Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet35/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   238

g‘alati; munofiqlik, soxtalik, uydirma, mubolag‘a. 

cinémascope 

nm keng ekranli kino. 

cinémathèque 

nf filmoteka (kino saqlaydigan muassasa). 

cinématique 

nf  kinematika  (nazariy  mexanika  jismlar  harakatini 

o‘rganuvchi qismi). 

cinématographe 

nm kinematograf, kinokamera apparati. 

cinématographique 

adj kinematografiyaga oid. 

cinéphile 

I. adj havaskor; II. nm kinohavaskor. 

cinéraire 

adj urne cinéraire marhumning kuli solingan idish. 

cinérama 

nm kinopanarama. 

ciné-roman 

nm kinoroman. 

cinétique 

I. adj kinetik;  II.  nf kinetika (mexanikaning dinamika va statika 

bo‘limi); énergie cinétique kinetik harakat, kuch. 

cinglant,  ante 

adj  keskin,  qattiq,  kuchli,  tahqirli,  haqoratli,  qattiq 

tegadigan. 

cinglé, ée 

I. adj aqldan  ozgan,  jinni,  telba, devona; II. nm  c’est un  vrai 

cinglé bu haqiqiy telba. 

cingler 

vt  1.  suzib  ketmoq,  jo‘nab  ketmoq  (kema);  2.  oldinga  yurmoq, 

siljimoq;  3.  urmoq,  savalamoq,  qamchilamoq;  cingler  son  cheval  de  sa 

cravache  otini  qamchilamoq;  le  vent  glacial  lui  cinglait  la  figure  sovuq 

shamol uning yuzini savalardi. 

cinnamome 

nm  1.  dolchin,  kam fara  daraxti;  2.  tibbiyotda  ishlatiladigan 

kamfara moyi, spirti, o‘ tkir hidli suyuqlik. 

cinq 

I.  adj  numér  besh,  beshta,  beshov;  les  cinq  doigts  de  la  main qo‘lning besh barmog‘i; II. nm 1. besh soni; en cinq sec tezdan; 2. beshinchi 

sana; beshtalik. 

cinquante 

adj  numér  ellik,  ellikta;  cinquante  pages  ellik  bet;  la  page 

cinquante elliginchi bet. 

cinquantaine 

nf  elliktacha;  approcher  de  la  cinquantaine  ellikka 

yaqinlashmoq (yoshi). 

cinquantenaire 

nm ellik yillik, ellik yoshli. 

cinquantième 

adj elliginchi. 

cintre 

nm 1. gumbaz qolipi, ark,  toq, ravoq, darvoza; 2. o‘ txona panjarasi, so‘ri, kat; en plein cintre yarim yoy gumbaz; 3. ilgak (kiyimga). 

cintré,  ée 

adj  1.  gumbazli,  egma,  qayrilma,  egik,  bukik,  yoysimon;  2. 

yopishgan, yopishib turadigan (kiyim). 

cintrer 

vt  1.  egmoq,  bukmoq,  qayirmoq,  bukchaytirmoq;  2.  yoymoq, 

qoplamoq, 

qurmoq; 


3. 

moslamoq, 

yaxshi 

o‘tiradigan qilmoq, 

muofiqlashtirmoq (kiyimni). 

cirage 

nm  1.  mumlash;  cirage  des  parquets  pollarni  ishqalash;  2. poyabzal,  etik  moyi;  noir  comme  du  cirage  etik  moyidek  qora;  3.  etik 

tozalash; brosse à  cirage etik moylaydigan cho‘ tka;  4. être dans le  cirage 

hech narsa ko‘rolmaslik, tushunmaslik. 

circoncire 

vt xatna qilmoq, kesmoq. 

circoncis 

adj xatna qilingan. 

circoncision 

nf xatna. 


CIRCONFÉRENCE

 

CIVIL 

 

 93 

circonférence 

nf 1. aylana, doira;  la circonférence  est divisée  en 360 

degrés  doira  360  gradusga  bo‘lingan;  tracer  une  circonférence  au 

compas sirkul bilan aylana chizmoq;  2.  tevarak-atrofdagi joy, yer, chegara, 

maydon,  sahn;  circonférence  d’une  ville  shahar  chegarasi,  maydoni, 

sahni. 

circonflexe adj accent circonflexe diakritik belgi (ˆ). 

circonlocution 

nf  tasviriy,  tavsifiy  ibora,  gap,  ezmalik,  vaysash,  gap 

sotish, safsata sotish, mahmadonalik qilish. 

circonscription 

nf  1.  cheklash,  chegaralash,  cheklov;  2.  géom  

tasvirlash, bayon, ta’rif. 

circonscrire 

vt  1.  tasvirlamoq,  tavsif,  ta’riflamoq;  circonscrire  un 

espace  joyni,  maydonni,  sathini  yozib  tavsiflamoq;  2.  chegaralamoq, 

cheklamoq; circonscrire son sujet mavzusini cheklamoq. 

circonspect,  ecte 

adj  ehtiyotkor,  ehtiyotli,  ehtiyot;  il  n’est  pas  assez 

circonspect  dans  le  choix  de  ses  amis  u  do‘st  tanlovida  yetarlicha 

ehtiyotkor emas. 

circonspection 

nf  ehtiyotkorlik,  ehtiyot  bilan  ish  tutish,  ketini  o‘ylab  ish 

yurgizish. 

circonstance 

nf  tomon,  jihat,  hol,  sharoit,  vaziyat,  holat,  shart,  voqea, 

hodisa,  qulay  fursat,  vaqt;  circonstances  atténuantes  gunohini 

yengillatuvchi  omillar,  holatlar;  complément  de  circonstance  gram  hol;  il 

faut profiter de la circonstance qulay  fursatdan  foydalanmoq kerak; dans 

les  circonstances  présentes,  actuelles  hozirgi  sharoitda,  vaziyatda;  un 

ouvrage de circonstance shu fursatdagi asar, ish. 

circonstancié,  ée 

adj  mufassal,  batafsil,  puxta;  un  rapport 

circonstancié mufassal, puxta ma’ruza, doklad. 

circonstanciel,  elle 

adj  holga  oid,  hol  bilan  ifodalangan,  hol; 

subordonnée 

circonstancielle 

hol 

ergash 


gap; 

complément 

circonstanciel de lieu o‘rin holi. 

circonvenir 

vt tegmasdan o‘ tmoq, chetlab o‘ tmoq, aldamoq, firib bermoq, 

pand bermoq; circonvenir ses juges hakamlarga pand bermoq. 

circonvolution 

nf  1.  aylanish,  aylanib  yurish;  2.  egri-bugri,  ilon  izi  joy; 

circonvolution cérébrales miyaning burma-burma bo‘lib turgan joylari. 

circuit 


nm  1.  aylana,  doira;  la  piste  a  quatre  kilomètres  de  circuit 

maydon, iz, yo‘l 4 km aylanasiga; 2. aylana yo‘l; 3. aylanib o‘ tish; 4. sistema, 

soha,  sxema,  aylana  chizma;  shakl,  elektr  zanjiri;  mettre  en  circuit  elektr 

zanjiriga  solmoq;  circuit  imprimé  bosma  sxema;  5.  yurish,  muomalada 

bo‘lish,  aylanish;  circuit  commercial  savdo  muomalasi;  circuit  de 

distribution  taqsimlash  sistemasi;  6.  orasi,  ichi;  je  ne  suis  plus  dans  le 

circuit men voqealarning orasida emasman. 

circulaire 

I.  adj  1.  yumaloq,  dumaloq,  to‘garak,  doirasimon;  surface 

circulaire  dumaloq  yuza;  2.  aylana,  aylanma,  doiraviy,  halqa  shaklidagi; 

mouvement  circulaire  aylanma  harakat;  3.  dunyo  bo‘ylab;  voyage 

circulaire dunyo bo‘ylab sayohat; II. nf sirkulyar xat. 

circulation 

nf  1.  aylanish,  aylanib  turish,  yurish,  muomalada  bo‘lish, 

muomala;  2.  muomalada  bo‘lish,  yurish;  circulation  de  l’argent  pul 

muomalasi; 3. aylanma harakat, aylanib yurish; détourner la circulation yo‘l 

harakatini  boshqarmoq;  agent  de  la  circulation  yo‘l  harakatini  tartibga 

soluvchi,  boshqaruvchi;  4.  suyuqlik  aylanishi;  circulation  du  sang  qon 

aylanishi. 

circulatoire 

adj  qon  aylanishiga  doir;  l’appareil  circulatoire  qon 

aylanish sistemasi; troubles circulatoires qon aylanishining buzilishi. 

circuler 

vi  1.  aylanmoq,  aylanib  yurmoq,  u  yoqdan  bu  yoqqa  yurmoq, 

borib  kelmoq;  les  passants  circulent  yo‘lovchilar  u  yoqdan  bu  yoqqa 

yurishayotibdi;  2.  aylanib  yurmoq;  le  sang  circule  dans  le  corps  qon 

tanada  aylanib  yuradi;  3.  muomalada  yurmoq,  aylanmoq,  qo‘ldan  qo‘lga 

o‘tmoq;  l’argent  circule  pul  qo‘ldan-qo‘lga  o‘ tib  yuradi,  muomalada  yuradi; 

4. og‘izdan-og‘izga o‘ tib yurmoq; ce bruit circule mish-mish og‘izdan-og‘izga 

o‘tib yuribdi. 

cire 

nf mum, asalari mumi; cire à cacheter surg‘uch; cire à parquets pol surg‘uchi, pol bo‘yog‘i, mastika. 

ciré,  ée 

I.  adj  mumlangan,  mum  qoplangan,  surg‘uchlangan;  sirlangan; 

toile cirée kleyonka; II. nm yomg‘ir o‘ tkazmaydigan plashch. 

cirer 

vt 1. mumlamoq, mum surtmoq (so‘rmoq); cirer un  meuble  jihozni mumlamoq;  2.  poyabzal  tozalamoq;  cirer  les  souliers;  cirer  les  bottes  à 

qqn quyi egilmoq, tilyog‘lamalik qilmoq. 

cireur, euse 

n 1. pol mumlovchi,  pol pardozlovchi;  2. nm etik moylovchi; 

3. nf pol pardozlovchi elektr qurilma. 

cireux, euse 

adj mumli, mumsimon, za’faron yuz (qiyofa). 

cirque 


nm  1.  sirk;  mener  des  enfants  au  cirque  bolalarni  sirkka  olib 

bormoq;  2.  betartib  tomosha  (harakatlar);  allons,  silence!  qu’est-ce  que 

c’est  que  ce  cirque?  qani,  jim!  bu  qanday  tomosha;  3.  qadimgi  ochiq 

tomoshagoh. 

cirrhose 

nf sirroz, to‘qima kasali (jigarda, o‘pkada). 

cirrus 

nm patsimon bulutlar. cisaille 

nf 1. qaychi; cisaille de jardinier  tok qaychi; 2. metall kesadigan 

qaychi; 3. gulqaychi, qo‘l qaychisi. 

cisaillement 

nm kesish. 

cisailler 

vt kesmoq, qaychilamoq; qiymalamoq, burdalamoq. 

ciseau 


nm  1. keskich,  iskana;  2.  pl  qaychi,  qachov;  3.  sport  qaychi  qilib 

sakrash. 

ciseler 

vt zarb qilmoq, o‘yma gul, naqsh bosmoq; naqsh solmoq; ciseler 

de la vaisselle d’argent kumush idishga naqsh solmoq, bosmoq. 

ciseleur 

nm naqqosh, o‘ymakor usta, duradgor. 

ciselure 

nf o‘yma gul, naqsh, bezak. 

citadelle 

nf 1. qo‘rg‘on, qal’a, shahriston; 2. tayanch, suyanch. 

citadin 


I. adj shaharli; II. n shaharlik, shahar aholisi. 

citation 

nf  1.  sitata,  iqtibos,  dalil,  dastak,  bahona,  havola;  2.  sudga 

chaqirish,  chaqiriq,  chaqiruv,  taklif;  3.  mil  buyruqda  eslash,  tilga  olish, 

minnatdorchilik bildirish, e’ lon qilish. 

cité 


nf  1.  shahar,  shahar  tipidagi  qishloq,  aholi  yashaydigan  punkt;  une 

cité  commerçante  savdo  shaharchasi;  l’Ile  de  la  cité  shahar  orolcha 

(Parijda,  Sena  daryosida);  2.  loc  avoir  droit  de  cité  quelque  part 

qayerdadir  qabul qilinmoq; 3. katta binolar  to‘dasi; cités ouvrières  ishchilar 

shaharchasi; cités universitaires talabalar shaharchasi. 

citer 


vt  1.  sitata  olmoq,  iqtibos  keltirmoq;  citer  un  auteur  bir  muallifdan 

sitata  keltirmoq;  2.  dalil  qilmoq,  dalil  qilib  ko‘rsatmoq,  keltirmoq;  citer  un 

exemple  misol  sifatida  dalil  keltirmoq;  3.  tilga  olmoq,  eslatib  o‘tmoq,  aytib 

o‘tmoq,  ko‘rsatmoq;  citer  quelqu’un  en  exemple  misol  qilib  tilga  olmoq, 

ko‘rsatmoq;  4.  chaqirilmoq,  taklif  qilinmoq  (sudga);  citer  comme  témoin 

guvoh  sifatida  chaqirilmoq;  5.  mil  minnatdorchilik  e’lon  qilmoq,  bildirmoq 

(buyruqda). 

citerne 


nf  1.  havza,  hovuz,  sardoba,  suv  ombori;  2.  sisterna,  katta  suv 

idish. 


cithare 

nf sitra (cholg‘u asbobi). 

citoyen,  enne 

n  1.  fuqaro,  grajdan;  citoyen  d’honneur  faxriy  fuqaro; 

accomplir  ses devoirs de  citoyen  fuqarolik burchini  ado  etmoq;  2. haqiqiy 

farzand, chin inson, shaharlik;  citoyen du  monde  dunyoning chin  insoni; 3. 

shaxs, odam; un drôle de citoyen g‘alati shaxs, odam. 

citoyenneté 

nf fuqarolik, grajdanlik. 

citrique 

adj limon kislotali, limonga oid. 

citron 


I. nm 1. limon; citron pressé limon sharbati; 2. kalla, bosh fam; II. 

adj limon rangi, sariq. 

citronnade 

nf limonad (ichimlik). 

citronnelle 

nf limon yalpizi, limono‘ t, melissa. 

citronnier 

nm limon daraxti; bois de citronnier limonzor. 

citrouille 

nf 1. oshqovoq,  qovoq; soupe à la  citrouille qovoq sho‘rva; 2. 

fam kalla, bosh. 

civet 


nm ragu, jarkop (quyon yoki parranda go‘shtidan). 

civette 


nf sivetta, viverra (etxo‘r sut emizuvchi hayvon va uning mo‘ynasi). 

civière 


nf zambil. 

civil,  ile 

I.  adj  1.  insoniy,  fuqaroga  oid;  grajdan;  guerre  civile  grajdan 

urushi;  droits  civils  inson  huquqlari;  état  civil  grajdanlik  holati;  code  civil 

grajdanlik  kodeksi;  2.  insoniy,  oddiy  grajdan;  les  autorités  civiles  oddiy 

grajdanlar  hukumati;  3.  xushmuomala,  boadab,  muloyim,  silliq,  nazokatli, 

odobli;  il  a  été  civil  à  mon  égard  u  menga  muloyim  edi;  II.  nm  1.  oddiy 


CIVILEMENT

 

CLARIFICATION 

 

 94 

fuqaro,  odam,  shaxs;  2.  oddiy  fuqaro  kiyimi;  3.  fuqarolik,  shaxs  hayoti;  les 

militaires  et  les  civils  harbiylar  va  fuqarolar;  s’habiller  en  civil  oddiy 

fuqarocha  kiyinmoq;  dans  le  civil  fuqarolik  hayotida,  turmushida;  4.  dinsiz; 

mariage civil dinsiz uylanish, turmush qurish. 

civilement 

adv  1.  grajdancha,  fuqaroviy,  grajdan  holida;  2. 

xushmuomalalik bilan, muloyimona, nazokat bilan, odoblilik bilan. 

civilisateur, trice 

I. adj sivilizatorlikka oid, ma’rifat  tarqatadigan, ma’rifiy, 

oqartuv;  II.  ma’rifat  tarqatuvchi,  ma’rifatchi,  ma’rifatparvar,  madaniy  oqartuv 

xodimi. 


civilisation 

nf  sivilizatsiya,  madaniyat,  taraqqiyot,  tamaddun;  les 

bienfaits  de  la  civilisation  taraqqiyot  muruvvatlari;  civilisation  disparue 

yo‘qolib ketgan madaniyat. 

civilisé,  ée 

I.  adj  madaniy,  ma’rifatli,  madaniyatli;  II.  nm  madaniyatli 

odam, ma’rifatparvar. 

civiliser 

I.  vt  1.  ma’rifat  tarqatmoq,  madaniylashtirmoq,  madaniyatli 

qilmoq;  2.  odob  bermoq,  yurish-turishni,  muomalani  o‘rgatmoq;  II.  vpr  se 

civiliser  1.  ma’rifatli,  madaniy,  madaniyatli  bo‘ lmoq;  2.  odob  olmoq,  yurish-

turishni, muomalani o‘rganmoq, duppa-durust, odobli bo‘lib qolmoq. 

civilité 

nf  1.  xushmuomalalik,  muloyimlik,  adab,  nazokat,  boadablik;  2. 

xushomad,  maqtab  yuborish,  hurmat  ko‘rsatish;  présenter  ses  civilités 

hurmat ko‘rsatmoq, xushomad qilmoq. 

civique 

adj  fuqaroviy,  insoniy;  devoirs  civiques  grajdanlik  burchi, 

vazifasi. 

civisme 


nm  fuqarolik  holati,  grajdanlik  his-tuyg‘usi,  vatanga  sodiqlik, 

fidokorlik. 

clabaudage 

nm  1.  hurish,  vovullash,  akillash;  2.  qattiq  qichqirish, 

shovqun  suron,  dod-faryod;  3.  g‘iybat,  fisq-fasad,  yomonlash,  chaynash, 

yolg‘on-yashiq, gap-so‘z, mish-mish gaplar. 

clabauder 

vi  1.  qattiq  qichqirmoq,  shovqin-suron  ko‘ tarmoq,  dod-faryod 

solmoq; 2. hurmoq, vovullamoq; 3. g‘iybat qilmoq,  fisq-fasod, yolg‘on-yashiq, 

gap-so‘z qilmoq, yomonlamoq. 

clabot 

nm voir techn crabot. clac 

onomat sharaq. 

clafoutis 

nm klafuti, mevali pirog. 

claie 

nf to‘qima, o‘rilgan, to‘qilgan narsa, g‘alvir. clair, claire 

I. adj 1. yorug‘; ravshan, yorqin,  oydin,  porloq, charaqlagan, 

lovullagan,  quyoshli,  tiniq,  shaffof,  ochiq,  sof,  bulutsiz;  chambre  claire 

yorug‘  xona;  temps  clair  sof,  bulutsiz  havo,  osmon;  ochiq;  2.  och-sariq; 

cheveux châtain clair och-sariq, oqish soch; 3. siyrak, siyraklashib qolgan, 

yakkam-dukkam,  suyuq,  sersuv;  une  soupe  claire  suyuq,  sersuv  sho‘rpa; 

les blés  sont clairs bug‘doy siyrak; 4. sof,  tiniq,  tushunarli, aniq; son clair 

sof,  tiniq  tovush; l’eau claire  tiniq suv; des idées claires aniq  fikrlar; II. adv 

1.  aniq,  ravshan,  yorqin;  parler  haut  et  clair  baland  va  aniq  gapirmoq;  2. 

ravshan,  aniq,  yaxshi;  voir  clair  aniq,  yaxshi  ko‘rmoq;  3.  siyrak,  suyuq, 

yakkam-dukkam; semer clair siyrak  qilib ekmoq; III. nm 1.  clair de  lune oy 

yoritgan  tun;  mettre  au clair  aniq  aytib bermoq;  sabre  au  clair yalang‘och 

qilich,  shamshir;  dépenser  le  plus  clair  de  sa  fortune  boyligining  katta 

qismini sarflamoq, sarflab yubormoq;  2. les ombres et  les clairs rasmdagi 

soya va yorug‘ lik farqlari. 

claire 


nf  ustritsa,  dengiz  molluskasi  katalagi,  sun’iy  hovuzi  (baliq 

urchitadigan). 

clairement 

adv  1.  aniq,  ravshan,  toza,  sof,  musaffo;  2.  sodda,  yaxshi, 

tushunarli;  expliquer  clairement  une  histoire  voqeani  yaxshi,  sodda  qilib 

tushuntirmoq. 

claire-voie 

nf 1. qoziqdevor, panjara  taxtali  to‘siq, g‘ov, darcha  eshigi;  2. 

loc panjarali; à claire-voie; volet à claire-voie panjarali darcha. 

clairière 

nf  o‘rmon  ichidagi  ochiq,  daraxtsiz  joy,  maydon,  yalanglik, 

sayxonlik, butazor. 

clair-obscur 

nm  1.  yorug‘  va  soya  tomonlarini  munosib  bo‘yoqlar 

vositasida ko‘rsatish, ifodalash;  2. yarim qorong‘ilik, g‘ira-shira yorug‘lik, nim 

qorong‘ilik, yorug‘lik, xira oydin, yorug‘lik. 

clairon 

nm 1. gorn, naycha, truba; 2. gorn, naycha chalib signal beruvchi. 

claironnant,  ante 

adj  jarangli,  jaranglagan;  voix  claironnante  jarangli 

tovush. 

claironner 

vt 1. qattiq chalmoq; 2. quvonchini qattiq izhor etmoq; 3. qattiq 

e’lon qilmoq, o‘qib eshittirmoq; claironner son succès muvaffaqiyatini qattiq 

o‘qib eshittirmoq, e’lon qilmoq. 

clairsemé,  ée 

adj  1.  siyrak  ekilgan,  siyrak  o‘tqazilgan;  des  arbres 

clairsemés siyrak o‘ tqazilgan daraxtlar; une tête aux cheveux clairsemés 

siyrak sochli bosh; 2. kam sonli, oz, yakkam-dukkam, onda-sonda. 

clairvoyance 

nf  ziyraklik,  farosatlilik,  oldindan  ko‘ra  bilish,  o‘ tkirlik, 

sezgirlik,  farosat,  zakovat,  oldindan  bilish,  g‘oyibdan  xabar  berish,  karomat 

qilish, bashorat. 

clairvoyant,  ante 

adj  1.  o‘ tkir  ko‘zli,  aniq  ko‘radigan;  2.  sezgir,  ziyrak, 

farosatli, zakovatli, g‘oyibona, karomat qila oladigan, bashoratchi. 

clamecer 

vi pop voir clamser. 

clamer 

vt  qattiq  izhor  etmoq,  e’lon  qilmoq,  shovqin-suron  ko‘ tarmoq, qichqirmoq; clamer son indignation jahlini qattiq izhor etmoq. 

clameur 


nm baqiriq,  qichqiriq,  ayuhannos,  dod-faryod, nola,  fig‘on; nido, 

xitob, sado. 

clamser 

ou clamecer

 

vi pop o‘lmoq, harom qotmoq, to‘ng‘ iz qopmoq. clan 

nm  1.  urug‘,  urug‘chilik,  qabila,  qabilachilik;  2.  urug‘  qabilaga 

bo‘linish, guruhlar; 3. gala, to‘da, guruh, niyati buzuq kishilar to‘dasi. 

clandestin, ine 

I. adj 1. yashirin, maxfiy, ko‘pchilik bilmaydigan, pinhona, 

sir  tutilgan;  réunion  clandestine  yashirin  majlis;  2.  g‘ayriqonuniy,  qonunga 

xilof, qonunsiz, nohaq, qonunlashtirilmagan; II. nm yashirin ish olib boruvchi, 

maxfiy tashkilot a’zosi. 

clandestinement 

adv  yashirincha,  maxfiyona,  sirli  ravishda,  qonundan 

tashqari, g‘ayriqonuniy holda. 

clandestinité 

nf 1. yashirin, maxfiy  tashkilot, yashirin maxfiy ish,  ishlash; 

2. sir, maxfiy, yashirin xarakter, fe’l, tabiat, xulq, hosiyat, fe’l-atvor. 

clapet 

nm 1. klapan, qopqoq,  tugmacha,  til, parda; 2.  tomoq, og‘iz; ferme ton clapet; tais-toi og‘zingni yop! jim bo‘l! 

clapier 


nm  1.  quyonxona,  quyon  katagi,  ini,  uyasi;  2.  ko‘chki  (tog‘dan 

ko‘chib tushgan tosh uyumi), tosh to‘dasi; 3. fig kulba, hujra. 

clapir 

vi chiyillamoq, qichqirmoq (quyon). clapotement 

nm shaloplash, shovullash, shapillash, shaldirash. 

clapoter 

vi  shaloplamoq,  chayqalmoq,  to‘lqinlanmoq,  shovullamoq, 

shaldiramoq. 

clapotis 

nm suvning shaloplashi. 

clapper 


vi shiqillatmoq, qirsillatmoq, taraqlatmoq, qarsillatm oq (til bilan). 

claquage 

nm pay, paychalarning uzilishi (ovozda). 

claquant,  ante 

adj  charchatadigan,  toliqtiradigan,  holsizlantiradigan, 

majolsizlantiradigan. 

claque 

nf  1.  shapaloq,  tarsaki,  shappati;  donner,  recevoir  une  claque sur  la  joue  yuziga  shapaloq,  tarsaki  tushirmoq,  olmoq;  loc  tête  à  claques 

xunuk,  badbashara,  yoqmaydigan  yuz,  qiyofa;  2.  yollanma  hushtakboz, 

olqishchi  (teatrlarda);  3.  en  avoir  sa  claque  itday  charchamoq,  holdan 

toymoq; jonidan juda to‘ymoq, yetarli bo‘lmoq. 

claquement 

nm  qarsak  chalish,  chapak  chalish,  chertki,  chertish,  urish, 

qoqish, taqillatish; claquement de doigts chertkilar. 

claquemurer (se) 

vpr qamalib, bekinib, uydan chiqmay o‘ tirmoq. 

claquer 


I. vi 1. chapak, qarsak chalmoq, chertmoq, qoqmoq,  taqillatmoq, 

urmoq;  faire  claquer  ses  doigts,  sa  langue  taqillatmoq,  chertmoq;  2. 

yorilmoq,  uzilmoq,  sinmoq;  3.  o‘lmoq,  harom  qotmoq;  II.  vt  1.  shapaloq 

urmoq;  2.  yopmoq;  faire  claquer  la  porte  eshikni  qattiq  yopmoq;  3. 

sarflamoq,  xarajat  qilmoq;  claquer  son  argent  pulini  sarflab  yubormoq;  4. 

charchatmoq, holdan  toydirmoq; claquer  son  cheval  otni charchatmoq;  III. 

se  claquer  vpr  charchamoq,  holdan  toymoq;  se  claquer  un  muscle 

mushak,  muskullarini  cho‘zib  yubormoq;  il  se  claque  pour  préparer  son 

examen imtixonga tayyorlanib holdan toydi. 

claquette 

nf  1.  tartarak  (bog‘  qo‘riydigan  asbob),  shaqildoq;  2.  pl 

chechetka raqsi. 

clarification 

nf 1.  tinish,  tozalanish,  tozalash; clarification des  eaux de 

rivière  daryo  suvining  tinishi,  tozalanishi,  toza  bo‘lishi;  2.  oydinlashish, 

ochilish,  aniqlash,  tushuntirish,  izoh,  anglatish;  clarification  des  idées 

fikrning oydinlashishi; clarification d’un problème masalaning izohi. 


CLARIFIER

 

CLIMATIQUE 

 

 95 

clarifier 

vt 1. oydinlashtirmoq,  tinitm oq,  tozalamoq;  clarifier le  vin vinoni 

tinitmoq;  2.  oydinlashtirmoq,  aniqlamoq,  tushuntirmoq,  izohlamoq, 

anglatmoq. 

clarinette 

nf klarnet (surnayga o‘xshash musiqa asbobi). 

clarinettiste 

nm klarnet chaluvchi sozanda. 

clarisse 

nf Santa-Klara ordini dindori, rohibasi. 

clarté 


nf 1. nur, yog‘du, yorug‘lik; clarté du soleil quyosh nuri;  2.  tiniqlik, 

shaffoflik, tozalik, beg‘uborlik, soflik; 3. aniqlik, oydinlik, ayonlik,  tushunarlilik, 

ravonlik,  ravshanlik;  clarté  du  style  bo‘g‘in  aniqligi;  avec  clarté  aniq, 

ravshan, ravon. 

classe 

nf  1.  sinf;  classe  laborieuse  mehnatkashlar  sinfi;  classe bourgeoise  burjuaziya  sinfi;  la  lutte  des  classes  sinflar  kurashi,  sinfiy 

kurash;  2.  toifa,  daraja,  razryad;  toutes  les  classes  de  lecteurs  hamma 

toifadagi  o‘quvchilar;  classe des  mammifères sut emizuvchilar  toifasi, sinfi; 

3.  daraja,  sifat,  belgisi;  un  soldat  de  deuxième  classe  ikkinchi  darajali, 

sortli, navli askar;  4. sinf;  les classes terminales  bitiruvchi sinflar; aller en 

classe  o‘qimoq, maktabga bormoq; 5. sinf, joy; classe  claire, propre  toza, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling