kema; bâtiment de haute  mer uzoqqa suzuvchi 

kema, okean kemasi. 

bâtir

 vt 1. qurmoq; bâtir un nid  in  qurmoq; 2.  tuzmoq,  asos solmoq; il a bâti  rapidement  son  plan  u  tezda  o‘z  rejasini  tuzdi;  3.  tepchimoq;  la 

couturière a bâti la  robe pour l’essayage  tikuvchi ko‘ynakni sinash uchun 

tepchidi. 

bâtisseur, euse

 n quruvchi. 

batiste


 nf batist, nafis jun mato. 

bâton


 nm 1. hassa, tayoq,  tayoqcha, kaltak; 2. mansab  tayog‘ i; 3.  mettre 

des bâtons dans les roues kimgadir to‘sqinlik qilmoq; 4. bâton de rouge à 

lèvres lab bo‘yoq; 6. bo‘lak; bâton de craie bo‘r bo‘ lagi. 

bâtonnet


 nm tayoqcha. 

bâtonnier

 nm advokatlarning kattasi. 

batracien

 nm qurbaqa, cho‘l baqasimonlar oilasi. 

battage


 nm 1. yanchish, saralash,  parchinlamoq, yapaloqlamoq; battage 

de l’or tillani yapaloqlamoq; 2. shov-shuv. 

battant

1

 nm 1. eshik tabaqasi; 2.  til (qo‘ng‘iroq); 3. kemaning suv ustidagi 

qismi. 


battant

2

, ante adj pluie battante jala; tambour battant nog‘ora sadosi. 

batte 


nf o‘g‘ir dasta. 

BATTEMENT

 

BÉNÉDICTINE 

 

 65 

battement

  nm  1.  urish;  2.  yer  tepib  raqsga  tushish;  battement  d’ailes 

qushlarning qanot qoqishi; 3. yurak, tomir urishi. 

batterie

  nf  1.  batareya  (harbiylarda);  batterie  antiaérienne  zenit 

batareyasi;  mettre  en  batterie  oldingi  marraga  tashlamoq  (harbiy  sohada); 

dresser  ses  batteries  chora  ko‘rmoq;  démasquer  les  batteries  de 

l’adversaires  dushmanning  niyatlarini  fosh  qilmoq;  2.  mus  orkestrdagi  urib 

chalinadigan  musiqa  asboblari  guruhi;  3.  to‘plam,  komplekt,  asboblar; 

batterie de cuisine idish-tovoqlar. 

batteur,  euse

  n  1.  g‘alla  yanchuvchi;  2.  bolg‘a  uruvchi,  bosqonchi;  3. 

yanchish mashinasi. 

battoir

 nm 1. chang qoqich; 2. fam  to‘qmoq, gurzi; tu as  vu les battoirs qu’il a uning gurzisini ko‘rdingmi. 

battre


  I.  vt  1.  urmoq,  taqillatmoq,  qoqmoq;  battre  son  plein  avjida 

bo‘lmoq;  battre  pavillon  bayroq  ostida  suzmoq  (dengizda);  2.  g‘alaba 

qozonmoq, yengmoq; 3.  tuymoq, yanchmoq; battre le blé donni yanchmoq; 

4.  zarb  qilmoq;  5.  changini  qoqmoq;  6.  moy  olmoq  (sutdan,  qatiqdan);  7. 

nishonga  urmoq;  8.  kashf  etmoq;  II.  se  battre  vpr  1.  urishmoq;  2.  o‘zini 

urmoq. 


baudet

 nm fam 1. eshak; 2. fig eshak, tentak. 

baudrier

 nm qurol osib yuriladigan kamar. 

baudruche

 nf 1. ichakdan qilingan pufak; 2. fig puch odam. 

bauge

 nf 1. iflos joy; 2. to‘ngiz yotadigan balchiq. baume

 nm 1. malham; 2. fig xushbo‘y saqich; 3.  tinchlantiruvchi malham; 

cette nouvelle  me  met du baume au cœur  bu yangilik yuragimga malham 

bo‘ldi. 


bauxite

 nf boksit (aluminiy rudasi). 

bavard, arde

 adj, n vaysaqi, ko‘p gapiruvchi, ezma. 

bavardage

 nm ezmalik, vaysaqilik. 

bavarder

 vi ko‘p gapirmoq, laqillamoq, vaysamoq. 

bave

  nf  1.  so‘lak,  so‘lakay,  tupuk,  ko‘pik  (kasal  hayvonlarda);  2. shilimshiq, shilliq. 

baver


 vi 1. so‘lagi oqmoq; so‘lagini sachratmoq; 2. en baver iztirob, alam  

chekmoq, qiynalmoq; 3. tupurmoq, obro‘sini to‘kmoq. 

bavette

 nf 1. so‘lakcha; oshxo‘rak; 2. umurtqa osti go‘shti. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling