Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   238

 nf yangi tuqqan ayol. 

accouchement

  nm  tug‘ ish,  ko‘zi  yorish;  accouchement  avant  terme, 

accouchement  prématuré  muddatidan  oldin,  erta  tug‘ ish;  avoir  un 

accouchement difficile qiynalib tug‘moq. ACCOUCHEUR

 

ACHARNÉ 

 

 14 

accoucheur,  euse 

I.  n  akusher;  akusherka,  doya;  II.  adj  médecin 

accoucheur akusher. 

accouder

 

(s’)  vpr  (à,  sur  qqch)  tirsak  bilan  tayanmoq  tirsakka 

suyanmoq;  tirsakka  tayanib  turmoq,  o‘tirmoq, yonboshlamoq; s’accouder à 

la fenêtre deraza tokchasiga tayanib, tirsakni tirab turmoq. 

accoudoir

 nm tirsakqo‘yg‘ich, suyanchiq. 

accouplement

  nm  1.  juft  qilib,  ikkitadan  qilib  qo‘shish;  2.  qo‘shilish, 

qovushish,  jinsiy  aloqa  qilish;  qochish;  qochirish;  chopish,  choptirish, 

juftlashish (hayvonlar); 3. techn qo‘shish, ulash. 

accoupler

  I.  vt  1.  juft  qilib,  ikkitadan  qilib  qo‘shmoq;  accoupler  des 

bœufs  à  la  charrue  ikkita  ho‘kizni  omochga  qo‘shmoq;  accoupler  deux 

expressions  dans  cette  phrase  bu  gapda  ikkita  iborani  qo‘shmoq;  2. 

qo‘shmoq,  qovushtirmoq;  qochirmoq,  choptirmoq  (hayvonlar);  3.  techn 

qo‘shmoq,  ulamoq; II. s’accoupler vpr  qovushmoq, qo‘shilmoq,  jinsiy aloqa 

qilmoq (hayvonlar). 

accourir

 vi yugurib kelmoq, chopib bormoq; accourir au secours de qqn 

birovga yordam berish uchun shoshilmoq. 

accoutrement

 nm kulgili, g‘alati, libos kiyim. 

accoutrer

  I.  vt  péj  g‘alati,  kulgili  qilib  yasantirmoq,  kiyintirmoq;  II. 

s’accoutrer vpr kulgili, g‘alati kiyinib olmoq. 

accoutumance

  nf  1.  moslashish,  ko‘nikish,  akklimatizatsiya;  2.  odat, 

o‘rganish; l’accoutumance au malheur baxtsizlikka bardosh berish, chidash 

odati. 


accoutumé, ée

 adj odatdagi, odatga aylangan, o‘rganib qolingan; loc adv 

à l’accoutumé odatdagidek. 

accoutumer

  I.  vt  (qqn  à  qqch)  biror  narsaga  o‘rgatmoq,  odatlantirmoq, 

ko‘niktirmoq, ko‘nikma, malaka hosil qilmoq; II.  s’accoutumer vpr (à qqch) 

odatlanmoq, ko‘nikib qolmoq; kirishib ketmoq; havosini olmoq. 

accréditer

  vt  1.  vakil  qilib  tayinlamoq,  vakolat  bermoq;  accréditer  un 

ambassadeur elchi qilib tayinlamoq, elchilik vakolatini bermoq; 2. tarqatm oq, 

yoymoq;  quvvatlamoq;  accréditer  une  nouvelle  yangilikni  tarqatm oq, 

yoymoq; II. s’accréditer vpr tarqalmoq, yoyilmoq (shov-shuv, duv-duv gap). 

accréditif

 nm akkreditiv (ko‘rsatuvchiga ma’lum miqdor pul berish haqida 

omonat  kassa,  bank  kabi  muassasalar  tomonidan  boshqa  shunday 

muassasalarga ko‘rsatma berilgan hujjat). 

accroc

 nm 1. yirtiq,  teshik; faire un accroc à son pantalon shimini yirtib olmoq; 2. fig qiyinchilik; og‘irlik, mushkullik, qiyinlik. 

accrochage

  nm  1.  ilish,  osish;  2.  ulash,  tirkash  (vagon);  3.  to‘qnashuv 

(avtomobillar);  4.  tortishuv,  mojaro,  bahslashuv;  5.  to‘qnashuv,  jang; 

accrochage entre deux patrouilles ikki patrul o‘rtasidagi to‘qnashuv. 

accroche-cœur

 nm jingalak, gajak. 

accrocher

 I. vt 1. osmoq, ilmoq; accrocher un tableau au  mur devorga 

rasmni ilmoq; 2.  tirkamoq, ulamoq; accrocher un wagon au train vagonni 

poyezdga  ulamoq;  3.  ildirib  olmoq,  yirtmoq;  elle  a  accroché  sa  jupe  à  un 

clou  u  yubkasini  mixga  ildirib,  yirtib  oldi;  4.  tegib  ketmoq,  urib  olmoq; 

accrocher  une  voiture  mashinaga  urib  olmoq,  mashina  bilan  to‘qnashib 

ketmoq;  5.  birovning  diqqatini  tortmoq,  o‘ziga  jalb  qilmoq;  une  affiche  qui 

accroche  diqqatni  jalb  qiladigan  afisha;  II.  s’accrocher  vpr  (à)  1.  osilib 

qolmoq;  ilinib  qolmoq;  2.  yopishib  olmoq;  s’accrocher  à  son  passé 

o‘tmishiga  yopishib  olmoq;  3.  yopishib  olmoq,  xiralik  qilmoq,  shilqimlik 

qilmoq;  4.  birlashmoq,  birikmoq;  5.  to‘qnashmoq,  bir-biriga  tegib  ketmoq 

(avtomobillar); 6. bahslashmoq, bir-biri bilan tortishmoq. 

accrocheur, euse

 I. adj 1. o‘jar;  qat’iyatli,  tirishqoq,  qat’ iy; 2. mana-man 

deb,  ko‘zga  tashlanib  turadigan,  ko‘zga  yaqin;  une  publicité  accrocheuse 

ko‘zga  tashlanib  turadigan  reklama;  II.  n  fam  so‘zini  o‘tkazadigan,  qat’ iyatli, 

o‘jar odam; yopishqoq odam. 

accroire

  vt  faqat  infinitiv  formasida  ishlatiladi:  faire  (laisser)  accroire 

ishonishga majbur qilmoq, ishontirmoq. 

accroissement

 nm o‘sish, ko‘payish, ortib borish. 

accroître

 I. vt ko‘paytirmoq, oshirmoq, orttirmoq, o‘stirmoq, kengaytirmoq; 

accroître  la  production  mahsulotni  ko‘paytirmoq;  accroître  les 

possibilités  imkoniyatlarni  kengaytirmoq;  II.  s’accroître  vpr  ortmoq, 

kuchaymoq, ko‘paymoq, o‘smoq. 

accroupir

 

(s’) vpr cho‘qqayib o‘ tirmoq, tiz cho‘kib o‘ tirmoq. 

accroupissement

 nm cho‘qqayib o‘ tirish, cho‘qqayish, tiz cho‘kib o‘ tirish. 

accus


 nm pl abrév fam voir accumulateur. 

accueil


 nm qabul, kutib olish marosimi; kutib olish, qarshi olish; faire bon, 

mauvais  accueil  à qqn  biror kishini yaxshi, yomon kutib olmoq; faire bon, 

mauvais accueil à qqch biror narsaga  ijobiy, salbiy munosabatda bo‘lmoq; 

centre d’accueil kutib olish, qabul qilish uchun moslangan maxsus joy yoki 

bino. 

accueillant,  ante  adj  xushmuomala,  ochiq  yuz,  ochiq  ko‘ngil; 

mehmondo‘st. 

accueillir

  vt  1.  kutmoq,  qarshilamoq;  kutib,  qarshi  olmoq,  peshvoz 

chiqmoq;  accueillir  qqn  à  bras  ouverts  biror  kishini  quchoq  ochib  qarshi 

olmoq;  accueillir  des  réfugiés  qochoqlarni  qabul  qilmoq,  qochoqlarga 

boshpana bermoq; 2. ma’qullamoq, qarshi olinmoq, kutib olinmoq; accueillir 

une proposition taklifni ma’qullamoq; ce projet a été bien accueilli bu reja 

yaxshi kutib olindi, qarshi olindi. 

acculer


  vt  1.  (qqn  à  qqch)  siqmoq,  siqib,  qisib  bormoq;  acculer  un 

ennemi à la  mer dushmanni dengizga siqib bormoq; 2. fig ilojsiz qoldirmoq; 

olib  kelmoq;  la  crise  économique  a  acculé  l’entreprise  à  la  faillite 

iqtisodiy buhron korxonani sinishga olib keldi. 

accumulateur, trice

 I. adj to‘playdigan, yig‘adigan; II.  nm akkumulyator, 

to‘plagich. 

accumulation

  nf  1.  to‘plash,  yig‘ish,  jamg‘arish,  to‘planish,  jamg‘arilish; 

l’accumulation  primitive  du  capital  dastlabki  kapital  jamg‘arma;  2.  techn 

akkumulyatsiya. 

accumuler

 

I. 


vt 

to‘plamoq, 

yig‘moq, 

jamg‘armoq; 

techn 

akkumulyatsiyalamoq;  accumuler  du  matériel  de  guerre  harbiy  texnikani yig‘moq;  accumuler  les  exemples  misol  to‘plamoq;  II.  s’accumuler  vpr 

yig‘ilmoq,  to‘planmoq,  jamg‘arilmoq; les livres  s’accumulent  sur  ma table 

stolim ustida kitoblar yig‘ilmoqda. 

accusateur,  trice

  I.  n  ayblovchi,  qoralovchi;  accusateur  public  jamoat 

qoralovchisi;  II.  adj  ayblash  bilan  bog‘ liq  bo‘lgan,  ayblaydigan;  documents 

accusateurs ayblovchi hujjatlar. 

accusatif

 nm gram tushum kelishigi. 

accusation

  nf  1.  ayblash,  qoralash;  acte  d’accusation  ayblash  akti; 

ayblov fikri; 2. prokuratura. 

accusatoire

 adj ayblashga, qoralashga oid. 

accusé,  ée

  n  1.  aybdor,  ayblanuvchi;  sudlanuvchi;  2.  nm  accusé  de 

réception tilxat. 

accuser


 I. vt 1. ayblamoq, ayb qo‘ymoq, kimsani aybdor deb hisoblamoq; 

accuser  de  mensonge,  accuser  de  mentir  aldoqchilikda  ayblamoq;  2. 

ayblamoq, koyimoq,  ta’na qilmoq, qoralamoq; accuser une habitude odatni 

qoralamoq;  accuser  le  sort  taqdirni  koyimoq;  3.  dr  ayblamoq,  ayblab, 

aybdor  sifatida  jazoga  tortmoq;  4.  tasdiqlamoq;  dalolat  bermoq;  accuser 

réception  d’une  lettre  xat  olganlikni  tasdiqlamoq;  5.  ko‘rsatmoq,  namoyon 

qilmoq;  son  visage  accusait  la  fatigue  yuzidan  charchaganligi  ko‘rinib 

turibdi;  6.  ajratib  turmoq,  ayirib  ko‘rsatmoq,  alohida  qilib  ko‘rsatmoq;  cette 

robe  noire  accuse  sa  pâleur  bu  qora  ko‘ylak  uning  rangsizligini  bo‘rttirib, 

ajratib ko‘rsatmoqda; II.  s’accuser vpr o‘zini aybdor deb  hisoblamoq;  aybini 

bo‘yniga olmoq; s’accuser d’un crime jinoyatni bo‘yniga olmoq. 

acéphale


 adj boshsiz; statut acéphale boshsiz haykal. 

acerbe


 adj 1. nordon, taxir; 2. fig dag‘al, qattiq (gap, so‘z, muomala). 

acéré,  ée

  adj  1.  o‘ tkir,  keskir;  2.  fig  zaharli,  istehzoli,  achchiq,  uzib 

oladigan; des paroles acérées achchiq, istehzoli so‘zlar. 

acétate

 nm atsetat, sirkali nordon, gidro tuz. acétique

 adj sirkaga oid, sirka; acide acétique sirka kislota. 

acétone

  nf  atseton  (lok-bo‘yoq  sifatida  va  boshqa  maqsadlar  uchun ishlatiladigan organik birikma, erituvchi rangsiz suyuqlik). 

acétylène

 nm atsetilen (rangsiz, hidsiz yonuvchi gaz). 

achalandé,  ée

  adj  xaridori,  mijozi  ko‘p;  moli  mo‘l-ko‘l  bo‘lgan;  boutique 

bien achalandée xaridori, mijozi ko‘p, moli mo‘l-ko‘l, serob do‘kon. 

acharné, ée 

adj 1. shiddatli, keskin, qattiq; un combat acharné shiddatli 

jang;  2.  g‘azablangan,  jahli  chiqqan,  ashaddiy,  o‘jar,  qat’ iyatli,  tirishqoq;  un 

travailleur acharné qat’iyatli, tirishqoq ishchi. ACHARNEMENT

 

ACTIF 

 

 15 

acharnement

 nm qat’iylik; qattiq  turish; jon-jahd, shiddat, g‘azablantirish, 

jahlini chiqarish, g‘azablanish, jahli chiqish. 

acharner

 

(s’)  vpr  1.  jon-jahd  bilan  tashlanmoq;  il  s’acharne  contre  sa 

victime  u  o‘z  qurboniga  jon-jahdi  bilan  tashlandi;  2.  sabot-matonat 

ko‘rsatmoq,  qattiq  turmoq;  s’acharner  au  travail  ishda  sabot-matonat 

ko‘rsatmoq. 

achat

 nm 1. sotib olish; 2. sotib olingan narsa, xarid. acheminement

 nm yuborish, jo‘natish; jo‘nash, jo‘nab ketish. 

acheminer

 vt 1. jo‘natmoq, yubormoq; 2. jo‘namoq, ketmoq, yo‘l olmoq. 

achetable

 adj sotuvda bo‘lgan, sotib olsa bo‘ladigan. 

acheter

  vt  1.  sotib  olmoq,  xarid  qilmoq;  acheter  une  voiture  mashina sotib  olmoq; acheter  à crédit,  au comptant,  en gros kreditga,  naqd pulga, 

ko‘tarasiga sotib olmoq; acheter qqch dans un magasin, au marché, chez 

le pharmacien biror narsani do‘kondan, bozordan, dori tayyorlovchidan sotib 

olmoq;  2.  pul  berib  o‘z  tomoniga  ag‘darib  olmoq,  og‘dirmoq;  acheter  un 

fonctionnaire, des témoins mansabdorni,  guvohlarni og‘dirib olmoq; 3. fig 

biror narsa evaziga erishmoq; acheter sa liberté au péril de sa vie hayotini 

xavf ostiga qoldirib ozodlikka erishmoq. 

acheteur,  euse

  n  1.  xaridor,  sotib  oluvchi;  2.  sotib  oluvchi,  xaridchi 

(savdo do‘konlari, tayyorlov idoralari uchun). 

achevé, ée

 adj 1. tugallangan, tamom bo‘lgan; 2. mukammal. 

achever

  I.  vt  1.  tugatmoq,  tamomlamoq;  2.  halok  qilmoq,  o‘ldirmoq; achever  un  blessé  yaradorni  o‘ldirmoq;  3.  dilini  vayron,  siyoh  qilmoq, 

tamom qilmoq, xarob qilmoq, o‘ldirmoq; ce dernier  malheur l’a  achevé  bu 

keyingi  baxtsizlik  uni  adoyi  tamom  qildi;  II.  s’achever  vpr  tamom  bo‘lmoq, 

tugamoq, tugallanmoq. 

achèvement

 nm tugatish, tamomlash, oxirigacha bajarish, yetqazish. 

achoppement

 nm to‘siq,  to‘sqinlik; pierre d’achoppement qiyin masala; 

qiyinchilik, to‘sqinlik, xalaqit. 

achopper


 vi biror to‘siqqa qoqilmoq, qoqilib ketmoq; duch kelmoq, duchor 

bo‘lmoq; achopper à un problème biron muammoga duch kelmoq. 

acide

  I.  adj  1.  achchiq,  qimizak;  2.  fig  zaharli,  istehzoli,  achchiq;  II.  nm  kislota; acide sulfurique sulfat kislota. 

acidifier

  vt  oksidlamoq,  kislotaga  aylantirmoq,  nordonlashtirmoq;  kislota 

bilan ishlov bermoq. 

acidité

  nf  1.  kislota,  nordon  ta’m;  2.  kislota  miqdori,  kislotalilik;  3.  fig achchiqlik (gap, so‘z, kinoya). 

acidulé, ée

 adj nordon. 

acier


  nm  1.  po‘lat;  en  acier,  d’acier  po‘lat,  po‘latdan  tayyorlangan;  un 

couteau  en  acier  po‘latdan  yasalgan  pichoq;  2.  po‘latdek  qattiq;  des 

muscles d’acier po‘latdek mustahkam mushaklar. 

aciérie


 nf 1. po‘ lat erituvchi, quyish zavodi; 2. pl po‘lat quyish sanoati. 

acné


 nf husnbuzar. 

acolyte


 nm péj dum; malay, yugurdak; sherik, yordamchi. 

acompte


  nm  avans,  bo‘nak,  bay  puli  (to‘lanishi  kerak  bo‘ lgan  pulning 

oldindan to‘langan bir qismi). 

aconit

 nm akonit, parpi (dorivor o‘simlik). acoquiner

 

(s’)  vpr  péj  topishmoq,  og‘ iz-burun  o‘pishmoq;  til  biriktirmoq, 

gapni  bir  yerga  qo‘ymoq,  kelishmoq;  il  s’est  acoquiné  avec  un  individu 

peu recommandable u bir shubhali kishi bilan topishib oldi. 

à-côté


  nm  1.  qo‘shimcha  sharoit,  tomon,  vaziyat;  c’est  n’est  qu’un  à-

côté  de  la  question  masalaning  qo‘shimcha  tomoni;  2.  pl  qo‘shimcha 

daromad,  kirim;  il  gagne  tant,  sans  compter  les  à-côtés  qo‘shimcha 

daromadini hisoblamasa ham u shunchalik ko‘p maosh olmoqda. 

à-coup

  nm  harakatning  notekisligi;  notekis  ishlash  uzilish,  to‘xtash, to‘xtab-to‘xtab qolish (mexanizm); il y a des à-coups dans le  moteur motor 

to‘xtab-to‘xtab  ishlayapti;  loc  adv  par  à-coups  to‘xtab-to‘xtab,  notekis; 

travailler par à-coups notekis ishlamoq (motor va shu kabi mexanizmlar). 

acoustique

  I.  adj  1.  eshitishga  oid,  eshitish  uchun  xizmat  qiladigan, 

eshitish;  anat  nerf  acoustique  eshitish  nervi;  2.  akustikaga  oid,  akustik, 

akustika;  les  phénomènes  acoustiques  akustik  hodisalar;  II.  nf  akustika 

(fizikaning  tovush  haqidagi  bo‘limi;  binoning  hamma  yerida  tovushning 

eshitilish-eshitilmaslik xususiyati). 

acquéreur

  nm  xaridor,  sotib  oluvchi;  ce  tableau  n’a  pas  trouvé 

acquéreur bu suratga xaridor topilmadi. 

acquérir

  I.  vt  1.  biror  mulk,  buyum  egasi  bo‘lmoq  (sotib  olish,  meros 

orqali);  2.  egallamoq,  orttirmoq,  qozonmoq;  acquérir  des  connaissances 

ilm  egallamoq;  acquérir  de  la  gloire  shuhrat  qozonmoq;  acquérir  une 

expérience  tajriba  orttirmoq,  tajribali  bo‘lmoq;  II.  s’acquérir  vpr  orttirmoq, 

topmoq,  o‘ziga  qaratmoq,  qozonmoq;  s’acquérir  de  solides  amitiés  sodiq 

do‘stlar  orttirmoq;  s’acquérir  les  bonnes  grâces  de  qqn  biror  kimsaning 

ixlosini qozonmoq. 

acquêts

 nm pl mol-mulk (er-xotin birga ishlab topgan mol-mulk). acquiescement

 nm rozilik, rizolik, ruxsat. 

acquiescer

  vt  1.  rozi  bo‘lmoq,  rizolik  bermoq,  ruxsat  bermoq;  il 

acquiesça d’un signe de tête bosh qimirlatib rozilik berdi, roziligini bildiradi; 

2. ko‘nmoq, moyillik bildirmoq; j’acquiesce à vos conditions shartlaringizga 

ko‘naman. 

acquis,  ise

  adj  1.  erishilgan,  orttirilgan;  qozonilgan;  le  savoir  acquis 

orttirilgan  bilim;  l’expérience  acquise  orttirilgan  tajriba;  2.  (à  qqn)  qo‘lga 

kiritilgan,  erishilgan; le droit acquis erishilgan qo‘lga kiritilgan huquq; 3.  tan 

olingan e’ tirof etilgan; le fait acquis  tan olingan, e’ tirof etilgan  fakt;  4. sodiq, 

tarafdor; je vous suis tout acquis men sizga juda sodiqman. 

acquisition

  nf  1.  ega  bo‘lish,  sotib  olish;  faire  l’acquisition  d’une 

automobile  avtomobilga  ega  bo‘lmoq,  avtomobil  sotib  olmoq;  2.  xarid 

qilingan narsa. 

acquit


  nm  1.  tilxat;  kvitansiya;  2  fig  par  acquit  de  conscience  vijdon 

sofligi, sof bo‘lishi uchun, har ehtimolga qarshi. 

acquittement

  nm  1.  to‘ lov;  acquittement  d’une  dette  qarzni  to‘lov;  2. 

oqlash, aybsiz deb topish. 

acquitter

 I. vt 1. qarzini to‘lamoq; acquitter ses impôts soliq to‘lamoq; 2. 

to‘lov  to‘laganlik  haqida  imzo  qo‘ymoq;  3.  aybsiz  deb  topmoq,  oqlamoq; 

acquitter un accusé aybdor, gunohkorni oqlamoq; II. s’acquitter (de) vpr 1. 

to‘lamoq,  uzmoq;  s’acquitter  de  ses  dettes  qarzini  to‘lamoq;  2.  bajarmoq, 

ijro etmoq, ado etmoq; s’acquitter d’une mission topshiriqni bajarmoq. 

âcre


  adj  o‘tkir,  achchiq,  achishtiradigan;  taxir,  nordon  (hid  va  ta’m); 

l’odeur âcre de la fumée tutunning achchiq hidi. 

âcreté

  nf  1.  achchiqlik,  o‘tkirlik;  taxirlik,  nordonlik,  achimsiqlik;  2.  fig achchiqlik, g‘azablanganlik, achchiqlanganlik (gap, so‘z, kinoya). 

acrimonie

  nf  achchiqlik,  zaharxandalik;  avec  acrimonie  g‘azablanib, 

g‘azab bilan, qahr-g‘azabini, zahrini sochib. 

acrobate

  nm  1.  akrobat  (murakkab  mashqlarni  bajaruvchi  gimnastikachi 

yoki  sirk  artisti);  2.  péj  olg‘ir,  uddaburo,  yulduzni  benarvon  uradigan;  3.  o‘z 

ishiga mohir, usta odam. 

acrobatie

  nf  1.  akrobatika  (akrobatlar  bajaradigan  murakkab  gimnastika 

mashqlari); 2. fig epchillik, gapdastlik, chaqqonlik olg‘irlik, uddaburolik. 

acrobatique

  adj  akrobatik,  akrobatika;  exercice  acrobatique  akrobatik 

mashqlar. 

acropole

  nf  akropol  (qadimgi  yunon  shaharlarining  odatda  tepalikda 

joylashgan va mustahkamlangan markaz qismi); qasr, qal’a, shahriston. 

acrostiche

  nm  muvashshah  (satrlarining  birinchi  harflaridan  biror  so‘z, 

ibora yoki ism hosil bo‘ladigan she’r). 

acte

1

 nm 1. akt, biror ayrim harakat, ish, voqea, hodisa; acte de bravoure dadil harakat, jasorat; 2. faire acte de namoyon qilmoq, ko‘rsatmoq, harakat 

qilmoq; faire acte d’autorité huquqidan foydalanmoq; dadil harakat qilmoq. 

acte

2

  nm  1.  akt,  rasmiy  hujjat;  acte  de  naissance  tug‘ilganlik  haqida guvohnoma; 2. pl bayonnomalar to‘plami. 

acte


3

  nm  1.  th  parda;  une  pièce  en  trois  actes  uch  pardali  pyesa;  2. 

og‘ir,  jiddiy,  fojeali davrning  bir  bo‘lagi,  qismi; le dernier acte de  la guerre 

urushning hal qiluvchi davri. 

acteur,  trice

  n  1.  aktyor,  teatr  artisti;  2.  bosh  qahramon,  asosiy  ishtirok 

etuvchi;  les  acteurs  et  les  témoins  de  ce  drame  bu  fojeaning  asosiy 

ishtirokchilari va guvohlari. 

actif

1

,  ive  1  adj  1.  aktiv,  faoliyatli,  faol,  serharakat,  g‘ayratli,  ishchan, 

harakatchan;  un  homme  actif  faol  harakatchan  kishi;  un  collaborateur 

actif  faol xodim, xizmatchi; la population active  faol aholi,  aholining ishga 

yaroqli qismi;  2. aktiv, kuchli  ta’sir qiluvchi; un remède actif  ta’sirchan dori; ACTIF

 

ADDITIONNER 

 

 16 

3.  harakatdagi,  ishlab  turgan;  rivojlanadigan,  zo‘rayadigan;  4.  gram  la  voix 

active aniqlik nisbati; un verbe actif aniqlik nisbatidagi fe’l. 

actif


2

  nm  1.  aktiv  (balansning  kirim,  daromad  va  moddiy  boyliklar 

yoziladigan  qismi);  2.  fig  yutuq,  muvaffaqiyat;  avoir  à  son  actif  hisobida 

bo‘lmoq. 

actinie

 nf aktiniya (dengiz jonivori). action

1

 nf 1. xatti-harakat; ish; muomala, qiliq; une bonne  action yaxshi xatti-harakat;  une  action  d’éclat  jasorat;  mardlik;  vos  actions  sont 

irréfléchies  siz  tutgan  ish  o‘ylanmagan  (noto‘g‘ri);  2.  ta’sir,  ta’sir  etish, 

ko‘rsatish; l’action des vents sur le climat shamolning ob-havoga  ta’siri; 3. 

harakat,  faoliyat,  ish;  kurash;  il  est  temps  de  passer  à  l’action  harakat 

qilish  vaqti  yetdi,  amalga  oshirish  payti  keldi;  l’action  clandestine  yashirin 

ish,  faoliyat;  l’action  culturelle  madaniy-oqartuv  ishlari;  l’action 

revendicative  talablarni qondirish uchun kurash; l’action ouvrière  ishchilar 

harakati;  programme  d’action  harakat  dasturi;  4.  voqea,  hodisa  (adabiy 

asarlarda);  l’action  de  cette  pièce  se  passe  en  France  bu  pyesadagi 

voqealar  Fransiyada  bo‘lib  o‘tadi;  5.  parda  (dramatik  asarlarda);  6.  mil  jang 

operatsiyasi,  jang; une action offensive hujum harakati,  hujum; une action 

défensive mudofaa; 7.  dr da’vo;  ish; obtenir une  action  en révision da’vo 

qilib ishni qayta ko‘rishga erishmoq. 

action


2

  nf  fin  aksiya,  pay  puli  barobariga  beriladigan  va  aksiyadorlar 

jamiyati  ishida  qatnashish,  uning  daromadidan  hissa  olish  huquqini 

beradigan  qimmatbaho  qog‘oz;  acheter  des  actions  aksiyalar  sotib  olish; 

société par actions aksiyadorlik, hissadorlik jamiyati. 

actionnaire

 nm aksiyador, hissador. 

actionnement

  nm  harakatga  keltirish,  ishga  tushirish;  actionnement  à 

distance  d’une  machine  biror  mashinani  uzoqdan  turib  ishga  tushirish, 

ishlatib yuborish. 

actionner

 vt 1. harakatga keltirmoq, harakatlantirmoq,  ishlatib yubormoq, 

ishga  solmoq  (mashina  va  mexanizmlar);  2.  dr  da’vo  qilmoq,  sud  ishi 

qo‘zg‘atmoq. 

activement

 adv aktiv ravishda, faol; g‘ayrat bilan, jonbozlik ko‘rsatib. 

activer


  I.  vt  1.  jonlantirmoq,  faollashtirmoq;  activer  le  feu  o‘ tni 

jonlantirmoq,  kuchaytirmoq;  2.  tezlatmoq,  kuchaytirmoq  aktivlashtirmoq; 

activer  le  mouvement  harakatni  tezlatmoq;  activer  les  préparatifs 

tayyorgarlikni  kuchaytirmoq;  II.  s’activer  vpr  shoshmoq,  shoshilmoq, 

oshiqmoq; yugirib yelmoq, kuymanmoq; elle s’active à préparer le repas u 

ovqat tayyorlashga oshiqardi. 

activisme

  nm  ekstremizm  (siyosatda:  keskin  chora-tadbirlar  ko‘rishga 

tarafdorlik). 

activiste

 I. n 1.  ekstrem ist, ekstremizm  tarafdori;  2.  faol, aktiv jamoatchi; 

biror  tashkilotning  aktiv,  faol  a’zosi;  II.  adj  ekstremistik,  ekstremizmga  va 

ekstremistga oid. 

activité


 nf 1. faoliyat, ish, harakat,  faollik, aktivlik;  jo‘shqinlik, g‘ayrat; une 

activité  physique,  intellectuelle  jismoniy,  aqliy  faoliyat,  ish;  les  activités Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling