Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet49/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   238

chiqaradigan, qichitadigan, asabga teguvchi, tegadigan. 

crisper 


I. vt 1. tutqanoq  tutmoq,  tomir  tortishib  qolmoq; 2. qattiq chandib, 

siqib, qisib,  tortib qolmoq, burishtirmoq,  tirishtirmoq; crisper le visage yuzini 

burishtirmoq;  3.  fam  achchiqlantirmoq,  g‘azablantirmoq,  jahlini  chiqarmoq; 

crisper  les  nerfs  asabiga  tegmoq;  II.  se  crisper  vpr  1.  siqilmoq,  qisilmoq, 

g‘uj  bo‘lmoq,  burishmoq,  bujmaymoq,  tirishmoq,  tirishib  tipirchilamoq;  2. 

bezovtalanib 

yopishmoq, 

chirmashmoq; 

3. 

fam 


achchiqlanmoq, 

g‘azablanmoq, achchig‘ i kelmoq. 

crissement 

nm  g‘ichirlash,  g‘ijirlash,  g‘ichir-g‘uchur,  g‘ijirlagan, 

g‘ichirlagan tovush, g‘ajir-g‘ujur, g‘arch-g‘urch qilish. 

crisser 


vi  1.  g‘ijirlatmoq,  g‘ichirlatm oq,  g‘ijirlamoq,  g‘ichirlamoq, 

g‘archillamoq, g‘arch-g‘urch qilmoq, g‘ajir-g‘ujur qilmoq (tish bilan); 2. g‘arch-

g‘urch qilmoq (oyoq tagida); 3. qarsillamoq, qasirlamoq, qasir-qusur  qilmoq; 

4. chirillamoq (qora chigirtka). 

cristal 

nm  1.  billur;  cristal  de  roche,  cristal  de  montagne;  tog‘  billur, 

shaffof kvars; poét  le cristal des  eaux suv oynasi; 2.  billur; 3.  pl fam kristal 

so‘da. 


cristallin,  ine 

I.  adj  1.  billurdek  shaffof,  tiniq,  zilol,  sof,  toza,  oqko‘ngil, 

xrustalli; voix cristalline tiniq ovoz; 2. billurli; II. nm anat ko‘z gavhari. 

cristallisation 

nf kristal, xrustal-billurga aylantirish, kristalizasiya. 

cristalliser 

I.  vt  1.  kristallamoq,  kristalga  aylantirmoq,  kristal  holiga 

keltirmoq;  2.  fig  aniq  bir  shaklga  keltirmoq,  shakillanmoq,  shaklga  kirmoq, 

bezatmoq,  yasatmoq,  rasmiylashtirmoq;  II.  vi  qaror  topmoq,  shakllanmoq, 

shakl  olmoq;  III.  se  cristalliser  vpr  1.  xrustalga  aylanmoq;  2.  muayyan 

shaklga,  tusga  kirmoq,  shakllanmoq,  rasmiylashmoq,  joylashmoq,  rasmiy 

suratga kirmoq; shaklga kirmoq. 

critère 

nm  mezon,  o‘lchov,  belgi,  saralash;  saralash  o‘yini,  saralash 

musobaqalari. 

critique


1

 

adj  keskin,  jiddiy,  qat’iy,  uzil-kesil,  eng  so‘ngi,  o‘zgartirib bo‘lmaydigan,  hal  qiluvchi,  asosiy,  eng  muhim;  tang,  qiyin,  og‘ir,  mushkul, 

tang, ishkal, xavfli, xatarli. 

critique

2

 I.  n  1.  nf  tanqid,  tanqid  qilish,  tanqid  ostiga  olish,  tanqidiy 

muhokama;  tahlil,  tahlil  qilish,  tekshirish;  2.  tanqidchi;  critique  d’art 

san’atshunos;  critique  littéraire  adabiyotshunos,  adabiy  tanqidchi;  II.  adj 

tanqidiy, tanqid ko‘zi bilan qaraydigan, tanqidiy yondashadigan. 

critiquer 

vt tanqid  qilmoq;  manie de critiquer  tanqidbozlik, nayzabozlik, 

surishtirmay tanqid qilaverish. 

croasser 

vi qag‘illamoq, qarillamoq. 

croc 


nm  1.  ilgak,  changak,  ilmoq,  changal,  chak  (po‘lat  ilmoq),  uzun 

dastali  ilgak, changak;  moustaches  en croc  tepaga buralgan mo‘ylov; 2.  pl 

qoziq tishlar, so‘yloq tishlar. 

croc-en-jambe 

nm  chalish,  chalib  yiqitish,  yuborish;  faire  un  croc-en-

jambe à qqn chil solmoq, chalmoq, chalib yiqitmoq. 

croche-pied 

nm chalish, chalib yuborish. 

crochet 

nm 1. ilgakcha, changakcha, ilmoq, changalcha; être,  vivre  aux 

crochets  de  qqn  birov  hisobiga  kun  ko‘rmoq,  kechirmoq,  yashamoq;  2. 

tikuv,  to‘quv ilgagi, ilmog‘i; faire du crochet ilmoq bilan  to‘qimoq; une veste 

au crochet qo‘lda tikilgan kurtka, kamzul; 3. aylanma yo‘l, aylanish; faire un 

crochet  aylanib  kelmoq,  aylanma  yo‘l  orqali  kelmoq;  4.  ochqich,  qulf;  5. 

techn  tishli  reyka;  6.  pl  kvadratli  qavslar;  entre  crochets  kvadrat  qavslar 

ichida; 7. qisqa, kalta yonbosh zarba (boksda). 

crochetage 

nm 1. ilgakcha bilan ochish; 2. sport o‘rab, chirmab olish. 

crocheter 

vt  1.  ilgakcha  bilan  ochmoq;  2.  ilmoq,  ilgak,  changak  bilan 

ilintirmoq, ilib olmoq. 

crochu, ue 

adj ilmoq qilib egilgan, qayrilgan, ilmoqsimon, changaksimon; 

avoir les mains crochues qo‘li egri bo‘lmoq, o‘g‘rilik qilmoq, egri. 

crocodile 

nm  1.  timsoh;  larmes  de  crocodile  timsoh  ko‘z  yoshlari;  2. 

timsoh  terisi,  charmi;  en  crocodile  timsoh  charmidan  qilingan;  3.  aloqa 

signali (izda joylashgan, temir yo‘lda). 

crocus 

nm bot za’ far (zirovor o‘simlik), shafran (olma turi). croire 

I.  vt  1.  sanamoq,  hisoblamoq,  o‘ylamoq,  fikr  qilmoq,  mulohaza 

qilmoq, fikr yuritmoq, faraz qilmoq; il est à croire que deb hisoblamoq kerak; 

j’ai  cru  entendre  sa  voix  uning  ovozi  menga  eshitilganday  tuyuldi;  on 

croirait  deb  o‘ylash  mumkin;  je  crois  bien!  albatta,  men  o‘ylaymanki  je  te 

crois!  fam  bo‘lmasa-chi,  turgan  gap;  2.  ishonmoq,  ishonchi  komil  bo‘lmoq, 

inonmoq; je le  crois bien  jonim bilan  ishonaman;  croyez cela et buvez de 

l’eau claire fam ishongan baxtli, baxtiyor; 3. en croire qqn, qqch ishonmoq, 

inonmoq, ishonib  topshirmoq; à l’en croire agar  bunda unga ishonsang; je 

n’en crois rien men bunga ishonmayman; en croire à peine ses yeux u o‘z 

ko‘zlariga arang, zo‘rg‘a ishonadi; s’il faut en croire les rumeurs agar mish-

mishlarga  ishonsang;  II.  vi  ishonmoq,  inonmoq;  croire  sur  parole  so‘ziga 

ishonmoq;  croire  à  (en)  -ga  ishonmoq;  on  a  peine  à  croire  ishonib 

bo‘lmaydi;  j’ai  (de  la)  peine  à  croire  men  ishonolmayman;  croire  dur 

comme fer ko‘r-ko‘rona inonmoq; faire croire ishontirmoq; III.  se croire vpr 

o‘ziga  hisoblamoq;  s’en  croire  beaucoup  o‘z  haqida  juda  yuqori  fikrda 

bo‘lmoq. 

croisade 

nf salbchilar yurishi. 

croisé,  ée 

I.  adj  1.  kesishgan,  uchrashgan,  to‘qnashgan,  but,  krest 

shaklidagi,  chorrahali,  kesib  o‘ tgan,  chaparasta;  mots  croisés  krassvord; 

rimes  croisées  qator  oralab  keladigan  qofiya;  feu  croisé  chorsuli  yong‘in 

(o‘t, olov);  veston  croisé  ikki qator  tugmali kostum; étoffe  croisée sarja  bir 

xil  astarbop  gazlama;  sangs  croisés  qon  almashish,  aylanishi;  demeurer 

les  bras  croisés  qo‘l  qovushtirib  o‘ tirmoq;  2.  chatishgan,  duragay, 

aralashgan;  race  croisée  chatishgan,  duragay;  II.  nm  1.  salib  yurishlari 

ishtirokchisi, qatnashchisi; 2. sport oyog‘ini chalkashtirib; croisé arrière orqa 

oyoqlari; croisé avant oldingi oyoqlari; 3. sarja to‘qishi (tekstilda). 

croisée 


nf 1. deraza romi (shishasi bor), uchrashgan, to‘qnashgan deraza 

qoplamasi;  2.  uchrashish,  kesishish  (yo‘lda,  sayohatda);  3.  chorraha  yo‘l; 

croisée des chemins yo‘l kesishishi, chorraha, chorsu. 

croisement 

nm  1.  yo‘llar  kesishishgan  joy,  chorraha,  kesishish,  to‘qish 

(to‘qilish  usuli,  tarzi),  to‘qnashish,  uchrashish;  poyezdni  bir  yo‘ldan  boshqa 

yo‘lga o‘ tkazib yuboradigan joy; 2. biol chatishish, chatishuv, chatishtirish; 3. 

yurib ketayotib uchrashish, uchrashuv, to‘qnashish, to‘g‘ri, duch kelish. 

croiser 

I.  vt  1.  qovushtirmoq,  chalishtirmoq,  kesishtirmoq,  ustma-us t 

taxlamoq,  qo‘ymoq, yig‘ib qo‘ymoq; croiser  son  châle ro‘molini bog‘lamoq; 

croiser  les  jambes  oyoqlarini  chalishtirmoq;  croiser  les  bras  qo‘l 

qovushtirmoq; fig  hech  narsa  qilmay o‘ tirmoq; croiser l’épée, les épées, le 

fer  qilichlarni  kesishtirmoq,  qilichlashmoq;  croiser  les  feux  kesishtirib  o‘ t 

ochmoq,  qarshi  otishmoq;  2.  biol  chatishtirmoq;  3.  kesib  o‘ tmoq;  4.  chizib-

chizib  tashlamoq,  o‘chirib  tashlamoq;  5.  tugmalarini  qadamoq,  o‘ tkazmoq; 

croiser  son  veston  pidjak  tugmalarini  yaxshilab  qadamoq,  o‘ tkazmoq; 

croiser les persiennes darpardani yopmoq; 6. uchrashmoq,  to‘qnash, duch 

kelib qolmoq; croiser qqn dans la rue ko‘chada uchrashib qolmoq; II. vi mar 

qatnamoq, suzib yurmoq;  III.  se croiser vpr 1. uchrashmoq, qarama-qarshi, 

duch,  to‘qnash  kelib  qolmoq,  to‘qnashmoq;  2.  hist  salibchi  bo‘lmoq, 

salibchilar  yurishiga  bormoq,  jo‘namoq;  3.  birlashmoq,  qo‘shilmoq, 

qovushmoq, jinsiy aloqada bo‘lmoq. 

croiseur 

nm  kema,  tezyurar  katta  harbiy  kema,  kreyser;  croiseur  de 

bataille urush kemasi. 

croisière 

nf  1.  mar  suzib  yurish,  dengizda  soqchilik  qilish;  en  croisière 

soqchilikda;  vitesse  de  croisière  kema  tezligi;  2.  dengiz,  havo  sayohati, 

kruiz,  kezib  yurish;  3.  kesishish,  chorraha,  to‘qnash,  duch  kelib  qolish,  yo‘l 

kesishgan joy. 

croisillon 

nm  1.  romning  bir-biri  bilan  kesishgan  joyi;  2.  temir  yo‘lda 

poyezdni boshqa yo‘lga o‘tkazib yuborgich, o‘ tkazgich. 

croissance 

nf  o‘sish,  ulg‘ayish,  yuksalish,  rivojlanish,  taraqqiy  etish, 

yiriklashish,  oshish;  crise  de  croissance,  mal  de  croissance  xastalikning 

kuchayishi. 

croissant

1

,  ante adj  o‘sayotgan,  ulg‘ayayotgan,  yuksalayotgan, 

rivojlanayotgan, oshib borayotgan, yiriklashayotgan, taraqqiy etayotgan. CROISSANT

 

CRUCIFÈRE 

 

 128 

croissant

2

 

nm  1.  yarim  oy;  premier  croissant  yangi  tug‘ilgan  oy;  2. chiniqtirish, pishitish, pishish, emizik, so‘rg‘ich, choxsimon bulochka (non); 3. 

egik, o‘roqsimon pichoq. 

croître 

vi  1.  o‘smoq,  rivojlanmoq,  katta  bo‘lmoq,  unmoq,  ko‘karmoq;  2. 

ulg‘aymoq,  katta  bo‘lmoq,  yiriklashmoq,  ko‘paymoq,  oshmoq,  ortmoq;  aller 

croissant  kattalashmoq,  yiriklashmoq,  o‘sib  bormoq;  croître  en  beauté 

go‘zallashmoq,  ko‘rkamlashmoq,  to‘lishmpoq,  chiroyli  bo‘ lib  ketmoq;  croître 

en sagesse aql kirib qolmoq, aqlliroq bo‘lib qolmoq. 

croix 

nf  1.  xoch,  but,  salib;  faire  le  signe  de  la  croix  cho‘qinmoq, cho‘qinib olmoq, qaytadan cho‘qintirmoq; mettre en (sur la) croix chormixga 

tortmoq,  qo‘l-oyoqlarini  butga  tortib  m ixlamoq;  en  croix  loc  adv  butsimon, 

xochga o‘xshash; porter  sa croix  o‘z yukini  o‘zi ko‘tarmoq, ko‘ tarib yurmoq; 

chacun porte sa croix dans ce monde bu dunyoda har kimning o‘z yulduzi 

bor;  Croix  de  guerre  harbiy  xizmatlari  uchun  medal  (krest,  Fransiyada); 

Croix-Rouge Qizil xoch  jamiyati; croix gammée svastika (uchlari qayrilgan 

krest); croix de Malte M alta oroli kresti; croix de Lorraine Lotaringiya kresti; 

2.  tanganing  oryol,  gerb  bor  tomoni;  3.  krest,  belgi,  alomat  (qo‘yiladigan); 

faire,  mettre  une  croix  sur  qqch  fig  biron  ishga  krest,  belgi,  alomat 

qo‘ymoq, hammasiga tupurmoq. 

croquant 

nm faqir, qashshoq, kambag‘al,  bechora, yalangoyoq, qalang‘i-

qasang‘i, daydi, darbadar, miskin, qo‘nimsiz, jahongashta. 

croquant,  ante 

I.  adj  g‘ichirlaydigan,  g‘ijirlaydigan  (tish  haqida);  II.  nf 

bodom pecheniy. 

croque au sel (à la)

 loc adv xomlay, tuz bilan, tuzlab. 

croque-mitaine 

nm bo‘ji, olabo‘ji. 

croque-monsieur 

nm inv go‘shtli va pishloqli buterbrod, sandvich. 

croque-mort 

nm  ko‘mish  idorasining  mayyitni  qabristonga  olib  boruvchi 

xizmatchisi; avoir figure de croque-mort motam qiyofasida bo‘lmoq. 

croquer 


I. vt 1. g‘ajimoq, kemirmoq, chaqmoq; croquer  le  marmot uzoq 

kutmoq  (yopiq  eshikda);  faire  croquer  le  marmot  uzoq  kutishga  majbur 

qilmoq;  2.  fam  xomaki  rasm  solmoq,  chizmoq;  joli  à  croquer  go‘zal,  juda 

chiroyli;  3.  sarflamoq,  xarjlamoq,  xarajat  qilmoq,  isrof  qilmoq,  bekorga 

sarflamoq,  sovurmoq;  croquer  de  l’argent  pul  sovurmoq;  croquer  une 

fortune butun  boyligini yeb  tamom qilmoq; II. vi g‘archillamoq,  qarsillamoq, 

qasirlamoq,  qisirlamoq,  g‘ichirlamoq;  croquer  sous  la  dent  tishlarda 

g‘ijirlamoq, qisirlamoq, karsillamoq. 

croquet

1

 nm  kroket,  sharlarni 

to‘qmoqcha  bilan 

urib  sim  

darvozachalardan o‘ tkazish o‘yini. 

croquet

2

 nm bodom mag‘izli biskvit (pecheni turi). 

croquis 


nm  1.  xomaki  chizma  rasmlar;  2.  chizma,  tasvir,  tarh;  croquis 

panoramique perspektiv chizma; 3. qisqacha sharh. 

cross 

nm  kross,  past-baland  joylarda  o‘ tkaziladigan  poyga,  yugurish musobaqasi. 

crosse 


nf  1.  hassa,  aso,  temir  hassa;  2.  qo‘ltiqtayoq,  tayoq,  hassa;  3. 

sport  hokkey  tayoq;  4.  uchi  qayrilgan  tayoq;  crosse  de  l’aorte  shotomir, 

aorta,  eng katta  tomir yoyi;  5. pishang, richag, ko‘targich; 6.  pistolet dastasi, 

miltiq  qo‘ndog‘i;  mettre  la  crosse  en  l’air  nayza,  shtikni  yerga  sanchimoq, 

urishdan  bosh  tovlamoq;  autant  pour  les  crosses  fam  qoldirilsin!  bekor! 

boshqatdan!  7.  xartum,  xabot  (to‘p  o‘rnatilgan  lafetning  orqasidagi  uzun 

qismi); 8. polzun, sirg‘aluvchi qism. 

crosses 


nf chercher des crosses à qqn fam janjal, nizo qidirmoq, jig‘iga 

tegmoq, achchig‘ini chiqarmoq, tegajog‘lik qilmoq, kekirdak cho‘zmoq. 

crotale 

nm shaqildoq, zaharli ilon. 

crotte 

nf  1.  qumaloq,  qiy;  2.  crotte  de  chocolat  shokoladli  dumaloq konfet. 

crotté,  ée 

adj  ifloslangan,  iflos  bo‘lgan,  kirlangan,  kir  bo‘lgan,  loy  bilan 

ifloslangan. 

crotter 

I. vt vieilli bulg‘amoq,  iflos, kir qilmoq,  iflos,  loy sachratmoq; II. vi 

fam  najaslamoq,  bulg‘amoq  (hayvonlar  haqida);  III.  se  crotter  vpr 

ifloslanmoq, bulg‘anmoq, loy sachratmoq. 

crottin 

nm 1. ot go‘ngi, qo‘y qulamog‘i; 2. echki sutidan qilingan pishloq. 

croulant, ante 

I. adj nurayotgan, qulayotgan, ko‘hna, eskirgan, puturdan 

ketgan,  to‘zgan, chirigan, omonat, sharti ketib parti qolgan; empire croulant 

yemirilib  borayotgan  imperiya;  II.  n  fam  keksa,  qari,  kampir,  qarigan, 

keksaygan, munkillagan, qartayib qolgan. 

croule 


nf loyxo‘rak qushlarni ovlash fasli. 

crouler 


vi  qulamoq,  buzilmoq,  ag‘darilmoq,  yiqilmoq,  vayron  bo‘lmoq; 

zirillamoq,  titramoq,  qimirlab  ketmoq,  larzaga  kelmoq,  tebranmoq, 

qaltiramoq;  la  salle  croule  sous  les  applaudissements  olqishlar, 

chapakdan  zal  larzaga  keldi;  faire  crouler  un  projet  reja,  loyihani  barbod 

qilmoq. 

croup 


nm méd tomoq yallig‘lanishi, bo‘g‘iz shamollashi. 

croupe 


nf  1.  sag‘ri,  ot  sag‘risi,  orqa  oyoqlari  usti,  dumg‘aza;  croupe 

avalée  osilgan sag‘ri, dumg‘aza; loc adv  en croupe  orqasida (ot, motosikl); 

2. tog‘ cho‘qqisi. 

croupetons (à) 

loc adv cho‘kkalab, cho‘kka tushib. 

croupier 

nm  1.  qimorxona  egasi,  xizmatchisi;  2.  qimorga  pul  qo‘ygan, 

tikkan kishi. 

croupir 

vi 1. turib, sasib qolmoq (suv haqida); 2. fig biror narsa botqog‘iga 

botmoq, qotib qolmoq, botib, tiqilib qolmoq. 

croupissant, ante 

adj 1. turib qolgan, sasigan (suv haqida);  2. fig botib, 

tiqilib qolgan; vie croupissante hamisha bir xil hayot. 

croustillant,  ante 

adj  1.  qisirlaydigan,  g‘ ijirlaydigan  (tish  haqida);  2.  fig 

ta’mi o‘ tkir, nordon, jozibali, yoqimli, dilkash, behayoroq. 

croustiller 

vi  1.  fam  qurigan,  quritilgan  non  yemoq;  2.  g‘ ijirlamoq, 

qisirlamoq (tish haqida), g‘ ijir-g‘ijir qilib turmoq. 

croûte 

nf  1.  non  cheti;  pâté  en  croûte  jigar  pashtet;  gagner  sa  croûte fam bir burda nonga ishlab  topmoq; casser la croûte yemoq,  ovqatlanmoq; 

casser  une  croûte  tamaddi  qilib  olmoq;  t’en  fais  pas  pour  la  croûte  arg 

tashvishlanma!  tashvish  tortma!  2.  po‘st,  po‘stloq,  qobiq;  croûte  terrestre 

yer  qobig‘i,  yerning  ustki  qattiq  qatlami;  il  s’est  formé  une  croûte  po‘stloq 

hosil  qilindi;  3.  fam  no‘noq  rasm,  yomon  ishlangan  surat;  la  foire  aux 

croûtes ko‘chadagi rasm savdosi;  4. fam esi yo‘q, ahmoq,  tentak,  esi  past, 

ovsar,  ablah,  kallavaram,  to‘nka;  quelle  croûte!  ana  to‘pori!  kaltafahm! 

qovoqbosh! 

croûter 

vi fam tamaddi, nonushta qilib olmoq. 

croûton 

nm non cheti; quruq non. 

croyable 

adj ehtimol, yuz berishi, bo‘lishi mumkin bo‘ lgan, bo‘lishi ehtimol 

tutilgan. 

croyance 

nf 1. ishonch, e’tiqod, bovar; ishonish; 2.  din, mazhab, maslak, 

imon;  croyances  politiques  siyosiy  dunyoqarash,  siyosiy  e’tiqod;  contre 

toute  croyance  aksincha,  hech  narsaga  qaramay,  xilof  ravishda;  cela 

passe toute croyance bu butunlay mumkin emas, amri mahol. 

croyant, ante 

adj dinga ishonadigan, ishonuvchan. 

cru

1

 nm  1.  uzumzor,  tokzor;  vin  du  cru  mahalliy  vino;  les  crus  de 

Bordeaux Bordo vinosi; les meilleurs crus eng yaxshi nav vino; 2. cela est 

de votre cru bu sizning uydirmangiz; dire une chose de son cru fam ajoyib 

fikrni, bor haqiqatni aytmoq. 

cru

2

,  ue adj  1.  xom,  pishirilmagan,  pishmagan,  qaynatilmagan;  2.  xom, 

g‘o‘r,  g‘aliz,  tozalanmagan,  ishlanmagan,  ishlab  pishitilmagan,  ajratilmagan; 

soie  crue  xomashyo  ipak,  pilla;  3.  qo‘pol,  dag‘al,  qo‘rs,  qattiq,  to‘ng,  to‘rs, 

xunuk; réponse cru qo‘pol,  to‘ng javob;  couleur crue xunuk,  qo‘rs rang; 4. 

bebosh,  intizomsiz,  tartibsiz,  buzuqi,  erkin,  ixtiyoriy,  bemalol;  à  cru  loc  adv 

to‘ppa-to‘g‘ri,  to‘g‘risi;  lumière  qui  tombe  à  cru  o‘ tkir  to‘ppa-to‘g‘ri  nur; 

monter à cru egarsiz ot minib yurmoq. 

cruauté 


nf  shafqatsizlik,  rahmsizlik,  berahm lik,  zolimlik,  jabr-jafo,  qahri 

qattiqlik,  bag‘ri  toshlik;  commettre  des  cruautés  jabru  jafo  qilmoq,  bag‘ri 

toshlik qilmoq. 

cruche 


nf 1. ko‘za, kuvacha, krujka; tant va la cruche à l’eau (qu’à la fin 

elle  se  brise)  buzoqning  yugurgani  somonxonagacha;  2.  fam  esi  yo‘q, 

ahmoq, tentak, esi past, nodon, merov; quelle cruche! eh, nodon! 

cruchon 


nm ko‘zacha, kuvacha. 

crucial,  ale 

adj  qat’iy,  keskin,  nozik,  jiddiy,  hal  qiluvchi,  asosiy,  eng 

muhim; points cruciaux asosiy nuqta, joylar; question cruciale eng muhim 

savol, jiddiy savol. 

crucifère 

I.  adj  xoch,  krest  taqib  yurgan,  xochi,  kresti  bor;  II.  nf  pl 

xochgullilar (o‘simlik). CRUCIFIEMENT

 

CUITE 

 

 129 

crucifiement 

nf  chormixga  mixlab  qoqish,  chormixga  tortish,  qo‘l-

oyoqlarini xoch, butga tortib mixlash. 

crucifix 

nm xochga tortilgan Iso M asih tasvirlangan kerst. 

cruciverbiste 

n krassvord ishqibozi, krossvordni yaxshi ko‘ruvchi. 

crudité 

nf  1.  xomlay,  pishirmasdan  yeyiladigan  sabzavot,  mevalar;  2. 

qo‘pollik, dag‘allik, qo‘rslik, qo‘pol, dag‘al muamila. 

crue 


nf 1. suv ko‘tarilishi, suv ko‘payishi; les grandes crues suv toshqini, 

bahor,  eruvchilik  toshqini;  les  crues  printanières  bahorgi  suv  ko‘tarilishi, 

ko‘payishi,  toshqini;  être  en  crue  ko‘tarilmoq,  ko‘paymoq  (suv  haqida);  2. 

o‘sish, ulg‘ayish, kattalashish, yiriklashish. 

cruel,  elle 

adj  qahri  qattiq,  shavqatsiz,  rahmsiz,  berahm,  qahrli,  zolim; 

destin cruel achchiq qismat, taqdir, yozmish, nasiba, ko‘rgilik. 

cruellement 

adv  shavqatsizlik  bilan,  beshavqat,  ayamasdan,  rahm  

qilmasdan, rahmsizlarcha, zolimlarcha, zolimona; dahshatli, vahimali, g‘oyat, 

benihoyat; mudhishona. 

crûment 


adv  qat’ iy,  keskin,  qattiq,  to‘g‘risida,  to‘ppa-to‘g‘ri,  tikka,  to‘g‘ri, 

qisqa yo‘ldan. 

crypte 

nf yer ostidagi sag‘ana, daxma; 2. anat bez, chuqurcha, bo‘shliq. cryptogame 

adj sporali ko‘payadigan. 

cryptogamique 

adj  maladie  cryptogamique  zamburug‘lar  tufayli 

yuzaga keladigan kasalliklar. 

cryptogramme 

nm  kriptogaramma,  sirli  belgi  va  ishoralar  bilan  bitilgan 

xat, shiferlash. 

cryptographie 

nf kriptografiya, sirli, maxfiy xat yozish. 

cryptographique 

adj maxfiy, sirli xatga doir. 

cubage 

nm kub o‘lchash; sig‘im, eltish, eltuvchanlik, sig‘imlilik,  hajm, kub hajmi, kubatura; cubage d’air havoning kub hajmi. 

cubain, aine 

n Kubalik, Kuba oroli aholisi. 

cube 


I.  nm  1.  math  kub  2.  kubchalar;  jeu  de  cubes  kubikchalar  o‘yini 

(rasmli); 3. arg bir sinfda uchinchi yil o‘ tirgan o‘quvchi; II. adj kubli, kubga oid; 

un mètre cube kub metr. 

cuber 


I.  vt  1.  math  3-darajaga,  kubga  ko‘tarmoq;  2.  kub  hajmini 

aniqlamoq;  II.  vi  kub  hajmiga  ega  bo‘lmoq,  sig‘dirmoq,  eltmoq;  ce  tonneau 

cube 100 litres bu bochka, idish 100 litr sig‘diradi. 

cubique 


I. adj kubli, kubga oid, 3-daraja; II. nf qiyshiq, egri uchinchi tartib, 

qator. 


cubisme 

nm kubizm (san’at maktabi). 

cubiste 

I. adj kubizmga oid; II. nm kubist, kubizm tarafdori. 

cubitus 

nm anat tirsak suyagi. 

cucul 

adj fam tentaknamo, ahmoqroq. cucurbitacées 

nf pl poliz ekinlari. 

cueilleur, euse 

n meva teruvchi, yig‘uvchi. 

cueillir 

vt  1.  yig‘moq,  termoq,  to‘plamoq,  chaqirmoq,  uzmoq,  yulmoq; 

cueillir  des  lauriers  erishilgan  g‘alabaning  rohatini  ko‘rmoq;  cueillir  un 

baiser  bo‘sa  olmoq;  2.  fam  terib  olmoq,  yig‘ib,  yig‘ishtirib  qo‘ymoq;  yo‘l-

yo‘lakay  terib  olmoq;  en  passant,  je  vous  cueille  chez  vous  yo‘l-yo‘lakay 

siznikiga  kirib  o‘ taman;  3.  fam  o‘ tkazmoq,  qamab  qo‘ymoq,  ushlab,  tutib 

turmoq; cueillir un voleur o‘g‘rini ushlamoq. 

cuillère 

ou

 

cuiller 

nf  1. qoshiq; cuillère à café choy qoshiqchasi; cuiller 

à desserts shirinlik, desert qoshiqchasi; cuillère à soupe oshqoshiq; cuiller 

à  pot  katta  qoshiq  cho‘mich;  cuiller  à  fondre  yog‘log‘ i,  cho‘mich;  cuiller  à 

couler  quyish  cho‘michi;  en  deux  coups  de  cuiller  à  pot  tez,  birdaniga; 

être  à  ramasser  à  la  petite  cuiller  fam  o‘ta  achinarli  holatda  bo‘lmoq;  ne 

pas y aller  avec le dos de la cuiller ochiqchasiga, ro‘yrost harakat  qilmoq; 

2.  suv  oqadigan  nov  tagidan  ko‘chirilgan  tosh;  3.  qarmoqqa  bog‘lanadigan 

yaltiroq plastinka, baliqcha. 

cuir Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling