Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet81/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   238

qayd etilgan yozuv yoki kitob; l’éphéméride du 5 mars turli davrlarda 5-mart 

kuni sodir bo‘lgan voqealar haqidagi yozuv. 

épi

  nm  1.  boshoq;  un  épi  de  blé  bug‘doy  boshog‘i;  un  épi  de  maïs makkajo‘xori  so‘ tasi;  2.  un  épi  de  cheveux  tikkaygan  soch,  tepa  soch;  3. 

ko‘ndalang  damba;  suv  yo‘nalishini  muayan  izga  soluvchi  to‘g‘on;  4.  uch, 

tepa, cho‘qqi. 

épice


 nf ziravor, dorivor. 

épicé,  ée

  adj  1.  o‘ tkir;  xushta’m,  xushbo‘y;  mazasi,  ta’mi  o‘ tkir;  une 

cuisine trop épicée o‘ tkir ovqatlar (tuzi, achchig‘i baland); 2.  o‘tkir, achchiq, 

kinoyali; istehzoli, kishiga qattiq botadigan. 

épicéa


 nm bot oqqarag‘ay, pixta. 

épicentre

 nm epitsentr, zilzila o‘chog‘i, markazi. 

épicer


 vt ziravor solmoq. 

épicerie


 nm baqqolik mollari; baqqolik mollari bilan savdo qilish. 

épicier,  ière

  n  baqqol;  oziq-ovqat  mollari  (choy,  qand,  qahva,  un,  don, 

murch)  bilan  savdo  qiluvchi  savdogar;  un  épicier  en  gros  ulgurji  savdo 

qiluvchi baqqol. 

épicurien,  ienne

  I.  adj  epikureizmga  oid;  aysh-ishrat  qilishga 

chaqiradigan; la philosophie épicurienne yunon faylasufi Epikur ta’limoti; II. 

n epikureizm tarafdori. 

épicurisme

 nf ishratparastlik, aysh-ishratga berilish. 

épidémie


  nf  epidemiya  (yuqumli  kasallikning  keng  tarqalishi);  une 

épidémie de grippe gripp epidyemiyasi, grippning keng tarqalishi. 

épidémique

  adj  epidyem iyaga  oid;  keng  tarqaladigan;  une  maladie 

épidémique keng tarqaladigan kasallik. 

épiderme


  nm  biol  terining  tashqi  qavati  chatouiller  l’épiderme  de  qqn 

xushomad,  laganbardorlik  qilmoq,  tilyog‘lamalik  qilmoq  yaltoqlanmoq;  avoir 

l’épiderme  sensible  gap  ko‘tarmaydigan,  salga  xafa  bo‘laveradigan,  ta’bi 

nozik, jizzaki bo‘ lmoq. 

épidermique

  adj  1.  anat  terining  tashqi  qavatiga  oid;  le  tissu 

épidermique  teri  tashqi  qavatining  to‘qimasi;  2.  fig  yuzaki,  sayoz,  yengil-

yelpi. 


épier

1

 vi boshoqlamoq, boshoq chiqarmoq. épier

2

  vt  pistirmada  turib  kuzatmoq;  bildirmasdan,  mo‘ralab  qaramoq; iziga tushmoq; zimdan qarab tekshirib turmoq; épier les démarches de qqn 

biror kimsaning harakatini zimdan kuzatm oq. 

épieu

  nm  uzun  sopli  nayza;  un  coup  d’épieu  nayza  urish;  nayza  bilan zarba berish. 

épigone


  nm  littér  epigon,  taqlidgo‘y,  davomchi  (biror  oqimga 

ergashuvchi). 

épigramme

 nf epigramma (qisqacha hajviy she’r). 

épigraphe

  nf  epigraf  1.  adabiy  asarning  tepasiga  yozilgan  biror  sitata, 

jumla,  ibora;  2.  ibodatxona  devorlariga,  haykallarga,  binolarga  bitilgan 

yozuv). 


épigraphie

 nf epigrafika (qadimgi yozuvlarni o‘rganadigan fan). 

épigraphique

 adj epigrafikaga oid; epigrafik. 

épilation

 nf mo‘y, tuklarni to‘kish, tushirish, yulish. 

épilatoire

  adj  mo‘y,  tuk  tushiradigan,  to‘kadigan;  une  pâte  épilatoire 

mo‘y, tuklarni to‘kadigan pasta. 

épilepsie

  nf  epilepsiya,  tutqanoq,  quyonchiq  (kasallik);  une  crise 

d’épilepsie tutqanoq tutib qolish. 

épileptique

  I.  adj  epilepsiyaga,  tutqanoq  kasaliga  oid;  tutqanoq;  I.  n 

epileptik, tutqanoqli kishi (tutqanoq kasaliga duchor bo‘lgan odam). 

épiler


  vt  mo‘y,  tuklarni  yulmoq,  tushirmoq;  se  faire  épiler  les  jambes 

oyoq  tuklari,  junlarini  yulmoq,  termoq;  une  pince  à  épiler  mo‘ychinak;  une 

crème à épiler tuk, mo‘ylarni tushiradigan, to‘kadigan krem. 

épilogue


  nm  1.  littér  epilog,  xotima  (badiiy  asarning  oxiri-tugallanuvchi  

qismi); 2. fig oxir (biror  narsaning oxiri, tugashi) l’épilogue d’une  aventure 

sarguzashtning oxiri, tugashi. 

épiloguer

  vi  har  tomonlama  muhokama  qilmoq;  tanqid  qilmoq;  on 

pourrait  épiloguer  longtemps  sur  ce  résultat  olingan  natijani  uzoq 

muhokama qilsa bo‘lardi. 

épinard


 nm ismaloq (o‘simlik). 

épine


  nf  1.  tikan,  tikanak;  la  rose  a  des  épines  atirgulning  tikani  bor; 

tirer,  ôter  une  épine  du  pied  biror  kimsani  qiyin,  mushkul  ahvoldan 

chiqarmoq;  2.  bot  tyorn  (mevasi  mayda  olxo‘riga  o‘xshagan  buta  o‘simlik 


ÉPINETTE

 

ÉPREUVE 

 

 205 

hamda shu o‘simlik mevasi); 3. fig qiynchilik; ko‘ngilsizlik, ko‘ngilsiz voqea; 4. 

anat l’épine dorsale umurtqa; umurtqa pog‘onasi. 

épinette


 nf 1. muz kichik klavesin (fortepyanoga o‘xshash qadimiy cholg‘u 

asbobi) 2. qafas; katak (qushlarni boqib semirtirish uchun). 

épineux, euse

 adj 1. tikandek sanchiladigan, botadigan, o‘ tkir,  tikanli; un 

arbuste épineux  tikanli buta; un poisson épineux  ignali  baliq; 2. fig  qiyin, 

mushkul,  mashaqqatli;  une  question  épineuse  qiyin  masala,  mashaqqatli 

masala. 

épine-vinette

 nf zirk (o‘simligi va mevali). 

épingle


  nf  to‘g‘nog‘ich;  une  épingle  à  cheveux  sochto‘g‘nog‘ich;  une 

épingle  à linge  qisqich (arqonga yoyilgan kirni qisib qo‘yiladigan moslama) 

être  tiré  à  quatre  épingles  sarishta  kiyinmoq;  tirer  son  épingle  du  jeu 

o‘yindan chiqmoq. 

épingler

  vt  1.  to‘g‘nog‘ich  qadamoq;  2.  fig  fam  hibsga  olmoq,  qamab 

qo‘ymoq. 

épinière


 adj nf; moelle épinière orqa miya. 

épinoche


 nf tikanbaliq. 

épiphanie

 nf relig nasroniy bayramlaridan biri. 

épique


  adj  1.  eposga  oid,  eposga  xos,  epik;  un  poème  épique  epik 

poema;  2.  fam  g‘alati,  ajoyib  (ajab),  g‘aroyib,  hayratomuz;  une  aventure 

épique g‘aroyib sarguzasht. 

épiscopal,  ale,  aux

  adj  yepiskopga  oid;  yepiskop;  le  palais  épiscopal 

yepiskop  saroyi;  la  dignité  épiscopale  yepiskoplik  rutbasi  (martabasi, 

unvoni). 

épiscopat

  nm  1.  yepiskoplik  rutbasi  (martabasi,  unvoni);  2.  yepiskoplik 

davri; pendant la 2e année de  son  épiscopat  uning yepiskoplik davrining 

ikkinchi  yili;  3.  yepiskoplik  (barcha  yepiskoplar  ma’nosida);  l’épiscopat 

français fransuz yepiskoplari. 

épisode

  nm  1.  epizod,  voqea,  hodisadan  bir  ko‘rinish,  lavha;  les épisodes de la Révolution française  fransuz revolutsiyasidan  epizodlar; 2. 

littér  epizod,  ko‘rinish  (adabiy  asarning  ma’lum  darajada  mustaqil  bo‘lgan 

qismi); 3. seriya; un film à épisodes ko‘p seriyali film. 

épisodique

  adj  1.  epizodik,  asosiy,  doimiy  bo‘lmagan;  un  personnage 

épisodique  epizodik  qahramon  (asosiy  bo‘lmagan);  2.  har  zamonda  bir 

bo‘ladigan, onda-sonda yuz beradigan, muntazam bo‘lmagan, tasodifiy. 

épisodiquement

  adv  har  zamonda  bir,  onda-sonda,  bir,  tasodifiy 

ravishda. 

épissure

  nf  tugun  (arqon,  ip,  lenta  kabi  narsalarning  bog‘lab  ulangan 

yeri). 

épistémologie nf epistemologiya (bilish nazariyasi). 

épistolaire

  adj  littér  epistolyar,  maktub,  xat,  noma  shaklidagi;  maktubga 

xos bo‘lgan; maktublardan iborat; un style épistolaire epistolyar uslub;  être 

en relations épistolaires avec qqn biror kim bilan xat yozishib turmoq. 

épitaphe


 nf epitafiya (qabr toshiga bitilgan yozuv). 

épithalame

 nm littér epitalama, nikoh to‘yi marosimi uchun yozilgan she’r. 

épithélium

  nm  anat  epiteliy  to‘qimasi,  epitelial  to‘qima  (odam,  hayvon, 

o‘simlik a’zolarini sirtdan qoplab turuvchi to‘qima). 

épithète

 nf 1. littér epitet, sifatlash, vasf; 2. gram aniqlovchi. 

épitoge

 nf mantiya, rido. épître

  nf  maktub,  noma,  xat;  she’riy  uslubdagi  noma,  xat;  epistola 

(maktub, xat, noma shaklidagi adabiy asar). 

épizootie

  nf  epizootiya  (hayvonlarda  yuqumli  kassaliklarning  keng 

tarqalishi). 

éploré, ée

 adj yig‘lagan, yig‘lab ko‘zlari qizargan; yig‘lamsiragan; ko‘zlari 

yoshlangan;  qayg‘uli,  dardmand;  elle  s’est  enfuie  tout  éplorée  u 

yig‘lamsirab ketdi. 

éployer

 vt yozmoq, yoymoq. épluchage

  nm  1.  archish,  po‘stini  olish;  2.  diqqat  bilan  ko‘zdan 

kechirmoq, tekshirmoq. 

éplucher


 vt 1. archimoq, po‘stini olmoq; éplucher des pommes de terre 

kartoshka archimoq; 2. fig diqqat bilan tekshirmoq, ko‘zdan kechirmoq. 

éplucheur,  euse

  n  1.  tozalovchi;  sortlarga  ajratuvchi;  2.  fig  bachkana 

tanqidchi. 

épluchure

 nf po‘choq, chiqindi. 

épode


 nf littér epod (antik poetikada, bir xil lirik she’r). 

épointage

  nm  o‘tmaslashtirish,  damini  qaytarish;  o‘ tmaslashish,  o‘tmas 

bo‘lib qolish. 

épointer

  vt  o‘tmaslashtirmoq,  o‘ tmas  qilib  qo‘ymoq,  damini  qay tarmoq; 

épointer une aiguille ignani o‘ tmaslashtirmoq. 

éponge


1

 nf gubka (yuvinganda badanni ishqalaydigan yoki qozon sochiq 

vazifasida  ishlatiladigan,  o‘ziga  suyuqlikni  yutadigan  va  siqilganda 

chiqaradigan buyum). 

éponge

2

 bulut (dengiz jonivorining g‘ovak, yumshoq tanasi, cho‘milganda badanni ishqash uchun ishlatiladi). 

éponger


 I. vt 1. gubka bilan artmoq; gubkaga emdirmoq; j’ai renversé de 

l’eau,  il  faut  l’éponger  men  suvni  to‘kib  yubordim,  uni  gubka  bilan  artib 

tashlash kerak; 2. quritmoq; artmoq; il a épongé son visage en sueur u  ter 

bosgan yuzini artdi; 3. fin muomaladagi ortiqcha pullarni chiqarib  tashlamoq; 

II.  s’éponger  vpr  artinmoq;  s’éponger  le  front  peshonasini  artmoq; 

peshonasini artmoq; peshonasidagi terni artmoq. 

éponyme

 adj ling eponimiya. épopée

 nf littér epopeya; epos, doston. 

époque

 nf 1. davr, zamon; era; l’époque des croisades salib yurishlari davri; l’époque classique klassisizm davri; 2. davr, payt, chog‘; vaqt; kunlar; 

la  plus  belle  époque  de  l’année  yilning  eng  chiroyli  payti;  à  l’époque  de 

paytda,  chog‘da;  à  l’époque  de  notre  mariage  bizning  to‘yimiz  chog‘ida, 

paytida; à cette époque bu davrda; 3. géol epoxa, davr. 

épouillage

 nm bitlarni taroq bilan tarab tashlash; bitlarni o‘ldirish. 

épouiller

  vt  bitlarni  taroq  bilan  tarab  o‘ldirmoq;  bitlarni  taroq  yordamida 

tozalab o‘ldirmoq. 

époumoner

 

(s’)


 vpr bor ovozi bilan baqirmoq; xirillab, bo‘g‘ilib qolguncha 

qichqirmoq;  charchamoq  (gapirib);  il  s’époumonait  à  nous  convaincre  u 

bizni ishontiraman deb holdan toydi. 

épousailles

 nf pl to‘y, nikoh to‘yi. 

épouse


 nf qalliq, xotin. 

épousée


 nf unashib qo‘yilgan qiz, ayol, qalliq; kelin. 

épouser


 vt 1. uylanmoq;  2.  turmushga chiqmoq; 3. fig qo‘shilishmoq; rozi 

bo‘lmoq,  o‘rtoqlashmoq;  tarafini  olmoq;  épouser  les  idées  de  qqn  biror 

kimsaning fikriga qo‘shilishmoq; 4. yopishib, taqalib turmoq, jins bo‘lib turmoq 

la robe épouse les formes du corps ko‘ylak badanga yopishib turibdi. 

époussetage

 nm supurish, changini artish. 

épousseter

  vt  supurmoq,  changini  artmoq;  épousseter  des  meubles 

mebellar changini artmoq. 

époustouflant, ante

 adj fam hayratda qoldiradigan,  hayajonlantiradigan, 

juda ajoyib, g‘oyat zo‘r. 

époustoufler

  vt  esankiratmoq,  dovdiratmoq,  taajjubga  solmoq,  boshini 

qotirib qo‘ymoq. 

épouvantable

 adj qo‘rqinchli, dahshatli, vahimali. 

épouvantablement

  adv  juda,  juda  ham,  g‘oyat  darajada,  haddan 

tashqari, benihoya. 

épouvantail

 nm 1. qo‘riqchi, qo‘rg‘ich; noliz qo‘riqchisi; un épouvantail à 

moineaux  tulum,  chuchelo;  2.  fig  qo‘rqitish  uchun  vosita  bo‘ladigan  kimsa 

yoki narsa. 

épouvante

  nf  qo‘rqinch,  vahima,  dahshat;  qo‘rqish;  il  est  muet 

d’épouvante u qo‘rqinchdan gapirolmay qoldi; qo‘rquvdan uning tili kalimaga 

kelmay qoldi; un film d’épouvante  qo‘rqinchli  film;  être saisi d’épouvante 

vahima bosmoq. 

épouvanter

  I.  vt  qo‘rqitmoq,  vahimaga  solmoq;  II.  s’épouvanter  vpr 

qo‘rqmoq,  vahimaga  tushmoq,  dahshatga  tushmoq;  à  cette  nouvelle  il 

s’épouvanta bu xabardan u vahimaga tushdi. 

époux


 nm 1. er, qalliq; prendre pour époux erga chiqmoq; 2. pl er-xotin; 

les jeunes époux kelin-kuyov. 

éprendre

 

(s’)  vpr  litt  sevmoq,  ko‘ngil  qo‘ymoq,  berilmoq,  qiziqmoq;  il 

s’est épris de cette femme u bu ayolni qattiq sevib qoldi. 

épreuve

  nf  1.  sinash,  sinab  ko‘rish;  sinov;  tajriba;  mettre  à  l’épreuve sinab  ko‘rmoq,  sinovdan  o‘ tkazmoq,  tekshirmoq;  2.  fig  baxtsizliklar, 

ÉPRIS

 

ÉQUITABLEMENT 

 

 206 

qiyinchiliklar;  og‘irchiliklar,  musibatlar;  kulfatlar;  surmonter  une  rude 

épreuve og‘ir musibatlarni yengmoq, og‘ir baxtsizliklarga bardosh bermoq; 3. 

sinov,  imtihon;  4.  sport  sport  musobaqasi;  bellashuv;  des  épreuves 

éliminatoires saralash musobaqalari; 5. korrektura (xatolarni tuzatish uchun 

boshlagan matn nusxasi); 6. fotonusxa. 

épris,  ise

  adj  sevib,  oshiq  bo‘lib  qolgan;  oshifta;  ishqiboz  bo‘lib  qolgan, 

shaydoyi;  berilgan;  il  est  très  épris  de  cette  femme  u  bu  ayolga  juda 

ishqiboz bo‘lib qolgan; épris de paix tinchliksevar. 

éprouvant,  ante

  adj  og‘ir,  qiyin;  toliqtiradigan,  qiynaydigan, 

azoblaydigan;  chidab  bo‘lmaydigan;  une  chaleur  éprouvante  qiynaydigan, 

azoblaydigan issiq (jonni); une journée éprouvante og‘ ir kun. 

éprouver

 vt 1. sinamoq, sinab ko‘rmoq, sinovdan o‘ tkazmoq;  2.  ishonch, 

qanoat hosil qilmoq; 3. sezmoq, his qilmoq;  éprouver de la douleur  og‘riq 

sezmoq; azob  tortmoq;  éprouver de la  joie shodlanmoq, xursand bo‘lmoq; 

éprouver  de  la  honte  uyalmoq;  4.  boshdan  kechirmoq,  totmoq,  tatib 

ko‘rmoq, chekmoq,  tortmoq; éprouver des difficultés qiyinchilik  tortmoq; 5. 

azobga qo‘ymoq, tashvishlantirmoq. 

éprouvette

  nf  1.  probirka,  bir  tomoni  berk  yupqa  shisha  naycha;  2. 

namuna (tekshirib, sinab ko‘rish uchun olingan metall parchasi, bo‘lagi). 

épuisant,  ante

  adj  holdan  toydiradigan,  charchatadigan;  un  travail 

épuisant charchatadigan ish; un enfant épuisant holdan toydiradigan bola. 

épuisé,  ée

  adj  charchagan,  holdan  toygan;  un  nageur  épuisé  holdan 

toygan suzuvchi. 

épuisement

  nm  1.  tugatish,  quritish,  son  qilish;  tugash,  tamom  bo‘lish, 

son  bo‘ lish;  l’épuisement  d’une  source  buloqning  qurib  bitishi;  2. 

charchash, holdan toyish, tinkasi qurish. 

épuiser

 I. vt 1. quritmoq,  tugatmoq; épuiser une citerne  hovuz,  havzani quritmoq;  2.  tamomlamoq,  sarf  qilmoq,  sop  qilmoq,  bitirmoq;  épuiser  un 

gisement de charbon ko‘mir qatlamini sarflab bitirmoq; 3. kuchsizlantirmoq, 

oriqlantirmoq,  xonavayron  qilmoq  (yer  haqida);  épuiser  la  terre  yerni 

kuchsizlantirmoq;  4.  bitkizmoq,  oxiriga  olib  bormoq;  tugatmoq;  épuiser  un 

sujet  mavzuni  oxiriga  olib  bormoq;  5.  holdan  toydirmoq,  charchatm oq; 

tinkasini  quritmoq;  6.  fig  joniga  tegmoq,  jonidan  to‘ydirmoq;  bezor  qilmoq; 

qiynamoq;  il  nous  épuise  avec  ses  questions  u  savol  beraverib 

hammamizning  jonimizga  tegdi;  II.  s’épuiser  vpr  1.  tugamoq,  sop  bo‘lmoq, 

tamom  bo‘lmoq,  qurimoq;  les  provisions  s’épuisent  oziq-ovqat  tugayapti; 

la  source  s’est  épuisée  buloq  quridi;  2.  kuchsizlanmoq,  charchamoq, 

oriqlamoq  (yer  haqida);  la  terre  s’épuise  yer  oriqlab  ketyapti;  3. 

charchamoq,  holdan  toymoq,  tinkasi  qurimoq;  je  m’épuise  à  vous  le 

répéter sizga uni takrorlashdan tinkam quridi. 

épuisette

 nf 1. matrap; 2. cho‘mich. 

épurateur

 nm tozalagich, tozalovchi mexanizm. 

épuration

 nf 1. tozalash, oqlash (aralashmalardan); l’épuration de l’eau 

suvni  tozalash,  tindirish;  le  bassin  d’épuration  tindirgich;  2.  fig  ma’naviy 

jihatdan  yaxshilanish;  tozalashish,  takomillashish;  3.  polit  tozalash, 

nomaqbul  kishi,  narsadan  xoli  qilish;  les  mesures  d’épuration  tozalash 

chora-tadbirlari. 

épurer


 vt 1. tozalamoq, sarflamoq, aralashmalardan tozalamoq, oqlamoq; 

épurer  de  l’huile  par  filtrage  filtr  yordamida,  filtrlab  yog‘ni  tozalamoq, 

oqlamoq;  épurer  un  métal  des  éléments  étrangers  metallni  sof  holga 

keltirmoq; 

2. 

fig 


yaxshilamoq, 

ma’naviy 

jihatdan 

yaxshilamoq; 

takomillashtirmoq;  épurer  le  style  uslubni  takomallashtirmoq;  3.  polit 

tozalamoq, nomaqbul unsurlardan xoli qilmoq. 

équarrir

  vi  1.  to‘g‘ri  burchakli  qilib,  tarashlab  yo‘nib,  chopib  tekislamoq; 

équarrir  une  poutre  to‘sinni  to‘rt  qirrali  qilib  tarashlamoq;  2.  teshikni, 

tuynukni kengaytirmoq; 3. terisini shilmoq, nim talamoq (hayvonlar haqida). 

équarrissage

  nm  1.  to‘g‘ri  burchakli  qilib  tarashlash,  yo‘nish;  2.  terisini 

shilish, nim talash (so‘yilgan hayvon haqida). 

équarrisseur

  nm  1.  yog‘och,  tosh  tarashlovchi;  2.  teri  shiluvchi  odam, 

salloh. 


équateur

 nm ekvator. 

équation

  nf  math  tenglama;  résoudre  une  équation  tenglamani 

yechmoq;  un  système  d’équation  à  deux  inconnues  ikki  noma’lumli 

tenglama; une équation du 1

er

 degré birinchi darajali tenglama. équatorial,  ale

  I.  adj  ekvator  (issiq  iqlimlarga  oid);  ekvatordagi,  ekvator 

yaqinidagi; ekvator; climat équatorial ekvator iqlimi; ekvatorga xos iqlim; II. 

nm astron ekvatorial (astronomik asbob). 

équerre

  nf  1.  go‘niya,  uchburchak  chizg‘ich;  2.  uchburchak  (rom burchagiga  qoqiladigan  temir);  renforcer  un  assemblage  avec  une 

équerre  ulangan  joyga  uchburchak  qoqib  mustahkamlamoq;  3.  d’équerre 

to‘g‘ri burchakli. 

équestre


  adj  otga  oid,  ot;  des  exercices  équestres  otda  o‘tkaziladigan 

mashqlar;  chavandozlik  mashqlari;  statue  équestre  otliq,  chavandoz 

haykali. 

équidistant, ante

 adj teng uzoqlikda, bir xil olislikda joylashgan. 

équilatéral,  ale,  aux

  adj  math  teng  tomonli,  teng  yoqli,  tomonlari  teng 

bo‘lgan; triangle équilatéral teng tomonli, teng yoqli uchburchak. 

équilibrage

 nm muvozanatlashtirish, muvozanatga keltirish (mexanizmlar 

ichidagi  normal  holatdan  og‘ishlarning  yo‘qolishi  yoki  yo‘qotilishi); 

l’équilibrage  des  roues  d’une  voiture  mashinani  g‘ildiraklarining  og‘ ishini 

yo‘qotish yoki yo‘qotilishi. 

équilibre

  nm  1.  muvozanat,  baravar  kelish;  l’équilibre  des  forces 

kuchlarning  baravar  kelishi;  l’équilibre  chimique  xim ik  muvozanat;  un 

équilibre  stable  turg‘un,  ustuvor  muvozanat,  barqaror  muvozanat; 

l’équilibre  du  corps  tananing,  gavdaning  muvozanati;  perdre  l’équilibre 

muvozanatni  yo‘qotmoq;  garder  l’équilibre  muvozanat  saqlamoq;  2.  fig 

tinchlik, osoyishtalik, o‘zini yo‘qotib qo‘ymaslik, muvozanat; faire perdre son 

équilibre à qqn biror kimsaning  jahlini chiqarmoq; 3.  og‘irlik, vazminlik,  fe’li 

yaxshilik; c’est un homme très intelligent,  mais il  manque d’équilibre bu 

kishi juda o‘qimishli, ammo uning xarakteri yaxshi emas. 

équilibré,  ée

  adj  1.  baravarlashgan,  muvozanatga  kelgan;  2.  fig  og‘ir, 

vazmin, xush fe’l; un garçon équilibré og‘ir, vazmin bola. 

équilibrer

 I. vt 1. muvozanatga keltirmoq, baravar qilmoq; équilibrer une 

charge  yukni  baravar  taqsim lamoq;  2.  fig  uyg‘unlashtirmoq;  muvofiq,  mos, 

monand  qilmoq;  3.  fin  balanslamoq,  balans  chiqarmoq,  kirim-chiqimni 

balansga  keltirmoq;  équilibrer  le  budget  byudjetni  balanslamoq;  II. 

s’équilibrer  vpr  muvozanatga  kelmoq,  baravar  qilmoq;  des  forces  qui 

s’équilibrent baravar kuchlar; bir xil bo‘lgan kuchlar. 

équilibriste

  nm  ekvilibrist  (dor,  shar  kabilarda  o‘yin  ko‘rsatadigan  sirk 

artisti). 

équille

 nf qumbaliq (qumloq qirg‘oqlarda yashovchi mayda baliq). équinoxe

 nm tengkunlik, kecha va kunduz tengligi (kechasi bilan kunduzi 

tengbo‘ladigan,  baravarlashadigan payt); l’équinoxe du printemps bahorgi 

tengkunlik,  bahorda  kechasi  bilan  kunduzi  teng  bo‘ladigan  payt  (21  mart); 

l’équinoxe d’automne kuzgi tengkunlik (23 sentabr). 

équipage


1

  nm  ekipaj  (kema,  tank,  samolyot  komandasi  yoki  shaxsiy 

sostavi). 

équipage


2

 nm fayton, yengil arava. 

équipe

 nf 1. sport komanda, jamoa; l’équipe de France Fransiya  futbol jamoasi; un classement par équipe jamoalar bo‘yicha o‘rin; 2. brigada; une 

équipe  de  secours  qutqaruvchilar  otryadi;  le  chef  d’équipe  brigadir;  3. 

smena;  une  équipe  de  nuit  kechki,  tungi  smena;  4.  mil  guruh,  komanda 

(maxsus qism; maxsus otryad). 

équipée

 nf 1. bemulohaza qilingan ish; xavfli tashabbus, xavfli ish; 2. sayr (qisqa  muddatli  safar  yoki  sayohat);  sayohat  qilib  kelish;  nous  l’avons 

rencontré  au  cours  de  notre  dernière  équipée  biz  u  bilan  oxirgi 

sayohatimiz paytida uchrashdik. 

équipement

 nm 1. shaylash, kerakli yarog‘ bilan  ta’minlash;  ta’minlanish; 

2.  qurol-yarog‘,  aslaha-anjom;  un  équipement  militaire  harbiy  aslaha-

anjom; un équipement de pêche baliq ovlash asboblari; un équipement de 

chasse ovchilik anjomlari. 

équiper

  vt  shaylamoq,  kerak  yarog‘  bilan  ta’minlamoq;  jihozlamoq; équiper  une  armée  armiyani  kerakli  aslaha-anjom  bilan  ta’minlamoq; 

équiper un navire kemani shaylamoq, jihozlamoq. 

équipier, ière

 n komanda, jamoa a’zosi, o‘yinchi. 

équitable

 adj odil, adolatli; un juge équitable odil hakam. 

équitablement

 adv odillik bilan, adolat  bilan; juger équitablement odillik Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling