Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet45/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   238

3.  boadablik, 

xushmuomalalik,  xushfe’llik,  sipolik,  to‘g‘rilik,  rostlik,  chinlik;  4.  hayfsan, 

tanbeh, ta’zir, dakki, jazo, jazo berish, jazolash, urish, adabini berish. 

correctionnel,  elle 

I.  adj  axloq  tuzatadigan,  axloq  tuzatish  uchun 

belgilangan,  axloq  tuzatuvchi;  peines  correctionnelles  axloq  tuzatuvchi 

jazolar; 2. jinoiy; II. nm jinoiy sud, jinoyatni tekshiruvchi sud. 

corrélatif,  ive 

adj  o‘zaro  bog‘langan,  o‘zaro  munosabatda  bo‘ lgan, 

munosabatdor, munosabatdosh. 

corrélation 

nf  o‘zaro  bog‘liqlik,  bog‘langanlik,  munosabatdorlik,  o‘zaro 

nisbat,  o‘zaro munosabat,  o‘zaro bog‘lanish,  aloqa; corrélation des forces 

kuchlar  nisbati; en  corrélation avec  nisbatan; en  corrélation directe avec 

to‘ppa-to‘g‘ri aloqasi bilan. 

correspondance 

nf  1.  moslik,  muvofiqlik,  munosiblik,  loyiqlik,  to‘g‘ri 

kelish,  bir  xillik,  bir  taxlitda  bo‘lish;  2.  xabar,  axborot,  aloqa,  aloqa  yo‘li, 

qatnov yo‘li, xabardor  qilish, aloqa qilish vositalari;  3.  bir  poyezd, samolyot, 

paroxoddan  boshqasiga  o‘ tish;  prendre  une  correspondance  boshqasiga 

o‘tib  o‘ tirmoq;  4.  xat  yozishish,  yozishma,  aloqa  qog‘ozlari,  xatlar; 

enseignement  par  correspondance  sirtqa  o‘qish;  5.  korespondensiya, 

gazeta xabarlari, maqola. 

correspondancier, ière 

n xat yozishishni boshqaruvchi xizmatkorlar. 

correspondant,  ante 

I.  adj  mos,  to‘g‘ri  keladigan,  muvofiq,  munosib, 

loyiq,  javob  beradigan,  tegishli;  géom  angle  correspondant  mos,  to‘g‘ri 

burchak;  II.  n  muxbir,  gumashta,  xat  yozishib  turuvchi,  yozishma  olib 

boruvchi  shaxslar;  correspondant  particulier  o‘z  muxbiri;  membre 

correspondant  de  l’Académie  des  sciences  fanlar  Akademiyasining 

korespondent a’zosi. 

correspondre 

vi  1.  tutash  bo‘lmoq  (xonalar);  2.  (à  qqch)  mos,  to‘g‘ri 

kelmoq,  muvofiq,  munosib,  o‘xshash  bo‘lmoq;  faire  correspondre 

moslamoq,  bir  xil  qilmoq;  3.  (avec  qqn,  avec  qqch)  xat  yozishib  turmoq, 

yozishma olib bormoq; sirtdan o‘qimoq. 

corrida 


nf 1. buqa jangi; 2. tiqilinch, to‘polon, ur-yiqit. 

corridor 

nm yo‘lak, koridor, oraliq yo‘l. 

corrigé 


nm namuna (biror vazifani bajarishda  o‘quvchilarga tayyor holda 

beriladigan). 

corriger 

I.  vt  1.  tuzatmoq,  to‘g‘rilamoq,  kami-ko‘stini,  nuqsoni,  xatosini 

yo‘qotmoq;  corriger  une  épreuve  korrekturani  o‘qib  tuzatmoq;  corriger  le 

tir  otishmani  tuzatmoq,  moslamoq;  2.  jazolamoq,  jazo  bermoq;  3. 

yumshatmoq,  muloyimlashtirmoq,  neytrallashtirmoq,  betaraf,  xolis  qilib 

qo‘ymoq;  II.  se  corriger  vpr  tuzalmoq,  yaxshi  yo‘lga  kirmoq,  yaxshi  bo‘lib 

qolmoq; se corriger d’un défaut xato, kamchilik, nuqsondan xolis bo‘lmoq. 

corroder 

I.  vt  1.  yemirmoq,  chirimoq,  zanglamoq,  kemirmoq;  2. 

qaqshatmoq,  zil  ketkizmoq,  qiynamoq,  yomon  ta’sir  etmoq,  asta-sekin 

yemirilmoq, chirib bormoq; II. se corroder vpr yemirilib, chirib bormoq. 

corroi 


nm terini oshlash, teri, charm ishlash, ishlab chiqarish. 

corrompre 

I. vt 1. buzmoq, buzib  qo‘ymoq, ishdan chiqarmoq,  aynitmoq, 

zarar  yetkazmoq;  2.  axloqini  buzmoq,  jinsiy  fohishalikka  o‘rgatm oq,  yo‘ldan 

ozdirmoq; corrompre le goût ta’mini, mazasini buzmoq; 3. ko‘ngilni topmoq, 

maftun  qilmoq,  o‘ziga  tortmoq,  og‘dirmoq;  4.  o‘zgartmoq,  buzmoq,  noto‘g‘ri 

talqin qilmoq, buzib ko‘rsatmoq (tilni); II. se corrompre vpr buzilmoq, ishdan 

chiqmoq, aynimoq, rasvo bo‘lmoq, yomon yo‘lga kirib ketmoq. 

corrompu, ue 

adj yomon yo‘lga kirgan, buzilgan, rasvo bo‘ lgan, aynigan, 

buzuqi, fosiq, axloqsiz. 

corrosif,  ive 

adj  1.  chirish,  zanglashga  oid,  kemiradigan,  o‘yadigan, 

yemiruvchi;  liqueurs  corrosives  kimyoviy  modda,  ishqor;  2.  fig  battol, 

badjahl, qahrli, yozuv, badxoh, g‘azabnok, zaharli, istehzoli, achchiq. 

corrosion 

nf korroziya, chirish, zanglash, nurash, yem irilish, y eyilish. 

corroyage 

nm charm ishlash, tayyorlash, charmga ishlov berish. 


CORROYER

 

COTHURNE 

 

 118 

corroyer 

vt 1. charmga ishlov bermoq; 2. ohak aralashmasi tayyorlamoq, 

hosil  qilmoq;  corroyer  de  la  terre  glaise  loy  ezmoq,  tepmoq,  loy  surtmoq, 

surmoq; 3.  tem irchilik yo‘li  bilan bolg‘alamoq, bosmoq va  payvandlamoq; 4. 

yo‘nmoq, tarashlamoq, yo‘nib tekslamoq. 

corroyeur 

nm ko‘nchi, teri oshlovchi ishchi, mutaxassisi. 

corrupteur,  trice 

I.  adj  1.  buzuvchi,  rasvo  qiluvchi,  aynituvchi, 

tirishtiruvchi;  2.  yomon  yo‘lga  boshlovchi,  chiritadigan,  zarar  yetkazadigan, 

zararli,  halok  qiladigan,  halokatli;  II.  n  fahsh  yo‘liga  soluvchi,  yomon  yo‘lga 

boshlovchi, yo‘ldan ozdiruvchi, vasvasa qiluvchi. 

corruption 

nf  1.  buzilish,  aynish,  ishdan  chiqish,  irish,  chirish,  sasish, 

razolat; 2. axloqi buzuqlik,  axloqsizlik, badaxloqlik,  buzulganlik,  fahsh yo‘liga 

kirganlik,  buzuqilikka,  shahvatga  berilganlik,  yomon  yo‘lga  kirganlik,  kirish, 

buzulish;  3.  pora  bilan  sotib  olish,  poraga  sotilish,  poraxo‘rlik,  poraga 

uchirish, ko‘ndirish, rishvaxo‘rlik. 

corsage 


nm nimcha. 

corsaire 

I. nm 1. qaroqchi kema; 2. dengiz qaroqchisi, korsar,  pirat; prov 

à  corsaire,  corsaire  et  demi  qattiq  shoxga  o‘ tkir  bolta;  3.  shafqatsiz, 

qattiqqo‘l odam; II. adj pantalon corsaire tor kalta shim. 

corse 


I. adj korsikalik, Korsikaga  oid; II. n 1. korsikalik, Korsika aholisi; 2. 

nm italyan tilining Korsika shevasi, dialekti. 

corsé,  ée 

adj  1.  quyuq,  qalin,  tig‘iz,  zich,  pishiq,  puxta,  kuchli,  to‘q 

tutadigan,  to‘la,  mahkam,  qattiq,  mustahkam,  chidamli;  2.  xushbo‘y, 

xushta’m,  o‘tkir;  vin  corsé  spirt  qo‘shilgan  vino,  o‘tkir  vino;  3.  qiziq,  g‘alati, 

odobsizroq,  behayoroq  (hikoya,  voqea);  sho‘rroq,  sho‘r,  tuzli,  tuzlangan 

(pomidor, bodiring, karam). 

corset 

nm korset, beldamcha, qullob, bandaj, bog‘ich. corseter 

vt beldamcha, qullob, korset bilan tortib, siqib bog‘ lamoq. 

cortège 

nm  1.  tantanali  yurish,  namoyish,  mulozimlar,  ayonlar;  2. 

tantanali yurish,  olg‘a yurish,  namoyish,  turnaqator yurish; cortège nuptiale 

to‘y-tomosha  namoyishi;  cortège  funèbre  motam  yurishi;  cortège  sans 

queue  ni  tête  betartib,  tartibsiz  yurish;  liberté  des  cortèges  et 

manifestations de rues ko‘cha yurishi namoyish erkinligi. 

cortex 

nm bosh miya qobig‘i. corvée 

nf  1.  pomeshchik  foydasiga  tekin  ishlab  berish,  bershchina;  2. 

farmoyish,  buyruq;  corvée  de  soupe  oshxonada  ishlashga  farmoyish; 

corvée  de  propreté  binoni  tozalashga  buyruq;  être  de  corvée  xo‘jalik 

ishlariga buyruq olmoq; les corvées de ménage xo‘jalik mehnati; 3. brigada; 

4.  og‘ir  ish,  og‘ir,  noxush  vazifa,  bo‘yinturuq,  asorat,  jabr-zulm,  sirtmoq; 

quelle corvée! shu ham ish bo‘ldimi! 

corvette 

nf yelkanli kema, yengil harbiy kema. 

coryphée 

nm  korifey  (yunon  tragediyasida  xor  boshlig‘i),  urug‘,  buyik, 

yirik (fanda, san’at-adabiyotda). 

coryza 

nm tumov. cosaque 

nm kazak. 

cosinus 

nm math kosinus. 

cosmétique 

I.  adj  pardoz-andoz,  kosmetikaga  doir;  II.  n  1.  nm  pardoz-

andoz vositalari; 2. nf pardoz-andoz qilish, kosmetika. 

cosmétologie 

nf yuz-badanni chiroyli qilish, yaxshi saqlash haqidagi  fan, 

davolash kosmetikasi. 

cosmique 

adj fazoviy, samoviy,  osmon, koinotga  oid; rayons  cosmique 

fazoviy, samoviy, osmondan tushadigan nurlar. 

cosmogonie 

nf  kosmogoniya  (astronomiyaning  samo  jismlari,  ularning 

paydo bo‘lishi va o‘zgarishlari haqidagi bo‘limi). 

cosmogonique 

adj kosmogoniyaga doir. 

cosmographie 

nf  kosmografiya  (1.  samoni  tavsiflash,  tasvirlash;  2. 

astronomiya va tabiiy geografiyadan umumiy ma’lumot beradigan fan). 

cosmonaute 

nm fazoni o‘zlashtiruvchi, kosmonavt. 

cosmopolite 

I.  nm  turli  madaniyat  va  millatlar  majmuasi;  II.  adj  turli 

madaniyat va m illatlar mujassamligi. 

cosmos 

nm koinot, samo, fazo, osmon. cossard,  arde 

I.  adj  yalqov,  dangasa,  tanbal,  ishyoqmas;  II.  nm  

soyaparvar, yalqov, dangasa, tanbal, ishyoqmas odam. 

cosse


1

 

nf 1. bot qobiq, po‘choq, po‘st, po‘stloq, boshoq, bosh; cosses de légumes loviya dukkaklari; 2. qayiqcha korpusi; 3. elektr simi uchi. 

cosse


2

 

nf fam yalqovlik, dangasalik, ishyoqmaslik, tanballik, erinchoqlik. costal, ale 

adj anat qovurg‘a, biqinga oid. 

costaud, aude 

I. adj fam chorpahil, kalta  baqay, baqaloq, yo‘g‘on, m iqti, 

pishiq,  baquvvat,  kuchli,  zo‘r,  o‘tkir;  II.  nm  zo‘ravon,  kuchli  odam,  polvon, 

bahodir, azamat, davongir, kap-katta odam. 

costume 

nm kostum, kiyim kiyish, kiyinish. 

costumer 

vt  maskarad  libosini  kiydirmoq,  kiyintirmoq,  yasantirmoq, 

yasatmoq, bezamoq, zeb, oro bermoq. 

costumier,  ière 

n  kostum  kiydirib  ko‘rgich,  kostum  tikuvchi,  sotuvchisi 

(teatrda). 

cotation 

nf  muomalada  yurish,  aylanish,  qadr-qiymat,  kurs,  narx,  baho, 

haq, qiymat. 

cote 


nf 1. qism, bo‘lak, hissa,  ulush; 2. harf qolipi,  nomer, katta-kichiklik, 

shifr,  son  (kutubxonada);  3.  balandlik  nuqtasi,  belgisi  (xaritada);  4.  fin 

muomalada  yurish,  bo‘ lish,  aylanish,  kurs,  qiymat,  narx,  baho,  qadr;  les 

cotes  des  monopoles  monopoliya  aksiya,  qiymatli  qog‘oz  qadri,  qiymati; 

chute de la cote  en Bourse birja,  ulgirji savdoda aksiya  qiymatining  tushib 

ketishi;  avoir  la  cote  yuqori  muomalada  bo‘lmoq,  qiymati  baland  turmoq, 

bo‘lmoq; 5. kvota,  norma, m iqdor, ulush, hissa (iqtisodda); 6. o‘lcham, ulov, 

miqdor, m iqyos, ko‘lam, daraja (chizmachilikda). 

côte 

nf 1. qirg‘oq, sohil, lab, bo‘y, yer; aller à la côte moddiy qiyin ahvolda bo‘lmoq; 2.  qovurg‘a, qirra, yon, biqin; les  côtes d’un  melon qovun  tiliklari; 

étoffe à côtes chiyduxoba; côte à côte loc adv yonma-yon, yonida, biqinida, 

qator, bir qatorda, qo‘lni qo‘lga berib; se tenir les côtes fam kulaverib ichagi 

uzilmoq,  dumalab-dumalab,  qotib-qotib,  o‘lgunday  kulmoq;  se  bourrer  les 

côtes fam do‘pposlashmoq, do‘pposlab urishmoq, biqinini ezishmoq; 3. qiya, 

qiyalik,  qiyama,  qiyamalik,  qiya  tog‘,  tepalik  yon  bag‘ri,  yo‘l  ko‘tarilishi, 

yuqoriga  chiqishi,  tepalik,  do‘nglik,  tepa,  balandlik;  à  mi-côte  nishablikda, 

qiyalikda, yonbag‘irda. 

coté,  ée 

adj  1.  qimmatli,  baholi,  qadrli,  muomalada  yuradigan, 

aylanadigan,  narxi;  être  bien  coté  fam  yaxshi  hisobda  bo‘lmoq,  qimmat 

turmoq,  hisoblanmoq,  sanalmoq,  qatorida  bo‘lmoq;  2.  bemondlik  belgisi 

bilan, qirg‘oqli, qirg‘og‘i bor (xaritada). 

côté 


nm 1. yon, yonbosh, biqin; yon  tomon; être  sur le côté betob, kasal 

bo‘lib yotmoq; j’ai un point de côté biqinim sanchiyotibdi; 2. devor, old, yon; 

3.  tomon,  taraf, yon, yo‘nalish, yoq, chet, chekka,  el, yurt; géom côté d’un 

angle yon  tomonlari (burchakning); le côté de l’endroit, le beau  côté yuz, 

bet tomoni; le côté de l’envers teskari, ich tomoni, astar, orqa; d’un côté bir 

tomondan;  d’un  autre  côté  boshqa  tarafdan;  de  tous  côtés  hamma 

tarafdan,  yoqdan;  de  côté  et  d’autre  bu  yerda  va  u  yerda;  de  ce  côté  bu 

tomondan; regarder de côté et d’autre yon atrofga qaramoq; loc adv à côté 

yonida, biqinida, bir qatorda;  la chambre à côté yon,  qo‘shni xona; la balle 

passa  à  côté  o‘q  yonidan  o‘ tib  ketdi;  de  côté  chetlab,  chetdan,  yon  bilan, 

egri,  qiyshiq,  qiyshaygan  holda;  son  chapeau  est  de  côté  uning  shlapasi 

qiyshaygan; regarder qqn de côté yomon, olayib qaramoq, ko‘z olaytirmoq; 

se  ranger  de  côté  chetga  o‘ tmoq,  chetlashmoq;  mettre  de  côté  tejamoq, 

saqlamoq, ehtiyot qilmoq; loc prép à côté de yonida, yonma-yon; du côté de 

tarafiga,  tomoniga,  -ga  yo‘nalishda;  prov  on  tombe  toujours  du  côté  où 

l’on penche daraxt qayoqqa qiyshaysa shu yoqqa yiqiladi, qulaydi. 

coteau 

nm  1.  tepalik,  do‘nglik,  tepa,  balandli;  2.  qiya,  qiyalik,  qiyamalik, qiya tog‘, tepalik yon bag‘ri, nishab, yonbag‘ir. 

côtelé,  ée 

adj  qovurg‘ali,  qirrali,  qovurg‘asimon,  qovurg‘asi  chiqqan; 

velours côtelé chiyduxoba. 

côtelette 

nf to‘qmoqlangan go‘shtli ovqat, kotlet. 

coter 

vt  1.  mo‘ljallamoq,  mo‘ljal,  nishonga  olmoq,  ko‘zlamoq,  poylamoq, belgilamoq,  nomerlamoq;  2.  muomalada  yurmoq,  aylanmoq,  aniqlamoq, 

soliq  miqdorini  belgilamoq,  ko‘rsatmoq;  3.  balandlik  belgisini  qo‘ymoq 

(xaritada); 4. miqdorini, darajasini qo‘yib chiqmoq (chizmada). 

coterie 


nf ham fikrlar, ham tovoqlar, maslakdoshlar majlisi. 

cothurne 

nm  qalin  tag  charmli  poyabzal;  chausser  le  cothurne 

tragediya, fojiali asarda rol ijro etmoq (tarixda); yog‘och oyoqda yurmoq. CÔTIER

 

COUILLONNADE 

 

 119 

côtier,  ière 

I.  adj  qirg‘oq,  sohilga  oid,  kabotaj,  kemaga  doir;  pêche 

côtière  baliqchilik,  baliq  ovi,  ovlash;  navigation  côtière  qirg‘oq  bo‘ylab 

kema qatnovi; artillerie côtière qirg‘oqdagi zambaraklar; II. nm shatakchi ot. 

cotignac 

nm behi murabbosi, sharbati. 

cotillon 

nm 1. xotinboz; 2. bayram kechasi. 

cotiser 


I. vt ulush, hissa ajratmoq,  taqsimlamoq; II. vi badal  to‘lamoq; III. 

se cotiser vpr o‘rtada pul to‘plamoq, harifona, halfona qilmoq. 

coton 

nm  1.  paxta;  coton  brut  chigitli  paxta;  coton  égrené  tozalangan paxta; coton cardé, coton peigné  taralgan,  titilgan paxta; filer un mauvais 

coton fam umidi yo‘q kasal  bo‘lmoq, o‘lim to‘shagida yotmoq, o‘sal yotm oq, 

joni halqumiga kelib  turmoq, jiddiy, og‘ir mushkullikni, ko‘ngilsizlikni  boshdan 

kechirmoq;  c’est  coton  fam  qiyin!  og‘ir!  2.  ip  gazlama,  paxta  gazlama, 

gazmol;  coton  retors  o‘ralgan  qog‘oz  ip;  3.  momiq  paxta,  momiq;  coton 

hydrophile gigroskonik paxta, momiq; coton fulminant piroksilin (portlovchi 

modda);  élever  dans  du  coton  paxpaxlab  o‘stirmoq,  nozik,  erka,  ipakoyim 

qilib  yubormoq;  avoir  les  jambes  en  (de)  coton  kuch-quvvati  ketm oq, 

holsizlanmoq, sillasi,  tinkasi, madori qurimoq, holdan ketmoq; 4. momiq, par, 

mo‘y, tuk (urug‘ o‘simlikda, yuzda ham). 

cotonnade 

nf ip-gazlama mol (mato). 

cotonné, ée 

adj tivitli, momiqli, baroq, parli, yumshoq, mayin, momiqday, 

paxmoq, yungi o‘sik, serjun, sertuk, tukli. 

cotonner (se) 

vpr tukli bo‘lmoq, jundor, tuk bilan qoplanmoq. 

cotonneux, euse 

adj 1. momiqli,  baroq, parli, yumshoq, mayin, paxmoq, 

yungi  o‘sik,  paxtali,  paxtadan  qilingan;  2.  so‘ ligan,  so‘lib  qolgan, 

bo‘shashgan,  shalpaygan,  loxas,  lanj,  sust,  ezilgan,  po‘la,  pachaq,  zaxa 

yegan, g‘ijim langan, mijg‘aloq; horg‘in, so‘lg‘ in, charchagan (meva va boshqa 

narsa). 

cotonnier,  ière 

I.  adj  ip-gazlama;  industrie  cotonnière  ip  gazlama 

sanoati;  II.  nm  1.  bot  g‘o‘za,  paxta;  cotonnière  arborescent  daraxtsimon 

g‘o‘za; cotonnier arbuste tun g‘o‘za; 2. ip gazlama fabrikasi ishchisi. 

côtoyer 


vt  1.  qirg‘oq  yoqalab  bormoq,  suzmoq,  yurmoq;  2.  tegib,  turtib 

o‘tmoq, tegmoq, qo‘l tegizmoq, tegib turmoq, tutashmoq. 

cottage 

nm hovli uy, dala hovli, shahardan tashqaridagi uy hovli. 

cotte 

nf 1. dehqonlar ko‘ylagi; 2. cotte de mailles sovut. cou 

nm  1.  bo‘yin,  gardan;  la  corde  au  cou  fig  qiyin,  og‘ir  ahvol;  se 

casser,  se  rompre  le  cou  o‘z  bo‘ynini  sindirmoq;  se  jeter,  sauter  au  cou 

de  qqn  birovning  bo‘yniga  osilmoq,  ustiga  tashlanmoq;  se  pendre  au  cou 

de  qqn  osilib  qolmoq;  prendre  ses  jambes  à  son  cou  oyog‘ini  qo‘liga 

olmoq,  qochib  ketmoq,  juftakni  rostlamoq,  ura  qochmoq,  orqasiga,  ketiga 

qaramay qochmoq; 2. bo‘g‘iz, bo‘yincha, nozik bo‘yin, shisha og‘zi. 

couac 


nm soxta, yasama, qalbaki ovoz, tovush. 

couard, arde 

I. adj qo‘rqoq, yuraksiz; II. n qo‘rqoq, yuraksiz odam; III. nm  

dumg‘aza, dum o‘sim tasi (otda). 

couardise 

nf qo‘rqoqlik, yuraksizlik. 

couchage 

nm  1.  yotish;  sac  de  couchage  to‘shak,  uxlaydigan  qop;  2. 

yotqizish, joy solib berish. 

couchant,  ante 

I.  adj  1.  yotayotgan,  botayotgan;  soleil  couchant 

botayotgan  quyosh,  quyoshning  botishi;  II.  nm  1.  le  chient  couchant 

iskovich it; 2. g‘arb, kun botish tomoni. 

couche 


nf  1.  to‘shak,  yotoq  joy,  o‘rin,  ko‘rpa-to‘shak,  ko‘rpa-yostiq;  2.  pl 

tug‘ish, ko‘zi yorish, qo‘zilash; fausse  couche  bola  tashlash, chala  tug‘ilgan 

bola  (muddatidan  oldin);  couches  laborieuses  qiyin,  qiylanib  tug‘ish;  être 

en  couche  tug‘moq,  ko‘zi  yorimoq,  qo‘zilamoq;  une  femme  en  couche 

yaqinda  tug‘adigan,  tuqqan  xotin;  3.  qatlam,  qat,  qavat,  tabaqa;  couche 

d’oxyde  metall  zaki,  to‘pon;  couche  intermédiaire  qavatlash,  qatlamlash, 

nozik,  yupqa  qatlam,  tabaqa;  en  avoir  une  couche  fam;  g‘irt,  qip-qizil 

ahmoq  bo‘lmoq;  4.  yo‘rgak  (chaqaloqqa);  5.  go‘nglangan,  go‘ng  solingan 

qator, jo‘yak, pushta; 6. tabaqa; couche sociale ijtimoiy tabaqa. 

couché,  ée 

adj  qiya,  nishab,  moyil;  papier  couché  oq  silliq  yaltiroq 

qog‘oz. 


coucher

1

 I.  vt  1.  yotqizmoq,  joylamoq,  joy  to‘shamoq;  2.  o‘ldirmoq,  qirib 

tashlamoq,  yiqitmoq,  ag‘darmoq,  qulatmoq;  coucher  qqn  sur  le  carreau 

o‘rnida  qulatm oq,  o‘ldirmoq;  coucher  en  joue  nishon,  mo‘ljalga  olmoq, 

mo‘ljallamoq;  coucher  des  couleurs  bo‘yoq  surtmoq,  bo‘yamoq 

(rassomlikda);  3.  orasiga  yozmoq,  qo‘shib  qo‘ymoq,  kiritm oq,  tirkamoq, 

qo‘shmoq, olib kirmoq; coucher sur une liste ro‘yxatga kirgizmoq; coucher 

sur  la  liste  électorale  saylovchilar  ro‘yxatiga  qo‘shib  qo‘ymoq;  coucher 

qqch par écrit yozma ravishda hikoya qilib bermoq; II. vi 1. yotmoq, turmoq, 

joylashmoq;  coucher  dans  un  lit  ko‘rpa  to‘shakda  yotmoq;  2.  tunamoq, 

tunni  o‘ tkazmoq;  coucher  en  ville  uydan  boshqa  yerda  yotmoq,  tunamoq; 

coucher  à  la  dure,  coucher  à  la  belle  étoile  ochiq  havoda  tunamoq; 

coucher  avec  qqn  fam  tunni  birov  bilan  o‘ tkazmoq,  birov  bilan  yashamoq; 

III. se  coucher vpr 1. uxlashga yotmoq; prov comme on fait son lit, on se 

couche  nima  eksang  shuni  o‘rasan;  se  coucher  comme  les  poules  fam 

erta  yotmoq;  2.  botmoq,  botib  bormoq  (quyosh  haqida);  3.  egilmoq, 

bukilmoq,  qayrilmoq;  bo‘ysunmoq,  engashmoq,  og‘moq,  bir  yonga 

qiyshaymoq. 

coucher


2

 

nm 1. uyquga yotish, ketish; 2. qo‘noq,  tunaydigan, qo‘nadigan, qo‘nar joy; 3. quyosh botishi. 

couchette 

nf  1.  karavot,  karavot,  kushetka,  divan;  2.  uxlash  joyi 

(vagonda), koyka, karavot (dengizda). 

coucheur,  euse 

n  mauvais  coucheur  birov  bilan  chiqisholmaydigan, 

murosa qilolmaydigan odam, sho‘rtumshuq, janjalkash, injiq. 

couci-couça 

loc adv fam naridan-beri, chala-chulpa, pala-partish, zo‘rg‘a, 

amal-taqal qilib, bir amallab. 

coucou 

nm  1.  kakku;  fam  les  coucous  de  la  maison  uy  egalari, mezbon; 2. kakkuli  devor soati; un  coucou à  chaines zanjirli  devor soat; 3. 

bot navro‘zgul; 4. kichik parovoz. 

coude 

nm  1.  tirsak;  les  coudes  percés  yirtiq  tirsakli  kiyim;  jouer  des coudes  itarib,  zo‘rlab,  surib  kirgizmoq,  yorib  kirgizmoq  (olomon  orasiga); 

coude  à  coude  yonida,  yonma-yon,  qo‘lini  qo‘liga  berib,  yelkama-yelka;  le 

coude  à  coude  o‘zaro  yordam,  bir-birini  qo‘llab-quvvatlash,  safda 

yonidagilarni sezish,  o‘zaro hamjihatlik; se sentir, se tenir les coudes bir-

birini qo‘llamoq, yakdil bo‘lmoq; hausser, lever le coude fam; ichkilikka o‘ch 

bo‘lmoq, spirtli ichimlik ichmoq, ichib  turmoq;  mettre sous le coude  tashlab 

qo‘ymoq,  paysalga  solmoq;  2.  burilish,  muyilish;  burilgan,  egilgan  joy,  egik, 

bukik, qayrilish; 3. tiz, tizza, tizzaning ko‘zi, quvurning qayrilgan, tirsak joyi; 4. 

géom chiqib turgan burchak. 

coudé, ée 

adj tirsakli, bo‘g‘im-bo‘g‘imli. 

coudée 


nf  hist  bir  cho‘zim  (o‘lchov  birligi:  0,5  metr);  il  a  les  coudées 

franches uning imkoniyati bor, hech narsa unga xalaqit berolmaydi. 

cou-de-pied 

nm pl oyoq yuzining do‘ng joyi. 

couder 

vt egmoq, bukmoq, qiyshaytirmoq, qayirmoq (quvurni). coudoiement 

nm  1.  tirsak  bilan  itarish,  turtish,  siltash;  2.  tegish,  tegib 

turish, tutash bo‘lish, tutashish, yaqinlashish, aloqa bo‘lish, qilish. 

coudoyer 

vt  1.  tirsak  bilan  itarmoq,  turtmoq,  siltamoq;  2.  yaqin  qo‘shni 

bo‘lmoq,  tegmoq,  tegib  turmoq,  tutashmoq,  qo‘shni,  yondosh,  chegaradosh 

bo‘lmoq, to‘qnashmoq, to‘qinishmoq, to‘qnashib, urishib ketm oq. 

coudre 


vt  tikmoq,  qo‘shib  tikmoq,  ulamoq,  quramoq,  tiktirmoq,  tikib 

bermoq,  qadab  qo‘ymoq,  qadamoq,  chatmoq,  yamamoq,  yamab  qo‘ymoq; 

machine à coudre  tikish,  tikuv mashinasi; il est  cousu d’or, d’argent  puli 

juda ko‘p, puli achib yotibdi, pulini maymun ham yemaydi. 

coudrier 

nm yong‘oq daraxti. 

couenne 

nf  1.  cho‘chqa,  to‘ng‘iz  terisi,  charmi;  2.  qalin  charm;  3.  fam  

kalvak, so‘ tak, to‘pori, qovoqbosh. 

couette


1

 

nf 1. vx dumcha; 2. fam ot quyrug‘i qilib qo‘yish (sochni). couette

2

 nf kemani suvga surib tushirgich, sirg‘algich. 

couffin 


nm 1. og‘ir yuklar savati; 2. savat ichidagi bor narsa. 

couguar 


ou

 cougouar 

nm kuguar, Amerika yovvoyi mushugi, puma. 

couic 


intj  onomat  kvik,  qush  sayrashiga  taqlid  qilish;  faire  couic  arg 

o‘lmoq, qazo, vafot qilmoq, olamdan o‘ tmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling