Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   238

chevalin, ine 

adj 1. otsimon; 2. ot yuzli, otbashara, cho‘zinchoq yuzli. 

chevauchée 

nf 1. ot solish; 2. otda yurish, sayr qilish; 3. otliqlar urushi. 

chevauchement 

nm 1. ayqash-chuyqash; 2. chevauchement d’intérêts 

birovlar ishiga burun tiqmoq. 

chevaucher 

vt 1. otda sayr qilmoq; 2. ayqashib ketm oq, qoplab olmoq. 

chevêche 

nf uy yapaloq qushi. 

chevelu, ue 

adj 1. sochli, tukli; 2. uzun sochli. 

chevelure 

nf 1. qalin soch; 2. kometa dumi. CHEVET

 

CHOC 

 

 90 

chevet 


nm 1. kalavatning bosh  tomoni; 2. lo‘la bolish; 3. cherkov xorining 

old  tomoni;  4.  rester  au  chevet  de  qqn  kimnidir,  bemor  yonida  tunu  kun 

o‘tirmoq. 

cheveu 


nm  1.  soch;  loc  se  prendre  aux  cheveux  janjallashmoq;  tirer 

par  les  cheveux  sochidan  tortmoq,  majburlamoq,  zo‘rlamoq,  zo‘rlab 

qildirmoq. 

cheville 

vt 1. to‘piq; 2. torli asbolar xaragi. 

cheviller 

vt biriktirmoq, ulamoq, mahkamlamoq. 

chèvre 


nf 1. echki; 2. echki yungi. 

chevreau 

nm uloq, uloqcha. 

chevrette 

nf 1. yosh echki; 2. bug‘uning bir turi. 

chevreuil 

nm bug‘uning bir turi; le chevreuil brâme bug‘u ma’rayapti. 

chevrier, ière 

n 1. echki boqar; 2. nm oq loviya. 

chevron 


nm 1. to‘sin; 2. yozuvli uqa. 

chevronné,  ée 

adj  1.  mil  uqali;  2.  ko‘pni  ko‘rgan,  tajribali,  sinashta, 

ishonchli. 

chevrotant, ante 

adj ma‘ragansimon, iltijoli (tovush). 

chevrotement 

nm ma‘rash. 

chevroter 

vi 1. ma’ramoq, qo‘zilamoq; 2. qaltiroq ovozda xonish qilmoq. 

chevrotine 

nf sochma o‘q, pitra. 

chewing-gum 

nm saqich. 

chez 

prép -da, -ga, -nikida, -nikiga;  il resta chez nous u biznikida  qoldi; je serai chez moi men uyimda bo‘laman. 

chiader 


vt  fam  vieilli  bosh  ko‘tarmay  tirishib  ishlamoq;  un  problème 

chiadé qiyin, murakkab masala. 

chialer 

vi yig‘lamoq, ko‘z yoshi qilmoq. 

chic 

nm 1. olifta, bashang, po‘rim; 2. chaqqonlik, erkinlik; 3. intj zo‘r, a‘lo. chicane 

nf  1.  chaqish,  bo‘hton,  g‘iybat,  fisqu-fasod,  ayblash;  2. 

ishkalbozlik,  ishga  ataylab  to‘g‘anoq  solish,  ishkal  topish,  ishkal  chiqarish, 

makkorlik, ayyorlik, hiylagarlik, mug‘ombirlik; 3. nizo, janjal, kelishmovchilik. 

chicaner 

vi 1. lo‘ ttibozlik qilmoq, ishkal chiqarmoq, sudlashmoq, kazzoblik 

qilmoq;  2.  ayblamoq,  tirnoq  ostidan  kir  qidirmoq;  3.  bahslashmoq,  talashib-

tortishmoq, qarshi chiqmoq. 

chicaneur,  euse 

nm  et  nf  1.  ishkalchi,  chatoq,  mijg‘ov,  bahonachi, 

davoboz, janjalkash; 2. sud xodimi. 

chiche 


I. adj xasis, qurumsoq, ziqna,  ochko‘z, qattiq; II. nm pois chiche 

no‘xot; III. intj ha-qani, qani-qani, ha – barakalla. 

chichi 

nm 1. noz,  nozu-firoq, nozu-karashma, nozu-istig‘no; 2. faire des chichis nozlanmoq, erkalanmoq; 3. zulf, gajak, jingalak soch. 

chichiteux, euse 

adj nozli, noz-istig‘noli, noz-karashmali, noz-firoqli. 

chicorée 

nf sachratqi (o‘simlik). 

chicot 


nm darz ketgan, singan, kemshik tish. 

chicotin 

nm  aloye,  sabur  sharbati;  amer  comme  chicotin  shuvoq, 

yovshan kabi achchiq. 

chien, chienne 

nm et nf 1. it, kuchuk, ko‘ppak; chien d’arrêt iskovuch  it, 

chien  de  garde  soqchi  it;  chien  de  policier  izquvar  it;  chien  de  berger 

bo‘ribosar; nom d’un chien jin ursin; entre chien et loup tong qorong‘usida, 

qosh qorayganda; 2. chien de  mer nahang, akula; chien d’une  arme qurol 

tepkisi; être couché en chien de fusil g‘ujanak bo‘ lib yotmoq. 

chiendent 

nm 1. bug‘doyiq; 2. jiddiy to‘siq, muammo. 

chienlit 

nf  1.  munofiqlik,  razillik,  qabihlik,  pastkashlik;  2.  tartibsizlik, 

chatoqlik, chigallik. 

chien-loup 

nm bo‘ribosar it. 

chier 


vi fam vulg 1. qabziyat qilmoq; 2. fig jig‘iga tegmoq. 

chiffe 


nf 1. yomon gazmol; 2. irodasiz, bo‘sh, lapashang, qat‘ iyatsiz, latta. 

chiffon 


nm latta-putta, qiyqim. 

chiffonné, ée 

adj g‘ijim langan, ezilgan, burushgan, ajin bosgan. 

chiffonner 

vt  1.  ezmoq,  g‘ijimlamoq,  ezg‘ilamoq,  mijig‘lamoq;  2.  yasan-

tusan qilmoq; 3. ranjitmoq, o‘ksitmoq, xafa qilmoq. 

chiffonnier, ière 

n  1.  jandachi,  janda,  latta-putta  yig‘uvchi;  2.  nm  kiyim  

javoni. 

chiffrage 

nm 1. raqamlash; 2. baholash. 

chiffre 


nm  1.  raqam,  son;  2.  yigindi,  umumiy  son;  3.  shartli  belgilar, 

shifrlar. 

chiffrer 

vt  1.  raqamlamoq;  2.  hisoblamoq,  sanamoq;  3.  raqam  bilan 

belgilamoq, shifrlamoq. 

chiffreur 

nm 1. hisobchi; 2. shifrlovchi, ma‘nosini ochuvchi. 

chignole 

nf 1. parma; 2. shaloq mashina. 

chignon 


nm  shinyon,  ulama  soch;  loc  se  crêper  le  chignon  soch 

yulishmoq. 

chimère 

nf 1. afsonaviy o‘ t purkovchi hayvon; 2. xomxayol. 

chimie 

nf kimyo; chimie minérale anorganik kimyo. chimique 

adj kimyoviy. 

chimiquement 

adv kimyoviy uslubda. 

chimiste 

nm kimyogar. 

chimpanzé 

nm shimpanze. 

chinchilla 

nm 1. mo‘ynali hayvon; 2. mo‘yna. 

chiné, ée 

adj kashtali; bas chiné kashtali paypoq. 

chiner

1

 vt bo‘yamoq, ranglamoq (matoni). 

chiner


2

 

vt  1.  eski-tuski  narsalar  sotib  olmoq;  2.  hazillashmoq,  hazil-mutoyiba  qilmoq,  o‘ynashmoq,  mazax  qilmoq,  ustidan  kulmoq,  g‘ashiga 

tegmoq, jig‘iga tegmoq. 

chineur 

nm jandafro‘sh. 

chinois, oise 

I. adj Xitoy, xitoyi, xitoycha; II. n 1. xitoylik; 2. nm xitoy tili. 

chinoiserie 

nf  1.  xitoyi  arzon-garov  bezaklar;  2.  xitoyi  rasmiyatchilik, 

to‘rachilik, qog‘ozbozlik. 

chiot 


nm kuchukvachcha, kuchukcha, itvachcha. 

chiottes 

nf pl hojatxona, xalojoy, badrap. 

chiourme 

nf 1. erkin eshkakchilar guruhi; 2. qamoqxona mahkumlarining 

guruhi. 


chiper 

vt  1.  o‘g‘irlamoq,  o‘marmoq;  2.  yuqtirmoq;  3.  asir  olmoq;  4.  qo‘l 

urmoq. 

chipie 


nf shum kampir, jodugar, alvasti, bezori qiz. 

chipolata 

nf sosiska (mol go‘shti yoki tovuq go‘shti bilan). 

chipoter 

vi  1.  chimdimoq,  chimdib  yemoq;  2.  savdolashmoq,  talashib-

tortishmoq;  3.  birovni  asossiz  ayblamoq,  tirnoq  ostidan  kir  qidirmoq; 

kutkilamoq, mayda-chuydalarga yopishib olmoq. 

chique 


nf 1. nos; 2. chaynaydigan  tamaki;  2. qora bit,  tanosil a‘zolarining 

biti. 


chiqué 

nm  1.  nag‘ma,  ishva,  g‘amza,  nozlanish,  tannozlanish,  nozu-

karashma; 2. ayyorlik, munofiqlik, riyokorlik. 

chiquenaude 

nf chertki, chertish. 

chiquer 


vt nos chekmoq. 

chiromancie 

nf folbinlik, bashorat qilish. 

chiromancien, ienne 

nm et nf folbin, bashoratchi, bashorat qiluvchi. 

chirurgical, ale 

adj jarrohlikka oid. 

chirurgie 

nf jarrohlik, xirurgiya. 

chirurgien 

nm jarroh, xirurg. 

chiure 


nf hasharotlar axlati. 

chlore 


nm xlor. 

chloré, ée 

adj xlorli, xlorlangan. 

chloreux, euse 

adj xlorli, xlorlangan. 

chlorhydrique 

adj xlorid kislotali. 

chloroforme 

nm xloroform, narkoz suyuqligi. 

chloroformer 

vt narkoz bermoq. 

chlorophylle 

nm xlorofill. 

chlorose 

nf kamqonlik. 

chlorotique 

I.  adj  xloroz,  kamqonlik  bilan  kasallangan;  II.  nm  kamqon 

odam. 


chlorure 

nm  1.  xlorli  birikma;  2.  chlorure  d’ammonium  novshadil, 

nashatir. 

choc 


nm 1. turtish, itarish, urish, zarba, zarb, siltov, siltash, uchib  tushish, 

sakrab tushish; choc brusque, violent kuchli, qattiq zarba; 2. hayrat, iztirob, CHOCOLAT

 

CHUT 

 

 91 

larzaga kelish, ruhiy  ta‘sir; 3.  to‘qnashuv,  to‘qnashish; 4. prix choc  o‘ta past 

baho (narx). 

chocolat 

nm  1.  kakao,  kakao  tolqoni;  2.  shokolad;  3.  to‘q  jigar  rang;  4. 

être chocolat pand yemoq, aldanmoq. 

chocolaté, ée 

adj kakaoli, shokoladli. 

chœur 

nm 1. xor (ashulani ko‘pchilik bo‘lib aytish); 2. dram teatr dastasi. choir 

vi 1. qulamoq, yiqilmoq; 2. kulfatda qoldirmoq, tashlab ketmoq. 

choisir 

vt tanlamoq, saralamoq, saylab olmoq, tanlab olmoq. 

choisi, ie 

adj 1. tanlangan, saylangan, saralangan, sifatli, oliy navli, sara; 

2. saylanma, tanlangan; œuvres choisies saylanma, tanlangan asarlar. 

choix 


nm  1.  tanlash,  saylash,  saralash;  2.  navlash,  navga  ajratish;  3. 

to‘plam,  tanlangan asarlar;  4. saralangan mollar (magazinda); de choix oliy 

navli, saralangan; marchandise de choix oliy navli mollar. 

cholédoque 

adj canal cholédoque o‘t yo‘li (zarda oqib keladigan tomir). 

choléra 


nm 1. vabo, o‘lat kasali; 2. zahar odam, simyon, qumron. 

cholestérol 

nm xolesterin, qon va o‘ t nomutanosibligi. 

chômage 


nm 1. ishsizlik, ishsiz  qolish;  chômage partiel,  complet, total 

qisman,  umumiy,  to‘liq  ishsizlik;  2.  bekor  turish,  harakatsizlik,  faoliyatsizlik, 

jim  turish,  tinch  turish,  jimjitlik,  to‘xtab  turish;  chômage  d’une  usine 

zavodning to‘xtab turishi. 

chômer 

vi  1.  ishsiz,  bekorchi  bo‘ lmoq;  2.  ishni  to‘xtatmoq,  harakatsiz, tinch,  jim,  faoliyatsiz  turmoq,  to‘xtab  turmoq;  3.  loc  ne  pas  chômer  ko‘p 

ishlamoq; il n’a pas chômé aujourd’hui u bugun ko‘p, juda ishladi. 

chômeur, euse 

n ishsiz, bekorchi, ishi yo‘q odam. 

chope 

nf krujka (pivo ichadigan), jom. choper 

vt  1.  o‘g‘irlamoq,  o‘marib  ketmoq;  2.  yuqtirmoq,  ushlamoq, 

orttirmoq;  choper  un  rhume  tumov  orttirmoq  yuqtirmoq;  3.  asir  olmoq, 

qamamoq,  qamoqqa  olmoq;  le  voleur  se  fait  choper  o‘g‘ri  asir  tushdi, 

hibsga olindi, qamoqqa olindi, qamaldi. 

chopine 


nf vino shishasi (yarim litr), yarim ta, yarim talik. 

choquant, ante 

adj xijolatda qoldiradigan,  haqoratlaydigan, nafsoniyatga 

tegadigan. 

choquer 

vt  1.  tegmoq,  tegib,  turtib  ketmoq,  turtmoq,  itarmoq;  2.  uyatga 

qo‘ymoq,  xijolatda  qoldirmoq,  hayratda  qoldirmoq,  jig‘iga  tegmoq,  g‘ashini 

keltirmoq, g‘ijintirmoq, haqorat qilmoq. 

choral, ale 

I. adj xorga oid, jo‘r bo‘ladigan; II. nm diniy ashula. 

chorale 

nf xor, jo‘r bo‘lib aytish guruhi, to‘dasi. 

chorégraphe 

nm xoreograf. 

chorégraphie 

nf 1. xoreografiya; 2. raqs va  balet spektakllarini sahnaga 

qo‘yish. 

chorégraphique 

adj xoreografiyaga oid. 

choriste 

nm xor aytuvchi, jo‘r bo‘luvchi. 

chorus 


nm  1.  faire  chorus  takrorlamoq,  jo‘r  bo‘lmoq,  ma’qullamoq;  2. 

mus mavzuning asosiy qismi (jazda). 

chose 

I. nf 1. narsa, buyum, ashyo; c’est une chose bien agréable que de  rencontrer  un  ami  do‘stni  uchratishday  rohati  jon  narsa  bormi!  il  se 

passe ici des  choses bizarres g‘alati, qiziq voqealar bo‘ layotibdi;  2. borliq, 

haqiqat,  fakt;  regarder  les  choses  en  face  haqiqat  yuziga  tik  boqmoq, 

qaramoq; un tas de  choses bir butun,  to‘da borliq; les choses humaines, 

de  ce  monde  olam  borlig‘i;  la  nature  des  choses  tabiat  borlig‘i,  borliq 

tabiati; c’est chose faite bo‘ lgan voqea,  fakt; dites-lui bien des choses de 

ma  part  mendan  yaxshi  gaplarni,  istaklarni  aytib  qo‘ying;  loc  autre  chose 

boshqa  narsa;  c’est  autre  chose,  tout  autre  chose  bu  butunlay  boshqa 

narsa;  la  même  chose  shunday  narsa;  ce  n’est  pas  la  même  chose  bu 

ayni  shunday  emas;  quelque  chose  nimanidir;  il  lui  est  arrivé  quelque 

chose unga nimadir bo‘lgan; peu de chose muhim emas; c’est bien peu de 

chose bu juda muhim emas; II. nm 1. shunaqa, shunday narsa; 2. bu (odam 

haqida); j’ai vu monsieur chose men anavi odamni ko‘rdim (oti nima ediya); 

III. adj être tout chose kayfi buzuq bo‘lmoq, o‘zini yomon his qilmoq; je suis 

tout chose men o‘zimni yomon his qilayotibman. 

chou 


I. nm karam; feuilles de chou bulvar, tuturuqsiz gazeta; mon chou, 

mon petit chou azizim; II. adj juda yaxshi, ajoyib. 

chouan 

nm shuan (Fransiyada qirol tarafdorlari). chouannerie 

nf  shuanlar  qo‘zg‘oloni  (Fransiyada  qirol  tarafdorlarining 

qo‘zg‘oloni). 

choucas 


nm zag‘cha (qush). 

chouchou, oute 

nf suyumli, ardoqli, yaqin o‘rtoq. 

chouchouter 

vt suymoq, erkalamoq, taltaytirmoq. 

choucroute 

nf karam va go‘shtli taom. 

chouette 

I.  nf  boyqush,  boyo‘g‘li;  II.  adj  ko‘rkam,  zebo,  shinam, 

muhtasham, juda soz, ajoyib, zo‘r; intj juda soz! qoyil! 

chou-fleur 

nm gulkaram. 

chou-rave 

nm sholg‘omkaram, ildizkaram (mazasi sholg‘omga o‘xshagan 

karam). 

choyer 


vt erkalamoq,  erkalatmoq, suymoq,  ardoqlamoq; elle  choye ses 

enfants u bolalarini ardoqlaydi. 

chrême 

nm cherkovlarda ishlatiladigan maxsus zaytun moyi. chrétien, ienne 

I. adj nasroniy diniga oid; II. n nasroniy. 

chrétiennement 

adv vivre chrétiennement nasroniy bo‘lib yashamoq. 

chrétienté 

nf nasroniylik, nasroniy dinidagi xalqlar. 

christ 

nm 1. Iso M asih; 2. xochga tortilgan Iso M asih tasviri. christiania 

nm lijada keskin burilish qilish. 

christianisation 

nf nasroniy diniga o‘ tkazish, nasroniylashtirish. 

christianiser 

vt nasroniy diniga o‘tkazmoq. 

christianisme 

nm nasroniylik, nasroniy dini. 

chromatique 

adj 1. xromatik; gamme chromatique xromatik gamma; 2. 

xromatik ranglar; 3. xromosomalar (irsiyatga oid). 

chrome 


nm  1.  xrom  (och  kul  rang  tusli  qattiq  kimyoviy  element);  2. 

xromlash,  yaltillatish  (detallarni);  nettoyer  les  chromes  de  sa  voiture 

mashinasining detallarini artmoq, tozalamoq. 

chromé, ée 

I. adj xromlashtirilgan, xromli; II. nm xromli detal. 

chromer 


vt xromlamoq, xrom qoplamoq. 

chromo 


nm 1. xromolitografiya (rangli kitob, jurnallar); 2.  taxta klishedan 

bosilgan rasm; oleografiya (moy bo‘yoq bilan rasm qilish). 

chromosome 

nm xromosomalar (organizmdagi irsiyat faktori, irsiyatning 

elementar birligi). 

chronique 

I.  adj  surunkali,  azaliy,  uzoq  davom  etadigan,  cho‘ziladigan, 

odat bo‘lib qolgan; II. nf solnoma, yilnoma, tarix. 

chroniquement 

adv surunkali, azaliy, doimiy. 

chroniquer 

vt yilnoma, solnoma, tarix yozmoq; yozib qoldirmoq. 

chroniqueur 

nm 1. solnomachi, solnomanavis,  tarixni yozib  boruvchi;  2. 

xronikachi, gazeta xodimi, sharhlovchi, kuzatib boruvchi. 

chronologie 

nf xronologiya (voqealar tarixi). 

chronologique 

adj voqealarning ketm a-ketligiga asoslangan. 

chronologiquement 

adv xronologik bayon etish. 

chronométrage 

nm xronometraj (vaqtni aniq o‘lchash). 

chronomètre 

nm  xronometr  (juda  to‘g‘ri  yuradigan,  vaqtni  aniq 

ko‘rsatadigan soat). 

chronométrer 

vt vaqtni juda aniq o‘lchamoq. 

chronométreur 

nm xronometraj bilan shug‘ullanuvchi (odam). 

chronométrique 

adj  xronometrik,  xronometr  asosida  qilinadigan,  vaqtni 

aniq o‘lchashga oid. 

chrysalide 

nf  kapalak  g‘umbagi,  g‘undagi;  fig  sortir  de  sa  chrysalide 

go‘zallashmoq, chiroyli bo‘ lmoq, yetilmoq, voyaga yetmoq. 

chrysanthème 

nm xrizantema (gul). 

chuchotement 

nm  pichirlash,  shivirlashish,  pichir-pichir  qilish,  gap, 

g‘iybat. 

chuchoter 

vt 1. pichirlamoq, shivirlamoq,  quloqqa shivirlab gapirmoq;  2. 

vi  pichirlashmoq,  shivirlashmoq,  pichirlab  gaplashmoq;  3.  shitirlamoq, 

shildiramoq, shaldiramoq. 

chuintant,  ante 

I.  adj  shipillaydigan,  shipildoq  (tovush);  II.  nf  shipildoq 

‘sh’ tovushi. 

chuintement 

nm shsh, j-jlash, shsh-lab gapirish. 

chuinter 

vi sh-shlab, j-jlab gapirmoq. 

chut 

intj jim! bas! CHUTE

 

CIRCONCISION 

 

 92 

chute 


nf 1. tushish,  ag‘darilish, qulash, yiqilish; faire une chute dans un 

escalier zinapoyadan, shotidan yiqilib  tushmoq; 2. yog‘ish, quyish; chute de 

pluie, de neige yomg‘ir quyish, qor yog‘ish; chute d’eau sharshara, shalola, 

shovva; les  chutes du Niagara Niagara sharsharasi; 3.  to‘kilish; chute des 

cheveux;  chute des feuilles soch  to‘kilishi,  barglar  to‘kilishi;  4.  ag‘darilish, 

qulash,  barbod  bo‘lish;  chute  de  Napoléon  Napoleon  Bonapartning 

ag‘darilishi  (davlati);  chute  d’un  régime  tuzumning  barbod  bo‘lishi;  gunoh 

qilish,  gunohkorlik,  osiylik;  chute  d’Adam  par  le  péché  Odam  Atoning 

gunohi; 6. tushish, pasayish; chute de l’utérus bachadon tushishi; chute de 

pression  bosimning  pasayishi;  chute  d’une  valeur  qiymat,  bahoning 

pasayishi, kamayishi;  7. buzilish;  8. axlat quvur; 9. xotima,  oxirgi qism, oxiri; 

10.  pl  techn  chiqit,  chiqindi;  11.  pl  ko‘plab  qamoqqa  olish,  qama-qama;  12. 

og‘ish, qiyshayish (tomning); chute d’un toit tomning og‘ishi. 

chuter 


vi  1.  yomon  baho  olmoq,  yiqilmoq;  2.  qulamoq,  yiqilib,  ag‘darilib 

tushmoq; 3. qarta o‘yinida pora olmaslik; 4. gunohi azim qilmoq. 

chyle 

nm xilus, sutsimon shira, sharbat. ci 

1. adv bu yerda, joyda, yoqda bunda; 2. loc adv ci-dessus yuqorida; ci-

dessous  pastda;  ci-contre  qarama-qarshi,  yuzma-yuz;  de-ci,  de  là  bu 

yoqdan,  u yoqdan; par-ci, par-là shu  paytdan (vaqtdan); 3. ci-gît  bu yerga 

ko‘milgan;  4.  pron  dém  demander  ci  et  ça  uni-buni  so‘ramoq;  comme  ci 

comme  ça  bir  navi,  yomondan  ko‘ra  yaxshiroq;  ci-après  quyiroqda, 

pastroqda. 

cible 


nf  nishon,  mo‘ljal,  maqsad,  niyat,  murod,  muddao;  tirer  à  la  cible, 

servir de cible aux railleries bo‘lmoq, niyatga intilmoq, maqsad nuqtasi. 

cibler 

vt mijozlarning qiziqish doirasini aniqlamoq. ciboire 

nm chrekov vazasi, qurasi. 

ciboulette 

nf ko‘k piyozga o‘xshash o‘simlik. 

ciboulot 

nm  bosh,  kalla;  avoir  une  idée  dans  le  ciboulot  boshida  fikr 

tug‘ilmoq. 

cicatrice 

nf  1.  chandiq,  yamoq,  tirtiq,  bitgan  yara  o‘rni;  cicatrice 

d’écorchure, de brûlure shilingan, tirnalgan, kuygan yara izi, o‘rni; 2. asorat 

izi (baxtsizlik, urush oqibatida). 

cicatriciel, elle 

adj chandiqli, yamoqli, tirtiqli. 

cicatrisant, ante 

I. adj bitadigan, tuzaladigan; II. nm tuzatadigan dori. 

cicatrisation 

nf yaraning tuzalishi, bitishi. 

cicatriser 

vt 1. chandiq, iz, yamoq qoldirib bitmoq, tuzatmoq, tuzalmoq; la 

brûlure ne se cicatrise pas bien kuygan yara yaxshi  tuzalmaydi,  bitmaydi; 

2.  cicatriser  une  blessure  d’amour-propre,  une  douleur  sof  muhabbat 

yarasini tuzatm oq (dard, alam). 

cicérone 

nm yo‘l boshlovchi, yo‘l ko‘rsatuvchi, gid, checherons. 

cidre 

nm olma vinosi, olma shirasidan tayyorlangan vino, ichimlik. ciel 

nm  1.  osmon,  koinot,  falak,  samo,  ko‘k;  la  voûte  du  ciel  osmon 

gumbazi; les étoiles brillent dans le ciel samoda yulduzlar charaqlaydi; loc 

sous le ciel  osmon  ostida;  à ciel ouvert ochiq havoda; lever les  yeux au 

ciel ko‘zlarini ko‘kka qaratmoq; 2. gumbaz, qubba, shift, qoplama;  pl  guldor 

qimmatbaho  chodir,  choyshab;  4.  iqlim;  ciel  tempéré  mo‘ tadil  iqlim;  5.  fig 

être  au  septième  ciel  og‘zi  qulog‘ida  bo‘lmoq,  boshi  ko‘kka  yetm oq;  6. 

jannat;  il  est  au  ciel  u  jannatda;  7.  iloh,  olloh,  tangri,  xudo;  8.  intj  ciel!  o 

xudo, o falak! 

cierge 


nm  1.  mum,  sham;  droit  comme  un  cierge  tayoqday  to‘g‘ri;  2. 

yog‘li o‘simlik. 

cigale 

nf chirildoq, vizilloq. cigare 

nm  sigara;  fumer  un  gros  cigare  yo‘g‘on  sigara  tutatmoq, 

chekmoq. 

cigarette 

nf sigareta; cigarettes à bouts filtres  filtrli, suzg‘ichli sigareta; 

rouler une cigarette sigareta o‘ramoq. 

cigogne 

nf laylak. 

cil 

nm  1.  kiprik,  mujgon;  2.  tuk;  cils  vibratiles  tebranuvchi  kiprikchalar, tuklar. 

ciller 


vt ko‘z qismoq, uchirmoq, pirpiratmoq. 

cimaise 


nf bino araqisi. 

cime 


nf tepa,  uch, cho‘qqi,  nish; la cime d’un  arbre  daraxt  uchi,  tepasi; 

grimper  jusqu’à  la  cime  d’un  sapin  archa  uchigacha  chiqmoq;  cimes 

neigeuses d’une chaîne de montagne tog‘ tizmasining qorli cho‘qqilari. 

ciment 


nm semon. 

cimenter 

vt 

1. 


semonlamoq, 

biriktirmoq, 

mahkamlamoq, 

mustahkamlamoq,  semon  qoplamoq;  2.  ulamoq,  biriktirmoq,  bog‘lamoq, 

qo‘shmoq, payvandlamoq; cimenter la paix  tinchlikni mustahkam lamoq; les 

difficultés  ont  cimenté  leur  amitié  qiyinchilik  ularning  do‘stligini 

mustahkamladi. 

cimenterie 

nf 1. semon zavodi; 2. semon sanoati (ishlab chiqarishi). 

cimeterre 

nm egri, yoysimon turk qilichi, shamshir. 

cimetière 

nm qabriston, go‘riston, mozorat, mozoriston. 

cimier 


nm shlem, kaska kabilarning ustidagi bezagi, toji. 

cinabre 


nm kinovar, qizil rangli mineral, simob sulfidi, simob rudasi,  qizil 

bo‘yoq. 


ciné 

nm kino; aller au ciné kinoga bormoq. 

cinéaste 

nm kinoga oluvchi, kino xodimi. 

ciné-club 

nm kino klubi. 

cinéma 

nm 1. kino; cinéma sonore, parlant ovozli kino; salle de cinéma kinozal; 2. kinoteatr; 3. kino san’ati; 4. kino olami;  c’est du cinéma bu qiziq, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling