Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet41/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   238

tiqililib  qolmoq,  yig‘ilib  qolmoq,  to‘da  bo‘lmoq,  to‘smoq,  to‘sib,  bo‘g‘ib 

qo‘ymoq  (ko‘chani),  to‘ldirmoq;  II.  se  congestionner  vpr  yallig‘lanmoq, 

shishmoq, qizarmoq. 

conglomérat 

nm  1.  xilma-xil  narsalarning  tartibsiz  tasodifiy  yig‘indisi, 

qorishmasi;  2.  tosh,  qum,  shag‘al,  ohak,  loy  jinslarining  aralashmasi, 

birikmasi, to‘dasi. 

conglomérer 

vt yig‘moq, to‘plamoq, to‘dalamoq. 

congolais, aise 

I. adj kongolik, kongodagi; II. n kongolik, kongo aholisi. 

congratulation 

nf tabrik, qutlov, muborakbod. 

congratuler 

I.  vt  tabriklamoq,  qutlamoq,  muborakbod  qilmoq;  II.  se 

congratuler vpr bir-birini tabriklamoq. 

congre 

nm dengiz ilonbalig‘i. congrégation 

nf dindorlar, ruhoniylar yig‘ ini, majlisi. 

congrès 

nm 1. qurultoy, kengash; congrès mondial des partisans de la 

paix  tinchlik  tarafdorlarining  butun  jahon  kengashi;  2.  kongres,  qonun 

chiqaruvchi organ. 

congressiste 

n  1.  kengash  qatnashchisi,  a’zosi;  2.  kongres  a’zosi, 

deputat (Amerikada). 

congru, ue 

adj portion congrue zo‘rg‘a hayot kechirishga yetarli bo‘lgan 

mablag‘; réduire à la portion congrue ochlikdan saqlamoq. 

conifère 

I.  adj  ignabargli  daraxtlar  sirasiga  oid;  II.  nm  pl  ignabargli 

daraxtlar. 

conique 


I. adj konussimon; II. nf konussimon kesishish. 

conjectural,  ale 

adj  taxminiy,  shubhali,  faraz,  gumon  qilingan, 

chamalangan, folbinlik, faraz. 

conjecture 

nf  gumon,  faraz,  taxmin,  fikr;  se  livrer  à  des  conjectures 

gumon,  faraz,  taxmin  qilmoq,  o‘ylamoq;  se  perdre  en  conjectures  taxmin, 

chama qilmoq. 

conjecturer 

vt  payqamoq,  fahm lamoq,  mo‘ljallamoq,  taxmin  qilmoq, 

fikrlamoq, chamalamoq, faraz qilmoq. 

conjoint, ointe 

I. adj qo‘shilgan, birlashgan, qo‘shma; II. n er, xotin. 

conjointement 

adv  birgalikda,  birlashgan  holda,  qo‘shma  holda, 

hamkorlikda; agir conjointement birlashib harakat qilmoq. 

conjonctif,  ive 

adj  1.  biriktiruvchi,  ulovchi,  bog‘lovchi;  tissu  conjonctif 

biriktiruvchi  to‘qima  (anatomiyada);  cellules  conjonctives  biriktiruvchi 

hujayra; 2. bog‘lovchi; locution conjonctive gram murakkab bog‘lovchi. CONJONCTION

 

CONSCIENT 

 

 108 

conjonction 

nf 1. qo‘shilma, birikma, qo‘shilish,  ulanish; en conjonction 

avec  hamkorlikda,  birgalikda;  2.  gram  bog‘lovchi;  3.  astron  o‘xshashlik, 

moslik, to‘g‘ri kelishlik. 

conjonctive 

nf anat ko‘z jildi, shilliq pardasi. 

conjonctivite 

nf ko‘z jildi, shilliq pardasining yalig‘lanishi, kasallanishi. 

conjoncture 

nf 1. ahvol, vaziyat, sharoit; conjoncture historique  tarixiy 

vaziyat;  conjoncture  politique  hozirgi  siyosiy  sharoit;  2.  zamona  zayli, 

voqealarning  bir-biriga  to‘g‘ri  kelib  qolishi,  hodisa;  holat;  il  s’est  trouvé  en 

fâcheuse conjoncture u ko‘ngilsiz ahvolda qoldi; u mudhish hodisa qurboni 

bo‘ldi. 

conjugaison 

nf  1.  qo‘shilma,  qo‘shilish,  ulanish,  birikish;  2.  gram  

tuslanish. 

conjugal,  ale 

adj  nikohli,  er-xotinlik;  fidélité  conjugale  er-xotin 

vafodorligi. 

conjuguer 

I.  vt  1.  qo‘shmoq,  ulamoq,  mahkamlamoq,  biriktirmoq,  ulab 

qo‘ymoq;  conjuguer  les  efforts  kuchlarni  birlashtirmoq,  birgalikda  harakat 

qilmoq;  2.  gram  tuslamoq;  II.  se  conjuguer  vpr  1.  vieilli  qo‘shilmoq,  bir 

yostiqqa bosh qo‘ymoq; 2. gram tuslanmoq. 

conjuration 

nf 1. fitna,  til  biriktiruvchi, suiqasd; 2. afsun,  jodu, sehr, duo, 

kuf-suf;  3.  pl  qat’iy  talab,  iltijo,  o‘ tinch,  yolvorish,  o‘ tinib,  yolvorib,  xudoning 

zorini qilib so‘rash. 

conjuré,  ée 

I.  adj  1.  makkorona,  fitnachilik;  2.  bartaraf  qilingan,  chorasi 

ko‘rilgan, oldi olingan; II. n fitnachi, til biriktiruvchi, suiqasdchi erkak, ayol. 

conjurer 

vt  1  oldini  olmoq,  oldindan  chorasini  ko‘rmoq,  bartaraf  qilmoq; 

conjurer  la  menace  xavfni  oldini  olmoq,  do‘q,  po‘pisani  bartaraf  qilmoq; 

conjurer  le  danger  xavfning  oldini  olmoq;  2.  o‘ylab  qo‘ymoq,  niyat,  qasd, 

mo‘ljal  qilmoq,  ko‘ngliga  tugmoq,  fitna,  suiqasd  uyushtirmoq;  se  conjurer 

qasam  ichmoq,  fitna  tayyorlamoq,  tuzmoq,  til  biriktirmoq,  kelishmoq,  gapni 

bir yerga qo‘ymoq. 

connaissance 

nf  1.  bilish,  anglab  yetish;  théorie  de  la  connaissance 

bilish  nazariyasi;  2.  bilim,  ilm,  donishlik,  ma’lumot,  xabardorlik,  voqiflik;  pl 

bilim,  ma’lumot;  connaissances  étendues  keng  ma’lumot,  ilm;  en 

connaissance de  cause ishning ko‘zini bilib; porter  à la connaissance de 

xabardor qilmoq, ma’lum qilmoq, bildirmoq; il est venu à  ma connaissance 

menga  ma’lum  bo‘ldi-ki;  prendre  connaissance  bilib  olmoq,  tanimoq, 

bilmoq;  prendre  connaissance  de  qqch  tanishmoq,  ko‘rmoq;  donner 

connaissance  de  tanishtirmoq,  ko‘rsatmoq;  à  ma  connaissance  menga 

ma’lum bo‘lishicha; 3. ong, shuur, anglash, sezgi,  his,  tuyg‘u,  aql, xayol, es, 

yod,  xotira,  zehn,  hush;  perdre  connaissance  xushdan  ketmoq,  behush 

bo‘lib  qolmoq;  reprendre  connaissance  hushiga  kelmoq;  4.  tanishish, 

tanishlik,  oshnachilik,  bilish,  xabardorlik;  faire  connaissance  avec  qqn 

tanishmoq;  être,  se  trouver  en  pays  de  connaissance  tanishlari  orasida 

bo‘lmoq;  il  est  de  ma  connaissance  u  mening  tanishim;  5.  tanish,  oshna; 

de  vieilles  connaissances  eski  oshnalar;  une  de  mes  connaissances 

mening bir tanishim, oshnam. 

connaisseur 

nm  bilimdon,  bilarmon,  bilag‘on,  yaxshi  biladigan,  usta, 

omilkor; connaisseur en musique musiqa bilimdoni. 

connaître 

I.  vt  1.  bilmoq,  xabardor  bo‘lmoq,  tushunmoq,  fahm lamoq;  je 

ne connais qu’une chose,  c’est, je ne  connais que cela men  faqat shuni 

bilaman-ki;  ne  connaître  que  ses  intérêts  faqat  o‘z  maqsadini  ko‘zlamoq; 

ne connaître que  son devoir burch amri bilan  ish  tutm oq; ne  connaître ni 

Dieu ni diable xudoga ham shaytonga ham ishonmaslik; fam ça me connaît 

buni yaxshi bilaman, besh qo‘ldek bilaman, ish egasidan qo‘rqadi, chumchuq 

so‘ysa ham qassob so‘ysin; connaître la bride jilov,  tizginga itoat etmoq (it 

haqida);  2.  bilmoq,  tanimoq,  tanish  bo‘ lmoq;  connaître  de  nom  ismini 

bilmoq;  connaître  de  vue  aftidan  tanimoq;  je  ne  le  connais  ni  d’Eve  ni 

d’Adam men uni butunlay tanimayman; se faire connaître o‘zini tanimoq; 3. 

kechirmoq,  boshdan  o‘ tkazmoq,  ko‘rmoq,  totmoq,  tatib  ko‘rmoq  (muhtojlik); 

II.  vi  (de  qqch)  dr  yetarli  bilimga  ega  bo‘lmoq,  huquq,  vakolatga  ega 

bo‘lmoq; III. se connaître vpr 1. tanish bo‘lmoq; 2. o‘zini bilmoq; connais toi 

toi-même o‘zingni bil; ne plus se connaître o‘zini tanimay qolmoq (jahldan); 

3. (en qqch, à qqch) bilimdon bo‘lmoq,  donishmand bo‘lmoq; il s’y connaît 

u buning qadriga yetadi, u buni yaxshi biladi. 

connecter 

vt 

qo‘shmoq, ulamoq, 

biriktirmoq, 

mahkamlamoq, 

birlashtirmoq, bog‘lamoq. 

connerie 

nf  ahmoqlik,  tentaklik,  aqlsizlik,  bema’nilik,  noma’qulchilik, 

befahmlik, esi pastlik. 

connétable 

nm hist qo‘mondon, lashkarboshi, sarkor. 

connexe 


adj  yaqin,  qo‘shilgan,  bog‘langan,  ulangan,  biriktirilgan, 

birlashtirilgan,  qarindosh-urug‘;  sciences  connexes  o‘zaro  bog‘liq,  yaqin 

fanlar. 

connexion 

nf 1. qo‘shish, birlashtirish,  qo‘shib berish, qo‘shilish, qo‘shib 

olinishi;  bog‘lanish,  aloqa,  tirkash,  ulash,  matashtirish;  connexion 

conductrice  tok  o‘tkazgich  mexanizmi  (asbobi);  boîte  de  connexion 

bog‘lovchi, biriktiruvchi qobiq (elektrda); 2. o‘xshashlik, o‘xshaganlik, yaqinlik, 

bir xillik, o‘zaro, uzviy bog‘liqlik, bog‘lanish, majmui, jami, hammasi, barchasi; 

en connexion avec munosabati bilan, sababli, sababi bilan. 

connivence 

nf 1. birga qatnashish, aralashish, qotishish,  bosh qo‘shish, 

aralashganlik,  qo‘shilganlik,  til  biriktirish,  kelishuv,  kelishish,  gapni  bir  joyga 

qo‘yish;  de  connivence  birga,  birgalikda,  birgalashib,  bir  yoqadan  bosh 

chiqarib,  yakdillik  bilan;  être  de  connivence  avec  qqn  yo‘l  qo‘ymoq,  yo‘l 

qo‘yib  bermoq, bir yoqadan  bosh chisqarmoq;  2.  erkalatib yuborish, nojo‘ya 

harakatlarga yo‘ l berish, erk  berish,  nojo‘ya  ishlarga beparvo qarash, ko‘ra-

bila turib yo‘l qo‘yishlik. 

connu,  ue 

I.  adj  mashhur,  dongdor,  atoqli,  dong‘i  chiqqan,  nom  

chiqargan,  dong  taratgan,  ma’lum,  ravchan,  tanish,  sinashta,  taniqli,  voqif, 

xabardor;  ni  vu  ni  connu  bilmayman  ham,  ko‘rgan  ham  emasman,  tuya 

ko‘rdingmi, yo‘q, yopdi-yopdi tarzida, pinxona, maxfiy; II. nm ma’lum; aller du 

connu à l’inconnu ma’lumdan noma’lumga qarab bormoq. 

conque 

nf 1. chig‘anoq; 2. anat quloq chanog‘ i, suprasi; 3. techn  diffuzor (lavlagi shirasini ajratuvchi apparat, quvurlarning tor joyi). 

conquérant,  ante 

I.  adj  zabt,  istilo  qiladigan,  jahongir,  bosib  oladigan, 

bosqinchilik; air conquérant  g‘olib  qiyofa, ko‘rinish 2.  n bosqinchi, istelochi, 

zobit, jahongir, zabt etgan kishi. 

conquérir 

vt  bosib  olmoq,  zabt,  istelo  qilmoq,  o‘ziga  bo‘ysundirmoq, 

maftun, shaydo qilmoq; conquérir les cœurs oshiqi beqaror qilib qo‘ymoq, 

o‘ziga shaydo qilmoq. 

conquête 

nf  bosib  olish,  zabt,  istelo  etish,  qo‘lga  kiritish,  qozonish, 

erishish,  g‘alaba,  yutuq,  muvaffaqiyat,  qo‘lga  olish,  o‘zgartirish;  air  de 

conquête g‘olib qiyofa; les conquêtes de la  science  fan yutuqlari; faire la 

conquête de zabt etmoq, qozonmoq, erishmoq. 

consacré,  ée 

adj  1.  bag‘ishlangan,  xabardor  qilingan;  2.  odatga 

aylangan,  odatda,  tanilgan,  shuhrat  qozongan,  dong  taratgan,  manzur 

bo‘lgan,  qabul  qilingan,  odat  tusiga  kirgan;  expression  consacrée  qabul 

qilingan ibora; gloire consacrée odatga aylangan dongdorlik, mashhurlik. 

consacrer 

I. vt 1. bag‘ishlamoq, xabardor qilmoq, ma’lum qilmoq; 2. relig 

muqaddaslashtirmoq;  3.  bog‘lab,  mahkamlab,  mustahkamlab  qo‘ymoq; 

consacrer par voie législative qonunlashtirmoq; II. se consacrer vpr o‘zini 

bag‘ishlamoq. 

consanguin,  ine 

adj  ota  tomondan  qondosh,  qardosh,  qon-qarindosh; 

mariage consanguin qarindoshlar nikohi. 

consciemment 

adv ongli ravishda, bilib turib. 

conscience 

nf  1.  vijdon,  insof,  diyonat;  il  a  la  conscience  nette  uning 

vijdoni  pok;  avoir  la  conscience  élastique  ikkiyuzlamachilik,  munofiqlik 

qilmoq,  bilib  turib yolg‘on gapirmoq;  en conscience, en toute  conscience, 

en  bonne  conscience  loc  adv  vijdonan,  vijdon  amri  bilan;  par  acquit  de 

conscience  vijdonini  poklamoq  uchun;  2.  ongli  ravishda,  tushunib,  bilib 

ilinganlik,  ong,  onglilik,  shuur,  es  hush,  sezgi,  tuyg‘u,  his;  homme  de 

conscience ongli odam; 3. tushunish, bilish, anglash, his etish, sezish; avoir 

conscience  de  tushunmoq,  anglamoq,  his  qilmoq,  sezmoq;  prendre 

conscience  anglamoq,  tushunib  olmoq,  fahm lamoq,  tan  olmoq,  iqror 

bo‘lmoq. 

consciencieux, euse 

adj vijdonli, sof vijdonli. 

conscient,  ente 

adj  1.  ongli,  aqlli,  tushunadigan;  2.  (de  qqch)  tan 

oladigan, iqror bo‘ladigan, anglashiladigan; conscient de sa responsabilité 

javobgarligini his qiladigan. CONSCRIPTION

 

CONSISTANCE 

 

 109 

conscription 

nf  harbiy  majburiyat,  majburiy  harbiy  xizmat,  harbiy 

xizmatga chaqirilish. 

conscrit 

nm harbiy xizmatga chaqirilgan, yangi harbiy xizmat qilayotgan. 

consécration 

nf  1.  bog‘lanish,  xabardor  qilish;  2.  tan,  bo‘yin  olish; 

consécration législative qonuniylashtirish; 3. yoritish. 

consécutif,  ive 

1.  keyingi,  so‘nggi,  kelgusi,  ketma-ket  sodir  bo‘ladigan, 

qat’iy,  izchil,  mantiqiy;  pendant  cinq  heures  consécutives  besh  soat 

davomida; 2. (à qqch) natijasi bo‘ lgan. 

consécutivement 

adv ketma-ket, doim, to‘xtovsiz. 

conseil 


nm  1.  maslahat,  kengash,  maslahatlashish,  kengashish, 

ko‘rsatma, yo‘llanma, yo‘l-yo‘riq; prendre conseil de qqn maslahatlashmoq; 

suivre  un  conseil  yo‘l-yo‘riqqa  amal  qilmoq;  tu  es  de  mauvais  conseil 

yomon  maslahatchisan;  prov  la  nuit  porte  conseil  kechasi  yotib  o‘yla, 

ertalab  turib  so‘yla;  kechqurun  qo‘yaturib,  ertalab  o‘ylashsak  durustroq  aql 

topilib  qolar;  prov  à  chose  faite  conseil  pris  tushirib  qo‘ygan  narsang 

qo‘ldan  ketdi,  yo‘qoldi  deyaver;  qo‘ldan  chiqdi  ketdi;  2.  idora,  muassasa; 

Conseil  d’Etat  davlat  muassasasi;  conseil  constitutionnel  konstitusion 

mahkama; Conseil des  ministres vazirlar mahkamasi; Conseil Mondial de 

la Paix Butun dunyo tinchlik kengashi; conseil de guerre harbiy kengash; 3. 

majlis,  kengash,  kengashish,  maslahatlashish;  conseil  des  ministres 

vazirlar kengashi; conseil d’administration de fin d’année aksionerlar yillik 

majlisi; conseil de famille oila kengashi; 4. sud; conseil de discipline tartib 

intizom  sudi;  conseil  des  prud’homme  manfaatdor  bo‘lmagan  shaxs 

ishtirokidagi  sud  majlisi  (Fransiyada);  sud  kom issiyasi,  hay’ati;  conseil 

général bosh maslahatchi; conseil de révision mil harbiy xizmatga chaqiruv 

hay’ati, harbiy shikoyat sudi; 5. maslahatchi. 

conseiller

1

 

vt maslahat bermoq. conseiller

2

,  ère n  maslahatchi,  maslahat  beruvchi,  maslahatgo‘y,  aql 

o‘rgatuvchi;  prov  la  faim  est  mauvaise  conseillère  ochlik  yomon 

maslahatchi;  conseiller  des  grâces  oyna;  2.  maslahatchi,  maslahatgo‘y, 

kengash a’zosi; conseiller municipal munisipal kengashi a’zosi. 

consentement 

nm  rozilik,  bitim,  kelishuv  ittifoqlik,  birdamlik, 

kelishilganlik,  murosa,  totuvlik,  muvofiqlik;  consentement  d’un  emprunt 

qarz  berish;  refuser  son  consentement  rozilik  bermaslik;  du 

consentement de tous loc adv hammaning roziligi bilan. 

consentir 

I.  vi  rozi  bo‘lmoq,  rizolik  bermoq,  ko‘nmoq,  unamoq,  xo‘p 

demoq; consentir à qqch nimagadir xo‘p demoq; je consens de le voir uni 

ko‘rishga  roziman;  qui  ne  dit  mot  consent  sukut  –  rizolik  alomati;  II.  vt 

bermoq, havola qilmoq, ijozat bermoq; consentir des  crédits qarz bermoq; 

consentir  un  effort  o‘ziga  zo‘r  bermoq,  kuchanmoq;  consentir  des 

sacrifices  qurbonlikka ko‘nmoq; librement consenti ko‘ngilli, ixtiyoriy; une 

vérité consentie par tous hammaga ma’lum haqiqat. 

conséquence 

nf  1.  oqibat,  natija,  xulosa,  iz,  asar;  funestes 

conséquences  fojiali  oqibatlar; tirer à conséquence  jiddiy xulosalarga  olib 

bormoq;  en conséquence  loc adv munosib holda, mos  holda, yarasha, -ga 

muvofiq;  en  conséquence  de  sababli,  oqibatida;  sans  conséquence 

natijasiz, oqibatsiz, aham iyatsiz, arzimaydigan, shunchaki, ahamiyati yo‘q; 2. 

muhimlik,  aham iyatlilik,  zarurlik,  ahamiyat,  mohiyat,  e’tibor;  affaire  de 

conséquence  muhim  ish;  de  peu  de  conséquence  arzimaydigan, 

ahamiyatsiz, arzimas, juz’iy, ko‘rimsiz, chakana. 

conséquent, ente 

I. adj 1. ketma-ket sodir bo‘ladigan,  izchil, paydar-pay 

keladigan;  conséquent  dans  sa  conduite  qiliqlari  izchil;  2.  mos,  muvofiq, 

tegishli,  kerakli,  loyiq;  par  conséquent  loc  adv  binobarin,  bas,  demak, 

shunday qilib;  3. fam e’tiborli, nufuzli, katta, ulug‘vor, sipo, yirik,  ulkan, ko‘p, 

bisyor, talay, ancha-muncha; II. nm math keyingi miqdor, son, so‘ngi had. 

conservateur, trice 

I. adj 1. eskilikni yoqlovchi, eskilikka yopishib olgan, 

mutaassib;  2.  konservalovchi,  saqlanadigan,  omonat;  II.  nm  saqlovchi, 

asrovchi,  qo‘riqlovchi,  soqchi,  nazoratchi,  tergab  turuvchi,  nozir,  posbon; 

conservateur d’un  musée muzey nazoratchisi; conservateur des eaux et 

forêts bosh o‘rmon qorovuli; 3. polit konservator (partiya). 

conservation 

nf  1.  saqlash,  omonat,  jamg‘arma,  yig‘ilgan  pul,  mablag‘; 

conservation  forestière  o‘rmon  maydoni,  o‘rmonchilik;  2.  saqlash,  ehtiyot 

qilish,  konservalash,  saqlanishlik,  to‘xtatib  qo‘yish;  conservation  du  sol 

yerni,  tuproqni  yemirilishdan  saqlash,  himoya  qilish;  instinct  de 

conservation o‘zini himoya qilish hissi. 

conservatisme 

nm konservatizm, mutaassiblik, eskilikni yoqlash. 

conservatoire 

nm  1.  konservatoriya;  2.  oliy  musiqa  bilimgohi; 

Conservatoire national des  arts et  métiers M illiy san’at va hunar maktabi, 

oliy bilimgohi (Parijda). 

conserve

1

 nf pl 1. konservalar; 2. himoya qiluvchi ko‘zoynak. 

conserve


2

 

nf  de  conserve  loc  adv  bahamjihat,  birgalikda,  birga,  qo‘lni-qo‘lga berib, birlashib; aller de conserve birga bormoq. 

conserver 

I.  vt  1.  saqlamoq,  asramoq,  himoya  qilmoq,  avaylamoq, 

ehtiyot  qilmoq,  esida  tutmoq,  himoya  qilmoq  (tinchlikni);  conserver  sa 

lucidité  (sa  tête)  aqli-hushi  joyida  bo‘lmoq;  bien  conservé  yaxshi 

saqlangan,  qarimagan  odam;  conserver  un  navire  kemani  ko‘zdan 

kechirmaslik;  2.  konserva  qilmoq,  to‘xtatib  qo‘ymoq;  II.  se  conserver  vpr 

sog‘likni saqlamoq. 

considérable 

adj  katta,  ulkan,  yirik,  ko‘p,  bisyor,  talay,  ancha-muncha, 

e’tiborli,  nufuzli,  ulug‘vor,  savlatli,  basavlat,  sipo,  viqorli,  ma’lum,  mashhur, 

dongdor. 

considérablement 

adv sezilarli darajada, ancha, anchagina. 

considérant 

nm  asoslar,  dalillar,  vaj-sabablar,  kirish  qismi,  ta’kidlovchi, 

qayd qiluvchi, tasdiqlovchi qismi (qarorlar). 

considération 

nf 1. muhokama qilish, ko‘rish, ko‘rib,  qarab chiqish; cela 

est  digne  de  considération  buni  ko‘rib  chiqishga  arziydi;  prendre  en 

considération inobat, hisobga olmoq, e’ tiborga olmoq; en considération de 

loc  prép  e’tiborga  olib,  nuqtai  nazardan;  2.  ehtiyotkorlik,  ehtiyotkorlik  bilan 

o‘ylab  ish  tutish;  agir  sans  aucune  considération  ehtiyotsizlik  bilan  ish 

qilmoq;  3.  hurmat,  izzat,  ehtirom,  hurmat  qilish,  hurmatlash;  4.  mulohaza, 

fikr, tanbeh, koyish; o‘y, idrok, fahm. 

considérer 

vt  1.  puxta  o‘ylamoq,  yaxshilab  o‘ylab  ko‘rmoq,  chuqur 

mulohaza  qilmoq,  qarab,  ko‘rib  bilmoq,  ko‘rmoq,  muhokama  qilmoq, 

tekshirmoq,  o‘ylashib  ko‘rmoq,  chamalab,  taroziga  solib  ko‘rmoq,  hisobga 

olmoq,  oldindan ko‘zda, nazarda  tutmoq, mo‘ljallamoq, e’ tiborga olmoq; tout 

bien  considéré  yaxshi  ko‘zda  tutilgan;  considérer  que  hisoblamoq,  shu 

fikrda  bo‘lmoq; considérant que loc conj shunday  deb  hisoblab; 2.  hurmat, 

izzat  qilmoq,  azizlamoq,  qadrlamoq,  qadriga  yetmoq;  on  le  considère 

beaucoup uni juda hurmat qilishadi; 3. qaramoq, boqmoq, baholamoq, baho 

bermoq, deb hisoblamoq; 4. sanamoq, hisoblamoq, faraz qilmoq, bilmoq. 

consignation 

nf  1.  saqlashga  berish;  2.  ulgurji  savdoga  topshirish 

(yukni);  3.  saqlashga  topshirilgan  mol-mulk;  caisse  des  dépôts  et 

consignations saqlovchi kassa, ombor. 

consigne 

nf  ko‘rsatma,  yol-yo‘riq,  qo‘llanma;  qoida,  odat,  tartib,  intizom, 

buyruq,  amr  qilish;  consignes  minutieuses  aniq  buyruqlar,  yo‘l-yo‘riqlar; 

consignes  de  piste  aerodrom  qoidalari;  consigne  du  silence  sukut 

saqlashga  buyruq;  manger  la  consigne  mil,  fam  ko‘rsatmani,  ruxnomani, 

parol  javobini  unutmoq;  2.  taqiq,  man;  lever  la  consigne  taqiqni  buzmoq, 

bekor  qilmoq;  3.  ozodlikdan  mahrum  qilish,  uyga  qamab  qo‘yish;  en 

consigne  uyga  qamab  qo‘yilgan;  4.  yuk  saqlanadigan  joy,  xona,  yukxona 

(temir  yo‘l  vokzalida);  mettre  sa  malle  à  la  consigne  chemodanini 

yukxonaga topshirmoq; 5. garov, kafolat, dalil, garovga qo‘yish, barimta. 

consigner 

vt  1.  yo‘l-yo‘riq  bermoq;  2.  otpuskadan  mahrum  qilmoq; 

bo‘shatishni  taqiqlamoq,  uyda  o‘ tirishga  majbur  qilmoq;  consigner  les 

troupes  armiyani  kazarma  holatida  ushlab  turmoq;  consigner  sa  porte  à 

qqn hech kimni qabul  qilmaslik; 3. yukni yukxonada saqlashga  topshirmoq; 

4.  eslatmoq  (yozma  ravishda),  keltirmoq,  belgilamoq;  5.  garovga  qo‘yilgan 

pulni o‘ tkazmoq, olmoq. 

consistance 

nf  1.  eritma  va  quyuq  jismlarning  quyuq-suyuqlik,  zichlik  

darajasi, qalinlik, zichlik, tig‘izlik; sol de faible consistance yumshoq tuproq, 

yer,  zamin;  2.  fig  pishiqlik,  puxtalik,  mahkamlik,  mustahkamlik,  turg‘unlik, 

barqarorlik,  bardoshlilik,  chidamlilik,  qattiqlik;  sans  consistance  bo‘sh, 

chidamsiz,  pishiq,  puxta  emas,  chidamaydigan,  omonat,  likildoq,  qimirlab 

turadigan; un esprit sans  consistance sayoz,  bo‘sh aql; un homme sans 

consistance  tabiati  bo‘sh  odam;  une  rumeur  sans  consistance  asossiz 

mish-mishlar, gap-so‘z. 


CONSISTANT

 

CONSTITUTIONNELLEMENT 

 

 110 

consistant, ante 

adj 1. quyuq, qalin, zich, tig‘iz; 2. qattiq, qat’iy, barqaror, 

o‘zgarmas. 

consister 

vi 1. (en qqch dans) -dan tashkil topmoq; 2. (à+inf) -dan iborat 

bo‘lmoq, tashkil topmoq. 

consistoire 

nm  1.  kardinallar  kengashi;  2.  cherkov  majlisi;  3.  fig  majlis, 

yig‘in, yig‘ilish, olomon, to‘da. 

consœur 

nf hamkasb ayollar, sherik. 

consolant,  ante 

adj  yupatadigan,  ovutadigan,  tasalli,  taskin  beradigan, 

quvonchli. 

consolateur,  trice 

I.  adj  yupatadigan,  ovutadigan,  taskin,  tasalli 

beradigan, quvonchli; II. n yupatuvchi, ovituvchi, tasalli, taskin beruvchi. 

consolation 

nf  ovunchoq,  yupanchoq,  taskin,  tasalli,  ko‘ngil  xushi;  prix 

de consolation taskin beruvchi mukofot; adresser des consolations à qqn 

yupatish so‘zlari bilan murojaat qilmoq. 

console 

nf 1.  archit konsol (to‘sinning devordan chiqib turgan va balkon, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling