Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet30/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   238

qattiq, zarang; des mains calleuses qabariq, qadoq qo‘llar. 

calligraphie 

nf kalligrafiya, chiroyli yozuv, husnixat, xattotlik. 

calligraphier 

vt diqqat bilan chiroyli yozmoq, xattotlik qilmoq. 

callosité 

nf  qadoqlashish,  qabariq  bo‘lish,  qotish,  qotib  qolish, 

zichlashish, qattiqlashish, zaranglashish. 

calmant,  ante 

I.  adj  tinchitadigan,  tinchlantiradigan,  taskin  beradigan, 

yupatadigan, xotirjam qiladigan, og‘riqni  to‘xtatadigan,  og‘riqni  bosadigan; II. 

nm  og‘riqni  bosadigan,  to‘xtatadigan  dori,  tinchlantiradigan  vosita,  chora, 

tadbir,  dori-darmon;  prendre  des  calmants  pour  dormir  uxlatadigan  dori-

darmon ichmoq. 

calmar 

ou calamar 

nm kalmar, bosh-oyoqli molluskalar. 

calme 

I.  nm  jimlik,  jimjitlik,  sukunat,  tinchlik,  osoyishtalik,  orom,  huzur-halovat,  tinch  holat, sokinlik; II. adj  tinch,  jimjit, sokin, osoyishta, shamolsiz, 

g‘am-tashvishdan xoli, betashvish, xotirjam, halovatli, osuda. 

calmement 

adv tinchgina, shovqin suronsiz, bemalol, bamaylixotir. 

calmer 

I.  vt  1.  tinchlantirmoq,  tinchitmoq,  yupatmoq,  ovutmoq,  taskin, orom  bermoq;  2.  yumshatmoq,  muloyimlashtirmoq,  to‘xtatmoq,  bosmoq, 

tiymoq, kuchsizlanmoq, susaymoq, bo‘shashmoq (og‘riq, jahl); II.  se  calmer 

vpr  tinchlanmoq,  ovunmoq,  yupanmoq;  la  tempête,  la  mer  s’est  calmée 

bo‘ron, dengiz tinchlandi, tinchidi; calmez-vous tinchlaning. 

calomel 

nm kalomel (oq kukun holidagi simobli surgi dori), xlorli simob. 

calomniateur,  trice 

I.  adj  tuhmatchi,  bo‘htonchi,  g‘iybatchi;  II.  n 

tuhmatchi odam, bo‘htonchi, g‘iybatchi odam, xotin. 

calomnie 

nf tuhmat, bo‘hton, g‘ iybat, yolg‘on-yashiq, uydirma. 

calomnier 

vt tuhmat, bo‘hton, g‘iybat qilmoq. 

calomnieux, euse 

adj g‘iybat, tuhmat, bo‘hton qiluvchi. 

calorie 


nf kaloriya, issiqlik o‘lchov birligi. 

calorifère 

nm isitish uskunasi. 

calorifique 

adj issiqlik chiqaradigan, beradigan, hosil qiladigan. 

calorifuge 

nm,  adj  termoizolyator  (issiqlikni  saqlagich);  issiqlikni  yomon 

o‘tkazadigan, issiqlik o‘ tkazmaydigan. 

calorimètre 

nf kalorimetr (issiqlik miqdorini o‘lchaydigan asbob). 

calorimétrique 

adj issiqlikni o‘lchashga doir, oid. 

calot 

nm  1.  mirshablar  bosh  kiyimi,  shapkasi;  2.  shar,  zoldir,  soqqa;  arg ko‘z. 

calotin 


nm pop, ruhoniy, klerikal, ruhoniylar. 

calotte 


nf  1.  do‘ppi,  silliq  do‘ppi,  kallapo‘sh,  taqya;  baxmal  kulox 

(monaxlarda);  calotte  des  cieux  osmon  gumbazi;  les  calottes  glaciaires 

de la terre shimoliy qutb; 2. fam boshiga, yuziga tarsaki, shapaloq. 

calotter 

vt boshga shapatlamoq. 

calquage 

nm ko‘chirma, bir tildan  ikkinchi  tilga so‘zma-so‘z tarjima qilish, 

aynan o‘ tkazib olish; ko‘chirib olish. 

calque 

nm  1.  nusxa;  2.  ko‘chirma;  3.  ling  kalka  (bir  tildan  ikkinchi  tilga so‘zma-so‘z tarjima qilish). 

calquer 


vt  1.  kalkalamoq,  kalkalab  ko‘chirmoq,  igna  sanchib  naqsh 

tushirmoq; 2. fig ko‘r-ko‘rona taqlid qilmoq. 

calter 

ou

 caleter

 

vi pop qochib ketmoq, ketib  qolmoq,  juftakni rostlamoq, qochib qolmoq, tumtaraqay bo‘ lmoq. 

calumet 


nm indeyslarning uzun  tamaki  trubkasi; offrir le calumet de  la 

paix tinchlik, bitim, yarashish taklif etmoq. 

calvados 

nm kalvados (olmadan qilingan aroq). 

calvaire 

nm 1. Iso xochga  tortilgan  tepalik; 2.  qattiq ruhiy  qiynalish, azob 

chekish. 

calvinisme 

nm kalvinizm, protestant ta’limoti. 

calviniste 

I. nm kalvinizm tarafdori; II. adj kalvinizmga oid. 

calvitie 

nf kallik. 

camaïeu 


nm peinture en camaïeu bir xil rangli turli tondagi rasm, surat. 

camail 


nm  1.  kalta  bosh  kiyimli  mantiya  (katolik  ruhoniylarida);  2.  bosh 

sovuti (O‘rta asrlardagi). 

camarade 

I.  n  o‘rtoq,  do‘st,  dugona,  birodar,  og‘ayni;  camarade  de 

régiment polkdosh, o‘rtoq; II. adj do‘stona, o‘rtoqlarcha, birodarona. 

camaraderie 

nf o‘rtoqlik, birodarlik, og‘aynilik munosabati. 

camard, arde 

adj puchuq. 

cambouis 

nm qoraygan moy; tache de cambouis qoramoy dog‘i. 

cambrage 

ou cambrement nm egilish, bukilish, qayrilish, egish, bukish, 

qiyshaytirish, qaytarish. 

cambré,  ée 

adj  egilgan,  bukilgan,  qiyshaygan;  taille  cambrée  qaddi 

bukik. 

cambrement nm voir cambrage. 

cambrer 


I.  vt  1.  egmoq,  bukmoq,  engashtirmoq;  cambrer  une  poutre 

to‘sinni egmoq; 2. qaddi-qomatini rostlamoq (orqaga ozgina engashib); II. se 

cambrer vpr egilmoq, bukilmoq, qayrilmoq. 

cambriolage 

nm  o‘g‘irlash,  tunash  (uylarni),  hujum,  bosqin,  bostirib 

kirish, buzib o‘g‘irlash (eshik, qulfni); o‘g‘irlik. 

cambrioler 

vt uyni o‘g‘irlab ketmoq, o‘g‘ri urmoq, bostirib o‘g‘irlik qilmoq. 

cambrioleur,  euse 

n  bosqinchi,  qaroqchi,  bosmachi,  o‘g‘ri;  qulf,  eshik 

buzuvchi o‘g‘ri, tomteshar, qulfbuzar, talovchi. 

cambrousse 

nf qishloq fam, xilvat joy. 

cambrure 

nf tirsak, bukik, egilgan, egik joy, burilish, muyulish. 

cambuse 


nf 1. kema oziq-ovqat ombori; 2. fam uycha, xona, kulba, hujra, 

ko‘rimsiz uy. 

came

1

 nf techn harakatlantiruvchi o‘q. 

came


2

 

nf fam nasha, giyohvand modda. camée 

nf qimmatbaho tosh, aqiq. 

caméléon 

nm 1. zool buqalamun; 2. fam subutsiz, surbet odam. 

camélia 

nm yirik atirgulsimon buta, oq yoki qizil yirik xushbo‘y gul. 

camelot 

nm 1. ko‘chma sotuvchi; 2. ro‘znoma sotuvchi (ko‘chada); 3.  turli 

tovarlar. 

camembert 

nm kamamber (pishloq turi). 

caméra 


nf kinokamera; caméra de télévision telekamera. 

caméraman 

nm kinooperator, kino oluvchi. 

camérier 

nm kamerger (pop yoki kardinal xonasini qo‘riqlovchi xizmatchi). 

camériste 

nf ispan va italyan malikalarining xizmatkor ayoli. 

camion 


nm yuk avtomobili, mashinasi. 

camionnage 

nm mashinasida yuk tashish. 

camionnette 

nf yengil yuk mashinasi. 

camionneur 

nm yuk mashina haydovchisi. 

camisole 

nf  tungi  kalta  ko‘ylak;  camisole  de  force  tinchitish  ko‘ylagi, 

qimirlashga yo‘l qo‘ymaydigan ko‘ylak. 

camomille 

nf 1. moychechak; 2. moychechakdan tayyorlangan damlama. 

camouflage 

nm niqoblash. 

camoufler 

vt  niqoblamoq,  ola-bula  qilib  bo‘yab  niqoblamoq, 

xaspo‘shlamoq,  bekitmoq, yashirmoq; camoufler une intention, une faute 

maqsadini, xatoni yashirmoq. 

camouflet 

nm tahqir, tahqirlanish, iztirob. 

camp 

nm  I.  1.  manzil,  qarorgoh;  camp  retranché,  fortifié mustahkamlangan  harbiy  qarorgoh;  camp  de  prisonniers  harbiy  asrlar 

qamoqxonasi; camp de concentration konsentratsyon lager; 2. dam  olish, 

hordiq  chiqarish  joyi,  maydon,  yer;  ficher  le  camp  yo‘qolmoq,  ketm oq; 

fichez-moi le camp ko‘zimdan yo‘qoling; 3. saf,  partiya; (être) entrer dans 

le camp adverse dushman safiga o‘ tmoq. 

campagnard, arde 

I. adj qishloqda yashovchi, qishloqi; II. n dehqon. 

campagne 

nf 1. ochiq dala,  tekis yer,  tekislik; 2.  qishloq; les travaux de 

la campagne dala  ishlari; 3. yurish, safar, harbiy  taradud; faire  campagne 

urushda qatnashmoq, urushmoq; les troupes sont en campagne qo‘shinlar 

jangda; se  mettre en campagne sayohatga ketmoq; 4. mavsum, davr, vaqt; 

campagne commerciale savdo mavsumi. 

campagnol 

nm dala sichqoni, kemiruvchi. 

campanile 

nm qo‘ng‘iroqxona, qo‘ng‘iroqlar minorasi. 

campanule 

nf qo‘ng‘iroq gul. 


CAMPEMENT

 

CAOUTCHOUTEUX 

 

 80 

campement 

nm  1.  lashkargoh,  qo‘shin  qo‘ngan  joy,  ochiq  yerga 

joylashish; 2. ochiq yer, joy, qo‘nolg‘a, qo‘nish joyi, ko‘chmanchilar manzili. 

camper 

vi  1.  qo‘nolg‘ada  to‘xtamoq;  2.  joylashtirmoq;  camper  son chapeau sur sa tête qalpog‘ini bostirib kiymoq. 

campeur, euse 

n yo‘l-yo‘lakay dam olib ketuvchi sayyoh. 

camphre 


nm kamfara, kofur (hidli suyuqlik). 

camphré, ée 

adj kam farali, kofurli; alcool camphré kam farali spirt. 

camphrier 

nm kamfara daraxti. 

camping 


nm  1.  qo‘nolg‘a,  sayyoh  lageri;  2.  faire  du  camping  yo‘l-

yo‘lakay dam olib ketm oq, sayohat qilmoq. 

campos 

nm o‘quvchilar, talabalar ta’ tili. campus 

nm kollej, universitet yotoqxonalar majmuasi. 

camus, use 

adj puchuq, qanqaygan (burun). 

canada 

nf olma turi, renet. canadien, ienne 

I. adj kanadalik; II. n kanadalik, Kanadada yashovchi. 

canaille 

I.  nf  1.  shum,  ayyor,  razil,  qabih,  past  odam,  yaramas,  ablah, 

nobakor;  2.  qalang‘i-qasang‘ ilar,  mayda-o‘g‘rilar,  muttahamlar,  qalloblar, 

tuban odam, iflos odam; II. adj ablahona, razilona. 

canaillerie 

nf  1.  razillik,  qabihlik,  pastkashlik,  mal’unlik,  yaramaslik, 

razolat; 2. muttahamlik, qalloblik,  firibgarlik, aldamchilik,  tovlamachilik, hiyla-

nayrang, firib. 

canal 

nm  1.  kanal;  2.  bo‘g‘oz;  le  canal  de  Mozambique  M ozambik bo‘g‘ozi;  3.  nov,  quvur  (gaz,  suv);  4.  kovak,  bo‘shliq;  le  canal  biliaire  o‘ t 

kovagi, bo‘shlig‘i; 5.  televizor kanali; 6. vositachi, o‘rtada turuvchi; j’ai appris 

cela par le canal d’un ami men buni do‘stim orqali bilib oldim. 

canalisation 

nf 1. oqova suvlar quvuri; 2. suv tarmoqlari; 3. elektr simlari, 

gaz quvuri, oqova suvlar o‘ tadigan yerosti yo‘lagi. 

canaliser 

vt  1.  kema  qatnaydigan  qilmoq;  2.  kanallashtirmoq,  sug‘orish 

inshootlarini qurmoq; suv yo‘qolishini oldini olmoq, yig‘moq,  tarqab ketishga 

to‘sqinlik qilmoq, yo‘naltirmoq. 

canapé 

nm 1. kanape, divan; 2. bir burda non (biron narsa surtilgan). canard 

nm  1.  o‘rdak,  erkak  o‘rdak;  2.  marcher  comme  un  canard 

lapanglab yurmoq; 3. soxta xabar (gazetada), uydirma; 4. liker yoki qahvaga 

botirib olingan qand bo‘lagi. 

canarder 

I. vt panadan otmoq; II. vi ohangini buzmoq. 

canari 

I. nm kanareyka (qush); II. adj sariq rang. canasson 

nm fam ot, qirchang‘i. 

cancan 

nm  1.  g‘iybat,  yolg‘on-yashiq,  gap-so‘z;  dire,  colporter  des cancans  sur  qqn  birovning  ustidan  g‘iybat  qilmoq,  gap  so‘z  aytmoq;  2. 

kankan (fransuzcha beadab raqs). 

cancaner 

vi  1.  g‘ag‘illamoq,  g‘aq-g‘aq  qilmoq  (o‘rdak);  2.  g‘iybat  qilmoq, 

gap tashimoq, gap so‘z qilmoq fam; 3. kankan raqsiga tushmoq. 

cancanier,  ière 

I.  adj  g‘iybatchi,  g‘iybat  qiluvchi;  II.  n  g‘iybatchi  odam, 

gap-so‘z tashuvchi odam. 

cancer 

nm  1.  xavfli  o‘sma,  yomon  shish,  rak,  saraton;  cancer  de l’estomac oshqozon, me’da raki; 2. yemiruvchi narsa, o‘sma; 3. qisqichbaqa 

yulduzlar turkumi, saraton burji. 

cancéreux,  euse 

I.  adj  shishli,  o‘smali,  rakli;  tumeur  cancéreuse  rak 

shishi, o‘smasi; II. n rak kasali bilan og‘rigan odam. 

cancérigène 

adj  rak  kasalini  chaqiradigan,  rak  kasalini  yuzaga 

keltiruvchi. 

cancre 

nm dangasa, yalqov o‘quvchi. cancrelat 

nm suvarak. 

candélabre 

nm qandil, katta shamdon, chilchiroq. 

candeur 

nf  samimiylik,  sof  ko‘ngillik,  oqko‘ngillik,  samimiyat,  ochiq 

ko‘ngillik, sodadillik. 

candi 


adj m sucre candi novvot. 

candidat, ate 

n nomzod. 

candidature 

nf nomzod, kandidatura;  annoncer, poser sa candidature 

à un poste biron amalga o‘z nomzodini qo‘ymoq. 

candide 

adj samimiy, sof, ochiq ko‘ngil, soddadil. 

candidement 

adv  samimiyat  bilan,  ochiq,  sof  qo‘ngillik  bilan,  samimiy 

ravishda, chin yurakdan, chin qalbdan. 

cane 


nf 1. moda o‘rdak; 2. naycha, g‘altak (tikuv, yigiruv mashinasida). 

caner 


vi 1. xavf yoki qiyinchilik oldida chekinmoq; 2. o‘lmoq. 

caneton 


nm o‘rdakcha. 

canette 


nf 1. sim o‘ramili g‘altak; 2. pivo shishachasi. 

caniche 


nm pudel (yungi jingalak xonaki it). 

caniculaire 

adj jazirama. 

canicule 

nf yoz chillasi. 

canif 


nm qalam tarosh, pakki, pichoqcha. 

canin, ine 

adj itga oid; faim canine itday och. 

canine 


nf qoziqtish. 

caniveau 

nm ko‘chalardagi ariqcha (trotuar bo‘ylab). 

canne 


nf  1.  qamish;  canne  à  sucre  shakarqamish;  2.  hassa,  tayoq, 

kaltak; se promener la canne à  la  main qo‘lida hassa bilan sayr qilmoq; 3. 

qarmoq yog‘ochi, sopi, dastasi, qarmoq. 

cannelé, ée 

adj o‘yiqli, o‘ymali. 

cannelle 

nf dolchin (hidli giyoh). 

cannelloni 

nm qiymali o‘rama. 

cannelure 

nf 1. ustun bo‘ylab  tikkasiga yo‘nilgan o‘yiq;  2.  taram, ariqcha, 

o‘yma naqsh. 

canner 

vt to‘qimoq, o‘rmoq (qamish, chiviq, xipchin bilan). cannibale 

nm odamxo‘r, vahshiy, yovuz odam, qonxo‘r, zolim, yalmog‘iz. 

cannibalisme 

nm odamxo‘rlik, qonxo‘rlik, zolimlik, vahshiylik. 

canoë 

nm kanoye, ensiz qayiqcha. canon 

nm 1. to‘p, zambarak; 2.  o‘q quvuri; 3. diniy qonun-qoidalar, injilga 

aloqador ta’ limotlar; 4. mukammal; 5. fam stakan vino. 

canonique 

adj 1. qonun-qoidali, aqidali; loc âge  canonique aqidali yosh 

(qirq yosh); 2. mo‘ tadil, normativ. 

canonisation 

nf qonun-qoidaga solish. 

canoniser 

vt  1.  muqaddaslashtirmoq;  2.  qonunlashtirmoq;  3.  avliyolar 

qatoriga qo‘shmoq, ko‘klarga ko‘ tarmoq. 

canonner 

vt to‘pdan, zambarakdan otmoq. 

canonnier 

nm to‘p, zambarak otuvchi. 

canonnière 

nf to‘pli kichik harbiy kema. 

canot 


nm qayiq. 

canotage 

nm qayiqda sayr qilish, eshkak eshish. 

canoter 


vi qayiqda sayr qilmoq. 

canoteur 

nm eshkakchi, eshkak eshuvchi. 

canotier 

nm poxol shlapa. 

cantal 


nm kantal pishlog‘i. 

cantaloup 

nm kampir qovun. 

cantate 


nf kantata (xor muzika asari). 

cantatrice 

nf qo‘shiqchi, ashulachi. 

cantharide 

nf 1. daraxt qo‘ng‘izchasi; 2. shahvat qo‘zg‘atuvchi kukun. 

cantilène 

nf 1. muloyim va xushohang kuy; 2. hazin ashula. 

cantine 


nf 1. umumiy oshxona; 2. sandiq, quti, yashik. 

cantinière 

nf harbiy oshxona bashqaruvchisi. 

cantique 

nm diniy ashula, madhiya. 

canton 


nm 1. ma‘muriy hudud, nohiya; 2. fransiyadagi ma‘muriy bo‘linish. 

cantonal, ale 

adj nohiyaga, kantonga oid. 

cantonnement 

nm armiyaning joylashishi. 

cantonner 

I.  vt  joylashtirmoq  (armiyani);  II.  se  cantonner  vpr  o‘z 

xonasiga bekinib olmoq, kirib yotmoq, uzoqlashmoq). 

cantonnier 

nm yo‘l ishchisi, nazoratchisi. 

canular 

nm qo‘pol hazil. 

canule 

nf shpris uchi, ignasi, ninasi. canulant, ante 

adj jonga tegadigan, bezor qiladigan, zerikarli. 

canuler 

vt zeriktirmoq, jonga, me’daga tegmoq, bezor qilmoq. 

canyon 

nm juda chuqur dara; cho‘kma. caoutchouc 

nm  1.  kauchuk,  rezina;  2.  pl  kalish;  3.  yomg‘ir 

o‘tkazmaydigan plashch, yoping‘ich. 

caoutchouter 

vt rezina qilmoq, rezina so‘rmoq. 

caoutchouteux, euse 

adj rezinali, kauchukli. 


CAP

 

CARAVANE 

 

 81 

cap 


nm  1.  loc  adj  de  pied  en  cap  boshdan  oyoq;  2.  burun;  le  cap  de 

Bonne Espérance yaxshi umid buruni; 3. yo‘nalish, kurs, yo‘l; mettre le cap 

sur -ga tomon yo‘l olmoq. 

capable 


adj 1. qobiliyatli,  qobil, qodir,  layoqatli, iste’dodli;  2. yaroqli; il  se 

sent  capable  de  réussir  u  zafar  qozonishga  qodir,  yaroqli;  3.  epchil, 

chaqqon,  malakali,  kuchli;  c’est  un  ouvrier  très  capable  bu  juda  epchil 

ishchi. 


capacité 

nf  1.  idish  sig‘ imi,  hajmi,  kattaligi;  2.  qobiliyat,  layoqat,  qobillik, 

qodirlik,  qurb,  qudrat,  quvvat,  iste’dod;  3.  yaroqlilik,  qodirlilik,  huquqqa  ega 

bo‘lish qobiliyati, huquqdorlik. 

caparaçonner 

vt ot yopig‘ i, jul yopmoq, egar-jabduq solmoq. 

cape 

nf yengsiz yoping‘ich, rido; rire sous cape yashirincha kulmoq. capeline 

nf xotinlarning keng shlapasi. 

capharnaüm 

nm  tartibsiz  narsalar  to‘lib-toshib  yotgan  joy,  eski-tuskilar 

joyi. 

capillaire I.  adj  1.  juda  ingichka,  nozik,  qil  tomirli;  2.  sochga  oid;  II.  nm  

kapellyar (juda ingichka naycha, qilnaycha, qiltomir). 

capilotade  (en) 

loc  adv  o‘ ta  ezilgan  holat,  nihoyatda  charchagandan 

mayda-mayda bo‘lgan holat. 

capitaine 

nm 1. sarkarda, lashkarboshi; 2. boshliq, sardor, yo‘lboshchi; 3. 

kapitan, rota komandiri; 4. sport komanda kapitani; 5. darg‘a, kema kapitani. 

capital,  ale 

adj  asosiy,  bosh,  birinchi,  tub,  eng  muhim;  peine  capitale 

o‘lim jazosi. 

capital 


nm  1.  kapital,  mablag‘,  sarmoya,  boylik,  bisot;  2.  kapitalizm, 

kapitalistlar sinfi; 3. eng muhim narsa, tub ma’no, mohiyat, mazmun. 

capitale 

nf 1. markaz, poytaxt; 2. qo‘lyozmaning bosh harfi. 

capitalisation 

nf  kapitallashtirish,  qo‘shimcha  qiymatni  kapitalga,  pulga 

aylantirish. 

capitaliser 

I.  vt  kapitalga,  pulga  aylantiroq;  II.  vi  tejab  pul  yig‘moq, 

jamg‘armoq, to‘plamoq, orttirmoq. 

capitalisme 

nm kapitalizm jamiyati. 

capitaliste 

I.  nm  kapitalist  (burjuaziya  jamiyatida  hokim  sinf  vakili, 

sarmoyador), boy, boyon; II. adj kapitalizmga oid, doir. 

capiteux, euse 

adj mast qiladigan, kayf beradigan. 

capiton 


nm yumshoq narsalar (sinadigan nozik narsalarni joylashtirganda 

atrofiga tiqiladi). 

capitonnage 

nm yumshoq qilib joylash. 

capitonner 

vt yumshoq narsa qoplamoq; capitonner une porte eshikka 

yumshoq matoh qoplamoq, yumshoq narsalarga o‘rab joylashtirmoq. 

capitulation 

nf taslim bo‘lish. 

capitule 

nm to‘pgul. 

capituler 

vi  1.  taslim  bo‘lmoq,  yengilganligini  bo‘yniga  olmoq;  2.  yon 

bermoq, yengilib o‘z maslagidan kechmoq. 

capon, onne 

adj, n fam vieilli qo‘rqoq, yuraksiz. 

caporal 

nm  1.  kapral  (kichik  harbiy  unvon),  bo‘lim  komandiri;  caporal-

chef katta kapral; 2. past navli tamaki. 

capot 


nm kapot, qopqoq. 

capote


 nf

 

shinel, avtomobil yopqichi, jild. capoter 

vi  1.  to‘ntarilmoq,  ag‘darilmoq;  (avtomobil  haqida)  2.  amalga 

oshmay qolmoq. 

câpre 


nf kovul. 

caprice 


nm 1. injiqlik, m ijg‘ovlik, xarxasha, noz, g‘alati qiliq, tantiqlik, istak, 

xohish; 2. pl betayinlik, beqarorlik, beburdlik; les caprices de la mode rasm-

odatning o‘zgaruvchanligi, betayinligi. 

capricieux, euse 

I. adj injiq, mijg‘ov, noz,  tantiq, o‘zgaruvchan; II.  n injiq 

bola, dovdir odam, beqaror odam. 

capricieusement 

adv injiqona, xarxashali, ters, o‘jar, qaysar. 

capricorne 

nm tog‘ taka yulduzlar turkumi, burji. 

câprier 

nm kovul, kavar (buta o‘simlik). 

caprin, ine 

adj echkiga oid; echki. 

capsule 

nf  1.  anat  parda,  xaltacha;  2.  qopqoq  (buti lka  uchun);  3.  urug‘li 

ko‘sak, ko‘rak; 4. piston kapsul; 5. g‘ilofli dori. 

capsuler 

vt qopqoq yopmoq, tiqin tiqmoq. 

capter 


vt  1.  qo‘lga  kiritmoq,  topmoq,  erishmoq,  qozonmoq,  muvaffaq 

bo‘lmoq, qidirib topmoq; 2. burmoq, qayirmoq, boshqa yo‘lga solib yubormoq 

(buloqni);  3.  tutib,  to‘xtatib  qolmoq,  qo‘ lga  tushirmoq;  capter  un  message 

topshiriqni qo‘lga tushirmoq (xabarni). 

captieux, euse 

adj aldoqchi, yolg‘on, soxta, dog‘uli. 

captif,  ive 

I.  adj  1.  asir  tushgan,  tutqun,  qo‘lga  olingan;  2.  bog‘langan; 

ballon captif bog‘langan aerostat; II. n tutqun, asir; qul. 

captivant,  ante 

adj  shaydo  qiladigan,  maftun  etadigan,  maroqli, 

jozibador, qiziqarli. 

captiver 

vt  maftun  etmoq,  rom  etmoq,  asir,  shaydo  qilmoq,  o‘ziga 

tortmoq. 

captivité 

nf asirlik, mahbuslik, tutqunlik. 

capture 


nf 1. asir olish, qo‘lga tushirish, ushlab turish, qo‘lga olish, ishg‘ol, 

zabt, istilo qilish; 2. o‘lja, qol’lga kiritilgan narsa. 

capturer 

vt  bosib  olmoq,  zabt  etmoq,  asir  olmoq,  qamoqqa  olmoq; 

capturer un animal féroce yirtqich hayvonni tutqunlikda ushlamoq. 

capuche 


nf kiyimga tikilgan qalpoq, turli kichik narsalar qopqog‘i. 

capuchon 

nm 1. qopqoq, shlapa, trubka qopqog‘i, ruchka qopqog‘i. 

capucin, ine 

n kaputsin (tarki dunyo  qilgan katolik, monaxlari ordenining 

a’zosi). 

caquet 

nm  1.  tuxumlagan  tovuq  qaqaqlashi;  2.  bekorchi  gap,  safsata; g‘iybat, fisqi-fasod gap, g‘idi-bidi gaplar. 

caquetage 

nm tovuqxonadagi qaqillashlar. 

caqueter 

vt  1.  qaqillamoq;  2.  g‘iybat,  fisqi-fasod  qilmoq,  tinimsiz 

vaysamoq, bidirlamoq. 

car 

conj chunki, negaki, shuning uchunki, shunga ko‘ra. car 

nm avtobus. 

carabe 

nm sassiq qo‘ng‘iz, o‘siroq qo‘ng‘iz. carabin 

nm student-tabib. 

carabine 

nf karabin (qisqa stvolli miltiq). 

carabinier 

nm  1.  karabiner  (askar);  2.  Italiyada  militsioner;  Ispaniyada 

bojxona xodim i. 

caraco 


nm ayollar nimchasi. 

caracoler 

vi otni gijinglatmoq, ot o‘ynatib yurmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling