Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet50/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   238

nm 1. teri, charm, po‘st, ko‘n; cuir vert xom  teri;  cuirs  maroquinés 

saxtiyon  teri;  cuir de Russie  bulg‘ori charm, yumshoq ko‘n; l’industrie des 

cuirs  et  peaux  ko‘nchilik  sanoati;  les  cuirs  et  peaux  ko‘n  zavodi,  charm 

ishlab  chiqarish;  charm  bilan  savdo  qilish;  cuir  chevelu  bosh  suyakning 

yung,  soch  qoplagan  joyi;  tanner  le  cuir  à  qqn  urmoq,  do‘pposlamoq, 

kaltaklamoq, po‘stini qoqib qo‘ymoq; 2. pl charm qayish; cuir à rasoir, cuir à 

repasser  pakkini  silliqlaydigan  charm  tasma;  3.  fam  futbol  koptogi,  to‘pi;  4. 

fam nutqda so‘zlarni  bir-biriga  noto‘g‘ri qo‘shish, ulash (pas-z-a  moi o‘rniga 

pas-t-à moi); faire des cuirs so‘zlarni noto‘g‘ri qo‘shmoq (talaffuzda). 

cuirasse 

nf sovut; défaut de cuirasse nozik joy, zaif, qaltis tomoni. 

cuirassé,  ée 

I.  adj  1.  sovutli,  sovut  kiygan;  2.  fig  chiniqqan,  pishiq, 

toblangan,  matonatli;  3.  zirhli,  zirh,  bron  bilan  qoplangan,  bronetank;  II.  nm 

bronenoses,  zirhli  katta  harbiy  kema;  cuirassé  d’escadre,  cuirassé  de 

lingne safdagi, linya kemasi, linkor. 

cuirassement 

nm 1. sovut; 2. zirh, bron, sovut qoplash. 

cuirasser 

vt  1.  bron,  zirh  qoplamoq,  zirh  kiygizmoq;  2.  birovga  sovut 

kiygizmoq;  3.  pishitmoq,  toblamoq,  chiniqtirmoq;  se  cuirasser  o‘zini  o‘q 

o‘tmaydigan qilmoq. 

cuirassier 

nm hist kirasir, sovut kiygan otliq askar. 

cuire 

I.  vt  1.  qaynamoq,  pishirmoq,  tayyorlamoq,  qovurmoq,  qizdirmoq, kuydirmoq,  yopmoq,  qizimoq;  cuire  à  point  tayyor  bo‘ lguncha  qaynatm oq; 

fam  c’est  un  dur  à  cuire  tepsa  tebranmas,  og‘ir  karvon,  keti  og‘ir,  terisi 

qattiq  odam;  2.  quritmoq,  namini  qochirmoq,  qizdirib  cho‘q  qilmoq, 

kuydirmoq,  yondirmoq,  yoqmoq,  kokslamoq,  koksga  aylantirmoq; 

kanalizasiya qilmoq (kauchukni); cuire des briques g‘isht pishirmoq; II. vi 1. 

pishmoq,  qaynamoq,  yopilmoq,  qovirilmoq,  qizimoq,  quymoq;  faire  cuire 

qaynatmoq,  pishirmoq,  qovurmoq;  2.  yonmoq,  kuymoq,  sezish;  yoqmoq;  3. 

kuyib  qolmoq,  kuydirmoq,  kuymoq;  il  pourrait  vous  en  cuire  ta’ziringizni 

yeyishingiz mumkin. 

cuisine 


nf 1. oshxona, o‘choq boshi; cuisine roulante ko‘chma oshxona; 

batterie  de  cuisine  oshxona  anjomlari,  idish-tovoq;  2.  pazandalik, 

pazandalik san’ati;  taomlar yig‘indisi; bonne cuisine yaxshi  taom lar; faire la 

cuisine ovqat  pishirmoq; 3. fam ovqat  tayyorlash, ro‘zg‘or ishlari; la cuisine 

politique siyosiy ig‘vo, fisq-fujur. 

cuisiné 


I.  vi  tayyorlamoq,  hozirlamoq,  pishirmoq,  pishiriq  bilan 

shug‘ullanmoq,  ovqat  pishirmoq;  II.  vt  1.  pishirmoq,  tayyor  qilmoq,  pishiriq 

qilmoq;  cuisiné  un  ragoût  ragu  pishirmoq;  2.  fam  naridan-beri,  yumaloq-

yassi,  eplab-seplab  ovqat  tayyorlamoq,  biron  narsani  tayyorlamoq;  3.  fam 

qiynab, azob berib so‘roq qilmoq, tirnoq ostidan kir qidirmoq. 

cuisinier, ière 

n 1. oshpaz,  pazanda; prov plus  il y  a cuisiniers  moins 

la soupe est bonne ayagan ko‘zga cho‘p tushar, qo‘ychivon ko‘p bo‘lsa qo‘y 

harom  o‘ladi;  2.  oshpazlik,  pazandalik  daftari;  3.  oshxona  o‘chog‘i,  plitasi, 

pechkasi. 

cuissardes 

nf pl botqoqlikda kiyiladigan etik. 

cuisse 

nf 1. soni, son go‘shti (parrandada);  se  croire  sorti de la  cuisse de  Jupiter  o‘ziga  haddan  tashqari  ortiqcha  bino  qo‘ymoq,  o‘ziga  ishonib 

ketmoq;  2.  oyoq  (otliq,  odam  oyog‘ining  tizzasidan  tovonogacha  bo‘lgan 

qismi); 3. orqa son go‘shti bo‘lagi. 

cuisson 


nf  1.  ovqat  pishirish,  yopish,  qovurish,  ovqat  qilish;  2.  techn 

kuydirish,  qizdirib  pishirish,  kokslash;  3.  qattiq  og‘riq,  kuyishni  his  qilish, 

kuyish. 

cuissot 


nm orqa son go‘shti (to‘ng‘iz, bug‘u, kiyikning). 

cuistancier,  cuistot 

nm mil,  fam  oshpaz,  pazanda,  ovqat  tayyorlovchi, 

pishiruvchi; ovqat tarqatuvchi, ulashuvchi. 

cuistre 

nm  1.  o‘taketgan  rasmiyatchi,  sinchkov,  maydakash,  rasmiy  

talablarni bajarishga zo‘r beruvchi kishi; 2. vx qorovul (maktabda); 3. surbet, 

yuzsiz, orsiz, dag‘al, beadab, ahmoq, galvars, kallavaram. 

cuistrerie 

nf o‘ taketgan rasmiyatchilik, sinchkovlik, pedantlik, pedantizm. 

cuit,  cuite 

adj 1. qaynatilgan,  qaynatib pishirilgan,  qaynatma,  pishirilgan 

xo‘rda;  des  pommes  cuites  pishirilgan  olma;  cuit  à  point  yaxshi  qaynatib 

pishirilgan, qovurib yuborilgan; c’est du tout cuit fam ish  joyida  hamma ish 

yaxshi, muvaffaqiyatli  tugadi, ish besh; être cuit fam  halok  bo‘lmoq, xarob, 

barbod,  nobud  bo‘lmoq,  yo‘qolmoq,  yo‘q  bo‘lmoq;  uchramoq,  yoliqmoq, 

qo‘lga  tushmoq,  firib,  pand  yemoq;  2.  kuydirilgan,  qizdirib  pishirilgan, 

yondirilgan; face cuite quyoshdan kuygan yuz. 

cuite 

nf  1.  pishirish,  o‘ tda  pishirish,  kuydirish  (chinnini,  g‘ishtni);  2.  fam  ichkilikbozlik,  aroqxo‘rlik,  mastlik;  prendre  une  cuite  to‘yib  ichmoq,  ichib 

mast  bo‘lmoq,  ko‘p  ichmoq;  3.  fam  xato  ish,  xatolik,  xato,  ayb,  gunoh, 

aybdorlik, gunohkorlik. 


CUIVRE

 

CURE 

 

 130 

cuivre 


nm 1. mis; cuivre natif  tabiiy mis, sof mis;  cuivre jaune  jez (mis 

bilan rux qotishmasi); 2. mis naqqoshlik, o‘ymakorlik  taxtasi; 3. pl mus diniy 

musiqa asboblari, truba; 4. pl mis buyumlar, misdan ishlangan narsalar. 

cuivré,  ée 

adj  1.  mis  rangli;  teint  cuivré  bug‘doyrang  yuz;  2.  metall 

tovush chiqaradigan; voix cuivrée jaranglagan ovoz. 

cuivrer 

vt 1. mis qoplamoq, mis yopmoq, mislamoq; 2. mis rangi bermoq, 

mis rangiga kirgizmoq. 

cul 


I. nm 1. fam orqa, ort, ket, orqa chiqaruv teshigi; vulg en avoir plein le 

cul  og‘zi-burnigacha  to‘yib  ketmoq;  être  comme  cul  et  chemise  ajralmas 

bo‘lmoq;  2.  orqa  qismi,  orqasi;  cul  de  charrette  arava  orqasi;  tirer  au  cul 

har  xil  bahonalar  bilan  ishni  kam  qilmoq,  dangasalik  qilmoq;  3.  ichi,  pasti, 

pastki qismi, ost,  tub,  tag, quyi, oxir; cul de bouteille shisha  tubi, ichi; faire 

cul sec  tagigacha, oxirigacha  ichmoq; II. adj fam chala ishlangan,  qilingan; 

ce qu’il est cul! eshakligini qarang! 

culasse 


nf 1. o‘q otuvchi qurolning o‘q solinadigan qismi; otish  qurolining 

qulflovchi mexanizmi, qulf;  culasse  mobile miltiqning qulflovchi mexanizmi; 

2. motor silindri boshi; 3. bo‘yinturuq. 

culbutant,  ante 

I.  adj  ag‘dariladigan,  yiqitiladigan,  qulatib,  to‘ntarib 

tashlanadigan; II. nm arg ishton, lozim, shim. 

culbute 

nf  1.  dumbaloq  oshish,  ag‘darilish,  yiqilib  tushish,  qulash;  sport 

salto,  umbaloq  oshish;  faire  une  culbute  chirpirak  bo‘lib,  dumbaloq  oshib 

tushmoq;  2.  fam  xonavayron  bo‘lish,  xarob  bo‘lish,  boridan  ajralib  qolish, 

halokat,  sinish,  barbod  bo‘lish,  qulash,  halokatga  yo‘liqish;  faire  la  culbute 

xonavayron bo‘lmoq; 3. techn pech kalishining qulashi; 4.  ikki barobar, ortiq 

qimmatga sotish. 

culbuter 

I.  vt  ag‘darmoq,  qulatmoq,  yiqitm oq,  ag‘darib,  qulatib,  yiqitib 

yubormoq,  ag‘anatmoq,  to‘ntarmoq,  to‘nkarib,  to‘ntarib  qo‘ymoq,  urib 

yiqitmoq,  sindirib  tashlamoq,  kesmoq;  II.  vi  1.  chirpirak,  umbaloq  oshmoq, 

o‘qday otilib chiqmoq, ketmoq, ag‘darilmoq, yiqilmoq,  to‘nkarilmoq, qulamoq; 

2. fam halokatga uchramoq; puchga chiqmoq. 

culbuteur 

nm techn 1. ag‘dargich, qulatgich, yiqitqich qurilma; 2. qopqoq, 

klapan shayini, richagi, pishangi. 

cul-de-basse-fosse 

nm  yerto‘la,  yerosti  zindon,  qiynoqxona, 

vahshatxona, g‘or. 

cul-de-four 

nm sharsimon, dumaloq qubba, gumbaz. 

cul-de-jatte 

nm oyoqsiz, cho‘loq, shol, mayib, majruh, nogiron. 

cul-de-lampe 

nm 1. typogr lavha, bezak; 2. archit ganchkor ship, shipga 

yopishtirilgan chiroq qopqog‘i. 

cul-de-sac 

nm  1.  boshi  berk  ko‘cha,  kalta  ko‘cha,  boshi  berk  iz,  yo‘l, 

ilojsizlik, chorasizlik; 2. anat qopchiq, xaltacha, xalta. 

culée 


nf  ko‘prik  ustunlari,  tirgaklari;  ko‘ndalang  qo‘yilgan  qirg‘oq  to‘sini; 

ravoq, darvoza, toq suyanchig‘i. 

culinaire 

adj  pazandalikka,  oshpazlikka  oid,  oshga  solinadigan, 

oshpazlik…. 

culminant,  ante 

adj  tek  tepaga  kelgan,  meridiyandan  o‘ tayotgan,  eng 

avjga chiqqan, eng yuqori  nuqtasiga chiqqan,  eng  qizigan; point culminant 

eng yuqori nuqta, eng avji. 

culmination 

nf  1.  astron  meridian  chiziqdan  o‘tmoq;  2.  fig  eng  yuqori 

nuqta, kulminasion cho‘qqiga chiqmoq, eng avjiga minmoq. 

culot 

nm  1.  devorning  pastki  qalinroq  qismi,  sokol;  2.  quyqum,  quyqa, cho‘kindi;  3.  fam  dag‘allik,  qo‘pollik,  qo‘rslik,  to‘rslik,  dag‘al  muomala, 

surbetlik,  bezbetlik,  beorlik,  uyatsizlik,  yuzsizlik,  sullohlik,  behayolik;  o‘ziga 

bino  qo‘yish,  ortiqcha  ishonish;  avoir  du  culot  surbet  bo‘lmoq, 

surbetlashmoq;  avoir  le  culot  de  shilqimlik,  gustohlik  qilmoq,  yomon  ish 

qilmoq, gapirmoq. 

culotte 


nf  1.  kalta  shim;  culotte  bouffante  shalvar,  cholvor;  culotte  de 

peau  zamshdan  tikilgan  harbiy  shim;  fam  keksa  askar,  jangchi;  porter  la 

culotte oilada boshchilik, xo‘jayinlik qilmoq; 2. ishtoncha, kalta ishton, trusik. 

culotté, ée

1

 

vt kiygan, kiyingan. culotté,  ée

2

 adj  ko‘p  chekilgan  (trubka,  chi lim  haqida);  nez  culotté 

mastlikdan burni qizil; être culotté fam surbet bo‘lmoq. 

culotter

1

 vt ishton, shim kiydirmoq, kiygizmoq. 

culotter


2

 

vt chilimni ko‘p chekmoq. culpabiliser 

vt ayblamoq, gunohkor qilmoq. 

culpabilité 

nf  aybdorlik,  gunohkorlik;  complexe  de  culpabilité 

gunohkorlik, gunohlar majmui. 

culte 


nm 1. topinish, sig‘inish,  ibodat, sajda qilish, cho‘qinish, bosh egish, 

tan  berish,  bo‘yin  egish;  vouer,  rendre  un  culte  à  bosh  egmoq,  sajda 

qilmoq;  2.  namoz,  ibodat,  qilish;  venir  au  culot  cherkovga  qatnamoq, 

bormoq. 


cul-terreux 

nm fam dehqon, omi. 

cultivable 

adj ishlanadigan,  ishlab  bo‘ladigan,  ishlovchi, ekishga yaroqli, 

foydali (yer haqida); terre cultivable haydaladigan, ekiladigan yerlar. 

cultivateur,  trice 

I.  adj  ziroatchilik  dehqonchilikka  oid;  II.  n  ziroatchi, 

dehqon, g‘allakor; 3. nm agr kultivator, yerni ishlovchi. 

cultivé,  ée 

adj  1.  ishlangan,  haydalgan,  ishlov  berilgan;  2.  madaniy, 

madaniyatli, ma’rifatli, keng ma’lumotli, o‘qimishli, bilimli, bilimdon. 

cultiver 

vt 1.  ishlamoq, ishlov  bermoq,  ishlab  tayyorlamoq, yetishtirmoq, 

o‘stirmoq;  cultiver  la  petite  fleur  bleue  fam  hissiyotga  berilmoq,  tez 

ta’sirlanadigan  bo‘lmoq,  tez  hayajonlanmoq;  2.  singdirmoq,  o‘rnatm oq, 

yoymoq, tarbiyalamoq, orttirmoq, o‘stirmoq; odatlantirmoq; cultiver un goût; 

ishtiyoq, havas, qiziqish uyg‘otmoq; cultiver la connaissance  tanishmoq; 3. 

ilm olmoq, ma’rifat  tarqatmoq,  oqartmoq;  4.  o‘stirmoq, rivojlantirmoq (aqlni); 

se cultiver bilim olmoq, ma’rifatli bo‘lmoq. 

cultuel, elle 

adj ibodat, namoz bilan bog‘liq bo‘lgan, ibodatga doir. 

cultural, ale 

adj qishloq xo‘jalik o‘simliklariga aloqador. 

culture 


nf  1.  madaniyat,  ma’rifat,  o‘qimishlilik;  culture  des  lettres 

adabiyotni  o‘rganish;  manque  de  culture  madaniyatsizlik,  nodonlik;  de 

grande culture juda, yuqori madaniyatli; culture physique jismoniy  tarbiya; 

2.  yerni  ishlash,  yerga  ishlov  berish;  culture  parcellaire  tarqoq  yer  (o‘zga 

xo‘jalik  yerlari  ichida  joylashgan  parcha-parcha  yerlar);  grande  culture, 

grosse culture yirik yer xo‘jaligi, katta, ko‘p, yirik yerga ega bo‘ lish;  3. ekin, 

ekish,  o‘stirish,  yetishtirish,  parvarish  qilish,  ko‘paytirish  (o‘simlik,  ari, 

bakteriya);  4.  agr  ekinlar;  cultures  industrielles  texnika  ekinlari;  cultures 

céréalières  don  ekinlari;  cultures  d’automne  kuzgi  ekinlar;  cultures 

maraîchères sabzavotchilik, sabzavotkorlik. 

culturel,  elle 

adj  madaniy,  oqartuv,  ma’rifat;  échanges  culturels 

madaniy  aloqalar;  madaniy  aloqalar  almashish;  attaché  culturel  madaniy 

aloqalar; madaniy aloqalar vakili (diplomatiyada), attashe. 

cumin 

nm bot zira (o‘simlik, urug‘i). cumul 

nm 1. qo‘shimcha vazifa, qo‘shimcha xizmat, qo‘shimcha mehnat 

vazifasi; 2. dr jamuljam, hammasi bo‘lib jazo berish. 

cumulard 

nm  fam  qo‘shimcha  vazifada  ishlovchi,  xizmatchi,  bir  qancha 

qo‘shimcha vazifalarda ishlovchi odam. 

cumulatif,  ive 

adj  1.  qo‘shimcha  vazifada  ishlaydigan;  2.  dr  gunoh, 

ayblar majmui, yig‘indisi. 

cumuler 


vt 1. qo‘shimcha vazifada ishlamoq, ikki ishni, vazifani bajarmoq; 

2. dr gunoh, ayblar yig‘ilmoq, to‘planmoq, yig‘moq. 

cumulus 

nm to‘p-to‘p bulutlar. 

cunéiforme 

adj ponasimon, ponaga o‘xshash, pona shaklidagi; écritures 

cunéiformes m ix xat, xatti m ixi (harflari ponaga o‘xshagan yozuv). 

cupide 


adj  ochko‘z,  hirs  qo‘ygan,  o‘ch,  suq,  mukkasidan  ketgan,  xasis, 

baxil, ziqna; qizg‘anchiq, g‘arazli, tamagir, manfaatparast. 

cupidité 

nf  ochko‘zlik,  suqlik;  xasislik,  baxillik,  ziqnalik,  hirs;  tamagirlik, 

manfaatparastlik. 

curable 


adj  tuzaladigan,  sog‘ayadigan,  shifo  topadigan,  davolab 

bo‘ladigan, davosi bor. 

curaçao 

nm kuraso (likyor). 

curare 

nm  kurare,  ba’zi  o‘simliklardan  olinadigan  kuchli  zahar  (dori sifatida ishlatiladi). 

curateur,  trice 

n  1.  vasiy,  nozir,  mutavalli;  2.  mutasaddi,  nozir,  kurator, 

rahbar, qarovchi. 

curatif,  ive 

adj  shifobaxsh,  shifoli,  davo  bo‘ladigan,  dorivor;  propriété 

curative shifobaxsh xususiyati. 

curcuma 


nm bot zarcho‘va, zarchava. 

cure 


nf  1.  davolash,  davolanish,  davo,  muolaja,  davolanish  davri;  cure 

thermale  suv  bilan  davolanish;  cure  d’air  havo  bilan  davolash;  station  de 

cure kurort, davolanish  joyi; faire, suivre une de davolanish davrini amalga 


CURÉ

 

CYTOPLASMIQUE 

 

 131 

oshirmoq;  2.  vx  g‘amxo‘rlik,  jonkuyarlik,  nazorat  qilib  turish,  qarab  turish, 

parvarish, tarbiya qilish; il n’en a cure u g‘am ham yemaydi, parvoyi falagiga 

ham keltirmaydi; 3. cherkov qavmi, prixodi. 

curé 

nm kyure, katoliklar ruhoniysi, cherkov qavmi kashishi, popi; prov tel curé,  telle  paroisse  eshagiga  yarasha  tushovi,  mol  egasiga  o‘xshamasa 

harom o‘ladi. 

cure-dent 

nm 1. tish tozalagich; 2. mil, fam nayza. 

curée 

nf 1. parranda go‘shtining  bir  qismi, bo‘lagi  ovning bir bo‘lagi (itga tashlanadigan); 2.  fig o‘lja,  qo‘lga kiritilgan  narsa,  g‘animat; âpre  à la curée 

ochko‘z, xasis, baxil. 

cure-ongles 

nm inv tirnoq tozalagich. 

cure-oreille 

nm quloq tozalaydigan pilik. 

cure-pipe 

nm trubka, chilim tozalagich asbob. 

curer 

I. vt tozalamoq, qirib-qirtishlamoq, artmoq, yuvmoq, shilmoq, kurab-sidirib  tashlamoq,  tagida  qolganini  ketkizmoq;  II.  se  curer  vpr  tozalanmoq, 

artinmoq,  yuvinmoq,  qashlanmoq;  se  curer  les  dents,  le  nez  tishlarini, 

burnini kovlamoq, tozalamoq. 

curetage 

nm  1.  chir  qirib,  qirtishlab  tozalash;  2.  mahallani  eski 

qurilishlardan tozalash. 

curie

1

 nf Rim papasi hokimiyatining markaziy idoralari, senat. 

curie


2

 

nm kyuri, radioaktivlikning o‘ lchov birligi. curieusement 

adv  1.  zo‘r  qiziqish  bilan;  2.  g‘alati,  qiziq,  ajablantirib, 

g‘ayrioddiy. 

curieux,  euse 

I.  adj  1.  sinchkov,  har  narsani  bilishga  intiluvchi, 

qiziquvchi,  qiziq,  g‘alati,  ajib,  qiziqib  qarovchi;  2.  qiziq,  qiziqarli, 

qiziqtiradigan,  ajib,  kulgili,  alomat;  curieuse  affaire  kulgili  voqea;  fait 

curieux  g‘alati  voqea,  hangoma,  g‘alati  ish;  II.  n  1.  sinchkov,  qiziquvchi;  2. 

nm fam tergovchi. 

curiosité 

nf  1.  sinchkovlik,  har  narsani  bilishga  intilish,  qiziquvchanlik, 

bilimga  intilish;  2. pl  nodir, noyob, kamyob  narsalar, diqqatga sazovor joylar, 

yodgorliklar. 

curiste 


n mineral suvlarda davolanuvchilar. 

curriculum vitæ 

nm tarjimai hol. 

curry 


nm 1. kurri (hind ziravorlari, dorivori); 2. ziravorli va  guruchli, g‘shtli 

ovqat, taom. 

curseur 

nm 1. techn yigirish mashinasining ipni dukka  to‘g‘rilab  turadigan 

qismi,  mashina  mexanizmlarining  to‘g‘ri  chiziq  bo‘ylab  sirg‘aluvchi  qismi, 

surilgich, yugurdak, ko‘chma elektr stansiya;  2. sirg‘aluvchan aloqa, kontakt; 

3. o‘zgarib turadigan ko‘rsatgich, ko‘chirib turadigan belgi. 

cursif,  ive 

I.  adj  tez  yozuv  usuliga  asoslangan,  tez  yozuv  usulidagi,  tez 

yozuv; II. nf tez, sodda yozuv, yozish. 

curule 

adj hist fil suyagidan ishlangan kursi; chaise curule kurul kreslosi, o‘tirg‘ichi (Rim senatida). 

curviligne 

adj géom qiyshiq chiziqli. 

cutané, ée 

adj anat teriga oid, teri. 

cuti-réaction 

nf  méd  teri  sezishi,  ta’sirlanishi  reaksiyasi,  sil,  o‘pka 

kasalligiga ta’sirlanish, pirka qilish. 

cuve 

nf  1.  chan,  ochiq  bochka  (yog‘och);  cuve  collectrice  quyib olinadigan  yog‘och  chelak;  cuve  de  fermentation  biror  narsa  achitiladigan 

idish,  xamir  oshiriladigan  tog‘ora;  2.  poydevor  yotqizish  uchun  qazilgan 

chuqur, kotlavan. 

cuvée 


nf tok hosili, uzum. 

cuvelage 

nm shaxtani mahkamlash, yog‘och  to‘sinli shaxta, kon; bois de 

cuvelage yog‘och mahkamlagich. 

cuver 

I. vi 1. yogoch idishda achitmoq, bijg‘imoq; 2.  tinmoq,  tinib qolmoq, ob-tobiga  kelmoq,  qaymoq  bog‘lamoq;  II.  vt  cuver  son  vin  fam  ko‘p 

ichgandan  keyin  uyg‘onmoq;  cuver  sa  honte  uyatini,  sharmandaligini  og‘ir 

o‘tkazmoq. 

cuvette 


nf 1. tog‘ora, jom, yog‘och tovoq, zarang kosa, yog‘och chelak; 2. 

rasm ishlaydigan idishcha, kuveta, kosacha, barometr; 3. géog chuqurlik. 

cyanhydrique 

adj sionsuvli; acide cyanhydrique sionsuvli kislota, sionid 

kislota (zahar). 

cyanose 


nf méd ko‘kariq, ko‘karib qolgan joy, sianoz. 

cyanure 


nm  sion  gazi,  zahari,  sionid  gazi,  sion  qorishma,  qo‘shilma; 

cyanure de potassium sionli kaliy. 

cybernéticien,  ienne 

I.  n  kibirnetik,  kibirnetika  mutaxassisi;  II.  adj  

kibernetikaga doir, oid. 

cybernétique 

I. nf kibernetika (fan); II. adj kibernetikaga oid, taalluqli. 

cyclable 

adj  velosipedda  yurishga  mo‘ljallangan;  piste  cyclable 

velosipedchilarga yo‘l. 

cyclamen 

nm siklomen, alp binafshasi, gunafshasi. 

cycle 

nm  1.  sikl,  davr,  vaqt,  tugallangan  aylana,  jarayon;  cycle  solaire quyoshning aylanish davri; cycle réversible aylantirib bo‘lmaydigan jarayon; 

cycle par  seconde sekund, daqiqalarda  aksini  topgan davrlar sanasi, gers 

(tebranish  tezligini  o‘lchov  birligi);  cycle  à  deux,  à  quatre  temps  ikki,  to‘rt 

taktli,  fazali  davr  (motorda);  2.  velosiped;  industrie  de  cycle  velosiped, 

motosikl zavodi, sanoati. 

cyclique 

adj  davriy,  aylanma,  aylanuvchan;  crise  cyclique  davriy 

tansiqlik, inqiroz. 

cyclisme 

nm velosiped sporti. 

cycliste 

I.  adj  velosipedga  oid;  course  cycliste  velosiped  poygasi;  II.  n 

velosipedchi (velosiped haydovchi). 

cycliste 

nf chim benzilbromid. 

cyclone 


nm 1. siklon (havo girdobi), bo‘ron, dovul;  2. siklon (havo,  gazni  

har  xil  qattiq  jismlardan  tozalaydigan  asbob,  markaziy  ventilyator,  havo 

tozalagich, markaziy chang tutqich, ushlagich). 

cyclopéen,  enne 

adj  juda  katta,  zo‘r,  azim,  bahaybat,  ulkan;  appareil 

cyclopéen (qurilishda) zo‘r qurish, qurilish. 

cyclotron 

nm  phys  siklotron,  yadro  tadqiqotida  zaryadlangan  og‘ir 

mikrozarrachalarni tezlatadigan qurilma (asbob). 

cygne 


nm  1.  oqqush,  quv;  blanc  comme  un  cygne  oppoq,  qorday, 

paxtaday oq; cou de cygne  oqqush, nozik, uzun  bo‘yin; en  col de cygne S 

(es)  simon,  shaklidagi,  S  harfiga  o‘xshash;  chant  du  cygne  fig  hayotidagi 

so‘nggi asar, ish; 2. kichkina suzib yurgan muz parchasi. 

cylindre 

nm  1.  géom  silindr  (jism  yoki  shakl);  2.  techn  porshenli 

mashinaning shu shakldagi  qismi, val,  g‘altak mashina (yer tekislaydigan va 

tig‘izlaydigan);  cylindre  de  laminage  metall  yoyadigan  katta  chig‘ir  vali, 

g‘o‘lasi,  shibbalagich,  shibbalab  tig‘izlagich  asbob  (mashina);  une  six 

cylindres olti silindrli dvigateli, matori bor avtomobil. 

cylindrée 

nf  silindr  hajmi,  sig‘imi;  voiture  à  petite  cylindrée  kamlitrajli, 

sig‘imi kam mashina. 

cylindrer 

vt  1.  silindr  shakli  bermoq,  shakliga  kirgizmoq;  2.  yo‘lni 

shibbalab,  tig‘izlab,  bosib  tekislamoq,  toptab  tekis  qilmoq;  3.  g‘altak,  g‘o‘la 

yurgizib tekislamoq, silliqlamoq, yassilamoq, yaltiratm oq, pardoz, jilo bermoq, 

kudunglamoq, gazmol, qog‘oz, rezinani yoyib silliqlab chig‘irlamoq. 

cylindrique 

adj silindrsimon, shaklidagi, slindrga oid, aloqador. 

cynique 

I.  adj  beadab,  uyatsiz,  hayosiz,  surbet,  orsiz;  II.  nm  surbet, 

beadab, uyatsiz, hayosiz, orsiz odam. 

cyniquement 

adv hayosizlarcha, surbetlarcha, uyatsizlik, beodoblik bilan. 

cynisme 


nm beadablik, surbetlik, hayosizlik, uyatsizlik, orsizlik, behayolik, 

nomussizlik. 

cynocéphale 

nm babuin, ittumshuq maymun. 

cyprès 

nm sarv (daraxt). cyprin 

nm qizil baliq. 

cyrillique 

adj  alphabet  cyrillique  ling  kirill  yozuvi,  slovyan  yozuvi, 

alifbosi. 

cystite Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling