Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet43/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   238

qarshi. 

contractant,  ante 

I.  adj  kelishuvchi;  parties  contractantes  kelishuvchi 

tomonlar (diplomatiyada); II. nm pl kelishuvchi tomonlar. 

contracté, ée 

adj gram articles contractés qo‘shilgan, qo‘shma artikllar. 

contracter

1

 vt 1. shartnoma  tuzmoq, kelishmoq;  contracter un emprunt 

qarz haqida kelishib olmoq; contracter un mariage erga tegmoq, uylanmoq; 

2.  olmoq,  qabul  qilmoq,  erishmoq,  ega  bo‘lmoq,  egallamoq,  o‘zlashtirmoq, 

singdirmoq;  contracter  une  habitude  odat  qilib  olmoq;  contracter  une 

maladie  kasallanmoq,  betob  bo‘lmoq;  contracter  des  obligations 

majburiyat olmoq; contracter des dettes qarzdor bo‘lib qolmoq. 

contracter

2

 I. vt 1. physiol siqmoq,  qismoq, qisqartmoq, kamaytirmoq;  2. 

aftini bujmaytirmoq; 3. gram qo‘shmoq, qisqartirmoq; II. se contracter vpr 1. 

siqilmoq, qisilmoq; 2. bujmaymoq, burishmoq (yuz, aft, bashara). 

contraction 

nf  1.  bo‘rtish,  taranglashish,  siqish;  2.  physiol  qisqarish, 

qo‘shilish;  3.  burishish,  bujmayish,  qiyshayish;  contraction  du  visage  yuz 

tortilishi;  4.  gram  qisqarish,  qo‘shilish;  5.  géom  torayishi  (ko‘ndalang 

kesishish  maydonining);  6.  (quyganda,  quritganda)  metall,  daraxtning 

o‘tirishi, kirishib kichrayishi. 

contractuel,  elle 

I. adj shartli, kelishilgan, shartnoma, kelishuv  asosida; 

II.  n  1.  mehnat  bitimiga  ko‘ra  ishlayotgan  odam,  shartnoma  asosida 

ishlayotgan. 

contracture 

nf tom ir tortishishi. 

contradicteur 

nm muxolif, taqrizchi, opponent, bahsdagi raqib. 

contradiction 

nf 

ziddiyat, qarama-qarshilik, 

zidlik, 


teskarilik; 

contradictions de classe sinfiy ziddiyat. 

contradictoire 

adj qarama-qarshi, zid,  teskari; jugement contradictoire 

bir-biriga zid fikrlar. 

contradictoirement 

adv zidlik bilan, qarama-qarshilikda, teskari. 

contraignant,  ante 

adj  1.  majburiy;  2.  qiyinchilik  tug‘diradigan,  qiyin, 

tang, og‘ir, siqiq, malolli, moneli. 

contraindre 

I.  vt  1.  majbur  qilmoq,  zo‘rlamoq;  il  fut  contraint  de  u 

majbur  bo‘lgan;  2. siqmoq,  qismoq; qiyinchilik  tug‘dirmoq, og‘ irlashtirmoq; 3. 

ushlab,  tutib,  to‘xtatib,  jilovlab,  bosib  turmoq  (jahlni);  II.  se  contraindre  vpr 

o‘zini ushlamoq, bosmoq, tutmoq. 

contraint,  ainte 

adj majburiy, majbur  qilingan; il a  l’air  contraint uning 

qiyofasi tarang; sourire contraint zo‘rma-zo‘raki iljayish. 

contrainte 

nf  1.  majbur  qilish,  zo‘rlash;  contrainte  par  corps  dr 

qarzdorlar  qamog‘iga  qamash;  mesures  de  contrainte  majburiy  choralar; 

régime de contrainte zo‘rlash, majbur qilish  tartibi; par contrainte majburiy 

tartibda, zo‘rlab; une  mise en place de contrainte ko‘nish, majbur  bo‘lish, 

ko‘ndirish;  2.  siqilish,  uyalish,  siqiqlik,  tortinchoqlik;  sans  contrainte  erkin, 

bemalol, tortinmasdan, ixtiyoriy; 3. techn taranglashish, kuchlanish, kuch. 

contraire 

adj  1.  qarama-qarshi,  zid,  qarshi,  teskari,  noqulay,  nobop, 

yomon, salbiy; vent contraire qarshidan esayotgan shamol; 2. zararli, ziyoni 

bor, g‘irt zararli, zarar keltiradigan; 3. e’ tirozli, qarshilik bildiruvchi; contraire 

aux intérêts qiziqishlarga qarshi;  cela  est contraire à la vérité u haqiqatga 

zid;  contraire  à  l’esprit  et  à  la  lettre  boshdan  oyoq  zid;  4.  nm  teskarilik, 

o‘xshas emaslik,  qarama  qarshilik,  tafovut, ziddiyat; la  lutte des contraires 

philos ziddiyatlar kurashi; j’ai entendu dire  le  contraire men  teskari  fikrlar 

eshitdim;  au  contraire  loc  adv  aksincha,  teskarisiga;  tout  au  contraire 

butunlay zid, teskari. 

contrairement 

adv  (à)  qaramay,  qaramasdan,  xilof  ravishda,  aksiga, 

qarshi o‘laroq, nisbatan, aksicha, farqli ravishda, teskarisiga. CONTRALTO

 

CONTRE-

VALEUR


 

 

 113 

contralto 

nm mus ayollarning eng past, yo‘g‘on ovozi. 

contrarié, ée 

adj 1. ranjigan, achingan, afsus yegan; 2. buzuvchi,  izdan 

chiqaradigan, chiqqan, kayfiyati buzilgan; projet contrarié buzilgan rejalar. 

contrarier 

vt  1.  xalaqit  bermoq,  xalal  bermoq,  to‘sqinlik  qilmoq,  g‘ov, 

to‘g‘anoq  bo‘lmoq;  buzmoq  (rejani);  contrarier  les  couleurs  rangli  tafovut, 

yuzaga  keltirmoq;  2.  o‘kintirmoq,  o‘ksitmoq,  xafa  qilmoq,  ranjitmoq,  alam 

qildirmoq,  siqmoq,  qismoq,  uyaltirmoq,  ko‘ngilsizlikka  sabab  bo‘lmoq, 

norozilik  tug‘dirmoq;  voilà  qui  me  contrarie!  qanchalik  bu  menga  noxush, 

ko‘ngilsiz  voqea;  3.  e’ tiroz  bildirmoq,  qarshilik  ko‘rsatmoq,  zid,  qarshi 

bo‘lmoq,  gap  qaytarmoq;  elle  n’aime  pas  à  être  contrariée  unga  qarsshi 

gapirganini yoqtirmaydi. 

contrariété 

nf 1. xalal, halaqit,  to‘siq,  to‘sqinlik,  g‘ov,  to‘g‘anoq, qarshilik, 

achinarli  ko‘ngilsiz  holat;  2.  norozilik,  domongirlik,  o‘kinch,  achinish,  ranj 

alam;  éprouver  des  contrariétés  noxushlik,  ko‘ngilsialikni  boshdan 

kechirmoq,  o‘ tkazmoq;  3.  qarshilik,  ziddiyat,  qarama-qarshilik,  zidlik, 

teskarilik, gap qaytarish, tafovut, o‘xshash emaslik, boshqachalik. 

contrastant, ante 

adj qarama-qarshi, zid, teskari, qarshidagi. 

contraste 

nm  qarama-qarshilik,  keskin  farq,  qarshilik,  zidlik,  ziddiyat; 

former un contraste keskin farq qilmoq, keskin qarshi, zid bo‘lmoq. 

contraster 

I.  vi  keskin  farq  qilmoq,  kuchli  ajralib  turmoq,  keskin  qarshi, 

zid bo‘lmoq; II. vt qarshi faraz qilmoq; qarama-qarshi, zid qo‘ymoq. 

contrat 


nm shartnoma,  ahdnoma,  ahd,  bitim,  kelishuv,  murosa;  contrat 

type namunali shartnoma. 

contravention 

nf  1.  buzish,  barbod  qilish,  rioya,  amal  qilmaslik, 

saqlamaslik  (qonun,  shartnoma,  qoidalar);  2.  tasdiqlash  hujjati,  tartibni 

buzganlik  haqida  jarima;  dresser  une  contravention  tasdiqlash  hujjati 

tuzmoq, yozmoq; jarima undirmoq. 

contre 


I.  prép  1.  oldida,  yaqinida,  -da;  s’aligner  contre  le  mur  devor 

yonida,  yaqinida  turmoq;  2.  -ga;  mettre  contre  le  mur  devorga  taqab 

qo‘ymoq; s’écraser contre le  mur devorga urilib sinmoq; fig donner contre 

qqn  to‘qnashib,  uchrashib  qolmoq;  3.  qarshi;  marcher  contre  le  vent 

shamolga qarshi  bormoq; nager  contre  le  courant oqimga  qarshi suzmoq; 

aller contre vents  et marées  hamma narsaga qarshi harakat qilmoq; 4. un 

abri  contre  la  pluie  yomg‘irdan  pana  joy;  5.  tout  contre  yaqinida, 

qarshisida;  ci  contre  yonida,  orqa  betida;  là-contre  bunga  qarshi;  je  n’ai 

rien  à  dire  là-contre  bunga  qarshi  hech  qanday  gapim,  e’tirozim  yo‘q;  loc 

adv  par  contre  shu  tufayli,  shuning  uchun;  pour  et  contre  tarafdor  va 

qarshi;  II.  nm  le  pour  et  le  contre  tarafdorlar  va  qarshilar;  III.  adv  être 

contre qarshi bo‘lmoq; j’étais contre qarshi edim; voter contre qarshi ovoz 

bermoq. 

contre-allée 

nf yon yo‘lak, yonida, biqinidagi yo‘l. 

contre-amiral 

nm kontr-admiral. 

contre-attaque 

nf qarshi hujum. 

contre-attaquer 

vt qarshi hujum qilmoq. 

contrebalancer 

vt tenglashtirmoq, baravarlashtirmoq, tekislamoq. 

contrebande 

nf  chegaradan  yashirincha  mol  o‘ tkazish;  faire  la 

contrebande  de  qqch  yashirin  mol  o‘ tkazish  bilan  shug‘ullanmoq;  de 

contrebande yashirincha, o‘g‘rincha, bekitiqcha. 

contrebandier,  ière 

I.  adj  yashirin,  o‘g‘rincha;  II.  n  kontrabandist, 

kontrabanda bilan shug‘ullanuvchi odam, ayol. 

contrebas (en)

 loc adv yuqoridan pastga, quyiga, pastga. 

contrebasse 

nf  1.  skripkaga  o‘xshash  katta  musiqa  asbobi;  2. 

kontrabaschi, kontrabas chaluvchi. 

contre-chant 

nm asosiy ohangni takrorlovchi musiqa, kuy. 

contrecœur  (à) 

loc  adv  istar  istamas,  noiloj,  uncha  xohlamasdan, 

xohlamay, ra’yiga qarshi, istagiga qarshi. 

contrecoup 

nm 1. qarshi zarba, javob zarbasi;  2.  tosh, o‘qning  tushgan 

joyidan  sakrab  o‘chib  ketishi;  fig  aks-sado,  achinish,  taassuf,  qo‘llab-

quvvatlash,  oqibat,  natija,  iz,  asar;  par  contrecoup  tegib  tegmasdan  uchib 

ketish bilan. 

contre-courant 

nm  qarshi  oqim,  yo‘nalish;  naviguer  à  contre-courant 

oqimga qarshi suzib bormoq. 

contredire 

I.  vt  qarshi  gapirmoq,  qarshilik  ko‘rsatmoq,  qarshi  chiqmoq, 

e’tiroz  bildirmoq,  gap  qaytarmoq,  qarshi,  zid  bo‘lmoq;  contredire  qqn  gap 

qaytarmoq;  contredire  une  proposition  taklifga  e’ tiroz  bildirmoq;  II.  se 

contredire vpr o‘z-o‘ziga qarshi chiqmoq, bir-birini inkor etmoq. 

contredit 

nm  dr  haq-huquq  talashish,  bahslashish;  sans  contredit  loc 

adv shak-shubha qilmay, tortishmay, shubhasiz, aniq, ravshan, albatta. 

contrée 

nf mamlakat, o‘lka, viloyat, joy, yurt. 

contre-espionnage 

nm kontrrazvedka, qarshi tekshiruv. 

contre-expertise 

nf qo‘shimcha tekshirish, sinovchi tekshirish. 

contrefaçon 

nf qalbaki, soxta, yasama narsa. 

contrefaire 

vt 1. taqlid qilmoq, o‘xshatmoq, xuddi o‘zi bo‘lmoq, o‘xshatib 

yasamoq,  ishlamoq,  masxaraomiz  taqlid  qilmoq,  kalaka  qilmoq,  nusxa 

ko‘chirmoq;  2.  qalbaki,  soxta  narsa  yasamoq;  contrefaire  une  signature 

imzo  chekish,  qo‘l  qo‘yish,  imzolashni  o‘xshatib  yasamoq;  contrefaire  sa 

voix  ovozini  o‘zgartirmoq;  contrefaire  la  folie  o‘zini  jinnilikka  solmoq, 

mug‘ombirlik qilmoq. 

contrefait, aite 

adj xunuk, badbashara, ko‘rimsiz, badburush. 

contreficher  (se) 

vpr  fam  hammasiga  tupirmoq,  hech  narsa  bilan 

hisoblashmaslik. 

contrefort 

nm 1. g‘isht tirgovuch; 2. tizma tog‘ tarmog‘i. 

contre-indication 

nf  qarshi,  zid  dalil,  qarshi  guvohlik  berish,  qarshi,  zid 

dalil keltirish; dori, davolash to‘g‘ri kelmasligini ko‘rsatuvchi belgi (tibbiyotda). 

contre-indiquer 

vt méd to‘g‘ri kelmasligini ko‘rsatmoq. 

contre-jour 

nm  inv  nurga  qarshi  joylashish,  nurga  teskari  o‘ tirish;  à 

contre-jour loc adv nurga qarshi, teskari. 

contremaître, esse 

n bosh usta, master. 

contre-manifestation 

nf javob namoyishi. 

contremarche 

nf archit zina balandligi. 

contremarque 

nf chipta, tomosha zaliga qaytishga ruxsat beruvchi hujjat, 

qog‘oz. 

contre-offensive 

nf javob hujumi, qarshi zarba. 

contrepartie 

nf 1. asli  bilan  teng huquqli hujjat  nusxasi, ko‘chirma hujjat; 

2.  qarama-qarshi,  zid  fikr,  ziddiyat,  teskarilik;  en  contrepartie  o‘rniga, 

badaliga, evaziga. 

contre-pente 

nf orqa qiyalik, yonbag‘ir, nishab; qiyalikka qarama-qarshi. 

contrepèterie 

nf  so‘zdagi  bo‘g‘in  yoki  harfni  tovushga  moslashtirish 

(yangi ma’no hosil qilish uchun). 

contre-pied 

nm  o‘xshash  emaslik,  teskarilik,  boshqachalik,  qarama-

qarshilik,  tafovut,  ziddiyat,  farq  qilishlik;  prendre  le  contre-pied  d’une 

opinion  fikrni  rad  etmoq,  noto‘g‘riligini  isbotlamoq;  à  contre-pied  loc  adv 

orqa yo‘nalishda, yo‘lda. 

contre-plaqué 

nm faner. 

contrepoids 

nm  posangi,  qarama-qarshi,  zid,  qarshi;  servir  de 

contrepoids posangi, tenglovchi bo‘lib xizmat qilmoq. 

contrepoison 

nm zaharga qarshi  dori, ziddi zahar,  qarshi kurashadigan 

chora, tadbir. 

contrer 


I.  vt  fam  qarshilik  ko‘rsatmoq,  qarshi  chiqmoq,  e’ tiroz  bildirmoq, 

gap  qaytarmoq,  qarshi  turmoq,  zid  bo‘lmoq,  bir-birini  inkor  etmoq;  contrer 

l’adversaire  dushmanga  qarshi  turmoq,  dushmanga  qarshi  turmoq, 

dushman zarbasi bermoq; II. vi dov bermoq, kelmoq (qarta o‘yinida). 

contre-révolution 

nf aksilinqilob. 

contre-révolutionnaire 

I. n aksilinqilobchi; II. adj aksilinqilobiy. 

contresens 

nm 1. teskari tomon, ich tomon, orqa, astar; 2. ma’nosiz gap, 

aqlga to‘g‘ri kelmaydigan narsa, behuda ish, ahmoqlik; à contresens loc adv 

ma’noga  zid,  xilof,  nafratlanadigan  tarzda,  iflos,  teskari,  qarshi;  3.  xato, 

yanglish. 

contresigner 

vt imzo, qo‘l qo‘yish bilan tasdiqlamoq, muhrlamoq, ikkinchi 

imzo qo‘ymoq. 

contretemps 

nm  xalal,  xalaqit,  to‘siq,  to‘siqlik,  g‘ov,  to‘g‘anoq,  to‘siqlik, 

qarshilik,  o‘ylanib qolish, kechikish, sekinlik, sustkashlik; à  contretemps loc 

adv bevaqt, bemahal, bemavrid, noo‘rin, o‘rinsiz, biri bog‘dan, biri tog‘dan. 

contre-terrorisme 

nm aksil terror. 

contre-terroriste 

n aksil terrorchi. 

contretype 

nm kontratip, qayta suratga olingan negativ. 

contre-valeur 

nf almashtirilgan pul, valuta. CONTREVENIR

 

CONVERTI 

 

 114 

contrevenir 

vi  (à  qqch)  buzmoq,  izdan  chiqarmoq,  barbod  qilmoq, 

chetga  chiqmoq  (qonundan),  qarshi  munosabatda  bo‘ lmoq;  contrevenir  la 

loi qonunni buzmoq, qonunga qarshi munosabatda bo‘lmoq. 

contrevent 

nm deraza darchasi. 

contre-vérité 

nf yolg‘on, yolg‘on, noto‘g‘ri gap, haqiqatga to‘g‘ri kelmaslik, 

haqiqatdan uzoqlik, aqlga zidlik. 

contre-visite 

nf  qaytadan  ko‘rikdan  o‘ tkazish,  qayta  tekshirish,  nazorat, 

ko‘zdan kechirish (tibbiyotda). 

contre-voie 

nf  yon  iz,  yo‘l  (temir  yo‘lda);  à  contre-voie  loc  adv 

ko‘rsatilmagan,  belgilanmagan  tomondan,  tarafdan;  descendre  du  train  à 

contre-voie poyezddan ko‘rsatilmagan tomondan tushmoq. 

contribuer 

vi  (à  qqch)  1.  yordam  bermoq,  imkon  tug‘dirmoq, 

osonlashtirmoq,  ko‘maklashmoq,  yordamlashmoq,  yordam  ko‘rsatmoq; 

contribuer  au  succès  muvaffaqiyatga  ko‘maklashmoq;  2.  birga  xarajat 

qilmoq, o‘z hissasi, ulushini qo‘shmoq. 

contrister 

vt xafa qilmoq,  dilini og‘ritmoq, ranjitmoq, diliga ozor bermoq, 

qayg‘uga solmoq. 

contrit, ite 

adj xafa  bo‘lgan, ranjigan, dili siyoh  bo‘lgan, xafa, qattiq xafa 

bo‘lgan,  tashvishli,  g‘amgin,  g‘am-g‘ussali,  afsus,  pushymon,  tavba  qilgan, 

yegan. 

contrition nf  achinish,  afsus,  pushaymon,  tavba  qilish,  o‘kinish,  qattiq 

xafa  bo‘lish,  qayg‘urish,  kuyib-pishish,  xafagarchilik,  g‘am-g‘ussa;  faire  un 

acte de contrition achinmoq, o‘kinmoq, tavba, pushaymon, afsus qilmoq. 

contrôle 

nm  1.  tekshirish,  tekshiruv,  nazorat,  kuzatish,  sinov,  im tihon, 

sinash,  qarab  turish,  qarov;  contrôle  des  naissances  bola  tug‘ilishini 

tartibga solish; 2.  tanqid; 3.  tamg‘alash,  tamg‘a solish,  bosish; oltin, kumush 

probasini  aniqlash,  belgilash,  qo‘yish;  4.  mil  axborotnoma,  shaxsiy  sostav 

ro‘yxati; 5. nazorat, tekshiruv daftari. 

contrôler 

vt  1.  tekshirmoq,  nazorat  qilmoq,  kuzatmoq,  sinamoq, 

qaramoq;  2.  tamg‘alamoq,  tamg‘a  bosmoq,  solmoq,  proba  aniqlamoq, 

belgilamoq, qo‘ymoq. 

contrôleur,  euse 

n  1.  nazoratchi,  qorovul,  kuzatuvchi,  tekshiruvchi;  2. 

nm  techn  nazorat  asbobi,  tekshiruv  quroli,  o‘lchagich;  contrôleur  de 

radioactivité dozimetr (radioaktiv nurlanish darajasini o‘lchaydigan asbob). 

contrordre 

nm qarshi buyruq, buyruqni bekor qilish. 

controuvé,  ée 

adj  xayoliy,  o‘ylab  chiqarilgan,  to‘qilgan,  to‘qib  chatilgan, 

uydirma, yolg‘on, soxta, qalbaki, yasama, noto‘g‘ri. 

controverse 

nf 1.  ixtilof,  janjalli masala,  tortishuv, munozara, bahs,  dov, 

olishuv,  dovlashuv,  haq-huquq  talashish,  fikrlar  bellashuvi;  il  n’y  a  pas  là 

matière à controverse bu yerda hech narsa yo‘q tortishadigan; 2. aytishish, 

gap qaytarish, munozara, tortishuv. 

contumace 

I.  nf  sudga  kelmaslik;  purger  sa  contumace  sirtdan 

qamalgandan  keyin  sudga  kelmoq;  par  contumace  sirtdan;  II.  adj  sirtdan 

qamalgan, kesilgan, jazoga hukm etilgan. 

contusion 

nf  jarohat,  shikast,  urib  olingan  joy,  lat  yegan  joy,  qoraygan, 

shishgan joy. 

contusionner 

vt  shikast  yetkazmoq,  kontuziya  qilmoq,  urib  olmoq,  urib 

lat yedirmoq, shikastlamoq. 

conurbation 

nf qo‘shni, yaqin shaharlarning qo‘shilib ketishi. 

convaincant,  ante 

adj  ishonchli,  ishonarli,  ishonsa  bo‘ladigan,  asosli, 

puxta, aniq. 

convaincre 

I.  vt  (qqn  de  qqch)  1.  ishontirmoq,  inontirmoq,  to‘la  isbot 

qilmoq; je  suis convaincu qu’elle viendra u ayol keladi deb ishonaman; 2. 

fosh  qilmoq,  jinoyat  ustida  tutib  olmoq,  aybini  ochmoq,  ochib  tashlamoq;  II. 

se  convaincre vpr 1. ishonmoq, inonmoq, ishonch, qanoat  hosil  qilmoq; je 

veux  m’en  convaincre  par  moi-même  bu  to‘g‘rida  o‘zim  ishonch  hosil 

qilishni istamayman; 2. bir-birini ishontirmoq. 

convaincu,  ue 

adj  (de  qqch)  1.  qat’iy  ishongan,  astoydil  ishongan, 

sodiq, chinakkam inongan; 2.  fosh  qilingan,  ochib  tashlangan,  jinoyat ustida 

tutib  olingan,  aybi  ochilgan;  convaincu  de  mensonge  yolg‘on  gapirishda 

fosh  qilingan,  ochib  tashlangan,  jinoyat  ustida  tutib  olingan,  aybi  ochilgan; 

convaincu de mensonge yolg‘on gapirishda fosh qilingan. 

convalescence 

nf 1. sog‘ayib ketish,  tuzalish, sog‘lom bo‘lish, sog‘ayish 

davri;  entrer  en  convalescence  sog‘aya  boshlamoq;  partir  en 

convalescence  sog‘ayib  kasalxonadan  chiqib  ketmoq,  chiqmoq;  2. 

convalescence,  congé  de  convalescence  betoblikdan,  sog‘ayib 

chiqqandan keyingi dam olish, ta’til, otpuska. 

convalescent,  ente 

I.  adj  sog‘ayayotgan,  tuzalayotgan,  zaif;  II.  n 

sog‘ayayotgan kasal, tuzalayotgan kasal, hali zaif bemor. 

convenable 

adj  odobli,  tarbiyali,  xushxulq,  odamshivanda,  tuzukkina, 

mos,  munosib,  o‘rinli,  binoyidek;  récompense  convenable  yaxshigina 

mukofot;  il  n’est  pas  convenable  de  nomunosib  ravishda,  nomunosib, 

noloyiq, nojo‘ya. 

convenablement 

adv  munosib,  yaxshigina,  mos  holda,  binoyidek, 

yomon emas; convenablement à -ga yarasha, munosib, binoan. 

convenant, ante 

adj munosib, mos, binoyi, odobli, tartibli, loyiq, muvofiq, 

qulay, ma’qul. 

convenir 

I. vi 1. (de qqch, de+inf) rozi bo‘lmoq, ko‘nmoq, unamoq, xo‘p 

demoq,  qo‘shilmoq,  kelishmoq,  shartlashmoq;  iqror  bo‘lmoq,  bo‘yiniga 

olmoq,  tan  olmoq;  convenir  du  prix  bahosi  to‘g‘risida  kelishmoq, 

shartlashmoq;  convenir du temps et du lieu vaqti va  joyini kelishib olmoq; 

ils  sont  convenus  de  se  rencontrer  uchrashishga  kelishib  oldilar; 

convenez  que  xo‘p  deya  qoling;  convenons  d’appeler  deb  nomlashga, 

atashga kelishdik; 2. (à qqch, à qqn) mos, muvofiq, munosib, loyiq bo‘lmoq, 

to‘g‘ri  kelmoq,  javob  bermoq  yaramoq,  asqatmoq,  kerak  bo‘lmoq, 

yarashmoq, kelishmoq; cet emploi m’a convenu bu xizmat menga muvofiq; 

il convient kerak, asqotadi; il convient d’agir  ainsi shunday qilmoq kerak; 

II. se convenir vpr bir-biriga mos kelmoq. 

convention 

nf  1.  bitim,  kelishish,  bitishish,  kelishuv,  bitishuv;  rozilik, 

murosa,  shartnoma,  axdnoma,  ahd,  shart,  sharoit,  garov,  tartib-qoida, 

vaziyat, ahvol; convention collective kollektiv shartnoma; 2. shartlilik, rasm, 

tamoyil,  rasm-rusum;  conventions  sociales  yotoqxona  rasm-rusmi,  urf-

odatlari; loc adv de  convention shartli,  faraz qilingan, xayoliy; 3.  favqulotda 

yig‘in  assambleya,  partiyalar  s’ezdi,  majlisi;  Convention  nationale  hist 

Konvent. 

conventionné, ée 

adj sotsial sug‘irta tizim iga kirgizilgan. 

conventionnel,  elle 

I.  adj  shartli,  kelishilgan,  murosali,  ahdlashilgan, 

garovli;  signes  conventionnels  shartli  belgilar;  armes  conventionnelles 

oddiy qurol yarog‘lar; II. nm Konvent a’zosi. 

conventionnellement 

adv shartli, shartli ravishda. 

conventuel, elle 

adj monastirga oid. 

convenu,  ue 

adj  1.  kelishilgan,  shartlashilgan,  o‘zaro  kelishuvga 

asoslangan,  murosali;  prix  convenu  belgilangan,  qo‘yilgan  baho;  c’est 

convenu kelishildi, rozi;  comme convenu kelishilganday, shartlashganday; 

2. hamma qabul qilgan, hammaga ma’qul bo‘lgan, rasm bo‘lib qolgan. 

convergence 

nf 1. mos kelish, bir xil bo‘lish, bir xillik, o‘xshashlik,  to‘g‘ri 

kelish;  convergence  des  efforts  kuchlarni  to‘plash,  yig‘ish;  2.  math,  phys 

ikkala  ko‘z  o‘q  chizig‘ining  bir  nuqtada  uchrashuvi,  moslik,  o‘xshashlik; 

convergence d’une série  qatorlarning mosligi,  o‘xshashligi; 3.  géol  taxlam, 

qatlamlarning o‘xshashligi, yaqinligi, mosligi (yerda). 

convergent, ente 

adj 1. mos keladigan,  o‘xshash; efforts convergents 

bir  maqsadga  qaratilgan  kuchlar;  2.  math,  phys  bir  nuqtaga  qaratilgan,  bir 

yo‘nalishda  uchrashadigan;  lentille  convergente  nur  yig‘adigan  shisha 

linza; mouvement convergent bir yo‘nalishda uchrashadigan harakat. 

converger 

vi  1.  to‘g‘ri,  duch,  ro‘para  kelmoq,  ayni  bir  vaqtda  sodir 

bo‘lmoq, mos kelmoq, o‘xshamoq, bir xil bo‘lmoq, bir-birini qoplamoq, ustma-

ust tushmoq; diverger et converger farq qilmoq va mos melmoq; 2. math bir 

nuqtada uchrashmoq. 

convers,  erse 

adj  frère  convers,  sœur  converse  monax  shogirdi, 

xizmatkori (cherkovda). 

conversation 

nf  gap,  so‘z,  suhbat,  gaplashish,  so‘zlashish;  être  en 

conversation  suhbatda  qatnashmoq;  engager  la  conversation  fam 

gaplashadigan gap bor bo‘lmoq. 

converser 

vi gaplashmoq, suhbatlashmoq, suhbat qurmoq. 

conversion 

nf  1.  dinini  o‘zgartirish,  boshqa  dinga  o‘ tish;  2.  aylanish, 

o‘zgarish, o‘zgartirish, almashtirish. 

converti,  ie 

I.  adj  o‘tgan  (boshqa  dinga),  dinini  o‘zgartirgan;  II.  n  dinini 

o‘zgartirgan kishi. 

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling