Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet33/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   238

tinchidi, tindi. 

cessez-le-feu 

nm inv o‘t ochishni to‘xtatish. 

cessible 

adj yon beriladigan, savdolashiladigan, sotiladigan. 

cession 


nf  voz  kechish,  egalik  huquqini  birovga  berish,  o‘ tkazish,  yon 

berish, ko‘nish. 

cessionnaire 

nm foydalanuvchi, bahramand. 

c’est-à-dire 

loc conj demak, binobarin, ya’ni. 

césure 

nf she’riyatdagi takrorlanadigan qisqa tutuq, sukut. cétacés 

nm pl kitsimonlar. 

chacal 

nm chiyabo‘ri, shoqol. chacun, chacune 

pron indéf har kim, har  bir  odam, har kimsa; chacun 

de nous har birimiz. 

chagrin


1

,  ine 


adj  xo‘mraygan,  o‘shshaygan,  badqovoq,  qovog‘i  soliq; 

g‘amgin,  ma’yus,  parishon,  xafa,  ranjigan,  dili  siyoh,  qayg‘uli,  qayg‘uga 

tushgan. 

chagrin


2

 

nm  qayg‘u,  g‘am,  xafagarchilik,  dard,  dard-alam,  azob,  azob-uqubat,  alam;  o‘kinch,  ranj,  alam,  dilisiyohlik,  ko‘ngil  qolish,  sovish,  ixlosi 

qaytish, umidsizlik. 

chagrin

3

 nm saxtiyon. 

chagriner 

vt  qayg‘uga  solmoq,  ranjitmoq,  qayg‘urtirmoq,  ozor  bermoq, 

dilini og‘ritmoq, xafa qilmoq. 

chah 

nm voir schah. chahut 

nm 1. shovqin, shovqin-suron, g‘avg‘o, to‘polon; 2. raqs turi. 

chahuter 

I. vi shovqin-suron ko‘tarmoq,  to‘polon qilmoq;  II. vt ostin-ustin 

qilmoq, ag‘dar to‘ntar qilmoq, to‘s-to‘polonini chiqarmoq. 

chahuteur,  euse 

I.  n  shang‘i,  janjalkash,  to‘polonchi;  II.  adj  baqiroq, 

shang‘i. 

chai 

nm vino do‘koni yerto‘lasi. chaîne 

nf 1. zanjir; 2.  qator,  tizma; chaîne de  montagne  tog‘ tizmasi;  3. 

kishan,  tushov;  briser  ses  chaînes  kishanlarini  parchalamoq;  4.  konveyer; 

chaîne de  montage yig‘uv konveyeri, sexi; 5. uzatish zanjiri; 6. ketma-ketlik, 

izchillik; 7. teleradio kanallari. 

chaînette 

nf zanjircha. 

chaînon 


nm 1. halqa, zanjir halqasi; 2. aloqa, bog‘lanish. 

chair 


nf 1. gavda, tana, et, go‘sht, tan; 2. go‘sht; 3. meva eti. 

chaire 


nf 1. kafedra; 2. minbar. 

chaise 


nf 1. kursi, o‘rindiq; 2. tirgak, tirgovich, tayanch. 

chaland 


nm yuk kemasi, shalanda. 

châle 


nm tivit ro‘mol, jun ro‘mol. 

chalet 


nm 1. qishloq uyi; 2. ko‘ngil ochar uy. 

chaleur 


nf 1. issiq, harorat; 2. jo‘shqinlik, qizg‘inlik. 

chaleureusement 

adv qizg‘in, otashin, jo‘shqin. 

chaleureux, euse 

adj jo‘shqin, qizg‘in, issiq, otashin. 

châlit 


nf karavot (to‘shaksiz). 

chaloupe 

nf katta qayiq. 

chaloupé, ée 

I. adj allure chaloupée lapanglab yurmoq; II. nf raqs. 

chalumeau 

nm 1. gaz payvandlagich gorelkasi,  tumshug‘i;  2. qamish;  3. 

sivizg‘a, nay; 4. kavsharlagich. 

chalut 

nm tral, baliqchilik to‘ri. chalutier 

nm 1. baliqchi; 2. baliq ovlovchi kema. 

chamade 

nf battre la chamade taslim bo‘lmoq, yurakning qattiq urishi. 

chamailler (se) 

vpr urushib qolmoq, janjallashmoq, so‘kishmoq. 

chamaillerie 

nf bahs, tortishuv, nizo, kelishmovchilik. 

chamailleur, euse 

adj n mijg‘ov, ming‘ir-ming‘ir odam. 

chamarré, ée 

adj ola-bula, olabayroq, guldor, didsiz, beo‘xshov kiyingan. 

chamarrure 

nf  1.  rang-baranglik,  beo‘xshov  bezak,  ola-bulalik;  2.  zar 

uqali jild, qoplama. 

chambard 

nm  1.  shovqin-suron,  qiy-chuv;  2.  to‘s-to‘polon,  alg‘ov-

dalg‘ovlik, o‘ ta chalkashlik. 

chambardement 

nm keskin o‘zgarish, to‘ntarish, o‘grilish, burilish. 

chambarder 

vt ag‘dar-to‘ntar, ostin-ustin qilib yubormoq. 

chambranle 

nm eshik, deraza kesakisi. 

chambre 

nf 1. xona, bo‘lma; 2. palata (qonun chiqaruvchi, savdo, sud); 3. 

chambre à air rezina kamera; 5. chuqur, kamchak. 

chambrée 

nf 1. xonadosh; 2. yotoqxona (askarlar  uchun); 3. yig‘ilganlar, 

to‘planganlar. 

chambrer 

vt 1. uy qamog‘ida ushlamoq; 2. xonadoshlik qilmoq;  3. vinoni 

xona haroratidaga keltirmoq; 5. boshqalardan ajratib qo‘ymoq. 

chameau 


nm 1. tuya; 2. xunuk, badbashara, beso‘naqay, qo‘pol odam. 

chamelier 

nm sorbon, tuyakash. 

chamelle 

nf moya, harvona, urg‘ochi tuya. 

chamois 


nm 1. tog‘ kiyigi, echkisi; 2. ag‘darma mayin charm; 3. och sariq 

rang. 


champ 

nm  1.  dala,  ekinzor,  maydon;  2.  maydon;  loc  adv  sur  le  champ 

tezda, shu zahotiyoq. 

champagne 

nm shampan vinosi. 

champêtre 

adj qishloqona; vie champêtre qishloqona, qishloqcha hayot. 

champignon 

nm 1. qo‘ziqorin, zamburug‘; 2. suv osti o‘ tlari. 

champion 

nm 1. g‘olib, chempiyon; 2. ajoyib inson. 

championnat 

nm chempiyonat, musobaqa. 

chance 


nf  1.  omad,  iqbol,  baxt,  muvaffaqiyat,  yutuq;  2.  pl  imkoniyat;  3. 

ehtimollik. 

chancelant,  ante 

adj  1.  omonat,  qimirlaydigan,  tebranuvchi,  bo‘sh, 

yaxshi o‘rnatilmagan, qotirilmagan; 2. laqqi, tuturuqsiz, betayin, zaif. 

chanceler 

vi  1.  gandraklamoq,  tebranmoq,  qimirlamoq,  loppillamoq;  2. 

ikkilanmoq, jur’atsizlanmoq, o‘zgarib turmoq. 

chancelier 

nm 1. kansler, bosh vazir; 2. muhrdor, saqlovchi. 

chancellerie 

nf devonxona, devon, kanselarya. 

chanceux, euse 

adj 1. omadli,  ishi yurishgan, omadi chopgan,  baxtli;  2. 

qaltis, xavfli. 

chancre 


nm yara, zahm. 

chandail 

nm sviter, tvitli, junli oldi yopiq kamzul. 

chandelier 

nm shamdon. 

chandelle 

nf  1.  sham;  brûler  la  chandelle  par  les  deux  bouts  umrni 

behuda  o‘ tkazmoq,  ayshu-ishratga  berilmoq;  2.  muz  sumalagi;  3.  tirgak, 

tirgovich. 

change 


nm 1. ayriboshlash, almashtirish,  o‘zgartirish;  2. pul almashtirish 

joyi; 3. qiymat; lettre de change tilxat, veksel. 

changeable 

adj 


almashtirsa 

bo‘ladigan, 

ayriboshlanadigan, 

o‘zgaruvchan. 

changeant,  ante 

adj  1.  o‘zgaruvchan,  turlanuvchi,  beqaror;  2. 

tovlanuvchan (matoh). 

changement 

nm 1. o‘zgarish, tuzatish; 2. o‘sish, taraqqiyot. 

changer 


I.  vt  almashtirmoq,  ayirboshlamoq,  o‘zgartirmoq,  almashmoq, 

alishmoq;  II.  vi  o‘zgarmoq,  o‘smoq;  III.  se  changer  vpr  kiyimini 

almashtirmoq. 

chanson 


nf ashula, qo‘shiq, o‘lan, ohang, qushlar sayrashi. 

chansonnier 

nm  1.  hofiz,  ashulachi,  qo‘shiqchi;  2.  qo‘shiq  yozuvchi;  3. 

qo‘shiqlar to‘plami. 

chant 

nm  qo‘shiq,  ashula,  o‘lan;  2.  doston;  3.  parrandalar  sayrashi;  se lever au chant du coq tongda turmoq, sahar turmoq. 

chantage 

nm  tovlamachilik,  do‘q  qilish,  qo‘rqitish  yo‘li  bilan  biror  narsa 

undirish, tamagirlik. 

chantant, ante 

adj 1. kuylayotgan; 2. xushohang, yoqimli, ohangli. 

chanter 

I.  vi  1.  ashula,  qo‘shiq,  o‘lan  aytmoq;  2.  sayramoq,  qichqirmoq 

(parrandalar);  3.  tovlamachilik  qilmoq;  II.  vt  madh  etmoq,  tarannum  etmoq, 

kuylamoq, ijro etm oq. 

chanteur, euse 

n 1. hofiz, ashulachi; 2. sayroqi qushlar; 3. tovlamachi. 

chanterelle 

nf 1. tor (g‘ijjak, dutor, tanbur va boshqa musiqa asboblarning 

ingichka tori, simi); 2. qo‘ziqorin turi. 

chantier 

nm  1.  qurilish  maydoni;  chantier  naval  kemasozlik  verfi;  2. 

tartibsizlik. CHANTONNEMENT

 

CHAUD 

 

 88 

chantonnement 

nm xirgoyi. 

chantonner 

vt vi xirgoyi qilmoq, past ovozda kuylamoq. 

chantre 


nm cherkov qo‘shiqchisi. 

chanvre 


nm 1. nasha o‘simligi; 2. kanop. 

chaos 


nm bosh-boshdoqlik, beboshik, alg‘ov – dalg‘ov. 

chaotique 

adj tartibsiz, mavhum. 

chapardage 

nm o‘g‘irlash, talon-taroj qilish, talab ketish. 

chaparder 

vt o‘girlamoq, talon-taroj qilmoq, talab ketmoq. 

chape 


nf 1. kiyim, libos, rido, mantiya; 2. qopqoq, qoplama. 

chapeau 


nm soyavonli bosh kiyim, shlapa, telpak, qalpoq. 

chapelet 

nm 1. tasbeh; 2. shoda, qator. 

chapelle 

nf 1. kichik butxona; 2. xor (cherkovda). 

chapelure 

nf non tolqoni. 

chaperon 

nm nadim, nadima, ulfat, shotir. 

chapiteau 

nm 1. ko‘chma sirk; 2. qosh-qalam (qurilishda). 

chapitre 

nm bob, qism, bo‘lim. 

chapitrer 

vt pand nasihat qilmoq, koyimoq, tahbeh bermoq. 

chapon 


nm axta xo‘roz. 

chaque 


adj ind. har, har bir. 

char 


nm 1. arava; 2. tank. 

charade 


nf topishmoq o‘yin. 

charançon 

nm mitta. 

charbon 


nm 1. ko‘mir; 2. grafit; 3. qorakuya, kul kasalligi. 

charbonner 

vt qoraymoq. 

charcuter 

vt qiymalamoq, maydalamoq. 

charcuterie 

nf kolbasa sexi. 

chardon 


nm yantoq. 

charge 


nf  1.  yuk;  2.  yuk  ortish,  yuklash;  3.  o‘q,  snaryad;  4.  o‘qlash;  5. 

vazifa,  topshiriq;  6.  javobgarlik,  zimma;  7.  hajv;  8.  lavozim;  9.  hujum,  o‘rab 

iskanjaga olish. 

chargé, ée 

n 1. mas‘ul, vakil; 2. yuklangan, topshirilgan; 3. o‘qlangan. 

charger 


vt  1.  yuklamoq,  yuk  ortmoq;  2.  o‘qlamoq;  3.  zimmasiga 

yuklamoq. 

chargeur 

nm  1.  yuk  ortuvchi  va  tushiruvchi;  2.  o‘qlovchi;  3.  o‘qdon;  4. 

zaryadlash moslamasi. 

chariot 


nm 1. yuk aravasi; 2. bolalar aravachasi; 3. zambarg‘altak. 

charitable 

adj  rahmli,  shafqatli,  marhamatli,  rahmdil,  mehribon,  munis, 

iltifotli,  muhtaram,  qo‘li  ochiq,  saxiy,  saxovatli,  oliy  himmat,  himmatli, 

hotam toy. 

charité 


nf 1. rahm, shafqat, marhamat; 2. xayr-ehson, iltifot, mehr. 

charlatan 

nm yolg‘onchi lo‘ ttiboz, muttaham, firibgar. 

charmant, ante 

adj dilbar,  jozibali, dilrabo, maftunkor, yoqimtoy, latofatli, 

go‘zal, fusunkor, istarasi issiq. 

charme 

nm  ibo,  latofat,  joziba,  nazokat,  nafosat,  go‘zallik,  yoqim toylik, malohat, dilbarlik. 

charmer 


vt 1. maftun  qilmoq, etmoq, mahliyo qilmoq, rom etmoq, shaydo 

etmoq, aqlu-hushini olmoq; 2. sehrlab qo‘ymoq, ixtiyorini olmoq, jodu qilmoq, 

avramoq. 

charmeur,  euse 

adj  1.  maftunkor,  shaydo  etuvchi,  rom  etuvchi;  2. 

jodugar, sehrgar, afsungar; 3. avrovchi, duoxon. 

charnel, elle 

adj ehtirosli, hirsiy, shahvoniy. 

charnier 

nm  1.  o‘liklarning  suyaklari  qo‘yiladigan  joy;  2.  murdalar 

tashaladigan joy. 

charnière 

nf oshiq-moshiq. 

charnu, ue 

adj etdor,  go‘shtdor, sergo‘sht; lèvres  charnues  do‘rdoq lab; 

fruit charnu etdor meva. 

charognard 

nm 1. kalxat, quzg‘un, kaljo‘rchi; 2. zolim; 3. yirtqich, qonxo‘r, 

vahshiy. 

charogne 

nf 1. o‘laksa; 2. murdat. 

charpente 

nf 1. sinch, yog‘och qurilma; 2. skelet; la charpente du corps 

humain inson tanasi skeleti. 

charpenter 

vt  1.  yog‘och  bilan  ishlamoq;  2.  andazasini  tayyorlamoq, 

tuzmoq. 

charpentier 

nm duradgor. 

charrette 

nf aravacha, qo‘l arava. 

charrier 

vt  1.  oqizib  ketmoq;  2.  ustidan  kulmoq,  masxara  qilmoq, 

xo‘rlamoq; 3. tashib ketmoq. 

charroi 

nm 1. naqliyot, ulov; 2. jang aravasi; 3. harbiy karvon. 

charron 

nm aravasoz. 

charrue 

nf omoch, plug. 

charte 

nf 1. nizom, asosiy qonun-qoida; 2. yorliq. chas 

nm ignaning ko‘zi. 

chasse 

nf 1. ov; ov mavsumi; ov qilinadigan yerlar; chasse à courre itlar bilan  ovlash;  2.  o‘lja;  3.  qiruvchi;  avion  de  chasse  qiruvchi  samolyot;  4. 

chasse  d’eau  hojatni  yuvish  moslamasi;  5.  chasse  à  l’homme  ta’qib 

qilinayotgan odam. 

châsse 


nf quti, sandiqgardish, ko‘zoynak gardishi. 

chasser 


vt  1.  ov  qilmoq,  ovlamoq;  2.  haydamoq,  quvmoq;  3.  quvib 

yubormoq. 

chasseur 

nm 1. ovchi, mergan; 2. qiruvchi; chasseur à  réaction reaktiv 

qiruvchi samolyot. 

chassieux, euse 

adj gazaklagan, paxtalagan (ko‘z). 

châssis 


nm  1.  kesaki  (eshik,  derazalar  uchun);  2.  techn  rama,  asos;  3. 

qaddi-qomat (ayol). 

chaste 

adj bokira, iffat, soflik. chastement 

adv ibo, hayo, iffat bilan. 

chasteté 

nf bokiralik, iffatlilik. 

chat, chatte 

n mushuk. 

chat 

nm charm darra, qamchin. châtaigne 

nf kashtan yong‘og‘i; qora qayin. 

châtaigneraie 

nf kashtanzor, qayinzor. 

châtaignier 

nm kashtan daraxti. 

châtain, aine 

adj malla, tillarang, to‘q sariq. 

château 

nm 1. qasr, saroy, qal’a, qo‘rg‘on; 2. suv tarqatish minorasi. 

chateaubriand 

nm qovurilgan mol go‘shti. 

châtelain,  aine 

n  qasr,  qal’a,  saroy  egasi;  qasr,  qal’a,  saroy  egasining 

bekasi. 

chat-huant 

nm boyqush, boyo‘g‘li. 

châtier 


vt  1.  to‘g‘ri  yo‘lga  solish  uchun  jazolamoq,  jazo  bermoq;  2.  tan 

jazosi bermoq, urmoq; 3. sayqal bermoq, tozalamoq, jilo bermoq, silliqlamoq, 

to‘g‘rilamoq, tekislamoq. 

châtiment 

nm jazo, jazolash. 

chatoiement 

nm jilolanish, yog‘dulanish, yolqin. 

chaton 


nm 1. mushukcha;  2.  qimmatbaho  tosh ko‘z; 3. kuchala, bargak; 

chaton de saule tol bargagi. 

chatouiller 

vt  1.  qitiqlamoq;  2.  g‘ashini  keltirmoq;  3.  xushlamoq; 

yoqtirmoq. 

chatouille 

nf qitiq, qitiqlash. 

chatouillement 

nm qitiq, qitig‘ini keltirish. 

chatouilleux,  euse 

adj  1.  qitig‘ i  kuchli,  serqitiq;  2.  noziktabiatli, 

ehtiyotkor, ta‘sirchan. 

chatoyant, ante 

adj jilolanadigan, tovlanadigan, nur taratadigan. 

chatoyer 

vi  jilolanmoq,  yaltiramoq,  yiltillamoq,  yarqiramoq,  tovlanmoq, 

chaqnamoq. 

châtrer 


vt bichmoq, axtalamoq. 

chattemite 

nf yuvosh, faqir, mo‘min, xoksor odam. 

chatterie 

nf 1. mayin, yumshoq, muloyim gap; 2. noz, erkalanish, g‘amza, 

suyilish, mehr, lutf; 3. tansiq, lazzatli ta‘om. 

chatterton 

nm izolasiya tasmasi, elektr tokini o‘tkazmaydigan tasma. 

chat-tigre 

nm oselot (Janubiy Amerika yovvoyi mushugi). 

chaud, aude 

I. adj 1. issiq, qaynoq, qizigan; 2. g‘ayratli, yuragida o‘ ti bor, 

dov,  devkor;  3.  tez,  jizzaki;  un  tempérament  chaud  qiziqqon;  4.  dolzarb, 

qizg‘in, jonli; II. nm harorat,  issiq; il fait chaud havo issiq;  à chaud loc adv CHAUDEMENT

 

CHEVELURE 

 

 89 

samimiy,  issiq,  issig‘ida,  tezda,  kechiktirmay;  opérer  à  chaud  issig‘ida, 

kechiktirmay operatsiya qilmoq; pleurer à chaudes larmes achchiq-achchiq 

yig‘lamoq; avoir chaud isib, qizib ketmoq. 

chaudement 

adv 1. issiq; être vêtu chaudement issiq kiyingan bo‘lmoq; 

2. qizg‘in, jo‘shqin, to‘lib toshib; applaudir chaudement qizg‘in olqishlamoq. 

chaudière 

nf bug‘ qozoni. 

chaudron 

nm qozon. 

chaudronnerie 

nf qozon va turli temir idishlar tayyorlash korxonasi. 

chauffage 

nm 1. isitish, qizdirish; 2. toblash, cho‘g‘ qilish. 

chauffant, ante 

adj isitadigan, qizdiradigan, ilitadigan. 

chauffard 

nm betartib haydovchi. 

chauffe 


nf o‘txona, o‘choq. 

chauffe-eau 

nm suv isitgich. 

chauffer 

I. vt 1. isitmoq, qizdirmoq, ilitmoq, qizitmoq, cho‘g‘ qilmoq;  2. o‘ t 

yoqmoq,  olov  yoqmoq;  II.  vi  1.  se  chauffer  isimoq,  ilimoq,  qizimoq,  isib 

ketmoq, isinmoq. 

chaufferette 

nf isitgich, manqal, gulxan yoqiladigan tosh chambarak. 

chauffeur 

nm 1. go‘lax; 2. haydovchi (mashina). 

chauffeuse 

nf kichik kursi. 

chaulage 

nm 1. yerni o‘g‘itlash; 2. ohak suvoq. 

chauler 


vt  1.  ohak  bilan  o‘g‘itlamoq;  2.  terini  ohak  bilan  oshlamoq;  3. 

ohaklamoq. 

chaume 

nm 1. poxol, poya; 2. o‘rim, o‘roq payti;  3.  poxol, poya yopilgan tom. 

chaumière 

nf kulba. 

chausse 


nf avratpo‘sh, shim, ishton, lozim. 

chaussée 

nf yo‘l, ko‘chaning qatnov qismi, tosh yo‘l. 

chausse-pied 

nm tovon qoshiq. 

chausser 

I. vt 1. kiymoq, kiygizmoq; 2. kiyib yurmoq; 3. poyabzal  tikmoq; 

II. se chausser vpr poyabzal kiymoq. 

chausse-trappe 

nf qopqon, tuzoq, pistirma, dom. 

chaussette 

nf paypoq. 

chausseur 

nm etikdo‘z, kunado‘z. 

chausson 

nf yumshoq tufli, shippak. 

chaussure 

nf poyabzal, oyoq kiyimlari. 

chauve 

adj 1. kal; 2. taqir. chauve-souris 

nf ko‘rshapalak. 

chauvin, ine 

adj millatparast, boshqa millatlarni mensimovchi kishi. 

chauvinisme 

nm millatparastchilik. 

chaux 

nf ohak; chaux vive so‘ndirilmagan ohak. chavirer 

vi  1.  ag‘darilmoq,  yiqilmoq,  to‘ntarilmoq;  2.  chayqalmoq, 

likkillamoq,  gandiraklamoq;  3.  ag‘darmoq,  qulatmoq,  yiqitmoq,  to‘ntarmoq, 

to‘nkarmoq;  4.  tashvishga  solmoq,  bezovta  qilmoq,  tashvishlanmoq, 

hayajonlanmoq. 

chéchia 


nf shoshdo‘ppi. 

chef 


nm 1. dohiy, sardor, boshliq, yo‘lboshchi; 2. rahbar, mudir, hokim. 

chef-d’œuvre 

nm 1. shoh asar, durdona asar; 2. yetuk, kamolga yetgan, 

bekami ko‘st, barkamol, mukammal narsa. 

chef-lieu 

nm markaz; viloyat, tuman ma‘muryati joylashgan shahar. 

cheftaine 

nf o‘smirlar guruhining boshlig‘i (ayol kishi). 

cheikh 

nm shayx. chemin 

nm 1. yo‘l; 2. masofa; 3. le chemin de fer temir yo‘l. 

chemineau 

nm daydi, yalangoyoq, lo‘li, tilanchi, darbadar, gado. 

cheminée 

nf  1.  mo‘ri;  2.  gulxano‘choq,  o‘choqboshi;  3.  cheminée  d’un 

volcan vulqon og‘zi; 4. tog‘ darasi. 

cheminement 

nm 1. ohista yurish, kezish, aylanib yurish; 2. ilgarilash. 

cheminer 

vi 1. yo‘l yurmoq, ilgarilamoq, yo‘l bosmoq; 2. rivojlana bormoq, 

yuksalmoq. 

cheminot 

nm temir yo‘lchi. 

chemise 

nf 1. ko‘ylak; 2. jild, qoplama, sirma; 3. hujjat soladigan jild. 

chemiser 

vt muqovalamoq, qoplamoq, jildlamoq. 

chemisette 

nf yengi kalta ko‘ylak. 

chemisier,  ière 

n  1.  ko‘ylak  ishlab  chiqaruvchi;  2.  tikuvchi  ayol;  3. 

ayollarning yengil kalta ko‘ynagi. 

chênaie 


nf emanzor. 

chenal 


nm 1. kema qatnovi yo‘li; 2. nov, suv o‘ tkazgich. 

chenapan 

nm yaramas, muttaham, o‘g‘ri. 

chêne 


nm eman, chinor, zarang; chêne vert zarang daraxti. 

chéneau 


nm tarnov, nov. 

chêne-liège 

nm po‘kak daraxti. 

chènevière 

nf nashazor, nasha dalasi, nasha maydoni. 

chènevis 

nm nasha urug‘i, doni. 

chenil 


nm 1. it uyasi, katalagi; 2. iflos xona, og‘ilxona, cho‘chqaxona. 

chenille 

nf 1. g‘umbak, kapalak qurti; 2. tank va traktorlarning tishli zanjiri, 

harakatlantiruvchi zanjir. 

chenillette 

nf zanjirli harbiy kichik mashina. 

chenu,  ue 

adj  1.  oq  soch,  oppoq  sochli;  2.  qorli;  montagnes  chenues 

qorli tog‘lar. 

cheptel 


nm ijara shartnomasi (mollar hisoblanadigan). 

chèque 


nm chek, bank cheki, pochta xizmati cheki. 

chéquier


 nm chek daftarchasi. 

cher,  chère 

adj  1.  aziz,  qimmatli,  hurmatli,  qadrdon,  qadrli;  2.  qimmat, 

narxi baland, qimmatbaho. 

chercher 

vt 1. izlamoq,  qidirmoq, axtarmoq, so‘roqlamoq; 2. chercher à 

urinmoq, harakat qilmoq; 3. venez me chercher ce soir kechqurun biznikiga 

keling; 4. aller chercher bormoq, chiqmoq (kutib olishga, kuzatishga). 

chercheur, euse 

I. n izlanuvchi, qidiruvchi, axtaruvchi; II. adj tadqiqotchi, 

ilmiy xodim, olim. 

chère 


nf taom; faire bonne chère lazzatli taom tayyorlamoq. 

chèrement 

adv 1. mehr bilan, e’zoz bilan, nazokat bilan, xushfe’llik bilan, 

chin dildan, yurakdan; 2. mashaqqat bilan, qiyinchilik bilan; 3. qimmat, yuqori 

narxda. 

chéri,  ie 

I.  adj  aziz,  e’zozli,  qadrdon,  qadrli,  suyukli;  II.  nm  arzanda, 

erkatoy. 

chérir 

vt 1. nazokat ila sevmoq, ardoqlamoq, erkalatmoq, yaxshi ko‘rmoq, yeru  ko‘kka  ishonmaslik;  2.  avaylab  saqlamoq,  asramoq,  qadrlamoq, 

e’zozlamoq. 

cherté 

nf qimmatgarchilik, narxlarning balandligi. chérubin 

nm 1. bolasifat farishta; 2. chiroyli bola. 

chétif,  ive 

adj  1.  zaif,  nimjon,  darmonsiz,  holsiz,  so‘lg‘in,  bequvvat, 

kuchsiz,  bemajol,  kasal,  dardmand;  2.  nochor,  ojiz,  ayanchli,  qashshoq, 

kambag‘al, faqir, bechora, baxtsiz, bebaxt. 

cheval 

nm 1. ot, yilqi;  loc adv à  cheval otda,  otliq; être  à cheval  sur les principes  o‘z nuqtai nazarini  to‘g‘riligiga  ishonmoq; fièvre de cheval kuchli 

isitma;  cheval  de  bataille  jangovor  ot,  sevgan  mavzu,  asosiy  dalil;  cheval 

de Troie Troya oti (yog‘och ot); cheval pur-sang  tulpor, zotli ot, oliy nasabli 

ot,  asl  tulpor;  cheval  de  cours  poygachi  ot;  cheval  de  retour  odamkush, 

o‘ta xavfli jinoyatchi. 

chevalement 

nm  muhofaza  sinchi,  tirgak,  tirgovuch,  muhofaza  to‘sini 

(konchilikda). 

chevaleresque 

adj mardonavor, olijanob, tanti, serhimmat, fidoyi. 

chevalerie 

nf  1.  olijanoblik,  mardlik,  fidoyilik,  tantilik;  2.  mardlik,  g‘urur, 

obro‘. 

chevalet nm 1. xarak, chorpoy, eshak (qurilishda); 2. molbert; 3. sport ot. 

chevalier 

nm  1.  ritsar;  2.  a’zo;  chevalier  de  Malte  M alta  ordeni 

nishondori; 3. nishondor; chevalier de la Légion d’honneur shuhrat  legioni 

nishondori; 4. otliq, chavandoz. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling