Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   238

bottier


 nm etik tikadigan odam. 

bottillon

 nm etikcha. 

bottin


 nm telefon raqamlari kitobi. 

bottine


 nf botinka, qo‘njli oyoq kiyimi. 

botulisme

 nm botulizm, ovqatdan zaharlanish. 

boubou


 nm bubu (afrikaliklar kiyimi). 

bouc


 nm 1. taka, serka; bouc émissaire hamma baloga  to‘g‘anoq odam; 

2. echki soqol. 

boucan

1

 nm shovqin, gumburlash; c’est un boucan à ne pas s’entendre 

shunday shovqinki, hech narsani eshitib bo‘lmaydi; faire du boucan shovqin 

solmoq. 

boucan


2

 

nm  1.  dudxona  (go‘sht,  baliq  dudlaydigan  joy);  2.  dudlangan go‘sht. 

boucaner


1

 

vi yovvoyi buqalarni ovlashga bormoq (terisi uchun). boucaner

2

 vt dudlamoq (go‘sht, baliq). 

bouche 


nf  1.  og‘iz;  fermer  la  bouche  jim  bo‘lmoq;  garder  bouche 

cousue  sir  saqlamoq,  tilini  tiymoq;  2.  hayvonlar  lunji;  3.  kirish-chiqish; 

bouche du métro metroga kirish; 4. daryoning quyilish joyi. 


BOUCHÉ

 

BOURDONNER 

 

 71 

bouché,  ée

  adj  berkitib  qo‘yilgan,  tiqib  qo‘yilgan;  esprit  bouché  zehni 

past; bouché à l’émeri uquvsiz, kaltafahm. 

bouchée

 nf 1. bir luqma ovqat; manger une bouchée ozgina, yengilgina tamaddi  qilmoq;  ne  faire  qu’une  bouchée  de  tezda  yutmoq;  2.  mayda 

pecheniy; bouchée au chocolat shokoladli konfet. 

boucher

1

 I.  vt  yopmoq,  berkitmoq;  boucher  un  trou  teshikni  berkitmoq; 

II. se boucher vpr berkitmoq; se boucher les oreilles qulog‘ini berkitmoq. 

boucher

2

 nm 1. qassob; 2. no‘noq jarroh. 

bouchère


 nf go‘sht magazinining xo‘jayini. 

boucherie

  nf  1.  go‘sht  savdosi;  2.  go‘sht  do‘koni;  3.  fig  qirg‘in,  qirg‘in-

barot jang. 

bouchon

  nm  1.  tiqin;  2.  yo‘llarda  avtomobillar  to‘xtab  qolishi;  3.  qarmoq po‘kagi. 

bouchonner

 vt otni qashlog‘ich bilan qashlamoq; bovliq bilan artmoq. 

bouclage


 nm qo‘lga olmoq, tushirmoq, hibsga olmoq. 

boucle


  nf  1.  to‘qa,  kamar  to‘g‘asi;  2.  boucle,  boucle  d’oreille  zirak, 

baldoq; 3. ilmoq, sirtmoq, halqa; 4. halqa, chambar. 

boucler

 I. vt 1. tugma qadamoq, tugmalamoq; 2. fam yopmoq, berkitmoq; 3.  asir  olmoq;  4.  fam  tugatmoq;  5.  qisqartirmoq  (xizmatchilarni);  II.  vi  1. 

jingalak  qilmoq  (soch);  2.  ko‘tarilmoq,  kengaymoq;  III.  se  boucler  vpr  jim 

bo‘lmoq, og‘zini yummoq. 

bouddhisme

 nm buddaizm, budda dini. 

bouder


  I.  vi  1.  arazlamoq,  xafa  bo‘lmoq,  jahli  chiqmoq;  2.  oshirmoq 

(domino o‘yinlarida); II. vt 1. kimdandir jahli chiqmoq, kimgadir jahl qilmoq; 2. 

boykot qilmoq; bouder un appel chaqirig‘iga rad  javob bermoq; bouder les 

conférences ma’ruzalarga qatnashmaslik. 

bouderie

 nf norozilik; yomon kayfiyat, injiqlik. 

boudeur, euse

 I. adj norozi,  jahli chiqqan; II. n 1. javraqi odam, vaysaqi, 

ezma; 2. nf ikki kishilik divancha. 

boudin


  nm  1.  qondan  qilingan  kolbasa;  2.  kaltabaqay  ayol;  3.  dumaloq 

bosh barmoq. 

boudiné, ée

 adj tortilgan. 

boudiner

 vt tarang bo‘ lmoq, kiyimi tarang turmoq, siqib turmoq. 

boudoir

 nm 1. ayol pardozxonasi; 2. ustiga shakar sepilgan pishiriq. boue

 nf 1. loy; 2. pl balchiq; 3. loyqa. 

bouée

  nf  buy  (dengizdagi  ogohlantirish  belgilari);  bouée  de  sauvetage qutqararuv chambaragi (kemalarda). 

boueux


1

, euse


 adj loyqa, bo‘ tana. 

boueux


2

 

nm axlat tashuvchi. bouffant, ante

 adj hurpaygan; cheveux bouffants hurpaygan sochlar. 

bouffarde

 nf kalta trubka (chekish uchun). 

bouffe

1

 adj yengil, hazil. bouffe

2

 nf fam ovqat-povqat, osh-posh, yemish, yegulik. bouffée

 nf 1. bir yutum havo; 2. havo oqimi. 

bouffer

 

I.  vi  1.  shishmoq,  shishirmoq;  2.  dikkaymoq,  hurpaymoq;  II.  vt yemoq, yutmoq, yamlamay yutmoq. 

bouffetance

 nf fam ovqat-povqat, osh-posh, yemish, yegulik. 

bouffi,  ie

  adj  shishirilgan,  do‘mbira  qilingan;  shishgan;  visage  bouffi 

balandparvoz. 

bouffon, onne

 I. nm saroy qiziqchisi; II. adj masxaraboz, hazilkash. 

bouffonnerie

 nf hazilkashlik. 

bouge

 nm yomon qahvaxona. bougeoir

 nm shamdon. 

bouger

  I.  vi  1.  qimirlamoq;  2.  o‘zgarmoq;  3.  e’tiroz  bildirib  g‘alva ko‘tarmoq; II. vt fam siljitmoq, surilmoq. 

bougie


 nf 1. sham; 2. motorning chaqmoq chaquvchisi, svecha. 

bougnat


 nm ko‘mirfurush, ko‘mir sotuvchi. 

bougon, onne

 adj to‘ng. 

bougonner

 vi fam to‘ng‘illamoq, do‘ng‘illamoq, g‘udranmoq. 

bougre, esse

 fam I. n 1. nusxa;  2. yoqimsiz, g‘alati odam; 3.  nm norg‘ul 

yigit; II. intj jin ursin. 

bougrement

 adv fam juda ham, nihoyat darajada, benihoyat. 

boui-boui

  nm  fam  eng  past  darajali  kabare,  estradali  kafe,  kichkina 

restoran. 

bouillabaisse

 nf pomidor va ko‘katlar solingan baliq sho‘rva. 

bouillant, ante

 adj 1. qaynayotgan; 2. qiziqqon. 

bouille


 nf aft, bashara, yuz, chehra, kalla. 

bouilleur

 nm distillovchi, suyuqlikni tozalovchi. 

bouilli, ie

 I. adj qaynatilgan, qaynagan; II. nm qaynatilgan go‘sht. 

bouillie


 nf atala; bouillie d’avoine sulidan tayyorlangan bo‘tqa. 

bouillir


  I.  vi  qaynamoq;  faire  bouillir  qaynatmoq;  bouillir  de  colère 

g‘azabi qaynamoq; II. vt 1. qaynatmoq. 

bouilloire

 nf choynak, chovgum, qumg‘on. 

bouillon

 nm 1. sho‘rva ustidagi ko‘pik, qaynatma, qayla; bouillon maigre 

yog‘siz sho‘rva. 

bouillonnement

 nm 1. qaynash; 2. fig qaynash, jo‘shish. 

bouillonner

 vi 1. qaynamoq; 2. qaynamoq, to‘lib-toshmoq (fikrlar). 

boulange


 nf novvoylik. 

boulanger, ère

 n novvoy. 

boulangerie

  nf  1.  non  yopadigan  joy,  novvoyxona;  2.  non  savdosi,  non 

do‘koni. 

bouleau

 nm terak. bouledogue

 nm buldog it. 

bouler

 vi qadamini torttirmoq, ko‘zdan yo‘qotmoq. boulet

 nm 1. zambarak o‘qi, yadro; 2. kishandagi og‘ir tosh. 

boulette

 nf dumaloqlangan go‘shtli, kartoshkali taom. 

boulevard

 nm xiyobon, bulvar. 

bouleversant, ante

 adj hayajonlantiruvchi, hayajonga soluvchi. 

bouleversement

  nm  1.  to‘s-to‘polon;  2.  hayajon,  iztirob,  tashvish;  3. 

tartibsizlik keltirib chiqarish. 

bouleverser

  vt  1.  ag‘darmoq,  yiqitmoq;  2.  hayajonga  solmoq;  3. 

to‘ntarmoq; il a tout bouleversé dans la maison u butun uyni ag‘dar-to‘ntar 

qilib yubordi. 

boulier


 nm cho‘t. 

boulimie


 nf kuchli ishtiyoq, kuchli istak. 

boulingrin

 nm marzali yashil pol. 

bouliste


 nm yirik soqalar bilan o‘ynovchi. 

boulon


 nm bolt. 

boulonner

  I.  vt  bolt  bilan  mahkamlamoq;  II.  vi  tinmay  ishlamoq,  ter 

to‘kmoq. 

boulot

1

, otte adj pakana ham semiz, yo‘g‘on. 

boulot


2

 

nm fam ish, yumush, mehnat; xizmat. boulotter

  I.  vt  yemoq,  oshamoq,  oshalab  urmoq,  tushirmoq;  II.  vi  fam 

asta-sekin, bir meyorda kun kechirmoq; ça boulotte yashab turibmiz. 

boum


 I. intj do‘ng, bum; II. nm qattiq shovqin, qarsillash; fig muvaffaqiyat. 

bouquet


1

 

nm dasta, gul dasta. bouquet

2

 nm krevetka. 

bouquetière

 nf gulchi, gul sotuvchi ayol. 

bouquetin

 nm arxar, tog‘ echkisi. 

bouquin


 

nm fam kitob. 

bouquiner

 vi fam o‘qimoq. 

bouquiniste

 n bukinist, sahhof. 

bourbe

 nf loyqa, cho‘kindi. bourbeux, euse

 adj loyqa. 

bourbier

 nm 1. balchiq, botqoqlik; 2. qiyin vaziyat, ahvol. 

bourbonien, ienne

 adj burbonlarga oid. 

bourdaine

 nf surgi giyoh. 

bourde

 nf mash’um xato, og‘ir ayb, tentaklik. bourdon

1

 nm  sust,  melanxolik,  xayolparast,  odamovi,  indamas,  o‘ychan 

odam. 


bourdon

2

 nm tukli ari; faux bourdon erkak asalari. 

bourdonnement

 nm 1. g‘o‘ng‘illash; 2. quloq shang‘illashi. 

bourdonner

  I.  vi  g‘o‘ng‘illamoq;  II.  vt  past  ovoz  bilan  aytmoq,  xirgoyi 

qilmoq. 


BOURG

 

BRAIES 

 

 72 

bourg


 nm joy, manzil, shaharcha. 

bourgade


 nf kichikroq manzil; shahar chetidagi shaharcha. 

bourgeois, oise

 I. n 1. burjua; 2. meshchan; 3. shaharlik; 4. rafiqa; II. adj  

1.  burjuaziyaga  oid;  2.  meshchanlarcha;  préjugés  bourgeois  burjuacha 

xurofot. 

bourgeoisement

 adv burjuylarcha, burjuychasiga. 

bourgeoisie

 nf burjua  tabaqasi,  hukmron sinf; grande bourgeoisie yirik 

burjuaziya; petite bourgeoisie mayda burjuaziya. 

bourgeon

 nm 1. kurtak; 2. bo‘jama, husnbuzar. 

bourgeonnement

 nm kurtaklash, kurtaklash davri. 

bourgeonner

  vi  1.  kurtaklamoq,  kurtak  chiqarmoq;  2.  yuzini  husnbuzar 

qoplamoq. 

bourgmestre

 nm burgomistr, shahar hokim i. 

bourgogne

 nm burgund vinosi. 

bourguignon, onne

 adj burgund. 

bourlinguer

  vi  1.  shamol  va  dengiz  qarshiligini  yengib  ilgarilamoq, 

suzmoq; 2. okean va dengizlarda kezmoq, ko‘p sayohat qilmoq. 

bourrache

 nf ko‘k yirik gulli shifobaxsh giyoh. 

bourrade

 nf to‘ldirmoq, tiqmoq, paxta solmoq. 

bourrage

  nm  1.  tiqma,  tiqilgan  narsa,  tiqin;  2.  tiqiladigan  material;  3. 

yolg‘on; bourrage de crâne yolg‘on tashviqot. 

bourrasque

 nf yel, shamol (bir lahzalik). 

bourre


1

 

nf  1.  yung,  jun;  yostiq,  ko‘rpalarga  tiqiladigan  paxta,  yung,  jun kabilar; 2. pij, tiqin (ov miltig‘i o‘qida); 3. kurtak ustidagi tuk. 

bourre


2

 nm arg agent, politsya. 

bourreau

  nm  jallod;  bourreau  des  cœurs  qalblarni  rom  etuvchi; 

bourreau de travail tolmas ishchi. 

bourrée


 

nf burre (qadimiy fransuz xalq raqsi). 

bourrelet

 nm eshik va deraza chaspagi. 

bourrelier

 nm egarchi, egarr-jabduq ustasi. 

bourrer

 I. vt 1.  tiqishtirmoq,  to‘ldirmoq; être bourré bo‘kkunicha ichmoq; 2. tasir-tusur urmoq; II. se bourrer vpr zo‘rlab yemoq, tiqmoq. 

bourriche

 nf dastaksiz uzun savat. 

bourrichon

  nm  fam  bosh,  kalla;  se  monter  le  bourrichon  xato 

fikrlamoq, noto‘g‘ri o‘ylamoq. 

bourricot

 ou bourriquet nm xo‘ tik. 

bourrin

 nm fam ot. bourrique

 nf 1. mocha eshak; 2. fam eshak, o‘jar, qaysar odam. 

bourriquet

 nm voir bourricot. 

bourru,  ue

  I.  adj  1.  qattiqqo‘l,  rahmsiz,  badjahl;  taxir,  turush,  achchiq, 

nordon; vin bourru yangi vino; 2. xo‘mraygan, o‘shshaygan. 

bourse


1

 

nf 1. hamyon, karmon; faire bourse à part alohida xo‘jalik ishini yuritmoq; 2. stipendiya; 3. sumka, qop. 

bourse


2

 

nf birja (yirik savdo va moliya ishlariga oid muomalalar bo‘yicha vositachilik  qiluvchi  muassasa);  bourse  du  travail  mehnat  birjasi;  bourse 

des  valeurs,  bourse  d’effets  publics  fond  birjasi;  bourse  de 

marchandises  mol  birjasi;  en  bourse  birjada;  opération  de  bourse  birja 

operatsiyasi. 

boursicoter

  vi  1.  ozroq  pul  sarflamoq;  2.  uncha-muncha  birja 

operatsiyalari bilan band bo‘ lmoq. 

boursier


1

, ière


 

n stipendiat, stipendiya sohibi. 

boursier

2

, ière I. adj birjaga oid; II. n birjachi. 

boursoufflé, ée

 adj shishgan, salqigan, shishinqiragan. 

bousculade

 nf itarish, surish;  turtinish; bousculade pour la possession 

du  ballon  to‘p  uchun  kurash;  dans  la  bousculade  du  départ  ketish 

to‘polonida (qiy-chuvida). 

bousculer

  I.  vt  1.  itarmoq,  turtmoq;  2.  noqulaylik  keltirib  chiqarmoq;  3. 

to‘sattan o‘zgartirmoq; II. se bousculer vpr turtinishmoq, bir-birini itarmoq. 

bouse

 nf mol axlati, tezak. bousier

 nm go‘ngqo‘ng‘iz. 

bousillage

 nm behuda, yomon qilingan ish. 

bousiller

 vt yomon qilmoq, qo‘l uchida qilmoq, sifatsiz qilmoq. 

bousilleur, euse

 n qo‘l uchida ishlovchi. 

boussole

  nf  kompas;  perdre  la  boussole  aqlini  yo‘qotmoq,  o‘zini  idora 

qila olmaslik. 

boustifaille

 nf fam taom. 

bout


  I.  nm  1.  oxiri,  cheti,  qirg‘og‘i;  au  bout  du  mois  oyning  oxirida;  au 

bout du monde dunyoning narigi chekkasiga; 2. vous n’êtes pas au bout 

bu  hali  hammasi  emas;  venir  à  bout  d’un  travail  ishni  tugatmoq;  venir  à 

bout de qqch, de qqn uddalamoq; 3. de bout en bout, d’un bout à l’autre 

boshidan oxirigacha;  oxiri, uchi; tenir le bon bout qulay vaziyatda bo‘lmoq; 

II. bo‘lak, parcha, qism. 

boutade

 nf o‘tkir, kuchli hazil. boute-en-train

 nm inv xushchaqchaq, xushtabiat, kuldirib yuruvchi. 

bouteille

  nf  1.  butilka;  bouteille  thermos  termos;  2.  ballon;  bouteille  à 

gaz gaz balloni. 

bouter


 vt surib chiqmoq, ta‘qib qilmoq. 

boutique


 nf 1. do‘kon, do‘koncha; 2. ustaxona. 

boutiquier, ière

 n baqqol, do‘kondor, attor. 

boutoir


  nm  yovvoyi  cho‘chqa  tumshug‘i;  coup  de  boutoir  qaqshatgich 

zarba. 


bouton

  nm  1.  kurtak;  2.  tugma;  3.  husnbuzar;  bouton  de  sonnette 

qo‘ng‘iroq  tugmasi;  4.  dumaloq  dastak  (eshik  va  radiolarda);  tourner  le 

bouton eshikni ochmoq. 

bouton-d’or

 nm bot ayiqtovon. 

boutonnage

 nm qadash, ilish, ilmoqlash, tugmalash. 

boutonner

  I.  vt  qadamoq,  ilgaklamoq;  II.  vi  1.  kurtak  ochmoq;  2. 

husnbuzar bilan qoplanmoq. 

boutonnière

  nf  1.  tugma  teshigi;  2.  kiyimga  taqilgan  gul  yoki 

guldastacha. 

bouturage

 nm qalamcha qilib ekish, qalamcha qilib ko‘paytirish. 

bouture

 nf qalamcha. bouturer

  I.  vt  qalamcha  qilib  ekmoq,  qalamcha  qilib  ko‘paytirmoq;  II.  vi 

o‘smoq. 

bouvier, iére

 n 1. molboqar, podachi; 2. nm cho‘pon iti. 

bouvreuil

 nm ko‘kragi qizil chumchuq. 

bovidés


 nm pl qoramol, kavsh qaytaruvchilar. 

bovin,  ine

  I.  adj  mol;  race  bovine  qoramol  zoti;  II.  nm  pl  bovins  yirik 

qoramol. 

box

 nm pl 1. molxonadagi alohida bo‘linma, katak; 2. alohida joy. boxe

 nm boks (sport); boxe amateur havaskorlar boksi. 

boxer

1

 I. vi boks  tushmoq, boks bilan shug‘ullanmoq; II. vt urmoq, zarba 

bermoq. 


boxer

2

 nm bokser (it zoti). boxeur

 nm bokschi. 

boy

 nm bola. boyard

 nm 1. boyar, katta yer egasi; 2. boy odam. 

boyau

  nm  1.  ichak  (qorinda);  corde  à  (de)  boyau  ichakli  tor;  2. egiluvchan shlang. 

boycottage

 nm rad etish, taqiqlash. 

boycotter

 vt rad etmoq. 

bracelet


 nm bilakuzuk. 

bracelet-montre

 nm qo‘l soati. 

brachycéphale

 nm dumaloq boshli. 

braconnage

 nm brakonyerlik, zararkunandalik, noqonuniy ovchilik. 

braconner

 vi yashirincha, noqonuniy ov qilmoq. 

braconnier

 nm brakonyer, o‘g‘rincha ovchi, tabiatga zarar yetkazuvchi. 

bractée


 nf rangli gulsimon barg. 

brader


 vt arzon narxda sotmoq. 

braderie


 nf qoldiqlarni, qolib ketgan narsalarni sotish, yoymada sotish. 

braguette

 nf yirma, qadash joyi (shimning oldingi yirmasi). 

brahmane


 nm brahman. 

brahmanisme

 nm brahmanlik ta’limoti. 

braies


 nf cholvor. 

BRAILLE

 

BRICOLE 

 

 73 

braille


 nm brayl yozuvi, ko‘rlar yozuvi. 

brailler


 vt vi baqirmoq, baqirib gapirmoq. 

brailleur

 nm baqiroq odam. 

braire


 vi 1. hangramoq (eshak); 2. fam baqirmoq. 

braise


 

nf cho‘g‘, laxcha; des yeux braises chaqnab turuvchi ko‘zlar. 

braiser

 vt past olovda pishirmoq. bramer

 vi 1. ma’ramoq (ohu, kiyik); 2. dodlab yig‘lamoq, uv tortmoq. 

brancard

 nm 1. zambil; 2. shoti, arava shotisi. 

brancardier

 nm mil sanitar, zambil ko‘ taruvchilar. 

branchage

 nm 1. shoxlar, butoqlar, novdalar;  2. daraxt  tepasidagi shox-

shabbalar. 

branche


  nf  1.  shox-shabba;  sauter  de  branche  en  branche  shoxdan 

shoxga  sakramoq;  s’accrocher  à  toutes  les  branches  qo‘liga  nima  ilinsa 

o‘shanga yopishmoq; 2. tarmoq, bo‘lak, qism; 3. soha. 

branchement

 nm 1. tarmoq; 2. strelka (temir yo‘lda). 

brancher


  I.  vi  qo‘shmoq,  ulamoq;  II.  vt  1.  yo‘naltirmoq,  burmoq;  il  a 

branché la  conversation sur un autre  sujet u suhbatni  bashqa mavzuga 

yo‘naltirdi; 2. brancher le courant  tokni ulamoq; brancher la  radio radioni 

qo‘ymoq. 

branchial, ale, aux

 adj oyquloqqa oid, oyquloqli. 

branchie

 nf oyquloq. 

brandir

 vt biror narsani silkitib, aylantirib,  o‘ynatib  tahdid  qilmoq; brandir les armes qilich yalang‘ochlamoq, qurolni pesh qilmoq. 

brandon


  nm  yondirilgan  chiqindilar;  brandon  de  guerre  urush  olovini 

yoquvchi. 

branlant, ante

 adj 1. shaloq, liqildoq, liqillab qolgan; une dent branlante 

qimirlab turgan tish; situation branlante beqaror vaziyat; 2. qaltirayotgan. 

branle


  nm  osilgan  narsaning  tebranishi,  chayqalish;  mettre  en  branle 

to‘lqinlantirmoq; se mettre en branle joyidan qimirlamoq, jilmoq. 

branle-bas

 nm inv 1.  jangga  tayyorlanish (harbiy kemalarda);  2. joylarni 

tozalash; 3. shoshilinch tayyorgarlik. 

branlement

 nm 1. silkinish, chayqalish, qimirlash; 2. boshning zirillashi. 

branler


 I. vt 1. silkitmoq,  qimirlatmoq; branler la tête boshini liqillatmoq, 

chayqamoq,  tebratmoq;  2.  vulg  shahvatni  masturbatsiya  bilan  qondirmoq, 

kapaki qilmoq (birovni); 3. fig vulg qilmoq,  bajarmoq; j’en ai rien  à branler 

pashsha  qo‘rib  o‘tiribman;  II.  vi  qimirlamoq,  qimirlab  turmoq,  liqillamoq, 

tebranmoq,  loppillamoq;  II.  se  branler  vpr  vulg  1.  kapaki  qilmoq,  o‘zini  o‘zi 

qondirmoq; 2. je m’en branle tupurdim, menga baribir. 

branlette

 nf fam vulg masturbatsiya, kapaki. 

braque

1

 nm iskovuch it, tozi it. 

braque


2

 adj fam yengiltak, mulohazasiz, tentak. 

braquage

 nm 1. g‘ildirak burilishi; 2. qurolli  tahdid, o‘marish; le braquage 

d’une banque bankni o‘marmoq. 

braquer


  vt1.  o‘rnatmoq;  yubormoq;  nishonga  olmoq;  o‘qtalmoq, 

mo‘ljallamoq;  2.  burmoq  (mashina  g‘ildiragini);  3.  birovga  qarshi  qilmoq, 

qayramoq. 

bras


 nm 1. qo‘l; 2. tirsak; 3. divan va kreslolardagi  tirsakni qo‘yadigan  joy; 

4. irmoq; bras de mer bo‘g‘oz. 

braser

 vt kavsharlamoq, qalaylamoq, payvandlamoq. brasero

 nm manqal. 

brasier

 nm 1. yonuvchan narsalar; 2. alangali olov. bras-le-corps (à)

 loc adv qo‘l va  tana  bilan; il a  saisi son  adversaire à 

bras-le corps u raqibini qo‘l va tanasini qo‘shib ushladi. 

brassard


 nm qo‘lga taqadigan bog‘ich, belgi. 

brasse


  nf  1.  dengiz  sarjini;  2.  bras  (suzish  usuli);  brasse  papillon 

batterflay (suzish usuli). 

brassée

 nf bir qo‘ltiq. brasser

 

vt  1.  aralashtirmoq;  2.  pivo  tayyorlamoq;  3.  katta  miqdorda  pul aylantirmoq. 

brasserie

 nf 1. pivo tayyorlaydigan zavod; 2. pivo ichadigan joy. 

brasseur, euse

1

 

n pivo tayyorlovchi. brasseur, euse

2

 n bras usulida suzuvchi. brassière

 nf chaqaloq ko‘ylakchasi. 

bravache

 nm, adj maqtanchoq. 

bravade

 nf mardlik, botirlik, azamatlik. brave

 I. adj 1. jasur, botir, mard; homme brave jasur odam; 2. halol, pok; 

brave homme halol odam; II. nm botir, dovyurak, mard odam; fam un brave 

à trois poiles jasur odam. 

bravement

 adv mardona, jasurona, qahramonlarcha. 

braver

  vt  1.  qo‘rqmaslik;  mardlik  qilmoq,  chiranmoq,  quruqlik  qilmoq; braver  la  mort  o‘limdan  qo‘rqmaslik;  2.  manmanlik  qilmoq,  o‘zini  katta 

tutmoq. 


bravo

 I. intj barakalla; II. nm qarsaklar bilan olqishlash. 

bravoure

  nf  mardlik,  jasurlik,  qahramonlik;  air  de  bravoure  ilhombaxsh 

musiqa. 

break


1

 nm anglic brichka. 

break

2

  nm  anglic  1.  mus  musiqa  chalinayotganda  qilinadigan  qisqa pauza; 2. sport ikki raqib o‘rtasidagi masofa. 

breakfast

 nm anglic inglizcha nonushta. 

brebis


  nf  qo‘y,  sovliq;  prov  il  ne  faut  qu’une  brebis  galeuse  pour 

infester  un  troupeau  tirraqi  buzoq  podani  buzadi;  brebis  galeuse 

guruhdagi xavfli va nojoiz odam. 

brècheDownload 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling