Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet47/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   238

du  roi  Pétaud  fam  jinnixona;  3.  sud,  qasr,  saroy;  Cour  suprême,  Haute 

Cour Oliy sud; Cour internationale Xalqaro sud; cour d’appel  apelaysion, 

shikoyat  sudi;  cour  martiale  harbiy  tribunal,  sud;  tenir  cour  plénière 

kengaytirilgan majlis o‘ tkazmoq. 

courage 

nm  botirlik,  jasurlik,  mardlik,  dovyuraklik,  jasorat,  dadillik, 

qahramonlik, mardonavorlik, tetiklik, bardamlik, baquvvatlik; courage à toute 

épreuve jasorat, jur’at, botirlik; reprendre courage o‘zini qo‘lga olmoq, dadil 

bo‘lmoq;  perdre  courage  ruxi  tushmoq;  prendre  son  courage  à  deux 

mains  jur’at  etmoq,  jasur  bo‘lmoq;  avoir  le  courage  de  ses  opinions  o‘z 

fikrlarini qo‘rqmasdan  bayon etmoq; avec  courage mardonavor; avez-vous 

le  courage  de?  jur’atingiz  yetarmikan?  bon  courage!  qo‘rqma,  ruhing 

tushmasin, muvaffaqiyat tilayman; du courage! um idsizlanmang! 

courageusement 

dadillik  bilan,  qo‘rqmasdan,  tortinmasdan,  dadil, 

jasurona. 

courageux,  euse 

adj  jasur,  botir,  qo‘rqmas,  dovyurak,  jasoratli,  jur’atli, 

mard, qahramon, mardonavor, qahramonona. 

couramment 

adv  1.  tez,  ravon,  tutilmay,  erkin,  hur,  ozod,  bemalol, 

osongina,  yengilgina;  lire  couramment  ravon  o‘qimoq,  ko‘z  yugirtirib 

chiqmoq;  2.  odatda,  ko‘proq,  odatga  ko‘ra,  odatdagidek,  ko‘pincha;  on  dit 

couramment que odatda, ko‘pincha shunday deydilar. 

courant,  ante

1

 adj  1.  chopayotgan,  yugurayotgan,  yugurib  ketayotgan, 

yuguruvchi; chien courant tozi it, tozi; écriture courante ravon yozuv; main 

courante qo‘l ushlagich (eskalator, zinorpoya); 2. oquvchan, oqar, oqadigan, 

hozirgi,  shu  kundagi;  eau  courante  oqar  suv,  suv  quvuri;  3.  hozirgi,  shu 

kundagi  (yil  haqida);  le  dix  courant  hozirgi  (shu  oyning  o‘ninchisida);  4. 

odatdagi,  oddiy,  doimo  bo‘lib  turadigan,  sodda;  compte  courant  odatdagi 

hisob-kitob;  langage  courant  og‘zaki  nutq,  so‘zlashuv  tili;  affaires 

courantes dolzarb ishlar; opération courante oddiy  bank  ishi, operasiyasi; 

monnaie courante muomaladagi chaqa pul; fig  qabul qilingan vosita; type 

courant  oddiy,  sodda  namuna;  tout  courant  loc  adv  osongina,  bemalol, 

bemashaqqat, qiynalmay, qiyinchiliksiz. 

courant


2

 

nm  1.  oqim,  oqish,  oqib  ketish,  oqib  o‘ tish,  yo‘nalish;  courant d’air  havo  oqim i,  havo  yo‘nalishi,  gurillagan  shamol,  yelvizak;  courant 

atmosphérique  havo  oqimi;  courant  marin  dengiz  oqimi;  courant  de 

marées ko‘ tarilish va pasayish oqimlari; suivre, descendre le courant oqim 

bo‘ylab  suzmoq;  remonter  le  courant  oqimga  qarshi  suzmoq;  qarshi 

turmoq,  qarshi  kurashmoq  (ko‘chma  m’noda);  2.  elektr  toki;  courant 

électrique,  courant  continu  doimiy,  o‘zgarmas  tok;  courant  alternatif 

o‘zgaruvchan  tok;  courant de haute fréquence yuqori  tezlik, chastota  toki; 

courant à haute tension yuqori kuchlanishli tok; courants tourbillonnaires 

uyurma  tok (harakat);  courants vagabonds sayyor  tok;  courant faradique 

induksion  tok;  courant  monophasé  bir  fazali  tok;  courant  triphasé  uch 

fazali  tok;  établir  le  courant  tok  yubormoq;  interrompre  le  courant  tokni 

uzib  qo‘ymoq;  3.  oqim,  yo‘nalish,  jarayon,  yurish,  aylanish,  ko‘chish,  siljish, 

harakat; courant de l’histoire  tarixiy jarayon; les courants d’échange mol, 

tovar  aylanishi;  courant  de  populations  aholining  ko‘chib  yurishi;  être  au 

courant  de  xabardor  bo‘lmoq,  bilmoq;  mettre  au  courant  de  xabardor 

qilmoq, bildirmoq; tenir au courant de xabardor qilib turmoq, bildirib turmoq; 

dans le courant de jarayonida, davomida, ichida. 

courante 

nf fam ichburug‘. 

courbatu,  ue 

adj  charchagan,  horigan,  toliqqan,  horg‘in,  bedarmon, 

holsiz. 


courbature 

nf qaqshoq, zirqiragan og‘riq, qattiq holdan toyish. 

courbaturé, ée 

adj horg‘in, darmmonsiz, holsiz, toliqqan, charchagan. 

courbaturer 

vt  zirqirab  og‘rimoq,  qaqshab  og‘rimoq,  holdan  toydirmoq, 

charchatmoq, toliqtirmoq, iligi qurimoq, darmonsizlanmoq, holsizlanmoq. 

courbe 


adj I. egri, qiyshiq, egilgan, bukilgan, qayrilgan; II. nf egri, qiyshiq, 

muyulishli yo‘l; courbe démographique  demografik  egri chiziq, egri chiziq; 

III. burulish (temir yo‘lda). 

courbé,  ée 

adj  I.  egilgan,  bukilgan,  qayrilgan,  bukchaygan,  munkaygan; 

II. fig xo‘rlangan, kamsitilgan, tahqirlangan. 

courbement 

nm I. egish, bukish, qayirish; II. egrilik,  qiyshiqlik, qayrilish, 

muyulish, notekis joy. 

courber 


vt  I.  egmoq,  bukmoq,  qiyshaytirmoq,  qayirmoq,  engashtirmoq; 

courber  l’échine  belini  mayishtirmoq,  qaddi  bukilmoq,  bukchaymoq, 

egilmoq;  II.  vi  egilmoq,  qaddini  bukmoq,  bosh,  bo‘yin  egmoq,  engashmoq, 

bukilmoq;  se  courber  egilmoq,  bo‘yin  egmoq,  ta’zim  qilmoq,  o‘zini 

kamsitmoq. 

courbette 

nf 1. kurbet, irg‘ ish (otning irg‘ib orqa oyoqlarida  tikka turishi); 

2.  chuqur  ta’zim;  faire  des  courbettes  à,  devant  qqn  yaltoqlanmoq, 

xushomad qilmoq, birovga tiz cho‘kmoq. 

courbure 

nf egrilik, notekislik, qiyshiqlik. 

coureur, euse 

n 1. poygachi, chopuvchi, yuguruvchi; 2. chopar, xabarchi, 

xat  tashuvchi,  mil  aloqachi;  3.  chopqir,  uchqir  ot;  4.  nm  betayin,  xotinboz, 

takasaltang; 6. nf buzuqi, suyuq oyoq, fohisha. 

courge 


nf 1. qovoq, oshqovoq; 2. kalta fahm; courgette tomosha qovoq. 

courir 


I.  vi  1.  chopmoq,  yugurmoq;  courir  à  toutes  jambes  oyog‘ini 

qo‘liga  olib chopmoq, jon  halvatda chopmoq,  oldi-ketiga qaramay chopmoq; 

courir  à  qui  mieux  kim  o‘zarga  chopmoq;  courir  après  quvmoq,  ta‘qib 

etmoq; l’année qui court joriy yil; le bruit court mish-mish yuribdi; 2. courir 

à  sa  fin  oxiriga  yetaboshlamoq,  tugab  bormoq,  intihosiga  yaqimlashmoq; 

courir à  sa perte  halokatga  qarab bormoq; o‘zini  jar yoqasiga olib bormoq; 

II.  vt  1.  quvmoq,  ortidan  tushmoq,  ta‘qib  qilmoq;  2.  courir  les  honneurs 

izzat  talab  bo‘ lmoq;  3.  courir  un  danger  xavf  ostida  qolmoq,  falokatga 

yo‘liqmoq; III. il nous court u bizning jonimizga, me’damizga tegdi. 

courlis 


nm baliqchi qush. 

couronne 

nf 1.  toj,  taxt, saltanat,  tillaqosh;  2. gulchambar;  couronne de 

lauriers  g‘alaba  gulchambaragi;  abdiquer  la  couronne  toju-taxtdan, 

saltanatdan  voz  kechmoq;  3.  tishning  sadaf  qismi;  4.  krona  (pul  birligi);  5. 

quyosh toji, gardishsimon shu‘la (astronomiyada). 

couronnement 

nm  1.  monarxga  toj  kiydirish  marosimi;  2.  sovrindorga 

gulchambar  kiydirish;  3.  le  couronnement  de  l’œuvre  asarning,  ishning 

yakunlanishi; 4. binoning qosh-qalami, bo‘g‘ot. 

couronner 

vt  1.  toj  kiydirmoq,  taxtga  o‘ tqizmoq;  2.  nikoh  gulchambarini 

kiydirmoq,  sovrin  bermoq,  mukofotlamoq,  taqdirlamoq;  3.  tamomlamoq, 

yakunlamoq, nihoyasiga yetqazmoq, bitirmoq. 

courrier 

nm  1.  xabarchi,  chopar,  xat  tashuvchi;  courrier  diplomatique 

diplomatik  pochta;  courrier  régulier  bir  yo‘nalishda  harakatlanuvchi 

samolyot,  tez  yurar  poyezd;  2.  courrier  de  malheur  shumxabar;  3.  pochta 

xat-xabarlari; courrier théâtral teatr ma‘lumotnomasi. 

courroie 

nf tasma, qayish, bog‘ich; courroie de transmission harakatni 

uzatgich tasma; courroie de fixation mahkamlash bog‘ichi. 

courroucer 

vt  g‘azablantirmoq,  achchiqlantirmoq,  jahlini  chiqarmoq;  se 

courroucer  g‘azabdan  tuklari  hurpaymoq,  tik  bo‘lmoq,  g‘azabdan  ko‘zi 

qonga  to‘ lmoq,  g‘azabdan  quturmoq,  pishqirmoq;  la  mer  se  courrouce 

dengiz quturyapti. 


COURROUX

 

COUVREUR 

 

 123 

courroux 

nm  g‘azab,  nafrat,  qahr,  jahl,  zarda;  se  mettre  en  courroux 

g‘azabga minmoq, jahllanmoq, darg‘aza bo‘lmoq. 

cours 

nm 1. o‘zan,  oqim, yo‘nalish; cours d’eau daryo o‘zani;  remonter le  cours  d’un  fleuve  daryo  oqimiga  qarshi  suzmoq;  2.  yo‘l,  yo‘nalish,  ish 

maromi,  ishning  borishi;  être  en  cours  amalda  bo‘lmoq;  en  cours  de 

paytida, mahalda, bosqichda, mobaynida, jarayonida; 3. qiymat, baho; cours 

du change almashlash qiymati; 4. saboq,  dars, ma‘ruza, kurs; 5. qo‘llanma, 

darslik. 

course 


nf  1.  yugurish,  poyga,  chopish,  yurish,  siljish,  o‘ tish,  ko‘chish; 

course  précipitée  du  temps  vaqtning  o‘ ta  tez  o‘ tishi;  prendre  sa  course 

yugurib  ketmoq;  n’être  pas  dans  la  course  zamondan  orqada  qolmoq;  2. 

topshiriq,  ish,  yumush,  xarid;  j’ai  bien  des  courses  à  faire  mening  ancha 

yumushim,  ishim  bor;  j’ai  fait  toutes  vos  course  sizning  hamma 

topshiriqlaringizni bajardim; 3. sayr, tomosha, kezish; 4. poyga, chopish, kim-

o‘zdi. 

coursier


1

 nm arg‘umoq, tulpor, poygachi ot. 

coursier

2

, ière n xat eltuvchi, chopar, kuryer. 

court


1

,  courte 

I.  adj  1.  qisqa,  kalta,  kaltabaqay;  courte  vue  kaltabinlik, 

uzoqni  ko‘rabilmaslik;  avoir  la  mémoire  courte  xotirasi  sust  bo‘lmoq, 

parishonxotir bo‘lmoq; II. adv qisqasi, lo‘nda qilib aytganda, kalta, yaqin; tout 

court sodda,  oddiy qilib; appelez-moi Charles tout court meni sodda qilib 

Sharl deb chaqiravering; couper court og‘zini yopmoq,  tovushini  o‘chirmoq, 

gapirishdan to‘xtatib qo‘ymoq, jerkib bermoq, jim bo‘lib qolmoq. 

court

2

 nm kort, tennis maydonchasi. courtage 

nm  1.  shirinkoma,  vositachilik  haqi;  2.  dallollik,  dallolchilik, 

vositachilik, hakamlik. 

court-bouillon 

nm baliq sho‘rva. 

court-circuit 

nm qisqa tutashuv. 

court-circuiter 

vi qisqa tutashtirmoq, noto‘g‘ri ulamoq. 

courtepointe 

nf qavima ko‘rpa. 

courtier, ière 

n dallol, vositachi; courtier d’assurance sug‘urta xodimi. 

courtilière 

nf buzoqboshi (hasharot). 

courtine 

nf  1.  parda;  2.  kurtina,  qal’a  devorining  ikki  burj  oralig‘idagi 

qismi. 


courtisan 

nm 1. saroy ahli, boyon,  a’yon; courtisan de la fortune baxti, 

omadi  yurishgan  odam,  peshonasi  yarqiragan,  baxt  kulib  boqqan  odam, 

omadi  olchi,  xudo  yarlaqagan  odam;  2.  fig  xushomadgo‘y,  laganbardor,  tiz 

cho‘kib sajda qiluvchi. 

courtisane 

nf  saroy  qo‘shmachisi,  yuqori  tabaqalarda  o‘ralashib 

yuradigan suyuq ayol. 

courtiser 

vt  ayol  ko‘nglini  ovlamoq,  ayol  sevgisiga  erishishga  intilmoq, 

xushomad  qilmoq, atrofida  girdi kapalak  bo‘lmoq,  takalluf ko‘rsatmoq, shirin 

kalom bo‘lmoq. 

court-métrage 

nm qisqa metrajli film. 

courtois,  oise 

adj  xushmuomala,  iltifotli,  latofatli,  shirin  so‘z,  kalom, 

tarbiyali,  odobli,  muhtaram,  nazokatli,  nozik,  silliq,  muloyim;  littérature 

courtoise saroy va olijanoblikni madh etgan adabiyot. 

courtoisement 

adv odob bilan, nazokat ila, iltifot ila, lutfan. 

courtoisie 

nf  odoblilik,  nazokatlilik,  xushmuomalalik,  muloyimlik; 

sertakaluflik. 

couru,  ue 

adj  1.  noyob,  nodir,  favqulodda,  o‘ziga  jalb  qiladigan,  o‘ziga 

tortadigan; 2. fam mo‘ljallangan, nazarda tutilgan, aniq. 

couscous 

nm kus-kus (arabcha taom). 

cousin

1

,  ine n  amakivachcha,  ammavachcha, 

tog‘avachcha, 

xolavachcha. 

cousin


2

 

nm chivin. coussin 

nm yostiq, bolish, lo‘labolish. 

coussinet 

nm  1.  yostiqcha,  bolishcha;  2.  rels  ponasi,  tagligi;  3. 

ishqalanishni kamaytiruvchi yostiqcha, vkladish. 

cousu,  ue 

adj  1.  tikilgan;  fam  cousu  main  qo‘lda  tikilgan,  nihoyatda 

nozik, qo‘l ishi; phrases  mal cousues siyqasi chiqqan ibora,  noma’qul gap; 

demeurer le bec cousu lom-mim demaslik, og‘ziga tolqon solmoq. 

coût 


nf narx, baho, qiymat, tannarx. 

coûtant, ante 

adj prix coûtant tannarx, ishlab chiqarish narxi. 

couteau 


nm  pichoq  (hamma  turi);  mettre  le  couteau  sur  la  gorge  à 

bo‘g‘ziga pichoq qadamoq. 

coutelas 

nm  1.  dudama  qilich,  katta  xanjar,  duradgor  boltasi;  2. 

oshpichoq. 

coutelier 

nm pichoqchi. 

coutellerie 

nf 1. pichoq ishlab chiqaruvchi korxona; 2. pichoq savdosi; 3. 

pichoqchilik mollari. 

coûter 

vi  1.  qiymatga  ega  bo‘ lmoq,  baholanmoq;  coûter  gros  juda qimmat bo‘lmoq; coûter chaud o‘ ta qimmatga tushmoq; coûter les yeux de 

la tête nihoyatda qimmat;  2. coûter la vie hayot evaziga  erishmoq, hayotini 

garovga qo‘ymoq. 

coûteusement 

adv qimmat, baland narxda. 

coûteux, euse 

adj qimmat, qimmatbaho, narxi baland. 

coutil 


nm gazlama, matoh. 

coutume 


nf  1.  odat,  urf,  urf-odat,  rasm,  rasm-rusum,  udum,  taomil;  2. 

o‘rganish,  odatlanish;  de  coutume  loc  adv  odatiy,  odatga  ko‘ra,  odat 

bo‘yicha; 3. hist hadyanoma, ayrim rasmiy hujjatlar nomi. 

coutumier,  ière 

adj  1.  odatiy,  odat  bo‘ lib  qolan;  droit  coutumier  urf-

odatlar huquqi; 2. urf-odatlar qaydnomasi, odatiy huquqlar majmui. 

couture 

nf  1.  tikish,  kashta,  tikuvchilik;  maison  de  haute  couture 

modalar  uyi;  2.  chok;  bas  sans  coutures  choksiz  ayollar  paypog‘i;  sur 

toutes  les  coutures  diqqat  bilan,  sinchkovlik  bilan,  sinchiklab,  mufassal, 

batafsil,  puxtalik  bilan,  tirishib,  astoydil,  atroflicha,  miridan-sirigacha,  ipidan-

ignasigacha;  battre  à  plate  couture  chok-chokidan  titib,  so‘kib  yubormoq, 

butunlay buzib yubormoq; 3. chandiq, tirtiq, cho‘tir, bujur. 

couturé, ée 

adj chandiqli, tirtiqli. 

couturier 

nm modelyer, liboslar mutaxassisi. 

couturière 

nf  1.  chevar  ayol,  mashinachi,  tikuvchi;  2.  oxirgi,  asosiy 

repetitsiyadan oldingi repetitsiya (teatrda). 

couvain 

nm asalari yoki boshqa hasharotlar urug‘i, qurti. 

couvée 

nf bir kurk tovuq jo‘ja chiqarish uchun bosib yotgan  tuxumlar; shu tuxumlardan chiqqan jo‘jalar to‘dasi. 

couvent 


nm  monastir  (rohiblar  yashab  ibodat  qiladigan  joy);  entrer  au 

couvent  rohib  bo‘lmoq,  monaxlikni,  rohiblikni  qabul  qilmoq,  monastirga 

bormoq. 

couver 


vt  I.  1.  tuxum  bosmoq,  jo‘ja  ochmoq;  2.  vasiylik  qilmoq, 

qaramog‘iga  olmoq,  murabbiylik  qilmoq,  g‘amxo‘rlik  qilmoq;  3.  yashirin  reja 

tuzmoq;  couver  une  vengeance  qasos  olishni  rejalashtirmoq;  II.  1.  le  feu 

couve sous le cendre kul ostidagi cho‘g‘. 

couvercle 

nm qopqoq. 

couvert

1

,  erte adj 1. yopiq, yopilgan,  qoplangan, ustiga yozilgan,  ustiga 

solingan,  to‘shalgan, qopqog‘i yopilgan, usti yopilgan, bekilgan; 2. être bien 

couvert  issiq  kiyinmoq;  rester  couvert  bosh  kiyimda  o‘ tirmoq;  temps 

couvert  bulutli  kun,  bulutli  havo;  ciel  couvert  bulutli  osmon;  couvert  de 

honte  uyatga  qolgan;  voix  couverte  par  le  bruit  de  l’orchestre  orkestr 

shovqini  bosib  ketgan  ovoz;  parler  à  mots  couverts  imo-ishora  bilan 

gapirmoq. 

couvert


2

 

nm  1.  har  bir  kishi  uchun  dasturxonga  qo‘yiladigan  qoshiq, sanchqi,  pichoq  va  idishlar  majmuyi;  2.  boshpana;  donner  le  vivre  et  le 

couvert  yedirib-ichirmoq  va  boshpana  bermoq;  sous  le  couvert  de 

panohida, himoyasida, niqobi ostida; sous le couvert de la nuit tun qa‘rida; 

sous le couvert de l’amitié do‘stlik niqobi, bahonasi ostida. 

couverture 

nf  I.  1.  ko‘rpa,  yopqich,  yopinchiq;  2.  muqova;  3.  bino 

tomining yopqichi; II. 1. kafolat, ijtimoiy muhofaza. 

couveuse 

nf  1.  makiyon;  2.  inkubator;  3.  inkubatsiya  moslamasi  (chala 

tug‘ilgan chaqaloq uchun maxsus moslama). 

couvre-chef 

nm bosh kiyim. 

couvre-feu 

nm mil tashqariga chiqmay, chiroqni yoqmay o‘ tiradigan payt, 

komendatlik soati. 

couvre-lit 

nm choyshab, yopqich, gul ko‘rpa. 

couvreur 

nm tom yopuvchi tunukachi. 


COUVRIR

 

CRAYEUX 

 

 124 

couvrir 


vt  I.  1.  qoplamoq,  bekitmoq,  yopmoq,  ustiga  to‘shamoq,  himoya 

qilmoq,  to‘sib  qo‘ymoq,  ko‘mib  tashlamoq;  couvrir  chaudement  issiq 

kiyinmoq; couvrir d’éloges maqtovga ko‘mib yubormoq; couvrir de honte 

uyatga,  nomusga qoldirmoq; 2. mil himoya qilmoq; couvrir  ses flancs yon 

tomonlarini himoya, ihota qilmoq; 3. pana qilmoq,  to‘sib turmoq, qo‘riqlamoq, 

yashirmoq,  ihota  qilmoq,  saqlab  qolmoq;  être  couvert  par  l’immunité 

parlementaire,  diplomatique  parlament,  diplomatik  daxlsizlikka  ega 

bo‘lmoq;  4.  qoplamoq,  bosmoq,  bosib  o‘ tmoq  (masofani);  5.  xarajatlarni 

qoplamoq,  to‘lamoq,  to‘ldirmoq,  uzmoq;  6.  bosib  ketmoq  (tovush);  7. 

qochirmoq,  buqaga  qo‘ymoq;  II.  se  couvrir  vpr  1.  bosh  kiyim  kiymoq;  2. 

himoyalanmoq,  o‘zini  oqlamoq;  3.  burkanmoq,  qozonmoq,  ega  bo‘lmoq, 

sazovor bo‘lmoq, qoplanmoq; 4. burkanmoq, qoplanmoq (ob-havo, osmon). 

coxal, ale 

adj songa oid; os coxal son suyagi. 

coyote 

nm koyot, amerika chiyabo‘risi. crabe 

nm qisqichbaqa. 

crabot 

ou

 clabot

 

nm techn ikki mexanizmni ulovchi tishli uskuna. crac 

intj qars-qurs. 

crachat 

nm tupuk. 

craché,  ée 

adj  juda  o‘xshash,  quyib  quygandek,  bir  tomchi  suvdek 

o‘xshash. 

crachement 

nm  1.  tupuk,  tupurish,  balg‘am  tashlash;  crachement  de 

sang  qon  qusish,  qon  tupurish;  2.  uchqun,  alanga  chiqarish;  3.  turli  qasir-

qusir tovushlar, radio to‘siqlar tovushi. 

cracher 


I.  vt  1.  tupurmoq,  balg‘am  tashlamoq,  cracher  du  sang  qon 

qusmoq,  volcan  qui  crache  des  laves  lava  purkayotgan  vulqon;  II.  vi  1. 

qitirlamoq;  la  radio  crache  radio  qitirlayapti;  2.  tupurmoq,  haqorat  qilmoq, 

kamsitmoq. 

cracheur, euse 

n tupuruvchi. 

crachin 

nm shvot, mayda izg‘ irinli yomg‘ir. 

crachoir 

nm  tupukdon;  loc  fam  tenir  le  crachoir  tinmay  gapirmoq;  loc 

fam tenir le crachoir à qqn m iq etmay eshitmoq. 

crack 


nm 1. poygachi otlar orasidagi sevimli qulun; 2. fam ishining ko‘zini 

biladigan, mohir usta, as. 

craie 

nf bo‘r, oq bo‘r; tracer à la craie bo‘r bilan chizmoq, yozmoq. craindre 

vt  qo‘rqmoq,  hayiqmoq,  vahimaga  tushmoq,  cho‘chimoq, 

hurkmoq,  xavfsiramoq,  xavotirlanmoq,  tashvishlanmoq;  craindre  pour  sa 

vie hayotidan qo‘rqmoq; cela est  à craindre bundan xavotirlanish lozim; se 

faire craindre qo‘rqitmoq. 

crainte 


nf qo‘rqinch, vahima, dahshat, qo‘rqish, xavfsiorash, xavotirlanish, 

cho‘chish,  hadiksirash,  hadik,  xavf;  être  saisi  de  crainte  qo‘rquv,  vahima, 

dahshat  qamrab  olmoq;  de  crainte  de,  dans  la  crainte  de  loc  prép 

qo‘rquvdan,  dahshatdan,  vahimadan;  loc  conj  de  crainte  que  -dan  qo‘rqib, 

qo‘rquvdan. 

craintif,  ive 

adj  qo‘rqoq,  yuraksiz,  hurkovuch,  hadiksiragan,  jur’atsiz, 

tortinchoq. 

craintivement 

adv  qo‘rqoqlik,  yuraksizlik  bilan,  hurkib,  hadiksirab, 

jur’atsizlarcha, tortinib, tortinchoqlik bilan. 

cramer 


I.  vt  tagini  oldirmoq,  yengilgina  kuydirib  yubormoq  (ovqatni); 

sarg‘aytirmoq,  yopishtirmoq  (dazmol  qilayotganda);  II.  yonib  ketm oq,  kuyib 

ketmoq, yonmoq, kuli ko‘kka sovurilmoq. 

cramoisi, ie 

I. adj to‘q qizil, malina rangi; cramoisi de colère jahldan qip-

qizargan; II. nm to‘q qizil rang. 

crampe 

nf 1. tom ir  tortishish,  tirishish, changak, akashak bo‘ lish,  talvasa, siqilish,  qisilish,  qisilib,  qisib  qolish;  crampes  d’estomac  oshqozon 

sanchiqlari; il lui prit une crampe uning  tomir  tortishishi  boshlandi;  2. band, 

halqa, tutqich, mahkamlagich. 

crampon 


nm  1.  temir  mahkamlagich,  halqa,  band,  changak,  ilmoq, 

changal,  ilgak,  zanjir,  temir  panja,  ilma,  tugma;  crampon  de  rail  temir  yo‘l 

katta  qayrilma  mixi;  2.  tish,  tirnoq,  turum  (poyabzalda);  chausser  les 

crampons  futbol  botinkasi  kiymoq;  fig  futbol  o‘ynamoq;  3.  bot  jingalak, 

gajak,  chirmoviq  o‘simliklar,  yopishqoq  o‘ tlar;  4.  fam  xira  odam;  quel 

crampon! qara! yopishib oldi! 

cran 

nm  1.  kertma,  kertik,  o‘yilgan  joy,  kesik,  tilingan  joy,  teshik,  o‘yiq; cran  d’arrêt  to‘xtatish  qirqimi;  monter,  baisser  d’un  cran  fig  bir  zina 

ko‘tarilmoq,  tushmoq;  jusqu’au  dernier  cran  imkon  boricha,  siqqanicha, 

limmo-lim, liq  to‘la; 2.  tasma, qayish, bog‘ichdagi  teshiklar; serrer d’un cran 

qattiq  siqib  tortmoq,  bog‘lamoq;  lâcher  d’un  cran  ozgina  qo‘yib  yubormoq, 

bo‘shatmoq;  3.  fam  abjirlik,  o‘ tkirlik,  epchillik,  jasurlik,  mardonalik,  dadillik; 

avoir du cran jasur bo‘lmoq. 

crânenm bosh, bosh chanog‘i; avoir le crâne étroit befahm, qovoqbosh bo‘lmoq. 

crâne


2

 

adj vieilli jasur, mard, mardonavor, dadil, botir, dovyurak, qaytmas, taptortmas, o‘ t, olov, sho‘x, qizg‘in, jo‘shqin. 

crâner 


vi  1.  fam  maqtanmoq,  kerilmoq,  chiranmoq,  kuchanmoq,  katta 

gapirmoq,  gerdaymoq,  kekkaymoq;  2.  dadil  bo‘ lmoq,  tutmoq,  dadillanmoq, 

botirlanmoq. 

crâneur, euse 

fam I. adj sho‘x, abjir, chaqqon, chapanicha, chapanilarga 

xos, epchil,  uchqur,  tez, jo‘shqin;  II. n maqtanchoq, kekkaygan, gerdaygan, 

kalondimog‘, lofchi, cho‘x odam, abjir yigit, chapani, katta og‘iz. 

crapaud 


nm 1. cho‘lbaqa, qurbaqa;  laid  comme un crapaud xunukdan-

xunuk;  2. keng va past suyanchig‘li o‘ tirg‘ich, kreslo; 3. olmos, qimmatbaho 

toshdagi kamchilik, nuqson. 

crapule 


nf 1. razil, qabih, past odam, yaramas, ablah, nobakor, pastkash; 

2.  vx  buzuqilik,  axloqsizlik,  sayoqlik,  suyuqoyoqlik,  fohishabozlik,  fohishalik, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling