Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet46/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   238

couille 

nf tuxum,  tuxum hujayra, moyak,  toshoq; il n’a pas de couilles u 

yuvosh, qo‘rqoq, yuraksiz. 

couillon 

nm  vulg  1.  ahmoq,  tentak,  nodon,  esi  yo‘q,  past;  2.  qo‘rqoq, 

yuraksiz, latta bo‘shang, lapashang odam. 

couillonnade 

nf vulg 1. ahmoqlik,  tentaklik,  aqlsizlik, bema’nilik, hazil;  2. 

qo‘rqoqlik,  yuraksizlik,  pastkashlik,  tubanlik,  razillik,  palidlik,  vijdonsizlik, 

ma’lunlik, qabihlik, yaramaslik. COUILLONNER

 

COUP 

 

 120 

couillonner 

vt  fam  ahmoq  qilmoq,  laqillatmoq,  aldamoq,  qo‘lga 

tushirmoq. 

couiner 

vi  fam  chiyillamoq,  chirqillamoq,  chirillamoq,  g‘o‘ng‘illamoq, 

chiyillab qo‘ymoq, chinqirmoq. 

coulage 


nm  1.  oqish,  o‘ tib  ketish,  sizib  o‘ tish,  sizib  chiqish;  2.  qo‘yish, 

quyib  chiqish;  quyma,  qo‘yib  yasalgan  buyum;  coulage  massif,  coulage 

plein  yaxlit  narsalarni  quyish;  coulage  à  noyaux  ichi  kavak  buyumlar 

quyish;  3.  fam  vositalarni  behuda,  bekorga  sarflash,  xo‘ jasizlik  bilan  yo‘q 

qilish. 

coulant,  ante

1

 

I.  adj  1.  oquvchan,  suyuq,  oqadigan,  oqar;  2.  tekis,  tep-tekis,  silliq,  ravon,  yengil,  yupqa,  yupun,  erkin,  ozod,  hur,  bo‘sh,  muallaq, 

monesiz; style coulant ravon bo‘g‘in; nœud coulant sirg‘anuvchi, sirg‘anma 

sirtmoq;  3.  fam  gapga  ko‘nadigan,  unaydigan,  muomalaga  yuradigan, 

ko‘nuvchan,  unovchan,  royish,  qobil,  ko‘ngilchan,  yumshoq  tabiatli;  il  est 

coulant u ko‘ngilchan, ko‘nuvchan. 

coulant


2

 

nm  1.  siljiydigan,  ko‘chma  halqa,  zanjir,  qopchiqda;  2.  bot qivchin  (eng  sodda  jonivorlarning  qilsimoq  oyoqlari)  palak;  novda  (qovun, 

qaovoq palagi); coulant du fraisier yertut mo‘ylovi. 

coule  (à  la) 

loc  adv  fam  xabardor,  yaxshi  biladigan;  être  à  la  coule 

xabardor,  voqif  bo‘lmoq,  bilmoq,  chaqqan,  epchil  bo‘ lmoq;  un  type  à  la 

coule uddaburo, ishga pishiq, bo‘sh kelmaydigan yigit. 

coulée 

nf 1. eritilgan massa; 2. eritish,  eritma,  eritilgan mahsulot, qolipga quyish,  quyib chiqish,  quyish; 3.  to‘ ldirish, quyma, quyish; 4. géol coulée de 

lave  otilib  chiqadigan  suyuq  cho‘g‘  modda  oqimi,  lava;  coulée  de  minerai 

mineral modda, konlarning yig‘ilib qolishi, to‘planishi, jinslar dars ketishi. 

couler 


I. vi 1. oqmoq, chakka o‘ tmoq,  tommoq, o‘ tmoq,  tez  oqmoq,  oqib 

ketmoq,  qochib,  toshib  ketmoq  (suv,  sut),  to‘kilmoq,  quyilmoq,  sharillab, 

tirqirab,  shovullab,  tizillab  oqib  chiqmoq,  oqib  kelmoq,  tomchilamoq;  le  nez 

lui  coule  burni  oqayotibdi;  couler  entre  les  doigts  qo‘llari  orasidan  oqib 

chiqib ketmoq; couler de  source oddiygina bo‘lib o‘ tmoq, yuz bermoq; cela 

coule  de  source  bu  sof  qalbdan,  chin  yurakdan;  2.  o‘ tmoq,  bo‘ lmoq,  yuz 

bermoq, sodir bo‘lmoq, kechmoq (vaqt haqida); 3. ko‘chib  tushmoq, ketmoq, 

to‘kilmoq, barg tashlamoq, qoplanmoq (shudring bilan), ajralmoq; 4. oqib erib 

tushmoq (sham); 5. cho‘kmoq, botmoq, g‘arq bo‘ lmoq, cho‘kib, botib ketm oq; 

couler  à  fond,  bas  suv  tagiga  ketmoq,  cho‘kib  ketmoq;  6.  teshikdan  suv 

kirmoq, oqib o‘tmoq; II. vt 1. quymoq, to‘kmoq, oqizmoq, ag‘darmoq, solmoq, 

qo‘shmoq,  qo‘shib  yubormoq;  couler  la  lessive  ishqorli  eritma  bilan  kir 

chaymoq;  couler  des  jours  tranquilles  farovon,  kam-ko‘stsiz,  muhtojlik 

ko‘rmay,  zoriqmay,  to‘q  yashamoq;  2.  techn  quymoq;  quyib  tayyorlamoq; 

couler  au  moule  qolipga  quyib  tayyorlamoq;  3.  cho‘ktirib  yubormoq, 

o‘ldirmoq, botirmoq; couler qqn  à fond, le  couler bas cho‘ktirib yubormoq; 

fig  xonavayron  qilmoq;  couler  une  affaire  ishni  barbod  qilmoq;  4. 

yashirincha, sezdirmay tiqib, solib qo‘ymoq; couler un regard ko‘z qiri bilan, 

sezdirmasdan qaramoq; couler à  l’oreille quloqqa shivirlamoq; 5. suzmoq, 

suzib  o‘ tkazmoq,  saralamoq,  g‘alvirdan  o‘ tkazmoq;  6.  couler  une  bielle 

podshibnikka  eritma  quymoq;  III.  se  couler  vpr  yashirincha,  o‘g‘rincha, 

sezdirmay kirmoq, bekinib kirib,  o‘tib olmoq; se couler dans bildirmay kirib 

olmoq;  se la couler douce fam farovon yashamoq, shodu xurram kun,  umr 

kechirmoq; on se la coule bizga maza. 

couleur 

nf 1. tus, rang, bo‘yoq;  couleur feu o‘ t, olov, cho‘g‘dek qizil, qip-

qizil rang; couleur gris d’acier  po‘lat rang, kul rang; robe de  couleur gulli, 

rangli  ko‘ylak;  homme  de  couleur  oq  tanli  odam;  sans  couleur  rangsiz, 

tussiz,  nursiz,  rangpar,  xira;  avoir  de  belles  couleurs  bet,  yuzning  rangi, 

tusi yaxshi bo‘lmoq; il est haut en couleurs uning chakaklari qip-qizil; sous 

couleur de  loc  prép  niqobi  ostida,  bahonasi bilan, bahona  qilib; en voir de 

toutes les couleurs ko‘p ko‘rmoq, uchratm oq, ko‘p ko‘rib turmoq; 2. fig rang 

turi,  nozik  farq,  anvoyi  tur,  xil,  tus,  ohang,  alomat,  belgi,  asar,  xususiyat, 

hosiyat,  sifat,  tabiat,  fe’l,  uyg‘unlik,  o‘zgachalik;  couleur  locale  joyning 

o‘zgachaligi,  o‘zgacha  tabiat;  la  couleur  d’un  journal  ro‘znoma  yo‘nalishi, 

yo‘li;  3.  bo‘yoq,  rang,  sir  (rassomlikda);  couleurs  à  l’huile  moy  boyoq; 

couleur d’apprêt birlamchi, xomaki bo‘yoq qatlami; appliquer les couleurs 

bo‘yoq, rang surmoq; marchand de couleurs bo‘yoqchilik mollari sotuvchisi; 

4.  pl  mil,  mar  davlat  bayrog‘i;  rendre  les  honneurs  aux  couleurs,  saluer 

les  couleurs  salut,  salom  bermoq  (bayroqqa);  rendre,  amener  ses 

couleurs  bayroq  tushirmoq;  hisser  les  couleurs  bayroq  ko‘tarmoq;  les 

couleurs  nationales  milliy,  davlat  bayrog‘i,  davlat  bayrog‘i  rangi;  5.  xarita 

turi; fig de toutes les couleurs hamma turi, toifasi. 

couleuvre 

nf suv ilon; avaler des couleuvres ranj-alamini ichiga yutmoq, 

tanbeh,  haqoratga  bardosh  bermoq,  chidamoq,  achchig‘ini,  zahrini  yutmoq; 

hamma narsaga ham, har qanday cho‘pchakka ham ishonib ketavermoq. 

coulis 


I.  nm  1.  suzilgan  o‘ tkir  qaynatma,  qayla;  2.  suyuq  gips,  ganch 

aralashmasi;  3.  eritilgan  metall  (payvandlash  uchun),  yarim  suyuq  massa, 

modda, jism; II. adj vent coulis teshikdan suzib o‘ tayotgan shamol. 

coulissant, ante 

adj sirg‘aluvchi, sirg‘anadigan, sirpanadigan, sirg‘anma, 

sirpanuvchi,  surilma,  suriladigan,  tortib  chiqariladigan,  siljiydigan;  porte 

coulissante surilma eshik. 

coulisse 

nf 1. chiqarish, chuqur, o‘yilgan joy, kamgak, yoriq, tirqish, o‘yiq, 

nov,  tarnov;  2.  chandiq,  yamoq  (kiyimdagi);  3.  techn  sahna  orqasi,  teatr 

pardasi,  polzun,  sirg‘aluvchi  qism,  siljiydigan  bryus;  shtativning  siljiydigan 

oyoqlari;  à  coulisse  suriladigan,  surilma,  siljiydigan,  ikki  yoqqa  keriladigan, 

ochiladigan;  pied  à  coulisse  shtangen  serkul  (qalinlik,  yo‘g‘onlikni 

o‘lchaydigan  asbob);  4.  sahna  orti  (teatrda);  les  coulisses  de  la  politique 

siyosatning  ko‘rinmaydigan  orqa  tomoni;  faire  dans  la  coulisse  chetda 

turmoq, aralashmaslik; 5. birja, ulgirji savdo dallollarining yig‘ini, majlisi. 

couloir 

nm  1.  koridor,  oraliq  yo‘l,  o‘ tish  joyi  (vagonda);  couloir  aérien 

havo  oraliq  yo‘li,  tor  havo  yo‘li;  2.  pl  teatr  zallarining  koridorlari;  dans  les 

couloirs de l’assemblée assambleya, majlis zallarida; intrigues de couloir 

devor orqasida bo‘ ladigan  fitna, qutqu, intriga,  hiyla-nayrang,  firibgarlik,  firib; 

3. tor dara, tanchi, tor yo‘l; 4. sport alohida yugurish yo‘lagi; couloir intérieur 

ichki, ichkari yo‘l; 5. sut suzgich, elak, g‘alvir. 

coulpe 


nf  vx  ayb,  gunoh,  yoziq,  jinoyat,  kasr,  kasofat;  dire  sa  coulpe, 

battre sa coulpe aybiga iqror bo‘lmoq, tavba qilmoq. 

coup 

nm 1. urish, zarba,  turtish,  urilish, itarish,  tepki,  tepib yuborish; foot coup de pied  tepki; coup bien placé, coup bien  ajusté aniq zarba; coup 

au  but  darvozaga  to‘p  tepish;  coup  d’envoi  birinchi  tepish;  coup  franc 

direct  jarima  tepish; coup franc indirect erkin  to‘p  tepish (tennisda); coup 

de  pied  à  la  lune  charxpalak  bo‘lib  suvga  sakrash;  porter  un  coup  zarba 

bermoq;  sans  coup  férir  kurashsiz,  qarshiliksiz;  coup  dur  noxushlik, 

ko‘ngilsizlik,  falokat;  coup de Jarnac xiyonat, xiyonatkorlik; faire  les quatre 

cents coups ortiqchalikka berilmoq, aysh-ishrat qilmoq, ichkilikbozlik qilmoq, 

noma’qulchilik,  nojo‘ya  ish  qilmoq;  faire  coup  double  bir  o‘q  bilan  ikki 

quyonni urmoq; loc adv après coup keyinchalik, kechroq, juda kech; à coup 

sûr  albatta,  shubhasiz,  muqarrar;  tout  à  coup  to‘satdan,  dabduristdan, 

qo‘qqisdan,  daf’atdan,  bexosdan,  banogoh,  ittifoqo;  loc  prép  à  coup  de 

yordami,  vositasi  bilan,  orqali,  yordam ida;  sous  le  coup  de  ta’sirida,  ta’siri 

ostida;  2.  taqillatish,  chertish,  urish,  chiqillash;  frapper  les  trois  coups 

pardani ko‘ tarishga ishora qilmoq (Fransiyada);  sur le coup de  minuit rosa 

yarim  tunda;  3.  ish,  harakat,  muomala,  qiliq,  voqea,  hodisa,  yurish,  yo‘l, 

siljish,  ko‘chish;  coup  de  génie  iste’dodli  yurish;  coup  d’Etat  davlat 

to‘ntarilishi; coup de force zo‘ravonlik ishi, to‘ntarish, fitna, suiqasd; mil katta 

kuchlar bilan zarba berish;  coup d’éclat muvaffaqiyat, yutuq, g‘alaba; coup 

d’essai  boshlang‘ ich  tajriba;  coup  monté  oldindan  tayyorlangan  hiyla-

nayrang;  bon  coup  xayrli  ish,  jasort,  dovyurak  yurish;  mauvais  coup 

nojo‘ya, chakki, xunuk ish, jinoyat; faire son coup o‘z ishini qilmoq; le coup 

était  fait  ish  bitdi,  bo‘lar  ish  bo‘ldi;  être  dans  le  coup  xabardor  bo‘lmoq, 

bilmoq;  manquer  son  coup  muvaffaqiyatsizlikka  uchramoq;  monter  un 

coup  à  qqn  aldamoq,  pand  bermoq,  aldab  ketmoq;  ce  sont  là  de  ses 

coups bu uning nayranglari, qiliqlari; à  coup d’hommes  jonli kuch bilan; 4. 

coup, coup de feu o‘q  uzish, otish;  coup de fusil miltiq otish, miltiqdan o‘q 

uzish; fig  benihoya katta, cheksiz, haddan  tashqari hisob-kitob (restoranda); 

tir coup par  coup yakka otishma, bir-bir otadigan otishma; coup de canon 

to‘p  otish;  coup  long  uchib  o‘ tib  ketish;  coup  court  uchib  yetib  bormaslik; 

coup fusant portlash; 5. xuruj,  tutish, bostirib kelish, hayajon; être aux cent 

coups katta  tashvish,  hayajonda  bo‘lmoq; 6.  ho‘plam, yutish, qultum, yutim; 

à boire un coup de trop ortiqcha ichmoq; 7. marta, yo‘la, karra, bor, topqir, 

daf’a,  qatla, maxal,  gal, safar, vaqt; deux coups ikki safar; en  deux  coups 

ikki martada; loc adv en un coup, d’un seul coup bir martada, bir galda, bir 

yutishda; du premier coup bir yo‘la; encore un coup yana bir bor; pour le 

coup bu gal, safar; pour  le  coup  c’est ridicule manabu juda kulgili; coup 

sur  coup  ketm a-ket,  qatorasiga,  bir  yo‘la,  birvaraqayiga,  to‘xtamasdan, 


COUPABLE

 

COUPLER 

 

 121 

muntazam  ravishda,  takrorlanib;  du  même  coup  birga,  hamjihat  bo‘lib,  bir 

yoqadan  bosh  chiqarib;  tout  d’un  coup  birdaniga;  à  tout  coup  har  safar, 

gal;  sur  le  coup  darhol,  darrov,  shu  onda,  shu  zahoti;  coup  de  vent 

shamolning  birdan  kuchayishi,  qattiq,  shiddatli  shamol,  bo‘ron,  qasir-qusur; 

en coup de vent jadal, tez, shiddat bilan, ildam; coup de mer qattiq shamol; 

coup de soleil  issiq urish; coup de tonnerre chaqmoq qasur-qusuri; coup 

de foudre yashin urishi; fig  bir  qarashda muhabbat; coup de  sang miyaga 

qon  quyilish;  coup  de  grisou  kon  gazlarining  portlashi;  coup  de  bec  don 

cho‘qish; fig coup de langue, coup de dent, coup de bec achchiq, istehzoli 

hazil,  g‘iybat,  fisq-fasod, chaynash,  fisq-fujur; coup d’épingle  to‘g‘nog‘ichni 

tiqib olish; fig achchiq so‘z, piching, kesatiq, luqma; coup de gueule  qo‘pol; 

do‘q,  po‘pisa,  dag‘dag‘a,  baqiriq,  jerkish,  so‘kish,  so‘kinish;  coup  de  main 

dadil,  tashabbus,  yordam,  bostirib  borish,  fitna,  davlatni  o‘zgartirish  uchun 

xuruj,  urinish,  mil  jangovor  qidiruv;  donner  un  coup  de  main  yordam 

bermoq;  tenter  un  coup  de  main  do‘q  urmoq,  qo‘l  siltamoq;  effectuer  un 

coup de  main bostirib bormoq;  coup de collier zo‘r berish,  tirishish, kuch; 

donner  un  coup  de  collier  bor  kuchini  yig‘moq;  coup  de  reins  son,  tos 

harakati;  coup d’épaule yordam berish; coup d’œil qarash,  dunyo qarash, 

ko‘z  tashlash,  boqish,  nazar,  nigoh;  coup  de  tête  o‘ylamay  qilingan  ish; 

coup  de  dé,  coup  de  fortune  voqea,  hodisa,  hol,  tasodif;  coup  de 

chapeau,  coup  de  bonnet  salomlashish,  salom  berish;  pl  fig 

xushomadgo‘ylik, laganbrdorlik; donner un coup de balai, de brosse yengil 

yelpi  supirmoq,  shchotka  bilan  tozalamoq;  donner  un  coup  de  peigne 

taramoq; fig koyimoq, tanbeh bermoq; coup de sifflet hushtak chalish; coup 

de  sirène  gudok  qichqirig‘i;  coup  de  crosse  miltiq  tepishi  (orqaga  urishi); 

coup de sonde qidiruv, tekshirish, davolash, tozalash; coup de frein tormoz 

berish,  to‘xtatish;  coup  de  téléphone  telefon,  qo‘ng‘iroq;  coup  de  Bourse 

muvaffaqiyatli birja, ulgirji savdo bitimi; coup de théâtre kutilmagan yechim. 

coupable 

I.  adj  aybli,  yoziqli,  zomin,  aybdor,  gunohkor,  jinoiy, 

jinoyatkorona;  une  conduite  coupable  jinoyatkorona  fe’l-atvor;  II.  n 

gunohkor, aybdor, jinoyatchi odam, mujrim. 

coupage 


nm  turli  ichimliklarni  aralashtirish,  aralshma;  vinoga  suv 

qo‘shish. 

coupant, ante 

I. adj 1. kesadigan, qirqadigan, kesuvchi, qirquvchi, o‘ tkir, 

keskir,  uchli,  qirrali,  kuchli,  qattiq;  2.  qattiq,  shiddatli,  zo‘r,  qo‘rs,  cho‘rt, 

cho‘rtkesar,  qattiq  tegadigan  (tovush  ohanggi  haqida);  II.  nm  tig‘,  dam, 

lezviye (soqol oladigan), yuz, nish, nishtar. 

coup-de-poing 

nm temir  to‘qmoqcha; coup-de-poing américain kastet, 

mushtlashish quroli. 

coupe

1

 nf  1.  qadah,  jom,  kosa,  yumaloq  idish;  coupe  à  fruits  mevalar 

jomi, vazasi; 2. sport kubok musobaqalari; remporter  la  coupe de  vitesse 

yugurishdan yuqori natija ko‘rsatmoq; 3. fontan jomi. 

coupe


2

 

nf  1.  kesish,  qirqish,  to‘g‘rash,  maydalash,  bo‘laklash;  coupe claire  kuchli  kesib  siyraklashtirish  (o‘rmonni);  coupe  réglée  to‘g‘ri  kesish; 

coupe sombre kuchsiz, kam siyraklashtirish; fig faire des coupes sombres 

qatorlarni  qirib  tashlamoq,  xarobazorga  aylantirmoq;  fig  mettre  en  coupe 

réglée  shilmoq,  talamoq,  aldab  o‘zlashtirmoq,  ishlatmoq,  kuchidan, 

mehnatidan  foydalanmoq;  2.  o‘rmonning  yog‘och  kesib  olinadigan  joyi;  3. 

soch  oldirish;  4.  bichim,  andaza;  de  coupe  parfaite  benuqson  tikilgan;  5. 

kesish,  kesim,  qirqim,  kesilgan  joy,  kesik,  yon  tomon,  profil;  coupe 

longitudinale  uzunasiga  kesilgan  yon  tomon,  profil;  coupe  transversale 

ko‘ndalanggiga  kesilgan  yuz;  6.  to‘xtam,  dam,  dam  olish,  nafasini  rostlash, 

tin,  tinim  olish,  tanaffus,  sezura  (she’riyatda  takrorlanadigan  to‘xtam,  nafas 

olishning  alohida  turi); 7. kesish, qirqish, kesib, qirqib chiqish, butash,  butoq 

qilish, siyraklashtirish, qarta to‘dasini bo‘lish (qarta o‘yinida); avoir qqn sous 

sa coupe  o‘z hukmi  ostida ushlamoq,  tutmoq; être  sous  la  coupe de qqn 

qaram bo‘lmoq, qo‘li ostida bo‘lmoq, tobe bo‘lmoq; mettre sous la coupe de 

hukmiga  bo‘ysunmoq;  se  mettre  sous  la  coupe  de  tobe  qilmoq, 

bo‘ysundirmoq; 8. qirqish, kesilgan  joy, kesik, qirqim, parcha;  9. ajratish,  bir 

kiyimlik  (kesilgan)  mato,  material,  qirqiladigan  chiziq;  10.  quloch  otib, 

qulochkashlab suzish. 

coupé 

nm 1. ikki o‘rinli kareta; 2. ikki eshikli avtomobil; 3. kupe (baletdagi  pa). 

coupe-choux 

nm inv fam kalta qilich. 

coupe-cigares 

nm inv sigaret kesadigan mashina. 

coupe-circuit 

nm  inv  avtomat  o‘chirgich,  saqlagich,  himoyalovchi 

(elektrda). 

coupe-coupe 

nm inv usta, duradgor boltasi, dudama qilich, katta xanjar. 

coupée 

nf kemaning tashqi bortiga chiqadigan joy. coupe-file 

nm ruxsatnoma. 

coupe-gorge 

nm  inv  qaroqchilar  qarorgohi,  makoni,  yomonlar  makoni, 

o‘g‘rixona, xavfli joy. 

coupe-papier 

nm inv qog‘oz keskich. 

couper 


I.  vt  1.  kesmoq,  qirqmoq,  to‘g‘ramoq,  tilmoq,  kesib,  to‘g‘rab, 

maydalab  tashlamoq,  kesib,  qirqib  olmoq,  kesib  tushirmoq,  kallaklamoq, 

butamoq,  chopmoq,  yormoq,  qiymalamoq;  couper  en  pièces,  couper  en 

morceaux  mayda-mayda  qilib  kesmoq;  couper  en  deux  ikkiga  teng 

qirqmoq;  couper  dans  le  vif  tirik  yeridan  qirqmoq,  dadil  harakat  qilmoq; 

couper  bras  et  jambes  yiqitmoq,  o‘ldirmoq,  nobud,  halok  qilmoq;  couper 

l’appétit  ishtaxani  bo‘g‘moq;  couper  le  souffle  shikastlamoq,  yaralamoq, 

urmoq,  tegizmoq;  j’ai  eu  le  souffle  coupé  nafasim  giribonimga  keldi, 

nafasim  tiqilib  qoldi,  entikib,  bo‘g‘ilib  qoldim;  couper  à  qqn  son  effet  bor 

taassurotni  buzmoq;  ça  te  la  coupe  arg  nima  jinni  bo‘ldingmi?  2.  sochini, 

yungini  olmoq,  olib,  qirqib  qo‘ymoq;  3.  bichmoq  (ko‘ylak);  4.  aralashtirmoq, 

qo‘shmoq  (vino,  sut);  5.  uzmoq,  to‘xtatib,  kesib,  uzib  qo‘ymoq;  couper  la 

parole à qqn gapini kesib, to‘xtatib qo‘ymoq; couper court à tamom qilmoq, 

bitirmoq,  tugatmoq; couper court aux bruits mish-mishlarga chek qo‘ymoq; 

couper  la  respiration  nafasini  uzmoq;  6.  to‘smoq,  g‘ov  solmoq,  oldini 

olmoq,  barham  bermoq,  yo‘qotmoq,  uzib,  to‘xtatib,  kesib  qo‘ymoq;  couper 

les  attaches  aloqani  uzib  qo‘ymoq;  couper  les  ponts  ko‘priklarni  kesib 

qo‘ymoq;  fig  chekinishga  yo‘lni  kesmoq;  couper  les  communications 

aloqalarni qirqib  qo‘ymoq; couper le courant elektr tokini uzmoq; couper le 

circuit zanjirini uzmoq; couper les gaz matorni o‘chirib qo‘ymoq; ne coupez 

pas!  telefonda  gapni  uzib  qo‘ymang!  couper  la  vivres  à  ta’minlashni 

to‘xtatib  qo‘ymoq;  fig  bir  burda  nondan  mahrum  qilmoq;  7.  kuzir  bilan 

bosmoq  (qarta  o‘yinida);  8.  ko‘tarmoq  (qarta  o‘yinida);  9.  (tennisda)  kesib 

urmoq;  II.  vi  1.  o‘tmoq,  o‘ tkir  bo‘lmoq;  2.  olmoq  (qarta  to‘pini);  3.  qisqartirib 

kesib  chiqmoq  (yo‘lni);  couper  par  le  plus  court  eng  qisqa  yo‘ldan  kesib 

chiqmoq;  couper  au  plus  court  eng  yaqin  yo‘ldan  yurmoq,  to‘g‘ri  kesib 

chiqmoq  (yo‘lni);  4.  (à)  qochib  qutulmoq,  xolos  bo‘lmoq,  qochmoq,  bo‘yin 

tovlamoq, dangasalik qilib yurmoq, yo‘q bo‘lmoq; couper à une visite doktor 

nazoratidan  qochmoq;  tu  n’y  couperas  pas  qochib  qutilolmaysan;  III.  se 

couper  vpr  1.  biror  joyini  kesib  olmoq,  tilib  olmoq;  2.  kesib  chiqishmoq 

(yo‘lni),  bir-birini  kesib  o‘tmoq;  3.  mil  ot  chalishib  oyog‘ini  chaqa  qilmoq;  4. 

fam  zid,  qarshi  bo‘lmoq,  e’ tiroz  bildirmoq,  yangilishib  qolmoq,  chuvalamoq, 

adashmoq, chalg‘imoq,  tilidan,  og‘zidan,  gapidan  ilinmoq, o‘z sirini  fosh qilib 

qo‘ymoq. 

coupe-racines 

nm inv tom ir keskich. 

couperet 

nm  1.  oshpichoq,  chopqi,  tish,  tig‘,  toshbolta;  2.  bo‘ynini 

kesadigan pichoq bolta (gilotinada). 

couperose 

nf  1.  sulfat  kislota  tuzlarining  texnikadagi  nomi;  couperose 

blanche ruxli kuperos; couperose verte  temir kuperos; 2. yuz qizilligi (qon 

tomirlarining kengayishi natijasi). 

couperosé,  ée 

adj  qizil  dog‘lar,  izlar  bilan  qoplangan  qip-qizil,  qizil 

tomirchali. 

coupeur,  euse 

I.  n  bichiqchi,  bichuvchi;  II.  nm  kon  qazuvchi,  konchi; 

coupeur de bourses o‘g‘ri, cho‘ntak o‘g‘risi; III. nf kesuvchi stanok. 

couplage 

nm  1.  ulash,  aloqa,  qo‘shilish,  bog‘lanish;  2.  techn  ulash, 

qo‘shish, biriktirish, payvandlash; couplage en étoile yulduzli,  tugunli ulash; 

couplage  en  triangle  uchburchak  qilib  bog‘lash;  couplage  en  série 

davomli,  ketma-ket  ulash;  couplage  mixte,  couplage  multiple  har  xil, 

aralash ulash; 3. ulash, shatak (vagonlarni). 

couple 


nm 1. juft, qo‘sh, qo‘shaloq, qo‘sh juft, er-xotin (odam, hayvonlar); 

un  couple  d’amis  ikki  o‘rtoq,  do‘st;  2  techn  juft  kuchlar;  aylanayotgan 

daqiqa, on;  couple  moteur aylanadigan motor; couple conique asosiy  tok 

o‘tkazgich. 

coupler 

vt 1. juft qilib qo‘shmoq,  juftlamoq,  ikkilantirmoq,  qavatlamoq;  2. 

ulamoq, qo‘shmoq (elektr tokini). 


COUPLET

 

COURROUCER 

 

 122 

couplet 


nm  1.  band,  kuplet;  2.  pl  ashula,  qo‘shiq;  couplets  satiriques 

kulgili lapar. 

coupole 

nf  1.  gumbaz,  qubba;  la  Coupole  fam  Fransiya  Akademiyasi; 

être  reçu  sous  la  Coupole  Akademiyaga  saylanmoq;  2.  mil  minora,  qal’a, 

harbiy kema, tank. 

coupon 

nm 1. qoldiq (mato parchasi); 2. bir bo‘lak, kesik mato; 3. kupon, talon, bilet. 

coupure 


nf  1.  kesish,  tilish,  kesilgan  joy,  yara;  kesik,  qiyiq  joy,  tirtiq, 

kertik,  tilingan  joy;  se  faire  une  coupure  kesib,  tilib  olmoq;  2.  kamgak, 

chuqur,  o‘yilgan  joy,  ariq,  zovur,  xandaq  (yo‘lga  ko‘ndalang  o‘yilgan);  yer 

qatlari, taxi, burmasi, burushiq, burishgan joy; fam sinish, parchalanish, siniq, 

yoriq,  dars  ketgan  joy;  coupure  de  terrain  tabiiy  chegara,  hudud;  3.  fin 

qog‘oz  pul,  zayom;  petites  coupures  mayda  qog‘oz  pullar;  4.  qisqartish, 

qisqartma  (badiy  matnda);  5.  kesib  olingan  joy,  parcha  (ro‘znomadan);  6. 

coupure  de  courant  elektr  tokini  uzib,  to‘xtatib  qo‘yish,  tok  zanjirining 

uzilishi,  tokni  uzish;  7.  techn  bug‘ni  to‘xtatish,  bug‘  bermay,  yubormay 

qo‘yish. 

cour 

nf  1.  hovli;  2.  saroy  ahli,  mulozimlar,  ayonlar;  eau  bénite  de  cour behuda,  tuturiqsiz  va’dalar;  faire  la  cour  à  boqmoq,  qaramoq,  tarbiya, 

parvarish  qilmoq,  ovlamoq,  ko‘ngilni  olmoq;  aller  faire  sa  cour  ta‘zimga 

bormoq, salom  qilmoq (kesatiq); être bien en  cour  birovning marhamatida, 

iltifotida bo‘lmoq; être  mal en cour marhamatidan mahrum bo‘lmoq; la cour Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling