Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet66/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   238

chapdastlik; avoir un bon doigté havosini olmoq. 

doigtier 

nm barmoqqa kiyiladigan charm, rezina. 

dol 


nm dr soxta, qalbaki narsalar yasash, soxtakorlik, qalbakichilik. 

doléance 

nf  pl  nola,  hasrat,  shikoyat,  nolish,  zorlanish,  arz-dod,  hasrat-

nadomat;  faire,  présenter  ses  doléances  nolimoq,  zorlanmoq,  hasrat, 

shikoyat qilmoq. 

dolent,  ente 

adj  ayanch,  achinarli,  yurakni  ezadigan,  mungli,  hazin, 

shikoyatli, qayg‘uli, dard-alamli, g‘amgin, motamsaro. 

dolichocéphale 

I. adj uzunboshli,  boshi uzun, cho‘zinchoq, so‘poqbosh, 

guvalabosh; II. n so‘poq bosh odam. 

dollar 


nm dollar (Amerika puli). 

dolmen 


nm tosh maqbaralar. 

domaine 


nm 1. mulk, yer-suv, mol-mulk; domaine de l’Etat davlat mol-

mulki; domaines forestiers o‘rmonzorlar;  le domaine public  ijtimoiy mulk; 

tomber  dans  le  domaine  public  ijtimoiy  mulkka  aylanmoq;  2.  fig  soha, 

jabha, muzofot, doira; être du domaine de sohaga mansub bo‘lmoq; dans 

le  domaine  culturel  madaniy  sohada;  dans  le  domaine  politique  siyosiy 

sohada. 


domanial, ale 

adj mol-mulkka oid; terres domaniales davlat yeri. 

dôme 

nm 1. gumbaz, qubba; dôme de  verdure zangori gumbaz; dôme des cieux osmon gumbazi; 2. techn qubba, qopqoq, qalpoq; dôme de prise 

de vapeur quruq issiqxona; 3. osilib tushgan, engashgan tuman. 

domestication 

nf  1.  yovvoyi  hayvonlarni  xonaki  qilish;  2.  fig  qul  qilish, 

qullikka, asoratga solish, o‘ziga qaram qilib olish, bo‘ysundirish, jilovlash. 

domesticité 

nf  xizmatkorlar,  qarol-cho‘rilar,  mulozimlar,  malaylar, 

yugurdaklar, oqsoch, uy xizmatkorlari. 

domestique 

I.  adj  uyga  oid;  animaux  domestiques  uy  hayvonlari; 

économie domestique uy xo‘jaligi; II.  n 1. xizmatkor, malay,  qarol, oqsoch, 

cho‘ri; 2. nm qarol-cho‘rilar, mulozimlar, malay, yugurdaklar. 

domestiquer 

vt 1. o‘rgatmoq, xonakilashtirmoq (yovvoyi hayvonni); 2. fig 

qul  qilmoq,  qullikka,  asoratga  solmoq,  bo‘ysundirmoq,  jilovlamoq; 

foydalanmoq, ishlatmoq. 

domicile 

nm  turar  joy,  uy-joy,  makon,  istiqomatgoh,  yashaydigan 

(istiqomat  qiladigan)  joy;  domicile  légal  dr  qonuniy  qarorgohi;  à  domicile 

loc  adv  uyga;  gens  à  domicile  instable  turar  joyi  noma’lum  odamlar; 

ouvrier, tâcheron à domicile uyda ishlovchi. 

domiciliaire 

adj uy, uyga oid; visite domiciliaire tintuv, taftish. 

dominant,  ante 

I.  adj  1.  hukmron,  hokim,  hukmronlik,  ustunlik  qiluvchi, 

ustun  turgan, ortiq, ko‘p bo‘lgan; classe dominante  hukmron sinf; 2. baland 

turgan,  yuqori  bo‘lgan,  ko‘ tarilib  turgan;  II.  nf  mus  hukmron,  hokim,  baland 

parda, dominanta. 

dominateur,  trice 

n  pl  et  adj  hokim,  hukmron,  hukmini  o‘tkazadigan, 

amri-farmo, shaddod. 

domination 

nf  hokimiyat,  hokimlik,  hukmronlik,  haqonlik,  saltanat, 

ustunlik; ranger sous sa domination bo‘ysundirmoq, qaram qilmoq. DOMINER

 

DOREUR 

 

 169 

dominer 


I.  vi  1.  hukmronlik  qilmoq,  amr  qilmoq,  bo‘ysundirmoq,  hukm, 

davr  surmoq,  ustun  bo‘lmoq;  2.  baland  bo‘lmoq,  baland,  ko‘ tarilib  turmoq, 

ortiq  bo‘lmoq,  ko‘pchilikni  tashkil  etmoq,  ustun  kelmoq;  II.  vt  1.  hukmron 

bo‘lmoq,  davr  surmoq,  boshqarmoq;  dominer  ses  passion  ishtiyoqi, 

havasini  bosmoq, yengmoq;  2. baland kelmoq,  turmoq; la tour dominait la 

ville minora shahar ustida ko‘ tarilib turardi. 

Dominicain

1

, aine n dominikalik, dominika respublikasi aholisi. 

dominicain

2

, aine 


I. adj dinga oid; II. nm relig dominika monaxi. 

dominical, ale 

adj yakshanba kuni bo‘lgan, yakshanba. 

dominion 

nm ingliz shtati. 

domino 


nm 1. domino (maskarad kiyimi); 2. domino (o‘yin). 

dommage 


nm  1.  zarar,  ziyon,  shikast,  talafot;  dommages  de  guerre 

urush yetkazgan zarar; dommages et intérêts zararni qoplash;  causer de 

grands  dommages  katta  ziyon  yetkazmoq;  sans  aucun  dommage  hech 

qanday zararsiz; c’est dommage fam afsus; quel dommage! esizgina! esiz! 

attang-a! 

dommageable 

adj zarar, ziyon yetkazadigan. 

dompter 


vt  yovvoyi  hayvonlarni  o‘rgatmoq,  bo‘ysundirmoq,  jilovlamoq, 

rom qilmoq. 

dompteur,  euse 

n  yovvoyi  hayvonlarni  o‘rgatuvchi,  bo‘ysundiruvchi, 

jilovlovchi, rom qiluvchi. 

don


1

 

nm  1.  tortiq,  sovg‘a,  hadya,  tuhfa,  in’om,  armug‘on;  faire  don  de in’om  qilmoq;  le  don  de  soi  o‘zini  qurbon  qilish,  o‘z  manfaatlaridan  voz 

kechish; 2. qobiliyat, iste’dod,  talant; le don de la parole so‘zlash  qobiliyati, 

so‘zamollik,  notiqlik; il a le don des langues  uning  til o‘rganishiga qobiliyati 

bor. 


don

2

 nm janob, don, xonim (ispancha). 

donataire 

adj tortiq, tuhfa, in’om olgan. 

donateur, trice 

n tortiq, tuhfa, in’om, sovg‘a arg‘umon qiluvchi. 

donation 

nf dr in’om qilish, sovg‘acha berish; donation entre vifs hadya 

qilinganlik haqidagi yozuv, hadya akti, hadyanoma. 

donc 

conj 1. demak, demakki, bas, binobarin, shunday ekan, hal bo‘ldi; 2. axir, endi, o‘sha, o‘zi, shunday; allons donc bo‘ ldi, bas, yetar  endi!  go‘yoki, 

xuddi;  entrez  donc  axir,  kiravering!  taisez-vous  donc  bas,  jim  bo‘ling!  dis 

donc qani, aytchi, hoy, sen! 

dondon 


nf fam barvasta ayol, bo‘liq xotin. 

donjon 


nm  1.  qal’aning  bosh  minorasi;  2.  minorasimon  dok-machta 

(kemada). 

don Juan 

nm donjuan, xotinlarni shaydo qiluvchi, xotinboz. 

donne 

nf  berish,  tarqatish  (qarta  o‘yinida);  à  qui  la  donne?  kim  qarta tarqatadi? 

donnée 


nf 1. math ma’lum kattalik, berilgan kattalik; 2.  asosiy  fikr,  g‘oya; 

3.  berilgan  ma’lumotlar,  dalillar,  alomatlar;  d’après  les  données  berilgan 

ma’lumotlarga ko‘ra. 

donner 


I. vt 1. bermoq, topshirmoq,  qo‘liga  bermoq,  taqdim qilmoq,  tortiq 

qilmoq,  tortiq, sovg‘a qilib bermoq, armug‘on etmoq; donner en jouissance 

foydalanishga  topshirmoq;  donner  le  temps  vaqt  bermoq;  donner  une 

heure vaqt belgilamoq; donner des directions ko‘rsatma bermoq; donner 

sa  vie  hayoti,  jonini  fido  qilmoq;  donner  qqn  sotmoq,  xiyonat  qilmoq;  2. 

bag‘ishlamoq, yetkazmoq, zarar yetkazmoq, sabab bo‘lmoq; donner du  mal 

qqn  qiyin  ahvolga  solib  qo‘ymoq;  3.  uyushtirmoq,  tashkil  qilmoq,  bermoq; 

donner  une  pièce  pyesa  qo‘ymoq;  4.  qo‘zg‘amoq,  tug‘dirmoq,  sabab 

bo‘lmoq; donner de l’appétit  ishtahasini ochmoq; donner la fièvre  issig‘ini 

chiqarmoq;  donner  du  courage  tetiklashtirmoq;  5.  ko‘rsatmoq,  namoyon 

qilmoq; donner des marques de fatigue charchash alomatlarini ko‘rsatmoq; 

6.  (à)  undamoq,  qo‘zg‘atmoq,  majbur  etmoq,  ko‘ngliga  solmoq;  donner  à 

penser  o‘ylashga  majbur  etmoq,  o‘ylashni  ko‘ngliga  solmoq;  donner  les 

premiers  soins  birinchi  yordamni  ko‘rsatmoq;  donner  des  coups  urmoq, 

do‘pposlamoq; donner un soufflet shapaloq  tushirmoq; donner un baiser 

o‘pmoq;  donner  la  chasse  à  izidan,  orqasidan  ta’qib  qilmoq,  quvmoq; 

donner  son  adhésion  rozilik  bermoq;  donner  lecture  à  o‘qib  eshittirmoq; 

donner  le  sein  emizmoq;  donner  un  coup  de  main  yordam  bermoq; 

donner le branle à yurgizmoq, yurgizib yubormoq; donner la vie  tug‘moq, 

hayot  bag‘ishlamoq, oqlamoq; donner naissance  tug‘moq; donner la  mort 

o‘ldirmoq;  donner  le  bras  à  qo‘ltiqlab  bormoq;  donner  un  coup  de  balai 

salgina  supirmoq;  fam  joyni,  shtatni  qisqartirmoq;  donner  communication 

xabar  bermoq,  bildirmoq;  donner  sa  mesure  o‘zini  yaxshi  tomondan 

ko‘rsatmoq; donner le change aldamoq; donner l’éveil oyoqqa  turg‘izmoq; 

donner  congé  ishdan  bo‘shatmoq;  donner  sa  main  à  qqn  turmushga 

chiqmoq;  donner  de  l’air  à  shamollatm oq;  donner  sa  voix  saylashda 

ovozini  bermoq;  donner  de  la  voix  ovoz  chiqarmoq;  donner  le  bonjour 

salom  bermoq,  so‘rashmoq,  salom lashmoq;  donner  tort  à  qqn  ayblamoq; 

donner  raison  à  kelishmoq,  rozi  bo‘lmoq;  donner  gain  de  cause  à 

foydasiga  hal  qilmoq;  donner  libre  cours  à  erkin  qo‘yib  bermoq;  donner 

lieu  à  yo‘l  ochib,  imkon  yaratib  bermoq;  la  rencontre  a  donné  lieu  à 

d’intéressantes  discussions  uchrashuvda  jiddiy  masalalar  muhokama 

qilindi;  donner  pleins  pouvoirs  hamma  vakolatni  berib  qo‘ymoq;  fam  je 

vous  le  donne  en  cent,  en  mille  sizning  topolmasligingizga  aminman;  on 

t’en  donnera  fam  biz  senga  ko‘rsatib  qo‘yamiz;  étant  donné  que  loc  conj 

hisob,  inobatga  olib,  e’ tibor  qilib;  II.  vi  1.  (contre)  urilmoq,  urilib,  tegib 

ketmoq; donner de la tête contre la  muraille devorga  boshi bilan  urilmoq; 

2.  (dans)  berilmoq,  qiziqib  qolmoq,  cho‘mmoq,  botmoq;  donner  en  plein 

dans boshi bilan cho‘mmoq, qiziqib qolmoq; 3. (dans) otib tegizmoq, urmoq, 

tegmoq;  donnez  dans  le  piège,  donner  dans  le  panneau  pistirmaga, 

tuzog‘iga,  domiga  tushib  qolmoq,  yolg‘on  gapga  uchmoq;  donner  dedans 

ilinmoq,  tushib,  ilinib  qolmoq;  qopqonga  tushmoq;  4.  (sur)  kelishmoq,  bor 

baraka  qilmoq;  donner  sur  les  doigts  à  qo‘lni  qo‘lga  bermoq;  5.  (sur) 

chiqmoq,  qaramoq,  ochilmoq;  donner  sur  un  jardin  boqqa  ochilmoq; 

donner  sur la rue ko‘chaga chiqmoq; 6. fam ko‘rinmoq,  namoyon bo‘lmoq, 

o‘zini ko‘rsatmoq; 7. mil hujum qilmoq, olg‘a yurmoq; ne savoir où donner 

de la tête o‘zini yo‘qotib qo‘ymoq, nima qilishini bilmay qolmoq; les blés ont 

beaucoup donné cette année bu yil don, bug‘doy yaxshi bo‘ ldi; donner sur 

un  plat  ovqatga  zo‘r  bermoq;  III.  se  donner  vpr  1.  berilmoq,  umrini 

bag‘ishlamoq,  tikmoq, o‘rganib qolmoq, mehr, ko‘ngil qo‘ymoq; 2. yaratm oq, 

urinmoq,  harakat  qilmoq;  se  donner  du  mal,  se  donner  de  la  peine,  se 

donner  la  peine  de  harakat  qilmoq;  donnez-vous  la  peine  d’entrer 

kirishga  harakat  qiling!  s’en  donner  iste’mol,  suiiste’mol  qilmoq, 

ortiqchalikka  yo‘l  qo‘ymoq;  rosa  xursandchilik  qilmoq,  ko‘ngil  ochmoq;  s’en 

donner  à  cœur  joie  to‘yib  rohatlanmoq;  3.  (pour)  o‘zini  o‘xshatmoq,  qilib 

ko‘rsatmoq;  se  donner  pour  savant  o‘zini  olim  qilib  ko‘rsatmoq;  4.  nisbat 

bermoq,  tus  bermoq;  se  donner  l’air  gai  xursand  tusga  kirmoq;  5.  qo‘llab 

qo‘ltiqlamoq, yonini olmoq;  se donner  le  mot  til biriktirmoq,  gapni bir yerga 

qo‘ymoq; 6. se donner en spectacle o‘zini sharmanda qilmoq. 

donneur, euse 

n beruvchi, topshiruvchi; 2. donneur de sang (tibbiyotda) 

qon beruvchi donor; 3. qarta tarqatuvchi (o‘yinda). 

don  Quichotte 

nm  donkixot,  o‘zini  adolat  uchun  kurashuvchi, 

jabrdiydalar himoyachisi deb diluvchi soddadil, xayolparast, olijanob odam. 

dont 


pron rel  qaysiki, ya’ni (de qui, de quoi bilan);  voila l’homme dont 

je connais le fils mana  o‘g‘lini men  taniydigan odam; j’ignore ce dont on 

parle ici (de quoi on parle ici) nima haqida  gap  borayotganini bilmayman; 

la famille dont je sors men tarbiya topgan, tug‘ilgan, voyaga yetgan oila. 

donzelle 

nf 1. yengil tabiatli xotin; 2. fam go‘zal xotin, janona. 

dopage 

nm g‘ayratini oshiruvchi modda, doping yuborish, ichirish. doper 

vt 1. g‘ayratini oshiruvchi modda,  dori,  doping yubormoq, ichirmoq; 

2. fig rag‘batlantirmoq, qiziqtirmoq, ilhomlantirmoq. 

doping 


nm anglic g‘ayratini oshiruvchi modda, doping. 

doré, ée 

I. adj 1. zarhallangan, oltin,  tilla qoplangan, yugurtirilgan, zarhal, 

zarrin,  oltinli,  tilla  suvi  yurgizilgan;  doré  sur  tranche  zarhal  chet,  kesik; 

jeunesse dorée oltin yoshlik; 2. oltinday sap-sariq, oltin,  tilla rang, oltin  tusli, 

zarrin; II. nm zarhal, oltin, oltinlash, zar; nf qimmatbaho tosh. 

dorénavant 

adv  kelgusida,  bundan  buyoq,  endi,  m inba’d,  shu  kundan, 

hozirdan boshlab, e’ tiboran, bundan keyin. 

dorer 


vt  1.  oltinlamoq,  zarhallamoq,  zar,  oltin  qoplamoq,  tilla,  oltin 

yugurtirmoq;  dorer  la  pilule  fam  yaxshi  gap  bilan  tuzlamoq,  o‘yib  olmoq, 

xushlab  turib  mushtlamoq,  andavalab  gapirmoq;  2.  pishiriq  ustiga  tuxum 

sarig‘i surmoq. 

doreur,  euse 

n zarhallovchi, zar beruvchi, qoplovchi,  oltin yugurtiruvchi, 

zarhalchi. 


DORLOTER

 

DOUÉ 

 

 170 

dorloter 

vt  erkalamoq,  erkalatmoq,  suymoq,  paxpaxlamoq,  asrab 

avaylamoq, yaxshi parvarish qilmoq, ardoqlamoq. 

dormant, ante 

I. adj 1. uxlagan, uxlab yotgan; la Belle au bois dormant 

Uyqudagi go‘zal; 2.  turg‘un,  oqmaydigan, oqmas (suv); 3. qo‘zg‘almaydigan, 

harakatsiz,  qotgan,  qo‘zg‘almas,  turg‘un;  châssis  dormant  qotgan, 

qo‘zg‘almas  deraza  rom i;  II.  nm  ko‘ndalang  qo‘yilgan  to‘sin,  deraza  romi 

asosi. 


dormeur, euse 

I. adj uxlayotgan, uxlab yotgan, uyquni yaxshi ko‘radigan; 

II. n fam uyquchi, seruyqu odam. 

dormir 


vi  1.  uxlamoq,  uxlab,  uyquda  yotmoq;  tinch  yotmoq  (qabrda); 

dormir  tout  d’une  traite  uyg‘onmay  dong  qotib  uxlamoq;  dormir  dans  la 

ruelle  karovat  chetida  uxlamoq;  dormir  comme  une  marmotte,  dormir 

comme  un  loir  dong  qotib  uxlamoq;  dormir  comme  un  sabot,  dormir 

comme  une  souche  dong  qotib  uxlamoq;  dormir  à  poings  fermés  qattiq 

uxlamoq;  dormir  pour  toujours  abadiy  uyquda  yotmoq,  uyquga  ketmoq, 

o‘lmoq;  dormir  debout  tik  turib  uxlamoq,  oyoqdan  qolmoq,  charchamoq; 

dormir  sur les (ses) deux oreilles o‘zini butunlay xafdan yiroq  deb  bilmoq; 

le  feu  dort  sous  la  cendre  kul  tagida  cho‘q;  conte(s)  à  dormir  debout 

bo‘lmag‘ur  gaplar, uydirma, yolg‘on-yashiq gap; 2. ishlatilmay qolib ketm oq, 

yotmoq,  ishlamay  saqlamoq;  dormir  dans  les  cartons  papkada  yotmoq, 

saqlanmoq,  turmoq; laisser dormir une  affaire  ishni cho‘zmoq, sudramoq, 

paysalga solmoq, orqaga tashlamoq. 

dorsal, ale 

I. adj 1.  belga oid,  bel;  épine dorsale  umurtqa pog‘onasi;  2. 

ling  til orqa (tovush); consonne dorsale ou une dorsale  til orqa undoshi; II. 

nf géog tizma, qirra, cho‘qqi, o‘rkach. 

dortoir 


nm umumiy uxlaydigan xona, joy. 

dorure 


nf  1.  zarhal,  oltin,  tilla  yurgizilgan  qatlam;  2.  oltin  suvi  yurgizish, 

zarhal berish, zar qoplash. 

doryphore 

nm zool kartoshka qo‘ng‘izi, kolorado qo‘ng‘izi. 

dos 

nm 1. orqa bel; le dos au feu o‘ t, olovga orqasi bilan o‘girilib; tourner le  dos  à  qqn  orqasi  bilan  o‘girilmoq;  fig  e’tiborsiz  bo‘lmoq,  inkor  qilmoq, 

beparvo  qaramoq;  faire  le  gros  dos  orqasini  yoy  qilmoq  (mushuk);  fig 

gerdaymoq, kekkaymoq, kibrlanmoq;  à dos d’hommes  o‘zida, orqasida; de 

dos  orqasi  bilan,  orqasidan;  cela  fait  froid  dans  le  dos  bundan  orqasida 

titroq  turadi;  être  sur  le  dos  betob  bo‘lib  yotmoq;  se  mettre  qqn  à  dos 

birovni  o‘ziga  qarshi  qilib  qo‘ymoq;  avoir  sur  le  dos  qaramog‘ida  bo‘lmoq, 

turmoq; il n’a rien à se mettre sur le dos kiyishga hech nimasi yo‘q; mettre 

qqch sur le dos de qqn javobgarlikni birovga yuklamoq; tourner le dos à la 

mangeoire  aqlsizlarcha  ish  qilmoq; avoir le dos  au feu, le ventre à table 

qulay  joylashib  olmoq;  kayfiyati  yaxshi  bo‘ lmoq;  j’en  ai  plein  le  dos  bu 

o‘lguday, juda jonimga  tegib ketdi; se laisser tondre (manger) la laine  sur 

le  dos  so‘zsiz  hammasiga  chidamoq,  o‘zini  ship-shiydam  qilib  olishiga  yo‘l 

qo‘yib  bermoq;  il  a  bon  dos!  uning  haqida  nimalarni  gapirishmadi!  dos  à 

dos sport  teng, hech kimniki emas;  renvoyer dis  à dos  teng hisobni  qayd 

etmoq;  2.  orqasida  suzmoq;  dos  brassé  orqa  bilan  suzish;  dos  crawlé 

chalqanchasiga qulochkashlab suzish; 3. biron narsaning  orqasi; le dos de 

la  main  qo‘l  orqasi; dos d’âne yo‘l  notekisligini ko‘rsatuvchi  belgi; 4.  teskari 

tomon;  voir  au  dos  teskarisiga  qaramoq;  à  dos  levé  qopqog‘ i  ko‘ tarilgan 

(royalda). 

dosage 


nm 1. dozalarga bo‘lish, tarkibiy qismlarini aniqlash, foiz tarkibi; 2. 

fig puxta hisob-kitob, ovozlarni  taqsimlash; dosage des forces mil kuchlarni 

taqsimlash, bo‘lish. 

dose 


nf  o‘lchovli  miqdor,  doza,  son,  o‘lchov,  daraja,  me’yor;  doubler  la 

dose  sonini  ikkilantirmoq;  avoir  une  forte  dose  d’amour-propre  juda 

izzattalab, obro‘ talab bo‘lmoq. 

doser 


vt dozalarga bo‘ lmoq, aniqlamoq (sonini, miqdorini), taqsimlamoq. 

doseur 


nm dozalagich, doza qiluvchi; o‘lchagich. 

dosimètre 

nm dozimetr. 

dossard 


nm  sprot  musobaqalarida  qatnashchilarning  kiyimiga 

qistiriladigan nomer. 

dossier 

nm  1.  suyanchiq;  2.  ish,  xizmat,  hujjatlar  to‘plam i,  shaxsiy  ish 

(idorada); établir un dossier shaxsiy ishi yuzasidan ma’lumot yig‘moq. 

dot 


nm sep, sep-sidirg‘a. 

dotal, ale 

adj sepga oid, sep. 

dotation 

nf  1.  xarajatlarni  qoplay  olmaydigan  korxona,  muassasaga 

beriladigan  yordam  puli,  dotatsiya;  2.  tortiq,  sovg‘a,  hadya,  tuhfa,  in’om; 

armug‘on, xayr-ehson, sadaqa, nazr, hissa, ulush; 3. jihozlash, uskunalash, 

qurollantirish, asboblar bilan ta’minlash. 

doter 

vt  1.  sep  bermoq;  2.  (de)  ta’minlamoq,  ta’min  qilmoq,  yetkazib bermoq, sovg‘a, in’om, hadya, tuhfa bermoq; la nature l’a richement (bien) 

doté  tabiat  uni  iste’dodli  qilib  yaratdi;  3.  jihozlamoq,  uskunalamoq, 

qurollantirmoq, ta’minlamoq; 4. yordam puli bermoq. 

douairière 

nf boy beva, eridan katta mulk qolgan beva xotin. 

douane 


nf 1. bojxona; 2. droits de douane bojxona to‘lovi. 

douanier


1

 

nm bojxona xizmatchisi, amaldori, nazoratchisi. douanier

2

,  ière adj  bojxonaga  oid,  bojxona;  union  douanière  bojxona 

ittifoqi, jamoasi. 

double 

I. adj 1. ikkilangan, ikki barobar bo‘lgan; à double fond ikki qavatli tag;  étoffe  à  double  face  orqa-o‘nggi  bir  xil  mato;  à  double  effet  qo‘sh 

harakat;  à  double  fin  qo‘shaloq  maqsad  bilan;  2.  ikki  taraflama,  ikki 

yoqlama,  tomonlama,  ikki  turli,  xil;  double  sens  ikki  ma’nolilik;  double  jeu 

ikki  turli,  xil;  3.  qo‘sh,  qo‘shaloq,  judt,  juf-juft  bo‘lish;  II.  nm  1.  ikki  miqdor; 

payer le double  ikki  barobar  to‘lamoq;  2.  hujjatlarning asliga  teng nusxasi, 

kupisi;  double  original  ikkita  bir  xil  nusxa  (diplomda);  3.  ikkita  bir-biriga 

o‘xshash odam; 4. sport juft o‘yin; double mixte aralash  juft o‘yin; 5. loc adv 

en double ikki nusxada;  mettre  en double ikki marta qo‘shmoq;  loc adv au 

double ikki hissa qilib, ikki marta  ortiq, ko‘p; payer au double  uch  baravar 

ortiq to‘lamoq; je te le rendrai au double yuz barobar oshirib qaytaraman. 

doublé,  ée 

I.  adj  ikki  barobar,  hissa  ko‘p,  qo‘shaloq;  2.  astar  qilingan, 

momiq qoplangan; 3. dublyaj qilingan (film); II. nm 1. qoplama oltin, kumush; 

2. billyard o‘yinida sharni sharga urish; 3. boksda qo‘shaloq urish; 4. miltiqda 

ikki o‘q otish. 

doublement

1

 

nm 1. ikki marta oshish, ko‘payish,  ikki baravar,  hissa ko‘p; 2. mil ikkilantirish, qo‘shaloq, juft qilish. 

doublement

2

 

adv  ikki  hissa  qilib,  ikki  marta  ortiq,  ikki  barobar  ko‘p,  ikki turli, xil, turlicha, ikki yoqlama. 

doubler 


vt  1.  ikki  marta,  hissa  ko‘paytirmoq,  oshirmoq;  doubler  le  pas 

qadamini  tezlatm oq;  2.  qavatlamoq,  qo‘shaloqlamoq,  ikki  qavat  qilmoq;  3. 

dublyaj  qilmoq  (filmni);  4.  doubler  le  rôle  rolni  takrorlamoq;  doubler  un 

acteur  rol  ijro  etuvchi  artistni  joyini  olmoq;  5.  (de)  astar  tikmoq,  qilmoq;  6. 

aylanib  o‘ tmoq;  doubler  le  cap,  doubler  un  promontoire  géog  burunni 

aylanib o‘ tmoq; 7. quvib o‘ tmoq (avtomobilni). 

doublet 

nm  1.  asliga  teng  nusxa  hujjat;  2.  asl  qimmatbaho  tosh;  3.  ling 

kelib chiqish dubleti, etimologik dublet. 

doublure 

nf 1. astar; 2. th dublyor. 

douceâtre 

adj  1.  shirinroq;  2.  chuchmal,  ko‘ngilga  tegadigan,  og‘izga 

yoqmaydigan. 

doucement 

adv  1.  sekin,  past  ovoz  bilan;  parler  doucement  sekin 

gapirmoq; tout s’est passé fort doucement hammasi  tinch  o‘ tdi;  2. sekin, 

tez  emas,  sekinlab,  asta-sekin,  ohista,  ehtiyotlik  bilan,  ehtiyot  bo‘lib; 

marcher doucement asta, sekin yurmoq; se porter tout doucement o‘zini 

o‘rtacha  his  etmoq,  sezmoq;  doucement  sekin,  tinch,  shamolsiz,  ehtiyot 

bo‘lib. 

doucereux,  euse 

adj  shirinroq,  totliroq,  chuchmal,  ko‘ngilga  uradigan, 

og‘ziga yoqmaydigan. 

doucettement 

adv sekin, asta-sekin, ohista. 

douceur 

nf  1.  shirinlik,  shirin  maza;  2.  yuvoshlik,  beozorlik,  mo‘minlik, 

yumshoqlik;  yoqimlilik,  shirin  so‘zlik,  nazokat,  latofat,  noziklik,  mehribonlik, 

shafqat,  yaxshilik;  en  douceur  fam  shoshilmasdan,  asta-sekin,  avaylab; 

prendre  les  choses  en  douceur  voqealarga  tinchgina  qaramoq;  3. 

yumshoqlik,  bo‘shlik,  mayinlik,  muloyimlik  (ushlab  ko‘rib);  4.  techn 

bolg‘alanuvchanlik,  cho‘ziluvchanlik,  cho‘zilish;  5.  pl  shirinliklar,  lazzatlar;  6. 

pl nafislik, latofatlilik, noziklik; passer en douceur tinchkina o‘ lmoq. 

douche 

nf 1. dush, suv quyish (cho‘milish); recevoir une douche so‘kish, koyish eshitmoq, ta’zir yemoq; 2. dushxona, suv quyib cho‘miladigan joy. 

doucher 


vt 1. ustidan suv quymoq, dushda yuvintirmoq; shalabbo qilmoq; 

2. vieilli fam tanbeh, dakki bermoq, qattiq koyimoq, urishmoq. 

doué, ée 

adj talantli, iste’dodli, layoqatli, qobiliyatli. 


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling