Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   238

cabine téléphonique telefon kabinasi; cabine d’ascenseur lift. 

cabinet 


nm  1.  xona,  kabinet;  cabinet  de  toilette  yuvinish  xonasi;  2. 

cabinets  (d’aisances)  hojatxona;  3.  rasmiy  ishxona;  4.  vazirliklar;  vazirlar 

mahkamasi, hukumat. 

câblage 


nm 1. kabelni o‘rash, eshish; 2. elektr kabeli, simi o‘ tkazish. 

câble 


nm  1.  kabel,  po‘lat  arqon,  tros,  sim  arqon;  2.  elektr  kabeli;  3. 

telegramma; envoyer une dépêche par câble telegramma jo‘natmoq. 

câbler 

vt 1. kabelni o‘ramoq, eshmoq; 2. telegramma jo‘natmoq. cabochard, arde 

I. adj o‘jar, qaysar; II. n qaysar, o‘jar odam. 

caboche 

nf 1. bosh, kalla, miya; 2. aql; il a une bonne caboche u aqlli. 

cabochon 

nm silliq qimmatbaho tosh, billur. 

cabosser 

vt  do‘mpaytirmoq,  urib,  puflab  shishirmoq;  cabosser  un 

chapeau  shilyapasini  urib  shishirmoq;  l’aile  de  sa  voiture  est  un  peu 

cabossée mashinasining qanoti ozgina shishgan, do‘mpaygan. 

cabotnm it. cabot

2

 nm kapral, harbiy unvon. 

cabot


3

 

nm yomon aktyor; un vieux cabot qari sayoq aktyor. cabotage 

nm qirg‘oq yaqinida suzib yurish (qayiqda). 

cabotin,  ine 

n  1.  daydi,  sayoq,  yomon  aktyor;  2.  o‘zini  ko‘rsatishga 

orinadigan odam. 

cabotinage 

nm lo‘ttibozlik, firibgarlik, ayyorlik. 

caboulot 

nm arzon kafe, oshxona. 

cabrer 


I.  se  cabrer  vpr  orqa  oyoqlarida  tik  turmoq;  tik  ko‘tarilmoq 

(hayvonlar  haqida);  2.  norozilik  bildirmoq,  qo‘zg‘olon  qilmoq;  II.  vt  tik 

turg‘izmoq;  cabrer  son  cheval  otini  orqa  oyoqlarida  tik  turg‘izmoq;  cabrer 

un avion samolyot oldini ko‘tarmoq, uchmoq. 

cabri 

nm  1.  uloq,  echki  bolasi;  bonds,  sauts  de  cabri  uloq  sakrashi;  2. echki turi. 

cabriole 

nm  1.  depsinish,  irg‘ishlamoq,  tartibsiz,  injiq,  yengil  sakrash;  2. 

kulbit,  piruet  (bir  oyoq  uchida  aylanish);  faire  la  cabriole  bir  oyoq  uchida 

aylanmoq, egiluvchan bo‘lmoq, moslashmoq. 

cabrioler 

vi bir oyoq uchida aylanmoq. 

cabriolet 

nm  1.  ikki  g‘ildirakli  ot  arava;  2.  usti  ochiladigan  avtomobil;  3. 

xotin-qizlar, bolalar shlapasi. 

cacahouète 

ou cacahuète nf yeryong‘oq. 

cacao 

nm 1. kakao; 2. kakao urug‘i, doni. cacaoté, ée 

adj kakaoli, kakao solingan. 

cacaotier ou 

cacaoyer


 

nm kakao daraxti. 

cacatoès 

nm toji, po‘pagi rangli to‘ ti, to‘tiqush, kakadu. 

cacatois 

nm to‘ tiqushning ustidagi kichik pardasi, toji. 

cachalot 

nm kashalot, yirtqich kit. 

cache 

nf  1.  ovloq,  go‘sha,  pana  joy;  2.  yozishga,  pechat  qilishga mo‘ljallangan qog‘oz, bosma qog‘oz. 

cache-cache 

nm inv bekinmachoq o‘yin. 

cache-col 

nm bo‘yinbog‘, sharf, kashne. 

cachemire 

nm  1.  echki  junidan  tayyorlangan  material,  gazmol;  2.  châle 

de cachemire kashmir jun ro‘moli. 

cache-nez 

nm inv bo‘yinbog‘, sharf, kashne. 

cache-pot 

nm  inv  gul  o‘tqazadigan  bezakli  vaza,  tuvak,  ko‘zaning 

qoplamasi. 

cacher 


I.  vt  1.  yashirmoq,  bekitmoq,  sir  saqlamoq;  cacher  son  jeu 

maqsadini  yashirmoq;  2.  to‘smoq,  pana  qilmoq;  cacher  ses  inquiétudes 

tashvishini  yashirmoq;  3.  xalos  qilmoq,  qutqarmoq;  4.  xalaqit  bermoq 

(ko‘rishga);  II.  se  cacher  vpr  1.  yashirinmoq,  bekinmoq;  un  fuyard  qui  se 

cache  qochoq  bekindi;  2.  fig  sa  méchanceté  se  cache  sous  de 

l’indifférence go‘ llikka solib yovuzligini, yovuz niyatini bekitdi. 

cache-radiateur 

nm inv isitish radiatorining qoplama to‘sig‘i. 

cache-sexe 

nm inv cho‘milganda kiyadigan tor, kalta ishton, trusik. 

cachet 

nm 1. muhr, tamg‘a; rompre le cachet muhrni sindirmoq; 2. belgi, iz, nishon, tamg‘a; lettre de cachet qirolni surgun qilgan farmoni; 3. kapsula, 

tabletka,  hap  dori;  prendre  un  cachet  dori  ichmoq;  cachet  d’aspirine 

aspirin tabletkasi. 

cacheter 

vt  muhrlamoq,  tamg‘alamoq;  cacheter  une  lettre  xatni 

muhrlamoq. 

cachetage 

nm muhrlash, tamg‘alash. 

cache-tampon 

nm inv ro‘molcha bekitish o‘yini. 

cachette 

nf 1. loc adv en cachette yashirincha; 2. pana joy, yashirin joy. 

cachexie 

nf darmonsizlik, ozg‘inlik, holsizlik, nimjonlik. 

cachot 

nm  1.  avaxta,  qorong‘u  hibisxona,  zindon;  2.  qamoq;  mettre  au (dans un) cachot avaxtaga tashlamoq. 

cachotterie 

nf  sir  tutish,  sir  bekitish;  faire  des  cachotteries  sir  tutmoq, 

sir bekitm oq. CACHOTTIER

 

CAILLOUTAGE 

 

 77 

cachottier, ière 

adj sir  tutuvchi, sir bekituvchi; sirli; elle est cachottière 

sirli ayol (xotin yoki qiz). 

cachou 

I. nm 1. akatsiya daraxtidan olinadigan modda; 2. palma  daraxti sharbati, shirasi; II. adj couleur cachou qizil jigarrang. 

cacique 


nm 1. kasik, kashik (Markaziy Amerika hindularining sardori, yo‘l 

boshlovchisi); 2. pedagogika oliy bilimgohi ko‘rigi sovrindori. 

cacochyme 

adj  1.  ozg‘in,  holsiz,  darmonsiz,  qonsiz;  2.  qartaygan, 

qartayib kuch-quvvatdan qolgan, munkillagan. 

cacophonie 

nf 1. kakofoniya; 2. yoqimsiz tovushlar yig‘indisi. 

cacophonique 

adj yoqimsiz xunuk (tovushda). 

cactus 


nm kaktus, qumanjir. 

cadastral, ale 

adj yer sathini, ustini aniqlashga aloqador. 

cadastre 

nm  kadastr  (ma’lumotlar  to‘plami,  biror  narsaning  ro‘yxati),  yer 

sathini aniqlash, o‘lchash. 

cadastrer 

vt  yer  sathini,  yuzasini  o‘lchamoq,  yer  sathini  yozib 

tasvirlamoq, tuzmoq. 

cadavérique

 adj murdaga oid, o‘lik jasadga aloqador. 

cadavre 


nm  1.  o‘lik  jasad,  murda;  être,  rester  comme  un  cadavre 

murdaday qotib qolmoq; 2. fam bo‘sh shisha. 

caddie 

I. nm golf, to‘p o‘yini uchun buyum larni ko‘ tarib yuradigan bola. caddie 

II. nm qo‘l bilan itarib yuradigan kichik aravacha. 

cadeau 

nm sovg‘a, hadya, tuhfa, tortiq, armug‘on, in’om; faire cadeau de sovg‘a, tortiq, in’om qilmoq. 

cadenas 


nm osma qulf; fermer une porte au cadenas eshikni osma qulf 

bilan  yopmoq;  mettre  un  cadenas  aux  lèvres  de  qqn  birovning  og‘zini 

yopib qo‘ymoq. 

cadenasser 

vt osma qulf bilan yopmoq, qulflamoq. 

cadence 


nf  1.  o‘lcham,  ko‘lam,  miqyos,  o‘lchov,  marom,  maqom,  sur’at, 

temp, vazn; la cadence des pas qadam sur’ati; 2. o‘zaro moslik, monandlik, 

muvofiqlik,  uyg‘unlik, bir-biriga  to‘g‘ri kelish, aynanlik;  cadence parfaite  a’lo 

to‘g‘ri  kelish,  a’lo  aynanlik;  3.  en  cadence  bir  maqomda,  maromda, 

ko‘lamda; 4. tovush yoki harakatning bir maqomda takrorlanishi; cadence de 

tir  d’une  arme  qurol,  miltiqning  bir  maromda  tez  ketma-ket  otishi;  une 

cadence infernale  do‘zaxiy,  jahannam sur’ati; forcer  la  cadence  jadal,  tez 

qadam tashlamoq. 

cadencé, ée 

adj ko‘lamli, maromli, muvofiq, monand. 

cadencer 

vt  1.  monandlik,  muvofiqlik,  moslikni  saqlamoq  (gapda, 

she’riyatda);  2.  moslamoq,  uyg‘unlashtirmoq;  cadencer  son  pas  qadamini 

moslamoq, qadamini to‘g‘rilamoq. 

cadet,  ette 

I.  adj  kichik,  kichkina,  kenja;  II.  nm  1.  kenja  o‘g‘il,  qiz,  oxirgi 

bola; 2. yoshi kichik, kichkina; il est  mon cadet de deux ans u mendan ikki 

yosh  kichik;  3.  so‘ngisi;  c’est  le  cadet  de  mes  soucis  bu  mening 

iztiroblarimning  eng  kichigi;  4.  kadet  (harbiy  termin);  5.  yoshlar  komandasi 

o‘yinchisi (15-17 yoshlar) 6. kursant (harbiy maktab o‘quvchisi). 

cadi 

nm qozi. cadmium 

nm kadmiy (kimyoviy element). 

cadrage 

nm kadrlarni joy-joyiga qo‘yish (suratda, kino-televizorda). 

cadran 

nm  1.  siferblat  (soat  ustki  qismi);  cadran  solaire  quyosh  soati; faire  le  tour  du  cadran  yarim  sutka  uxlamoq;  2.  diska,  lappak,  to‘garak, 

aylana,  gardish,  bo‘lingan  (kataklarga)  yoy,  do‘g‘a;  3.  biron  apparatning 

kataklarga  bo‘lingan  yassi  usti;  cadran  d’une  boussole  kompas  usti; 

cadran d’un téléphone telefon raqamlari. 

cadre 

nm  I.  1.  rom,  ramka,  deraza,  chet,  kesaki;  2.  kartinani  ramkaga solish, hoshiya; II. 1. fig hoshiya, bezash, o‘rab turish; être dans le cadre de 

imkoniyat chegarasida  bo‘lmoq; 2. kartina, ko‘rinish; figurer  sur les  cadres 

kadrlar  ro‘yxatida  bo‘lmoq;  être  rayé  des  cadres  ishdan  haydalmoq;  3. 

xodim. 


cadrer 

vt  biron  narsaga  mos  bo‘lmoq,  to‘g‘ri  kelmoq,  ramkaga 

joylashmoq, sig‘moq; faire cadrer moslashtirmoq. 

caduc,  uque 

adj  1.  eskirgan,  muhlati  tugagan,  iste’moldan  qolgan; 

kuchini yo‘qotgan; 2.  to‘kiluvchi,  tushib ketuvchi (barg); 3. ling “e” caduc  tez 

talaffuz etiladigan tovush. 

caducée 


nm tibbiyot ramzi. 

caecum 


nm anat ko‘richak. 

cafard,  arde 

n  1.  riyokor,  munofiq,  ikkiyuzlamachi;  2.  chaqimchi, 

g‘iybatchi, tuhmatchi, qora niyatli; 3. nm suvarak, nonxo‘rak. 

cafardage 

nm chaqimchilik, g‘iybatchilik, gap tashish, yolg‘on-yashiq gap. 

cafarder 

vi chaqimchilik qilmoq, gap tashimoq, g‘iybat qilmoq, chaqmoq. 

café 

I. nm 1. qahva,  qahva doni, kofe;  café torréfié qovurilgan qahva;  2. kafe  (ovqatlanadigan  joy);  II.  adj  inv  couleur  café  qahva  rang,  jigar  rang; 

couleur café au lait sutli qahva rang. 

cafetan, caftan 

nm sharqiy po‘stin. 

cafétéria 

nf qahvaxona. 

cafetière 

nm 1. qahva qaynatadigan idish; 2. fam bosh, kalla. 

cafouillage 

nm tartibsiz, nommutanosib harakat. 

cafouiller 

vi 1. tartibsiz harakat qilmoq, xo‘ja ko‘rsinga qilmoq; 2. notekis, 

to‘xtab-to‘xtab ishlamoq, yomon ishlamoq (motor haqida). 

cafouillis 

nm 1. aralash quralash, tartibsizlik, betartib harakat. 

cage 


nf  1.  qafas;  cage  d’ascenseur  lift  o‘rnatilgan  joy;  cage  d’escalier 

zinapoya  qaznog‘i;  cage  d’extraction  ko‘ targich  qaznoq  (shaxtada);  cage 

de Faraday Faradey katagi;  cage thoracique ko‘krak qafasi; belle cage ne 

nourrit  pas  l’oiseau  qushga  oltin  qafasdan  shox  afzal;  2.  qamoq;  3.  soat 

korpusi. 

cagne 


nf fam voir khâgne. 

cagneux


1

,  euse 


adj  1.  qiyshiq  oyoq,  maymoqoyoq;  2.  qiyshaygan, 

bukilgan, tugunsimon. 

cagneux

2

, euse adj fam voir khâgneux, euse. 

cagot,  ote 

I.  n  riyokor,  munofiq,  ikkiyuzlamachi,  tilyog‘lama;  II.  adj  

riyokorona, munofiqona, ikkiyuzlamachilik bilan. 

cagoule 

nf  1.  engsiz  bosh  kiyim li  monaxlar  paltosi,  kiyimi;  2.  kapushon 

(ko‘z uchun o‘yilgan teshigi bor); 3. jun dubulg‘a, shlem, temir qalpoq. 

cahier 


nm  1.  daftar;  2.  cahier  des  charges  texnik  talabalar,  tafsilotli 

ro‘yxat; 3. jurnal. 

cahin-caha

  adj  nari-beri,  shundayicha,  chala-chulpa,  pala-partish, 

chalakam-chatti, zo‘rg‘a, arang, amal-taqal qilib, unchalik emas, o‘rtacha, bir 

navi. 


cahot 

nm  1.  turtish,  itarish,  urish,  zarba,  silkinish;  2.  qiyinchilik, 

mushkullik, qiyinchilik, murakkablik, chigallik, asorat. 

cahotant,  ante 

adj  silkinishli  (avtomobilda);  o‘nqir-cho‘nqir,  o‘ydim-

chuqur, past-baland (yo‘l). 

cahotement 

nm silkinish, turtish, itarish. 

cahoter 

I.  vt  silkimoq,  turtmoq,  itarmoq;  II.  vi  itarilmoq,  silkinmoq, 

turtinmoq. 

cahoteux, euse 

adj o‘nqir-cho‘nqur, past-baland (yo‘l). 

cahute 


nf kulba, hujra, chayla, qashshoq uy. 

caïd 


nm 1. kaid (Tunisda, Marokkoda qabila boshlig‘i); 2. shayka boshlig‘i, 

sarkar boshchi, qorchalon, ishboshi, ko‘zga ko‘ringan odam; jouer les caïds 

o‘zini ulug‘vor, sipo, basavlat, viqorli, mag‘rur odam qilib ko‘rsatmoq. 

caïeu, cayeu 

nm kurtak, o‘simlik piyozi (lola), pindiq. 

caillasse 

nf  1.  tosh,  chaqir  tosh;  2.  yirik  tosh,  chaqir  tosh,  yo‘lga 

yotqiziladigan tosh; marcher dans la caillasse chag‘irtoshda yurmoq. 

caille 

nf bedana. caillé 

nm achigan sut, irib, ivib qolgan sut. 

caillebotis 

nm to‘shama, loy joydagi to‘shama yo‘lak. 

cailler 

I.  vt  tvorogga  aylantirmoq,  iritmoq;  II.  vi  sovuq  qotmoq;  III.  se 

cailler vpr quyulmoq, ivimoq, ivib qolmoq, quyuqlashmoq (sut). 

caillette 

nf qatqorin bo‘lmasi (kovush  qaytaruvchilarda  qorinning to‘rtinchi 

bo‘linmasi). 

caillot 

nm quyulib qolgan qon. 

caillou 

nm  1.  chag‘irtosh,  chaqmoqtosh,  shag‘al,  maydatosh;  2.  casser 

des cailloux mashaqqatli ish; chemin jonché de cailloux mashaqqatli yo‘l, 

qiyin yo‘l; 3. qimmatbaho  tosh, olmos; 4.  bosh, kalla; il n’a pas un poil  sur 

le caillou boshida, kallasida bir dona ham tuki yo‘q. 

cailloutage 

nm tosh terish, yotqizish. 


CAILLOUTER

 

CALIFOURCHON 

 

 78 

caillouter 

vt shag‘al, chag‘irtosh yotqizmoq; caillouter une route yo‘lga 

shag‘al  yotqizmoq;  allée  cailloutée  shag‘al,  chag‘irtosh  yotqizilgan  yo‘lak, 

tosh terilgan yo‘lak. 

caillouteux, euse 

adj toshloq, shag‘alli; chemin caillouteux tosh yo‘l. 

cailloutis 

nm shag‘al, chag‘irtosh uyumi,  to‘dasi; recouvrir une route de 

cailloutis yo‘lga shag‘al yotqizmoq. 

caïman 

nm Amerika timsohi, allegator. caïque 

nm qayiqcha (yengi l). 

caisse 

nf  1.  katta  quti,  yashik;  2.  caisse  du  tympan  quloq  bo‘shlig‘i;  3. ko‘krak qafasi; s’en aller, partir de la caisse sil bilan og‘rimoq; 4. kassa, pul 

qutisi, sandiqchasi; caisse d’assurance sug‘urta kassasi; caisse d’épargne 

omonat  kassasi;  tenir  la  caisse  kassani  boshqarmoq,  kassaga  mudirlik 

qilmoq; 5. darcha, tuynuk, pul to‘laydigan, beradigan darcha. 

caisserie 

nf quti, yashiklar ishlab chiqarish sanoati. 

caissette 

nf 1. kichkina quti, yashikcha; 2. kasseta (magnitofonda). 

caissier, ière 

n kassir, kassa egasi. 

caisson 

nm 1. lazaret  furgoni, soyabon  aravasi; 2.  o‘q dori  qutisi  harbiy; 

3.  fam  bosh,  kalla;  se  faire  sauter  le  caisson  miyasidan,  peshonasidan 

otmoq; 4. fam ko‘krak qafasi; 5. shipga ishlatiladigan bezak naqshlar. 

cajoler 

vt  1.  erkalamoq,  silab-siypamoq,  suymoq;  2.  xushomad, 

laganbardorlik  qilmoq;  havasini  keltirmoq,  yo‘ldan  ozdirmoq,  urmoq;  vi 

qichqirmoq (sayka, olahakka haqida). 

cajolerie 

nf sermulozamat bo‘lmoq. 

cajoleur,  euse 

I.  n  xushomadgo‘y  odam,  laganbardor,  tilyog‘lamachi, 

yaltoq,  yo‘ ldan  uruvchi  ayol;  II.  adj  erka,  xushomadgo‘y,  laganbardor, 

tilyog‘lama. 

cajou 

nm gajakyong‘oq mag‘zi. cake 

nm shirin non, mayizli, quruq mevali keks. 

cal 

nm qadoq, qavariq;  avoir la paume des  mains pleine de cals kaftini butunlay qadoq bosgan. 

calamar 


nm voir calmar. 

calamine 

nf  1.  rux;  2.  qurum;  cylindres  calaminés  qurum  bilan 

qoplangan silindr. 

calamité 

nf  kulfat,  katta  baxtsizlik,  falokat,  ofat,  musibat,  halokat,  fojiya, 

balo-qazo. 

calamiteux, euse 

adj halokatli, falokatli. 

calandrage 

nm  qog‘oz  yoki  rezinani  silliqlash,  charmni  yaltiratish, 

pardozlash, jilolash. 

calandre 

nf 1. chig‘iriq (gazmol,  qog‘ozni pardozlaydigan); 2. radiatorning 

himoya to‘sig‘i. 

calandrer 

vt  chig‘iriqlamoq,  silliqlamoq,  pardozlamoq,  yaltiratmoq, 

jilolamoq, chig‘irlab yoymoq. 

calanque 

nf

 qirg‘oqdagi yirik o‘yiqlar, kichik bo‘g‘oz. 

calcaire


 I. adj ohak, ohakli; II. nm ohaktosh, bo‘rli, ganchli, marmarli jins. 

calcédoine 

nm qimmatbaho tosh, aqiq. 

calcification 

nf ohaklash, ganchlash, qotirish. 

calciner 

vt olovda toblamoq. 

calcite 


nf ohakli shpat. 

calcium 


nm kalsiy. 

calcul


nm  I.  1.  hisoblash,  hisob  qilish,  hisob,  hisob-kitob  qilish,  sanab 

chiqish,  sanash,  sanoq;  2.  arifmetik  amallar;  pl  hisobdagi  amallar,  asoslar; 

calcul mental yodda hisoblash, sanash; 3. baholash, hisoblab baho qo‘yish; 

4. g‘arazli istak, reja,  qiziqish, xohish, niyat, mayil; calculs  sordides g‘arazli 

o‘y,  fikr,  mulohaza;  sans  calcul  g‘arazsiz;  II.  matematik  misollar  ishlash, 

bajarish,  yechish;  calcul  logarithmique  logaritm lar  bilan  ishlash;  calcul 

infinitésimal  cheksiz  mayda  sanoqlar,  sonlar;  calcul  des  propositions 

gaplarni, takliflarni sanash, hisobga olish. 

calcul


2

 

nm  toshga  aylanish,  quyqa,  tosh;  calcul  rénal  (biliaire) buyrakdagi tosh. 

calculable 

adj sanab, hisoblab bo‘ladigan. 

calculateur, trice

1

 

I. n hisobchi  odam, hisobdon; II. adj zakovatli, zehnli, zehni o‘ tkir, idroki zo‘r, topqir, rejali, tadbirkor. 

calculateur,  trice

2

 

n  1.  nm  hisob-kitob  qiluvchi  qurilma,  hisoblash mashinasi; 2. nf kalkulyator. 

calculatrice 

nf arifmometr (hisob-kitob qiluvchi). 

calculer 

vt 1. hisoblamoq, hisob-kitob qilmoq, sanamoq, sanab chiqmoq; 

calculer  un  bénéfice  foydani  hisoblamoq;  machine  à  calculer  hisoblash 

mashinasi;  2.  chamalamoq,  mo‘ljallamoq,  taxmin  qilmoq,  o‘ylamoq,  aqli 

ishlamoq,  fahmi  yetmoq;  calculer  ses  chances  omadni  sinab  ko‘rmoq, 

chamalamoq. 

cale


1

  nf  1.  tryum  (kemaning  ostki  qismi),  bo‘lma;  cale  de  radoub,  cale 

sèche  quruq  dok  (kema  kirgandan  keyin  suvi  chiqarilib  yuboriladigan  joy); 

être  à  fond  de  cale  bepul,  pulsiz  qolmoq;  2.  yuk  qo‘yadigan  bo‘lma,  yuk 

qo‘yadigan joy (samolyotda), kemada. 

cale


2

 

nf 1. pona,  boshmoq; 2.  tirgovich pona; cales de départ chopishni boshlashda oyoq tagiga qo‘yiladigan tirgovich pona. 

calé, ée 

adj 1. bilimdon, bilimli, ma’lumotli, yaxshi biladigan; il est calé en 

histoire  tarixdan  bilimdon,  tarixni  yaxshi  biladi;  2.  og‘ ir,  qiyin,  murakkab, 

mushkul. 

calebasse 

nf suv qovoq. 

calèche 


nf to‘rt g‘ildirakli ot qo‘shiladigan arava. 

caleçon 


nm kalson, ishton, trusi. 

calembour 

nm kalambur, so‘z o‘yini, tajnis. 

calembredaine 

nf  bekorchi  gap,  safsata,  hazil,  bema’ni  gap,  behuda 

gap,  puch  gap,  bo‘lmag‘ur  gap;  débiter  des  calembredaines  hazil  qilmoq, 

gap otmoq, bekorchi gap qilmoq. 

calendes 

nf pl oy  boshi, oyning birinchi kuni (qadimgi Rimda); renvoyer 

aux  calendes  grecques  tuyaning  dumi  yerga  tekadigan  kunga  qoldirmoq, 

haftaning shanba kuniga qoldirmoq. 

calendrier 

nm  1.  taqvim,  oy  kunlarni  ko‘rsatadigan  jadval,  kitobcha; 

calendrier grégorien gregorian  taqvimi; calendrier  républicain respublika 

taqvimi;  calendrier  julien  yulian,  Yuliy  Sezar  taqvim i;  2.  xronologiya, 

voqealar tarixi; 3. yillik reja; calendrier des postes ish rejasi. 

cale-pied 

nm inv velosipedda oyoq qo‘ygich. 

calepin 

nm yon daftarcha, xotira daftarchasi. 

caler

1

 I. vt 1.  tirgovich qo‘ymoq,  tiramoq,  tirab qo‘ymoq,  tirgak,  tirgovuch 

qo‘ymoq;  2.  mustahkam  o‘rnatmoq;  II.  se  caler  les  joues  vpr  loc  fam 

ochko‘zlik bilan yemoq. 

caler


2

 

vi  1.  to‘xtab,  o‘chib  qolmoq  (motor);  2.  chekinmoq,  qaytmoq, kechmoq; il a calé devant la difficulté qiyinchilikdan orqaga chekindi. 

caleter 


vi pop voir

 

calter. calfater 

vt  tiqib  bekitmoq,  bekitmoq,  tiqib  yopmoq,  kemalarning 

teshiklarini bekitm oq. 

calfeutrage 

nm teshik-tirqishlarni bekitish. 

calfeutrement 

nm teshik-tirqishlarni yopish. 

calfeutrer 

vt  1.  teshiklarni  tiqin  bilan  bekitm oq;  calfeutrer  une  fenêtre 

deraza  teshiklarini  bekitmoq;  2.  parda  tutmoq,  pardalamoq,  niqoblamoq, 

pana  qilmoq  (derazani);  se  calfeutrer  bekinib  olmoq,  qulflab  qo‘ymoq, 

bekilmoq;  se  calfeutrer  dans  sa  chambre  o‘z  xonasiga  bekinib  olmoq, 

bekilmoq. 

calibrage 

nm  o‘lchash,  qoliplash,  to‘g‘rilash,  tekshirish,  graduslarga, 

darajalarga ajratish. 

calibre 

nm 1. kalibr (nay, quvurning ichki diametri), har xil katta-kichiklik, 

o‘lcham,  miqdor,  miqyos,  ko‘lam,  vazn,  o‘lchov;  2.  o‘lchov,  mezon;  3. 

xususiyat, xoslik, sifat, xislat,  fazilat;  ils sont du  même calibre  o‘zimizning 

toifamizdan, to‘pimizdan. 

calibreur, euse 

nm darajalarga bo‘lish mashinasi. 

calice 


nm  1.  jom,  kosa;  boire  le  calice  jusqu’à  la  lie  qiyinchilikning 

oxirigacha  chidamoq,  azob  chekmoq;  anat  calices  du  rein  buyrak  jomi;  2. 

gulkosa. 

calicot 


nm bo‘z. 

califat 


nm xalifalik, xalifa hokimiyati. 

calife 


nm xalifa. 

califourchon  (à) 

loc  adv  oyoqlarni  ikki  tomonga  osiltirib  (otda,  kursi 

ustida). CÂLIN

 

CAMPANULE 

 

 79 

câlin, ine 

I. n erka odam, yuvvosh kishi; II. adj erka; yuvvosh, yoqim toy. 

câliner 


vt erkalamoq, silab-siypamoq, navozish qilmoq, suymoq. 

câlinerie 

nf  mehr,  yumshoq  muomala,  muloyim  gap,  noz,  erkalash, 

suyish, silab-siypash, navozish, iltifot, lutf, karam, ro‘yixushlik, mehribonlik. 

calleux,  euse 

adj  qadoq,  qavariq,  qotgan,  qotib  qolgan,  zichlashgan, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling