Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet26/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   238

bique

 nf 1. fam echki; 2. péj qari kampir; 3. grande bique katta, barvasta qiz. 

biquet, ette

 n echki bolasi, uloq. 

birbe


 nm péj chol, boboy. 

biréacteur

 nm ikki reaktiv dvigatelli samolyot. 

bis


1

 

adj kul rang, jigar. bis

2

 I. adv yana, tag‘in; II. nm ikki marta, takror. 

bisaïeul, eule

 n boboning, buvining otasi, onasi, katta bobo, katta buvi. 

bisannuel, elle

 adj ikki yillik. 

bisbille


  nf  fam  chap  bo‘lish,  hech  narsadan-hech  narsa  yo‘q  chapinish; 

être en bisbille chap bo‘ lmoq, po‘m chiqmoq. 

biscornu, ue

 adj 1. ikki shoxli; 2. kulgili; idée biscornue g‘alati fikr. 

biscotte

 nf to‘g‘rab qotirilgan non. 

biscuit

 nm 1. suxari; 2. biskvit (pecheniy turi). bise

1

 nf shimoldan esayotgan shamol. 

bise


2

 

nf fam bo‘sa. biseau

 nm 1. to‘mtoq chet; le biseau d’une vitre oynaning to‘m toqlangan 

cheti; 2. qirrani oluvchi asbob. 

bisexué, ée

 adj ikki jinsli (o‘simlik). 

bismuth


 nm vismut (kimyoviy element va undan tayyorlangan dori). 

bison


 nm 1. bizon (Shimoliy Amerika qo‘tosi); 2. qo‘ tos. 

bisou


 nm fam o‘pich, bo‘sa. 

bisque


 

nf qisqichbaqali sho‘rva. 

bisquer

 vi g‘azabga to‘ lmoq, g‘azabdan o‘zini yo‘qotmoq. bissectrice

 nf bissektrisa. 

bisser

 vt talabni ikkinchi marta qondirmoq. bissextile

 adj f kabisa (yil). 

bistouri

 nm jarrohlik tig‘i, skalpel. 

bistre

 I. nm jigarrang bo‘yoq; II. adj teint bistre qoramag‘iz yuz. bistré, ée

 adj qora mag‘iz. 

bistrot

 nm 1. qahvaxona; 2. qahvaxonachi. bitume

 nm bitum, qora saqich (tomlar, asfaltlarga ishlatiladigan qora moy, 

saqich). 

biture


 nf mastlik, sarxushlik, kayf bo‘lish. 

bivouac


 nm lashkargoh, qo‘shin qo‘ngan ochiq joy. 

bizarre


 adj g‘alati, taajjubli; g‘ayritabiiy. 

bizarrement

 adv g‘alati, g‘ayrioddiy. 

bizarrerie

 nf g‘alatilik, g‘ayrioddiylik. 

bizness


 voir business. 

bizut


 nm fam birinchi sinf yoki bosqich o‘quvchilariga berilgan nom. 

blablabla

 nm fam behuda vaysash. 

black


 anglic fam I. n negr, zangi, zanji; II. adj negr, negrlarga oid. 

blackbouler

 vt 1. saylovdan o‘ tkazmaslik; 2. im tohondan o‘ ta olmaslik. 

black-out

  nm  maskirovka  qilish  (urush  vaqtida  harbiy  mashinalarni  

dushman sezmasligi uchun bo‘yash). 

blafard, arde

 adj oqish, oqimtir. 

blague

1

 nf tamaki xalta. blague

2

 nf 1. hazil; blague  à part  hazilning vaqti emas; prendre qqch à 

la blague hazilga olmoq; 2. yolg‘on. 

blaguer

 vi hazillashmoq, hazil qilib kulmoq. blagueur, euse

 adj hazilkash. 

blair

 nm 1. burun; 2. bashara. blaireau

 nm 1. bo‘rsiq; 2. soqol olish cho‘ tkasi. 

blairer

 vt kimnidir xush ko‘rmoq, yoqtirmoq. blâmable

 adj tanbehga loyiq. 

blâme

  nm  tanbeh,  ta’na,  hayfsan;  encourir  le  blâme  tanbeh  olmoq, hayfsan olmoq. 

blâmer


 vt (qqn de qqch) tanbeh bermoq, tanqid qilmoq; jazolamoq. 

blanc


1

,  blanche

  I.  adj  oq;  cheveux  blancs  oq  sochlar;  voix  blanche 

ifodasiz  ovoz;  nuit  blanche  uyqusiz  tun;  arme  blanche  sovuq  qurol; 

mariage blanc kelishilgan nikoh; II. n  oq, oq odam, oq erkak, ayol (odamlar 

irqi haqida). 

blanc

2

 nm 1. oq rang,  oq  bo‘yoq;  s’habiller en blanc  oq kiymoq;  mettre 

qqn en blanc kimnidir ship-shiydam qilmoq; dire blanc et noir dam unday, 

dam  bunday  gapirmoq;  2.  bo‘sh,  ochiq  qolgan  joy;  laisser  un  blanc  bo‘sh 

qoldirmoq; 3. ich kiyim; 4. oq bo‘yoq; 5. oq vino; 6. tuxumning oqi. 

blanc-bec, 

pl 


blancs-becs

  nm  ona  suti  og‘zidan  ketmagan  odam, 

go‘dak, xom, g‘o‘r odam. 

blancheur

 nf oqlik, oppoqlik, oq rang. 

blanchiment

 nm 1. oqlash; 2. devorlarni oqlash. 

blanchir


  I.  vt  1.  oqlamoq,  oqqa  bo‘yamoq;  2.  yuvmoq,  artmoq;  3. 

yaltiratmoq; 4. qaynoq suv quymoq; 5. oqlamoq; II. vi oqarmoq. 

blanchissage

 nm kir yuvish; tozalash, oqlash. 

blanchissement

 nm oqartirish; oqarishning paydo bo‘lishi. 

blanchisserie

 nf kir yuvish joyi, kiyimlarni kimyoviy tozalash muassasasi. 

blanchisseur, euse

 n kir yuvuvchi. 

blanquette

 nf 1. ko‘pikli oq vino; 2. qovurilgan buzoq go‘shti. 

blasé, ée

 adj befarq, hafsalasiz, e’ tiborsiz. 

blaser (se)

 vpr befarqlashmoq, hafsalasizlashmoq. 

blason

 nm gerb, nishon, tug‘ro. blasphème

 nm xudoni, dinni tahqirlash, xudoga shak keltirish, kufr. 

blasphémer

 I. vi xudoga shak keltirmoq; II. vt yomonlamoq,  qoralamoq, 

koyimoq. 

blatte


 nf suvarak (hasharot). 

blazer


 nm sport kiyimi. 

blé


 nm 1. bug‘doy, don; 2. blé noir grechka. 

blême


 adj 1. murdadek rangpar, rangi-quti o‘chgan;  2. xira, rangi ketgan, 

nursiz. 


blêmir

 vi rangi o‘chmoq. 

blesser

 vt 1. jarohatlamoq, yaralamoq, yarador qilmoq; zarar yetkazmoq, ziyon  keltirmoq;  2.  chaqa  qilmoq,  shilmoq,  urmoq,  og‘ritm oq,  siqmoq  (oyoq 

kiyimi); ce soulier me blesse tufli oyog‘ imni siqyapti; 3. haqorat qilmoq, xafa 

qilmoq, ko‘nglini qoldirmoq; blesser des intérêts manfaatdor bo‘lmoq. 

blessure


 nf 1. jarohat, yara, chandiq; 2. haqorat, diltanglik. 

blet, blette

 adj pishib ezilgan, hil-hil pishgan, g‘arq pishgan. 

blette


 

nf voir bette. 

bleu,  bleue

  I.  adj  1.  moviy  rang,  zangori,  ko‘k;  bleu  horizon  ko‘m-ko‘k 

yfq;  2.  colère  bleue  g‘azab,  nafrat;  II.  nm  1.  havo  rang,  zangori,  ko‘k  tus; 

bleu clair  och havo rang; bleu  marine qoram tir havo rang; 2. ko‘k (tanada, 

zarba asorati); 3. xizmatda yangi, yosh askar; 4. ish kiyim i, kombinezon. 

bleuâtre


 adj havo rangli, ko‘kim tir. 

bleuet


 nm bo‘tako‘z, kakra. 

bleuir


 I. vt ko‘kka bo‘yamoq; II. vi ko‘karmoq, ko‘k tusga kirmoq. 

bleuté, ée

 adj ko‘kishroq, ko‘kimtirroq. 

blindage


 nm zirhlash. 

blindé, ée

 adj zirhlangan, zirhli; train blindé bronepoyezd. 

blinder


 vt zirhlamoq, zirh bilan qoplamoq. 

blizzard


 nm qor bo‘roni. 

BLOC

 

BONASSE 

 

 69 

bloc


  nm  1.  katta  bo‘lak,  palaxsa;  2.  blok;  loc  adv  en  bloc  butunligicha, 

ko‘tarasiga;  nier  en  bloc  butunlay  rad  etm oq;  3.  polit  blok;  bloc  des 

gauches  so‘l  kuchlarning  birlashuvi,  bloki;  4.  komplekt;  5.  g‘o‘la,  g‘o‘lacha, 

kesik; 6. bloknot; 7. qamoq; mettre, envoyer au bloc qamamoq. 

blocage

  nm  1.  to‘sish;  blocage  automatique  avtoblokirovka;  blocage des salaires oylikni ushlab qolish; blocage des prix narxlarni saqlab  turish; 

2. qulflash, zanjirlash. 

blockhaus

 nm blokgaus, istehkom. 

blocus

 nm blokada. blond, onde

 I. adj oq, malla sochli; II. n oq-sarg‘ish rangli odam. 

blondasse

 adj soch-soqoli oqish, oqim tir. 

blondeur

 nf oltinday sap-sariq, oltin tusli, zarrin. 

blondin

 I. adj oq-malla, sarg‘ ish sochli; II. nm oq rangli odam. blondinet

 nm sarg‘ish sochli, malla sochli kishi. 

blondir

 vi sarg‘aymoq, oqarmoq, yaltiramoq. bloquer

  I.  vt  1.  to‘smoq;  qamal  qilmoq;  2.  yopiq  holatda  saqlamoq;  3. 

to‘xtatm oq;  bloquer les  salaires maosh berishni  to‘xtatmoq; II. se bloquer 

vpr to‘xtamoq, to‘xtab qolmoq. 

blottir

 

(se) vpr g‘uj bo‘lib yotm oq, kulala  tushib yotmoq; suyanib yotmoq, 

yonboshlamoq. 

blouse

  nf  1.  yaxtak;  2.  xalat,  ish  kiyimi;  les  blouses  blanches  tibbiy xodimlar (vrachlar, hamshiralar); 3. ayollar ko‘ylagi. 

blouser


1

 

vi tanaga yopishib turmoq. blouser

2

 vt aldamoq. 

blouson


 nm nimcha; blouson fourré mo‘yna nimcha. 

blue-jean

 nm jinsi. 

blues


 nm jaz musiqasi. 

bluet


 nm voir bleuet. 

bluff


 nm mubolag‘a. 

bluffer


 vt mubolag‘a qilmoq, aldashga urunmoq. 

bluffeur, euse

 n et adj ko‘z bo‘yamachi, aldoqchi, aldovchi. 

blutage


 nm elash. 

bluter


 vt un elamoq, undan kepakni ajratmoq. 

boa


 nm 1. boa, bo‘g‘ma ilon; 2. mo‘ynadan qilingan sharf. 

bobard


  nm  yolg‘on-yashiq  behuda  gaplar,  to‘qima,  uydirma;  raconter 

des bobards to‘qimoq (yolg‘on gaplarni). 

bobèche

 nf shamdon kungurasi. bobinage

 nm 1. g‘altaklash, g‘altakka o‘rash; 2. kalava. 

bobine

 nf g‘altak, o‘ram; bobine d’allumage o‘ t oldirish g‘altagi. bobiner

 vt g‘altakka o‘ramoq. 

bobo

 nm og‘riq, og‘riydigan joy; faire bobo og‘riq keltirmoq. bobsleigh

 nm bobsley (sport o‘yini). 

bocage

 nm kichkina o‘rmon, daraxtzor. bocal

 nm banka, shisha idish. 

boche

 nm olmon. bock

 nm pivo shisha idishi; 2. bir krujka pivo. 

bœuf

  nm  1.  mol,  ho‘kiz;  le  bœuf  gras  so‘qim;  2.  bœuf,  du  bœuf  mol go‘shti. 

bof


  intj  fu,  qarang-a  (kinoya,  kesatiq,  befarqlik,  ishonmaslik,  bepisandlik 

kabilarni bildiradi). 

bogue

 nf kashtanning po‘sti. bohème

  n  jamiyatga  aralashmasdan,  betartib,  pala-partish  hayot 

kechiradigan odam (asosan san’at ahli). 

bohémien, ienne

 I. adj lo‘li, lo‘lilarga oid; II. n daydi, darbadar. 

boire


1

 

vt  1.  ichmoq,  chanqog‘ ini  qondirmoq;  boire  à  sa  soif,  boire  son soûl chanqog‘ ini qondirmoq; boire tout d’un trait bir ko‘tarishda ichmoq; 2. 

vino  ichmoq,  mast  bo‘lmoq;  boire  à  la  santé  de  qqn  kimningdir  sog‘lig‘i 

uchun ichmoq, ko‘ tarmoq; 3. shimmoq, tortmoq, so‘rmoq. 

boire


2

 

nm ichimlik. bois

  nm  1.  o‘rmon,  daraxtzor;  bois  conifère  ignabargli  o‘rmon;  2. 

yog‘och;  o‘tin;  bois  de  chauffage,  bois  à  brûler  o‘ tin;  bois  mort  sinib 

tushgan daraxtlar, shoxlar;  3. shox (kiyik haqida); 4.  dasta, sop, yog‘och; 5. 

mayda-chuyda, lash-lush; les bois de justice gilyotina, bosh oladigan jodi. 

boisage


  nm  1.  daraxtzor  barpo  etish,  ko‘chat  o‘ tqazish;  2.  yog‘och 

qoplama; 3. krep, yupqa g‘ijim gazmol. 

boisé, ée

 adj 1. serdaraxt, o‘rmonli; 2. ishlab chiqilgan, pardoz berilgan. 

boisement

 nm daraxtzor barpo etish, ko‘chat o‘ tqazish. 

boiserie

 nf 1. yog‘och qoplangan devor; 2. duradgorlik ishlari. 

boisseau

  nm  1.  quruq  narsalar  o‘lchanadigan  sig‘im  (idish);  2.  mettre, 

tenir  sous  le  boisseau  yashirmoq;  mettre  la  lumière  sous  le  boisseau 

haqiqatni odamlardan yashirmoq. 

boisson

 nf 1. ichish;  ichimlik; 2. mast qiluvchi  ichimlik; être adonné à  la boisson  ichkilikka  berilmoq,  mukkasidan  ketmoq;  être  pris  de  boisson 

mast bo‘lmoq. 

boîte

 nf 1. quti; boîte à  malices sehrgar qutisi, boîte aux lettres  pochta qutisi, boîte d’allumettes gugurt qutisi, boîte à musique ochilganda musiqa 

chalinadigan  quticha;  boîte  crânienne  miya  qopqog‘i;  2.  fam  péj  uy,  bino, 

ishxona,  ish  joyi;  boîte  de  nuit  ou  ellipt  boîte  tungi  ko‘ngil  ochish  joyi, 

diskoteka; 3. arg litsey. 

boiter

 vi oqsamoq. boiterie

 nf oqsoqlik. 

boiteux, euse

 adj oqsoq, cho‘loq. 

boîtier

 nm soat mexanizmi qutisi, cho‘ntak fonari qutisi. bol

1

 nm 1. piyola, kosa; 2. bir luqma. 

bol


2

 nm omad. 

bolchevique

 adj bolshevik. 

bolchevisme

 nm bolshevizm. 

boléro

 nm 1. bolero (o‘yin, kuy); 2. bolero (ayollar koftasi). bolet

 nm barmoqlar orasidagi qichish. 

bolide

 nm asteroid, samoviy jism. bombance

 nf to‘kin-sochin kichik ziyofat, xonaki bazm. 

bombarde

 nf manjanaq. 

bombarder

  vt  1.  bombardimon  qilmoq;  2.  unvonni  oshirmoq;  3. 

majburiyat yuklamoq. 

bombardement

 nm bombardimon. 

bombardier

  nm  1.  bombardimonchi  samolyot;  2.  uchuvchi 

bombardimonchi. 

bombe

1

 nf  1.  bomba,  aviabomba;  bombe  atomique  atom  bombasi; 

bombe  à  hydrogène  vodorod  bombasi;  bombe  à  gaz  kimyoviy  bomba; 

lancer des bombes bomba tashlamoq; 2. gaz ballon; 3. jokey bosh kiyimi. 

bombe


2

 

nf fam bayram, bazm, aysh-ishrat (ichkilik ko‘p ichiladigan). bombé, ée

 adj qavariq, do‘ng, bo‘rtib chiqqan. 

bomber

  I.  vt  shishirmoq;  bomber  la  poitrine  ko‘kragini  do‘ppaytirmoq, ko‘kragini shishirmoq; II. vi shishmoq, shishib chiqmoq, do‘ng bo‘lmoq, g‘urra 

bo‘lmoq. 

bombyx

  nm  1.  ipak  qurti  kapalagi;  2.  daraxtlarga  zarar  keltiruvchi  ba’zi kapalaklar. 

bon


1

, bonne


 adj 1. yaxshi; bon garçon, bon diable, bon bougre dilkash 

odam, suhbatning joni; bonnes gens yaxshi odam lar; bonne année serhosil 

yil;  Bonne  année!  Yangi  yilingiz  bilan!  bonne  nouvelle  xushxabar;  bonne 

nuit  xayrli  tun;  bon  voyage  oq  yo‘l;  il  fait  bon  havo  yaxshi;  bonne  foi 

olijanoblik, sof yuraklilik; ishonch; les gens de bonne volonté yaxshi niyatli 

odamlar;  2.  yaroqli,  foydali;  bon  pour  deux  personnes  ikki  kishilik;  bon  à 

rien hech narsaga yaramaydi; 3. katta, ulkan, bisyor, ko‘p; une bonne fièvre 

bezgak;  loc  adv  pour  de  bon,  tout  de  bon  haqiqatan,  haqiqatda;  à  quoi 

bon nimaga, nima uchun. 

bon


2

 

nm 1. yaxshilik, ezgulik; il a du bon uning yaxshi tomonlari bor; il y a du bon ish tekis ketyapti; 2. chipta; bon de séjour yo‘llanma; bon de repas 

tushlik uchun chipta; 3. sotish va sotib olish uchun guvohnoma. 

bonace

  nf  1.  o‘ta  tinchlik,  jimjitlik,  sokinlik  (dengizda);  2.  orom,  huzur-halovat, tinchlik, osoyishtalik. 

bonapartisme

 nm bonapartizm. 

bonasse


 adj xushfe’ l, xushmuomala, muloyim, ko‘ngli ochiq. 

BONBON

 

BOUCHE 

 

 70 

bonbon 


nm konfet; bonbon fondant meva shirasi va shakardan qilingan 

yumshoq  konfet;  bonbon  fourré  oddiy  karamel;  bonbon  acidulé,  bonbon 

anglais obaki, obakidandon. 

bonbonne 

nf  og‘zi  tor,  dumaloq  idish;  siqilgan  yoki  suyultirilgan  gaz 

solinadigan idish; shisha ballon. 

bonbonnière 

nf chiroyli, bejirim konfet qutisi. 

bond 

nm  1.  sakrash;  to‘pning  sakrashi;  bond  de  côté  yon  tomonga sakrash;  prendre  la  balle  au  bond  uchib  kelayotgan  to‘pni  ilib  olmoq; 

développement  par  bond  sakrash  usuli  bilan  rivojlanish;  faire  faux  bond 

aldamoq, yakun  qilmoq; d’un bond, du premier bond  darhol,  to‘satdan; 2. 

mil uloqtirish. 

bonde

  nf  idish  tagidagi  jo‘mrak;  suyuqlikni  chiqarib  yuborishga  yoki suyuqlik  bilan  to‘ldirishga  mo‘ljallangan  teshik  (bochka,  rakovina,  vanna, 

basseyn va hokazo). 

bondé, ée

 adj limmo-lim, liq to‘la; salle bondé liq to‘la zal. 

bondir

 vi 1. sakramoq; bondir de joie xursandlikdan sakramoq; cela fait bondir  bu  ablahlik;  faire  bondir  les  prix  narxlarni  oshirib  yubormoq;  2. 

tashlanmoq,  intilmoq;  bondir  à  l’assaut  hujumga  tashlanmoq;  bondir  aux 

conclusions qat’iyatlik bilan xulosaga kelmoq. 

bondissant, ante

 adj sakrovchi, sakrayotgan. 

bondissement

 nm sakrash. 

bonheur


  nm  I.  baxt,  saodat,  omad;  II.  huzur-halovat,  eson-omonlik; 

porter bonheur baxt keltirmoq; au petit bonheur tavakkaliga. 

bonhomie

 nf xushfe’llik, xushmuomalalik. 

bonhomme, 

pl 


bonshommes

  I.  nm  1.  xushmuomalali  odam;  kichikfe’l 

odam;  2.  odam,  odamcha;  un  petit  bonhomme  o‘g‘il  bolacha;  3.  azizim, 

jonim (murojaat qilish paytida); II. adj xushfe’l, xushmuomala, ko‘ngilchan. 

boniche

 nf xizmatkor, oqsoch. bonification

  nf  1.  yaxshilanish,  tuzalish,  sog‘ayish;  2.  sanoatni 

sog‘lomlashtirish, bonifikatsiya. 

bonifier


 vt yaxshilamoq. 

boniment


  nm  1.  molini  maqtash;  aldoqchining  reklamasi;  chaqirish, 

chorlash (yarmarkalarda); 2. bekorchi gap, safsata. 

bonimenteur

 n et adj jarchi, chaqiruvchi. 

bonjour

  I.  nm salomlashish,  assalomu-alaykum;  II.  intj  salom,  assalomu alaykum; xayr. 

bonne


  nf  xizmatkor,  uy  xizmatkori,  oqsoch;  bonne  d’enfant  enaga; 

bonne à tout faire uydagi hamma ishlarni bajaruvchi xizmatkor. 

bonne-maman, 

pl 


bonnes-mamans

 nf buvi, ena, oyi. 

bonnement

  adv  1.  oq  ko‘ngil  bilan,  sofdillik  bilan,  samimiyat  bilan;  2. 

faqat, xolos. 

bonnet


 nm 1. bosh kiyim; bonnet de cuisinier oshpazlar kiyadigan bosh 

kiyim;  bonnet  de  nuit  tunda  kiyib  yotiladigan  bosh  kiyim;  bonnet  de 

fourrure mo‘yna telpak; bonnet à poil ayiq terisidan qilingan telpak; avoir la 

tête près du bonnet  tez jahli chiqmoq, g‘ijinib, g‘azablanib ketmoq; parler à 

son bonnet o‘zi bilan o‘zi gaplashmoq; mettre son bonnet de travers chap 

oyoqda turmoq; prendre sous son bonnet  tomdan olib gapirmoq,  to‘qimoq; 

il  a  pris  cela  sous  son  bonnet  bu  uning  uydirmasi,  to‘qimasi;  opiner  du 

bonnet  boshqalarning  fikri  bilan  kelishmoq;  être  triste  comme  un  bonnet 

de nuit xafa, dilabgor, dilshikast bo‘lmoq, ma’yuslanmoq, g‘amga botm oq; 2. 

chandiq, yamoq, bitgan yaraning o‘rni. 

bonneteau

 nm uch qarta o‘yini. 

bonneterie

 nf 1. trikotaj buyumlar; 2. trikotaj buyumlari savdosi. 

bon-papa, 

pl 


bons-papas

 nm bobo, ota. 

bonsoir

 I. nm kechqurungi salomlashish; II. intj kechqurungi salom. bonté

  nf  1.  yaxshilik,  ezgulik,  yaxshi  ish;  ayez  la  bonté  marhamat  qilib, 

agar malol kelmasa; 2. sifatlilik, sifati yaxshilik. 

bonze


 nm budda ruhoniysi, bonza. 

bookmaker

 nm bukmeker (ot poygasida pul to‘plovchi shaxs). 

boom


 nm iqtisodiy sakrash, ko‘z ko‘rib quloq eshitmagan. 

boomerang

 nm bumerang. 

boqueteau

 nm kichkina o‘rmon, o‘rmoncha. 

borborygme

 nm qorinning g‘uldirashi. 

bord


 nm 1. qirg‘oq; bord de la piste chet,  qirg‘oq, yo‘l qirg‘og‘i; 2. sahn 

(kema); à bord bortda; monter à bord ko‘ tarilmoq (kemaga, samolyotga). 

bordage

 nm kema tirqishini bekitadigan yupqa taxta yoki tunuka. bordeaux

 I. nm bordo vinosi; II. adj inv to‘q qizil. 

bordée

 nf vaxta, kemada navbatchilik, posbonlik. bordel

 nm vulg fohishaxona. 

border

 vt 1. hoshiya solmoq,  jildlamoq; 2.  o‘tqazmoq (ko‘chat,  daraxt);  3. chetda turmoq. 

bordereau

 nm 1. vedomost; bordereau de salaire maosh vedomosti;  2. 

ro‘yxat; bordereau d’envoi ilova qog‘ozi. 

bordure

  nf  qirg‘oq,  chet,  bort;  bordure  de  fourrure  mo‘ynali  chet; bordure  d’un  bois  o‘rmonning  cheti;  en  bordure  de  chetda;  disposer  en 

bordure kiyimlarning chetiga hoshiya qilmoq. 

bore

 nm chim bor. boréal, ale, aux

 adj shimoliy; aurore boréale shimol yog‘dusi. 

borgne

 I. adj qiyshiq, bir ko‘z; II. n qiyshiq ko‘zli odam. borne

 nf 1. chegara belgisi; 2. kilometr; 3. qisqich, iskanja. 

borné,  ée

 adj cheklangan, miqdorlangan;  esprit borné kaltafahm; il  est 

borné u uzoqni ko‘rolmaydigan odam. 

borner


 I. vt 1. chegaralamoq; 2. cheklamoq;  tiyib qo‘ymoq; II. se borner 

vpr cheklanmoq. 

bosco

 nm botsman, kema harakatlarini kuzatuvchi. bosquet

 nm kichkina o‘rmon. 

bosse

  nf  1.  g‘urra,  shish;  2.  bukur;  3.  layoqat;  avoir  la  bosse  du commerce savdoga layoqatli bo‘lmoq; 4. o‘rkach; 5. do‘nglik. 

bosseler


 vt o‘nqir-cho‘nqir qilmoq. 

bosser


  I.  vi  ishlamoq;  II.  vt  ishlamoq,  tayyorlamoq;  bosser  un  examen 

imtihonga qattiq tayyorlanmoq. 

bossu, ue

 adj bukri; rire comme un bossu yiqilib qolguncha kulmoq. 

bossué, ée

 adj bo‘rtib chiqqan, do‘ng. 

boston

 nm 1. boston (qarta o‘yini); 2. boston (raqs). bot

 adj illatli oyoq. 

botanique

  I.  nf  botanika;  II.  adj  botanikaga  oid;  jardin  botanique 

botanika bog‘i. 

botaniste

 n botanik, botanika bilan shug‘ullanuvchi. 

botte


1

 

nf bog‘lam, bog‘, o‘ram, to‘plam, uyum; botte de roses gul dasta. botte

2

 nf  etik;  bottes  à  l’écuyère  qo‘nji  tizzadan  baland  etik;  bottes  de 

feutre piyma, kigiz etik. 

botte

3

 nf qilich bilan beriladigan zarba; fausse botte yolg‘ondakam hamla 

qilish  (qilichbozlikda);  allonger  une  botte  zarba  bermoq;  parer  une  botte 

zarbani  qaytarmoq;  porter,  pousser  une  botte  à  qqn  kutilmaganda  juda 

qattiq zarba bermoq. 

botter

  vt  1.  etik  tikib  bermoq;  2.  etik  kiydirmoq;  être  bien  botté  yaxshi oyoq kiyimini kiyib yurmoq; cela me botte bu meni qoniqtiradi. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling