Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet42/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   238

karniz, haykallayni ko‘tarib turadigan qismi); devorga mahkamlangan tokcha, 

tayanch; 2. egik oyoqli stolcha. 

consoler 

I. vt 1. yupatmoq,  ovutmoq,  taskin,  tasalli  bermoq;  consoler  la 

douleur  og‘riqni  bosmoq,  kamaytirmoq;  II.  se  consoler  vpr  ovunmoq, 

yupanmoq, taskin, tasalli topmoq; 2. bir-birini yupatmoq, ovutishmoq. 

consolidation 

nf  1.  mustahkamlash,  mahkamlash,  istehkom,  mudofaa 

inshooti;  consolidation  de  la  paix  tinchlikni  mustahkamlamoq; 

consolidation  de  la  victoire  g‘alabani  mustahkamlamoq;  2.  burchini  ado 

etish; 3. tuzalish, bitish (yara haqida). 

consolider 

I.  vt  1.  mustahkamlamoq,  mahkamlamoq,  sog‘aytirmoq, 

barqaror  qilmoq,  beriktirib  qo‘ymoq,  qattiq,  mustahkam,  mahkam  qilmoq;  2. 

fig 

mustahkamlamoq, saqlamoq, 

ta’minlamoq; 

3. 

jipslashtirmoq, birlashtirmoq; 4.  tuzatmoq, bitkazmoq (yarani); II. se consolider vpr 1. qaror 

topmoq, barqaror jilmoq; 2. tuzalmoq, bitmoq (yara haqida). 

consommateur,  trice 

n  1.  iste’molchi,  iste’mol  qiluvchi,  xaridor;  2. 

keluvchi, xaridor, mijoz, buyurtmachi (restoranda, kafeda). 

consommation 

nf  1.  iste’mol,  iste’mol  qilish,  foydalanish,  ehtiyojga 

ishlatish, sarf qilish, chiqim, xarajat, xarj, sarf, sarflash;  articles de grande 

consommation keng  ite’mol mollari; 2.  tamomlash,  tugatish, xotima, intiho; 

oxir; 3. buyurtma, buyurilgan ichimlik (restoranda). 

consommé,  ée 

I.  adj  1.  sarflangan,  xarid,  xarajat  qilingan;  2. 

takomillashgan, komil, barkamol, mukammal, to‘la-to‘kis, bekami-ko‘st, yetuk, 

benuqson, qusursiz, to‘liq, tugal, mohir; 3. epchil, chaqqon, abjir, usta, mohir, 

chapdast,  havosi,  hadisini  olgan,  tajribali,  tajribakor,  om ilkor,  ishbilarmon, 

uquvli, mohirona; II. nm kuchli qaynatm a sho‘rva. 

consommer 

I.  vt  1.  iste’mol,  sarf,  xarj,  xarajat  qilmoq,  ehtiyojiga 

ishlatmoq;  2.  bajarmoq,  qilmoq; ko‘rsatmoq, amalga oshirmoq;  consommer 

un crime jinoyat  qilmoq;  3.  tamomlamoq,  tugatmoq, bitirmoq, bitkazmoq; II. 

vi ichimlik buyurmoq (restoranda). 

consomption 

nf ozish, oriqlash,  ozib-to‘zib ketish,  ozg‘inlik,  ozib,  oriqlab 

ketish. 


consonance 

nf hamohang, ohangdoshlik, uyg‘unlik, sozlik; consonance 

parfaite to‘liq hamohang. 

consonant, ante 

adj hamohang, ohangdosh, uyg‘un, soz. 

consonantique 

adj undoshli, undosh tovushli. 

consonantisme 

nm undoshlar sistemasi. 

consoner 

vi  1.  mus  hamohang,  ohangdosh,  uyg‘unlik  hosil  qilmoq;  2. 

mos kelmoq, uyg‘un bo‘lmoq, kelishmoq, chiqishmoq. 

consonne

  I.  nf  undosh,  undosh  tovush;  II.  adj  lettre  consonne  undosh 

harf. 

consort 


nm  1.  o‘xshashlar,  u  kabilar;  2.  pl  o‘rtoqlar,  birga  qatnashgan, 

sherik; et leurs consorts va u kabilar, unga o‘xshaganlar. 

consortium 

nm  bir  necha  bank  yoki  bankirlarning  yirik  moliyaviy 

operasiyani  amalga  oshirish  uchun  tuzgan  muvaqqat  bitimi,  monopolistik 

birlashmasi. 

conspirateur, trice 

I. n  fitnachi,  til  biriktiruvchi, suiqasdchi; II.  adj  fitnali, 

makkorona, til biriktib. 

conspiration 

nf  1.  fitna,  til  biriktirish,  suiqasd,  qutqu,  kirdikor,  hiyla-

nayrang; ourdir, tramer une conspiration  fitna, suiqasd uyushtirmoq; 2. sir 

saqlash, maxfiy tutish, yashirin tashkilot siri. 

conspirer 

vi 1. til biriktirmoq, kelishmoq, gapini bir yerga qo‘ymoq, o‘zaro 

til  topmoq;  2.  o‘z  ishini  sir,  maxfiy  tutmoq,  yashirin  harakat  qilmoq;  3.  (à 

qqch, à faire qqch) yordam bermoq,  qilmoq, ko‘rsatmoq,  imkon, imkoniyat 

tug‘dirmoq, osonlashtirmoq; 4. vt o‘ylab qo‘ymoq, niyat, qasd, mo‘ljal qilmoq, 

ko‘ngilga tugmoq. 

conspuer 

vt  hushtak  chalib  norozilik  bildirmoq,  hushtak  chalib 

obro‘sizlantirmoq, ustidan kulmoq (aktyor haqida). 

constamment 

adv doimo, hamma vaqt, har doim, hamisha, nuqul. 

constance 

nf  1.  doimiylik,  o‘zgarmaslik,  barqarorlik;  montrer,  faire 

paraître  sa  constance  qat’iyatlik  ko‘rsatmoq;  2.  barqarorlik,  turg‘unlik, 

o‘zgarmaslik, sabot, qunt-matonat, tirishqoqlik, qat’iyat, sodiqlik. 

constant,  ante 

I.  adj  doimiy,  uzoq  muddatli,  doimo  bo‘lib  turadigan, 

o‘zgarmas,  o‘zgarmaydigan,  hamishali;  intérêt  constant  doimo  birdek  zo‘r 

havas,  qiziqish,  ishtiyoq;  il  est  constant  que  hamma  vaqt  yuz  beradi, 

chunki;  II.  nf  1.  math  o‘zgarmas  son,  doimiy  miqdor,  muqim  kattalik; 

constante arbitraire erkin doimiylik; 2. doim harakatdagi holat, omil. 

constat 

nm  ish,  voqea,  hodisa,  rasmiy  hujjat  bayoni,  qaror,  biror  faktni 

tasdiqlash  uchun  tuzilgan  hujjat,  rasmiy  tasdiqlash;  faire  le  constat  faktni 

keltirmoq, rasmiy hujjat tuzmoq. 

constatation 

nf  faktni  qayd  qilish,  tasdiqlash,  aniqlash,  o‘rnatish, 

ta’kidlash. 

constater 

vt qayd qilmoq,  ta’kidlamoq,  tasdiqlamoq, o‘rnatmoq, qo‘ymoq, 

qurmoq, aniqlamoq; constater le décès o‘ limni qayd etmoq. 

constellation 

nf yulduzlar turkumi, burj. 

constellé,  ée 

adj  1.  yulduzli,  yulduz  to‘la;  2.  har  xil  narsalar  bilan 

qoplangan, yopishtirib tashlangan. 

consternation 

nf  hayajon,  iztirob,  ruhiy  larza,  putur,  ma’yus  holat, 

sarosimalik,  gangib,  esankirab,  dovdirab  qolish,  parishonlik,  xafalik, 

xafagarchilik, dilsiyohlik, ranj, alam, ozor, qayg‘u. 

consterné,  ée 

adj  shikastlangan,  zararlangan,  lat  yegan,  g‘amgin, 

ma’yus, hayajonli, iztirobli; air consterné g‘amgin ko‘rinish, ma’yus holat. 

consterner 

vt  juda  ham  ajablantirmoq,  hayratga  solmoq,  hayratda 

qoldirmoq,  esankiratib,  dovdiratib  qo‘ymoq,  hayron,  lol,  qoyil  qoldirmoq, 

umidsizlikka, ma’yuslikka, g‘amginlikka tushirmoq. 

constipation 

nf ich qotish, qabziyat. 

constiper 

vt méd ichi qotmoq. 

constituante, ante 

I. adj tuzilgan, yozilgan, tayyorlangan, yasovchi, hosil 

qiladigan; II. nm tarkibiy qism, komponent. 

constituante 

nf ta’sis etuvchi majlis (Fransiyada). 

constituer 

I.  vt  1.  ta’sis  qilmoq,  tuzmoq,  o‘rnatmoq,  amalga  oshirmoq, 

qurmoq,  yaratmoq,  barpo  qilmoq,  asos  solmoq,  asoslamoq,  uyushtirmoq, 

tashkil  qilmoq,  hosil  qilmoq;  2.  aniqlamoq,  belgilamoq,  ta’rif,  tavsif  bermoq, 

tayinlamoq;  II.  se  constituer  vpr  1.  bo‘lmoq,  tayinlamoq;  se  constituer 

prisonnier  asir  tushmoq,  o‘zini  hukumat  qo‘liga  topshirmoq;  2.  hosil 

qilinmoq, yasalmoq, tashkil topmoq, iborat bo‘lmoq, vujudga, yuzaga kelmoq, 

hosil bo‘lmoq, paydo bo‘lmoq. 

constitutif,  ive 

adj  1.  aniqlovchi,  aniqlaydigan,  belgilangan,  ta’rif, 

tavsiflangan,  asosiy,  bosh,  tub,  eng  muhim;  2.  tarkimiy,  asosiy;  élément 

constitutifs tarkibiy qismlari. 

constitution 

nf  1.  konstitusiya,  asosiy  qonun;  2.  tuzish,  ta’sis  qilish, 

tuzilish, o‘rnatilish, asoslanish,  tashkil etish,  asos,  poydevor, zamin;  3.  qad-

qomat;  4.  qurilish,  struktura,  tashkil  qilish;  5.  tarkibi,  hay’at,  sostav; 

constitution de l’air havo tarkibi; constitution chimique kimyoviy tarkibi. 

constitutionnel,  elle 

adj  1.  konstitusion,  konstitusiyaga  asoslangan, 

konstitusiyada  belgilangan,  konstitusiyali,  nazarga  olingan,  ko‘zda  tutilgan, 

mo‘ljallangan;  monarchie constitutionnelle konstitusion monarxiya; 2. méd 

butun  organizm  ahvolicha;  vice  constitutionnel  tug‘ma  kasallik,  illat, 

nuqson, ayb, kamchilik. 

constitutionnellement 

adv  konstitusiya  bilan,  qonun  yo‘li  bilan, 

konstitusiya bo‘yicha. 


CONSTRICTEUR

 

CONTESTÉ 

 

 111 

constricteur 

I.  adj  m  anat  siquvchi,  siqadigan;  II.  nm  constricteur  ou 

boa constrictor zool bo‘g‘ma boa. 

constructeur, trice 

I. adj quruvchi, quradigan; II. n quruvchi odam, ayol. 

constructif,  ive 

adj  1.  konstruktiv,  qurilishga  doir,  asos  bo‘la  oladigan; 

solution constructive asos bo‘la oladigan qaror; 2. yaratuvchi, bunyod, ijod 

etuvchi, ijodkor, bunyodkor, ijodiy, samarali, unumli, foydali, serunum; forces 

constructives ijodiy, yaratuvchi kuchlar. 

construction 

nf  1.  qurish,  qurilish,  bunyod  etish,  yaratish,  barpo  etish, 

binokorlik;  grands  travaux  de  construction  kapital  qurilish;  construction 

automobile  avtomobil  qurilishi;  en  construction  qurilayotgan;  2.  yaratish, 

ijod,  barpo,  bunyod  etish,  yaratuvchilik,  ijod;  3.  bino,  inshoot,  uy,  imorat;  4. 

gram birikma, gap tuzilishi. 

construire 

vt  1.  qurmoq,  bunyod,  barpo  etmoq,  qilmoq;  solmoq, 

yasamoq,  tiklamoq,  o‘rnatmoq,  yaratm oq,  vujudga  keltirmoq,  ishlab 

chiqarmoq;  construire  en  série  seriyalab,  ko‘p  ishlab  chiqarmoq;  2.  ishlab 

chiqmoq,  tadqiq  qilmoq,  tayyorlamoq,  nazariya  yaratmoq;  3.  gram  gap 

tuzmoq, hosil qilmoq, yasamoq; 4. (uchburchak) tuzmoq, yasamoq, chizmoq. 

consubstantialité 

nf bir xil, asosiy ma’no, umumiy mazmun, bir mag‘iz. 

consubstantiel,  elle 

adj 1.  tub mohiyatli, bir xil asosiy ma’noli, umumiy 

mazmunli; 2. ajralmas, bo‘linmas, ajratib  bo‘lmaydigan, chambarchas, uzviy 

bog‘langan. 

consul 


nm 1. konsul, vakil;  2. Premier consul B irinchi konsul (Napoleon 

Bonapart); 3. hist tijorat sudidagi sud xodimi. 

consultant,  ante 

I.  adj  1.  maslahatchi,  maslahat  beruvchi;  2.  maslahat 

so‘rovchi,  maslahatlashuvchi,  maslahatlashadigan;  II.  n  1.  maslahatchi, 

maslahat beruvchi; 2. maslahat so‘rovchi; maslahatlashuvchilar. 

consultatif,  ive 

adj  maslahat  berish  huquqiga  ega  bo‘lgan,  konsultativ, 

maslahat  beruvchi,  kengash  beruvchi;  voix  consultative  maslahat  ovozi; 

avoir voix consultative maslahat ovozi berish huquqiga ega bo‘lmoq. 

consultation 

nf 1. maslahat, kengash;  2. maslahat  beruvchi muassasa; 

3.  méd  konsilium,  og‘ir,  noaniq  kasallikni  aniqlash  uchun  va  dovolashga 

chaqiriladigan  tabiblar  kengashi;  appeler  en  consultation  konsilium 

chaqirmoq;  4.  so‘rab  chiqish;  consultation  populaire  referendum, 

umumxalq so‘rovi. 

consulter 

I.  vt  maslahatlashmoq,  kengashmoq,  maslahat  so‘ramoq, 

maslahatlashib  olmoq,  fikirlashmoq,  fikr  olmoq,  ma’lumot,  ko‘rsatma,  yo‘l-

yo‘riq  so‘ramoq;  consulter  un  dictionnaire  lug‘at  qaramoq,  lug‘atdan 

qaramoq;  consulter  le  miroir  oynaga  qaramoq,  solmoq;  consulter  ses 

forces  o‘z  harakat  kuchlarini  hisobga  olmoq;  II.  vi  maslahat,  kengash 

bermoq,  mutaxassislardan  maslahat  olmoq,  kengash  o‘ tkazmoq,  kasallarni 

qabul qilmoq. 

consumer 

I. vt 1. yondirmoq,  domi, qa’riga  tortmoq, kuydirib yo‘q qilmoq, 

qirmoq,  qirib  tashlamoq,  tutday  tokmoq,  mahv  etmoq  (o‘t,  olov),  sarflamoq, 

yo‘qotmoq,  ketkizmoq  (vaqt);  2.  tinkasini  quritmoq,  charchatmoq,  tamom 

qilmoq;  3. xarjlab, sarflab yubormoq, yo‘qotmoq, kem irib, yeb yubormoq; II. 

se  consumer  vpr  holdan,  kuchdan  toymoq,  charchamoq,  madori  qurimoq, 

so‘lmoq,  zaiflashmoq,  ozmoq,  sog‘ligini  yo‘qotmoq,  ozib-to‘zimoq;  se 

consumer en efforts stériles behuda kuch ketkazmoq, sarflamoq. 

contact 

nm  1.  aloqa,  munosabat,  bog‘lanish,  muomala  qilish, 

yaqinlashish,  aloqa  qilish,  bog‘liqlik;  contacts  culturels  madaniy  aloqalar; 

mettre  en  contact  bog‘lamoq,  qo‘shmoq,  biriktirmoq;  prendre  contact 

aloqa o‘rnatmoq, bog‘lanmoq; en contact mustahkam aloqada, hamkorlikda, 

birlikda;  2.  tegish,  urinish,  daxldor,  taalluqli,  aloqadorlik;  point  de  contact 

tegish,  urinish  nuqtasi;  3.  techn  ulanish,  kontakt;  ligne  de  contact  ulovchi 

sim. 


contacter 

vt aloqa qilmoq, bog‘lanmoq. 

contagieux,  euse 

I.  adj  1.  yuqumli,  yuqadigan;  2.  fig  tez  tarqaladigan, 

o‘tadigan, zavqini keltiradigan, yuqumli; II. n yuqumli kasali bor kishi, ayol. 

contagion 

nf yuqish, yuqtirish, kasallikning yuqishi. 

container 

nm  yuk  joylab  avtomobilga,  vagonga  ortiladigan  maxsus 

yashik. 


contamination 

nf  zaharlanish,  yuqtirish,  yuqish,  iflos  qilish,  ifloslanish, 

kirlanish, bug‘lanish. 

contaminer 

vt  yuqtirmoq;  zaharlamoq,  zararlamoq,  ifloslamoq, 

bulg‘amoq. 

conte 

nm  1.  ertak,  cho‘pchak;  conte  de  fée  sehrli,  afsonaviy  ertak;  on fait  d’étranges  contes  sur  cet  homme  bu  odam  haqida  ajablantiradigan, 

bo‘lmag‘ur,  safsata,  gaplar  gapirishadi;  2.  hikoya,  novella,  aytib  berish, 

hikoya qilish, voqea. 

contemplation 

nf kuzatish, mahliyo  bo‘lib  qarash, mushohada,  tomosha 

qilish, xayolga cho‘mish; être en contemplation kuzatmoq, tomosha qilmoq, 

xayolga cho‘mmoq. 

contempler 

vt kuzatmoq,  tomosha qilmoq, xayolga cho‘mmoq, ko‘rmoq, 

ko‘rib chiqmoq, muhokama qilmoq, tekshirmoq. 

contemporain,  aine 

I.  adj  zamonaviy,  zamondosh,  hozirgi;  histoire 

contemporaine  hozirgi  voqea;  II.  n  zamondosh,  asrdosh,  bir  zamonda 

yashagan odam, ayol. 

contempteur,  trice 

n  yomonlovchi,  qoralovchi,  g‘ iybatlovchi,  g‘iybat 

qiluvchi, ichi qora odam. 

contenance 

nf  1.  sig‘im,  hajm,  kattalik,  eltish,  idish,  eltuvchanlik, 

sig‘imlilik, sig‘imdorlik; 2. o‘zini tutish, odat, qiliq, xulq-atvor, tarz, usul, yo‘sin, 

gavda,  qad-qomat,  bo‘y-bast,  andom;  perdre  contenance  xijolat  bo‘lmoq, 

tortmoq,  uyalib  qolmoq,  dovdiramoq,  esankiramoq,  sarosimaga  tushmoq, 

o‘zini  yo‘qotm oq;  faire  bonne  contenance  o‘zini  tuta  olmoq,  tutmoq;  pour 

se donner une contenance jo‘rttaga,  ataylab, xo‘ja ko‘rsinga, ko‘z bo‘yash 

uchun, ko‘ngil uchun. 

contenant,  ante 

I.  adj  tarkibida  bor  bo‘lgan,  sig‘diradigan,  eltadigan, 

eltuvchi; II. nm biror narsa saqlanadigan idish, ombor, joy. 

contenir 

vt  1.  asramoq,  saqlamoq,  qaramoq,  boqmoq,  tutm oq,  ega 

bo‘lmoq,  tarkibida,  ichida  bor  bo‘lmoq;  2.  tiymoq,  bosmoq,  o‘zini  tutm oq, 

bardosh  bermoq,  chidamoq,  to‘xtatib,  ushlab  turmoq;  contenir  la  foule 

olomon,  xaloyiq  siquvini,  hujumini  tutib,  to‘xtatib  turmoq;  contenir  ses 

passions  o‘z  his  tuyg‘ularini  jilovlamoq,  bosmoq;  se  contenir  o‘zini 

ushlamoq, tutmoq, bosmoq. 

content,  ente 

I.  adj  mamnun,  xursand,  shod;  content  de  soi  o‘zidan 

mamnun; II. nm xohish, istak;  dormir son content  to‘yguncha,  qonguncha, 

miriqib,  maza  qilib  uxlamoq;  avoir  son  content  de  istagancha,  obdon, 

yetarlicha, ko‘plab ega bo‘lmoq. 

contentement 

nm 1. ta’minlash, qondirish,  lazzatlanish, mamnun bo‘lish; 

2.  qoniqqanlik,  qanoatlanganlik,  qonganlik,  mamnuniyat,  mamnunlik, 

xursandlik,  farovonlik,  mo‘l-ko‘lchilik,  to‘qlik;  vivre  dans  le  contentement 

to‘qlikda,  badavlat,  to‘q  yashamoq,  farovonlikda  yashamoq,  farovon  hayot, 

turmush  kechirmoq;  contentement  passe  richesse  farovonlik  boylikdan 

afzal (matal); baxt boylik, pulda emas. 

contenter 

I.  vt  qondirmoq,  bajo  keltirmoq,  mamnun,  xursand  qilmoq, 

ta’minlamoq;  contenter  sa  curiosité  havasini  qondirmoq;  il  faut  peu  de 

chose pour le contenter ozgina unga yetarli; II. se contenter vpr (de qqch) 

yetarli  bo‘lmoq,  qanoatlanmoq;  se  contenter  de  peu  ozgina  bilan 

qanoatlanmoq. 

contentieux,  euse 

I.  adj  bahsli,  munozarali,  bahsga  sabab  bo‘ lgan, 

talash,  janjalli;  II.  nm  1.  huquq  bo‘lim i  (muassasada);  maison  de 

contentieux oqlovchi idorasu; 2. talash, janjalli masala. 

contenu


1

 

nm  1.  borliq,  ichidagi  bor  narsalar;  contenu  de  classe  sinfiy mohiyat; 2. mazmun, ma’no, mohiyat, daraja. 

contenu


2

, ue 


adj bosiq, ichga yutilgan, pinhon. 

conter 


vt hikoya qilmoq, gapirib,  aytib, so‘zlab bermoq; en conter à qqn, 

en conter de belles, en  conter de  rudes fam yolg‘on gapirmoq, aldamoq, 

aljiramoq,  valdiramoq,  ko‘z  bo‘yamoq,  firib  bermoq;  s’en  laisser  conter 

“qarmoqqa”  ilinmoq,  yolg‘onga  ishonmoq;  conter  fleurette  à  erkalamoq, 

suymoq, navozish qilmoq, siporishlamoq, ko‘nglini olmoq. 

contestable 

adj bahsli, munozarali, janjalli, nizoli. 

contestation 

nf  1.  bahs,  munozara,  janjal,  nizo,  tortishuv,  olishuv,  gap 

qaytarish, aytishish; sans contestation to‘siqsiz, qarshiliksiz, erkin, bemalol, 

monesiz, shak-shubha qilmay,  tortishmay, shubhasiz, aniq, ravshan, albatta; 

2. janjalli masala; 3. dr rad qilish, qaytarish, yo‘qqa chiqarish. 

conteste (sans) 

loc adv shubhasiz albatta. 

contesté, ée 

adj bahsli, munozarali, janjalli, nizoli. CONTESTER

 

CONTRAIREMENT 

 

 112 

contester 

I.  vt  bahslashmoq,  talashmoq,  kurashmoq,  tortishmoq;  II.  vi 

(sur) janjallashmoq, dovlashmoq, davolashmoq. 

contexte 

nm kontekst, asar, nutqning  tugal  fikr anglatuvchi bo‘lagi, qismi; 

dans le contexte actuel hozirgi sharoitda. 

contexture 

nf  anat  qo‘shilish,  ulangan,  qo‘shilgan  joy,  to‘qimalar 

qo‘shilishi; la contexture d’un discours nutq tuzilishi. 

contigu,  uë 

adj  chegaradosh,  qo‘shni,  yonma-yon,  payvasta,  bir-biriga 

yaqin, o‘zaro bog‘langan,  tutash, yondosh; idées contiguës o‘xshash  fikrlar, 

mulohazalar. 

contiguïté 

nf  chegaradosh,  qo‘shnilik,  yonma-yonlik,  o‘xshashlik, 

bog‘langanlik, yaqinlik. 

continence 

nf  o‘z  nafsini  tiyish,  saqlanish,  sabr,  qanoat,  o‘rtachalik, 

mo‘tadillik, evidalik, iffat, soflik, ma’sumalik, qizlik, to‘g‘rilik, musaffolik. 

continent,  ente

1

 adj  nafsi  tiyiq,  tiygan,  sabr-qanoatli,  sof,  pokiza,  iffatli, 

ma’sum, to‘g‘ri. 

continent

2

 nm  qit’a,  materik,  kontinent;  Ancien  continent  Yevropa, 

Osiyo, A frika; Nouveau continent Amerika. 

continental, ale 

adj kontinental, qit’a, materikka doir. 

contingence 

nf  1.  tasodiflik,  tasodifan  yuz  bergan,  tasodif,  kutilmagan 

hol, bir-biriga  duch kelish, ayni bir vaqtda sodir  bo‘lish, bir xillik, o‘xshashlik, 

mos,  tog‘ri  kelish,  imkoniyat,  imkon,  mumkinlik,  iloj,  yol;  2.  pl  hol,  sharoit, 

ahvol,  vaziyat,  shartlar;  3.  o‘xshashlik,  chegaradoshlik,  qo‘shnilik,  yonma-

yonlik, yaqinlik, bog‘langanlik. 

contingent,  ente 

I. adj 1.  tasodifiy,  nogohoniy, kutilmagan,  bo‘lishi, yuz 

berishi  mumkin  bo‘lgan,  joiz;  2.  unchalik  ahamiyati  yo‘q,  muhum  emas, 

ikkinchi  darajali,  juz’iy;  II.  nm  ulush,  hissa,  qism,  bo‘lak,  marom,  me’yor, 

miqdor, soni, tarkibi; contingent des importations sotib olib kelish, miqdori, 

import normasi. 

contingentement 

nm  sotib  olib  kelish  hajm i,  sotib  olib  kelish  hajmini 

belgilash. 

contingenter 

vt  sotib  olib  kelish  miqdirini  belgilmoq,  aniqlamoq, 

chegaralamoq, cheklamoq. 

continu,  ue 

I.  adj  doimiy,  muttasil,  doimo  bo‘lib  turadigan,  doim, 

muntazam,  to‘xtamaydigan,  uzluksiz,  davomiy,  tutash,  payvasta,  surunkali, 

betinim,  butun,  yaxlit,  nuqul,  butkul,  yalpi,  keyingi,  keyin  keladigan;  II.  nm 

math to‘plam, miqdor, phys yalpi muhit. 

continuateur,  trice 

n  davomchi,  davom  ettiruvchi,  rivojlantiruvchi, 

izdosh. 


continuation 

nf  davom  etish,  ettirish,  davom i;  la  continuation  d’une 

route yo‘l davomi. 

continuel, elle 

adj doimiy, muttasil, muntazam, to‘xtamaydigan, uzluksiz, 

doim bo‘lib turadigan. 

continuellement 

adv doimo, muttasil, muntazam, uzluksiz. 

continuer 

I.  vt  davom  ettirmoq,  qilmoq;  continuer  à  faire  qqch,  (de 

faire)  biron  ish  qilishni  davom  ettirmoq;  continuer  à  croire  to‘xtovsiz 

o‘ylamoq;  II.  vi  davom  etmoq,  qilmoq;  la  pluie  continue  yomg‘ir  yog‘ishda 

davom  etayotibdi;  III.  se  continuer  vpr  cho‘zilmoq,  cho‘zilib  ketmoq;  ces 

montagnes continuent jusqu’à la mer bu tog‘lar dengizgacha cho‘ziladi. 

continuité 

nf  1.  uzluksiz,  to‘xtovsiz,  tinimsizlik,  ketma-ketlik,  qatorlar;  2. 

to‘xtovsizlik,  tinimsizlik,  harakat  davomlilik,  aloqa  meros  bo‘lib  qolishlik, 

izchillik;  rétablir  la  continuité  izchillikni  tiklamoq,  meros  bo‘lib  o‘ tishni 

tiklamoq; solution de continuité uzilish, aloqaning uzilib qolishi. 

continûment 

adv uzluksiz, doimo, muttasil, muntazam, surunkali. 

contondant,  ante 

adj  1.  o‘zini  urib  oladigan,  lat  yediradigan;  2.  o‘ tmas, 

kesmaydigan,  to‘mtoq,  o‘tmaydigan  (ro‘zg‘or  asboblari;  pichoq,  bolta,  tesha 

va hokazo). 

contorsion 

nf  1.  tomir  tortishish,  tirishish,  changak  bo‘lish,  talvasa;  2. 

aftni,  basharani  burishtirish,  yuzni  bujmaytirish,  g‘ayritabiiy  harakat,  qiliq, 

qiyshanglash, qiliq qilish, tannozlik qilish, nozlanish. 

contorsionner (se) 

aftini, basharasini  bujmaytirmoq,  g‘ayritabiiy harakat 

qilmoq, qiyshanglamoq, qiliq qilmoq, nozlanmoq, tannozlik qilmoq. 

contour 

nm  sirtqi  ko‘rinishi,  shakl,  qiyofa,  sharpa;  tracer  le  contour 

tashqi qiyofani xomaki chizib rasm solmoq. 

contourné,  ée 

adj  egri,  qiyshiq,  qing‘ir,  egri-bugri;  jimjimador  (uslub), 

serhasham, balandparvoz. 

contournement 

nm  aylanib  o‘ tish,  aylanma  yo‘l,  chetlab  o‘ tish;  voie  de 

contournement aylanib o‘tadigan yo‘l. 

contourner 

I.  vt  1.  aylanib  o‘ tmoq,  chetlab  o‘tmoq,  aylanib  chiqmoq; 

contourner un obstacle  to‘siqni aylanib o‘ tmoq; 2. xomaki chizib chiqmoq, 

xomaki o‘rab chiqmoq, o‘ramoq, aylantirmoq, hoshiyga solmoq, chiziq bilan 

o‘ramoq;  3.  egmoq,  bukmoq,  qayirmoq,  bukchaytirmoq,  qiyshaytirmoq, 

burishtirmoq,  bujmaytirmoq;  II.  se  contourner  vpr  1.  egilmoq,  bukilmoq, 

bukchaymoq; 2. g‘ijimlanmoq, burishmoq, doppayib chiqmoq, tobtashlamoq. 

contraceptif, ive 

adj homilador bo‘lishdan saqlaydigan, homila bo‘lishga Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling