Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet39/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   238

comparse 

n umumiy sahnalarda chiquvchi artist. 

compartiment 

nm 1. bo‘lim, bo‘linma, qism, bo‘lma, katak; 2. kupe, xona; 

3. bo‘linish, katak-katak. 

compartimentage 

nm  qismlarga  bo‘lish,  katak-katak  qilish,  bo‘lmalar, 

bo‘linmalar. 

compartimenter 

vi  qismlarga  bo‘lmoq,  navlarga  ajratm oq,  guruhlamoq, 

xonalarga, kataklarga bo‘lmoq. 

comparution 

nf sud oldida hozir bo‘lish, sudga kelish. 

compas 

nm  1.  sirkul,  pargar,  krontsirkul  (kichik  doirachalar,  aylanalar chizadigan  asbob);  2.  kompas;  compas  de  marine  dengiz  kompasi, 

qiblanamo. 

compassé,  ée 

adj  tarang,  sun’iy,  yasama,  zo‘rma-zo‘raki,  nosamimiy, 

rasmiy,  jiddiy,  qoidaparast,  o‘taketgan  rasmiyatchi;  un  homme  compassé 

rasmiyatchi odam. 

compassion 

nf  achinish,  rahmi  kelish,  hamdard  bo‘lish,  hamdardlik, 

rahm, shafqat, ta’ziya; avoir de la compassion pour rahmi kelmoq. 

compatibilité 

nf  birga  bo‘laolish,  qo‘shilaolish,  bir-biriga  mos,  to‘g‘ri 

kelish, moslik, muvofiqlik, munosiblik, loyiqlik. 

compatible 

adj  birgalikda,  birlashgan,  birga  olib  boriladigan,  qo‘shma, 

umumiy, mos, to‘g‘ri, muvofiq, loyiq, munosib, teng. 

compatir 

vi achinmoq, rahmi kelmoq, hamdard bo‘lmoq, ta’ziya bildirmoq, 

marhamat qilmoq. 

compatissant,  ante 

adj  mehrli,  achinadigan,  rahm-shafqatli,  ta’ziya 

bildiradigan; un regard compatissant rahm-shafqatli qarash, qiyofa. 

compatriote 

n vatandosh, yurtdosh, hamyurt. 

compensateur, trice

 adj to‘ldiruvchi, o‘rnini bosaoluvchi, qoplaydigan. 

compensation 

nf o‘rniga to‘lash, tovon. 

compensé, ée 

adj tenglashtirilgan, baravarlashtirilgan, to‘g‘rilangan. 

compenser 

vt  1.  o‘rnini  to‘ldirmoq,  qoplamoq;  tovon,  badal  to‘lamoq;  2. 

tekislamoq, tenglashtirmoq, nuqsonni tuzatm oq (kompasda). 

compère 

nm 1. oshna, og‘ayni, o‘rtoq, jo‘ra, do‘st; 2. buzg‘unchi. 

compère-loriot 

nm ko‘zdagi govmichcha. 

compétence 

nf  1.  o‘z  ishini  yaxshi  bilish,  vakolat,  huquq,  ixtiyor;  cela 

n’est  pas  de  ma  compétence  bu  mening  ixtiyorimda  emas;  2.  vazifasiga 

loyiqlik, moslik. 

compétent, ente 

adj 1. ustasi  farang, o‘z ishining  ustasi,  loyiq, bilimdon, 

yetarli  ma’lumotga  ega  bo‘lgan,  puxta  bilimli,  yaxshi  biladigan,  xabardor;  2. 


COMPÉTITIF

 

COMPOSER 

 

 103 

qonuniy,  to‘la  huquqli,  qonuniy  huquqqa  ega  bo‘lgan,  muxtor,  muxtor 

huquqli;  le  tribunal  s’est  déclaré  compétent  sud  o‘zini  to‘la  huquqli  deb 

e’lon qildi. 

compétitif,  ive 

raqobatlasha  oladigan,  bellasha  oladigan,  bahslasha 

oladigan. 

compétition 

nf  1.  musobaqa,  kimo‘zar,  kimo‘zdi,  bahslashuv,  kuch 

sinashuv; 2. raqobat, raqobatlashish, olishish, kurash, kurashish. 

compilateur,  trice 

nm  1.  ko‘chirmachi,  plagiat;  2.  sochilib  yotgan 

hujjatlarni yig‘uvchi. 

compilation 

nf hujjatlarni yig‘ib yuruvchi. 

complainte 

nf g‘amgin ashula, mungli, hazin xalq qo‘shig‘i. 

complaire 

I.  vi  1.  yoqmoq,  yoqimli  bo‘ lmoq,  ko‘nglini  topmoq;  II.  se 

complaire vpr huzur qilmoq, rohatlanmoq; il se complait à faire cela u buni 

qilishdan huzur qiladi. 

complaisamment 

adv  iltifot  bilan,  nazokat  bilan,  lutfan,  sidqidildan, 

sertakalluflik, sermulozamatlik bilan, achinib, jonkuyarlik bilan; il  m’a  écouté 

complaisamment u meni sidqidildan tingladi. 

complaisance 

nf  1.  navozish,  nazokat,  xushmuomalalik,  iltifot, 

marhamat;  2.  ko‘ngilchanlik,  marhamatlilik,  shafqatlilik,  nojo‘ya  ishlarga 

beparvo qarash, ko‘ra-bila turib yo‘l qo‘yishlik. 

complaisant, ante 

adj 1. iltifotli, nazokatli, xushmuomala, shirin so‘z; 2. 

marhamatli,  muruvvatli,  ko‘ngilchang,  ko‘ngli  bo‘sh;  3.  o‘ziga  bino  qo‘ygan, 

o‘ziga oro bergan, takabburona, kibrli. 

complément 

nm  1.  to‘ldirish,  to‘ldiruvchi,  qo‘shimcha,  ilova  qo‘shish, 

boyitish;  un  complément  d’information  qo‘shimcha  axborot,  ma’lumot;  2. 

gram  to‘ldiruvchi;  complément  direct  vositasiz  to‘ldiruvchi;  3.  math 

qo‘shimcha burchak; un complément d’angle qo‘shimcha burchak. 

complémentaire 

adj  1.  qo‘shimcha  qilingan,  to‘ldirilgan;  angles 

complémentaires  qo‘shimcha  burchaklar;  2.  cours  complémentaire 

qo‘shimcha kurslar (o‘quv). 

complet,  ète 

I.  adj  1.  to‘la,  to‘liq,  liq  to‘la,  limmo-lim  to‘lib  toshgan;  2. 

to‘lgan,  to‘la,  batamom,  tugal,  mukammal,  to‘ liq;  3.  barkamol,  bekam i-ko‘st, 

to‘la-to‘kis,  takomillashgan,  komil;  II.  nm  kostum-shim;  loc  au  complet,  au 

grand complet butunlay, to‘lig‘icha. 

complètement 

adv  1.  butunlay,  tamoman,  to‘la,  bemalol,  yetarlicha, 

mutlaqo, tamomila, juda, g‘oyat, to‘liq, aslo; 2. butunlayin, butunligicha, butun 

holda, to‘la-to‘kis. 

compléter 

I.  vt  1.  to‘ldirmoq,  kami-ko‘stini  qo‘shmoq,  qo‘shib 

mukammallashtirmoq, ilova qilmoq; compléter une liste ro‘yxatni to‘ldirmoq; 

2.  tamomlamoq,  tugallamoq,  oxiriga  yetkizmoq,  bitirmoq,  tugatm oq; 

compléter son œuvre asarni yozib bitkazmoq; II. se compléter vpr to‘lmoq. 

complétif,  ive 

adj  to‘ldiruvchi;  une  proposition  complétive  to‘ldiruvchi 

ergash gap. 

complexe 

I. adj murakkab tarkibli, qo‘shma; nombre complexe qo‘shma 

son;  II.  nm  majmua,  kompleks,  yig‘ilma,  hammasi,  barchasi;  complexe 

urbain  shahar  majmuasi;  complexe  d’infériorité  nuqson  sababli 

tortinchoqlik, jismoniy aybidan iymanish. 

complexé, ée 

adj tortinchoq, iymanadigan. 

complexion 

nf  qaddi-qomat,  jussa,  gavda  tuzilishi;  une  solide 

complexion zabardast qaddi-qomat,  fe’l, xulq,  fe’l-atvor, mijoz, serg‘ayratlik, 

inson tabiati. 

complexité 

nf murakkablik, qiyinlik, og‘irlik, mushkullik, qiyinc hilik. 

complication 

nf  1.  og‘ irlashish,  murakkablashish,  chigallashish, 

qiyinlashish,  chalkashlik,  qiyinlik;  2.  keskinlashish,  kuchayish,  zo‘rayish, 

og‘irlashish (kasallik haqida). 

complice 

adj  1.  ham tovoq,  tili  bir,  daxldor,  aloqador,  ishtirok  qilgan, 

qatnashgan,  aralashgan;  il  a  été  complice  d’un  attentat  u  suiqasd 

ishtirokchisi;  2.  ma‘qullovchi,  moyil;  3.  n  sherik,  jinoyatga  birga  qo‘l  urgan 

odam, birga qatnashgan, hamkor, malay, yugurdak, dum. 

complicité 

nf  1.  daxldorlik,  aloqadorlik,  aralashganlik,  qatnashganlik, 

jinoyatda  birga  qatnashish, sheriklik, bosh qo‘shish; sa complicité dans le 

vol est évidente  o‘g‘irlikka bosh qo‘shganligi ko‘rinib  turibdi; 2.  til biriktirish, 

kelishuv,  gapni  bir  joyga  qo‘yish,  kelishish;  ils  agissent  en  étroite 

complicité  ular  qattiq  til  biriktirib  harakat  qiladilar;  ko‘mak,  yordam, 

qatnashish,  hamkorlik;  3.  n  pl  sheriklar,  hamkorlar;  il  a  des  complicités 

dans ce milieu bular orasida uning sheriklari bor; 4. o‘zaro yaxshi tushunish, 

hamkorlik;  ils  ont  échangé  un  regard  de  complicité  ular  bir-birini 

tushungan qarash qildilar. 

compliment 

nm  1.  tabrik,  tabriklash,  salomlashish;  2.  xushomad, 

maqtov,  maqtab  aytiladigan  so‘z;  faire  un  compliment  sur  qqch  maqtab 

gapirmoq;  3.  yaxshi  niyatlar,  hurmat  –  ehtirom;  mes  compliments  à 

madame votre mère salomlarimni volidai muhtaramangizga yetkazing! 

complimenter 

vt  1.  maqtamoq,  ko‘klarga  ko‘ tarmoq;  2.  tabriklamoq;  3. 

salomlashmoq. 

complimenteur,  euse 

I.  adj  tabrik,  salomlashuvchi;  II.  n  xushomadchi, 

xushomadgo‘y, yaltoq, maqtovchi odam. 

compliqué, ée 

adj murakkab, chigal, qiyin, og‘ir; mécanisme compliqué 

murakkab  qismlar;  une  histoire  compliquée  chigal  voqea;  écoutez,  ce 

n’est  pas  compliqué,  vous  prenez  la  première  rue  à  droite  eshiting,  bu 

qiyin  emas,  o‘ngdagi  birinchi  ko‘chaga  buriling;  un  esprit  compliqué  og‘ir 

fikr, aql. 

compliquer 

I. 


vt 

1. 


qiyinlashtirmoq, 

murakkablashtirmoq, 

chigallashtirmoq; il complique les questions les plus simples u eng oddiy 

savollarni  ham  murakkablashtiradi;  2.  og‘irlashtirmoq,  jiddiylashtirmoq,  qiyin 

qilmoq; 

II. 


se 

compliquer 

vpr 

jiddiylashmoq, qiyinlashmoq, 

murakkablashmoq, chigallashmoq, og‘irlashmoq. 

complot 

nm  fitna,  til  biriktirish,  suiqasd;  une  atmosphère  de  complot 

fitna  muhiti;  monter  un  complot  suiqasd  uyushtirmoq,  qilmoq  réprimer 

complot  suiqasdni  bartaraf  etmoq,  mettre  qqn  dans  le  complot  fitnaga 

tortmoq. 

comploter 

vt  vi  fitna,  suiqasd  uyushtirmoq,  qilmoq,  til  biriktirmoq, 

suiqasdda ishtirok etm oq, qatnashmoq. 

comploteur 

nm fitnachi, suiqasd qiluvchi, til biriktiruvchi. 

componction 

nf 1. relig achinish, afsus, pushaymon,  tavba qilish,  tavba-

tazarru; 2. viqor, jiddiylik, xotirjamlik. 

comportement 

nm  1.  xulq-atvor,  fe’l,  muomala,  yurish-turish,  harakat, 

qiliq; 


comportement 

d’un 


auditoire 

sinf 


qiliqlari, 

muomalasi; 

comportement  bizarre  g‘alati  qiliq,  fe’l;  2.  muomala,  munosabat,  aloqa, 

qarash,  nuqtai-nazar;  son  comportement  à  mon  égard  a  complètement 

changé uning menga bo‘lgan muomalasi, qarashi butunlay o‘zgardi. 

comporter 

I.  vt  1.  iborat  bo‘lmoq,  tarkib  topmoq,  tuzilgan  bo‘lmoq; 

kiritmoq,  kirgizmoq,  qo‘shmoq;  la  maison  comporte  deux  étages  et  un 

grenier  uy  uch  qavat  va  chordoqdan  iborat;  2.  ruxsat,  ijozat  bermoq,  yo‘l 

qo‘ymoq;  hisoblamoq,  faraz  qilmoq,  chamalamoq,  taxmin  qilmoq,  deb 

o‘ylamoq; cette règle ne comporte aucune  exception bu qoida izohga yo‘l 

qo‘ymaydi;  II.  se  comporter  vpr  to‘g‘ri  qilmoq,  to‘g‘ri  yo‘l  tutmoq,  o‘zini 

tutmoq,  qaramoq; comment se  comporte-t-il avec ses subordonnés? o‘z 

o‘ziga  tegishli  odmlar  bilan  qanday  muomalada  bo‘ladi?  se  comporter  en 

honnête homme sof vijdonli odamday harakat qilmoq. 

composant, ante 

I. adj hosil,  tashkil qiluvchi,  tarkibiga kiradigan,  asosiy, 

tarkibiy; partie  composante  tarkibiy qism; force  composante asosiy kuch; 

II. n 1. nm tashkil etuvchi qism, bo‘lak, komponent; 2. nf phys tarkibi, asos; la 

composante des vitesses tezlik tarkibi, asosi. 

composé,  ée 

I. adj murakkab, qo‘shma,  tarkibli; temps composé gram  

qo‘shma  zamonlar;  nom  composé  qo‘shma  ot;  corps  composé  chim 

qo‘shilma,  aralashma,  qorishma;  II.  nm  chim  qo‘shilma,  qorishma, 

aralashma. 

composer 

I. vt 1.  tuzmoq,  tashkil etm oq,  tashkil  topmoq, iborat bo‘lmoq; 

cet  appartement  est  composé  de  quatre  pièces  bu  uy  to‘rt  xonadan 

iborat; composer un poème poema, doston yozmoq; composer le numéro 

de  téléphone  telefon  sonlarini  termoq,  tuzmoq;  2.  yozmoq,  ijod  etm oq, 

yaratmoq,  tuzmoq,  tayyorlamoq,  to‘plamoq;  composer  des  chansons 

qo‘shiq  yozmoq;  3.  termoq,  to‘plamoq,  bosmoq  (bosmaxonada),  nashr 

etmoq; composer un journal ro‘znoma nashr etmoq, bosib chiqarmoq; II. vi 

1. insho yozmoq; 2. til biriktirmoq; composer avec sa conscience vijdoniga 

qarshi  ish  qilmoq;  III.  se  composer  vpr  1.  tashkil  topmoq,  tarkib  topmoq, 

tuzilmoq; 2. tashkil etmoq, yaratmoq; se composer une bibliothèque o‘ziga 

kutubxona tashkil etmoq. 


COMPOSITE

 

CONCEPT 

 

 104 

composite 

adj har xil, xilma-xil,  turli-tuman; un  salon  meublé de façon 

composite har xil jihozli mehmonxona. 

compositeur, trice 

n 1. kompozitor, bastakor; 2. harf teruvchi. 

composition 

nf  1.  tuzish,  yaratish;  composition  du  programme  d’un 

spectacle  spektakl  dasturini  tuzish;  2.  insho,  ijod,  asar,  yozma  ish; 

composition d’un tableau rasm, kartina; ijod qilish (chizish); 3. kontrol ish 

(maktabda); 4.  harf  terish; 5.  tarkib;  composition sociale  ijtimoiy  tarkibi; 6. 

tashkil qiladigan aralashma, qorishma; 7. musiqiy asar. 

compost 

nm  o‘g‘it,  go‘ng  aralashmasi,  kompost,  o‘g‘itlash;  compost  de 

tourbe torfli o‘g‘it. 

composter 

vt 1. chiptani  teshib olmoq; 2.  o‘g‘itlamoq,  go‘nglamoq, go‘ng 

solmoq (qishloq xo‘jaligida). 

composteur 

nm  1.  biletga  sana,  oylarni  o‘yib,  teshib  yozib  beradigan 

asbob (temir yo‘lda); 2. verstatka (bosmaxonada harf teriladigan taxtakach). 

compote 


nf  mevalar  qaynatmasi,  kompot,  marmelad;  fam  visage  en 

compote majaqlangan bashara, yuz. 

compotier 

nm murabbo solinadigan idish. 

compréhensible 

adj  tushunarli,  aniq,  ravshan,  anglashilarli,  tushunsa 

bo‘ladigan,  ochiq-oydin;  expliquer  d’une  manière  compréhensible  aniq, 

tushunarli qilib tushuntirmoq. 

compréhensif, ive 

adj 1. zehni o‘ tkir, baland,  farosatli,  fahmli, ziyrak,  tez 

tushunuvchan; 2. qamrab oladigan, mujassamlashtiradigan. 

compréhension 

nf  1.  tushunish,  anglash,  fahmlash,  tushunuvchanlik, 

zehnlilik,  ziyraklik;  2.  ma’ni,  mazmun,  mohiyat;  3.  sezgirlik,  ziyraklik,  yaxshi 

eshitish, sezish. 

comprendre 

I. vt 1. o‘z ichiga olmoq, tarkibida bor bo‘lmoq; tarkib, tashkil 

topmoq,  -dan  iborat  bo‘lmoq;  qamrab  olmoq;  2.  tushunmoq,  anglamoq, 

fahmlamoq, faire comprendre  tushuntirmoq, anglatmoq; II. se comprendre 

vpr  1.  o‘zaro  tushunmoq;  il  ne  se  comprend  pas  lui-même  u  nima 

istayotganini  o‘zi  ham  bilmaydi;  2.  tushunilmoq,  anglashilmoq,  nazarda, 

ko‘zda  tutilmoq;  cela  se  comprend  au  premier  coup  d’œil  bu  bir 

qarashdan tushunarli. 

comprenette 

nf  avoir  la  comprenette  facile  fam  tez  anglab  olmoq, 

tushunarli bo‘lmoq, tez tushunish qobiliyati. 

compresse 

nf kompress (issiq yoki sovuq latta qo‘yish); malham qo‘yish; 

appliquer une compresse sur une plaie yaraga malham qo‘ymoq. 

compresseur 

I.  nm  kompressor  (havo,  bug‘,  gazlarni  siqish  uchun 

qo‘llaniladigan  asbob,  mashina);  II.  adj  siqadigan,  zichlaydigan, 

shibbalaydigan; rouleau compresseur katok, g‘altak mashina. 

compressibilité 

nf siqa olish, zichlay olish, shibbalay olish. 

compressible 

adj  siqiladigan,  zichlana  oladigan,  shibbalanadigan; 

qisqara oladigan, kamayadigan. 

compressif,  ive 

adj  1.  siqadigan,  ezadigan,  bosadigan;  2.  fig  zulm  

qiladigan, ezadigan, azob beradigan, ziq qiladigan, dilgir, og‘ ir, ruhni, yurakni 

siqadigan. 

compression 

nf  1.  siqish,  qisish,  siqilish,  qisilish,  siqilgan  holat, 

siqilganlik;  compression d’un gaz gazni siqish;  2. qisqartirish, kamaytirish; 

compression  des  effectifs  o‘rinlarni,  shtatlarni  qisqartirish;  compression 

des salaires maoshni qirqish. 

comprimé,  ée 

I.  adj  siqilgan,  qisilgan,  qisqartirilgan,  kamaytirilgan;  air 

comprimé siqilgan havo; II. nm dori tabletkasi. 

comprimer 

vt 1. siqmoq, qismoq, siqib, qisib qo‘ymoq, siqilmoq, qisilmoq, 

taxtakachlamoq; 2.  tutmoq, bosmoq (g‘azab, ko‘zyoshlarini); 3. qisqartirmoq, 

kamaytirmoq, qirqmoq, kesmoq, kichraytirmoq; le directeur a comprimé les 

dépenses direktor xarajatlarni qisqartirdi. 

compromettant,  ante 

obro‘sizlantiradigan,  isnod  keltiradigan,  obro‘sini 

to‘kadigan; les documents compromettants obro‘sini to‘kadigan hujjatlar. 

compromettre 

vt 1. obro‘sizlantirmoq, obro‘sini to‘kmoq, isnod keltirmoq, 

qoralamoq,  yomon  otli  qilmoq,  badnom  qilmoq,  sharmanda  qilmoq;  2.  xavf 

tug‘dirmoq,  xavflantirmoq,  noxush  qilmoq;  compromettre  ses  intérêts 

qiziqishini xafv ostiga qoldirmoq. 

compromis 

nm bitim, murosa, o‘zaro kelishuv, bir-biriga yon berish. 

compromission 

nf  1.  obro‘sizlanish,  obro‘si  to‘kilish;  2.  bitim,  kelishuv, 

yon berish, murosa qilish, murosasozlik. 

comptabiliser 

vt hisoblamoq, nazarda tutmoq, e’ tiborga olmoq. 

comptabilité 

nf 1. hisobchilik, hisob-kitob yurgizish, buxgalteriya; tenir la 

comptabilité  hisob-kitob  yurgizmoq;  2.  buxgalteriya  xizmati,  hisob-kitob;  la 

comptabilité  nationale  davlat  pul-budjet  muassasi,  mahkamasi,  idorasi, 

boshqarmasi; les livres de comptabilité hisob-kitob daftari. 

comptable 

I.  adj  hisob-kitobli,  buxgalteriyaga  oid,  hisoblaydigan, 

sanaydigan, sanoq, hisobchilikka oid; II. n hisobchi, buxgalter. 

compte 

nm  1.  hisob,  sanash,  hisob-kitob,  hisoblash,  sanoq;  arrêter  un compte  hisob-kitobni  yopmoq,  to‘xtatmoq;  tenir  compte  de  hisobga, 

e’tiborga  olmoq; loc prép compte tenu de hisoblab,  hisobga, e’ tiborga  olib; 

loc  adv  au  bout  de  compte,  en  fin  de  compte,  tout  compte  fait 

pirovardida,  oqibatda,  natijada;  à  compte,  en  compte  hisobiga;  prov  les 

bons comptes font les bons amis hisobli do‘st ayrilmas; 2. hisob-kitob, haq 

to‘lash; haq olish; demander son compte haqini, hisob-kitobini talab qilmoq; 

à  chacun  son  compte  har  kimga  xizmatiga  yarasha!  3.  hisobot,  hisob, 

hisob-kitob;  compte  rendu  hisobot,  yozma  ma’lumot,  bildirish,  xabar;  se 

rendre compte que tushunib yetmoq,  iqror bo‘lmoq, anglamoq; tu te rends 

compte? anglayapsanmi? o‘ylab ko‘rdingmi? 

compte-gouttes 

nm inv tomizg‘ich; loc adv  au compte-gouttes xasislik 

bilan. 

compter 


I.  vt  1.  sanamoq,  hisoblamoq;  2.  hisobga  olmoq,  e’ tiborga 

olmoq,  nazarda  tutmoq,  mo‘ljallamoq;  II.  vi  1.  hisoblashmoq,  orani  ochiq 

qilmoq; cela compte beaucoup bu juda muhim; loc prép à compter de -dan 

boshlab,  hisoblab;  2.  sanamoq,  hisob-kitob  qilmoq;  3.  ko‘zda,  nazarda 

tutmoq,  mo‘ljallamoq,  ishonmoq,  suyanmoq,  orqa  qilmoq;  je  compte  sur 

vous  sizga  ishonaman;  4.  niyat  qilmoq,  qasd  qilmoq,  ahd  qilmoq,  maqsad 

qilmoq. 

compte-tours 

nm inv taxometr (aylanish tezligini o‘lchaydigan asbob). 

compteur 

nm  1.  hisobchi,  sanoqchi,  hisoblagich;  2.  techn  hisoblagich 

asbob;  compteur  électrique  elektr  quvvatini  hisoblagich;  compteur  à  gaz 

gaz hisoblagich; compteur Geiger Geyger hisoblagichi. 

comptine 

nf sanama, sanamachoq. 

comptoir 

nm 1. peshtaxta; demoiselle de  comptoir  bufetda ishlaydigan 

ayol, sotuvchi; 2. muassasaning boshqa joydagi savdo shoxobchasi. 

compulser 

vt  ma’lumot  uchun  kitob  varaqlamoq,  ko‘zdan  kechirmoq, 

qarab chiqmoq, titkilab ko‘rmoq. 

compte, esse 

n graf, graf xotini. 

compté


1

 

nm graflik (ma’muriy bo‘linish). compté

2

 nm pishloq turi, navi. 

con, conne 

n ablah. 

concassage 

nm maydalash, parchalash, yanchish, tuyish. 

concasser 

vt  yanchimoq,  maydalamoq,  parchalamoq,  bo‘lmoq; 

concasser du poivre garimdorini, qalampirni tuymoq. 

concasseur 

I.  nm  tosh  maydalagich,  parchalagich;  II.  adj  parchalovchi, 

maydalovchi. 

concave 


adj botiq, ichiga botgan; miroir concave botiq toshoyna, ko‘zgu. 

concavité 

nf 1. botiqlik, egilganlik; 2. chuqurcha, o‘yiq. 

concéder 

vt 1. tortiq qilmoq, bermoq, bag‘ ishlamoq, taqdim qilmoq, imkon 

bermoq; 2. in’om qilmoq, bahridan o‘ tmoq, rozi bo‘lmoq, bo‘ysunmoq. 

concentration 

nf  1.  yig‘ilish,  to‘planish,  to‘plash,  g‘ujlash,  jipslashish, 

mustahkam  birlashish;  la  concentration  industrielle  sanoatning  bir  joyga 

to‘planishi;  un  camp  de  concentration  fashistlar  jazo  lageri;  2.  chim 

quyuqlik, to‘yinganlik, boyiganlik darajasi; 3. boyitish, boylik (qazilma). 

concentrationnaire 

adj ommaviy jazolanishga oid. 

concentré,  ée 

adj  1.  yig‘ilgan,  to‘plangan,  jamlangan;  2.  diqqat-e’ tibor 

bilan,  chuqur  ma’noli,  ma’nodor,  jiddiy,  kamgap;  3.  chim  quyuqlashgan, 

to‘yingan,  boy,  to‘la;  lait  concentré  quyiltirilgan  sut;  4.  boyitilgan,  boyigan; 

minerai concentré boy, boyitilgan kon; 5. nm quyuqlik. 

concentrer 

I. vt 1. to‘plamoq, yig‘moq,  jamlamoq;  2. quyuqlashtirmoq;  3. 

boyitmoq  (qazilma);  II.  se  concentrer  vpr  to‘planmoq,  yig‘ilmoq,  qaratm oq, 

jalb etm oq, fikrlarini jamlamoq, e’tiborini qaratmoq. 

concept 

nm  bosh  g‘oya,  tushuncha;  concept  de  durée  davom lilik 

tushunchasi. 


CONCEPTION

 

CONDESCENDRE 

 

 105 

conception 

nf 1.  tushunish, anglash,  fahmlash, zehn, idrok,  idrok qilish, 

dunyoni  bilish;  conception  du  monde  dunyoni  anglash;  2.  asosiy  fikr, 

mazmun,  g‘oya,  mohiyat,  mag‘iz;  3.  homila;  l’immaculée  conception  bibi 

M aryam homilasi. 

concernant 

prép  nisbatan,  deyarli,  to‘g‘risida,  haqida,  xususida, 

yuzasidan. 

concerné,  ée 

adj  la  partie  concernée  qiziquvchi  tomonlar,  manfaatdor 

taraflar. 

concerner 

vt  daxldor,  aloqador,  taalluqli  bo‘lmoq;  loc  prép  en  ce  qui  le 

concerne unga taalluqli. 

concert 


nm  1.  konsert;  2.  loc  adv  de  concert  birga,  birgalikda,  yakdillik 

bilan, bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihat bo‘lib; 3. olqishlar oqimi. 

concertation 

nf bitim, ahd-paymon, kelishuv, to‘xtam. 

concerter 

I.  vt  birgalikda  hal  qilmoq,  birgalikda  tashkil  qilmoq, 

moslashtirmoq, muvofiqlashtirmoq, to‘g‘rilamoq, uyg‘unlashtirmoq; concerter 

les  actions  harakatlarini  o‘zaro  to‘g‘rilamoq  muvofiqlashtirmoq;  II.  se 

concerter vpr maslahatlashmoq, kengashmoq, gapni bir yerga qo‘ymoq. 

concerto 

nm konsert, musiqa asari. 

concession 

nf 1. hamjihatlikda ishga  tushirish,  amalga oshirish vakolati; 

2.  egalik  qilish;  la  concession  d’une  mine  kon  egaligi;  3.  ijaraga  olingan 

yer; une  concession pour 25 ans 25 yil yerga egalik  qilish; 4. yon berish, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling