Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet31/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   238

caractère 

nm 1. fazilat,  tabiat,  fe’l, xulq,  fe’l-atvor,  fe’l-xo‘y; 2. harf, litera, 

yozuv, belgi; 3. xususiyat, xossa, belgi, alomat, nishona, asar, ishora, fazilat, 

hosiyat, xislat; caractères individuels shaxsiy fazilat. 

caractériser 

I. vt ta’riflamoq, tafsiflamoq, baho bermoq, baholamoq; II. se 

caractériser vpr ta’riflamoq, tafsiflamoq, baholanmoq. 

caractéristique 

I.  adj  biror  xususiyatga  ega  bo‘lgan,  ajralib  turadigan, 

antiqa,  ajoyib,  farqlovchi;  II.  nf  ta’rif,  tafsif,  baho,  xos  xususiyat;  les 

caractéristiques d’une  machine mashinaning alohida xususiyatlari;  fazilat, 

hosiyat, alomat. 

caractérologie 

nf inson fazilatlarini o‘rganadigan fan . 

caracul 


nm voir

 

karakul. carafe 

nf  1.  grafin;  2.  rester  en  carafe  chetda  qolmoq,  unutilmoq;  3. 

bosh, fam; un coup sur la carafe boshga bir zarba. 

carafon 


nm grafincha. 

caraïbe 


I. adj Karib dengiziga oid; II. n Antil orollari aholisi (indeyslar). 

carambolage 

nm  1.  billyardda  asisiy  soqqaning  ikki  soqqaga  birdan 

urilishi;  2.  to‘qnashuv;  carambolage  d’automobiles  sur  une  route 

encombrée to‘lib-toshgan ko‘chada avtomobil to‘qnashuvi. 

caramboler 

vt to‘qnashmoq, urilib ketmoq. 

caramel 


I. nm karamel (konfet turi), obaki, obakidondon; II. adj och sariq, 

qizg‘ish, malla. 

caraméliser 

vt qanddan qiyom qilmoq. 

carapace 

nf  1.  toshbaqa  kosasi,  po‘st,  po‘choq,  qobiq,  po‘stloq 

(tuxumda); 2. qalqon, sovut, qobiq. 

carapater  (se) 

fam  qochib  ketmoq,  nari  ketmoq,  uzoqlashmoq,  juftakni 

rostlamoq, tum taraqay bo‘lmoq. 

carat 

nm karat, qirot (0,2 gramm). caravane 

nf  1.  karvon,  les  chiens  aboient,  la  caravane  passe  prov  it 

hurar, karvon o‘ tar; 2. yo‘ lovchilar, odamlar guruhi. 


CARAVANIER

 

CARRÉ 

 

 82 

caravanier 

nm karvonboshi (tuyada). 

caravansérail 

nm karvonsaroy. 

caravelle 

nf 1. karavella (yelkanli kema); 2. karavella (samolyot nomi). 

carbonate 

nm ko‘mir kislotasining tuzlari (soda). 

carbonater 

vt ko‘mir kislotasi solmoq, gazlamoq. 

carbone 


nm 1. ko‘mir, uglerod; 2. qora qog‘oz. 

carbonifère 

I.  adj  uglerodli,  karbonli  ko‘mir  kislotali;  II.  nm  boshlang‘ich 

era geologik davri, tosh davri. 

carbonique 

adj karbonat angidridli. 

carbonisation 

nf  ko‘mirga,  koksga  aylantirish,  havosiz  qizdirib  ko‘mirga 

aylantirish, haydash, uglerod oksidi bilan to‘yintirish. 

carboniser 

vt  ko‘mirga  aylantirmoq,  ko‘mir  qilib  qo‘ymoq,  kokslamoq, 

koksga aylantirmoq. 

carburant 

nm yonilg‘i, yoqilg‘i. 

carburateur 

nm karburator (dvigateliga yonilg‘i beruvchi moslama). 

carburation 

nf  1.  uglerod  singdirib  qattiq  qilish;  2.  havo  va  yonilg‘i 

aralashmasi. 

carbure 


nm 1. karbid; 2. kalsiy karbid. 

carburer 

vt yonilg‘ i bug‘lari bilan havo aralashmasi tayyorlamoq. 

carcan 


nm 1. temir bo‘yinbog‘ (jinoyatchilarga solinadigan); 2. bo‘yinturuq; 

le carcan de la discipline temir intizom iskanjasi, kishani. 

carcasse 

nf  1.  skelet,  suyak  (hayvonlar);  2.  sinch,  qobirg‘a,  karkas 

(binoda); 3. odam gavdasi, tanasi. 

cardage 


nm jun, paxta tarash, titish. 

cardan 


nm kardan (avtomobilning g‘ildiraklariga harakat uzatgich), kardan 

o‘qi. 


carde 

nm  1.  taroq,  mashina  (jun,  paxta  taraydigan);  2.  yeyiladigan 

artishoksimon o‘simlik yaproqlari. 

carder 


vt taramoq (mashinada). 

cardeur, euse 

n 1. yung  tituvchi,  tarovchi; 2. nf  taroq mashinasi,  tituvchi 

mashina. 

cardiaque 

I. adj yurakka oid; crise cardiaque yurak  tutqanog‘i; II. yuragi 

kasal odam. 

cardigan 

nm ayollar jaketi; kamzuli. 

cardinal


1

 

nm  1.  kardinal  (Rim  papasidan  keyingi  eng  yuqori  ruhoniylik unvoni); 2. Amerikada yashovchi qizil qanot sayroqi qushi. 

cardinal


2

, ale 


I. adj 1. bosh, eng muhim, asosiy; géog les quatre points 

cardinaux  dunyoning  to‘rt  tomoni  (shimol,  janub,  sharq,  g‘arb);  2.  gram 

sanoq (son); II. nm math kardinal son. 

cardiogramme 

nm kardiogramma (yurak urushini o‘lchash, ko‘rsatish). 

cardiographie 

nf kardiografiya (yurak urushini yozib olish). 

cardiologie 

nf kardiologiya (yurak kasalini o‘rganadigan fan). 

cardiologue 

nm kardiolog (yurak kasali doktori). 

cardon 


nm ispan artishogi (yeydigan poliz o‘ti). 

carême 


nm  ro‘za  (nasroniylarda  go‘shtli,  sutli,  tuxum li  taomlarni  yeyish 

taqiqlangan 46 kunlik ro‘za); faire carême ro‘za tutmoq. 

carence 

nf  1.  mansabiga  nomunosiblik;  la  carence  du  gouvernement 

hukumat tanqisligi; 2. tanqislik, yetishmovchilik. 

carène 


nf 1. kemaning suv ostidagi qismi; 2.  tuzatish,  ta‘mirlash;  mettre, 

abattre un navire en carène kemani tuzatishga qo‘ymoq. 

caréner 

vt  1.  kema  suv  osti  qismini  tuzatmoq,  tozalamoq;  2. 

suyirilashtirmoq (samolyotda, kemada). 

caressant,  ante 

adj  yoqimli,  yoqim toy,  xushmuomala,  mayin, 

erkalatuvchi, shirin. 

caresse 

nf erkalash,  erkalatish, suyish, mehribonlik; faire des caresses 

à qqn erkalamoq, suymoq. 

caresser 

vt  1.  erkalamoq,  erkalatmoq,  suymoq;  2.  silamoq;  3. 

ardoqlamoq; caresser un rêve orzusini ardoqlamoq, qo‘llab-qo‘ltiqlamoq. 

cargaison 

nf 1. kema, samolyot yuki; 2. fam to‘plam, zaxira. 

cargo 

nm yuk kemasi; cargo pétrolier tanker, neft tashuvchi kema. carguer 

vt yelkanni tushirmoq, pasaytirmoq. 

cariatide 

nf kariatida (ayol qiyofasida ishlangan tayanch ustun). 

caribou 

nm Kanada bug‘usi. 

caricatural, ale 

adj hajviy, masxaraomiz, kulgili, o‘xshovsiz. 

caricature 

nf 1. hajviy rasm, kulgili  tasvir, karikatura, masxaraomiz hazil; 

2. hajviy asar, hajviya, kulgili o‘xshatma; 3. xunuk shaxs, masxaraboz. 

caricaturer 

vt hajv, kulgi qilmoq, masxaralamoq, mazax, mayna qilmoq. 

caricaturiste 

nm artist (rassom, hajvchi). 

carie 


nf karies (tishning yemirilishi). 

carier 


vt yemirmoq, chirimoq, chiritmoq. 

carillon 

nm  1.  qattiq  qo‘ng‘iroqlar  ovozi,  jarang-jurunglar;  2.  bong;  3. 

qo‘ng‘iroqlar bilan ijro etilgan ohang, kuy. 

carillonner 

vi 1. qo‘ng‘iroq chalmoq,  bong urmoq; 2. qattiq jaranglatmoq; 

faire un carillon qattiq jaranglatmoq. 

carlin 


nm mops, moska (tumshug‘i yalpoq laycha it). 

carlingue 

nf samolyotning odam yashaydigan joyi, kabina. 

carmagnole 

nf  1793  yilgi  revolutsionerlar  ijro  etgan  ashula,  raqs, 

karmanyola. 

carme 

nm Notr Dam ordenining dindorlari (Mont-Karmel). carmélite 

nf karmelitka (monax xotin). 

carminé, ée 

adj qip-qizil. 

carnage 

nm qirg‘in, qatli om, xunrezlik; un affreux, monstrueux carnage 

dahshatli, qabih, mudhish qirg‘in. 

carnassier, ière 

I. adj yirtqich; II. n pl yirtqich hayvonlar, etxo‘r, go‘shtxo‘r 

hayvonlar. 

carnassière 

nf ov xalta. 

carnation 

nf odam tanasining rangi. 

carnaval 

nm 1. karnaval; 2. bayram, sayil, sayr-tomosha. 

carnavalesque 

adj sayr-tomoshaga arziydigan, o‘yin-kulguli. 

carne 

nf 1. sifatsiz go‘sht, et; 2. yomon ot. carné, ée 

adj go‘shtli; alimentation carnée go‘shtli oziq-ovqat. 

carnet 

nm 1. xotira daftarchasi; 2. varag‘ i yirtib olinadigan bloknot; carnet à  souche;  carnet  de  chéques  chek  daftarchasi;  3.  markalar,  chiptalar 

yig‘indisi. 

carnier 

nm kichik ov xaltasi. 

carnivore 

I. adj etxo‘r, yirtqich; II. nm pl etxo‘r sut em izuvchilar, yirtqich, 

qonxo‘r hayvonlar. 

carolingien, ienne 

adj karolinglar dinastiyasiga oid. 

caroncule 

nf go‘shtdor, etli g‘uddacha, o‘sma. 

carotène 

nm karotin (sabzidan olinadigan modda). 

carotide 

nf  qizil  qon  tomiri,  shakar  tomir  (yurakdan  boshga  qon 

haydaydigan). 

carottage 

nm parmalash qudug‘dan olingan tuproq yoki jins namunasi. 

carotte 

I. nf sabzi; II. adj malla, qizg‘ish, sariq; les cheveux carotte sariq, 

malla, qizg‘ish soch. 

carotter 

vt  ayyorlik  bilan  qo‘lga  kiritmoq,  aldab-suldab  olmoq,  qo‘rqitib 

undirmoq,  tuzlamoq,  firib  bermoq,  pand  bermoq,  laqillatmoq,  qo‘yarda-

qo‘ymay so‘rab olmoq. 

carotteur,  euse 

ou  carottier,  ière  n,  adj  ayyor,  aldoqchi,  firibgar, 

aldamchi,  yolg‘onchi,  mo‘ltoni,  qallob,  gadoy,  tilanchi,  tovlamachi,  tamagir; 

yulg‘ich, mug‘ombir. 

caroubier 

nm seratoniya (daraxt). 

carpe


nf  1.  karp,  zog‘ora  baliq;  2.  loc  saut  de  carpe  umbaloq  oshib 

tushish; faire de  yeux de carpe ko‘zni  tepaga qaratmoq; être, rester  muet 

comme une carpe og‘ziga suv, tolqon solganday gung bo‘lmoq. 

carpe

2

 nm bilakning ikki suyagi. 

carpette 

nf  1.  kichkina  gilamcha  (karavot  oldiga  solinadigan);  2.  o‘ ta 

xushomadgo‘y, yaltoq. 

carquois 

nm sadoq, o‘qdon, tirdon. 

carré

1

, ée 

adj 1. to‘g‘ri  to‘rtburchak; 2. kvadrat; 3. keng, chorpahil, keskin; 

épaules  carrées  chorpahil,  keng  yelkalar;  une  réponse  carrée  keskin 

javob; 4. to‘rtburchak; 5. boshpana, xona. 

carré

2

 nm  1.  kvadrat,  ikkinchi  daraja;  élever,  mettre  au  carré  ikkinchi 

darajaga,  kvadratga  ko‘ tarmoq;  2.  bir  parcha,  bo‘lak;  cultiver  un  carré  de 

terre bir parcha,  bo‘lak yerni ishlamoq; 3. maydoncha; 4. math kvadrat  ildiz; 


CARREAU

 

CASSE-

NOISETTES

 

 

 83 

seize  est  le  carré  de  quatre  o‘n  oltining  ildizi  to‘rt;  carré  des  officiers 

zobitlar xonasi. 

carreau 


nm  1.  to‘rtburchak  g‘ isht,  tekis,  yassi  tosh,  qabr  toshi;  2.  tosh 

to‘shalgan yer;  3.  deraza shishasi;  4.  g‘isht (qarta o‘yinida);  5.  ehtiyotkorlik; 

se  tenir  à  carreau  ehtiyot  bo‘lmoq;  6.  katak;  étoffe  à  carreau  katakli 

gazmol. 


carrefour 

nm chorraha, bir necha yo‘l kesishgan joy. 

carrelage 

nm 1. g‘isht yotqizish; 2. sopol gisht qoplash. 

carreler 

vt  1.  sirlangan  sopol  g‘ isht  yotqizmoq;  2.  qog‘ozga  kataklar 

chizmoq. 

carreleur 

nm sopol g‘isht qoplovchi, kafel teruvchi. 

carrément 

adv  aniq,  to‘pa-to‘g‘ri,  ochiqchasiga,  ochiqdan-ochiq,  ochig‘i, 

to‘g‘risi. 

carrer (se) 

vpr qulay o‘tirib, joylashib olmoq. 

carrier 

nm tosh koni ishchisi, karyer egasi. 

carrière

1

 nf karyer (ochiq, sayoz kon), tosh koni. 

carrière


2

 

nf  1.  ish,  xizmat  sohasi,  yo‘l;  entrer  dans  la  carrière  ishga kirishmoq;  2.  hunar,  kasb;  faire  carrière  biron  kasbda  ilgari  ketmoq;  3. 

erkinlik; donner carrière à erkinlik bermoq, o‘ziga qo‘yib bermoq. 

carriole 

nf ikki g‘ildirakli yengil arava, izvosh, shaloq mashina. 

carrossable 

adj mashina  yura  oladigan  joy;  chemin  carrossable  o‘ tish 

mumkin bo‘lgan yo‘l. 

carrosse 

nm kareta (to‘rt g‘ildirakli yengil soyabon arava). 

carrosser 

vt 1. kuzovlamoq; 2. mashinani tashqi qismlar bilan butlamoq. 

carrosserie 

nf  kuzov  yasash,  ishlab  chiqarish,  tayyorlash;  kuzov  bilan 

savdo qilish. 

carrossier 

nm 1. aravasoz; 2. avtomobil kuzovi ustasi. 

carrousel 

nm  1.  karusel,  ot  o‘yini;  2.  harakat  qiluvchi  narsalar  yig‘indisi, 

to‘dasi; un carrousel d’avions samolyotlar charxpalagi. 

carrure 


nf 1. chorpahil; 2. qomat, qad, sumbat, gavda. 

cartable 

nm o‘quvchilar sumkasi, portfeli, xaltasi. 

carte 


nf 1.  geografiya xaritasi;  2.  qarta (o‘ynaydigan);  3. bilet;  4. menyu, 

kartochka,  talon;  manger  à  la  carte  talonga  ovqat  yemoq;  5.  a’zolik  bileti, 

kartochka; carte  de visite  tashrif buyurishga chaqirish kartochkasi;  6. ochiq 

xat; carte postale  pochta ochiq xati;  7. kimligini ko‘rsatuvchi  hujjat,  qog‘oz; 

carte d’identité guvohnoma (kimligini tasdiqlovchi hujjat). 

cartel 


nm  1.  devoriy  soat  bezagi  (osma  soat);  2.  uyushma,  birlashma 

shirkat, tashkilot. 

carter 

nm  karter  (dvigatel  moyi  turadigan  quti,  joyi),  qoplab,  bekitib turuvchi narsa (tehnikada). 

cartésien,  ienne 

I.  adj  faylasuf  Dekartga  aloqador,  oid;  II.  n  Dekart 

izdoshi, davomchisi. 

cartilage 

nm kemirchak, tog‘ay; le cartilage du nez burun kemirchagi. 

cartilagineux, euse 

adj kemirchakka, tog‘ayga oid. 

cartographe 

nm kartograf (xarita tuzuvchi mutaxassis). 

cartographie 

nf  kartografiya  (geografik  xaritalar  chizish,  tuzish,  olish 

fani). 

cartographique adj kartografiyaga oid. 

cartomancie 

nf qartaga qarab fol ochish. 

carton 


nm  1.  karton,  qalin  qog‘oz;  2.  faktiz  o‘simlik  yog‘i,  moyi;  des 

personnages  en  carton  pâte  soxta  ishtirokchilar;  3.  yashik,  quti  (qalin 

qog‘ozdan yasalgan); carton à chapeaux, à chaussures shlapa,  poyabzal 

qutisi; 4. o‘quvchi sumkasi, portfeli; carton à dessin rasm daftari; 5. shaxsiy 

nishon, mo‘ljal, mishen; faire un carton mo‘ ljalga, nishonga otmoq. 

cartonnage 

nm  1.  kartondan  mahsulot  ishlab  chiqarish;  2.  karton 

qoplama, jild. 

cartonné, ée 

adj karton qoplamali, jildli (kitob). 

cartonnier 

nm  1.  karton,  qalin  qog‘oz  ishlab  chiqaruvchi,  qalin  qog‘oz 

sotuvchi; 2. shkaf. 

cartouche 

nf  1.  patron  (o‘q-dori,  porox  joylashtirilgan  gilza,  idish);  2. 

kichkina shisha idish; une cartouche d’encre siyohdon; 3. blok, yashik, quti; 

une cartouche de cigarettes sigaretalar bloki, qutisi. 

cartouche 

nf kartush (jimjimador lavha yoki ramka yozuvli taxtacha). 

cartouchière 

nf patrontosh, patron sumkasi, o‘qdon. 

cas 


nm  1.  voqea,  hodisa,  hol,  vaziyat,  sharoit,  ahvol,  holat;  cas  grave 

jiddiy holat; en ce cas u holda, u vaziyatda; loc conj en cas que, au cas où 

u  holda,  agar  …  qachonki,  agar  …;  en  cas  qu’il  vienne  agar,  qachonki  u 

kelsa; en tout cas har holda,  qanday bo‘lganda ham; 2. faire grand cas de 

katta  ahamiyat  bermoq,  qadrlamoq,  e’tibor  bermoq,  yaxshi  baholamoq;  3. 

jinoyat,  noo‘rin  xatti-harakat,  ayb;  soumettre  un  cas  au  juge  sudda  ayb 

qo‘ymoq; 4. cas de conscience masala, vijdon ishi, holi; 5. méd jiddiy, og‘ir 

hol, ahvol, mushkul holat. 

cas 

nm gram kelishik. casanier, ière 

I. adj xonaki, uyda o‘ tirishni yaxshi ko‘radigan, uyga oid; II. 

n uydan eshikka chiqmaydigan odam, xonanishin. 

casaque 


nf 1. keng yengli plashch, chavondozlar  plashchi, chakmoni;  2. 

qochish; tourner casaque  qochib ketmoq, xiyonat qilib boshqa  lagerga  o‘tib 

ketmoq. 

cascade 


nf  sharshara,  shovva,  shalola,  suvning  sharillab  tushishi;  2. 

qahqaha; cascade de rires kulgi qahqahasi. 

cascader 

vi 1. sharshara bo‘lib oqmoq,  tushmoq; 2. fam o‘yinqaroq hayot 

kechirmoq. 

cascadeur, euse 

n kaskadyor, xavfli sahnalarni o‘ynovchi artist. 

case 


nf  1.  kulba,  qashshoq,  xaroba  uy;  2.  katak;  les  64  cases  de 

l’échiquier shahmatning 64 katagi; 3. bo‘ linma; tiroir à plusiers cases  bir 

necha bo‘linmali tortma, quti; 4. jinni, aqli kam; il a une case en moins, une 

case vide u aqli kam, jinni, birkam. 

caséine 

nf kazein (sutdagi oqsil modda). 

casemate 

nf yerosti mudofaa istehkomi. 

caser 

vt  1.  joylashtirmoq;  trouver  un  logement  pour  caser  un  ami do‘stni  joylashtirgani  uy  topmoq;  2.  fam  joylashtirmoq,  erga  bermoq;  elle  a 

deux filles à caser uning erga beradigan ikki qizi bor; se caser joylashmoq, 

o‘rnashmoq. 

caserne 


nf  1.  kazarma  (askarlar  yotadigan  joy,  bino);  2.  bir  necha 

kvartirali katta bino, uy. 

casernement 

nm kazarma qurilishlari majmuasi, yig‘indisi. 

cash 

adv payer cash naqd to‘lamoq. casher 

ou

 kascher

 

adj  inv  iudaizm,  yahudiy  dini  odatlariga  binoan tayyorlangan, pishirilgan. 

casier 


nm  1.  qutilar,  bo‘linma;  casier  à  livres  kitoblar  bo‘linmasi;  2. 

ma’lumot; casier judiciaire sudlanganligi haqida guvohnoma, ma’lumot. 

casino 

nm kazino, qimorxona, ko‘ngil ochish uylari. casoar 

nm 1. kazuar (tuyaqushning bir turi); 2. ukpar. 

casque 

nm 1. kaska, dubulg‘a; 2. casque à écouteurs go‘shak (radio); 3. soch quritgich. 

casqué, ée 

adj kaska, dubulg‘a kiygan. 

casquer 


vi pul bermoq, to‘ lamoq, saxiylik qilmoq. 

casquette 

nf furajka (erkaklar bosh kiyimi); uchuvchilar bosh kiyimi. 

cassable 

adj mo‘rt, tez sinadigan, sinuvchan, uvalanuvchan, nozik. 

cassant,  ante 

adj  1.  mo‘rt,  sinuvchan;  2.  keskin,  cho‘rtkesar,  amirona, 

takabbur,  kalondimog‘,  dimog‘dor,  kekkaygan,  kibr-havosi  baland;  3. 

toliqtiradigan, charchatadigan, qiyin, zerikarli. 

cassate 


nf mevali muzqaymoq. 

cassation 

nf  1.  kassatsiya,  shikoyat  arizasi;  cour  de  cassation 

kassastiya  (shikoyat  arizali)  sud;  2.  mil  mansabdan  tushirish,  unvonini  olib 

tashlash, pasaytirish. 

casse 


nf 1. sindirish, sinish; 2. siniq shisha, siniq  idish, parchalash; siniq; 

3. mashinani temir tersakka tashlash; 5. eshikni buzib o‘g‘irlik qilish. 

casse-cou 

nm  inv  1.  xavfli,  nozik  joy;  crier  casse-cou  à  qqn  xavfdan, 

xatardan  ogohlantirmoq;  2.  qo‘rqishni  bilmaydigan  odam;  o‘t,  olov  odam, 

baloyi-azim, qo‘rqmas. 

casse-croûte 

nm inv yengil tamaddi. 

casse-gueule 

I. nm inv xavfli, qaltis joy; II. adj xavf-xatarli, qaltis, nozik. 

casse-noisettes,  casse-noix 

nm  inv  yong‘oq  chaqqich,  yong‘oq 

chaqadigan ombir. 


CASSE

-

PIEDS 

CAUTIONNER

 

 

 84 

casse-pieds 

I.  nm  inv  xira,  pashshaxo‘rda,  yelim,  yopishqoq,  shilqim, 

sulloh odam; II. adj mijg‘ov, ming‘ir-ming‘ir, xira. 

casse-pipe 

nm  inv  qirg‘in,  xunrezlik,  ayovsiz  mushtlashuv,  urush, 

urushish. 

casser 


I.  vt  1.  sindirmoq,  ushatmoq,  parchalamoq;  2.  loc  casser  la 

croûte nonushta qilmoq, tamaddi qilib olmoq; casser le morceau shamasiz, 

qochirimsiz, kinoyasiz aytmoq (o‘z fikrini); casser sa pipe o‘lmoq; casser la 

tête  zeriktirmoq,  bezor  qilmoq,  ko‘ngilga  urmoq;  3.  sindirmoq  (suyakni), 

burnini sindirmoq; casser  les pieds zeriktirmoq;  4. ziyon, zarar yetkazmoq; 

5. ça ne  casses  rien  bu shundayicha;  6.  bekor, yo‘q qilmoq; 7. mansabini, 

unvonini pasaytirmoq, tushirmoq. 

casser 


II.  vi  1.  sinmoq,  ushalmoq,  parchalanmoq;  se  casser  sinmoq, 

ushalmoq; 2. bo‘linmoq, mayda bo‘laklarga, parchalarga bo‘linib ketmoq. 

casserole 

nm 1. kastrul idish; 2. bo‘lmag‘ur shaloq pianino. 

casse-tête 

nm  inv  1.  gurzi,  cho‘qmor;  2.  jumboq,  muammo,  dushvor 

masala; ce problème est un casse-tête bu jumboq masala, bu muammo. 

cassette 

nf quticha; kasseta. 

casseur, euse 

n 1. maydalovchi;  2.  buzuvchi, sindiruvchi,  parchalovchi, 

ushatuvchi; 4. nm arg o‘g‘ri. 

cassis

1

 nm  1.  smorodina,  qorag‘at;  qorag‘atdan  tayyorlangan  spirtli 

ichimlik; 2. fam bosh, kalla. 

cassis

2

 nm  yo‘ldan  ko‘ndalang  o‘tgan  ariqcha;  yo‘ldagi  notekislik, 

ko‘ndalang chuqurcha. 

cassolette 

nf isiriqdon, tutatqi solinadigan idish. 

cassoulet 

nm taom nomi. 

cassure 

nf 1. darz, singan joy, suyak yorig‘i; 2. uzilish, ajralish. 

castagnettes 

nf pl kastanyet (qayroqsimon musiqa asbobi). 

caste 

nf 1. tabaqa, toifa, ijtimoiy sinf; 2. urug‘ jamoasi. castel 

nm kichik qasr, qal’a, qo‘rg‘oncha. 

castor 

nm 1. qunduz; 2. teri, mo‘yna, qunduz telpak, po‘stin. castration 

nf axtlash, bichish, axta qilish. 

castrer 

vt axta qilmoq, bichmoq. 

cataclysme 

nm kataklizm, ofat (keskin o‘zgarish,  ag‘dar-to‘ntar, halokat, 

falokat, larzaga keltirish, ofat, tabiiy musibat (ofat). 

catacombe 

nf yer osti qabristoni. 

catafalque 

nm tobut usti bezagi. 

catalan, ane 

I. adj kataloncha; II. n 1. katalonlar; 2. nm katalon tili (Balear 

orollarida). 

catalepsie 

nf tutqanoq, quyanchiq kasali. 

cataleptique 

I. adj tutqanoqli; II. n ruhiy kasal odam. 

catalogue 

nm 1. katalog (kitoblar ro‘yxati); 2. mollar ro‘yxati, ko‘rsatgichi. 

cataloguer 

vt 1. katalog, ro‘yxat  tuzmoq; katalogga, ro‘yxatga kiritmoq; 2. 

tasniflamoq, turlarga ajratmoq. 

catalyse 

nf kataliz (kimyoviy reaksiyaning tezlashuvi yoki sekinlashuvi). 

catalyser 

vt  1.  reaksiya  beruvchi  modda  sifatida  harakat  qilmoq;  2. 

reaksiya boshlamoq. 

catalyseur 

nm  katalisator  (kimyoviy  reaksiyani  tezlashtiruvchi  yoki 

sekinlashtiruvchi modda). 

cataphote 

nm katafot, nur qaytargich (mashinada). 

cataplasme 

nm 1. og‘rigan joyga suyuq  dori yoki  issiq suvga ho‘llangan 

bint bog‘lash bilan davolash; 2. hal bo‘lmaydigan ovqat. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling