Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet25/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   238


baveux, euse

 adj 1. so‘lakli; 2. liqildoq (tuxum). 

bavoir

 nm voir bavette. bavolet

 nm qadimiy dehqonlar qalpog‘i. 

bavure

  nf  1.  qolipdan  qolgan  iz,  g‘udur;  2.  siyoh  dog‘i;  3.  xato;  4.  sans bavure a’lo darajada qilingan. 

bayadère


 nf bayadera, hind raqqosasi. 

bayer


 vi 1. esnamoq, homuza  tortmoq; 2. anqaymoq, qiziqsirab qaramoq; 

bayer aux corneilles laqillab yurmoq, anqovlik qilmoq. 

bazar

 nm 1. bozor; 2. universal magazin; 3. mol-mulk. bazarder

 vt sotib yubormoq. 

bazooka

 nm tankka qarshi reaktiv qurol. béant, ante

 adj lang ochiq. 

béarnais, aise

 adj bearncha, Bearnga oid. 

béat, ate

 adj g‘oyat baxtli, shod-xurram, og‘zi qulog‘ida. 

béatitude

 nf baxt-saodat, rohat-farog‘at, jannati. 

beau

1

,  bel,  belle 

I.  adj  1.  chiroyli;  un  bel  homme  kelishgan,  chiroyli 

odam;  2. juda a’lo; un beau  jour, un beau  matin kunlarning birida; un bel 

âge ko‘rkam yosh; le bel âge yoshlik; II.  adv vous  avez beau chercher siz 

bekorga izlayapsiz. 

beau


2

,  belle


 

n 1.  nm a’lo;  2. n go‘zal, chiroyli odam, ayol; faire le beau 

orqa  oyog‘ida  turmoq (it); 3. nf qulay payt, sharoit; se faire la belle  qochib 

qolmoq. 


beaucoup

 adv ko‘p; beaucoup  mieux  juda a’ lo; beaucoup  moins  juda 

kam,  kichkina;  il  reste  beaucoup  à  faire  hali  ko‘p  narsa  qilish  kerak; 

beaucoup de bruit pour rien pashshadan fil yasamoq. 

beau-fils, 

pl 


beaux-fils

 nm 1. o‘gay o‘g‘il; 2. kuyov. 

beau-frère, 

pl 


beaux-frères

  nm  qayin  og‘a,  qayin  uka,  qayni;  kuyov 

(opasi yoki singlisining eri). 

beaujolais

 nm bojole (vino turi). 

beau-père, 

pl 

beaux-pères nm qaynota. 

beauté


 nf 1. go‘zallik; 2.  go‘zal, malika; se faire une beauté bo‘yanmoq, 

yasanmoq (chiroyli bo‘lish uchun). 

beaux-arts

 nm pl nafis san’at. 

beaux-parents

  nm  pl  1.  qaynota,  qaynona,  xotinining  ota-onasi;  2. 

qaynota, qaynona, erining ota-onasi. 

bébé


 nm chaqaloq, go‘dak. 

bébête


 adj tentaknamo, anqov. 

bec


 nm 1. tumshuq; avoir bec et ongles zarba bera olmoq; 2. fam clore, 

clouer le bec à qqn og‘zini yopmoq; 3. uchi; 4. gaz gorelkasi. 

bécane

 nf fam 1. velosiped; 2. eski parovoz. bécarre

 nm mus notali xat. 

bécasse

 nf loyxo‘rak (qush). bécassine

 nf to‘qay qushlari. 

béchamel

 nf beshamel, sutli qayla. 

bêche

 nf o‘tkir belkurak. bêcher

 vt yerni chopmoq, haydamoq, ag‘darmoq, shudgor qilmoq. 

bêcheur, euse

 n fig g‘alamis. 

bécot

 nm fam quchoqlash. bécoter

 vt quchoqlamoq. 

becquée

 nf cho‘qim. becqueter

 ou béqueter vt cho‘qilamoq, cho‘qilab yemoq. 

bedaine

 nf fam katta qorin (hayvonlarda). bedeau

 nm cherkov xo‘jalik mudiri. 

bedon

 nm katta qorin. bedonnant, ante

 adj semiz, qorindor. 

bédouin, ine

 nm beduin, sahroyi ko‘chmanchi arab. 

bée

1

 adj bouche bée og‘zini ochib. 

beffroi 


nm 1. kuzatish minorasi; 2. bong, jom. 

bégayement

 nm duduqlanish. 

bégayer


  vi  1.  duduqlanmoq,  duduqlanib  gapirmoq;  2.  chuvlanmoq, 

bog‘lanishsiz gapirmoq. 

bégonia

 nm begoniya (gul). bégueule

 nf jizzaki ayol. 

béguin

  nm  o‘tkinchi  sevgi;  avoir  le  béguin  pour  qqn  birovni  sevib qolmoq. 

beige


 adj sarg‘ish, och jigar rang. 

beigne


 nf tarsaki, shapaloq. 

beignet


 nm somsa, bo‘g‘irsoq. 

bel


 adj m et adv voir beau. 

bêlement


 nm ma’rash, ba’rash. 

bêler


 vi ma’ramoq, ba’ramoq. 

belette


 nf zool latcha, ariq sichqoni. 

belge


 I. adj Belgiyaga oid; II. n belgiyalik. 

bélier


 nm 1. qo‘chqor; 2. manjanaq. 

belladone

 nf bot bangidevona. 

bellâtre


 nm zehni yo‘q, zehni past. 

belle-fille, 

pl 

belles-filles nf 1. o‘gay qiz; 2. kelin. 

belle-mère, 

pl 

belles-mères nf 1. qaynona; 2. o‘gay ona. 

belle-sœur, 

pl 

belles-sœurs nf 1. qayin singil,  qayin  opa, qaynegachi; 

2. kelin (akasi yoki ukasining xotini). 

bellicisme

 nm militaristik siyosat. 

belliciste

 adj, n urush olovini yoquvchilar. 

belligérance

 nf urush  holati,  urush  olib borish; en  état de belligérance 

urush holatida. 

belligérant, ante

 adj urushuvchi, urush  olib boruvchi; pays belligérants 

urush olib boruvchi mamlakatlar. 

belliqueux, euse

 adj jangari; humeur belliqueuse  badjahl, ko‘zi qonga 

to‘lgan, vajohati yomon. 

belvédère

 nm balandlikdagi shiypon. 

ben


 I. adv voir bien; II. intj fam yaxshi. 

bénédictine

 nf likyor navi. 


BÉNÉDICTION

 

BIBLIOTHÉCAIRE 

 

 66 

bénédiction

 nf xudoning rahmatiga sazovor bo‘lish; oq fotiha berish. 

bénéfice


 nm 1. foyda,  daromad; bénéfice brut yalpi daromad; bénéfice 

net  sof  daromad;  réaliser  de  gros  bénéfices  katta  foyda  olmoq;  tout  a 

tourné  à  son  bénéfice  hammasi  uning  foydasiga  o‘zgardi;  2.  afzallik;  3. 

foydalanish; 4. kirim (foyda). 

bénéficiaire

 adj foydalanuvchi, foyda oluvchi. 

bénéficier

  vi  (de  qqch)  foyda  olmoq,  foyda  ko‘rmoq;  bénéficier  d’une 

pension pensiya olmoq. 

bénéfique

 adj ma’qul, maqbul, ko‘ngildagidek. 

benêt


 I. adj sodda, sof; II. nm soddadil, sofdil odam. 

bénévole


 adj 1. xayrixoh, ixtiyoriy; 2. o‘z xohishi bilan. 

bénévolement

 adv tekin; ixtiyoriy ravishda. 

bengali


 n bengal (millat). 

bénin,  igne

  adj  1.  jiddiy  talafotsiz;  2.  xushmuomalalik  bilan,  yumshoqlik 

bilan, xushfe’ llik bilan. 

bénir

 vt 1. marhamat qilmoq, asramoq, rahmat qilmoq (xudo); 2. xudoning marhamatini  yog‘dirmoq;  fotiha  bermoq;  3.  hamdu  sanolar  aytmoq, 

ulug‘lamoq, duo qilmoq. 

bénit, ite

 adj muqaddaslashtirilgan; eau bénite muqaddas suv. 

bénitier

 nm cherkovda muqaddas suv solinadigan idish. 

benjamin, ine

 n kenja, kenjatoy. 

benjoin

 nm benzoy smola. benne

 nf 1. kajava; 2. ag‘darma kajavali mashina. 

benoîtement

 adv yumshoq kayfiyat. 

benzène

 nm benzol (kimyo sanoatida ishlatiladigan yonuvchi suyuqlik). benzine

 nm benzin. 

benzol

 nm benzol. béotien, ienne

  n  et  adj  zehni  past,  go‘l;  propos  d’un  béotien  bema’ni 

gaplar. 

béqueter


 vt voir becqueter. 

béquille


 nf 1. qo‘ltiq tayoq; 2. tirgak (velosiped, motosiklda). 

bercail


 nm ota uyi, kindik qoni to‘kilgan joy. 

berceau


 nm 1. beshik; 2. gullardan qilingan uzun arkli yo‘lak. 

bercement

 nm tebranish, chayqalish, behuzur bo‘lish. 

bercer


 vt 1. tebratmoq; 2. tinchlantirmoq, hovridan tushirmoq; 3. aldamoq; 

on l’a bercé de vaines promesses uni quruq va’dalar bilan aldashdi. 

berceuse

 nf alla. 

béret

 nm beret (bosh kiyim). bergamote

 nf 1. bergamot (mevasi); 2. bergamot hidli konfetlar; 3. sersuv 

nok turi. 

berge


1

 nf 1. suv yo‘lining ko‘tarma qirg‘og‘i; 2. marza. 

berge

2

 nf fam yosh, yil. berger, ère

 n 1. cho‘pon, podachi; 2. nemis iti, ovcharkasi. 

bergerie

 nf qo‘yxona, qo‘ton. 

bergeronnette

 nf jiblajibon. 

berline

 nf 1. avtomobil; 2. shaxta vagonchasi. berlingot

  nm  1.  obaki,  obakidandon;  2.  paket  (sut,  qatiq  va  boshqa 

narsalar uchun). 

berlue


  nf  1.  ko‘ziga  g‘ayrioddiy  narsalar  ko‘rinishi;  2.  avoir  la  berlue 

maftun bo‘lmoq. 

berme

 nf qirg‘oq bo‘ylab ketgan yo‘l; jar yoqalab ketgan yo‘l. bermuda

 nm tor va tizzaga keladigan kalta shim, ishton. 

bernache 

ou bernacle nf uzoq shimol g‘ozi. 

berne

 

nf  pavillon  en  berne  tushirilgan,  egilgan  bayroqlar  (motam  munosabati bilan). 

berner


 vt masxara qilmoq, tahqirlamoq. 

bernicle


 nf molluska. 

béryl


 nm yashil, zumrad rangli qimmatbaho tosh. 

besace


 nf xurjun. 

bésef


 adv

 bézef


 adv fam ko‘p, ancha (asosan bo‘lishsiz formalarda). 

besicles


 nf pl vx ou plais ko‘zoynak. 

besogne


  nf  vazifa,  ish,  mehnat;  aller  vite  en  besogne  epchillik  bilan 

ishlamoq. 

besogneux, euse

 adj 1. muhtoj; 2. mehnatsevar. 

besoin

  nm  1.  ehtiyoj,  zarurat,  muhtojlik;  2.  avoir  besoin  de  ehtiyoj sezmoq,  zarur  bo‘lmoq,  muhtoj  bo‘lmoq,  kerak  bo‘lmoq;  3.  yetishmovchilik, 

muhtojlik; kamchilik, kambag‘allik; être dans le besoin muhtojlikda bo‘lmoq; 

prov au besoin on connaît l’ami do‘st boshga kulfat tushganda bilinadi. 

besson, onne

 n egizak. 

bestiaire

1

 

nm gladiator (yovvoyi hayvonlar bilan kurashuvchi odam). bestiaire

2

 nm hayvonlar tog‘risidagi masallar to‘plami. bestial, ale, aux

 adj hayvoniy, hayvonlarcha; vahshiylarcha. 

bestiole

 nf qurt-qumursqa, hasharotlar. 

best-seller, 

pl 


best-sellers

 nm bozorgir, bozori chaqqon kitob. 

bêta

1

 nm 1. beta (grek alfavitidagi harf nomi); 2. rayons bêta beta nuri. 

bêta


1

, asse


 n et adj fam tentakvoy, ahmoq, galvars, kallavaram. 

bétail


  nm  qoramol,  tuyoqli  mol;  le  gros  bétail  yirik  mollar  (sigir,  ot);  le 

petit bétail mayda mollar (qo‘y, echki, cho‘chqa). 

bête

 I. nf 1. hayvon, jonivor, mol; bête de somme yuk  tashuvchi hayvon; bête de trait ulov hayvonlari (ot, ho‘kiz va h. k.); 2. zehni past, anqov; bonne 

bête  yaxshi  odam;  faire  la  bête  jinnilik  qilmoq;  chercher  la  petite  bête  à 

qqn kimdandir ayb topishga urinmoq; II. adj ahmoq, tentak; bête comme un 

chou,  bête  comme  une  oie,  bête  à  manger  du  foin,  bête  comme  ses 

pieds g‘irt ahmoq, qip-qizil ahmoq; pas si bête yomon emas. 

bêtement


 adv ahmoqona, tentaklarcha. 

bêtifier


 vi yosh boladek jinnilik qilmoq. 

bêtise


 nf 1. ahmoqlik,  tentaklik; il est d’une bêtise  rare u shu  darajada 

ahmoqki; 2. arzimagan narsa, safsata, bema’ni, bo‘lmag‘ur gap. 

béton

  nm  beton;  béton  armé  temirbeton;  foot  faire  le  béton  devor o‘rnatmoq. 

bétonner


 vt 1. beton bilan qurmoq, betonlamoq; 2. fig mustahkamlamoq; 

3. foot devor o‘rnatmoq. 

bétonnière

 nf betonomeshalka (beton qoruvchi qurilma). 

bette

 ou blette 

nf lavlagisimon o‘simlik. 

betterave

 nf lavlagi; betterave rouge qizil  lavlagi; betterave fourragère 

xashaki,  molga  beriladigan  lavlagi;  betterave  à  sucre,  betterave  sucrière 

qand lavlagi. 

beuglement

 nm ma’rash. 

beugler

  vi  1.  ma’ramoq;  2.  bo‘kirmoq;  3.  qattiq  baqirmoq,  shang‘illamoq (radioni). 

beurre


 nm sariyog‘; beurre de cacao kakao yog‘i; beurre noir qovurilgan 

yog‘. 


beurré, ée

 adj fam mast, kayf, piyon. 

beurrer

 vt yog‘ surtmoq. beurrier

 nm yog‘ solinadigan idish. 

beuverie

 nf ichkilikbozlik, ichimlik bazmi. 

bévue

 nf qo‘pol xato, yanglish, kamchilik. bey

 nm bek. 

bi-

 préf ikki, ikki marta, ikki turli, ikki xil, ikki yoqlama. biais, aise

 I. adj g‘ilay; II. nm egri chiziq, egri yo‘nalish; loc adv en biais, 

de biais qiyalab, qiyasiga, qiyalamasiga. 

biaiser


 vi 1. aylanma yo‘ldan yurmoq; 2. aylanma yo‘ lni axtarmoq, ayyorlik 

qilmoq. 


bibelot

 nm nafis buyum, narsa. 

biberon

 nm 1. bolalar emizikli idishi; 2. ichkilikboz, aroqxo‘r. bibi

1

 pron fam men; c’est pour bibi bu men uchun. 

bibi


2

 

nm fam ayollar bosh chambaragi. bibine

 nf sifatsiz ichimlik. 

Bible

 nf injil. bibliographie

 nf mavzuga aloqador manbalar ro‘yxati. 

bibliophile

 n kitobsevar, kitob shinavandasi. 

bibliophilie

 nf kitobga muhabbat. 

bibliothécaire

 nm kutubxonachi. BIBLIOTHÈQUE

 

BINÔME 

 

 67 

bibliothèque

  nf  1.  kutubxona;  2.  kitob  javoni;  3.  kitob  va  gazetalar 

kioskasi (vokzallarda). 

biblique

 adj injilga oid. 

bicarbonate

 nm chim karbonat kislota. 

biceps

 nm qo‘l mushagi. biche

 nf kiyik, ohu. 

bicher

 vi yaxshi yurmoq. bichon, onne

 n kichkina baroq it. 

bichonner

 I. vt 1. erkalanib, nozlanib ishini bitirmoq; II. se bichonner vpr 

o‘ziga oro bermoq, yasanmoq. 

bicolore


 adj ikki rangli, qo‘sh rangli. 

bicoque


 nf uycha. 

bicorne


 adj ikki shoxli (bosh kiyim). 

bicot


 nm fam uloq, echki bolasi. 

bicyclette

 nf velosiped. 

bidasse


 nm fam askar. 

bide


1

 

nm fam qorin. bide

2

 nm fam muvaffaqiyatsizlik (spektakl); faire un bide muvaffaqiyatsiz 

chiqmoq (spektakl). 

bidet

 nm 1. kichkina ot; 2. bide (yuvinadigan rakovina). bidoche

 nf fam go‘sht. 

bidon

  nm  1.  bidon;  2.  flyaga  (soldatlarning  ovqat  soladigan  idishi);  3. qorincha; 4. yolg‘on; c’est du bidon bu yolg‘on, bo‘ lmagan gap. 

bidonner


 

(se)


 vpr ko‘p kulmoq. 

bidonville

 nm shaharning eng xaroba qismi. 

bidule


 nm fam narsa. 

bief


 nm 1. ikki shovva orasidagi suv yo‘li; 2. nov (tegirmonda). 

bielle


 nf shatun. 

bien


1

 

I. adv 1. yaxshi; très bien, fort bien juda yaxshi, juda soz; voilà qui va bien mana  juda a’ lo;  se porter bien,  aller bien o‘zini yaxshi  his  qilmoq; 

mener  à bien  ishni muvaffaqiyatli  tugatmoq; 2. ko‘p,  juda, bemalol; bien de 

ko‘p; bien d’autres ko‘pincha  boshqalar; il  l’a bien  mérité  u bunga arziydi; 

je vous ai donné bien de la peine men sizni ko‘p tashvishga qo‘ydim; il y a 

bien deux ans mana bemalol ikki yil bo‘ldi; je veux bien men roziman; bien 

à tort bekorga;  être bien,  être du dernier bien avec  qqn kim bilandir juda 

yaxshi  munosabatda  bo‘ lmoq;  bien  entendu  o‘z-o‘zidan  ma’lumki;  loc  conj 

bien  que  qaramasdan;  II.  adj  1.  yaxshi;  2.  yoqimli;  cette  femme  est  bien 

yoqim toy ayol. 

bien


2

 

nm  1.  yaxshilik,  ezgulik;  pour  le  bien  de  la  Patrie  Vatan  ezguligi uchun;  faire  du  bien  à  qqn  kimgadir  yaxshilik  qilmoq;  homme  de  bien 

to‘g‘ri,  sof  odam;  2.  yaxshilik,  foyda;  cela  lui  fit  grand  bien  u  bunga  katta 

yordam berdi; 3. mol-mulk, egalik; biens  meubles, biens  mobiliers ko‘char 

mulk; biens immeubles, biens immobiliers ko‘chmas mulk; le bien da la 

nation  umumxalq  mulki;  avoir  du  bien  mulkka  ega  bo‘lmoq;  4.  pl  baholar, 

narx-navo. 

bien-aimé, ée

 I. adj juda sevimli; II. n oshiq, ma’shuq, xushtor, yor. 

bien-être

 nm 1. yaxsi his qilish; 2. farovonlik, mo‘l-ko‘lchilik; 3. qulaylik. 

bienfaisance

 nf xayr-saxovat, ehson, muhtojlarga yordam berish; œuvre 

de bienfaisance xayr-saxovat jamiyati. 

bienfaisant, ante

 adj 1. muruvvatli, saxovatli, xayrli; 2. barakali, foydali. 

bienfait


  nm  1.  muruvvat,  himmat,  saxovat,  yaxshilik;  rendre,  accorder 

un bienfait muruvvat ko‘rsatmoq; 2. foyda. 

bienfaiteur,  trice

  n  xayr-ehson  qiluvchi,  saxovatpesha,  muhtojlarga 

yordam qiluvchi shaxs. 

bien-fondé

 nm asoslilik, asoslanganlik, isbotlanganlik. 

bien-fonds, 

pl 

biens-fonds nm ko‘chmas mulk. 

bienheureux, euse

 adj baxtli. 

biennal, ale, aux

 I. adj ikki yillik; II.  nm festival, ko‘rgazma (har ikki yilda 

bir marta o‘tkaziladigan). 

bienséance

 nf odob, tartib; xushxulqlik, odamshavandalik. 

bienséant, ante

 adj durust, binoyidek, yaxshi. 

bientôt

  adv  tezda,  yaqinda;  loc  adv  à  bientôt!  yaqin  kunlarda ko‘rishguncha! 

bienveillance

  nf  kimsaga  yaxshilik  istash,  mehribonlik,  mehr-muruvvat 

ko‘rsatish, xayrixohlik qilish. 

bienveillant, ante

 adj yaxshi, mehrli, saxovatli, xayrixoh. 

bienvenue

  nf  1.  xush  kelibsiz;  souhaiter  la  bienvenue  qadam  ranjida 

qilgani uchun olqishlamoq; 2. sam imiy kutib olish. 

bière


1

 

nf pivo. bière

2

 nf tobut. 

biffer


 vt o‘chirmoq. 

biffin


 nm vx piyoda askar. 

bifteck


 nm bifshteks. 

bifurcation

 nf ikki yo‘nalishda bo‘lish; ikki sohada ishlash. 

bifurquer

  vi  1.  ikkiga  bo‘linmoq;  2.  boshqa  yo‘ldan  ketm oq,  bir  yo‘ldan 

chiqib, ikkinchisidan ketmoq. 

bigamie

 nf ikki xotinlilik, ikki erlilik. bigarré

 vt rang-barang, ola-bula qilib yubormoq. 

bigarrure

 nf ola-bulalik, ola-chiporlik. 

bigler

 vi ko‘z qirini tashlamoq, yashirin qaramoq. bigleux, euse

 adj g‘ilay, g‘ilay ko‘z. 

bigophone

 nm fam telefon. 

bigorneau

 nm yeyiladigan chig‘anoq. 

bigot, ote

 I. adj riyokor, munofiq; II. n riyokor, munofiq odam. 

bigoterie

 nf riyokorlik, ikkiyuzlamachilik, munofiqlik. 

bijou, 

pl 


bijoux

 nm 1. qimmatbaho taqinchoq; 2. go‘zal, zebo, ajoyib. 

bijouterie

  nf  1.  zargarlik  do‘koni;  2.  zargarlik  buyumlari  savdosi;  3. 

bijuteriya (zargarlik buyumi). 

bijoutier, ière

 n zargar. 

bikini


 nm bikini, cho‘milish kiyimi. 

bilan


 nm yakun; bilan actif ijobiy natija; bilan passif salbiy natija; faire le 

bilan yakun qilmoq. 

bilatéral, ale, aux

 adj ikki tomonlama, ikki yoqlama, o‘zaro. 

bile

 nf 1. o‘ t, safro; 2. fig jahl, zarda, zahar. biler

 

(se) vpr tushkunlikka tushmoq, o‘z jahlini o‘zi chiqarmoq. 

biliaire


 adj o‘tga, safroga oid. 

bilieux,  euse

  adj  1.  o‘ tga,  safroga  oid;  2.  badjahl,  serzarda;  3.  sariq 

kasalga oid. 

bilingue

  adj  ikki  tilli,  ikki  tilda  (narsa,  kitob);  ikki  tilda  bemalol  gaplasha 

oladigan (odam); ikki tilda gaplashiladigan (joy). 

billard


  nm  1;  bilyard;  boule  de  billard  bilyard  kiyi;  2.  bilyardxona;  3. 

jarrohlik stoli. 

bille

1

 nf 1. soqqa; stylo à bille sharikli ruchka; 2. kulgili yuz, bashara. 

bille


2

 

nf g‘o‘la. billet

 nm 1. qisqa maktub, xat; billet d’invitation  taklifnoma; billet doux 

dil  izhori, sevgi xati; 2. chipta; billet d’aller et retour borib-kelish chiptasi; 3. 

veksel,  qarz  hujjati,  qarz  olganlik  haqidagi  tilxat;  billet  de  banque  kredit 

qog‘ozi; 4. order; billet de logement uyga order, uy uchun order. 

billevesée

 nf bema’ni gap, safsata. 

billot


 nm 1. kunda; 2. to‘nka, to‘ngak. 

bimane


 adj ikki qo‘lli, qo‘li ikkita bo‘lgan. 

bimbeloterie

  nf  1.  o‘yinchoqlar;  2.  o‘yinchoqlar  savdosi;  3.  eski-tuski, 

lash-lush. 

bimensuel, elle

 adj ikki haftali, oyda ikki marta chiqadigan. 

bimoteur

 I. adj ikki motorli; II. nm ikki motorli samolyot. 

binaire

  adj  1.  ikkilangan,  ikki  marta  ortiq  bo‘lgan;  2.  ikki  elementdan tuzilgan. 

binage


  nm  chopiq,  qator  oralariga  ishlov  berish;  faire  le  binage  des 

pommes de terre kartoshkani chopiq qilmoq. 

biner

 vt qator oralariga ishlov bermoq. binette

 nf aft, bashara. 

biniou

 nm volinka (dam bilan chalinadigan rus xalq cholg‘u asbobi). binocle

 nm qistirma ko‘zoynak. 

binoculaire

 adj ikki ko‘zli. 

binôme

 nm binom, ikkihad. BIOCHIMIE

 

BLIZZARD 

 

 68 

biochimie

 nf biokimyo. 

biographie

 nf biografiya. 

biologie


 nf biologiya; biologie agricole agrobiologiya. 

biologique

 adj biologik, biologiyaga oid. 

biologiste

 n biolog. 

bionique


 nf bionika (kibernetikaning tirik organizmlar tuzilishi va faoliyatini 

o‘rganish  asosida  texnika  muammolarini  hal  etish  bilan  shug‘ullanadigan 

bo‘limi). 

biophysique

 nf biofizika. 

biopsie


 nf biopsiya (tibbiyot sohasida). 

bioxyde


 nm ikki barobar ko‘p kislorod bilan qorishilgan. 

bipartite

 adj 1. ikki qismli;  2. ikki partiyali; système bipartite  ikki partiyali 

tuzum. 


bipède

 I. adj ikki oyoqli; II. nm ikki oyoqli hayvon. 

biplan

 nm ikki qanotli samolyot. bipolaire

 adj ikki qutbli. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling