Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet48/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   238

fosiqlik, sayr-tomosha, kayfu-safo; 3. vx qalang‘i-qasang‘ilar. 

crapulerie 

nf  yaramaslik,  qabihlik,  razillik,  ifloslik,  xunuklik,  pastkashlik, 

ma’lunlik, razolat. 

crapuleusement 

adv 1. axloqi  buzuqlik, axloqsizlik bilan, yo‘ldan ozgan, 

sayoq,  suyuqoyoq,  fosiqlik  bilan,  fohishabozlik  bilan;  2.  past  ketib,  past 

tushib; razilona, razillik, qabihlik bilan. 

crapuleux, euse 

adj 1. vx axloqi buzuq, axloqsiz, buzuqi, yo‘ldan ozgan, 

suyuqoyoq,  sayoq,  fosiq,  fohishaboz;  2.  jirkanch,  yaramas,  razil,  qabih, 

murdor; crime crapuleux talash maqsadida qotillik, o‘ldirish. 

craque 

nf  fam  yolg‘on,  yolg‘on-yashiq,  uydirma;  maqtanchoalik,  katta gapirish,  og‘izlik;  raconter  des  craques  uydirma,  to‘qima,  safsata,  afsona, 

cho‘pchak, bo‘lmagan gaplarni gapirmoq, yolg‘onni ko‘p gapirmoq, lof urmoq. 

craquelage 

nm yoriq, tirqishning paydo bo‘lishi (rasmda, chinni idishda). 

craquement 

nm  qars-qurs,  tars-turs,  shaqr-shuqur,  qasir-qusur,  shatir-

shutur,  g‘arch-g‘urch,  g‘ajir-g‘ujur,  g‘archillash,  qarsillash,  g‘ichirlash, 

qirsillash, shitirlash. 

craquer 

vi  1.  g‘irchillamoq,  qarsillamoq,  qasirlamoq,  qisirlamoq, 

g‘ichirlamoq, chirsillamoq, yorilib ketmoq; plein à craquer limmo-lim to‘ la, liq 

to‘la; 2. fig, fam yorilmoq, darz ketmoq, sinmoq, chatnamoq, barbod bo‘lmoq, 

chippakka, puchga chiqmoq; 3. techn qurilmada benzin, gaz ajratib olmoq. 

craqueter 

vi  1.  goh-goh,  chirsillamoq,  qirsillamoq,  charsillamoq;  2. 

qichqirmoq, sayramoq (laylak, turna). 

crasse

1

 nf 1. ifloslik, kirlik, isqirtlik; 2.  toshqol, qotishma; 3. porox qurumi, 

so‘xta (qurolda); 4. fam iflos, jirkanch narsa, razillik, qabihlik, ifloslik, xunuklik, 

razolat,  bemazagarchilik,  badbasharalik,  beo‘xshovlik,  yaramas  qiliq,  xatti-

harakat; faire une crasse à qqn pand, firib bermoq. 

crasse

2

 adj ignorance crasse  o‘ ta nodonlik, juda bilimsizlik,  o‘ta jaholat, 

zulmat, beadablik; la plus crasse paresse tekinxo‘rlik, ishyoqmaslik. 

crasseux, euse 

adj iflos,  bulg‘anch, loy, yog‘, moy  tekkan,  bosgan,  dog‘  

tushgan, yag‘iri chiqqan. 

cratère 


nm  1.  vulqon  og‘zi;  cratère  d’effondrement  vulqon  og‘zining 

qulashi, nurashi, qulab, nurab tushishi; cratère d’explosion vulqon og‘zining 

portlashi;  2.  qadah,  jom  (qadimgi);  3.  yuqoridagi  teshik,  tuynuk  (zavod 

pechlarida). 

cravache 

nf qamchin, o‘rma qamchi. 

cravacher 

vt qamchilamoq. 

cravate 

nf  1.  bo‘yinbog‘,  galstuk;  2.  bo‘yniga  taqadigan  orden  lentasi; 

cravate de drapeau bayroq sopidagi, dastasidagi lenta. 

cravater 

vt  1.  galstuk,  bo‘yinbog‘  taqmoq,  bog‘lamoq;  2.  yoqasidan 

olmoq,  bo‘g‘moq;  3.  fam  turmaga  tiqmoq,  qamamoq,  qamoqqa,  hibsga 

olmoq. 

crayeux, euse adj bo‘rli, bo‘ri bor, bo‘r. 

CRAYON

 

CREUSER 

 

 125 

crayon 


nm 1. qalam; crayon à bille sharikli ruchka; crayon de sanguine 

yumshoq  to‘q  qizil  qalam; crayon gris aspid  tog‘ jinsi; dessiner au crayon 

qalam bilan rasm solmoq, chizmoq; 2. qalam bilan chizilgan rasm. 

créance 


nf 1. ishonch,  e’tiqod,  e’ timod, bovar; ishonish,  inonish; cela ne 

mérite  aucune  créance  bunga  hech  qachon  ishonish  mumkin  emas;  bu 

hech  qanday  ishonchga  arzimaydi;  2.  vakolatnoma,  ishonch  qog‘ozi, 

topshiriq, topshirish, zimmasiga yuklash, topshiriq berish; lettres de créance 

ishonch yorlig‘i. 

créancier, ière 

n qarz beruvchi odam. 

créateur, trice 

I. n ijodkor, bunyodkor, yaratuvchi, bunyod qiluvchi; II. adj  

yaratuvchi, ijod, bunyod etuvchi,  ijodkor, bunyodkor, ijodiy, yaratadigan,  ijod 

qiladigan;  génie  créateur  bunyodkor  daho  ulug‘  iste’dod,  zo‘r  talant;  force 

créatrice yaratuvchi ijodkor, bunyodkor kuch. 

créatif, ive 

adj ijod, bunyod qiladigan, yaratadigan. 

création 

nf  1.  asar,  ijod,  yaratish,  tuzish,  bunyod  etish,  yaratuvchilik, 

bunyodga  keltirish,  yaratilish;  de  création  récente  yaqinda  yaratilgan, 

bunyod  etilgan;  2.  aktyor  o‘ynagan  rol;  yaratilgan  obraz;  3.  bunyod  etilgan 

rasm;  les  grandes  créations  buyuk,  shoh  asarlar;  4.  andaza,  nusxa, 

namuna,  qolip  (ko‘ylakda);  dernières  créations  keyingi,  hozirgi  kundagi 

andazalar, nusxalar. 

créature 

nf  1.  odam,  maxluq,  jonivor;  zot,  jon;  2.  birovning  yordamida 

martabaga erishgan odam, birovning odami, arzandasi, gumashta. 

crécelle 

nf 1. tartarak, shaqildoq (o‘yinchoq; bog‘ qo‘riqlaydigan); vaysaqi, 

shallaqi; voix de crécelle baqiroq ovoz, o‘ tkir ovoz; 2. fam valdiroq, vaysaqi, 

shallaqi, ezma, sergap odam, safsataboz. 

crèche 

nf 1. vx litt oxur, molga yemish soladigan  joy; 2. bog‘cha,  bolalar bog‘chasi. 

crécher 


vi yashamoq, turmoq. 

crédence 

nf oshxona servanti, shkafi. 

crédibilité 

nf ehtimollik, ehtimol, yuz berishi, bo‘lishi mumkinlik. 

crédit 


nm 1. qarz,  nasiya; crédit foncier yer  qarzi; crédit  à long terme 

uzoq  muddatli  qarz;  crédit  à  court  terme  qisqa  muddatli  qarz;  crédit  à  la 

petite  semaine  sudxo‘rlik  qarzi;  crédits  alloués  ajratilgan,  chiqarilgan  pul, 

mablag‘; le vote des crédits  parlamentning kredit,  qarzni  tasdiqlashi; lettre 

de  crédit  akkreditiv  (bank,  omonat  kassa  tomonidan  pulga  berilgan  hujjat); 

ouvrir  un  crédit  qarz  ochmoq;  à  crédit  loc  adv  qarzga,  nasiyaga;  crédit 

municipal  lombard  (ma’lum  bir  vaqtga  qimmatbaho  buyumlarini  saqlash 

uchun qo‘yadigan joy); 2. ishonch, ishonish, e’ tiqod;  miner le crédit de qqn 

ishonchiga  putur  yetkazmoq;  perdre  son  crédit  ishonchini  yo‘qotmoq;  3. 

obro‘,  e’ tibor,  nufuz,  hurmat,  qadr,  salmoq,  ta’sir,  ta’sir  etish,  qilish, 

ko‘rsatish;  crédit  personnel  shaxsiy  obro‘,  salmoq;  trouver  crédit  auprès 

du public xalq hurmatini qozonmoq. 

créditer 

vt qarz, nasiya bermoq, pul, mablag‘ ajratmoq. 

créditeur, trice 

I. n qarz, nasiya beruvchi; II. adj qarz, kreditga oid, qarz, 

kredit beruvchi. 

credo 


nm  1.  diniy  aqida,  maslak,  nuqtai  nazar,  dunyoqarash,  e’ tiqod, 

imon,  ishonch hosil qilish,  ishonish; credo politique siyosiy maslak, siyosiy 

dunyoqarash; 2. relig diniy aqida, e’tiqod, dinga ishonish, diniy ramz, ishonch 

ramzi. 


crédule 

adj  yengiltak,  laqma,  go‘l,  sodda,  har  narsaga,  kimga 

ishonaveradigan. 

crédulité 

nf laqmalik, go‘llik, soddalik, har narsaga, kimga ishonaverish. 

créer 


I. vt yaratmoq, ijod, bunyod, barpo etmoq, qilmoq; yasamoq, amalga 

oshirmoq,  ishlab  chiqarmoq,  qurmoq,  tuzmoq,  hosil  qilmoq,  tug‘dirmoq, 

sabab  bo‘lmoq,  keltirib  chiqarmoq,  asoslamoq,  asos  solmoq,  o‘rnatm oq; 

créer un rôle obraz bunyodga keltirmoq, ro‘l ijro etmoq; II. se créer vpr hosil 

qilmoq. 

crémaillère 

nf  1.  ilmoq,  ilgak,  changak,  changal  (qozon  osish  uchun); 

pendre  la  crémaillère  yangi  uyga  ko‘chib  kirishni  bayram  qilmoq, 

nishonlamoq;  2. techn  tishli reyka (ensiz taxtacha); 3.  tishli reys; chemin de 

fer  à  crémaillère  tishli  temir  yo‘l;  4.  mil  tishli  tizma,  burtik  chizish,  shakl, 

tashqi ko‘rinish; 5. mar vintli, aylanma yuk ko‘ targich (qurilma). 

crémation 

nf murdani olovda kuydirish. 

crématoire 

adj four crématoire kuydirish pechi, ustaxonasi. 

crème 


I.  nf  1.  qaymoq,  sut  ko‘pigi;  crème  fouettée,  crème  chantilly 

haydalgan  qaymoq;  crème  à  la  vanille  vanilli,  xushbo‘y  qaymoq;  crème 

glacée  muz  qaymoq;  café  crème  qaymoqli  kafe;  à  la  crème  qaymoqli;  2. 

fam  biror  narsaning  guli,  sara  qismi,  sarasi,  qaymog‘i;  c’est  la  crème  des 

hommes  bu  odam larning  sarasi;  3.  likyor;  4.  moy,  yog‘  (etik  va  boshqa 

narsalarga); II. adj inv qaymoq rangi; couleur crème qaymoq rangi. 

crémerie 

nf 1. sut  do‘koni; 2. sut kafesi;  je  change de crémerie fam  bu 

yerni yelkamni chuquri ko‘rmaydi, oyog‘im ham bu yerda bo‘lmaydi. 

crémeux, euse 

adj yog‘li, moyli, qaymoqli, qaymog‘i ko‘p (sut). 

crémier, ière 

n sut sotuvchi, sutchi, sutpurush. 

crémone 


nf eshik, deraza ilgagi. 

créneau 


nm 1. dandana, kungura (devorda); 2. shinak,  tuynuk (qo‘rg‘on, 

istehkom devorlarida); mil ambrazura (eshik, deraza o‘rni). 

créneler 

vt  1.  tishli  devor  qurmoq,  qilmoq;  2.  tuynuk,  shinak  qilmoq;  3. 

arra, o‘ tmas qilib qo‘ymoq, ma’nosiga tyshunmay yodlamoq. 

créole 


I. adj kreolga oid, kreol; II. nm kreol tili. 

crêpage 


nm  1.  matoga  krep  shaklida  ishlov  berish;  2.  soch  tarash, 

hurpaytirish. 

crêpe

1

 nm krep, yupqa g‘ ijim shoyi gazmol; crêpe de Chine krepdeshin 

(gazmol). 

crêpe

2

 nf quymoq, g‘ilmindi. 

crêper 


vt  1.  yupqa  g‘ijim  gazmol  ishlab  chiqarmoq,  qilmoq;  2.  sochni 

hurpaytirib taramoq, hurpaytirmoq; jingalak qilmoq. 

crépi 

nm suvoq, suvash, suvoq qilish. crépir 

vt suvamoq, suvoq qilmoq, chaplamoq. 

crépissage 

nm suvoq qilish, suvash, chaplash. 

crépissure 

nf suvoq. 

crépitation 

nf  qars-qurs,  shaqir-shuqur,  qasir-qusur,  shovqin-suron, 

gumbur-gumbur, qarsillash. 

crépiter 

vi  chirsillamoq,  qirsillamoq,  qarsillamoq,  charsillab  qo‘ymoq, 

qasir-qusir qilmoq (o‘tin, pulemyot va boshqalar). 

crépu, ue 

adj jingalak, qo‘ng‘iroq (soch). 

crépusculaire 

adj  g‘ira-shira  qorong‘i,  qosh  qoraygan,  xira,  qorong‘i, 

g‘amgin, xafa; animaux crépusculaires qorong‘ isevar jonivorlar. 

crépuscule 

nm 1. g‘ira-shira qorong‘ilik, payt, qosh qoraygan  payt;  2. fig 

zavol, inqiroz, oxiri, qaytishi, so‘nishi, botish; au crépuscule de la vie hayot 

oxirida (qaytishida, so‘nishida). 

crescendo 

I.  nm  mus  borgan  sari  balandlashish,  tabora  avjga  chiqish, 

kuchayib  borish,  o‘sib,  oshib  borish;  II.  adv  borgan  sari  baland,  tobora  avj, 

kuchayib borish bilan. 

cresson 


nm kress-salat (bargi yeyiladigan bir yillik o‘simlik). 

crésus 


nm katta boy, oshib-toshib yotgan boy, badavlat odam. 

crêt 


nm tog‘ cho‘qqisi, burgiti, do‘nggi, turtib chiqqan joyi. 

crétacé, ée 

I. adj ohakli, ohagi bor, ohaklangan, bo‘rli; II. nm bo‘r davri. 

crête 


nf  1.  toj,  gultoj  (qushlarda);  2.  qirra,  cho‘qqi,  o‘rkach  (qopqoq, 

to‘g‘on,  to‘lqin  va  boshqalarda);  3.  cho‘qqi,  qirra  (tog‘da);  ligne  de  crête 

to‘g‘on, darg‘ot, suv taqsimlagich. 

crêté, ée 

adj tojdor, toji bor, tojsimon, cho‘qqili taroqsimon, to‘lqinli; vague 

crêtée  d’écume  ko‘pik(li)  to‘lqini;  montagnes  crêtées  de  neige  qorli,  qor 

qoplab yotgan tog‘ cho‘qqisi. 

crétin, ine 

n fam esi past, kam aqlli, ahmoq, tentak, ovsat, idiot. 

crétinerie 

nf  fam  ahmoqlik,  tentaklik,  bema’nilik,  aqli  kamlik,  pastlik, 

zaiflik. 

crétinisme 

nm  1.  kretinizm  (qalqonsimon  bezlar  funksiyasi  zaiflashib, 

jismoniy  va  ruhiy  jihatdan  o‘smay  qolishdan  iborat  kasallik),  kam  aqllik, 

zaiflik; 2. ahmoqlik, tentaklik, aqlsizlik, esi pastlik. 

cretonne 

nf kreton, qalin ip-gazlama turi. 

creuser 

I.  vt  1.  qazimoq,  kovlamoq,  o‘ymoq,  qazib  chuqurlashtirmoq, 

chopmoq;  creuser  des  fouilles  kotlovon,  poydevor  qazimoq;  creuser  sa 

fasse;  creuser  son  tombeau  fig  o‘ziga  go‘r,  choh  qazimoq;  2.  teshmoq, 

o‘ymoq,  kovak,  ichini  bo‘sh,  havol  qilmoq;  creuser  l’estomac  ishtaha 

keltirmoq, ochmoq; 3. fig chuqurlashtirmoq, kovlamoq, qazib, o‘yib chuqurroq 

qilmoq, sermazmun qilmoq; creuser un sujet sinchiklab, astoydil o‘rganmoq 


CREUSET

 

CRIQUE 

 

 126 

(fanini);  II.  se  creuser  vpr  1.  teshik,  kovak,  havol,  ichi  bo‘sh  bo‘lmoq 

(yog‘och  haqida);  2.  chuqur,  o‘yiq,  kovak  bo‘lmoq  (ko‘z,  chakak  haqida);  3. 

se  creuser  l’esprit,  le  cerveau,  la  tête  bosh  qotirmoq;  4.  chuqurlashmoq 

(nizo haqida). 

creuset 


nm  1.  tigel,  o‘ta  chidamli  gildan,  platinadan  yasalgan  idish;  2. 

mettre au creuset sinab, tekshirib ko‘rmoq, sinovdan o‘ tkazmoq. 

creux, euse 

I. adj 1. kovak,  teshik,  havol, ichi bo‘sh, bo‘sh,  quruq, puch; 

arbre creux kovak yog‘och;  assiette  creuse chuqur  tarelka, kosa; chemin 

creux  chuqurlikdagi  yo‘l;  ventre  creux,  estomac  creux  och,  bo‘sh  qorin, 

oshqozon;  avoir  le  nez  creux  fam  nozik  didli,  sezgir,  farosatli,  tuyg‘uli 

bo‘lmoq, ega bo‘lmoq; prov il n’y en  a pas pour sa dent  creuse  bu yerda 

unga hech vaqo yo‘q, unga moli-mardumxo‘rlik qiladigan hech narsa yo‘q; 2. 

botiq,  cho‘kik,  ichiga  botib,  kirib  ketgan,  kirtaygan;  yeux  creux  kirtaygan, 

botiq ko‘zlar;  joues creuses  ichiga kirib ketgan yuz; 3. fig ichi  bo‘sh, uncha 

chuqur  bo‘lmagan,  sayozroq,  past,  sayoz,  bema’ni,  mazmunsiz,  suyuq, 

puch,  ma’nosi  yo‘q;  formule  creuse  ma’nosiz  so‘zlar;  esprit  creux,  tête 

creuse  bo‘sh  kalla,  past  aql,  puch  kalla,  suyuq  odam;  cerveau  creux 

xayolparast;  II.  adv  sonner  creux  bo‘g‘iq,  unsiz,  tovushsiz  jiringlamoq;  III. 

nm  1.  cho‘nqir  yer,  ichiga  botgan  joy,  chuqur,  kamgak,  chuqurlik,  o‘pirilgan 

joy,  chuqur,  kamgak,  chuqurlik,  o‘pirilgan  joy,  kovak,  ichi  bo‘shlik,  o‘yilgan 

joy;  soylik,  pastlik,  jarlik,  soy;  creux  d’un  arbre  daraxt  kovagi;  creux  du 

genou  tizza  chuquri;  creux  de  la  main  kaft,  hovuch,  siqim;  j’ai  un  creux 

dans  l’estomac  ko‘krak  chuqurcham  achishyapti;  2.  fam  bo‘sh  soat 

(jadvalda). 

crevaison 

nf 1. teshilish; 2. vieilli, pop harom qotib qolish, o‘lish. 

crevant,  ante 

adj  fam  1.  charchatadigan,  sermashaqqat,  tinkani 

quritadigan; un travail crevant sermashaqqat mehnat;  2.  juda kulgili,  ichak 

uzadigan darajada kulgili, nihoyatda qiziq. 

crevasse 

nf  1.  jarlik,  tor  dara,  yoriq,  tog‘  oralig‘i;  2.  yoriq,  yorilgan  joy 

(terida). 

crevasser 

I.  vt  yorilmoq,  yoriq  bo‘lmoq,  yormoq;  II.  vi  se  crevasser 

chatnab ketmoq, ko‘p joyidan yorilib ketmoq, yoriqlar bilan qoplanmoq. 

crève 


nf fam 1. kasallik, betoblik, xastalik, kasal, dard,  og‘riq; attraper  la 

crève,  avoir  la  crève  dard  orttirmoq,  kasal  bo‘lmoq;  2.  o‘lim,  vafot  qilish, 

qazo qilish, ajal. 

crevé,  ée 

I.  adj  1.  chilparchin  bo‘lgan,  yorilgan,  chatnagan,  titilib  ketgan 

(divan), yirtilib, o‘yilib ketgan; 2. fam harom qotib qolgan, o‘lgan; II. nm 1. fam 

zaif  odam;  petit  crevé  o‘ ta  olifta  yigit,  oliftagarchilikka  zeb  bergan,  usti 

yaltiroq odam; 2. yengidagi yirtiq, teshik joy, o‘yilgan, yirtilgan joy. 

crève-cœur 

nm  inv  fam  umidsizlik,  azob,  qiynoq,  mashaqqat,  qayg‘u, 

g‘am-alam, azob-uqubat, kulfat. 

crever 


I. vt 1. yorib o‘tmoq;  crever le cœur yurakni yorib yubormoq, ezib 

yubormoq; 2. ko‘zini o‘yib olmoq; fig  ta’na qilmoq, yuziga aytib  izza  qilmoq, 

ko‘ziga yomon ko‘rinmoq; cela crève les yeux bu ko‘zga  tashlanib  turadi; 3. 

fam holsizlantirmoq,  tinkasini quritmoq, charchatmoq,  toliqtirmoq; crever un 

cheval  otni  holdan  toydirmoq;  II.  vi  1.  yorilmoq,  sinmoq,  darz  ketmoq, 

chatnamoq,  uzilmoq  (tor);  qarsillab  sinmoq,  charsillamoq,  yorib  o‘ tilmoq, 

o‘tmoq,  yorilmoq;  le  pneu  a  crevé  shin  yorildi;  crever  de  jalousie  hasrat, 

hasaddan yorilib ketmoq; crever de  rire kulaverib ichagi  uzilmoq; 2.  o‘lmoq, 

harom qotib qolmoq (hayvonlar haqida), ochlikdan harom qotib o‘lmoq, halok 

bo‘lmoq;  crever  de  faim  ochlikdan  harom  qotib  qolmoq;  c’est  à  crever 

harom  qotib  qolish  mumkin;  III.  se  crever  vpr  (pour)  jon-jahdu  bilan 

tirishmoq, o‘ lib-qutilib harakat qilmoq; se crever pour gagner deux fois rien 

bir tiyin uchun zo‘r bermoq, jon-jahdi bilan urinmoq. 

crevette 

nf krevetka, mayda qisqichbaqa. 

cri 


nm  baqirmoq,  qichqiriq,  qiyqiriq,  hayqiriq,  shovqin-suron,  dod,  dod-

faryod,  qichqirish,  chaqirish,  nido,  xitob,  sado,  ovoz;  cri  d’allégresse 

xursandchilik  nidosi;  pousser  des  cris  qichqirib  yubormoq;  à  grands  cris 

juda qattiq, ovozining boricha; dernier cri fam so‘nggi namuna, oxirgi moda; 

cri du cœur yurak hayqirig‘i, nidosi, sadosi. 

criant,  ante 

adj  g‘azablantiradigan,  chidab  bo‘lmaydigan,  o‘ taketgan, 

borib  turgan,  qo‘pol,  achchiqlantiradigan,  g‘azablantiradigan,  yaramas, 

hunuk,  ablahona,  ko‘zga  tashlanib  turadigan;  injustice  criante  ko‘zga 

tashlanib turadigan nohaqlik, adolatsizlik. 

criard,  arde 

I.  adj  1.  baqiroq,  vag‘vag‘,  shang‘i,  ovozi  o‘ tkir,  shovqin-

suronli,  yarqiroq,  ko‘zga  tashlanadigan;  dettes  criardes  kechiktirib 

bo‘lmaydigan  qarz;  2.  yarqiroq,  ko‘zga  tashlanadigan,  hammaning  diqqatini 

o‘ziga  tortadigan,  yarqiragan,  ochiq  rangli;  II.  n  baqiroq  odam,  shang‘i, 

vag‘vag‘. 

crible 

nm  g‘alvir,  elak,  suzgich;  passer  au  crible  astoydil  o‘rganmoq, sinchiklab  qarab  chiqmoq;  passer  au  crible  de  la  critique  qattiq  tanqid 

qilmoq. 


criblé, ée 

adj teshik-teshik bo‘lib ketgan, ilma-teshik bo‘lib ketgan, “g‘alvir” 

bo‘lib ketgan; criblé de blessures yara qoplagan; criblé de balles o‘q ilma-

teshik  qilib  tashlagan;  criblé  d’étoiles  yulduz  qoplagan;  criblé  de  (par) 

petite vérole cho‘tir, bujur,  ola-chipor; criblé de son sepkilli, sepkil bosgan, 

sepkildor;  criblé  de  dettes  qarz  bosgan,  qarzi  ko‘p,  qarzdor,  qulog‘igacha 

qarzga botgan. 

cribler 


vt 1. elamoq, elak, g‘alvirdan o‘ tkazmoq; 2. (de qqch)  ilma-teshik 

qilmoq,  “g‘alvir”  qilmoq,  teshib  tashlamoq,  hamma  yog‘ini  teshmoq;  cribler 

de  coups  zarba,  musht  yog‘dirmoq;  yarador  qilmoq,  jarohatlamoq,  dilini 

og‘ritmoq; cribler qqn de critique qattiq tanqid qilmoq, ostiga olmoq. 

cric 

nm techn domkrat, ko‘targich. cricket 

nm sport kriket, to‘p o‘yinining bir turi. 

cricri 

nm qora chigirtka. crier 

I. vi 1. baqirmoq, qichqirmoq,  qiyqirmoq,  hayqirmoq,  dodlamoq, dod 

solmoq;  crier plus fort que l’anguille, crier à tue-tête ayuhannos solmoq, 

dodlamoq,  dod-voy  qilmoq,  ovozining  boricha  qichqirmoq;  2.  chaqirmoq; 

crier  à  l’aide,  crier  au  secours  yordamga,  ko‘makka  chaqirmoq,  da’vat 

etmoq; crier à l’injustice  adolatsizlikdan,  nohaqlikdan nolimoq, zorlanmoq, 

hasrat  qilmoq;  3.  jar  solmoq,  duv-duv  gap  tarqatmoq,  shovqin  ko‘tarmoq, 

og‘iz  ko‘pirtirmoq,  ovoza  qilmoq,  hammaga  bildirmoq,  oshkor  qilmoq;  crier 

sur  les  toits  har  chorrahada  jar  solmoq,  hamma  qo‘ng‘iroqlarda  bong 

urmoq;  4.  (contre  qqn  après  qqn)  baqirmoq,  o‘shqirmoq,  jerkimoq, 

o‘dag‘aylamoq,  so‘kmoq,  urushmoq,  koyimoq,  ayblamoq,  qoralamoq;  5. 

g‘ijirlamoq,  g‘ichirlamoq,  g‘archillamoq;  la  porte  crie  eshik  g‘ichirladi;  II.  vt 

baqirib  chaqirmoq,  baqirib  aytmoq;  crier  son  indignation  achchiqlanmoq, 

g‘azablanmoq,  jahlini  chiqarmoq;  crier  misère  gadoylik,  tilanchilik  qilmoq, 

sadaqa  so‘ramoq,  och-yalong‘och  bo‘lmoq,  faqirona  kun  kechirmoq, 

yo‘qsillikdan nolimoq; crier vengeance o‘ch, qasos olishga chaqirmoq; sans 

crier gare ogohlantirmasdan. 

crieur,  euse 

n  1.  baqiroq  odam,  shang‘i,  vag‘vag‘;  hist  crieur  public 

jarchi,  udaychi,  xabarchi;  2.  tashuvchi,  yetkazib  beruvchi,  tarqatuvchi, 

ko‘tarib  yurib  sotuvchi,  ko‘ tarmachi,  attor;  crieur  de  journaux  ro‘znoma 

sotuvchi (ko‘chada). 

crime 

nm jinoyat, xiyonat, yovuzlik, jinoiy harakat, vahshat;  crime d’Etat davlatga  qarshi  jinoyat,  xiyonat;  crime  de  guerre  harbiy  jinoyat;  crime  de 

droit commun qattiq jinoyat; les éléments du crime jinoyat  tarkibi, sostavi; 

imputer  à crime  aybdor qilmoq,  aybga qo‘ymoq, ayblamoq;  commettre un 

crime jinoyat qilmoq;  se  rendre complice d’un  crime jinoyat  qatnashchisi, 

ishtirokchisi bo‘lmoq; son crime est de jinoyati quyidagicha. 

criminaliste 

n kriminalist, jinoiy ishlar mutaxassisi. 

criminalité 

nf jinoiylik, jinoyatkorlik, jinoyatchilik, jinoyatlar miqdori. 

criminel,  elle 

I.  adj  jinoiy,  jinoyatga  oid,  jinoyatkorona;  instruction 

criminelle jinoiy ish tekshiruvi, qidiruvi natijasi; procès criminel jinoiy ish; II. 

n  jinoyatchi,  jinoyatkor,  xiyonatchi,  xiyonatkor;  criminel  de  droit  commun 

qattiq  jinoyatchi;  criminel  de  guerre  harbiy  jinoyatchi;  un  grand  criminel 

xavfli jinoyatchi, qotil. 

criminellement 

adv 1. jinoyatkorona, xiyonatkorona, jinoyat, xiyonat yo‘li 

bilan; 2. jinoiy tartibda. 

criminologie 

nf jinoyatchilik haqidagi fan. 

criminologiste 

n kriminologiya, jinoyatchilik ishlari mutaxassisi. 

crin 

nm  1.  ot  yoli,  qili;  2.  tola;  à  tous  crins  serg‘ayrat,  harakatchan, g‘ayratli,  serharakat,  faol;  un  drave  à  tous  crins  botir,  dovyurak,  jasur, 

mard. 


crincrin 

nm fam yomon g‘ijjak, skripka. 

crinoline 

nf o‘ tgan asrda rasm bo‘lgan chambarakli keng yubka. 

crique 

nf qo‘ltiqcha, ko‘rfazcha. CRIQUET

 

CROISSANT 

 

 127 

criquet 


nm chigirtka. 

crise 


nf  1.  inqiroz,  keskin  o‘zgarish,  burilish,  tanqislik,  tanglik, 

yetishmaslik;  2.  tutqanoq,  talvasa,  jazava,  xuruj,  to‘lib  toshish,  tutish,  tutib 

qolish;  crise  de  nerfs  asab  xuruji,  tutqanog‘i,  asabiy  tutqanoq;  crise 

d’appendicite ko‘r ichak tutqanog‘i, jazavasi. 

crispant,  ante 

adj  qitiqlaydigan,  biror  narsani  qo‘zg‘aydigan,  keltirib Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling