Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet44/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   238

aylanib qolmoq, o‘zgarmoq; 2. dinini o‘zgartirmoq. 

convexe 


adj bo‘rtib chiqqan, qovariq, do‘ng. 

convexité 

nf qovariqlik, do‘nglik, do‘mboqlik, burtik. 

conviction 

nf  ishonch,  ishonish,  maslak,  e’ tiqod,  imon;  pièce  à 

conviction ashyoviy dalil; parler  avec  conviction  ishonch  bilan  gapirmoq; 

travail de conviction tushuntirish ishi. 

convier 


vt  (à  qqch,  à  faire  qqch)  taklif  qilmoq,  chaqirmoq,  mehmonga 

aytmoq, undamoq, da’vat qilmoq. 

convive 

n  chaqirilgan,  taklif  qilingan  mehmon,  xom tovoq,  birga 

ovqatlanuvchi. 

convocation 

nf  1.  chaqirish,  charlash,  chaqirib  to‘plash,  yig‘in,  to‘plash, 

chaqiriq;  convocation  du  parlement  parlament  chaqirig‘ i;  2.  chaqiriq 

qog‘ozi, taklifnoma, taklif (majlisga, saylovga). 

convoi 


nm 1. karvon, poyezd, sostav, eshelon, yuk  tashuvchi mashinalar 

safi;  convoi  de  vivres  oziq-ovqatlar  karvoni;  convoi  de  marchandises 

tovar mol sostavi; convoi automobile yuk mashinalar safi;  convoi funèbre 

ko‘mish marosimi. 

convoiter 

vt  qattiq,  ehtiros  bilan  xohlamoq,  istamoq,  jo‘shqin,  qizg‘ in 

urinmoq, harakat qilmoq, intilmoq. 

convoitise 

nf  hasad,  suq,  zo‘r  istak,  xohish,  orzu,  suqlanish,  qo‘msash, 

tama. 


convoler 

vi  plais  qonuniy  nikohlamoq,  nikoh  bilan  qo‘shilmoq,  birikmoq; 

convoler  en  justes  noces  nikohdan  o‘tmoq;  convoler  en  secondes,  en 

troisièmes noces ikkinchi, uchinchi nikohdan o‘tmoq. 

convoquer 

vt  (qqn  à  qqch)  chaqirmoq,  taklif  qilmoq;  convoquer  une 

conférence  kengash,  konferensiya,  majlis  chaqirmoq;  convoquer  à  la 

réunion  majlisga  taklif  qilmoq;  convoquer  devant  le  tribunal  sudga 

chaqirmoq. 

convoyer 

vt  soqchilik  qilib  kuzatib  bormoq,  qo‘riqlab  bormoq,  uzatib, 

hamroh bo‘lib bormoq, birga bo‘lmoq. 

convoyeur 

I.  adj  kuzatuvchi,  qo‘riqlovchi,  hamroh,  yo‘ldosh  bo‘luvchi; 

bâtiment  convoyeur  qo‘riqlovchi,  hamroh,  yo‘ldosh,  birga  bo‘lib  boradigan 

kema; II. nm 1. qo‘riqlab, kuzatib boruvchi soqchi, qorovul, hamroh, yo‘ldosh, 

kuzatuvchi;  2. qo‘riqlovchi kema; 3. techn  transporter, yuklarni  boshqa joyga 

uzatuvchi mashina. 

convulser 

I.  vt  tomir  tortib  changak  bo‘lmoq;  II.  se  convulser  vpr 

burishmoq, tirishmoq, afti qiyshaymoq, changak bo‘ lib o‘ralmoq, siqilmoq. 

convulsif,  ive 

adj  tomir  tortgan,  bezovta,  besaranjom,  titrab-

qaqshaydigan, tirishtiradigan, g‘ayriixtiyoriy, seskanma. 

convulsion 

nf tomir  tortishish,  tirishish, changak bo‘lish,  talvasa, siqilish, 

qisilish, qisilib, qisib qolish. 

convulsionner 

vt  tomir  tortishib  qolmoq,  changak  bo‘lmoq,  burishib, 

qiyshayib, tirishib qolmoq. 

convulsivement 

adv tomir tortib, changak bo‘lib, burishib. 

coopérant 

nm chet elda ishlaydigan mutaxassis. 

coopératif,  ive 

adj  kooperatsiyaga,  shirkatga  oid;  mouvement 

coopératif  kooperatsiya  harakati;  société  coopérative  kooperativ  do‘stlik, 

birodarlik. 

coopération 

nf  1.  hamkorlik,  birga  xizmat  qilish,  hamkorlikda  ishlash; 

coopération  économique  iqtisodiy  hamkorlik;  politique  de  coopération 

hamkorlik  siyosati;  en  coopération  hamkorlikda;  en  étroite  et  amicale 

coopération  yaqin  va  qadrdon  hamkorlikda;  2.  kooperatsiyalashtirish, 

kooperatsiya  jamiyati;  3.  mil  qo‘shinning  birgalikdagi  harakati;  coopération 

terrestre quriqlikdagi qo‘shinlarning birgalikdagi harakati. 

coopérative 

nf  kooperativ,  kooperatsiya,  shirkat;  coopérative  de 

production ishlab chiqarish, ta’minot kooperatsiyasi. 

coopérer 

vi  (à  qqch)  1.  yordam  bermoq,  ko‘maklashmoq, 

yordamlashmoq,  yordam  ko‘rsatmoq,  osonlashtirmoq,  imkon,  imkoniyat 

tug‘dirmoq; 2.  hamkorlik qilmoq,  birga xizmat  qilmoq,  hamkorlikda  ishlamoq, 

birga, birgalikda harakat qilmoq. 

cooptation 

nf  biror  jamiyatga  yangi  a’zoning  shu  tashkilot  a’zolari 

tomonidan saylanishi. 

coopter 

vt qo‘shimcha saylovsiz to‘ldirmoq. 

coordination 

nf  1.  o‘zaro  muvofiqlashtirish,  moslashtirish,  to‘g‘rlash, 

moslash,  kelishuv,  kelishtirish;  2.  izchillik,  ketma-ketlik,  doimiylik,  meros 

bo‘lib qolishlik, o‘tishlik; 3. gram bog‘lash, bog‘lanish. 

coordonnateur,  trice 

I.  adj  muvofiqlashtiruvchi,  moslashtiruvchi, 

to‘g‘irlovchi; 2. n moslovchi, to‘g‘irlovchi, muvofiqlovchi odam, ayol. 

coordonné, ée 

adj gram teng, bog‘lovchili, bog‘langan. 

coordonnées 

nf  pl  1.  nuqtaning  tekislikdagi  va  fazodagi  vaziyatini 

belgilaydigan  miqdorlar;  2.  kimsaning  turgan  joyi,  adresi;  coordonnées 

rectangulaires  to‘g‘ri  burchakli  miqdorlar;  coordonnées  rectilignes  to‘g‘ri 

chiziqli miqdorlar;  coordonnées polaires bir-biriga  qarama-qarshi nuqtalar; 

donnez-moi vos coordonnées fig adresingizni bering. 

coordonner 

vt  o‘zaro  moslamoq,  muvofiqlashtirmoq,  to‘g‘rilamoq, 

uyg‘unlashtirmoq, 

kelishmoq; 

coordonner 

les 

efforts 


kuchlarni 

muvofiqlashtirmoq. 

copain 

nm fam maktabdosh, birga o‘qigan, yaqin o‘rtoq, oshna, og‘ayani, jo‘ra, do‘st, birodar; un bon copain yaxshi yigit; les copains o‘spirin, yigitlar. 

copeau 


nm qirindi, payraha (metall, yog‘och). 

copiage 


nm ko‘chirish (imtihonda). 

copie 


nf 1. nusxa, ko‘chirma, kopiya, namuna; prendre copie ko‘chirmoq, 

nusxa olmoq; pour  copie  conforme asliga  to‘g‘ri; elle  est en tout la  copie 

de  sa  mère  u  onasining  kopiyasi,  o‘zi;  2.  yozma  ish  (o‘quvchining);  3. 

ikkilangan  daftar  qog‘ozi;  4.  repartyor  namunasi  (gazeta),  ro‘znoma 

maqolasi, xabar; 5. qo‘lyozma namunasi, asli, asl nusxasi. 

copier 


vt  1.  ko‘chirmoq,  qaytadan  yozib  qo‘ymoq,  nusxa  ko‘chirmoq, 

olmoq, ko‘chirib yozmoq, ro‘yxatga olmoq, ko‘chirma olmoq; 2. nusxa, kopiya 

olmoq,  o‘xshatmoq,  taqlid  qilmoq;  3.  nusxa,  kopiya  ko‘chirmoq,  kopiya, 

namuna, nusxa olmoq. 

copieur,  euse 

n  1.  ko‘chiruvchi,  ko‘chirib  yozuvchi,  boshqalardan 

ko‘chiruvchi; 2. nm kseroks, nusxa ko‘chiruvchi mashina. 

copieusement 

adv mo‘l, mo‘l-ko‘l, serob, juda ko‘p,  boy, barakali,  to‘kin-

sochin; manger copieusement to‘yib yemoq. 

copieux,  euse 

adj mo‘l, mo‘l-ko‘l, serob,  juda ko‘p, boy, barakali,  to‘kin-

sochin; faire un repas copieux to‘yib ovqat yemoq. 

copilote 

nm ikkinchi uchuvchi. 

copine 


nf dugona, maktabdosh, birga o‘qigan qiz. 

copiner 


vi do‘st, o‘rtoq bo‘lmoq, do‘stlashmoq, yaqinlashtirmoq. 

copinerie 

nf do‘stona munosabatlar. 

coprah 


nm kopra, kakos yong‘og‘ining mag‘ izi. 

coproduction 

nf birga, birgalikda, hamkorlikda ishlab chiqarish. 

copropriétaire 

nm sherik, birga, birgalikda ega bo‘lgan kishi. 

copropriété 

nf bir necha kishining umumiy mol-mulki, aylangan holda; 2. 

boshqa dinga, dinini o‘zgartirish. 

copte

 n kopt, misrlik nasroniy dinidagi odam. copulation 

nf jinsiy aloqa, jinsiy qo‘shilish, qovushish. 

copule 

nf gram yordamchi fe’l, bog‘lovchi fe’l. copuler 

vi jinsiy aloqa qilmoq, qo‘shilmoq, qovushmoq. 

copyright 

nm muallif, adiblik huquqi, adabiy mulk. 

coq

1

 nm  xo‘roz;  coq  de  bruyère,  des  bois  qur,  karqur  (katta  o‘rmon 

qushi);  coq  d’Inde  erkak  kurka;  au  chant  du  coq  xo‘roz  qichqirishi  bilan 

saharda; poids  coq yengil vazn (boksda 50,80-53,52 kg); être comme un 

coq en pâte yallo qilib yashamoq. 

coq

2

 nm kema oshpazi, kok. 

coq-à-l’âne 

nm inv saf-sata, bema’ni, bo‘lmag‘ur, behuda gap. 

coque 


nf 1.  tuxum po‘chog‘i,  po‘stlog‘i; œuf  à la coque chala  pishirilgan 

tuxum;  2.  pilla;  3.  korpus,  gavda,  kema  korpusi,  yuk  ortadigan  quti 

(avtomobilda); 4. cho‘chchaygan hurpaygan soch (soch o‘rami). 

coquelicot 

nm lolaqizg‘aldoq. 

coqueluche 

nf 1. méd ko‘kyo‘tal; 2. fig erkatoy, arzanda. 

coquet,  ette 

I.  adj  tannoz,  ishvali,  g‘amzali,  chiroyli,  bashang,  qichiq;  la 

coquette  somme  fam  talaygina  pul;  II.  n  tannoz  ayol,  ishvagar, 

ko‘krakburma. 


COQUETER

 

CORNETTE 

 

 116 

coqueter 

vi  fam  noz-karashma  qilmoq,  g‘amza  qilmoq,  ishva,  qichiq 

qilmoq, suzilmoq. 

coquetier 

nm 1. tuxum solinadigan qadahsimon idish; 2. tuxum g‘aladoni, 

yashigi, qutisi. 

coquetière 

nf tuxum qaynatgich kastrul. 

coquettement 

adv  noz-karashmali,  tannoz,  g‘amza  bilan,  qichiq  bilan, 

bashang, ishvali. 

coquetterie 

nf  tannozlik,  ishvagarlik,  qichiqlik;  mettre  sa  coquetterie  à 

noz-karashma  qilmoq,  ko‘z  suzmoq;  n’y  mettre  aucune  coquetterie  o‘zini 

kamtarona  tutm oq;  faire  des  coquetteries  noz-karashma,  ishva,  jilva 

qilmoq,  suzilmoq;  avec  coquetterie  tannozlik  bilan,  noz-karashma,  jilva, 

ishva bilan. 

coquillage 

nm chig‘anoq, chanoq. 

coquille 

nf 1. chig‘anoq, chanoq, g‘ovak jins; rentrer dans sa coquille fig 

o‘z  qobig‘iga,  po‘stlog‘iga  o‘ralib  qolmoq,  boshqalarga  qo‘shilmaslik;  2. 

po‘stloq,  qobiq,  po‘choq,  po‘st;  coquille  de  noix  omonatgina  qayiqcha;  3. 

typogr matbaa, bosishga qo‘yilgan xato; 4. techn metall qolip (quyish uchun); 

5. qilich dastasi, xanjar dastasi; 6. qog‘oz hajmi, formati. 

coquillettes 

nf pl chanoqlar, chig‘anoqlar, makaron turi, quloq supralari. 

coquin,  ine 

I.  n  muttaham,  firibgar,  aloqachi,  mug‘ombir,  ayyor, 

shumtaka, shum; qallob, tovlamachi, o‘g‘ri, ablah, yaramas odam; coquin de 

sort  fam  og‘ ir  qismat;  II.  adj  makkorlik,  makrli,  ayyorona;  quvlik  bilan;  des 

yeux coquins makkor, ayyor, quv ko‘zlar. 

coquinerie 

nf  1.  aldamchilik,  makkorlik,  ayyorlik,  firibgarlik,  g‘irromlik, 

tirriqlik; 2. razillik, qabihlik, pastkashlik, ma’lunlik, yaramas lik, razolat. 

cor

1

 nm  1.  shox,  muguz,  burg‘u;  cor  de  chasse  ov  muguzi;  cor 

d’harmonie valtorna; sonner du cor muguz chalmoq; à cor et à cri loc adv 

qiy-chuv va shovqin-suron bilan,  jazava bilan;  vouloir, réclamer à  cor  et à 

cri nima bo‘lganda ham talab qilmoq; 2. shox, bug‘u shoxi. 

cor

2

 nm qadoq, qavariq, shish. 

corail 


nm  marjon;  bouche  de  corail,  lèvres  de  corail  qip-qizil,  marjon, 

aqiq lablar, og‘izlar; récif de corail marjon riflar, qoyalar, yopishib yashovchi 

dengiz hayvoni. 

corallien, ienne 

adj marjon, marjonli, aqiq, qizil. 

Coran 


nm Qur’on. 

coranique 

adj qur’oniy, qur’onga oid. 

corbeau 


nm qarg‘a. 

corbeille 

nf 1. savat, kajava;  corbeille à papier qog‘oz savati; corbeille 

de fruits mevalar savati;  corbeille de  mariage kuyov  to‘yonasi,  to‘y tuxfasi; 

2.  to‘garak  yoki  boshqa  shakldagi  gulzor;  3.  bolaxona,  ikkinchi  qavat 

(teatrda). 

corbillard 

nm dafn marosimida tobut qo‘yiladigan arava yoki mashina. 

cordage 

nm 1. arqon, abzal (kemada), tros; 2. ip bilan o‘lchash. 

corde 

nf 1. ip, arqon; arg‘amchi, chilvir;  tizimcha,  ingichka arqon, kanop, yo‘g‘on arqon; corde à nœuds tugunli tirmashib chiqish arqoni; corde lâche 

ehtiyot  arqoni;  rendre  la  corde  arqonni  bo‘shatmoq,  qo‘yib  yubormoq;  cet 

habit  montre  la  corde  ko‘ylak  ishqalanib  yirtildi;  tenir  la  corde  yaxshi, 

manfaatdor  vaziyatda  bo‘lmoq;  2.  sim,  ip;  his-tuyg‘u,  kayfiyat;  toucher  les 

cordes  simlarni  tortmoq,  sozlamoq;  toucher  la  corde  sensible  sezgir  his-

tuyg‘uga  ta’sir qilmoq,  tegmoq; 3. pl simli,  torli cholg‘u asboblari; 4. kamalak, 

yoy ipi;  avoir plusieurs cordes à son arc  har xil hiyla nayrang ishlatm oq, 

maqsadga  erishish  uchun  har  xil  yo‘l-yo‘riqqa,  imkonga  ega  bo‘ lmoq;  5. 

géom  xorda,  egri  chiziqning  ikki  nuqtasini  birlashtiruvchi  to‘g‘ri  chiziq;  6. 

arqon sarjin (3 gaz yoki 2134 metrga teng o‘ lchov birligi; uzunlik). 

cordée 

nf 1. bog‘, bog‘lam; 2. pay, bog‘lama ip (alpinistlarda). cordelette 

nf ingichka ip, bog‘ich, chilvir, arqoncha, arg‘amchi, tanob. 

cordelière 

nf  1.  tugunli  arqon,  arg‘amchi  (tushish,  chiqish  uchun);  2. 

to‘qilgan, eshilgan, o‘rilgan, gajakli kamar, belbog‘, bog‘ich, chilvir, arqon. 

corder 


vt  1.  o‘rmoq,  pishitmoq,  to‘qimoq,  yigirmoq;  2.  bog‘lamoq, 

to‘qimoq,  burishtirmoq,  tirishtirmoq;  arqon  bilan  bog‘lab  chiqmoq;  3.  chilvir 

bilan yog‘och o‘lchamoq. 

cordial,  ale 

I.  adj  1.  yurak,  sidqidil,  samimiy,  chin,  ochiq  ko‘ngil, 

mehribon,  rahmdil,  ishqiy,  ruhiy,  ma’naviy,  juda  yaxshi,  xushmuomalalik 

bilan, 

shodiyona; 2. 

méd 


quvvat 

beradigan, 

mahkamlovchi, 

mustahkamlaydigan; II. nm quvvat beradigan, mahkamlovchi dori. 

cordialement 

adv  sidqidildan,  samimiylik  bilan,  chindan,  ochiq 

ko‘ngildan, xushmuomalik bilan. 

cordialité 

nf  samiymilik,  sidqidillik,  samimiyat,  iltifot,  xushmuomalik, 

mehribonlik. 

cordier, ière 

nm ip, arqon eshuvchi, qiluvchi. 

cordillère 

nf tog‘ tizmasi. 

cordon 

nm  1.  arqon,  ip,  chilvir,  tizimcha,  arg‘amchi,  bog‘ich,  to‘qilgan tasma,  uqa,  jiyak;  tenir  les  cordons  de  la  bourse  uy  xarajatlarini 

boshqarmoq; tirer le cordon eshik ochmoq; 2. orden tasmasi, lentasi; grand 

cordon  yelkadan  oshirib  taqadigan  tasma;  3.  hoshiya,  jiyak,  mag‘iz;  4. 

chegarachilar,  soqchilar  zanjiri,  otryadi;  cordon  sanitaire  sanitar;  5.  anat 

cordon ombilical kindik, kindik  tizimchasi; 6.  géog  cordon littoral  qumloq, 

sayoz yer, sayozlik. 

cordon-bleu 

nm mohir, ustasi farang oshpaz. 

cordonnerie 

nf  1.  etikdo‘zlik;  2.  etikdo‘zlik  korxonasi;  3.  poyabzal 

magazini. 

cordonnier,  ière 

n  etikdo‘z,  yamoqchi;  prov  les  cordonniers  sans 

toujours  les  plus  mal  chaussés  temirchi  taqaga  yolchimas,  bo‘zchi 

belboqqa yolchimas. 

coréen,  enne 

I.  adj  Koreyaga,  koreyaliklarga  oid,  K oreya;  II.  n  Koreya 

aholisi, koreyalik. 

coriace 

adj  1.  qattiq,  chandir  (go‘sht  haqida);  2.  fam  qaysar,  o‘jar, 

sarkash. 

coriandre 

nf bot kashnich. 

coricide 

nm qadoqni yo‘qotadigan plastir (mato). 

corindon 

nm korund (qattiq mineral, qimmatbaho tosh). 

cormoran 

nm qoravoy, qora buzov, baqlan, qo‘sh. 

cornac 


nm  1.  fil  yetaklovchi,  fil  haydovchi,  boquvchi;  2.  fam  kuzatib 

boruvchi, hamroh. 

cornaline 

nf  serdolik,  yarim  qimmatbaho  tosh,  kvars  yoki  chaqmoq 

toshning bir turi. 

corne 


nf 1. shox, muguz; bêtes à cornes shoxli hayvonlar; frapper de la 

corne  suzishmoq,  suzong‘ich  bo‘lmoq;  faire  les  cornes  à  qqn  “shox”ini 

ko‘rsatmoq,  javob  qaytarmoq; prendre, attaquer le taureau par les cornes 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri  ishga  kirishmoq  (ko‘chma  ma’noda),  fursatni  qo‘ldan 

bermasdan,  dadil  ish  boshlamoq;  planter  des  cornes  à  qqn  eriga  hiyonat 

qilmoq, boshqa xotin yoki erkak bilan yurmoq; 2. cho‘pon burg‘usi; corne de 

chaussures oyoq kiyimi, kiyishida ishlatiladigan muguz, burg‘u, shoxcha; 3. 

buklangan  burchak  (kitob  betida);  faire  une  corne  à  un  livre  kitob  betini 

qaytarmoq;  4. shoxmuguz, burg‘u, avtomobil signali; 5. mar yelkan yog‘ochi, 

gafel; 6. archit o‘ram, chirmoq, jingalak. 

corné, ée 

adj shoxsimon, shox shaklidagi. 

corned-beef 

tuzlangan go‘sht, pishirilgan konserva go‘sht. 

cornée 

nf ko‘zning muguz pardasi. corneille 

nf qarg‘a, zog‘; bayer aux corneilles bekor xo‘ja, anqov, merov 

bo‘lmoq, laqillab yurmoq, angrayib yurmoq. 

cornélien, ienne 

adj Kornelga aloqador. 

cornemuse 

nf dam bilan chalinadigan musiqa asbobi. 

corner


1

 

I. vi  1.  burg‘u  chalmoq;  2.  karnayga  gapirmoq;  3.  shang‘illamoq (quloq);  les  oreilles  me  cornent  quloqlarim  shang‘illab  yotibdi;  4.  signal 

bermoq  (avtomobilda);  II.  vt  1.  kitob  betini  qaytarmoq;  2.  fam  karnay 

chalmoq,  hammaga  yoymoq,  ovoza  qilmoq,  jar  solmoq;  il  a  corné  cette 

nouvelle par toute la ville  u bu xabarni butun shaharga yoydi; 3. suzmoq, 

shoxlamoq. 

corner


2

 

nm  sport  burchak  to‘pi;  tirer  un  corner  burchak  to‘pi  tepmoq, uzatmoq. 

cornet 


nm  1.  shoxmuguz,  burg‘u,  qamish  surnay;  cornet  acoustique 

eshitish  teshigi,  nayi,  tovush  ushlagich  karnay;  2.  kornet,  puflama  musiqa 

asbobi; cornet à pistons pistonli kornet; 3. shox shaklli idish, narsa. 

cornette 

nf xotin-qiz, bolalarning qalpog‘i, bosh kiyimi. 


CORNIAUD

 

CORROYAGE 

 

 117 

corniaud 

nm 1. nasli tozamas it, ko‘ppak it; 2. fam ahmoq, tentak, nodon, 

merov, ablah, kallavaram, to‘nka. 

corniche 

nf  1.  archit  karniz,  araqi;  2.  tog‘  karnizi  (yon  bag‘irdagi  kirdi-

chiqdi joylar), tog‘ yo‘li;  3. arg Sen-sir harbiy oliy maktabidagi  tayyorlov kursi 

(Fransiyada). 

cornichon 

nm 1. kornishon, tuzlash uchun uzilgan mayda bodring; 2. fam  

tentak, ahmoq, esi past, befahm, anqov, laqma. 

cornier, ière 

adj burchak, burchakka oid. 

cornière 

nf 1. suv oqish tarnovi; 2. uchburchak (lineyka, temir). 

cornouiller 

nm qizil (qizil mevali buta). 

cornu,  ue 

adj  1.  shoxli;  2.  fig  beso‘naqay,  beo‘xshov,  xunuk,  tuturiqsiz, 

kelishmagan. 

cornue 

nf retorta, laboratoriyada ishlatildigan bo‘g‘zi uzun va bir tomonga qayrilgan idish. 

corollaire 

nm  1.  math  natija,  xulosa,  oqibat;  2.  tugatish,  oxir,  zaruriyat, 

muqarrarlik, zaruriy oqibat, natija, qutilib bo‘lmaydigan zarurat. 

corolle 

nf bot gulbarg, gultoj, gulkosa, gulyaproq. 

coron 

nm shaxterlar qishlog‘i. coronaire 

adj anat yurakga oid, yurak. 

corporatif,  ive 

korporasiyaga  oid;  esprit  corporatif  korporativ  muhit, 

kayfiyat. 

corporation 

nf uyushma, birlashma, doira, sex. 

corporatisme 

nm  1.  sinfiy,  kasaba  uyushmasi,  birlashma;  2.  korporativ 

tuzum, sistema. 

corporatiste 

I. n korporasiya tarafdori; II. adj korporativ. 

corporel,  elle 

adj  tana,  gavdaga  oid;  peine  corporelle  tan  jazosi;  bien 

corporel ashyoviy boylik. 

corps 


nm  1.  tan,  tana,  gavda,  qomat,  badan,  sumbat,  qad-qomat; 

exercices de corps  badan mashqlari; prendre de corps  to‘lishmoq; avoir 

le diable au corps jim, tek turmas bo‘lmoq; loc adv corps à corps qo‘ l jangi, 

yaqindan  mushtlashish  (boksda);  à  corps  perdu  jon-jahd  bilan,  serzavqlik, 

qizg‘inlik, jo‘shqinlik, otashinlik bilan;  2. asosiy qism; corps de logis, corps 

de bâtiment bino, uyning asosiy qismi; corps de garde qorovul xona; corps 

du  délit  jinoyat  tarkibi  (quruqda);  3.  korporatsiya,  shaxsiy  tarkibi, 

xizmatchilar,  tabaqa,  toifa,  ahl;  corps  enseignant  o‘qituvchilar  ahli;  corps 

diplomatique  diplomatlar  hay’ati;  corps  administratif  ma’muriy  hay’at; 

corps  élu  saylov  ahli;  en  corps  to‘liq  sostavda;  4.  o‘lik  jasad;  5.  mil 

birlashma,  qo‘shilma  armiya;  corps  de  troupe  ayrim  qo‘shilma;  corps 

militaire  harbiy  qism;  corps  d’armée  armiya  qo‘shilmasi;  corps 

expéditionnaire  ekspedisiya  tarkibi;  6.  techn  quti,  yashik,  korpus  (soat);  7. 

typogr kegl, harf  o‘lchovi;  8.  jism, modda;  corps gazeux  gazsimon modda; 

corps solide qattiq jism; corps liquide suyuq jism, modda; corps composé 

murakkab  element,  jism;  corps  hétérogène  geterogen  modda;  corps 

radioactifs radio-aktiv bo‘ laklar; corps  mort  o‘lik  jasad, modda (dengizda); 

corps  céleste  osmon  jismlari,  quyosh,  oy,  yulduzlar;  9.  zichlik,  tig‘izlik, 

qalinlik;  corps  de  l’acier  po‘lat  egiluvchanligi;  avoir  du  corps  pishiq,  zich, 

qalin bo‘ lmoq, egiluvchan bo‘lmoq; ce vin a du  corps  bu kuchli vino; faire 

corps  bir  butunni  tashkil  etmoq,  qilmoq;  prendre  corps  shakllanmoq, 

muayyan shakl, tusga kirmoq; nozik, aniq bo‘lmoq. 

corpulence 

nf  to‘lalik,  jussalik,  barvastalik,  mukammallik,  semizlik, 

bo‘liqlik, yo‘g‘onlik. 

corpulent,  ente 

adj  to‘ladan  kelgan,  jussali,  to‘la,  barvasta,  chorpahil, 

yo‘g‘on, bo‘liq. 

corpus 

nm qonunlar majmuasi,  to‘plami;  biror mavzuga  tegishli hujjatlar, matnlar to‘plami. 

corpusculaire 

adj molekulyar. 

corpuscule 

nm  modda  zarrachasi,  kichik  tanachalar;  corpuscules 

élémentaires kichik element zarrachalar. 

correct,  e 

adj  1.  to‘g‘ri,  qoidaga  muvofiq,  bexato,  mutanosib;  2.  odobli, 

boadab,  xushmuomala,  xushfe’l,  sipo;  tartibli,  tarbiyali,  xushxulq, 

odamshivanda, odobli, axloqli. 

correctement 

adv 1. to‘ppa-to‘g‘ri, bexato, mutanosiblik bilan; 2. boadab, 

xushmuomalalik bilan, odamshivandalik bilan, xushfe’llik, sipolik bilan. 

correcteur,  trice 

I.  adj  to‘g‘rilaydigan,  tuzatadigan,  tuzatuvchi;  II.  n  1. 

tuzatuvchi, to‘g‘rilovchi, korrektor; 2. korset, beldamchi, qullob. 

correctif,  ive 

I.  adj  to‘g‘rilovchi,  tuzatuvchi,  tuzatish,  to‘g‘rilash;  II.  nm  

tuzatish, to‘g‘rilash, tuzatma, o‘zgartirish. 

correction 

nf  1.  tuzatish,  to‘g‘rilash,  to‘ldirish,  tuzalish,  sog‘ay ish, 

o‘zgartirish,  tuzatma;  maison  de  correction  axloq  tuzatish  uyi;  correction 

de  tir  otishmani  tuzatish,  to‘g‘rilash;  sauf  correction  loc  adv 

yangilishmasam;  2.  xatolarni 

tuzatish, 

to‘g‘rilash; Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling