Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet72/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   238

égide biror kimsani o‘z himoyasiga olmoq. 

églantier

 nm na’matak (butasi). 

églantine

 nf na’matak (guli). 

églefin

 nm piksha (treskasimonlar oi lasiga mansub baliq). église

 nf 1. cherkov; aller  à l’église cherkovga  qatnamoq;  le clocher de 

l’église cherkovda nikohdan o‘tmoq; 2. Eglise cherkov (nasroniylarning diniy 

tashkiloti,  diniy  jamoat),  l’Eglise  catholique  katolik  mazhab;  l’Eglise 

orthodoxe  pravaslavlar  mazhabi;  3.  nasroniy  dini;  les  pères  de  l’église 

avliyo  otalar  ruhoniylarga  hurmat  bilan  qilinadigan  murojaat;  4.  ruhoniylar; 

cherkov ruhoniylari. 

égocentrique

  I.  adj  egotsentrizmga  oid,  egotsentrik,  egotsentrizm; 

xudbin;  II.  n  egotsentrist,  o‘ taketgan  manmanlik;  o‘ taketgan  xudbinlik  (o‘zini 

hammadan baland qo‘yish). 

égoïsme


 nm egoizm, egoistlik, xudbinlik. 

égoïste


  I.  adj  egoizmga  va  egoistga  oid;  egoistik;  xudbinlik,  egoistik;  un 

bonheur  égoïste  egoistlik  baxti;  II.  n  egoist,  xudbin  (faqat  o‘z  manfaatini 

ko‘zlaydigan, o‘zinigina sevadigan odam). 


ÉGOÏSTEMENT

 

ÉLECTRICITÉ 

 

 183 

égoïstement

 adj egoistlarcha, xudbinlarcha; o‘z manfaatinini ko‘zlab. 

égorgement

 nm so‘yish, bo‘g‘izlash. 

égorger


  vt  1.  bo‘g‘izlamoq,  bo‘g‘ziga  pichoq  qo‘ymoq,  so‘ymoq;  2.  fam  

talamoq, talon-taroj qilmoq. 

égorgeur

 nm kallakesar. 

égosiller

 

(s’)  vpr  1.  bor  ovozi  bilan  baqiraverib,  qichqiraverib  xirillab, 

bo‘g‘ilib, charchab qolmoq; 2. ovozi boricha va uzoq ashula aytmoq. 

égout

 nm 1. suv oqadigan, oqib  tushadigan nov,  tarnov;  2. suv oqadigan quvur,  kanalizatsiya  (axlat,  chiqindi  va  yog‘in  suvlari  oqiziladigan  quvurlar 

sistemasi). 

égoutier

 nm kanalizatsiya ishchisi. 

égoutter

  I. vt  oqizmoq,  tomizmoq,  oqizib  tushirmoq;  sirqitmoq;  égoutter 

du fromage blanc tvorog zardobini sirqitmoq; chakki qilmoq. 

égrapper


 vt mevani boshidan, shingilidan ajratmoq, uzib olmoq. 

égratigner

  I.  vt  1.  timdalamoq,  tirnamoq;  yumdalamoq;  2.  fig  gap  bilan 

uzib, yo‘yib olmoq;  achitib  gapirmoq; piching qilmoq; II. s’égratigner vpr 1. 

timdalamoq,  tirkamoq;  timdalab,  yumdalab,  tirnab  olmoq;  je  me  suis 

égratigné  la  main  à  un  clou  qo‘limni  mixga  tirnab  oldim;  2.  timdalamoq, 

yulishmoq, bir-birini yulishmoq. 

égratignure

 nf 1. tirnalgan,  timdalangan  joy,  tirnoq izi, chaqa; 2.  piching, 

achchiq,  qattiq  gap,  zaharxanda;  il  ne  supporte  pas  la  moindre 

égratignure u piching gapni ko‘ tarmaydi. 

égrenage


 nm g‘alla yanchish; archish, po‘chog‘ini, po‘stini olish, tozalash, 

oqlash. 


égrener

  I.  vt  1.  g‘alla  yanchmoq,  archimoq,  po‘chog‘ini,  po‘stini  olmoq, 

tozalamoq, oqlamoq; égrener le maïs makkajo‘xori yanchmoq; égrener des 

petits  pois  no‘xat  tozalamoq,  po‘chog‘ini  archmoq;  2.  poyasidan,  shoxidan 

ajratmoq  (don,  meva  kabilarni);  3.  tolani  chigitdan  ajratmoq;  4.  égrener  un 

chapelet  tasbeh  o‘girmoq;  5.  dona-dona  ovoz  chiqarmoq;  la  pendule 

égrène  les  heures  soat  dona-dona  qilib  zang  urdi;  II.  s’égrener  vpr  1. 

to‘kilmoq,  to‘kilib  ketmoq;  to‘kilib  tushmoq;  2.  birin-ketin,  ketma-ket 

joylashmoq,  turnaqator  bo‘lib  joylashmoq;  les  voitures  s’égrenaient  sur 

l’autoroute katta yo‘lda mashinalar turnaqator bo‘ lib ketgan edi. 

égreneuse

  nf  1.  g‘alla  yanchish  mashinasi;  2.  jin  (chigitdan  paxtani  

ajratadigan mashina). 

égrillard,  arde

  adj  axloqsiz,  yengiltak,  hayosiz,  uyatsiz,  yaramas, 

beadab, og‘zi shaloq; qaltis, qo‘pol. 

égyptien, ienne

 I. adj M isrga oid, M isr; II. n 1. misrlik; 2. nm qadimgi M isr 

tili; arab tilining M isr va Sudanda gapiriladigan dialekti. 

égyptologie

 nf misrshunoslik. 

égyptologue

 n misrshunos. 

eh!


 intj hoy, hey, ey; eh! là-bas, venez donc! ey siz, buyoqqa keling! 

éhonté, ée

 adj uyatsiz, benomus. 

eider


  nm  gaga  (shimoliy  qutb  suvlarida  yashaydigan  qimmatbaho  parli  

o‘rdak). 

éjaculation

 nf physiol urug‘, spermaning otilib chiqishi, maniy oqishi. 

éjaculer

  vt  physiol  otmoq,  otib  chiqarmoq;  to‘kmoq,  quymoq,  oqizmoq 

(urug‘, maniy haqida). 

éjectable

  adj  siège  éjectable  katapulta  qilinadigan,  halokat  yuz  bergan 

hollarda ajralib chiqadigan o‘rindiq (uchish vositalarida). 

éjecter

  vt  1.  chiqarib  tashlamoq,  otm oq,  irg‘itmoq;  2.  av  avtomatik ravishda irg‘itib yubormoq; 3. fam chiqarib qo‘ymoq, haydab yubormoq. 

éjecteur


  nm  avtomatik  qurollarda  otilgan  o‘q  gilzasini  chiqarib 

tashlaydigan qism. 

éjection

  nf  1.  otish,  irg‘itish,  chiqarib  tashlash;  l’éjection  des  douilles 

otilgan,  bo‘shagan  gilzalani  chiraqib  tashlash;  2.  physiol  otilish,  oqizish, 

tushirish; 3. fam haydab yuborosh, quvib chiqarish. 

élaboration

 nf 1. tayyorlash,  tuzish, yaratish, ishlab chiqish;  tadqiq qilish, 

amalga  oshirish;  l’élaboration  d’un  plan  reja  tuzish;  l’élaboration  d’une 

théorie nazariya, yaratish ishlab chiqish; 2. physiol singdirish, hazm qilish. 

élaborer

  vt  1.  tayyorlamoq,  tuzmoq,  yaratmoq,  ishlab  chiqmoq;  tadqiq 

qilmoq;  élaborer  un  ouvrage  asar  yaratmoq;  2.  physiol  singdirmoq,  hazm 

qilmoq;  hosil  qilmoq,  ishlab  chiqmoq,  ajratmoq;  les  cellules  hépatiques 

élaborent la bile jigar o‘ t, safro ishlab chiqaradi. 

élagage


  nm  1.  shox-shabbalarni  kesish,  butash,  siyraklash;  2.  fig 

chiqarib, o‘chirib tashlash, tushirib qoldirish, qisqartirish. 

élaguer

 vt 1. shox-shabbalarni kesmoq, butamoq; 2. fig chiqarib, o‘chirib tashlamoq,  tushirib  qoldirmoq,  qisqartirmoq;  élaguer  un  récit  hikoyani 

qisqartmoq. 

élan

1

 nm 1. ishtiyoq,  intilish;  jo‘shqinlik, shijoat;  les  élans du cœur ruhiy, ma’naviy jo‘shqinlik; dans un élan de générosité himmati,  tantiligi, mardligi 

tutib;  2.  chopib,  yugurib  kelishi;  zalvar,  zarb;  prendre  son  élan  sakrash, 

ko‘tarilish  uchun  zarb  bilan  yugurib  kelmoq,  bormoq;  il  prit  son  élan  et 

sauta  u  chopib,  yugurib  kelib  sakradi;  un  saut  avec  élan  yugurib  kelib 

sakrash. 

élan


2

 nm los (bug‘ular oilasiga mansub butoq shoxli hayvon). 

élancé,  ée 

adj  kelishgan,  xushbichim,  xushqad;  qaddi-qomati  raso, 

noziknihol; une jeune fille élancée qaddi-qomati kelishgan qiz. 

élancement

 nm 1. sanchiq, sanchib  og‘rish; j’ai des élancements dans 

la jambe oyog‘im sanchib og‘riyapti; 2. litt intilish, ishtiyoq, niyat, kuchli orzu. 

élancer

  I.  vt  1.  qattiq,  sanchib  og‘ritmoq;  2.  yuqoriga  ko‘ tarmoq,  baland ko‘tarilmoq,  tiklamoq;  III.  s’élancer  vpr  intilmoq,  shoshilmoq,  otilmoq, 

tashlamoq, o‘zini  otmoq; il s’élance vers  la porte u eshik  tomon  o‘zini otdi; 

ils s’élancent à son secours ular yordamga shoshildilar. 

élargir


 I. vt 1. kengaytirmoq, keng, katta ochmoq, yirmoq; élargir une rue 

ko‘chani  kengaytirmoq  élargir  un  trou  teshikni  kengaytirmoq;  2.  fig 

kuchaytirmoq,  chuqurlashtirmoq,  oshirmoq,  kengaytirmoq;  élargir  son 

influence  ta’sirini  kuchaytirmoq;  élargir  ses  connaissances  bilimini 

chuqurlashtirmoq;  bilim  darajasini  kuchaytirmoq;  3.  ozod  qilmoq;  qo‘yib 

yubormoq;  II.  s’élargir  vpr  1.  kengaymoq,  oshmoq,  ortmoq;  la  route 

s’élargit  yo‘l  kengaymoqda;  2.  fig  mon  horizon  s’est  élargi  mening 

saviyam ortdi. 

élargissement

  nm  1.  kengaytirish;  kengayish;  2.  ozod  qilish;  erkinlikka 

chiqarish. 

élasticité

  nf  1.  elastiklik,  egiluvchanlik,  qayishqoqlik;  l’élasticité  du 

caoutchouc  rezinaning  elastikligi;  2.  fig  moslashuvchanlik,  moslashish 

qobiliyati; il manque d’élasticité uning moslashish qobiliyati yo‘q. 

élastique

  I.  adj  1.  egilib  yoki  ichiga  botib  yana  asliga,  ilgarigi  holatiga 

qayta  oladigan,  elastik,  egiluvchan,  qayishqoq,  tarang,  dirkillama;  2. 

prujinasimon,  egiluvchan,  cho‘ziluvchan,  yig‘iluvchan,  qayishuvchan; 

yumshoq;  3.  epchil,  chaqqon,  ildam,  dadil,  ravon,  yengil,  dingillama;  4. 

egiluvchan,  har  xil  shaklga  solsa  bo‘laveradigan,  har  xil  tushunsa,  har  xil 

izohlasa  bo‘laveradigan, o‘zgaruvchan;  II.  nm 1. rezinka  tasma, rezinkali  ip; 

2. elastik (cho‘ziluvchan sintetik tola va shu toladan to‘qilgan narsalar). 

eldorado


 nm eldorado, xayoliy o‘lka (misli yo‘q boyliklar mamlakati). 

électeur, trice

 n saylovchi. 

électif,  ive

  adj  saylanadigan;  saylab  qo‘yiladigan,  saylov  yo‘li  bilan 

taynlanadigan; une charge élective saylov yo‘li bilan tayinlanadigan vazifa. 

élection

 nf 1. saylash; 2. pl saylov; les  élections législatives parlament 

saylovi; se présenter aux élections saylovga o‘z nomzodini  qo‘ymoq; des 

élections à deux tours ikki  bosqichdan  iborat saylovlar;  l’élection  au vote 

secret  yashirin  ovoz  beriladigan  saylov;  3.  d’élection  tanlangan;  jondan 

sevgan, yaxshi ko‘rgan, yoqtirgan; ortiq, afzal ko‘rgan. 

électoral,  ale

  adj  saylovga  oid,  saylov;  saylov  oldi;  réunion  électorale 

saylov  majlisi;  loi  électorale  saylov  haqidagi  qonun;  le  droit  électoral 

saylash  huquqi;  la  circonscription  électorale  saylov  okrugi;  la  liste 

électorale  saylovchilar  ro‘yxati;  en  période  électorale  saylov  paytida;  la 

propagande  électorale  saylov  oldi  tashviqoti;  faire  sa  campagne 

électorale saylov oldi kompaniyasini olib bormoq. 

électorat

  nm  1.  saylovchilar;  l’électorat  français  fransuz  saylovchilar; 

l’électorat féminin ayol saylovchilar; 2. saylash huquqidan foydalanish. 

électricien

 nm elektrotexnik; elektromontyor. 

électricité

 nf 1. elektr; l’électricité atmosphérique atmosfera elektri;  2. 

elektr,  elektr yorug‘i,  elektr chiroqlari;  3. elektr  energiyasi; l’alimentation en 

électricité  elektr  energiyasi  bilan  ta’minlash;  fonctionner  à  l’électricité 

elektr energiyasi vositasida ichlamoq; 4. elektr sanoati. 


ÉLECTRIFICATION

 

ÉLÈVE 

 

 184 

électrification

  nf  elektrifikatsiya;  elektrlashtirish,  elektr  energiyasi  bilan 

ta’minlash;  l’électrification  des  chemins  de  fer  temir  yo‘llarni 

elektrlashtirish. 

électrifier

 vt elektrlashtirmoq, elektr energiyasi bilan ta’minlamoq. 

électrique

 adj 1. elektrga  oid; elektr;  elektrik; l’énergie  électrique elektr 

energiyasi;  le  courant  électrique  elektr  toki;  l’éclairage  électrique  elektr 

yordamida yoritish; les appareils électriques elektr asboblari; une ampoule 

électrique elektr lampochka; 2. bleu électrique ko‘kimtir kul rang. 

électriquement

 adj elektr energiyasi yordamida, elektr energiyasida. 

électriser

  vt  1.  elektrlamoq,  zaryadlamoq;  2.  fig  hayajon-lantirmoq, 

hayajonga  keltirmoq;  ruhlantirmoq,  ilhomlantirmoq,  ruhini  ko‘tarmoq, 

g‘ayratini oshirmoq; yondirmoq, alanga oldirmoq. 

électro-aimant

 nm elektromagnit. 

électrocardiogramme

 nm elektrokardiogramma. 

électrochoc

 nm elektroshok; un traitement par électrochocs elektrotok 

yordamida davolash. 

électrocuter

 vt 1. tok urib o‘ ldirmoq; coupe le courant,  sinon tu vas te 

faire  électrocuter  elektrni  o‘chir,  bo‘lmasa  seni  tok  urib  o‘ldiradi;  2.  elektr 

kursiga o‘tqazib qatl qilmoq. 

électrocution

 nf 1. tok urib o‘lish; 2. elektr kursiga o‘ tqazib qatl qilish. 

électrode

 nf elektrod. 

électrodynamique

  I.  adj  elektrodinamik,  elektrodinamikaga  oid;  II.  nf 

elektrodinamika (fizikaning bir bo‘limi). 

électro-encéphalogramme

 nm elektroensefalogramma. 

électrogène

  adj  elektr  ishlab  chiqaruvchi,  elektr  ichlab  chiqaradigan; 

elektr  energiyasi  hosil  qiladigan;  un  groupe  électrogène  generator 

(agregat). 

électrolyse

  nf  elektroliz  (moddani,  shu  modda  eritmasi  orqali  elktr  toki 

o‘tkazib, tarkibiy qismlarga ajratish). 

électrolyser

 vt elektr toki ta’sirida parchalamoq. 

électrolyte

 nm elektrolit. 

électrolytique

  adj  elektrolizga  oid;  elektroliz;  elektroliz  yo‘li  bilan 

olinadigan. 

électromagnétisme

 nm phys elektromagketizm. 

électroménager

  adj  m  ro‘zg‘or  elektr  asboblariga  oid;  les  appareils 

électroménagers ro‘zg‘or elektr asboblari. 

électromoteur,  trice

  I.  adj  phys  force  électromotrice  elektr  toki  hosil 

qiluvchi kuch; II. nm eliktrodvigatel, elektromator. 

électron

 nm elektron. 

électronicien,  ienne

  n  elektronchi,  elektronshunos  (elektronika 

mutaxassisi). 

électronique

  I.  adj  elektronga  oid,  elektron;  un  tube  électronique 

elektron  lampa;  un  microscope  électronique  elektron  mikroskop;  un 

calculateur  électronique  elektron-hisoblash  mashinasi;  II.  nf  elektronika 

(fizikaning elektron jarayonlar haqidagi bo‘limi). 

électrophone

 nm elektroproigrivatel. 

électrostatique

  I.  adj  phys  elektrostatikaga  oid;  elektrostatik, 

elektrostatika;  II.  nf  elektrostatika  (fizikaning  elektr  zaryadlari  haqidagi 

bo‘limi). 

élégamment

  adj  1.  nozik  did  bilan,  nazokat  bilan;  chiroyli;  2.  mohirona, 

san’atkorona,  mahorat,  mohirlik,  ustalik  bilan,  epchillik  bilan;  il  est  sorti 

élégamment de la situation u vaziyatdan ustalik bilan chiqib ketdi. 

élégance

  nf  1.  nafislik,  noziklik,  nafosat,  latofat,  nazokat,  go‘zallik, 

bejirimlik;  élégance  dans  les  formes,  les  mouvements  tashqi  qiyofadagi, 

harakatdagi  nafislik,  noziklik;  l’élégance  d’une  silhouette  qomatning 

bejirimligi;  2.  litt  nafislik,  noziklik,  go‘zallik  (so‘z,  ibora,  uslub);  l’élégance 

d’un  style  stil,  uslubning  nafisligi;  3.  bashanglik,  orastalik,  zebolik, 

kelishganlik,  xushbichimlik;  une  femme  d’une  élégance  raffinée  orasta 

kiyingan ayol; l’élégance de sa robe ko‘ylagining xushbichimligi; 4. ziyraklik, 

o‘tkirlik,  sezgirlik,  sergaklik;  xushmuomalalik,  nazokatlilik,  odoblilik;  ce 

procédé manque d’élégance bunday muomala, fe’l-atvor nojo‘yadir. 

élégant,  ante

  I.  adj  1.  nafis,  nozik,  nafosatli,  latofatli,  nazokatli,  go‘zal, 

bejirim;  2.  litt  nozik,  nafis,  go‘zal  (ibora,  so‘z,  uslub  haqida);  une  phrase 

élégante  nafis  ibora;  un  style  élégant  nafis  uslub;  3.  bashang,  bejirim, 

orasta, zebo, kelishgan, xushbichim; une femme élégante kelishgan ayol; 4. 

nazokatli, odobli, xushmuomala; sezgir, sergak; nafis,  nozik; il a trouvé une 

solution  élégante  au  problème  u  masalaning  nozik  yechimini  topdi;  II.  n 

olifta, yasanchoq. 

élégiaque

 I. adj 1. elegiyaga oid; elegik; des poèmes élégiaques elegik 

poema;  2.  mungli,  g‘amgin,  hazin;  des  accents  élégiaques  mungli, 

ohanglar; II. nm elegik shoir. 

élégie

 nf littér elegiya, mungli lirik she’r. élément

  nm  1.  unsur  (tabiatning  asosiy  elementlaridan  har  biri:  olov, 

havo,  yer,  suv);  les  quatre  éléments  to‘rtta  unsur  (tabiatning  boshlanishi: 

olov, yer,  havo, suv);  2. fig o‘rgangan, odatlangan muhit yoki sharoit, yaxshi 

ko‘rgan  narsa,  sevimli  ish;  être  dans  son  élément  odatlangan  sharoitda, 

muhitda  bo‘ lmoq;  3.  chim  element;  un  élément  radioactif  radioaktiv 

element;  la  classification  périodique  des  éléments  de  Mendeleïev 

M endeleevning  elementlar  davriy  sistemasi;  4.  phys  element  (o‘zgarmas 

elektr  toki  manbai);  5.  element,  tarkibiy  qism,  detal;  les  éléments  d’un 

ensemble  butunning  tarkibiy  qismlari;  décomposer  un  corps  en  ses 

éléments moddani tarkibiy qismlarga ajratm oq; 6. pl fan asoslari, tushuncha; 

les  éléments  du  langage  til  birliklari;  7.  odam,  kishi,  unsur,  element  (biror 

sotsial  tabaqa  a’zosi  sifatida);  les  éléments  progressistes  de  la  société 

jamiatning ilg‘or kishilari; 8. mil qism, bo‘linma. 

élémentaire

 adj 1. boshlang‘ ich kurs; les principes  élémentaires de  la 

géométrie  geometriyaning  asosiy  tushunchalari;  2.  juda  sodda 

(soddalashtirib  yuborilgan);  oddiy,  eng  oson,  yuzaki;  une  question 

élémentaire  soda,  eng  oson  savol;  il  a  des  notions  élémentaires  de 

chimie  u kimyoviy hodisalar  haqidagi yuzaki  tushunchaga ega; 3. phys une 

particule  élémentaire  elementar  zarracha;  l’analyse  élémentaire 

elementar analiz. 

éléphant

  nm  philos  faire  d’une  mouche  un  éléphant  pashshadan  fil 

yasamoq. 

éléphanteau

 nm fil bolasi. 

éléphantiasis

 nf méd fillashuv, yiriklashuv (teri va teri osti hujayralarining 

keskin qalinlashuvi tufayli biror a’zoning, ko‘pincha oyoqlarning  g‘oyat katta, 

yirik bo‘lib ketish kasalligi). 

élevage


  nf  chorvadorlik,  chorvachilik;  o‘stirish,  parvarish  qilish, 

ko‘paytirish  (hayvonlar  haqida);  l’élevage  du  bétail  chorvachilik;  l’élevage 

de  chevaux  yilqichilik;  l’agriculture  et  l’élevage  qishloq  xo‘ jaligi  va 

chorvachilik. 

élévateur,  trice

  I.  adj  1.  yuk  ko‘taradigan,  ko‘ tarma;  un  appareil 

élévateur  yuk  ko‘taradigan  qurilma;  yuk  ko‘ targich;  2.  anat  un  muscle 

élévateur  (tananing  ba’zi  qismlarini)  ko‘taruvchi  mushak;  II.  nm  1.  yuk 

ko‘targich;  yuk  ko‘ taruvchi  qurilma;  2.  elevator  (mexanizatsiyalashtirilgan 

katta g‘alla ombori). 

élévation

  nf  1.  ko‘tarish,  baland  qilish,  oshirish;  ko‘ tarilish,  os hirilish; 

l’élévation des  bras au-dessus de la tête  qo‘lni  boshdan yuqori ko‘ tarish; 

l’élévation du niveau des  eaux suv sathining ko‘ tarilishi; l’élévation de la 

température  temperaturaning ko‘tarilishi; 2. oshirish, ko‘ tarish; qurish, barpo 

qilish;  ko‘ tarilish,  qurilish;  l’élévation  d’un  barrage  to‘g‘on  qurish; 

to‘g‘onning  qurilishi,  barpo  etilishi;  3.  fig  ko‘tarish,  oshirish,  darajasini, 

martabasini  ko‘ tarish,  ko‘ tarilish;  darajasi,  martabasi  oshish;  4.  oshirish, 

ko‘tarish; oshish, o‘sish, ko‘tarilish (narx-navo haqida); l’élévation du niveau 

des  prix  narx-navoning  oshishi;  5.  ko‘ tarish,  balandlatish  (ovoz,  ohang 

haqida);  sans  la  moindre  élévation  de  voix  ovozni  zarracha  ko‘ tarmay, 

ko‘tarmasdan;  ovozi  zarracha  ko‘ tarilmay,  ko‘tarilmasdan;  6.  ko‘ tarinkilik, 

yuksaklik,  olijanoblik;  oliyhimmatlik; 7. math l’élévation  au  carré kvadratga 

ko‘tarish,  darajaga  ko‘ tarish;  8.  géom  kesim,  profil  (biror  narsaning 

ko‘ndalangiga  yoki  uzunasiga  kesilgan  umumiy  ko‘rinishi);  yon  tomon,  yon 

tomondan  ko‘rinishi  9.  balandlik,  do‘nglik;  tepalik;  baland  joy,  tepa,  o‘r,  qir; 

derrière  la  maison  il  y  avait  une  élévation  de  terrain  uyning  orqasida 

do‘nglik joy bor edi. 

élève

  n  1.  o‘quvchi;  talaba;  un  élève  de  première  année  birinchi  sinf o‘quvchisi;  un  élève  officier  harbiy  bilim  yurti  kursanti;  l’assemblée  des 

élèves  o‘quvchilarning  yig‘ilishi;  l’association  des  parents  d’élèves  ota-

onalar qo‘mitasi; 2. shogird; muxlis, izdosh. 


ÉLEVÉ

 

ÉLOIGNER 

 

 185 

élevé,  ée

  adj  1.  baland,  yuksak,  yuqori;  un  sommet  élevé  baland 

cho‘qqi; un lieu élevé balandlik, do‘nglik, baland joy; 2. yuqori, baland, katta; 

muhim;  ahamiyatli;  un  grade  élevé  yuqori  mansab;  un  prix  élevé  yuqori, 

baland  narx;  une  température  élevée  yuqori,  baland  temperatura;  3.  litt 

yuksak,  olijanob,  oliyhimmat;  ko‘tarinki,  yuksak,  buyuk;  des  pensées 

élevées  olijanob  fikrlar;  4.  bien,  mal  élevé  yaxshi,  yomon  tarbiya  ko‘rgan, 

tarbiyali,  tarbiyasiz,  ta’limli,  ta’limsiz,  odobli,  odobsiz,  boadab,  beadab; 

xushmuomala, qo‘pol; un garçon bien  élevé yaxshi  tarbiya ko‘rgan bola; il 

est mal élevé u yomon tarbiya ko‘rgan. 

élever


 vt 1. ko‘tarmoq,  baland qilmoq; yashirmoq; 2. ko‘ tarmoq, qurmoq, 

solmoq, barpo  qilmoq, yaratm oq; élever une  maison  uy qurmoq;  élever un 

mur  autour  d’un  jardin  bog‘  atrofini  devor  bilan  o‘ramoq;  élever  un 

monument  aux  victimes  de  la  guerre  urush  qurbonlari  xotirasiga 

monument  o‘rnatmoq; 3. ko‘ tarilish, baland qilish,  balandlatish (ovoz,  ohang 

haqida);  5.  ko‘ tarilmoq,  oshirmoq  (narx-navo  haqida);  élever  le  taux  de 

l’intérêt  foyda miqdorini  oshirmoq;  élever le niveau de  vie  turmush  tarzini 

yaxshilamoq; 6. ko‘ tarmoq, oshirmoq, darajasini, martabasini oshirmoq; 7. fig 

ulug‘lamoq,  yuksaklikka  ko‘tarilmoq;  shon-sharaf  keltirmoq;  boyitm oq, 

oshirmoq;  ma’naviy  jihatdan  yaxshilamoq,  fazilatlarni  oshirmoq;  8.  math 

darajaga ko‘ tarmoq;  élever un nombre au  carré sonni darajaga ko‘tarmoq; 

9.  e’ tiroz,  qarshi  fikr  bildirmoq,  qarshilik  qilmoq,  qarshi  chiqmoq;  so‘z 

qaytarmoq;  10.  tarbiyalamoq,  tarbiya  qilmoq;  il  faut  élever  la  jeunesse 

dans  le  respect  des  traditions  yoshlarni  an’analarga  hurmat  ruhida 

tarbiyalamoq  lozim;  11.  urchitmoq;  boqmoq,  o‘stirmoq,  parvarish  qilmoq, 

boqib  ko‘paytirmoq;  élever  des  lapins  quyon  boqib,  ko‘paytirmoq;  II. 

s’élever  vpr  1.  ko‘ tarilmoq,  balandlamoq;  uchmoq;  2.  ko‘tarilmoq, 

balandlamoq,  oshmoq;  pendant  la  nuit  l’eau  s’est  élevée  d’un  mètre 

kechasi  bilan,  tunda  suv  bir  metrga  ko‘ tarildi;  la  température  s’élève 

rapidement  temperatura  tez  ko‘ tarilmoqda;  3.  ko‘ tarilmoq,  balandlamoq; 

eshitilmoq, yangramoq; une voix  s’éleva bir ovoz yangradi; le vent s’élève 

shamol  ko‘ tarilmoqda;  4.  qad  ko‘tarmoq,  bo‘y  cho‘zmoq;  yuksalmoq, 

yuksalib, baland ko‘ tarilib, qad ko‘ tarib  turmoq; la ville s’élève  au bord du Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling