Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet40/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   238

o‘zaro kelishish. 

concessionnaire 

I. adj vakolatli; II. nm vakolatchi, vakolat egasi. 

concevable 

adj  mumkin  bo‘lgan,  bo‘lishi  ehtimol  tutilgan,  aqlga  to‘g‘ri 

keladigan,  sig‘adigan,  anglab,  tushunib,  fahmlab,  payqab  bo‘ ladigan, 

tushuniladigan. 

concevoir

1

  vt  1.  tushunmoq,  anglamoq,  fahmlamoq,  payqamoq;  je  ne conçois pas vos intentions men maqsadingizga  tushuna olmayotibman; 2. 

o‘ylamoq,  niyat,  ahd, qasd  qilmoq, chog‘lamoq, jazm qilmoq; concevoir un 

dessein;  concevoir  l’espoir  umid  qilmoq;  3.  bayon,  hikoya  qilmoq,  ifoda 

etmoq, aytib bermoq; concevoir en termes précis aniq bayon qilmoq. 

concevoir

2

 vt  homilador  bo‘lmoq,  urug‘lamoq,  qochirmoq,  homilador, 

bo‘g‘oz qilmoq. 

concierge 

n darvoza, eshik qorovuli, darvozabon. 

concile 

nm cherkov kengashi. 

concilibule 

nm shivirlashish, pichirlashish. 

conciliant, ante 

adj murosasozlik, murosali. 

conciliateur,  trice 

I.  n  1.  vositachi,  o‘rtada  turuvchi,  bitishtiruvchi, 

yarashtiruvchi,  murosa  keltiruvchi;  le  rôle  de  conciliateur  yarashtiruvchilik 

vazifasi, ro‘li, dallolchilik, vositachilik; 2. kelishuvchi, murosasoz, murosachi; 

II. adj kelishuvchilikka, murosasozlikka oid, kelishuvchan, yarashuvchan. 

conciliation 

nf  1.  yarashtirish,  kelishtirish,  murosaga  keltirish,  kelishish, 

yarashish,  sulh,  yarash,  bitim,  murosa,  ishlarni  yo‘lga  solish,  rozilik;  2. 

ahdnoma, ikki tomon kelishuvi. 

concilier 

I.  vt  1.  moslashtirmoq,  muvofiqlashtirmoq,  kelishtirmoq, 

yarashtirmoq, ko‘ndirmoq, murosaga keltirmoq; 2. birga qo‘shmoq, birga olib 

bormoq,  ikki  vazifada  ishlamoq;  3.  ega  bo‘lmoq,  egallamoq,  sazovor 

bo‘lmoq, qo‘ lga kiritmoq;  cela lui a  concilié  l’estime du peuple  bu  bilan u 

xalq hurmatiga sazovor bo‘ldi; II. se concilier vpr qozonmoq, erishmoq. 

concis, ise 

adj qisqa, lo‘nda, aniq, ixcham. 

concision 

nf qisqalik, lo‘ndalik, aniqlik, ixchamlik. 

concitoyen, enne 

n vatandosh, hamyurt. 

conclave 

nm kardinallar kengashi (papa saylash uchun). 

concluant,  ante 

adj  ishonchli,  ishonarli,  asosli,  puxta,  aniq,  qat’ iy,  dalil 

bo‘la oladigan; argument concluant ishonchli dalil. 

conclure 

vt  1.  xulosa  qilmoq,  yakun  yasamoq,  xulosaga  kelmoq, 

xotimalanmoq,  tugamoq,  tamom  bo‘lmoq,  amalga  oshirmoq,  yuzaga, 

ro‘yobga chiqarmoq, bajarmoq, qilmoq,  tuzmoq; conclure la paix sulh, bitim 

tuzmoq;  conclure  un  armistice  bitim,  shartnoma  tuzmoq;  conclure  une 

affaire  ishni  tugatmoq,  tamomlamoq,  qilmoq;  2.  xulosa  qilmoq;  3.  vi  fikrini 

aytmoq, bildirmoq, bayon qilmoq. 

conclusion 

nf  1.  xulosa,  natija,  xotima,  yakun,  intiho,  tamomlash, 

tugatish;  2.  tuzish,  kelishish;  3.  qoralovchi  qarori,  xulosasi;  4.  pl  tomonlar 

talablari (sudda). 

concocter 

vt tayyorlamoq (nutq), pishirmoq (ovqat). 

concombre 

nm bodiring. 

concomitant, ante 

adj birga sodir bo‘ladigan, birga yuz beradigan. 

concordance 

nf 1. moslik, muvofiqlik, munosiblik,  loyiqlik,  uyg‘unlik,  bir-

biriga  to‘g‘rilik, o‘xshashlik;  2. concordance des temps gram zamonlarning 

moslashuvi. 

concordant,  ante 

adj  mos,  muvofiq,  munosib,  loyiq,  to‘g‘ri  keladigan, 

javob beradigan, tegishli, yonma-yon, uyg‘un. 

concordat 

nm 1. bitim, kelishuv, ahdnoma; 2. keyinga  qoldirish, keyinga 

surish,  kechiktirish,  muhlat  berish,  muhlatni  cho‘zish,  muddatini  uzaytirish 

(qarz  bergan  va  qarz  olgan  tomonlar  o‘rtasida,  qarzni  vaqtida  to‘lanmagan 

taqdirda tuziladigan o‘zaro kelishuv). 

concorde 

nf bitim, kelishuv, ittifoqlik, inoqlik, totuvlik, hamjihatlik, murosa; 

vivre dans la concorde inoq yashamoq. 

concorder 

vi moslashmoq, muvofiqlashmoq, mos, to‘g‘ri kelmoq. 

concourir 

vi  ko‘maklashmoq,  yordamlashmoq,  imkon  tug‘dirmoq, 

osonlashtirmoq;  concourir  au  succès  muvaffaqiyatga  ko‘maklashmoq;  2. 

uchrashmoq, mos, to‘g‘ri kelmoq; 3. raqobatlashmoq. 

concours 

nm 1. yordam, ko‘mak, madad, dalda,  qo‘llab-qo‘ltiqlash;  avec 

votre concours sizning yordamingizda; avec le concours de ko‘magida; 2. 

bellashuv, musobaqa, ko‘rik, tanlov; hors concours tanlovdan tashqari. 

concret,  ète 

I.  adj  aniq,  ravshan,  lo‘nda,  muayyan;  nombre  concret 

aniq, muayyan sonlar; II. nm aniqlik, borliq. 

concrètement 

adv 1. aniq, ravshan, lo‘nda, muayyan; 2. amalda. 

concrétion 

nf jismlarning bir jismdagi qotishmasi;  concrétion saline  tuz 

yig‘ilishi;  concrétions  biliaires  jigardagi  tosh;  2.  fig  aniq  ro‘yobga  chiqish, 

mavjudlik. 

concrétiser 

I.  vt  aniqlamoq,  oydinlashtirmoq,  ravshanlashtirmoq,  aniqlik 

kiritmoq;  II.  se  concrétiser  vpr  aniqlashmoq,  oydinlashmoq,  amalga 

oshmoq, shakllanmoq. 

concubinage 

nm erkin nikoh. 

concupiscent, ente 

adj suq, his, shahvoniy, shahvatparastlarcha. 

concurremment 

adv birga, birgalikda, bir paytda. 

concurrence 

nf raqobat, bahs, bellashuv, kurash, musobaqa. 

concurrencer 

vt 

raqobatlashmoq, bellashmoq, 

kurashmoq, 

musobaqalashmoq. 

concurrent, ente 

I. adj raqobatchi, bellashuvchi, musobaqalashuvchi;  II. 

n raqib, raqobat qiluvchi, musobaqadosh. 

concurrentiel, 

elle 


adj 

raqobatlashadigan, 

bellashadigan, 

musobaqalashadigan. 

concussion 

nf o‘g‘irlik, pora, pora olish, poraxo‘rlik, yulg‘uchlik. 

condamnable 

adj  ayblanadigan,  tanqidga  loyiq,  qoralanadigan,  jazoga 

hukm qilinadigan. 

condamnation 

nf 1. hukm qilish, kesish,  jazo  berish, hukm; 2. qoralash, 

ayblash. 

condamné,  ée 

I.  n  mahkum,  jazoga  hukm  etilgan  kishi,  mahbus;  II.  adj  

kesilgan,  hukm  qilingan,  jazo  berilgan,  ayblangan;  une  porte  condamnée 

ochilmaydigan eshik. 

condamner 

vt  1.  jazo  bermoq,  kesmoq,  jazoga  hukm  qilmoq; 

condamner à  mort o‘ limga hukm qilmoq; condamner sa porte  hech kimni 

qabul  qilmaslik;  2.  ayblamoq,  qoralamoq,  yomonlamoq,  koyimoq,  tanbeh 

bermoq,  la'natlamoq;  3.  taqiqlamoq;  la  loi  condamne  la  falsification  des 

chèques  qonun  soxta  pul  ishlab  chiqarishni  taqiqlaydi  (soxta  pul  ishlab 

chiqargan qonun bilan jazolanadi). 

condensateur 

nm kondensator (elektr quvvatini yig‘uvchi asbob). 

condensation 

nf  1.  quyuqlashish,  zichlanish,  bir  joyga  yig‘ ilish;  2. 

energiyaning bir joyda to‘planishi. 

condenser 

vt  1.  zichlamoq,  siqmoq,  tig‘izlamoq,  quyuqlashtirmoq, 

jipislashtirmoq; 2. asar mag‘zini olmoq, qisqa bayon qilmoq. 

condenseur 

nm kondensator, siquvchi moslama. 

condescendance 

nf  viqor,  kibr,  kekayish  bilan  qilingan;  marhamat, 

shafqat, xayrixohlik, muruvvat. 

condescendre 

vi viqor va kibr ila marhamat qilmoq, iltifot qilmoq. CONDIMENT

 

CONFORMÉ 

 

 106 

condiment 

nm ziravor. 

condisciple 

nm sinfdosh, birga o‘qigan. 

condition 

nf  1.  ahvol,  holat,  kayfiyat,  unvon,  faxriy  nom,  toifa,  ijtimoiy 

sharoit,  vaziyat;  2.  taqdir,  qismat;  condition  humaine  inson  taqdiri;  3. 

imkoniyat;  condition  physique  jismoniy  imkoniyat;  4.  shart-sharoit,  talab, 

istak;  à des conditions  avantageuses  foydali shartlarda; 5. vous partirez 

en  vacance  à  condition  de  réussir  votre  examen  siz  im tihonni  tapshira 

olsangiz ta‘ tilga ketasiz; à condition que shu shart bilan. 

conditionné,  ée 

adj  1.  talablarga  javob  beradigan,  shartlarga  mos 

keladigan,  shartlashilgan;  2.  ishlov  berilgan,  tayyorlangan;  2.  air 

conditionné tozalangan havo. 

conditionnel, elle 

I. adj shartli, bog‘liq bo‘lgan; II. nm gram shart mayli. 

conditionnellement 

adv shartli ravishda. 

conditionnement 

nm  1.  saralab  qoplamoq  (galla);  2.  techn  havoni 

tozalash. 

condoléances 

nf  pl  hamdardlik,  ta’ziya  bildirish,  ta’ziya;  lettre  de 

condoléances ta’ziyanoma. 

condor 

nm kondor, o‘laksaxo‘r. condottiere 

nm  yollanma  askarlar  boshlig‘i,  kondoter  (Italiyada,  O‘rta 

asrlarda). 

conducteur,  trice 

n  1.  transport  vositalarini  haydovchi,  boshqaruvchi; 

conducteur  de  travaux  ish  boshqaruvchi,  ishboshi;  2.  yo‘l  boshqaruvchi, 

yo‘l boshlovchi; 3. fil conducteur o‘ tkazgich (elektr quvvatini, issiqlikni). 

conduire 

I. vt 1. olib bormoq, yetaklab, boshlab bormoq, kuzatib bormoq; 

2.  boshqarmoq,  yurgizmoq,  haydamoq;  conduire  une  auto  avtomashina 

haydamoq;  3.  yetkazmoq,  olib  borimoq;  4.  boshqarmoq,  ish  yurgizmoq, 

rahbarlik  qilmoq,  boshchilik qilmoq; 5. uzatmoq,  o‘tkazmoq (elektr quvvatini, 

issiqlikni);  II.  se  conduire  vpr  1.  o‘zini  tutmoq;  2.  amal  qilmoq,  tayanmoq, 

o‘zini tutmoq. 

conduit 

nm quvur, suv yo‘li; conduit auditif eshitish, quloq kanali. 

conduite 

nf 1. yurgizish, boshqarish, rahbarlik qilish; 2. axloq, xulq-atvor, 

fe'l-atvor, muomala, yurish-turish; 3. conduite intérieure yopiq kuzovli yengil 

avtomashina;  4.  quvur;  conduite  d'eau  suv  quvuri;  conduite  d'air  mo‘ri, 

havo quvuri; conduite de vapeur bug‘quvuri. 

cône 


nm konus; cône tronqué kesik konus; cône droit to‘g‘ri konus. 

confection 

nf 1. tayyorlash, ishlab chiqarish; 2. kiyim, ust-bosh; magasin 

de confection tayyor kiyimlar do‘koni. 

confectionner 

vt  tayyorlamoq,  ishlab  chiqarmoq,  yasamoq,  tikmoq, 

pishirmoq. 

confédéral, ale 

adj uyushgan, birlashgan, ittifoq. 

confédération 

nf  1.  ittifoq,  birlashma,  uyushma;  Confédération 

Générale  du  Travail  (C.G.T.)  Umum  mehnat  kasaba  uyushmasi;  2. 

birlashgan davlatlar, ittifoqchilar. 

confédéré,  ée 

I.  adj  ittifoq;  puissances  confédérées  buyuk  davlatlar 

ittifoqi; II. n ittifoq a'zosi; 3. nm pl hist konfederasiya, ittifoq qatnashchilari. 

conférence 

nf  1.  anjuman,  yig‘ilish,  kengash,  maslahatlashish,  kengash 

majlisi;  conférence  de  la  Paix  tinchlik  anjumani;  2.  ma'ruza,  suhbat;  faire 

une conférence ma’ruza qilmoq. 

conférencier, ière 

n ma’ruzachi, ma’ruza qiluvchi. 

conférer 

I.  vt  1.  in’om,  hadya,  tortiq  qilmoq,  mukofotlamoq,  siylamoq, 

bermoq,  bag‘ishlamoq;  2.  solishtirmoq,  chog‘ishtirmoq,  solishtirib  qaramoq; 

II. vi maslahatlashmoq, kengashmoq, suhbatlashmoq. 

confesse 

nf tavba, gunohlariga  tavba qilish, iqror bo‘lish,  tan olish, yorilib 

gapirish. 

confesser 

I.  vt  1.  tan  olmoq,  iqror  bo‘lmoq,  bo‘yiniga  olmoq;  confesser 

sa  faute  xatosini  tan  olmoq;  2.  tavba  qilmoq,  yorilib  gapirmoq;  II.  se 

confesser vpr 1. xatolarini tan olmoq; 2. tavba-tazarru qilmoq. 

confesseur 

nm relig tavbani qabul qiluvchi, ruhoniy, ruhoniy ota. 

confession 

nf 1. tavba, gunohlariga tavba qilish; 2. diniy e'tiqod, mazhab, 

din; 3. iqror bo‘lish, tan olish, bo‘yin olish. 

confessionnal 

nm tavba qilib sig‘inadigan joy (Katoliklar cherkovida). 

confessionnel, elle 

adj diniy, cherkovga oid. 

confetti 

nm  konfetti  (bayram,  maskaradlarda  sochiladigan  kichik  qog‘oz 

tangachalar). 

confiance 

nf  ishonch,  ishonish,  e'tiqod;  confiance  réciproque  o‘zaro 

ishonch; confiance en soi o‘ziga ishonish; homme de confiance ishonchli 

odam, vakil. 

confiant, ante 

adj 1. ishonuvchan, inonuvchan; 2. dadil,  qat'iy, mahkam, 

ishonch bilan qilingan, keskin. 

confidence 

nf  1.  ishonch;  solliciter  une  confidence  samiymiylikka 

chaqirmoq;  amener  à  des  confidences  oshkoralikka  chaqirmoq;  2.  sir, 

maxfiylik; en confidence maxfiyona. 

confident, ente 

n ishonchli odam, vakil, sirdosh, do‘st, nadim. 

confidentiel, elle 

adj maxfiy, sirli, xufiya, vakolatli, ishonch bildiruvchi. 

confidentiellement 

adv  maxfiyona,  sirli  ravishda,  xufiyona,  ishonchli 

holda. 

confier 


vt  1.  ishonmoq,  inonmoq,  topshirmoq,  zimmasiga  yuklamoq;  2. 

ishonib bermoq, ishonib topshirmoq, ishonib oshkor qilmoq, aytib bermoq; se 

confier ishonishmoq. 

configuration 

nf tashqi ko‘rinish, qiyofa, surat, shakl. 

confiné,  ée 

adj  yopiq,  berk,  yopilgan,  bekilgan;  air  confiné  dim  havo, 

nafasni qaytaradigan og‘ir havo. 

confinement 

nm  qamalish,  qamoqda  bo‘lish,  qamoq,  hibs,  yolg‘iz 

qamash. 

confiner 

I.  vt  1.  taqalmoq,  chegaradosh  bo‘ lmoq;  2.  qamamoq,  hibsga 

olmoq; II. se confiner vpr uzlat qilmoq, yolg‘izlikni istamoq. 

confins 

nm pl chegara, sarhad, hudud, chekka, had, doira, oxirgi nuqta. 

confire 

vt shakar solib qaynatmoq, shakarga bosmoq, shakarlamoq. 

confirmation 

nf  1.  tasdiq,  dalil,  isbot,  tasdiqlash;  2.  cho‘qintirish 

marosimi. 

confirmer 

I. vt 1. tasdiqlamoq, isbotlamoq,  tasdiq qilmoq; l’expérience a 

confirmé  cette  théorie  bu  nazariya  amalda  tasdiqlandi,  isbotlandi;  2. 

mustahkamlamoq,  ruhlantirmoq;  3.  dindorlar  safiga  qo‘shmoq;  II.  se 

confirmer vpr tasdiqlanmoq, isbotlanmoq. 

confiscation 

nf musodara qilish, tortib olish, mahrum qilish. 

confiserie 

nf 1. shirinliklar savdosi; 2. qandolat mollari. 

confiseur, euse 

n qandolatchi, qandolatpaz. 

confisquer 

vt 1. musodara qilmoq; 2. fam tortib olmoq. 

confit,  ite 

I.  adj  qiyomli;  fruits  confit  qiyomli  meva;  fig  confit  en 

dévotion o‘ ta e’ tiqodli; II. nm yog‘ ida qovurib saqlash. 

confiture 

nf murabbo, qiyom. 

conflagration 

nf ixtilof,  to‘qnashuv,  janjal,  nizo, mojaro,  iztirob,  hayajon, 

ruhiy  larza,  putur,  to‘satdan  yuz  bergan  shiddatli  hodisa,  voqea; 

conflagration mondiale umumjahon yong‘ini, olam alangasi, urush. 

conflit 


nm 1. ixtilof,  to‘qnashuv,  janjal,  nizo, mojaro, urush; conflit  armé 

qurolli  to‘qnashuv;  2.  ziddiyat  conflit  des  intérêts  manfaatlar  to‘qnashuvi, 

zid kelishi. 

confluent 

nm irmoqlarning qo‘shilgan, tutashgan joyi. 

confondant, ante 

adj hayratlanarli, chalkashtiradigan. 

confondre 

I. vt 1. aralashtirmoq, qorishtirmoq,  qo‘shmoq, om ixta qilmoq; 

chalkashtirmoq, 

chigallashtirmoq, 

chalg‘itm oq, 

yanglishtirmoq; 

2. 


hayratlantirmoq, 

hayron 


qoldirmoq, 

ajablantirmoq, 

parokandalikka, 

sarosimaga  solmoq,  II.  se  confondre  vpr  1.  aralashmoq,  qorishmoq, 

qo‘shilmoq;  chalkashmoq;  se  confondre  en  excuses  hadeb  kechirim 

so‘rayvermoq. 

conformation 

nf  tuzilish,  gavda,  qad-qomat  tuzilishi,  bichim,  jussa, 

sumbat,  tana  a’zolarining  joylashishi;  vice  de  conformation  jismoniy 

nuqson, majruhlik, mayiblik. 

conforme 

adj 1. bir xil,  baravar,  teng, birdek,  o‘xshash,  bir xildagi; math 

o‘xshash,  teng;  pour  copie  conforme  asliga  o‘xshash,  teng,  mos;  2.  (à 

qqch)  mos,  muvofiq,  munosib,  loyiq,  to‘g‘ri  keladigan,  javob  beradigan, 

tegishli,  moslashtirilgan,  muvofiqlashtirilgan,  kelishilgan;  conforme  à  la  loi 

qonuniy; conforme à la raison? oqilona, mantiqan, bama’ni, ma’qul. 

conformé,  ée 

adj  biror  tarzda  tuzilgan,  qomatli,  mutanosib,  joylashgan; 

bien conformé qaddi-qomati kelishgan. 


CONFORMÉMENT

 

CONJONCTIF 

 

 107 

conformément 

adv (à) -ga yarasha, muvofiq, qarab, binoan, ko‘ra. 

conformer 

I.  vt  (qqch  à  qqch)  moslashtirmoq,  muvofiqlashtirmoq,  -ga 

qarab,  mos,  muvofiq,  ko‘ra  ish  tutmoq;  II.  se  conformer  vpr  moslashmoq, 

muvofiqlashmoq; se conformer aux règle qoidalarga rioya qilmoq. 

conformisme 

nm  1.  moslashuvchilik,  zamonasozlik,  munofiqlik, 

ikkiyuzlamachilik,  kelishuvchilik,  murosachilik,  murosasozlik;  2.  qotib 

qolganlik,  to‘mtoqlik,  qoloqlik,  mutassiblik,  jaholat,  tor  manfaatparastlik, 

quruq rasmiyatchilik,  to‘rachilik, rasmiyatbozlik; 3.  eskilikni yoqlash, eskilikka 

yopioshib olish, yangilikka dushmanlik. 

conformiste 

n  1.  murosachi,  kelishuvchi,  moslashuvchi,  zamonasoz, 

munofiqlik, ikkiyuzlamachlik bilan sharoitga moslashuvchi; 2. eskilik tarafdori, 

mutaassib. 

conformité 

nf  moslik,  muvofiqlik,  munosiblik,  loyiqlik,  to‘g‘ri,  mos  kelish; 

en  pleine  conformité  to‘liq  muvofiq  ravishda;  en  conformité  de  -ga 

yarasha, muvofiq, binoan, ko‘ra. 

confort 


nm  1.  qulaylik,  shinam lik,  o‘ng‘aylik,  saranjom-sarishtalik; 

appartement  avec  tout  le  confort  moderne  hamma  qulaylikka  ega  uy; 

confort  moral  osoyishtalik,  xotirjamlik,  aqliy  hafsalasizlik;  2.  vx  yordam, 

ko‘mak,  madad;  apporter  quelque  confort  bir  oz  yordam  qilmoq, 

ko‘rsatmoq. 

confortable 

adj har jihatdan qulay, shinam, badastir, soz, yaxshi, o‘ng‘ay, 

ma’qul, saranjom-sarishta. 

confortablement 

adv  o‘ng‘ay,  qulay,  yaxshilab,  shinam;  être 

confortablement installé qulay, o‘ng‘ay joylashib olmoq. 

conforter 

vt  yoqlamoq,  quvvatlamoq,  yon  bosmoq,  suyamoq, 

mustahkamlamoq. 

confraternel, elle 

adj birodarona, do‘stona, qardoshlarcha, qardoshlik. 

confrère 

nm  o‘rtoq,  oshna,  jo‘ra,  og‘ayni,  sherik,  hamkasb,  kasbdosh, 

hamkor. 

confrontation 

nf  1.  yuzlashtirish,  yuzma-yuz  qilish;  2.  solishtirish, 

solishtirib  o‘qish,  solishtirib  ko‘rish,  qiyoslash,  chag‘ ishtirish,  taqqoslab 

ko‘rish. 

confronter 

vt  1.  yuzlashtirmoq,  yuzma-yuz  qilmoq;  2.  solishtirmoq, 

solishtirib, taqqoslab ko‘rmoq, qiyoslamoq, chag‘ishtirmoq. 

confus, use 

adj 1. noaniq,  tushunib bo‘lmaydigan, mujmal, qorong‘i, aniq 

ko‘rinmaydigan,  xira,  g‘ira-shira,  tumanli,  mavhum,  sal-pal  bilinadigan; 

souvenir  confus  noaniq  xotira,  yodgorlik,  es-es  bilish,  g‘ira-shira  eslash; 

bruit confus anglab bo‘lmaydigan g‘ovur-g‘uvur; 2. chalkash, chigal, chatoq, 

tushunib  bo‘lmaydigan,  tartibsiz,  palapartish,  betartib,  chalkash-chulkash, 

poyma-poy;  3.  uyatga  qolgan,  xijil,  o‘sal,  izza  bo‘lgan,  xijolatda  qolgan, 

uyalgan;  rendre  confus  uyaltirmoq;  demeurer  confus  xijolat  bo‘lmoq, 

esankiramoq; être confus de uyalib qolmoq. 

confusément 

adv  1.  noaniq,  tushunib,  anglab  bo‘lmaydigan,  mujmal, 

xira, tumanli, mavhum; 2. betartib, tartibsiz, chalkash, pala-partish. 

confusion 

nf 1. ravshan emaslik, noaniqlik, xiralik, qorong‘ulik, chigallik, 

chalkashlik, chatoqlik, aralashtirish;  confusion de noms, de dates  nomini, 

sanalarni  chalkashtirib  yuborish;  confusion  des  idées  fikrlarni  aralashtirib 

yuborish; 2. shoshib, hovliqib qolish, sarosima, parokandalik, tartibsizlik, to‘s-

to‘polon, betartiblik,  g‘ulg‘ula,  janjal-suron, nifoq,  nizo, isyon, g‘alayon,  fitna, 

notinchlik; la confusion se mit dans les rangs ennemis dushmanlar safida 

parokandalik  yuz  berdi;  3.  xijolat  bo‘lish,  uyalib  qolish,  xijolat,  sarosimaga 

tushish,  dovdirash,  o‘ng‘aysizlik,  noqulay  ahvol;  je  le  dis  à  ma  confusion 

uyalganimdan buni aytayotibman. 

congé 

nm  1.  qo‘yib  yuborish,  ishdan  bo‘sh  payt;  congé  payé  ish  haqi saqlangan ishdan bo‘sh payt, otpusk; congé de convalescence betoblikdan 

keyingi  ishdan  bo‘sh  payt; accorder un congé de  maladie betobligi  tufayli 

ishdan  bo‘shatmoq;  prendre  un  congé  ishdan  bo‘shamoq;  2.  ishdan 

bo‘shash,  ozod  etish,  ruxsat  etish;  iste’ fo  berish,  ishdan  bo‘shab  ketish; 

congé  d’ancienneté  mil  yoshi  o‘ tib  qolganligi  sababli  harbiy  xizmatdan 

bo‘shatilish;  prendre  son  congé  iste’foga  chiqmoq;  donner  congé  à  uy 

berishdan  bosh  tortmoq,  bo‘shatmoq;  demander  son  congé  hisob-kitob 

talab  qilmoq  (xizmatkorning);  3.  dam  olish  kuni;  il  a  congé  aujourd’hui 

uning bugun dam olish kuni; 4. vx ketishga ruxsat, noma; prendre congé de 

xayrlashmoq,  ruxsat  so‘ramoq,  xayr-xo‘sh  qilmoq;  5.  kemaning  portdan 

chiqishiga ruxsat, noma; 6. archit qarash, charxlash, yo‘nish, yasash. 

congédiement 

nm  ishdan  bo‘shash,  bo‘shatilish,  ishdan  olish,  harbiy  

xizmatdan ozod qilish, harbiy xizmatdan javob, ruxsat berish. 

congédier 

vt 1. bo‘shatmoq, ozod qilmoq, haydamoq, chiqarmoq, otpusk 

bermoq,  iste’ fo  bermoq;  2. qo‘yib yubormoq, ketishga ruxsat, javob bermoq, 

jo‘natmoq;  fam  dumini  tugmoq,  kovushini  to‘g‘rilab  qo‘ymoq,  jo‘natib 

qutulmoq. 

congélateur 

nm muzlatgich, muzxona, muzlatuvchi qurilma. 

congélation 

nf 1. to‘xtatib qo‘yish (to‘lovlarni); 2. muzlatib qo‘yish. 

congeler 

vt 1. to‘xtatib qo‘ymoq (ish haqini, kreditni); viandes congelées 

muzlagan  go‘sht;  2.  quyuqlashmoq,  zichlashmoq;  se  congeler  sovuq 

yemoq, sovuq qotm oq, sovuq urmoq. 

congénère 

I.  adj  bir  toifa,  o‘xshash  tur  va  jinsga  oid  hayvon;  II.  nm  pl 

o‘xshashlar, kabilar; lui et ses congénères u va unga o‘xshashlar. 

congénital,  ale 

adj  tabiiy,  tug‘ma,  irsiy,  tug‘ilishdan,  aslida,  zotida 

bo‘lgan, chin, chinakkam, zotida bor. 

congère 


nf qor uyumi, kurtung. 

congestif, ive 

adj 1. qon  quyilishini keltiradigan; 2.  tez  qon quyiladigan, 

qon quyilishiga beriluvchan, o‘zicha yuqtiruvchan, qabul qiluvchan. 

congestion 

nf  1.  méd  qon  quyilishi,  giperemiya;  congestion  cérébrale 

insult  (bosh  miyaga  qon  quyilishi  yoki  miya  tomirlariga  laxta  qon  tiqilishi 

kasalligi);  congestion  pulmonaire  o‘pka  shamollashi;  2.  fig  tiqilish,  to‘xtab 

qolish,  tiqilib  qolish,  tirband,  yig‘in,  to‘da,  yig‘ilish,  to‘planish,  odam  to‘pi, 

olomon. 


congestionner 

I. vt 1. qon quyilmoq, shamollamoq, yallig‘lantirmoq; 2. fig Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling