Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet36/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   238

yorug‘  sinf;  6.  harbiy  chaqiriq  yoshi;  7.  dars,  saboq;  classe  d’histoire  tarix 

darsi. 


classement 

nm  1.  sinflarga  ajratish,  tartibga  keltirish;  2.  sinflash, 

toifalash, qatorga joylash; il a eu un bon classement u yaxshi toifadan. 

classer 


I.  vt  1.  sinflarga  bo‘lmoq,  ajratm oq,  toifalamoq;  classer  les 

plantes o‘simliklarni sinflarga ajratmoq;  2.  navlamoq,  turkumlamoq; 3. ishni 

to‘xtatm oq,  classer  une  affaire  II.  se  classer  vpr  1.  toifasida  bo‘lmoq 

classer  parmi  les  impressionnistes  impressionistlar  orasida,  toifasidan 

bo‘lmoq;  2.  navlanmoq,  toifalanmoq;  il  s’est  classé  dans  les  premiers  u 

birinchi o‘rinlardan birini egalladi. 

classeur 

nm  1.  qog‘oz  papkasi;  2.  kartoteka;  classeur  pour  disques 

diskoteka (jihoz). 

classicisme 

nm klassitsizm (oqim). 

classificateur,  trice 

I.  adj  sinflaydigan,  tasniflaydigan,  toifalaydigan;  II. 

nm toifalovchi, navlarga ajratuvchi odam. 

classification 

nf sinflash, tasniflash, toifalash, navlash. 

classique 

I.  adj  1.  klassitsizmga  oid;  klassik;  un  écrivain  classique 

klassik yozuvchi; 2. odatdagi, oddiy, doimo bo‘lib  turadigan, an’anaviy; c’est 

là  un  argument  classique  bu  an’anaviy,  oddiy  bahona;  II.  nm  1.  klassik 

(muallif,  yozuvchi);  2.  klassik  asar,  klassika;  jouer  du  classique  klassik 

musiqani ijro etmoq. 

classiquement 

adv odatdagi, oddiy, an’anviy tarzda. 

claudicant, ante 

adj oqsoqlanadigan, oqsaydigan. 

claudication 

nf  oqsoq,  oqsoqlik,  oqsash,  oqsoqlanish,  cho‘loqlanish, 

cho‘loqlik. 

claudiquer 

vi cho‘loqlanmoq, oqsamoq, oqsoqlanmoq. 

clause 


nf  1.  shart,  sharoit,  garov,  manba,  tarmoq,  qism,  punkt,  sharh, 

eslatma, izoh;  2. clause de style  bir xil, shablon, siyqasi chiqqan  ta’riflash, 

aniq ifodalash; hech nimaga arzimaydigan gap. 

claustral,  ale 

adj  darvishona,  ajralgan  holda;  la  vie  claustrale 

darvishona hayot. 

claustration 

nf qamoq, surgun, badarg‘a, qamalish. 

claustrophobie 

nf klaustrafobiya, yopiq joylardan qo‘rqish. 

claveau 

nm ponasimon g‘ isht, yo‘nilgan g‘isht (karniz uchun). 

clavecin 

nm klavesin (fortepianoga o‘xshash musiqa asbobi). 

claveciniste 

nm klavesin chaluvchi sozanda. 

claveter 

vt ponalamoq, shponka bilan mustahkamlamoq. 

clavette 

nf  pona,  shponka,  mahkamlagich;  clavette  de  sûreté  ishonch 

ponasi (mahkamlagich). 

clavicule 

nf o‘mrov, o‘mrov suyagi. 

clavier 


nm  1.  klaviatura;  2.  chegara,  doira,  ko‘lam,  hajm,  o‘rab  olish, 

kenglik; clavier d’une voix ovoz chegarasi, doirasi; clavier des sentiments 

his-tuyg‘u ko‘ lami, kengligi, hajmi. 

clayon 


nm o‘rilgan, to‘qilgan narsa, to‘qima, g‘alvir, savatcha. 

clayonnage 

nm  1.  to‘qish  (savatcha);  2.  zambil,  g‘altak,  chetan,  chipta, 

tur, chetan devor, g‘ov, to‘siq. 

clayonner 

vt to‘smoq,  to‘siq qilmoq, chetan devor  qilmoq (qorga qarshi); 

qo‘ra qilmoq. 

clef 


ou 

clé 


nf 1. kalit, ochqich; clé d’une porte eshik kaliti; trousseau de 

clés kalitlar bog‘lami;  mettre la clé sous la porte yashirincha ketib qolmoq, 

yo‘qolmoq;  mettre  qqn  sous  clé  qamab  qo‘ymoq,  qamamoq;  2.  clé  des 

champs ozodlik, erkinlik; prendre la clé des champs qochib ketmoq; 3. yo‘l 

ochib  beradigan, muhim hal  qiluvchi; occuper une position  clé muhim, hal 

qiluvchi  yo‘llarni  egallamoq,  ishg‘ol  qilmoq;  asos,  yo‘l;  clé  du  succès 

muvaffaqiyat garovi, yo‘li, asosi;  4. kirish, muqaddima, so‘z boshi; 5. gayka 

kaliti;  clé  à  molette  ochuvchi,  ajratuvchi  kalit;  6.  clé  de  voûte  gumbaz, 

qubba kaliti, qulfi;  7. hal qiluvchi, muhim,  imkon  tug‘diradigan; poste clé hal 

qiluvchi, muhim joy, o‘rin. 

clématite 

nf ilono‘ t, ilonpechak. 

clémence 

nf  1.  rahm,  shafqat,  marhamat,  rahmdillik,  iltifot,  lutf,  mehr, 

yaxshilik,  muruvvat,  himmat,  karam,  olijanoblik,  omon  odamgarchilik;  un 

trait,  un  acte  de  clémence  rahm-shafqat  harakati;  2.  yuvvoshlik,  bo‘shlik, 

moyillik, muloyimlik; clémence du temps yumshoq havo. 

clément, ente 

adj 1. rahmdil, shafqatli, marhamatli, iltifotli,  lutfan, mehrli, 

muruvvatli,  olijanob,  himmatli;  2.  yumshoq,  bo‘sh,  yuvvosh,  muloyim;  hiver 

clément yumshoq qish. 

clémentine 

nf klementin (mandarin turi). 

clenche 


nf lo‘kidon, eshikni bekitkich. 

cleptomane 

ou

 

kleptomane 

n kleptoman (o‘g‘irlik qilishga moyil odam). 

cleptomanie 

ou

 kleptomanie  nf  kleptomaniya  (o‘g‘irlikka  moyillikdan 

iborat ruhiy kasallik). 

clerc 

nm  1.  klerk  (yozuv-chizuv  ishlarini  olib  boruvchi  xizmatchi); ma’lumotli,  ilm li  odam,  olim;  pas  besoin  d’être  grand  clerc  pour  savoir 

cela  buni  bilish  uchun  katta  olim  bo‘lish  shart  emas;  2.  ruhoniy;  3.  maxsus 

idoralar xizmatchisi, notarius; clerc de notaire mirza, kotib, ishboshqaruvchi; 

clerc d’avoué  ishonchli vakil, ishyurgizuvchi;  4. xato, noto‘g‘ri  ish; faire un 

pas de clerc xato, noto‘g‘ri ish qilmoq. 

clergé 


nm  ruhoniylar,  bir  butxona  ruhoniylari;  clergé  régulier  qora 

ruhoniylar. 

clergyman 

nm anglo-sakson pastori, ruhoniysi. 

clérical,  ale 

I.  adj  1.  aqliy,  ruhiy,  ma’naviy;  la  vie  cléricale  ma’naviy 

hayot,  turmush;  2.  diniy,  ruhoniy,  dinga  oid;  la  presse  cléricale  diniy 

matbuot; II. nm klerikal, a’zosi, tarafdori. 

cléricalisme 

nm  klerikalizm  (siyosiy  va  cherkov  ta’sirini  kuchaytirishga 

qaratilgan reaksion oqim). 

cliché 


nm  1.  negativ  (rasmda);  2.  klishe  (bosmaxonada);  3.  ko‘p 

chaynalgan, siyqasi chiqqan ibora, so‘z, fikr. 

client,  ente 

n  1.  klient,  mijoz,  xaridor,  buyurtmachi;  2.  patsient  (vrach 

ixtiyoridagi bemor kelib davolanuvchi odam); 3. shaxs, odam, inson, siymo. 

clientèle 

nf 1. klientlar, mijozlar to‘dasi; avoir une grosse clientèle katta 

mijozlar  to‘dasiga  ega  bo‘lmoq;  2.  tarafdor,  davomchi,  izdosh,  muxlis;  une 

clientèle électorale saylov muxlisi,  tarafdori; 3. mijozlik; il  voudrait obtenir 

la clientèle de cette riche famille u bu oilaning doimiy mijozligini xohlardi. 

clignement 

nm 1. ko‘z pirpiratish, ko‘z qisish; 2. miltillash, yaltillash (nur). 

cligner 

vt 1. ko‘z qismoq; cligner de l’œil ko‘z qisib qo‘ymoq; 2. ko‘zini 

pirpiratmoq;  3.  vi  ko‘z  ochib  yummoq;  le  soleil  me  fait  cligner  les  yeux 

quyosh ko‘zlarimni ochib yumushga majbur qilardi. 

clignotant,  ante 

I.  adj  1.  ko‘z  qisadigan,  pirpiratadigan;  2.  miltillagan, 

yaltillagan; II. nm yog‘du, nur ko‘rsatkichi, migalka (burilishni ko‘rsatuvchi). 

clignotement 

nm  1.  ko‘z  qisish,  ko‘z  pirpiratish;  2.  o‘chib  yonish; 

clignotement d’une lampe chiroqning o‘chib yonishi. 

clignoter 

vi  1.  ko‘z  pirpiratmoq,  ko‘z  qisib  qo‘ymoq;  2.  yalt-yalt  qilmoq, 

yaltillatmoq, miltillatmoq, pir-pir o‘chmoq. 

climat 


nm  1.  iqlim;  climat  équatorial,  tropical,  désertique,  tempéré 

ekvator,  tropik,  cho‘l,  mo‘ tadil  iqlim;  climat  agreeable,  sain,  malsain 

yoqimli,  sog‘lom,  nosog‘  iqlim;  climat  sec,  humide,  pluvieux  quruq,  nam, 

yomg‘irli  iqlim; 2. ma’naviy muhit, sharoit, ahvol; dans un climat d’hostilité 

yovuzlik, dushmanlik muhitida, vaziyatida. 

climatique 

adj  iqlimli;  une  station  climatique  iqlimi  yaxshi  kurort  (dam  

olish joyi). CLIMATISATION

 

COASSER 

 

 96 

climatisation 

nf iqlim lashtirish, sun’iy yaxshi iqlim hosil qilish. 

climatiser 

vt sun’iy yaxshi iqlim, havo hosil qilmoq, iqlimlashtirmoq; salle 

de cinéma climatisée sun’iy yaxshi havoli kino zali. 

clin d’œil 

nm 1. ko‘z qisish, pirpiratish, ko‘z, kiprik ochib yopis h; 2. loc en 

un clin d’œil ko‘z ochib yumguncha,  tez; il disparut clin d’œil u ko‘z ochib 

yumguncha ko‘zdan g‘oyib bo‘ldi. 

clinicien 

nm klinik amaliyotchi, tajribachi. 

clinique 

I.  nf  klinika,  shifoxona  (davolash  bilan  o‘quv  va  ilmiy  tekshirish 

ishlari olib boriladigan kasalxona); II. adj klinikaga oid. 

clinquant, ante 

I. nm 1. yiltiroq  tangachalar, yaltillash, yalt-yalt qilish;  2. 

soxta yaltiroq  toshlar, narsalar, zar  ip, zar; II.  adj arzon  baholi, arzon, zarli, 

zar ipli. 

clip 


nm 1. qisqichli zirak; 2. to‘g‘nog‘ich; 3. klip (ashulaga ishlangan film). 

clique 


nf  1.  yomon  niyatli  kishilar  to‘dasi,  niyati  buzuq  kishilar,  gala, 

guruh; 2. barabanchilar va subuzg‘achilar guruhi, polk orkestri. 

cliques 

nf pl prendre ses cliques et  ses  claques ega bo‘lgan narsasini 

olib jo‘nab ketmoq. 

cliqueter 

vi  shaqirlamoq,  sharaqlamoq,  shaqqillamoq,  jiringlamoq, 

jaranglamoq, ding‘irlamoq. 

cliquetis 

nm  1.  jarang,  jiring,  jaranglash  ovozi,  shaqirlash,  ding‘irlash; 

cliquetis  de  verres  et  d’assiettes  stakan  va  tarelkalarning  shaqirlashi, 

jarang-jiringi;  2.  tovush,  so‘z,  gap  jarangi;  cliquetis  de  mots  quruq, 

dabdabali so‘zlar, gaplar. 

clitoris 

nm klitor. 

clivage 


nm  1.  yorilish,  tilinish,  tilim-tilim  bo‘lish,  qavat-qavat  bo‘lish, 

qatlamlarga  ajratish;  2.  taxlam,  tabaqa;  clivage  des  couches  sociales 

jamiyat tabaqalari. 

cliver 


vt  1.  yormoq,  tilmoq,  tilim-tilim  qilmoq,  qatlamlarga  ajratmoq, 

parchalamoq, ushatmoq, maydalamoq; 2. bo‘lmoq. 

cloaque 

nm 1. axlat  oqadigan yer  osti kanali, quvuri; 2. axlatxona, axlat 

tashlanadigan joy; 3. parrandalar orqa teshigi. 

clochard, arde 

n daydi, darbadar, miskin, yalang oyoq, qalang‘i-qasang‘i, 

gadoy, tilanchi, sadaqachi. 

cloche

1

 nf 1. qo‘ng‘iroq,  jom; les cloches sonnent qo‘ng‘iroqlar chalindi; 

sonner  les cloches qo‘ng‘iroq chalmoq; n’entendre qu’un son de cloche 

faqat  birgina  fikrni  eshitmoq;  déménager  à  la  cloche  de  bois  kvartiradan 

pulini  to‘lamasdan  yashirin  ketib  qolmoq;  sonner  les  cloches  à  qqn 

yaxshigina, qattiq ta’zirini berib qo‘ymoq, koyimoq; 2. shisha qopqoq; cloche 

à  melon,  à  fromage  qovun,  pishloq  uchun  qopqoq;  cloche  à  plongeur 

g‘avvoslar  qalpog‘i;  3.  kichkina  qozoncha,  dekcha,  qozon;  se  taper  la 

cloche  yaxshi  ovqatlanmoq,  yemoq;  4.  qo‘ng‘ iroq  shaklidagi,  pastki  qismi 

kengaygan  narsa;  une  jupe  cloche  pasti  kengaytirilgan,  qo‘ng‘iroqsimon 

qilingan yubka; 5. fam vieilli bosh, kalla. 

cloche

2

 nf  fam  1.  lallaygan,  noshud,  lavang,  lapashang,  qovishmagan, 

befarosat  odam,  so‘ tak,  kalvak,  beso‘naqay,  beo‘xshov;  2.  pl  daydilar, 

darbadarlar, miskinlar, yalangoyoqlar, gado. 

cloche-pied 

(à)  loc  adv  bir  oyog‘ida;  aller,  sauter  à  cloche-pied  bir 

oyog‘ida yurmoq, sakramoq. 

clocher

1

 nm  1.  qo‘ng‘iroqxona;  2.  o‘zi  tug‘ilib  o‘sgan,  qadrdon  joylar; 

l’esprit de clocher mahalliychilik, burjua millatchiligi-shovinizm. 

clocher

2

 vi 1. ishi yurishmaslik, kelisha olmaslik,  ishda oqsamoq,  orqada 

qolmoq,  kamchiligi  bo‘lmoq;  il  y  a  qqch  qui  cloche  bir  balosi  borki,  uning 

ishi  yurishmaydi;  2.  oqsamoq,  oqsab  yurmoq;  oqsoqlanmoq;  clocher  du 

pied droit o‘ng oyog‘i oqsamoq. 

clocheton 

nm 1. kichkina qo‘ng‘iroq; 2. qurilishdagi qo‘ng‘iroqcha bezak. 

clochette 

nf  1.  qo‘ng‘iroqcha;  clochettes  au  cou  du  bétail  hayvon 

bo‘ynidagi qo‘ng‘iroqcha (tuyada, echkida); 2. qo‘ng‘iroqgul, marvaridgul. 

cloison 


nm  1.  chetan  devor,  to‘siq,  qo‘ra,  g‘ov,  pardevor;  écouter 

derrière la cloison chetan devor, pardevor orqasidan eshitmoq; 2. paroxod, 

kema  yog‘och  devori;  3.  pardadevor,  to‘siq;  cloison  des  fosses  nasales 

og‘iz va burun o‘rtasidagi soxta pardadevor; 4. qarshilik, monelik, g‘ov, to‘siq. 

cloisonnement 

nm  1.  to‘siq,  to‘sish,  ajratish,  bo‘lish,  maydalash,  kic hik 

bo‘laklarga  bo‘ lish;  2.  yakkalik,  ajralganlik,  alohidalik,  uzilganlik,  tarqoqlik, 

aloqasi yo‘qlik. 

cloisonner 

vt to‘smoq, ajratm oq, bo‘lmoq, to‘sib, ajratib, bo‘lib olmoq. 

cloître 

nm  1.  tim,  uzun,  tor  yo‘lak,  ayvon;  cloître  d’un  monastère 

monastir timi, galereyasi; 2. monastir. 

cloîtrer 

I. vt 1. monastirga joylashtirmoq, kiritmoq; cloîtrer une jeune fille 

qizni  monastirga  qamamoq;  2.  qamamoq,  bekitmoq;  II.  se  cloîtrer  vpr 

qamalib olmoq, bekinib yotmoq; o‘ralashib qolmoq. 

clopin-clopant 

loc  adv  arang,  oqsab-to‘qsab,  sudralib,  bir  amallab, 

zo‘rg‘a. 

clopiner 

vi  arang,  oqsab-to‘qsab,  zo‘rg‘a,  bir  amallab,  sudralib  yurmoq, 

oqsoqlanmoq. 

cloporte 

nm eshakqurt. 

cloque 


nf qavariq, g‘urra, po‘rsildoq, paysa, bo‘rtiq. 

cloquer 


vi  qavariq,  g‘urra,  po‘rsildoq,  paysa,  bo‘rtiq,  pufak  bo‘lmoq, 

qoplamoq, hosil qilmoq. 

clore 

vt  1.  yopmoq,  bekitmoq,  qamamoq;  2.  tamomlamoq,  tugatmoq, to‘xtatm oq;  clore  un  débat  bahsni  tugatmoq,  to‘xtatmoq;  3.  to‘smoq,  o‘rab 

olmoq; un mur clôt le jardin bog‘ devor bilan o‘rab olingan. 

clos,  close 

adj  1.  yopiq,  yopilgan,  bekik,  berk,  bekilgan,  qamalgan;  2. 

tamomlangan,  tugatilgan,  to‘xtatilgan;  3.  to‘silgan,  o‘ralgan,  o‘rab  olingan; 

trouver  porte  close  hech  kimni  topa  olmaslik,  yo‘q  bo‘lmoq,  eshik  yopiq 

bo‘lmoq;  maison close  fohishaxona; les yeux clos ko‘r-ko‘rona, yopiq ko‘z 

bilan; 4. à la nuit close tun qorong‘ iligida, to‘la qorong‘ida. 

clos 

nm  1.  to‘silgan,  o‘ralgan,  o‘rab  olingan  yer,  joy,  qo‘ra;  2.  uzumzor, bog‘, tokzor. 

clôture 


nf  1.  shoxdevor,  to‘siq,  panjara,  g‘ov,  ixota;  2.  yopilish,  tamom  

bo‘lish, tugash; la clôture d’un magasin do‘konning yopilishi, bekilishi. 

clôturer 

vt  1.  shoxdevor,  g‘ov,  panjara,  ihota  bilan  o‘rab  olmoq;  2. 

yopmoq, tamomlamoq, tamom qilmoq, tugatmoq, to‘xtatmoq. 

clou 


nm 1. mix; petits clous mixchalar; planter des  clous mix  qoqmoq, 

mixlamoq;  2.  piyoda  o‘ tadigan  joy;  traverser  aux  clous  yo‘lni  piyodalar 

o‘tadigan  joydan  kesib  o‘ tmoq;  3.  dovruq  guli  (teatrda);  c’est  le  clou  du 

spectacle,  de  la  saison  mavsumning  dovrug‘i,  sezonning  guli;  4.  clou  de 

girofle  qalampir  munchoq;  5.  chipqon,  yiringli  yara,  chiqiq,  zindoni;  6. 

garovxona,  lombard;  7.  militsiya  uchastkasi,  qamoq;  8.  shaloq  arava, 

mashina. 

clouer 


vt 1. mixlamoq, mix qoqmoq; 2. mixlab qo‘ymoq, qoqib qo‘ymoq; il 

le cloua au sol d’un coup d’épée u bir qilich zarbasi bilan uni yerga mixlab, 

qoqib  qo‘ydi;  clouer  au  lit  karavotga  qoqib  qo‘ymoq,  kasal  bo‘lib  yotib 

qolmoq; 3. loc clouer le bec à qqn jim bo‘lishga majbur qilmoq, og‘zini yopib 

qo‘ymoq. 

clouté,  ée 

adj  1.  mix  qoqib  chiqilgan,  mixlangan;  une  ceinture  cloutée 

mix qoqib chiqilgan kamar; 2. piyodalar o‘tadigan; passage clouté piyodalar 

o‘tadigan joy. 

clown 


nm  1.  qiziqchi,  masxaraboz,  kloun;  2.  hazilkash,  maynavoz;  faire 

le clown mayna qilmoq, masxara qilmoq, hazillashmoq. 

clownerie 

nf 1. qiziqchilik, masxarabozlik; 2. hazilkashlik, maynavozlik. 

clownesque 

adj qiziq, masxarali, hazil, mayna. 

club

1

 nm 1. jamiyat, uyushma, ittifoq, jamoa;  2. siyosiy  guruh,  uyushma; 

3. klub. 

club

2

 nm keng va chuqur charm kursi, kreslo, o‘rindiq. 

clystère 

nm huqna, klister, yuvish (ichni). 

coadjuteur 

nm ruhoniy yordamchisi, koadyutori. 

coagulation 

nf ivish, quyuqlashish, dona-dona bo‘lish. 

coaguler 

vt ivimoq, quyuqlashmoq, qumoq-qumoq bo‘ lmoq. 

coaliser 

I.  vt  birlashtirmoq,  birga  qo‘shmoq;  II.  se  coaliser  vpr 

birlashmoq,  birga  qo‘shilmoq,  birikmoq;  les  puissances  européennes  se 

coalisent contre  Napoléon Yevropa kuchlari, davlatlari Napoleonga qarshi 

birlashdilar. 

coalition 

nf  1.  ittifoq,  birlashma,  uyushma;  coalition  politique  siyosiy 

ittifoq;  2.  birlik,  qo‘shilganlik;  coalition  d’intérêts  maqsad  manfaatlarning 

birligi. 

coassement 

nm qurullash, vaqirlash (qurbaqa). 

coasser 

vt qurullamoq, vaqirlamoq. COAUTEUR

 

COHÉRENCE 

 

 97 

coauteur 

nm hamavtor, hammuallif, sherik, hamkor. 

coaxial, ale 

adj bir o‘qli, bir asosli, bir o‘zakli. 

cobalt 


nm kobalt, kumush rangli metall; bombe au cobalt kobalt to‘pi. 

cobaye 


nm dengiz cho‘chqasi; hind dengiz cho‘chqasi; servir de cobaye 

tajriba qilinadigan quyon bo‘lmoq. 

cobra 

nm kobra, ko‘zoynakli ilon. coca 

nf koka (bargidan kokain olinadigan tropik buta, o‘simlik). 

cocagne 

nf 1. pays de cocagne afsonaviy, go‘zal, boy mamlakat; 2. mât 

de cocagne langarcho‘p, uzun tayoq. 

cocaïne 


nf  kokain  (koka  bargidan  tayyorlanadigan  og‘riqni  bosuvchi  

modda, alkoloid). 

cocaïnomane 

nm kokain tayyorlovchi, ichuvchi, iste’mol qiluvchi. 

cocarde 

nf  1.  kokarda  (furajkaga  taqadigan  nishon,  bezak);  cocarde 

tricolore uch rangli nishon; 2. tasma bezak, taqinchoq. 

cocardier, ière 

I. n millatchi; II. adj o‘ ta vatanparvar. 

cocasse 


adj kulgili, qiziq, ajib, g‘alati, alomat, jiddiy. 

cocasserie 

nf  kulgili,  ajib  hodisa,  ermak,  qiziqchilik,  xushchaqchaqlik, 

hangoma, o‘yin-kulgi. 

coccinelle 

nf xonqizi, tugmachali qo‘ng‘iz. 

coccyx 

nm dumg‘aza, dum suyagi. coche 

nm  1.  katta  arava,  pochta  aravasi,  dilijans;  2.  rater  le  coche 

paytni,  fursatni qo‘ldan  bermoq; 3. daryo kemasi; 4. kertik, kem tik, kesik; 5. 

cho‘chqa, to‘ng‘iz. 

cochenille 

nf koshenil, qizil bo‘yoq beradigan hasharot. 

cocher 

nm aravakash, izvoshchi. cocher 

vt  1.  kesmoq,  kesib  rezba  chiqarmoq,  kertik  qilmoq;  cocher  un 

nom sur un liste nomini gul qilib kesib yozmoq, nishonlamoq; 2. belgilamoq, 

belgi qo‘ymoq. 

cochère 

adj porte cochère darvoza. 

cochon,  onne 

I.  nm  cho‘chqa,  to‘ng‘iz;  cho‘chqa  go‘shti;  engraisser, 

élever  des  cochons  cho‘chqa  semirtirmoq,  boqmoq;  cochon  d’Inde  hind 

dengiz  cho‘chqasi;  II.  n,  adj  fam  iflos,  cho‘chqa,  to‘ng‘iz;  axloqsiz,  adabsiz, 

sharmanda,  benomus,  uyatsiz;  va  te  laver,  cochon!  bor,  yuvin,  iflos, 

to‘ng‘iz;  quel  cochon!  qanaqa  cho‘chqa!  histoire  cochonne  uyatsiz, 

behayo hikoya; c’est pas cochon ajoyib, zo‘r. 

cochonnaille 

nf cho‘chqa kolbasasi. 

cochonner 

vt  1.  ishni  yomon  bajarmoq;  2.  cho‘chqalik,  ifloslik  qilmoq, 

bulg‘amoq, iflos qilmoq; 3. cho‘chqalamoq, cho‘chqa tug‘moq, bolalamoq. 

cochonnerie 

nf  1.  ifloslik,  chang,  kir;  2.  uva’da,  eski-tuski  narsalar, 

tashlandiq, lash-lush;  3.  ifloslik,  pastlik, cho‘chqalik,  to‘ng‘izlik; 4. beadablik, 

uyatlik, yomonlik. 

cochonnet 

nm 1. cho‘chqacha (bolasi); 2. aylanma, halqa o‘yin. 

cocker 

nm spaniel (ovchi itning bir turi). cocktail 

nm  1.  alkogolli  ichimlik,  kokteyl;  cocktail  au  cognac  konyakli 

kokteyl; 2. yig‘ilish; inviter des amis à un cocktail do‘stlarni kokteyl ichishga 

taklif  qilmoq;  3.  aralashma,  yig‘ indi,  to‘plam;  cocktail  Molotov  yonuvchi 

modda solingan shisha, portlatgich. 

coco


1

 nm noix de coco kokos yong‘og‘i; kokos daraxti. 

coco

2

 nm enf tuxum. coco

3

  nm  1.  tip,  nusxa,  g‘alati  odam,  shaxs;  un  drôle  de  coco  g‘alati shaxs, nusxa; 2. bolakay! yigitcha; mon petit coco bolakay. 

coco


4

 

nm kokain. cocon 

nm  pilla;  cocon  de  ver  à  soie  ipak  qurti  pillasi,  ipak  pilla;  loc 

s’enfermer dans son cocon ajralib, yolg‘iz bo‘lib yashamoq, bekinib olmoq. 

cocorico 

nm xo‘roz qichqirig‘i. 

cocotier 

nm kokos palmasi daraxti; yashil daraxt, yong‘oq soladigan. 

cocotte 


nf 1. enf tovuq; 2. yasama qog‘oz qushcha; 3. yengil tabiatli, xulq-

atvorli xotin, qiz; 4. bolakay (muomalada). 

cocotte 

nf cho‘yan qozoncha, kastrul, cho‘ziq qozon. 

cocu, ue 

I. adj aldangan; II. n go‘sxo‘r, xotini xiyonat qilgan er. 

cocuage 

nm go‘sxo‘rlik, aldanganlik, xotini xiyonat qilganlik. 

cocufier 

vt  aldamoq,  eriga,  xotiniga  xiyonat  qilmoq,  bevafolik,  vafosizlik 

qilmoq. 

code 


nm  1.  kodeks,  qonunlar  majmuasi,  qoidalar;  code  civil,  pénal 

fuqarolik,  grajdanlik  jinoyat  qonunlari,  kodeksi;  2.  qaror,  farmoyish,  tartib-

qoidalar;  code  de  la  route  yo‘l  tartib-qoidalari;  se  mettre  en  code  yaqinni 

ko‘rsatuvchi chiroqchani yoqmoq;  3. qonun-qoidalar yig‘indisi, majmui;  code 

de  l’honneur  or-nomus,  soflik,  odob-axloq  qonun-qoidalari;  4.  qonun-

qoidalar  to‘plami, yozuvlari majmui; code de signaux signallar yozuvi; code 

secret maxfiy yozuvlar. 

codex 


nm  farmakopeya  (dori  tayyorlash,  saqlash  va  kasallarga  yozib 

berishga oid qo‘llanma yoki qoidalar to‘plami). 

codicille 

nm  vasiyatnomaga  qo‘shimcha  qayd  qilish,  qo‘shimcha  yozib 

qo‘yish, ro‘yxat. 

codification 

nf kodeks tuzish, to‘plam, majmua. 

codifier 

vt  1.  kodeks  tuzmoq,  qonunlar  to‘plamini  tuzmoq;  2.  tartibga 

keltirmoq, sistemaga solmoq. 

coefficient 

nm koeffitsient, bir son qiymatini ko‘paytiruvchi son. 

coéquipier, ière Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling