Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet28/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   238

1

 

nf 1. o‘qdan hosil bo‘lgan raxna, teshik, yorib o‘tish; faire brèche, 



ouvrir la brèche yorib  o‘ tmoq; rester sur la brèche joyida, postda  qolmoq; 

2.  darz;  3.  lat;  faire  une  brèche  à  sa  fortune  o‘z  mulkining  bir  qismini 

yo‘qotmoq. 

brèche


2

 nf qirrali qoya. 

bréchet

 nm qush ko‘kragining qirrasi. 



bredouille

 adj revenir bredouille quruq qaytmoq (ovdan). 

bredouillement

  nm  tushunib  bo‘lmaydigan  talaffuz,  ming‘illash, 

g‘ing‘illash. 

bredouiller

 vi ming‘irlamoq, g‘ing‘illamoq, shoshib gapirmoq. 

bref, brève

 I. adj 1. qisqa, kalta; à brève échéance tez keluvchi, kiruvchi, 

yaqinlashayotgan, yaqin kelajakda; à bref délai qisqa vaqtda; 2. uzuq-yuluq, 

uzuq-uzuq,  qisqa-qisqa;  II.  adv  bir  so‘z  bilan  aytganda,  qisqasi,  nihoyat, 

xullas. 


breloque

  nf  brelok,  jevak,  jevakcha  (soat  zanjiri,  bilakuzuk  va  h.  k.); 

battre la breloque yomon ishlamoq (motor, yurak). 

brème


1

 

nf leshch (baliq). 



brème

2

 nf qarta o‘yini. 



bretelle

 nf 1. tasma; 2. qo‘shiluvchi, birlashuvchi yo‘l (temir yo‘lda). 

breton, onne

 I. adj bretoncha; II. nm breton tili. 

bretteur

 nm duel qatnashchisi; duelchi. 

bretzel

 nm tuzlangan, zirali o‘rama kulcha. 



breuvage

 nm ichimlik, suyuqlik. 

brevet

  nm  1.  diplom,  attestat,  shahodatnoma,  guvohnoma;  brevet 



élémentaire, brevet d’études du premier  cycle (B. E. P. C.) to‘liqsiz o‘rta 

ma’lumot  to‘g‘risida  shahodatnoma;  brevet  d’instituteur  o‘qituvchilik 

diplomi;  brevet  d’aptitude  militaire  chaqiriq  davrigacha  o‘ tkazgan  harbiy 

tayyorgarlik  to‘g‘risidagi guvohnoma; 2. patent (savdo-sotiq yoki hunar bilan 

shug‘ullanish  uchun  beriladigan  hujjat);  brevet  d’invention  ixtiro  uchun 

patent; déposer un brevet patent bermoq; 3. qirollik yorlig‘i, mukofoti. 

breveté, ée

 adj diplomli. 

breveter

 vt 1. diplom bermoq; 2. patent bermoq. 

bréviaire

  nm  1.  trebnik  (pravoslavlarda  treba  ibodatiga  oid  oyatlar  va 

qoidalar yozilgan kitob); 2. fig izohli lug‘at. 

bribes


 nf pl qoldiqlar; les bribes d’une conversations gapning chalasi. 

bric-à-brac

  nm  inv  1.  eski-tuski  to‘dasi,  uyumi;  2.  eski-tuski  narsalar 

do‘koni. 

bric

 

et



 

de

 



broc

 

(de)



 loc adv turli joydan olingan, parcha-purcha, bo‘ltak-

so‘ltak. 

brick

 nm brig (ikki machtali yelkanli kema). 



bricolage

 nm tayyorlash, yasash, ishlash, qo‘lidan kelish, uddalash. 

bricole

 nf 1. tasma, shleyka (itni ko‘krak va belidan aylantirib bog‘laydigan 



tasma); 2. kam to‘laydigan ish; 3. mayda-chuyda narsa. 

BRICOLER

 

BROYER



 

 

 



74 

bricoler


 I. vi 1. har qanday ishni  qilmoq; 2. yasash  ishlarini bajarmoq;  II. 

vt yasamoq, qo‘lbola qilib yasamoq. 

bride

  nf  1.  yugan;  tenir  la  bride  haute  à  qqn  kimnidir  tutib,  ushlab 



turmoq,  erkinlik  bermaslik;  2.  bog‘ich,  bog‘,  tasma  (bolalarning  bosh 

kiyimida). 

bridé, ée

 adj ajinli. 

brider

 vt 1. yuganlamoq; 2. hayosi bosmoq; 3. jilovlamoq, itoat  qildirmoq; 



4. g‘ijimlanmoq (kiyim). 

bridge


 

nm ko‘prik (tish protezi). 

brie

 nm pishloq turi. 



brièvement

 adv qisqasi. 

brièveté

 nf qisqalik, ozlik. 

brigade

 nf brigada, otryad, komanda; brigade de choc zarbdor brigada; 



brigade d’infanterie  motorisée motorlashgan brigada; brigade criminelle 

jinoiy qidiruv. 

brigadier

  nm  1.  brigadir;  brigadier  forestier  o‘rmon  qorovuli;  2.  kapral 

(Chor  armiyasida  va  ba’zi  chet  el  armiyalarida  kichik  komandirlar  yoki 

soldatlar unvoni); 3. brigada generali. 

brigand

 nm qaroqchi, o‘g‘ri, kallakesar. 



brigandage

 nm o‘g‘irlash; guerre de brigandage talonchilik urushi. 

brigue

 nf mansab uchun intilish, hamma imkoniyatni ishga solish. 



briguer

 vt xiralik bilan so‘ramoq; intilmoq; erishmoq. 

brillamment

 adv a‘lo darajada, muvaffaqiyat bilan. 

brillant, ante

 I. adj yaltiroq; II. nm 1. yarqirash; 2. brilliant. 

briller

 vi yaltiramoq, charaqlamoq; la joie brille dans ses regards uning 



ko‘zlari xursandchilikdan yaraqlab ketdi. 

brimade


 nf asossiz ayblash, tirnoq ostidan kir izlash; adolatsizlik. 

brimer


  vt  haqoratlanmoq,  kamsitilmoq,  tahqirlamoq,  xo‘rlanmoq, 

ayblanmoq. 

brin

 nm 1. xas, o‘t, poya; brin d’herbe o‘ t poyasi; brin de paille bir tutam  



poxol; 2.  tola,  ip, ipcha; 3. salgina, ozgina,  ozroq; faire un brin de toilette 

o‘zini oz-moz tartibga solmoq; un beau brin de fille sarvqomat go‘zal. 

brindille

 nf cho‘kirt, cho‘kirtak, shox-shabba. 

bringue

1

 



nf aysh-ishrat, maishat, ichkilikbozlik. 

bringue


2

 nf fam et péj une grande bringue qo‘pol, beso‘naqay qiz. 

bringuebaler

 vi chayqalib, gandiraklab yurmoq. 

brioche

 nf 1. oshirilgan bo‘g‘irsoq; 2. qorin qo‘ymoq. 



brique

 nf 1. g‘isht; brique  réfractaire o‘ tga chidam li  g‘isht; brique cuite 

pishgan  g‘isht;  brique  brute  xom  g‘isht;  2.  bo‘lak;  brique  de  savon  sovun 

bo‘lagi; 3. arg o‘n ming frank. 

briquer

 vt yaltiratib tozalamoq. 



briquet

 nm chaqmoqtosh; gazli, benzinli chaqmoqtosh. 

briqueterie

  nf  1.  briketlash  fabrikasi;  g‘isht  zavodi;  2.  g‘ishtning 

tayyorlanishi. 

briquette

 nf briket (preslab g‘ishtga o‘xshatib tayyorlangan narsa). 

brisant


1

 

nm 1. suv osti qoyasi; 2. to‘lqin, ko‘pikli to‘lqin. 



brisant

2

  adj  mil  parchalaydigan,  parchalovchi  (masalan  snaryad 



parchasi). 

brise


  nf  yengil  shamol,  shabada  (dengiz  sohillarida);  brise  folle,  molle 

o‘zgaruvchan shamol. 

brisé,  ée

  adj  ezilgan,  singan,  parchalangan;  ligne  brisée  buzilgan 

tarmoq. 

brisées


  nf  pl  belgi  uchun  sindirilgan  shox-shabba,  butalar;  suivre  les 

brisées  de  qqn  taqlid  qilmoq;  aller,  marcher  sur  les  brisées  de  qqn  o‘z 

hududida raqobatlashmoq. 

brise-fer

  ou  brise-tout  nm  fam  qo‘li  tekkan  narsani  sindiruvchi,  uquvsiz 

odam, buzg‘unchi, kasofat. 

brise-glace

 nm muzyorar kema. 

brise-lames

 nm to‘lqinqaytargich. 

briser

  I.  vt  1.  buzmoq,  sindirmoq;  maydalamoq;  briser  en  mille 



morceaux, en mille pièces mayda-mayda qilib yubormoq, sindirmoq; briser 

la  volonté  erkini  sindirmoq;  briser  la  résistance  qarshiligini  sindirmoq, 

so‘ndirmoq;  2.  charchatmoq,  tinkasini  quritmoq;  II.  vi  sinmoq,  sinib  ketmoq; 

III. se briser vpr sinmoq, parchalanmoq. 

brise-tout

 nm fam voir brise-fer. 

briseur

 nm buzg‘unchi. 



bristol

 nm qattiq qog‘oz. 

britannique

 adj britan, britancha, inglizcha. 

broc

 nm oftoba, obdasta. 



brocante

 nf eski kiyimlarni sotish. 

brocanteur, euse

 n eskifurush. 

brocart

 nm zardo‘zi ipak matoh. 



brochage

 nm 1. sahifalash; 2. tikish, tekislash. 

broche

 nf 1. kabob sixi; shampur; 2. ayollar taqinchog‘i; 3. taxtakach. 



brocher

  vt  1.  zar  iplar  qo‘shib  to‘qimoq;  2.  jipslab  taxlamoq; 

muqovalamoq. 

brocheur, euse

 I. n kitob sahifalarini taxlovchi; II. nf sahifalovchi dastgoh. 

brochure


 nf broshura, kitobcha. 

brochet


 nm cho‘rtanbaliq. 

brodequin

 nm ipli botinka. 

broder


 vt 1. tikmoq, kashta tikmoq; 2. bir oz oshirib yubormoq, lof qilmoq. 

broderie


 nf kashta, kashtachilik. 

brodeur, euse

 n 1. tikuvchi, kashtachi, kashtado‘z; 2. nf kashta  tikadigan 

mashina. 

brome

 

nm chim brom. 



bromure

  nm  bromli  birikmalar;  bromure  d’argent  bromli  kumush; 

bromure de potasse bromli kaliy. 

bronche


 nf nafas yo‘llari. 

broncher


 vi 1. vx qoqilib ketmoq, 2.  o‘jarlik, qaysarlik, sarkashlik qilmoq; 

sans broncher tutilmasdan; pinagini buzmasdan; qarshiliksiz, e’ tirozsiz. 

bronchite

 nf bronxit (nafas yo‘llari yallig‘lanishi). 

broncho-pneumonie

 nf bronxopnevmaniya. 

bronzage

 nm 1. bronzalash, bronza bilan qoplash; 2. oftobda toblanish. 

bronze

  nm  1.  birinj,  bronza;  de  bronze  bronzadan,  bronzali,  bronzaga 



oid; 2. bronzadan qilingan san’at asari. 

bronzer


 vt 1. bronzalamoq; 2. quyoshda toblanmoq. 

brosse


  nf  1.  cho‘tka;  brosse  à  dents  tish  cho‘tkasi;  brosse  à  habits 

kiyim  cho‘tka;  brosse  à  soulier  oyoq  kiyim  cho‘tkasi;  donner  un  coup  de 

brosse à cho‘ tka bilan tozalamoq; 2. mo‘yqalam (rassom). 

brosser


  vt  1.  cho‘tka  bilan  tozalamoq;  2.  chizmoq;  brosser  un  tableau 

rasm chizmoq. 

brosserie

 nf 1. cho‘tka fabrikasi; 2. cho‘ tka savdosi. 

brou

  nm  xom  po‘choq,  po‘st  (yong‘oqniki);  brou  de  noix  jigar  rang 



bo‘yoq. 

brouet


 nm piyova, yovg‘on sho‘rva. 

brouette


 nf zambilg‘altak. 

brouillard

  nm  tuman;  n’y  voir  qu’à  travers  un  brouillard  xuddi 

tumandagidek, biron narsani qiyinchilik bilan ko‘rmoq. 

brouiller

 I. vt 1. aralashtirmoq; qo‘shib yubormoq, adashtirib, chalkashtirib 

yubormoq; brouiller les cartes qartalarni aralashtirmoq; 2. xiralashtirmoq; 3. 

kelisha olmay qolmoq; II. se brouiller vpr esankirab qolmoq. 

brouillon

1

, onne



 

adj chalkash, aralash-quralash. 

brouillon

2

 II. nm xomaki qo‘lyozma, oqqa ko‘chirilmagan qo‘lyozma. 



broussaille

  nf  qalin  butazor;  barbe  en  broussaille  chigal,  tartibsiz, 

chalkash soqol, patak soqol. 

broussailleux, 

euse

 

adj 



chakalakli, 

changalzorli; 

sourcils 

broussailleux o‘siq, tik, quyuq qosh. 

brousse

 nf ovloq joy, yarim tashlandiq maydon, chakalakzor; 2. fig  tropik 



o‘rmon butasi. 

brouter


 I. vt chimdimoq (o‘tni); II. vi 1. o‘ tlamoq; 2. notekis randalamoq. 

broutille

 nf arzimas narsa, arzimagan sabab. 

broyage


 nm 1. maydalash, ushatish, bo‘lish; 2. zig‘irpoyani titish. 

broyer


  vt  1.  bo‘lmoq;  ezmoq,  uqalamoq;  2.  maydalamoq,  parchalamoq; 

broyer la main qo‘ lni qattiq siqmoq; 3. ezmoq, g‘ijimlamoq. 



BROYEUR

 

BUSTIER



 

 

 



75 

broyeur,  euse

  n  1.  tola  titadigan  ishchi;  2.  nf  maydalash,  bo‘lish 

mashinasi, maydalagich. 

bru

 nf kelin. 



bruant

 nm dehqonchumchuq. 

brugnon

 nm luchchak shaftoli. 



bruine

 nf mayda yomg‘ir, shivot. 

bruiner

 v impers maydalab yog‘moq. 



bruire

 vt shildiramoq, shitirlamoq. 

bruissement

 nm yengil shovqin, shitirlash, shildirash. 

bruit

  nm  1.  shovqin;  shitirlash;  faire  du  bruit  shovqin  solmoq;  à  grand 



bruit  shovqin  bilan;  2.  mish-mish,  uzun-quloq  gap;  des  bruits  en  l’air 

bema’ni gap; répandre un bruit gap tarqatmoq. 

bruitage

 nm epizodga mos bo‘lgan shovqin chiqarish (teatrda). 

bruiteur

  nm  1.  tovushchi  (nog‘ora,  childirma  kabi  shovqinli  asboblarni  

chaluvchi); 2. taqlidiy tovush beruvchi. 

brûlage


 nm 1. o‘ tlarni, maysalarni yondirish; 2. kuydirib tozalash. 

brûlant,  ante

  adj  kuydiruvchan,  jazirama  issiq;  qizg‘in;  question 

brûlante qizg‘in savol; brûlant d’actualité juda muhim, zarur yangilik. 

brûlé,  ée

  I.  adj  kuygan,  qoraygan;  kuyib  ketgan;  qorayib  o‘ lgan;  II.  n  1. 

kuygan odam; 2. nm kuyuk, kuygan; odeur de brûlé kuygan narsaning  hidi; 

sentir le brûlé kuygan hid kelmoq. 

brûle-gueule

 nm chekishga mo‘ljallangan qisqa trubka. 

brûle-pourpoint

 

(à)



 loc adv to‘satdan; yaqindan turib. 

brûler


  I.  vt  1.  yoqmoq;  2.  kuydirmoq,  o‘tga  tutmoq;  brûler  les  étapes 

to‘xtovsiz,  to‘xtamasdan  yurmoq;  brûler  la  politesse  xayrlashmasdan 

ketmoq; brûler un  espion  ayg‘oqchini  fosh qilmoq; II. vi 1. yonmoq; brûler 

de  faire  qqch  bir  narsa  qilish  ishtiyoqida  yonmoq;  les  pieds  lui  brûlent  u 

ketishga oshiqmayapti; 2. bir oz kuymoq. 

brûleur


 nm gorelka. 

brûlot


 nm fig yoquvchi. 

brûlure


 nf kuyish, kuyish asorati. 

brume


 nf tuman. 

brumeux, euse

 adj1. tumanli, g‘uborli (havo); 2. g‘ira-shira; noaniqlik. 

brun, ue


 adj 1. qoramag‘iz, bug‘doy rang; 2. nf g‘ira-shira payt, oqshom. 

brunâtre


 adj qorachadan kelgan, qoracharoq. 

brunet, ette

 n bug‘doy rangli odam. 

brunir


 I. vt 1. qoraytirmoq,  qora rangga bo‘yamoq; 2. yaltiratmoq (metall 

haqida); II. vi 1. qoracha tus olmoq; brunir au soleil quyoshda qoraymoq; 2. 

qoraytirib ko‘rsatmoq. 

brusque


  adj  1.  to‘satdan;  2.  qo‘pol;  mouvements  brusques  tez,  ilkis 

harakat. 

brusquement

 adv to‘satdan, kutilmaganda; shiddatli. 

brusquer

  vt  1.  qo‘pol  muomalada  bo‘lmoq;  2.  tezlashtirmoq, 

kuchaytirmoq; brusquer  les  choses harakatni kuchaytirmoq,  tezlashtirmoq; 

brusquer  la  situation  vaziyatdan  qutulish  yo‘lini  topmoq;  brusquer  la 

fortune omadini sinab ko‘rmoq. 

brusquerie

 nf sovuq muomala, qo‘pollik. 

brut, brute

 I. adj 1. xom, pishmagan, yetilmagan; tozalanmagan; matière 

brute  xomashyo;  sucre  brut  shakar  xomashyosi;  diamant  brut  ishlov 

berilmagan  olmos;  2.  qo‘pol,  nokas;  3.  yalpi,  jami,  hammasi;  II.  adv  peser 

brut cent kilos idish bilan og‘irligi yuz kilo. 

brutal,  ale,  aux

  adj  1.  qo‘pol;  2.  to‘satdan;  coup  de  vent  brutal 

shamolning shiddatli zarbasi; 3. kuchli ta’sir qiluvchi. 

brutalement

 adv qo‘pollik bilan. 

brutaliser

 vt qo‘pollashmoq. 

brutalité

  nf  1.  qo‘pollik,  dag‘allik,  qo‘pol  muomala;  2.  kuch  qo‘llash, 

kuchini ko‘rsatish. 

brute

 nf 1. tabiiy; un diamant encore brut hali sayqal berilmagan olmos; 



2. qo‘pol odam, mol, hayvon. 

bruyant, ante

 adj shovqinli. 

bruyamment

 adv shovqin bilan. 

bruyère


 nf archagul, supurgigul. 

buanderie

 nf kirxona, kir yuvish joyi. 

bubon


 nm bubon (limfa bezlarining shishishi, qo‘ltiqqa, chov orasiga  bez 

kelishi). 

buccal,  ale,  aux

  adj  og‘zaki,  og‘iz,  og‘izga  oid;  cavité  buccale  og‘iz 

bo‘shlig‘i. 

bûche


1

  nf  1.  g‘o‘la,  yorilgan  g‘o‘la;  bûche  de  Noël  yangi  yil  torti;  2.  fig 

to‘nka, to‘ngak, g‘o‘la. 

bûche


2

 nf fam yiqilish. 

bûcher

1

 



nm 1. gulxan (qatl uchun); 2. o‘tinxona. 

bûcher


2

 vt astoydil, bosh ko‘ tarmay ishlamoq, o‘qimoq. 

bûcheron, onne

 n o‘tinchi, daraxt kesuvchi. 

bûchette

 nf mayda tarasha, payraha. 

bûcheur

 nm zahmatkash, mehnatkash. 



budget

  nm  budjet;  budget  d’Etat  davlat  budjeti;  budget  annuel  yillik 

budjet; budget de guerre harbiy budjet. 

budgétaire

 adj budjetga oid; loi budgétaire davlat budjeti haqida qonun. 

buée


 nf bug‘ tomchisi. 

buffet


 nm javon, bufet; shkaf (idish-tovoq uchun). 

buffle


 nm buyvol. 

bugle


 

nm mis surnay (harbiylarda). 

building

 nm anglic ko‘p qavatli bino, osmono‘par bino. 

buis

 nm shamshod. 



buisson

 nm buta, butazor, to‘qay. 

buissonneux, euse

 adj buta qoplagan, butazor. 

buissonnier, ière

 adj o‘qish va ishyoqmas. 

bulbe

  nm  1.  tugunak,  ildizmeva,  o‘simlik  piyozi,  kartoshkasi;  2.  gumbaz 



(piyoz shaklidagi). 

bulgare


 I. adj bolgarcha; II. nm bolgar tili. 

bulldozer

 nm buldozer. 

bulle


 

nf  ko‘pik,  pufakcha;  bulle  d’air  havo  pufakchasi;  bulle  de  savon 

sovun ko‘pigi; faire des bulles ko‘pirmoq. 

bulletin


 nm 1. bulleten, varaqa (saylov); bulletin de vote saylov bulleteni; 

2. bulleten (jurnal);  3. yozuv; bulletin d’appel chaqiriq  qog‘ozi; bulletin de 

juge hakam qog‘ozi (sport  o‘yinlarida);  4. ma’ lumot; bulletin d’information 

so‘nggi ma’lumot; bulletin météo(rologique) ob-havo ma’lumoti; bulletin de 

renseignement  razvedka  ma’lumoti;  bulletin  de  santé  sog‘lig‘i  haqida 

qog‘oz. 


bungalow

 nm bungalo; hovlili pastak uy. 

buraliste

 n tamaki do‘koni sotuvchisi. 

bure

 nf jundan qilingan qo‘pol gazlama, chakmon. 



bureau

1

 



nm  1.  byuro,  yozuv  stoli;  2.  kanselyariya,  idora,  devonxona; 

xizmat  idorasi,  ishxona;  bureau  de  vote  saylov  uchastkasi;  bureau  de 

renseignement  ma’lumotxona;  bureau  des  objets  trouvés  topilmalar 

byurosi; bureau de location oldindan bilet sotish kassasi; bureau de poste 

pochta  bo‘lim i;  bureau  de  tabac  tamaki  kioskasi;  être  à  son  bureau 

xizmatda bo‘lmoq. 

bureau

2

 



nm byuro (ma‘muriyat); bureau de séance yig‘ilish hay’ati. 

bureaucratie

 nf qog‘ozbozlik, to‘rachilik. 

bureaucratique

 adj to‘ralarcha. 

burette


 nf cherkovdagi muqaddas suyuqliklar idishi. 

burin


 nm temir kesadigan qaychi. 

buriner


 vt iskana bilan shakl bermoq, kesmoq, qirqmoq, urib teshmoq. 

burlesque

  I.  adj  bo‘rttirilgan,  mubolag‘ali;  kulgili,  kulgi  qistatadigan;  II.  n 

bo‘rttirilgan hajviy tasvir. 

burnous

 nm 1. yengsiz, qalpoqli chakmon (arablarda); 2. chaqaloq kiyimi. 



buse

1

 



nf 1. sor (yirtqich qush); 2. fam ahmoq, tentak. 

buse


2

 nf 1. ventilyatsiya quvuri; havo quvuri (shaxtada); 2. naycha. 

business

 nm 1. vx ish; 2. tijorat, tadbirkorlik. 

busqué, ée

 adj do‘ng; nez busqué do‘ng burun. 

buste

 nm 1. gavdaning beldan yuqori qismi; siyna; 2. bosh va yelka yarmi 



aks etgan haykal. 

bustier


 nm siynaband. 

BUT

 

CACHOTTERIE



 

 

 



76 

but


  nm  1. maqsad,  mo‘ljal,  nishon;  coup  au  but  nishonga  to‘g‘ri  tegish; 

atteindre le but nishonga urmoq; manquer le but xato otmoq; 2. fig mo‘ljal, 

niyat;  aller droit au but maqsadga o‘ tmoq; dans le but maqsadda, niyatda; 

3. foot darvoza; 4. gol; marquer le but gol urmoq. 

butane

 nm butan. 



buté, ée

 adj qaysar, qaysarlik qiluvchi. 

butée

 nf 1. ko‘prik ustuni; 2. tirgak, tirgovuch bo‘ladigan. 



buter

1

  I.  vi  to‘qishmoq,  borib  taqalmoq;  bog‘liq  bo‘lib  qolmoq;  II.  vt  1. 



tiramoq,  tirab  qo‘ymoq;  2.  kimdadir  qat’ iyatlik  uyg‘otmoq;  III.  se  buter  vpr 

urilmoq, qoqinmoq. 

buter

2

 vt fam o‘ldirmoq. 



buteur

 nm gol uruvchi. 

butin

 nm 1. o‘lja; butin de guerre urush o‘ljasi; 2. izlanish natijasi. 



butiner

 vi  1.  gullarga  qo‘nib  bol  to‘plamoq  (asalari);  2.  u  yer-bu  yerdan 

ma‘lumot to‘plamoq. 

butoir


 nm to‘xtatish to‘sig‘ i (temir yo‘l). 

butor


 nm 1. mushgir, ko‘lbuqa (qush); 2. fig qo‘pol, tarbiyasiz odam. 

butte


 nf 1. otish maydonidagi tabiiy yoki sun‘iy to‘siq; 2. tepalik, do‘nglik. 

butter


 vt chopmoq, chopiq qilmoq. 

buvable


 adj ichim li, ichiladigan; yaroqli, ichib bo‘ladigan. 

buvard


 adj papier buvard bosma qog‘oz, siyohni shimib oladigan qog‘oz. 

buvette


 nf peshtaxta, bufet. 

buveur, euse

 n ichuvchi, ichishni yaxshi ko‘ruvchi. 

byzantin, ine

 adj Vizantiyaga oid. 

 

 



 

 



C, c 

nm fransuz alifbosining uchinchi harfi. 

ça 

pron  dém  1.  il  ne  manquait  plus  que  ça  faqat  bu  yoq;  à  part  ça 



bundan boshqa; c’est comme ça bu shunday, bu haqiqiy; comme ça, vous 

ne restez pas? shunday qilib, qolmaysizmi? 2. c’est ça! shunaqami! ah, ça 

alors! ha hali shundaymi!  c’est ça, bravo! xuddi shunday! bu  juda yaxshi, 

ofarin. 


çà 

adv bu yerda, bu yoqqa, bu tomonga, beri; çà et là bu yer u yerda. 

cabale 

nf  fig  isyon,  fitna,  kirdikor,  hiyla-nayrang,  qutqu;  monter  des 



cabales  fitna, qutqu solmoq;  g‘alam islik  qilmoq, hiyla-nayrang  ishlatmoq; 2. 

yomon niyatli to‘da, guruh, niyati buzuq kishilar; 3. sehr, afsun. 

caban 

nm  bosh  kiyimli  jun  chakmon,  dengizchilar  kiyadigan  keng  jun 



kiyim. 

cabane 


nf  1.  kulba,  chayla,  kapa,  kichik  uy,  umuman  pana  joy;  2. 

quyonxona; cabane  à lapins quyon  boqadigan  joy;  3.  ipak  qurti qo‘yadigan 

joy, uy; 4. mettre en cabane qamamoq, qamab qo‘ymoq. 

cabaret 


nm  1.  ichimlik  ichadigan  joy,  mayxona,  kabare;  2.  tomosha 

ko‘rsatadigan joy, kafe-konsert; 3. kichik sandiqcha. 

cabas 

nm  qo‘lga  osib  yuriladigan  xalta  yoki  yumshoq  savatcha  (oziq-



ovqat uchun). 

cabestan 

nm tik o‘qli ko‘ targich, yuk ortgich, chig‘ir. 

cabillaud 

nm treska balig‘i. 

cabine 


nf kichik xona, kupe, kayuta, bo‘lma; cabine de pilotage uchuvchi 

xonasi,  kabinasi;  cabine  de  bain  hammomda  kiyim  yechadigan  bo‘lma; 



Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   238




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling