Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet32/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   238

catapulte 

nf  1.  manjaniq  (qadimiy  tosh  otish  quroli);  2.  katapulta 

(uchuvchi avtomatik ravishda otib yuboradigan qurilma). 

catapultage 

nm avtomatik ravishda irg‘itib yuborish. 

catapulter 

vt avtomatik ravishda irg‘itib, otib yubormoq. 

cataracte 

1. sharshara; 2. katarakta, ko‘z gavharining xira tortishi. 

catastophe 

nf 1. katastrofa, tabiiy ofat, halokat; 2. baxtsiz hodisa, falokat. 

catastrophé, ée 

adj halokatli, fojiali, juda og‘ir. 

catastophique 

adj  halokatga  olib  boradigan,  fojiali,  halokatli,  juda  og‘ir, 

dahshatli, vahimali, qo‘rqinchli. 

catch 

nm sport kech, kurash (amerikacha). 



catcher 

vi kurashmoq, kurashga, kechga tushmoq. 

catéchiser 

vt  o‘rgatmoq,  yo‘l-yo‘riq  ko‘rsatmoq,  ta’lim  bermoq,  yo‘lga 

boshlamoq. 

catéchisme 

nm  cherkovda  katexizis  (diniy  aqidalarning  savol-javob 

bayoni). 

catégorie 

nf 1. turkum, toifa, daraja; 2. nav, tur, sort. 

catégorique 

adj  qat’iy,  uzil-kesil,  dadil,  dovyurak,  jur’atli,  aniq;  réponse 

catégorique  aniq javob; il  a été catégorique  sur ce point  bunda  u  qat’iy, 

dadil, dovyurak, jur’atli edi. 

catégoriquement 

adj qat’iy ravishda, qat’iyatli, batamom, uzil-kesil. 

caténaire 

I. adj zanjirli, zanjirsimon; réaction caténaire zanjirli reaksiya; 

II. nf kontaktli tarmoq, shoxobcha (temir yo‘lda). 

cathédrale 

nf 1. sobor,  bosh cherkov, jome, eng katta butxona;  2. yarim  

tiniq usti notekis, g‘adir-budir shisha. 

catherinette 

nf  muqaddas  katerina  kunini  bayram  qiluvchi  25  yoshli  qiz 

bola. 

cathéter 



nm  méd  kateter  (qovuqni  bo‘shatish  yoki  unga  dori  yuborish 

uchun ishlatiladigan shisha naycha, nay asbob). 

cathode 

nf katod, manfiy elektrod. 

catholicisme 

nm katoliklik, katoliklar mazhabi. 

catholique 

I.  adj  katoliklarga  oid;  II.  nm  katolik,  katoliklar  mazhabidagi 

odam; 3. shubhali. 

catimini  (en) 

loc  adj  yashirincha,  bildirmay,  sezdirmay,  zimdan, 

bekitiqcha, yeng ichida. 

catogan 

nm soch turmaklash tasmasi, bog‘ichi. 

cauchemar 

nm  1.  yomon  tush,  alog‘-chalog‘  tush,  bosinqirash,  shayton 

vasfasasi,  vasvasa,  xayol;  2.  zeriktiruvchi  odam,  ming‘ir-ming‘ir  odam, 

mijg‘ov. 

cauchemarder 

vi  yomon  tush  ko‘rib  chiqmoq,  shayton  vasvasasi 

bosmoq. 

cauchemardesque 

ou  cauchemardeux,  euse

 

adj  dahshatli,  mudhish, 



rasvo, yoqimsiz, juda yomon, noxush. 

caudal, ale 

adj dumdagi, dumga oid. 

causal, ale 

adj sababli, sabab bilan bo‘ladigan. 

causalité 

nf sababiyat. 

causant,  ante 

adj  sergap,  ezma,  gapni  yaxshi  ko‘radigan;  il  n‘est  pas 

très causant u sergap emas. 

cause 

nf 1. sabab, vaj, bois, bahona, asos, dalil; la cause de sa réussite 



omadining  sababi,  boisi;  2.  ish,  voqea,  hodisa,  jarayon,  sud;  cause 

criminelle jinoiy ish; 3.  ish, yumush, xizmat, mashg‘ulot; défendre la cause 

de  la  paix  tinchlik  ishini  himoya  qilmoq,  yoqlamoq;  faire  cause  commune 

avec qqn birga, birgalikda harakat qilmoq, urinmoq; plaider une cause ishni 

himoya qilmoq; être en cause bahsga sabab, bahona bo‘lmoq. 

causer 


I. vt sabab bo‘lmoq, yetkazmoq,  tug‘dirmoq (ziyon, zarar); causer 

un  malheur  baxtsizlikka  sabab  bo‘lmoq;  II.  vi  suhbatlashmoq,  so‘zlashib 

o‘tirmoq, hangomalashmoq, gaplashmoq. 

causerie 

nf  1.  bemalol  so‘zlashish,  gaplashish,  erkin  suhbat, 

suhbatlashish;  2.  gap,  so‘z,  suhbat,  nutq;  une  causerie  littéraire  adabiy 

suhbat, nutq. 

causette 

nf hangoma; faire la causette hangoma qilib o‘ tirmoq. 

causeur,  euse 

I.  adj  vaysaqi,  ezma,  sergap;  II.  n  suhbatdosh, 

hamsuhbat. 

causse 

nm ohakli yassi tog‘. 



caustique 

I.  adj  1.  yemiruvchan,  o‘yuvchan,  yeyuvchi,  o‘ tkir, 

achishtiradigan;  soude  caustique  o‘yuvchi  soda,  natriy;  2.  zaharli,  uzib 

oladigan,  zaharxanda;  II.  n  1.  zahar,  zaharxanda  odam,  ranjituvchi;  4.  nm 

o‘yuvchi, yeyuvchi modda. 

cauteleux,  euse 

adj  firibgar,  hiylagar,  makkor,  ayyor,  mug‘ombir, 

shayton, sho‘x, pismiq, tulki, tilyog‘lama, munofiq, riyokor, ikkiyuzlamachi. 

cautère 

nm méd kauter, kuydiruvchi asbob. 

caution 

nf 1. kafillik, kafolat, garov,  ishontirish, garantiya,  dalil;  2. loc adj  

sujet à caution dalil, ishonch; 3. kafil bo‘ lgan odam, kafil, guvoh. 

cautionnement 

nm kafillik, kafolat, garov, majburiyat (hujjatlar). 

cautionner 

vt (pour) kafil bo‘lmoq, o‘z zimmasiga olmoq, kafilligini olmoq. 


CAVALCADE

 

CENSEUR



 

 

 



85 

cavalcade 

nf  1.  kavalkada,  bir  to‘da  otliq;  2.  betartib  armiya,  shovqinli 

olomon. 


cavalcader 

vi 1. otda saf tortib yurmoq; 2. to‘da, guruh bo‘lib yugirmoq. 

cavale 

nf baytal, biya, urgo‘chi ot. 



cavaler 

vi  1.  chopmoq,  yugirmoq,  qochmoq,  qochib  ketmoq;  2. 

zeriktirmoq, bezor qilmoq; se cavaler qochib qolmoq, juftakni rostlamoq. 

cavalerie 

nf 1. kavaleriya,  otliq  askarlar,  otliq  qo‘shin; 2. armiyaning otliq 

korpusi, otliq guruhi; 3. otlar majmuasi to‘dasi. 

cavalier,  ière 

I.  n  1.  otliq,  chavandoz,  suvori;  2.  kavalerist,  otliq  askar, 

kavaleriyachi,  tankchi; 3. xushtor, oshiq, kavaler; 4. ot, asp (shahmatda); 5. 

egik,  qiyshiq metall  tanga;  6. hamroh (raqsda); 7.  iskanja, qisqich, skoba; 8. 

otliq,  chavandoz  ayol;  II.  adj  erkin,  betakalluf,  sarbast,  surbet,  odobsiz, 

beandisha, qo‘pol, qo‘rs, dag‘al, uchqur, epchil, azamatlardek, mardona. 

cavalièrement 

adv  o‘z  xohishi  bilan,  erkin,  bemalol,  tortinmay, 

odobsizlarcha, betakalluf ravishda, beandishalik bilan, epchillik bilan, qo‘rslik, 

qo‘pollik bilan. 

cave

1

 



nf  1.  yerto‘la,  yer  ostidagi  uy,  zindon,  mag‘ora,  g‘or;  2.  estradali 

kichik kafe, restoran qovoqhona, yerto‘ladagi mayxona. 

cave

2

 



nm ahmoq, tentak, nodon, merov, befahm, anqov, laqma odam. 

cave


3

 

adj  1.  botiq,  cho‘kin,  kirtaygan,  ichiga  botib,  kirib  ketgan;  joues 



caves kirtaygan chakaklar, lunj, yuz, bet; 2. kovak; veines caves yurakning 

o‘ng bo‘lmasiga borib quyiladigan ustki va ostki venalar (vena qon tomirlari). 

caverne 

nf  1.  g‘or,  ungur,  mog‘ora;  2.  kovak,  o‘yiq,  illat  (tibbiyotda); 

cavernes pulmonaires o‘pkadagi teshik. 

caverneux,  euse 

adj  voix  caverneuse  yer  qa‘ridan  kelayotganday 

mudhish ovoz. 

caviar 

nm qora ikra, osetr uvuldirig‘i. 



caviarder 

vt  o‘chirmoq,  o‘chirib,  chizib  tashlamoq  (satrni,  qatorni),  qora 

tortmoq, yo‘q qilmoq, olib tashlamoq. 

caviste 


nm vino beruvchi xizmatkor. 

cavité 


nf  1.  chuqur  joy,  chuqurcha,  kamchak,  chuqurlik,  o‘yiq  joy;  2. 

bo‘shliq, kovak; les cavités nasales burun bo‘shlig‘i. 

ce, cet 

adj dém m (unli yoki h muet bilan boshlangan so‘zlar oldida  cet), 

cette f, ces pl  bu,  bular (ko‘rsatish olmoshlari); ce livre bu kitob; cet  arbre 

bu  daraxt;  cet  homme  bu  odam;  cette  chose  bu  narsa;  ces  pays  bu 

mamlakatlar; (ci, là ravish yuklamalari bilan ishlatilishi mumkin). 

ce  (ça,  ceci,  cela) 

pron  dém  neutre  sredniy  roddagi  ko‘rsatish 

olmoshlari; 1.  c’est, ce doit (peut) être bu …;  c’est facile bu oson, yengil; 

2.  c’est  …qui,  c’est…que  kuchaytirish,  bo‘rttirish  yuklamalari  bilan;  c’est 

vous  qui  le  dites!  buni  aytayotgan  siz!  c’est  une  bonne  idée  que  vous 

avez  là!  bu  sizning  yaxshi  fikringiz;  3.  c’est  à  lui  de  jouer  uning  o‘ynashi 

kerak; 4. ce que, qui, dont …, ce  à quoi, pour quoi, ce dont on parle bu 

haqda  gapirardilar;  5.  ce  (to‘g‘ri  to‘ldiruvchi  bilan);  ce  me  semble  bu 

menimcha, bu menga tuyuladi; pour ce faire buni qilmoq uchun. 

céans 

adv bu yerda, uyda; le maître de céans uy egasi. 



cécité 

nf  ko‘rlik,  so‘qirlik,  ko‘zi  ojizlik;  être  frappé  de  cécité  ko‘r  bo‘lib 

qo‘lmoq, ko‘zi ojiz bo‘lib qolmoq. 

céder 


I. vt kechmoq, bahridan kechmoq, bermoq, in’om qilmoq; céder  sa 

place joyini bermoq; II. vi 1. bo‘yin egmoq, itoat etmoq, bo‘ysunmoq; céder à 

qqn birovga itoat  etmoq; 2.  pasaymoq; il ne lui cède en  rien  u undan  past 

kelmaydi,  u  bilan  teng;  3.  tubanlashmoq;  4.  dosh  bermoq,  chidamoq;  une 

branche  qui  cède  sous  le  poids  des  fruits  mevalar  og‘ irligiga  dosh  bera 

olmaydigan shox. 

cédrat 

nm yirik limon. 



cèdre 

nm kedr (ignabargli yashil katta daraxt). 

ceindre 

vt  bel  bog‘lamoq;  kamar,  belbog‘  bog‘lamoq;  o‘rab,  qamrab, 

qurshab olmoq, o‘ramoq; ceindre une écharpe bo‘yinbog‘ o‘ramoq. 

ceinture 

nf  1.  belbog‘,  kamar,  qayish;  2.  loc  se  serrer,  se  mettre  la 

ceinture kamarni siqib  bog‘lamoq, och  qolmoq; 3. ceinture de  judo dzudo 

kamari; 4. ceinture de natation, de sauvetage suzish, qutqarish kamari; 5. 

bel  (belning  siqib  bog‘langan  joyi);  entrer  dans  l’eau  jusqu’à  la  ceinture 

belgacha  suvga  tushmoq;  6.  devor,  to‘siq,  g‘ov,  panjara,  ihota;  chemin  de 

fer  de  ceinture  temir  yo‘l  g‘ovi,  aylanma  temir  yo‘l;  ceinture  verte  yashil 

ihota. 

ceinturer 



vt  1.  bel  bog‘lamoq,  o‘ramoq,  kamar  bog‘lamoq;  2.  bel; 

ceinturer son adversaire raqibini belidan tutmoq, ushlamoq. 

ceinturon 

nm harbiylar kamari, qurol tasmasi. 

cela 

pron  dém  neutre  1.  bu,  ushbu,  mana  bu,  mana  shu  (uzoqroq 



masofani bildiradi); 2. bu narsa; tout  cela est faux buning hammasi soxta, 

yasama. 


célébration 

nf  1.  maqtash,  ko‘klarga  ko‘ tarish,  madh  qilish,  shuhratini 

olamga  yoyish,  mashhur  qilish;  2.  bayram  qilish,  qutlash,  tabriklash, 

nishonlash; 3. tantanali ibodat, namoz, ibodat qilish. 

célèbre 

adj ma’lum, mashhur, dongdor, nomdor, atoqli, dong‘i chiqqan. 

célébrer 

vt  1.  bayram  qilmoq,  tantanalamoq,  nishonlamoq;  2.  dong 

taratmoq,  chiqarmoq;  3.  maqtamoq,  mashhur  qilmoq;  4.  ibodat  qilmoq, 

namoz o‘qimoq; célébrer la messe ibodat qilmoq. 

célébrité 

nf  1.  shuhrat,  nom,  dovrug‘,  dong,  ovoza,  mashhurlik;  2. 

mashhurlik, atoqli, dongdor kishi. 

celer 


vt yashirmoq, bekitmoq, sir saqlamoq. 

céleri 


nm selderey (kashnichsimon oshko‘k). 

célérité 

nf ijro etishning tezligi, jadalligi. 

céleste 


adj  1.  osmonga,  ko‘kga,  fazoga,  koinotga  oid,  fazoviy;  la  voûte 

céleste  osmon  gumbazi;  2.  rohat-farog‘at,  huzur-halovat;  la  béatitude 

céleste  samoviy  huzur-halovat  rohat-farog‘at;  3.  go‘zal,  ajoyib,  g‘ayritabiiy, 

ilohiy, mislsiz; une beauté céleste g‘ayritabiiy, mislsiz go‘zallik. 

célibat 

nm bo‘ydoqlik; nikohsizlik; xotinsiz, ersiz yashash. 

célibataire 

I.  adj  bo‘ydoq,  xotinsiz,  ersiz,  uylanmagan;  II.  n  bo‘ydoq 

odam, ersiz xotin. 

celle 


pron dém f bu (ayol). 

cellier 


nm yerto‘la, mayxona (vino saqlanadigan joy). 

cellophane 

nf sellofan. 

cellule 


nf 1. bot hujayra; 2. mumkatak, katak; 3. yakka kamera (qamoqda) 

4.  hujra,  kulba,  faqirona  uy;  5.  planyor  (samolyotda);  6.  qobiq,  uya,  katak, 

ko‘z, bo‘lak; 7. yacheyka, sho‘ba (partiyaning boshlang‘ich guruhi). 

cellulite 

nf tibbiyotda bo‘rtish, shishish, qappayish, ko‘ tarilish, kepchish. 

celluloïd 

nm selluloid (yonmaydigan material). 

cellulose 

nf selluloza (modda), biriktiruvchi to‘qima. 

celtique 

ou

 

celte



 

I. adj keltlarga oid; II. n 1. kelt, keltlar, kelt, gall xalqi; 2. 

nm kelt tili. 

celui 


pron dém m, 

ceux


 m pl

, celle


 f

, celles


 f pl

 

bu, shu, mana bu, mana 



shu; celui que vous voyez là mana shu siz ko‘rayotgan; ceux de  mon âge 

se  le  rappellent  mening  yoshimdagilar  uni  eslashadilar,  yodga  olishadilar; 

celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci mana bu, mana bular; celui-là, celle-là, 

ceux-là,  celles-là  anavi,  anavilar;  ceux-ci  partent,  ceux-là  demeurent 

bulari jo‘nab ketayotibdi, ulari qolishayabdi. 

cénacle 


nm  uyushma,  artistlar,  yozuvchilar  guruhining  majlisi;  cénacle 

littéraire adabiyot uyushmasi, to‘dasi. 

cendre 

nf 1. kul, yong‘inning kul qoldig‘i; loc mettre,  réduire en cendres 



kulga  aylantirmoq;  renaître  de  ses  cendres  kuldan  qayta  bino  bo‘lmoq, 

tiklanmoq,  tug‘ilmoq, vujudga kelmoq; 2. qoldiq, nishona, murda, o‘lik jasad, 

hok, marhum kuli. 

cendré, ée 

adj kulga oid, kulsimon, kulrang; des cheveux gris cendrés 

kulrang soch. 

cendrée 

nf so‘xta, qasmoq, metall zaki, to‘pon, kul qoldig‘i. 

cendreux, euse 

adj kulli; sol cendreux kultuproq. 

cendrier 

nm kulxona, kuldon, o‘txona teshigi. 

cène 

nf 1. Isoning kechki ovqati, nonushtasi; 2. payshanbalik. 



cénobite 

nm monax, rohib. 

cénotaphe 

nm maqbara, sag‘ana, qabr, daxma. 

cens 

nm senz, biror siyosiy huquqdan  foydalanish im tiyoziga ega  bo‘lish 



uchun qo‘yiladigan shartlar. 

censé,  ée 

adj  faraz  qilingan,  hisoblangan;  il  est  censé  être  à  Paris  u 

Parijda deb faraz qilingan, hisoblangan. 

censeur 

nm  1.  senzor  (senzura  qiluvchi  shaxs);  2.  tanqidchi;  3.  nozir, 

nazoratchi (litseyda). 


CENSURE

 

CESSATION



 

 

 



86 

censure 


nf  1.  tanqid  qilish;  2.  senzura  (nashr  qilinadigan,  sahnaga 

qo‘yiladigan asarlarni nazorat qilish). 

censurer 

vt  1.  nazorat  qilib  taqiqlamoq  (asarni,  spektaklni);  2.  tanqid 

qilmoq. 

cent 


I. adj 1. yuz; je lui  ai dit cent fois men unga ko‘p marta, yuz marta 

aytdim; 2. yuzli, yuzinchi; page cent yuzinchi bet; II. nm 1. yuzta; trois cent 

uch yuzta; 2. sent (dollarning yuzdan biri). 

centaine 

nf yuzlarcha, yuzlar chamasi. 

centaure 

nm kentavr (afsonaviy yarim odam yarim ot). 

centaurée 

nf bo‘ tako‘z (gul). 

centenaire 

I. adj asriy, yuz yillik; II. n 1. yuz yoshlik odam; 2. nm asr, yuz 

yillik  davr,  muddat;  célébrer  le  centenaire  de  la  fondation  de  la  ville 

shaharning yuz yilligini nishonlamoq. 

centésimal, ale 

adj yuz karra, yuz marta, yuz hissa. 

centigramme 

nm santigramm, grammning yuzdan bir bo‘lagi. 

centilitre 

nm santilitr. 

centième 

I.  adj  yuzlarcha,  yuztacha,  yuzinchi;  II.  nm  yuzdan  bir  bo‘ lagi 

(hissasi). 

centigrade 

adj yuz darajaga bo‘lingan gradus, termometr. 

centime 

nm santim (pul birligi). 

centimètre 

nm 1. santimetr; 2. metr lenta o‘lchagich. 

centrage 

nm markazlashtitish, markazini topish. 

central,  ale 

I.  adj  markaziy,  bosh;  chauffage  central  markaziy,  bosh 

isitgich  joyi;  maison,  prison  centrale  bosh  qamoqxona;  II.  nm  aloqa 

tarmog‘i; le central téléphonique telefon stansiyasi, ATS. 

centrale 

nf 1. elektr  toki  ishlab chiqaradigan zavod, stansiya; la centrale 

nucléaire atom elektr stansiyasi; 2. milliy kasaba uyushmasi, guruhi. 

centralisation 

nf markazlashtirish. 

centralisateur, trice 

adj markazlashtiruvchi. 

centraliser 

vt markazlashtirmoq, to‘plamoq. 

centre 


nm 1. markaz, markaziy nutq; le centre de la terre yer markazi, 

markaziy nuqtasi; 2. markaz, poytaht; 3.  to‘planish; 4. bosh punkt; 5. uzel; 6. 

kuch to‘plangan joy (asos, yurak); 7. sport markaziy hujumchi. 

centrer 


vt  1.  to‘plamoq, 

qaratm oq,  yo‘naltirmoq; 

2.  techn 

markazlashtirmoq;  3.  sport  markazga  uzatmoq;  4.  yig‘moq  (harakatni, 

qiziqishni bir joyga yig‘moq). 

centrifugation 

nf sentrifugalash (markazdan qochirish). 

centrifuge 

adj markazdan qochuvchi (elektr toki). 

centrifuger 

vt markazdan qochmoq. 

centrifugeuse 

nf  1.  sentrifuga;  2.  mevalar  sharbatini  chiqarib  beruvchi 

elektr asbob. 

centripète 

adj markazga intiluvchi; force centripète markazga intiluvchi 

kuch. 

centriste 



I.  adj  markazlashtirish  g‘oyasi;  II.  n  markazlashtirish  g‘oyasi 

tarafdori. 

centuple 

I.  adj  yuz  barobar  ko‘p;  II.  nm  yuz  marta  ko‘p;  loc  adv  au 

centuple  yuz  martalab;  être  récompensé  au  centuple  yuz  baravariga 

mukofotlanmoq. 

centupler 

vt yuz marta, hissa, bor kattalashtirmoq, ko‘paytirmoq. 

centurion 

nm yuzboshi (Qadimgi Rim armiyasida). 

cep 

nm tok zangi. 



cépage 

nm tok turlari. 

cèpe 

nm oq qo‘ziqorin, oq zamburug‘. 



cependant 

conj shunday bo‘lsa ham, biroq; il a réussi, cependant, il est 

mécontent uning omadi keldi, shunday bo‘lsa ham u xursand emas. 

céphalique 

adj kalla, boshga oid. 

céphalopode 

nm tuksiz oyoqli, shiroyoq. 

céramique 

nf 1. kulolchilik, keramika; 2. sopol buyumlar loyi, gili. 

céramiste 

nm kulol. 

cerbère 


nm 1. do‘zax eshigini qo‘riqlovchi it, serber; 2. qattiqqo‘l qorovul. 

cerceau 


nm 1. gardish, chambarak, chambar; 2. gumbaz qolipi, charx. 

cerclage 

nm 1. bochkaga  tem ir halqa o‘ tkazish; 2. mashinalar g‘ildiragiga 

temir zanjir o‘tkazish. 

cercle 

nm  1.  aylanma,  doira;  2.  aylana  joy,  (sath,  yuza);  3.  halqa,  disk, 



uzuk; 4. klub,  to‘garak;  cercle  militaire  harbiy  to‘garak, klub; 5. chambarak, 

halqa, gardish, temir zanjir. 

cercle 

nm  1.  aylanish,  aylanma  yer,  to‘garak-atrofdagi  viloyat,  yer, 



chegara; 2. odam yashaydigan yer, atrof. 

cercler 


vt; 1. zanjir, halqa kiygizmoq, o‘ tkazmoq; 2. o‘rab olmoq. 

cercueil 

nm tobut; descendre au cercueil go‘rga kirmoq, o‘lmoq. 

céréale 


nf  g‘alla,  boshoqli  ekinlar  (bug‘doy,  arpa,  suli,  javdar,  tariq, 

makkajo‘xori, sholi). 

céréalier, ière 

adj boshoqli, donli; cultures céréalières boshoqli ekinlar. 

cérébral, ale 

adj 1. miyaga oid, aloqador, aqliy; l’activité cérébrale miya 

faoliyati,  ishi;  travail  cérébral  aqliy  ish;  2.  n  aqlli  odam;  c’est  un  cérébral 

pur bu juda aqlli odam. 

cérébro-spinal, ale 

adj orqa miyaga oid. 

cérémonie 

nf  1.  marosim,  udum,  rasm-rusm;  cérémonie  du  mariage 

uylanish, erga  tegish  to‘y marosimi; 2. seremoniya, bayram;  3.  pl faire des 

cérémonies tortinmoq, iymanmoq. 

cérémonial 

nm marosim, to‘y tartibi. 

cérémonieusement 

adv rasmiy, takallufona. 

cerf 

nm bug‘u. 



cerfeuil 

nm kervel (ovqatni lazzatli qiluvchi hidli ziravor o‘simlik). 

cerf-volant 

nm  1.  shoxli  qo‘ng‘iz;  2.  varrak;  lancer  des  cerfs-volants 

varrak uchirmoq. 

cerise 


I. nf olcha, gilos; II. adj olcha rangi, gilos rangi; des rubans cerise 

alvon, qizil tasma. 

cerisier 

nm olcha, gilos daraxti. 

cerne 

nm  1.  ko‘z  ostidagi  ko‘mko‘klik  (xaltachalar  ko‘karishi);  2.  sirtqi 



ko‘rinish, shakl, kontur; 3. g‘urra, ko‘karib shishgan joy. 

certain,  aine 

I.  adj  aniq,  shubhasiz  to‘g‘ri,  chin,  haqiqiy,  mo‘ tabar, 

muayan,  tayinli, rasmiy, qaror  topgan, muqarrar; dadil,  qat’iy,  ishonchli;  être 

certain  de  qqch  dadil,  qat’iy,  ishonchli  bo‘lmoq;  II.  pron  allakim,  birov, 

ba’zibir, ba’zi; dans certain cas ba’zi hollarda, ba’zan. 

certainement 

adv  1.  muqarrar  ravishda,  turgan  gap,  iloji  yo‘q,  ilojsiz, 

albatta,  zarur,  qat’iylik  bilan,  ishonch  bilan;  2.  aniq,  ravshan,  shubhasiz, 

sezilarli darajada, ochiqchasiga, oshkora. 

certes 

adv  albatta,  qat’ iy,  shubhasiz,  so‘zsiz;  il  a  certes  raison  so‘zsiz, 



shubhasiz, albatta u haq. 

certificat 

nm  1.  guvohnoma,  shahodatnoma;  2.  diplom,  tavsiyanoma 

hujjat, faxriy yorliq. 

certifier 

vt guvohlik bermoq, shohidlik qilmoq; tasdiqlamoq. 

certitude 

nf  1.  ishonch,  dadillik,  ishonish;  2.  aniqlik,  shubhasiz  to‘g‘rilik, 

ishonchlilik. 

cérumen 


nm quloq kiri. 

céruse 


nf kumushrang bo‘yoq. 

cerveau 


nm 1. miya; 2. aql, idrok, es, fahm-farosat, aql; avoir le cerveau 

fêlé  jinni  bo‘ lmoq,  esini  yemoq,  aqldan  ozmoq;  3.  markaziy  boshqaruv 

sistemasi, a’zosi (bosh miya); 4. elektron miya, aql hisoblaydigan apparat. 

cervelas 

nm sardilka. 

cervelet 

nm miyacha. 

cervelle 

nf 1. miya, bosh miya; brûler, faire sauter la cervelle miyasidan 

otmoq,  miyasini  majaqlamoq;  2.  aql,  ong,  idrok,  zehn,  fahm;  une  pauvre 

cervelle kaltafahm odam; homme sans cervelle yengiltak odam. 

cervical, ale 

adj bo‘yinga oid. 

cervidés 

nm shoxli bug‘u, kiyik. 

cervoise 

nf 1. arpa pivosi; 2. achitilgan ichim lik. 

césarienne 

nm qorinni yorib bolani olish, keser uslubi. 

cessant,  ante 

adj  tugatilgan,  to‘xtatilgan;  toutes  affaires  cessantes 

tugatilgan barcha ishlar. 

cessation 

nf  to‘xtash,  tugash,  tinish,  bosilish,  chek  qo‘yish,  to‘xtatish, 

tugatish,  tinchitish;  cessation  des  hostilités  adovatni,  ziddiyatni, 

dushmanlikni to‘xtatish. 



CESSE

 

CHANTIER



 

 

 



87 

cesse 


nf to‘xtash, to‘xtalish, tin; sans cesse tin olmasdan. 

cesser 


I.  vt  to‘xtatm oq,  tugatmoq,  yakunlamoq;  II.  vi  chek  qo‘ymoq, 

tugamoq,  tinchimoq,  to‘xtamoq,  tinmoq;  le  vent  a  cessé  shamol  to‘xtadi, 



Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   238




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling