Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   238

industrielles  sanoat  xizmati; 

réduire 


ses  activités 

faoliyatini 

chegaralamoq,  kamaytirmoq,  kam  ishlamoq;  les  activités  subversives 

qo‘poruvchilik  faoliyati,  harakati;  l’activité  professionnelle  kasb  mahorati; 

cesser  toute  activité  faoliyatni  butunlay  to‘xtatm oq;  contrôler  l’activité 

d’un  subordonné  tobe  kishining  faoliyatinni,  ishini  nazorat  qilmoq;  2.  en 

activité  ishlab  turgan,  harakatdagi  (zavod,  korxona);  ishlayotgan,  faoliyat 

ko‘rsatayotgan  (xodim,  xizmatchi);  une  usine  en  activité  ishlayotgan, 

faoliyat  ko‘rsatayotgan  zavod;  en  pleine  activité  to‘ liq  quvvat  bilan 

ishlayotgan; il n’est plus en activité u endi ishlamayapti. 

actuaire

  nm  aktuariy,  hisobchi  (sug‘urta  badallari,  mukofotlarni  to‘lash 

bilan shug‘ullanuvchi sug‘urta mutaxassisi). 

actualisation

 nf 1.  phil  imkoniyatdan voqelikka  o‘ tish; amalga oshish;  2. 

yangilanish,  yangilash,  yangi  tusga,  qiyofaga  kiritish,  kirish;  3.  ling  til 

birligining nutqda reallashishi. 

actualiser

  vt  1.  aktuallashtirmoq,  zamonaviylashtirmoq,  zamonga 

moslamoq,  zamon  talabiga  muvofiqlashtirmoq;  2.  bajarmoq,  amalga 

oshirmoq;  3.  ling  aktuallashtirmoq  (til  sistemasidagi  biron  elementni  nutqga 

o‘tkazmoq). 

actualité

  nf  1.  aktuallik,  muhimlik;  zamona,  hozirgi  kun;  souligner 

l’actualité  d’un  problème  masalaning  muhim ligini  ta’kidlamoq;  2.  ijtimoiy 

sharoit, ahvol; s’intéresser à l’actualité politique siyosiy ahvolga qiziqmoq; 

3. pl kinoxronika, kinojurnal (kinoda); so‘nggi axborot, oxirgi yangiliklar (radio, 

televideniyeda); les actualités télévisées televizion yangiliklar. 

actuel, elle

 adj 1. zamonaviy, aktual;  hozirgi; mavjud;  à l’heure  actuelle 

hozirgi  vaqtda;  les  événements  actuels  hozirgi  voqealar;  l’état  actuel  du 

pays mamlakatning hozirgi ahvoli; le régime actuel hozirgi, mavjud tizim; 2. 

hozirgi  kun,  ayni  payt  uchun  muhim,  ahamiyatli,  hammani,  barchani 

qiziqtirayotgan aktual; le sujet de cette pièce  est très actuel bu pyesaning 

mavzusi hozirgi kun uchun juda muhim. 

actuellement

  adv  hozir,  hozirgi  vaqtda;  les  lois  actuellement  en 

vigueur hozir amalda bo‘lgan, amaldagi qonunlar; actuellement il fait très 

froid hozir havo juda sovuq. 

acuité


  nf  o‘tkirlik,  sezgirlik,  kuchlilik,  zo‘rlik;  une  bonne  acuité  visuelle 

ko‘zning  o‘tkirligi, yaxshi ko‘rish; l’acuité d’une douleur g‘amning kuchliligi, 

zo‘rligi;  une  grande  acuité  d’esprit  aqlning,  zehnning  g‘oyat  o‘ tkirligi; 

l’acuité d’un son tovushning kuchliligi. 

acuponcteur, trice

 nm méd voir acupuncteur. 

acuponcture

 nf voir acupuncture. 

acupuncteur,  trice

  ou  acuponcteur  nm  méd  igna  sanchish  bilan 

davolovchi mutaxassis. 

acupuncture

  ou  acuponcture  nf  ignaterapiya,  igna  sanchish  bilan 

davolash. 

adage

 nm xalq hikmati, maqol, hikmatli so‘z. adagio

  mus  I.  adv  mus musiqa  asarini  sekin,  shoshmasdan,  cho‘zib  ijro 

etish haqidagi ko‘rsatma; II. nm shunday xarakterda yozilgan musiqa asari. 

adaptabilité

 nf moslashuvchanlik, moslashish, muvofiqlashish qobiliyati. 

adaptable

 adj moslanuvchan; moslash mumkin bo‘lgan. 

adaptateur,  trice

  nm  1.  sahnalashtiruvchi,  sahnaga  qo‘yuvchi  (badiiy 

asarni  sahnaga  qo‘yishi  uchun  moslab  qayta  ishlovchi);  2.  techn  adapter, 

moslagich (biror apparat yoki mexanizmni boshqa maqsadda ishlatish uchun 

imkon beradigan moslagich). 

adaptation

  nf  1.  moslashish,  muvofiqlashish,  ko‘nikish,  o‘rganish; 

l’adaptation de l’organisme au  milieu organizmning muhitga moslashishi; 

les  possibilités  d’adaptation  de  l’organisme  organizmning  moslashish 

qobiliyati; 2. moslashtirish, ko‘niktirish, muvofiqlashtirish; 3. sahnalashtirilgan 

asar, tomosha; ekranlashtirish. 

adapter

  I.  vt  1.  moslamoq,  moslashtirmoq,  muvofiqlashtirmoq;  adapter ses dépenses à sa situation xarajatlarni imkoniyatiga moslamoq; 2.  joyiga, 

o‘ringa  moslab  tushirmoq,  to‘g‘rilab  o‘rnashtirmoq;  adapter  un  robinet  au 

tuyau  d’eau  jo‘mrakni  vodoprovod  quvuriga  moslab  o‘rnatmoq;  3. 

sahnalashtirmoq, ekranlashtirmoq; adapter un roman pour le théâtre, pour 

le  cinéma  romanni  sahnalashtirmoq,  ekranlashtirmoq;  II.  s’adapter  vpr 

moslashmoq,  muvofiqlashmoq;  l’organisme  s’adapte  aux  microbes 

organizm  mikroblarga  moslashmoqda;  il  faut  savoir  s’adapter  vaziyatga 

moslashishga o‘rganmoq lozim. 

addenda

 nm inv ilova, qo‘shimcha. additif

  nm  qo‘shimcha,  qo‘shimcha  bob,  qo‘shimcha  modda;  un  additif 

au budget budjetga qo‘shimcha modda. 

addition


  nf  1.  qo‘shimcha;  ilova;  l’addition  de  cet  article  modifie  le 

sens  de  la  loi  bu  qo‘shimcha  modda  qonunning  mazmunini  o‘zgartirib 

yubormoqda;  faire  une  addition  de  qqch  à  qqch  biron  narsani  boshqa 

narsaga  qo‘shmoq;  2.  math  qo‘shish,  qo‘shuv;  faire  une  addition  amalini 

bajarmoq;  3.  hisob  (restoran  yoki  kafeda  to‘ lanadigan  pul,  summasi 

ko‘rsatilgan  hujjat);  donnez-moi  l’addition  hisobni  keltiring,  xarajat  pulini 

hisoblab yuborsangiz; régler, payer l’addition hisob bo‘yicha pulni to‘lamoq. 

additionnel,  elle

  adj  qo‘shimcha;  l’article  additionnel  qo‘shimcha 

modda. 


additionner

 I. vt 1. qo‘shmoq qo‘shuv amalini bajarmoq; additionner 2 et 

3 ikkiga uchni qo‘shmoq; 2. qo‘shmoq, aralashtirmoq; additionner son vin 

d’un  peu  d’eau  vinoga  ozgina  suv  qo‘shmoq;  II.  s’additionner  vpr 

qo‘shilmoq,  birikmoq;  toutes  ces  difficultés  s’additionnent  bu  barcha 

qiyinchiliklar bir-biriga qo‘shilmoqda. ADDUCTEUR

 

ADMISSIBILITÉ 

 

 17 

adducteur

 I. adj 1. adduktor; anat muscle adducteur tana a’zolarini tana 

o‘rtasiga yig‘uvchi mushak; 2. techn canal adducteur biror manbadagi suvni 

biror joyga  to‘plovchi kanal; II. nm anat  adduktor, yig‘uvchi mushak; 2. techn 

yig‘uvchi kanal; yig‘uvchi quvur. 

adduction

  nf  1.  anat  tana  a’zolariga  yig‘ish;  2.  techn  suv  yig‘ish,  suv 

to‘plash; adduction d’eau, de gaz vodoprovod, gazoprovod. 

adepte


 n tarafdor, izdosh, muxlis, ixlosmand; les adeptes d’un parti biror 

partiyaning  tarafdorlari;  un  adepte  de  la  peinture  moderne  zamonaviy 

rassomlik  standartining  muxlisi;  faire  de  nombreux  adeptes  ko‘plab 

tarafdorlar, muxlislar jalb qilmoq. 

adéquat,  ate

  adj  1.  aniq,  mos  keladigan,  mutanosib;  une  définition 

adéquate  aniq  ta’rif;  une  traduction  adéquate  aniq  tarjima;  2.  to‘g‘ri 

keladigan,  loyiq,  munosib,  tegishli;  des  mesures  adéquates  tegishli 

choralar;  nous  avons  trouvé  l’endroit  adéquat  biz  to‘g‘ri  keladigan,  loyiq 

joyni topdik; être adéquat à qqch biror narsaga mos, loyiq bo‘lmoq. 

adéquation

 nf moslik, loyiqlik, muvofiqlik, munosiblik; to‘g‘ri, mos kelish. 

adhérence

 nf 1. jipslik, yopishganlik; 2. méd  turli  organ va  to‘qimalarning 

qo‘shilgan joyi. 

adhérent,  ente

  I.  adj  yopishqoq;  matière  adhérente  à  la  peau  teriga 

yopishqoq  material;  II.  nm  a’zo  (biror  gruppa,  tashkilot,  jamiyatga  mansub 

yoki qarashli shaxs); carte d’adhérent a’zolik bileti. 

adhérer


  vi.  1.  yopishqoq,  yopishib  turmoq;  papier  qui  adhère  mal  au 

mur  devorga  yaxshi  yopishmaydigan  qog‘oz;  2.  kirmoq,  a’zo  bo‘lmoq;  il  a 

adhéré au parti il y a dix ans u partiyaga o‘n yil avval kirgan; 3. qo‘shilmoq, 

ham fikr  bo‘ lmoq;  j’adhère  à  votre  opinion  men  sizning  fikringizga 

qo‘shilaman. 

adhésif,  ive

  I.  adj  yopishqoq,  yopishuvchan;  II.  nm  plastir  (yaraga 

yopishtirib qo‘yiladiagn malhamli mato); yopishqoq modda. 

adhésion

  nf  1.  qo‘shilish,  kirish,  a’zo  bo‘lish;  2.  rozilik,  fikrga  qo‘shilish, 

madad  berish,  ko‘mak;  donner  son  adhésion  à  un  projet  biror  rejaga 

qo‘shilmoq  (biror  rejani  qo‘llab-quvvatlamoq);  recueillir  l’adhésion  de  qqn 

biror  kishining  ko‘magini  olmoq;  3.  a’zolik;  a’zo  bo‘lib  turish  vaqti;  staj, 

muddat; 20 ans d’adhésion au parti 20 yillik partiya staji. 

ad

 

hoc loc adj shu vaqt uchun,  alohida, maxsus; kerakli; des  arguments 

ad  hoc  maxsus,  alohida  dalillar;  une  commission  ad  hoc  maxsus 

komissiya. 

adieu


  I.  intj  alvido!  dire  adieu  à  qqn  birov  bilan  vidolashmoq;  II.  nm  

xayrlashish;  faire  ses  adieux  à  qqn  biror  kishi  bilan  xayrlashmoq;  l’heure 

des adieux est arrivée xayrlashish, ajralish vaqti yetdi. 

adipeux, euse

 adj yog‘ bosgan, yog‘li; anat tissu adipeux yog‘ li  to‘qima, 

charvi. 


adjacent,  ente

  adj  1.  yonma-yon  joylashgan;  qo‘shni;  pays  adjacents 

qo‘shni  mamlakatlar;  une  rue  adjacente  qo‘shni  ko‘cha;  2.  math  tutash; 

angles adjacents tutash burchaklar. 

adjectif,  ive

  I.  nm  gram  sifat;  adjectif  qualificatif,  possessif, 

démonstratif,  indéfini  asliy,  egalik,  ko‘rsatish,  noaniq  olmosh;  adjectif 

numéral cardinal, ordinal sanoq,  tartib son;  adjectif attribut kesimning ot 

qismi, predikativ; adjectif épithète aniqlovchi; II.  adj sifatga  oid, sifatga xos; 

locution adjective sifatli ibora. 

adjoindre

  I.  vt  1.  muovin,  yordamchi  etib  tayinlamoq;  qo‘shimcha 

ravishda  kiritmoq;  il  faudrait  adjoindre  quelques  personnes  au  comité 

qo‘mitaga  qo‘shimcha  bir  necha  kishini  kiritish  lozim  edi;  2.  qo‘shmoq, 

aralashtirmoq;  II.  s’adjoindre  vpr  yordamchi  qilib  olmoq;  s’adjoindre  un 

collaborateur hamkorlikka olmoq, hamkor, yordamchi qilib olmoq. 

adjoint,  ointe

  n  muovin,  yordamchi;  l’adjoint  au  maire  (le  maire 

adjoint) hokim muovini; l’adjoint du directeur direktor muovini, o‘rinbosari. 

adjonction

  nf  1.  qo‘shish;  qo‘shimcha  qilish,  kiritish;  l’adjonction  d’un 

nom  à  une  liste  ro‘yxatga  biror  nomni,  familiyani  qo‘shib  qo‘yish;  2. 

qo‘shimcha, qo‘shilgan narsa; faire des adjonctions dans un texte matnga 

qo‘shimcha qilmoq, kiritmoq. 

adjudant

 nm adjudan (havo va quruqlikdagi qo‘shinlarda katta serjantdan 

yuqori bosh ofitserdan quyi lavozimdagi unter-ofitser). 

adjudicataire

 nm pudratchi; shartnomachi. 

adjudication

  nf  auksion,  ochiq  savdo,  kimoshdi  savdosi;  ochiq  savdo 

yo‘li  bilan  pudratga  berish  yoki  olish;  vente  par  adjudication  kimoshdi 

savdosi  orqali  sotish;  adjudication  judiciaire  sud  qaroriga  asosan  ochiq 

savdo  yo‘li  bilan  sotish;  l’adjudication  de  la  construction  d’un  barrage 

to‘g‘on qurilishini baylab, baholab olish yoki berish. 

adjuger


  I.  vt  1.  bermoq,  berishga  qaror  qilmoq,  belgilanmoq  (mukofot); 

adjuger  une récompense à qqn biror kishiga mukofot bermoq; 2.  auksion, 

ochiq savdo yo‘li  bilan sotmoq;  pudratga berish; une fois, deux fois, trois 

fois, adjugé! bir, ikki, uch, sotildi! II. s’adjuger vpr o‘zlashtirmoq, egallamoq, 

o‘ziniki qilib olmoq. 

adjudication

 nf yolvorish, yalinish, o‘ tinib so‘rash. 

adjurer


 vt yolvormoq, yalinmoq,  o‘tinib so‘ramoq; je vous adjure de dire 

toute la vérité sizdan barcha haqiqatni aytishingizni o‘ tinib so‘rayman. 

adjuvant

 nm 1. méd yordamchi  dori-darmon  qo‘shimcha vosita; 2. techn 

qo‘shimcha,  katalizator  (biror  moddaning  tarkibini  yaxshilash  uchun 

qo‘shiladigan  mahsulot);  3.  fig  stimulyator  (qo‘zg‘atuvchi,  kuchaytiruvchi, 

tezlashtiruvchi narsa, sabab, omil). 

ad

 libitum

 loc adv xohishga qarab. 

admettre

 vt 1. qabul  qilmoq, o‘ tkazmoq,  olmoq;  admettre qqn dans un 

parti biron kishini partiyaga qabul  qilmoq; 2.  huzuriga kiritmoq, qo‘ymoq; les 

chiens  ne  sont  pas  admis  dans  les  magasins  do‘konga  it  bilan  kirish 

taqiqlanadi;  3.  rozi  bo‘lmoq,  ko‘nmoq;  ma’qul  deb  topmoq,  qo‘shilmoq;  je 

n’admets  pas  votre  point  de  vue  men  fikringizga  qo‘shilmayman;  4.  deb 

o‘ylamoq,  ehtimol  tutmoq,  faraz,  gumon  qilmoq;  admettons  (que)  deb 

o‘ylasak, faraz qilsak; en admettant que cela soit vrai buni  to‘g‘ri deb  faraz 

qilsak. 

administrateur,  trice

  n  1.  administrator,  ma’mur,  boshqaruvchi,  mudir, 

boshliq;  administrateur  d’un  service  boshqarma  boshlig‘i,  bo‘lim,  xizmat 

boshlig‘i; 2. boshqaruv a’zosi. 

administratif,  ive

  adj  1.  ma’muriyatga  oid,  ma’muriy;  prendre  des 

mesures  administratives  ma’muriy  chora  ko‘rmoq;  2.  ishga,  xizmatga 

aloqador  bo‘lgan,  ish  yuzasidan  olib  boriladigan;  idora;  langue 

administrative idora tili. 

administration

  nf  1.  boshqarish,  idora  qilish;  l’administration  d’une 

entreprise  korxonani  boshqarish;  confier  à  qqn  l’administration  de  ses 

biens  kimgadir  o‘z  mol-mulkini  boshqarishni  topshirmoq,  ishonmoq;  2. 

boshqarma, 

idora; 


muassasa, 

mahkama, 

boshqaruv 

organlari; 

l’administration  communale  mahalliy  boshqaruv  organi;  l’administration 

des Douanes bojxona; 3. ma’muriyat; ma’murlar. 

administrativement

 adv ma’muriy yo‘sinda, ma’muriy tarzda. 

administré, ée

 n bo‘ysunadigan, itoat qiladigan odam;  tobe, mute odam, 

bo‘ysunuvchi. 

administrer

  I.  vt  1.  boshqarmoq,  idora  qilmoq,  rahbarlik  qilmoq; 

administrer  les  affaires  ishni  boshqarmoq;  administrer  une  entreprise 

korxonani boshqarmoq, korxonaga rahbarlik qilmoq;  2. méd  ichirmoq, qabul 

qildirmoq  (dori  va  shu  kabilar);  administrer  un  médicament  dori  bermoq, 

ichirmoq; 3. relig o‘layotgan yoki og‘ir yotgan odamning badanini zay tun yog‘i 

bilan  moylamoq;  II.  s’administrer  vpr  o‘ziga  olmoq,  o‘ziniki  qilib  olmoq, 

o‘zlashtirmoq. 

admirable

 adj ajoyib, mo‘jizakor, hayron qoldiradigan, maftunkor. 

admirablement

 adv g‘oyat go‘zal, ajoyib, chiroyli, juda yaxshi, soz. 

admirateur, trice

 1 adj zavqqa  to‘lgan, zavqlangan, maftun; il posa sur 

elle  un  regard  admirateur  u  zavqqa  to‘lgan  nigohini  qizga  tashladi;  2.  n 

muxlis, ixlosmand, ishqiboz. 

admiratif,  ive

  adj  g‘oyat  zavqli;  zavqqa  to‘lgan,  quvonchli;  o‘zida  yo‘q 

xursand; un regard admiratif zavqqa  to‘lgan nigoh; un  auditoire admiratif 

zavqlangan tinglovchilar. 

admiration

  nf  qoyil  qolish;  zavqlanish;  hayratlanish;  zavq-shavq, 

xursandlik;  il  était  en  admiration  devant  ce  tableau  bu  surat  oldida  u 

zavqqa to‘lgan edi. 

admirer


 vt  qoyil  qolmoq,  zavqlanmoq,  hayratlanmoq,  hayratga  tushmoq; 

admirer  le  coucher  du  soleil  quyosh  botishidan  zavqlanmoq;  admirer  la 

sculpture grecque grek haykaltaroshligidan hayratga tushmoq. 

admissibilité

 nf ravolik, joyizlik. 


ADMISSIBLE

 

AFFABULER 

 

 18 

admissible

  I.  adj  1.  yo‘l  qo‘yiladigan;  ma’qul,  maqbul,  joyiz,  ravo;  II.  n 

imtihonga,  tanlovga  qo‘yilgan;  être  admissible  (au  concours)  yozma 

imtihondan o‘tib og‘zaki im tihonga qo‘yilgan bo‘lmoq. 

admission

  nf  1.  qabul  qilish,  qo‘yish;  l’admission  d’un  pays  aux 

Nations  Unies  biror  mamlakatni  Birlashgan  М illatlar  Tashkilotiga  qabul 

qilish;  2.  kirish,  qabul  qilinish;  son  admission  à  l’école  uning  maktabga 

kirishi, qabul qilinishi. 

admonestation

 nf tanbeh, hayfsan. 

admonester

 vt hayfsan bermoq. 

adobe

 nm xom g‘isht. adolescence

 nf o‘smirlik, o‘spirinlik. 

adolescent, ente

 n yigit, o‘spirin; balog‘atga yetgan qiz. 

adonis

  nm  1.  chiroyli,  xushro‘y,  kelishgan  yigit;  2.  adonis  (kapalak);  3. myth Аdonis (Finikiyalik o‘simliklar xudosi). 

adonner


 

(s’)


  vpr  berilib,  kirishib  ketm oq;  s’adonner  à  la  boisson 

ichkilikka berilib ketmoq. 

adopter

 vt 1. bolalikka olmoq; asrab olmoq;  2.  taqlid qilib o‘rganib olmoq; o‘zlashtirib olmoq, odat qilib olmoq, odatlanmoq; adopter un usage biror urf-

odatga odatlanmoq; 3.  qabul qilmoq, joriy qilmoq, ma’qullamoq, tasdiqlamoq 

(biror  qonun  yoki  rejani);  adopter  le  projet  de  loi  qonun  loyihasini 

ma’qullamoq. 

adoptif,  ive

  adj  1.  asrandi;  fils  adoptif  asrandi  o‘g‘il;  2.  asrab  olgan; 

parents adoptifs asrab olgan ota-onalar. 

adoption


  nf  1.  bolalikka  olish,  asrab  olish;  patrie  d’adoption  ikkinchi 

vatan;  2.  qabul  qilish,  ma’qullash,  tasdiqlash  (biror  qonun  yoki  rejani); 

adoption  de  la  constitution  konstitutsiya  qabul  qilish;  adoption  d’une 

proposition taklifni qabul qilish, joriy qilish. 

adorable

 adj juda go‘zal, jozibali, maftunkor. 

adorablement

 adv go‘zal, ajoyib, hayratlantiradigan darajada. 

adorateur, trice

 n 1. topinuvchi, cho‘qinuvchi, sig‘inuvchi, sajda qiluvchi; 

adorateurs du feu olovga sig‘inuvchi; 2. jazman, oshiq, xushtor. 

adoration

  nf  1.  relig  sig‘inish,  sajda  qilish,  cho‘qinish;  2.  juda  yaxshi 

ko‘rish, sidqidildan sevish, g‘oyat, ortiq darajada berilganlik, zo‘r muhabbat. 

adorer

 vt 1. relig sig‘inmoq, sajda qilmoq; adorer Dieu xudoga sig‘inmoq; 2. g‘oyat sevmoq, sidqidildan yaxshi ko‘rmoq; adorer son  mari erini  g‘oyat, 

ortiq  darajada  sevmoq;  3.  yoqtirmoq,  suymoq,  yaxshi  ko‘rmoq;  adorer  le 

chocolat shokoladni yoqtirmoq. 

adosser


  I.  vt  1.  suyab  qo‘ymoq;  II.  vpr  s’adosser  à  la  porte  eshikka 

suyanmoq. 

adoucir

  vt  1.  biroz  shirin  qilmoq;  qand  qo‘shmoq;  2.  jilo  bermoq, silliqlamoq;  adoucir  le  métal  metallga  jilo  bermoq,  metallni  silliqlamoq;  3. 

yumshatmoq,  mayinlashtirmoq;  adoucir  la  peau  terini  yumshatmoq;  4.  fig 

yengillashtirmoq,  ozaytirmoq,  yumshatmoq;  adoucir  un  mal  og‘riqni 

qoldirmoq; adoucir la condamnation jazoni yengillashtirmoq. 

adoucissant, ante

 adj yumshatadigan, mayinlashtiradigan. 

adoucissement

  nm  1.  yumshash,  mayinlashish;  2.  fig  yengillashish, 

ozayish. 

adresse


1

 nf 1 adres, turar joy, manzilgoh; 2. tabrik xati, adres. 

adresse

2

  nf  chaqqonlik,  epchillik,  chapdastlik;  avec  adresse  chaqqonlik bilan. 

adresser


  I.  vt  (qqch  à  qqn) yubormoq,  yo‘llamoq;  adresser  un  colis  à 

qqn biron kishiga  posilka yubormoq,  jo‘natmoq;  le  médecin  m’a  adressé à 

un spécialiste vrach meni mutaxassisga yubordi; II. s’adresser vpr (à qqn) 

murojaat qilmoq; mo‘ljallanmoq, qaratilmoq. 

adroit,  oite

  adj  1.  epchil,  mohir,  chaqqon,  abjir,  chapdast;  2.  usta, 

uddaburo, ustamon, quv. 

adroitement

  adv  epchillik,  chaqqonlik,  chapdastlik  bilan,  chaqqon, 

mohirona. 

adulation

 nf xushomad, tilyog‘lama maqtov. 

aduler

  vt  1.  xushomad,  laganbardorlik  qilmoq,  tilyog‘ lamalik  qilmoq, yaltoqlanmoq; 2. sidqidildan yaxshi ko‘rmoq, erkalatmoq. 

adulte


 I. adj voyaga yetgan, kamolga yetgan, balog‘at yoshidagi; arriver à 

l’âge  adulte  voyaga  yetmoq,  kamolga  yetmoq,  kamolot,  balog‘ot  yoshiga 

yetmoq; II. n katta, voyaga yetgan bola, qiz. 

adultère


  I.  nm  bevafolik,  vafosizlik,  xiyonat,  er-xotinning  bir-biriga 

xiyonati; II. adj vafosiz, bevafo, buzuq; une femme adultère bevafo ayol; un 

époux  adultère  bevafo  er;  un  amour  adultère  ayol  va  erkakning  nikohsiz 

jinsiy aloqasi. 

adultérin, ine

 adj nikohsiz tug‘ilgan; nikohdan tashqari, zinokor, zinoli. 

adultération

  nf  soxtalik,  qalbakilik;  adultération  de  la  vérité  haqiqatni 

buzib ko‘rsatish. 

aduste


 adj quyoshda qoraygan, toblangan. 

advenir


  v  impers  bo‘lmoq,  voqe,  sodir  bo‘lmoq,  yuz,  ro‘y  bermoq; 

advienne que pourra! nima bo‘lsa bo‘lar! nima sodir bo‘lsa bo‘lar! 

adventice

 adj tasodifiy; plante adventice yovvoyi o‘simlik. 

adverbe

 nm gram ravish, adverbe de quantité miqdor ravishi. adverbial,  ale

  adj  gram  ravishlik  xususiyatiga  ega  bo‘lgan;  locution 

adverbiale ravishlik xususiyatiga ega bo‘lgan ibora. 

adversaire

  nm  dushman,  raqib;  arrêter  l’adversaire  dushmanni  qo‘lga 

olmoq; dépasser l’adversaire raqibidan, o‘zib ketmoq. 

adverse

 adj qarshi, zid, yov; le pays est divisé en deux blocs adverses mamlakat  ikkita bir-biriga dushman  lagerga bo‘linib ketdi; l’équipe adverse 

raqib jamoasi. 

adversité

  nf  baxtsizlik,  falokat;  il  est  tombé  dans  l’adversité  u 

baxtsizlikka duchor bo‘ldi. 

aède


 nm hofiz (qadimgi Yunonistondagi o‘zi she’r yozib, o‘zi kuylaydigan 

kishilar). 

aérateur

 nm ventilyator. 

aéré, ée

 adj shamollatilgan, havosi yangilangan. 

aérer

 vt shamollatmoq, havoni tozalamoq. aération

 nf shamollatish, havoni yangilash. 

aérien,  ienne

  adj  havoda  bo‘ladigan,  havodagi,  fazoviy,  havo;  combat 

aérien havo jangi; attaque aérienne havo hujumi; forces aériennes harbiy-

havo kuchlari. 

aéro-club

 nm aeroklub, aviatsiya havaskorlari klubi. 

aérodrome

 nm aerodrom, qo‘nalg‘a. 

aérodynamique

 I. nf aerodinam ika (havo va  gazlarning harakati hamda 

ularning duch kelgan qattiq jismlar bilan  o‘zaro ta’sirini o‘rganadigan fan); II. 

adj aerodinamikaga oid, aerodinamik, aerodinamika. 

aérogare

 nf aerovokzal. 

aérolithe

 nm aerolit (qoya shaklidagi meteorit). 

aéronaute

 nm aeronavt. 

aéronautique

  I.  adj  aviatsiyaga  oid;  l’industrie  aéronautique  aviatsiya 

sanoati;  les  constructions  aéronautiques  samolyotsozlik;  II.  nf  1. 

aeronavtika,  havoda  suzish,  uchish;  l’école  d’aéronautique  aviatsiya Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling