Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet88/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   238

dilkash; II. n ulfat, dilkash odam; hammaga el bo‘lib ketadigan odam. 

extrême


  I.  adj  1.  oxirgi,  so‘nggi,  keyingi,  bo‘ladigani;  attendre  jusqu’à 

l’extrême  limite  eng  oxirgi,  so‘nggi,  keyingi  muddatgacha  kutmoq; 

l’Extrême-Orient  Uzoq  Sharq;  2.  hadsiz,  chegarasiz,  cheksiz,  haddan 

tashqari; il est  extrême  en tout u hech narsada chegara meyorni bilmaydi; 

des  remèdes  extrêmes  haddan  tashqari  kuchli  dori;  3.  misli  ko‘rilmagan; 

katta;  juda,  g‘oyat, so‘ng darajada, haddan  tashqari,  qattiq, benihoyat; avec 

la  plus  extrême  politesse  haddan  tashqari  nazokatlilik  bilan;  à  l’extrême 

rigueur  boshqa  iloji  bo‘lmasa,  iloji  topilmasa;  II.  nm  1.  qarama-qarshi, 

tersma-ters ikki hol; passer d’un extrême à l’autre  o‘zini  goh u yoqqa, goh 

bu yoqqa urmoq; les extrêmes se touchent qarama-qarshi tomonlar ro‘para 

kelishmoqda; 2. pl math proportsiyaning chetki hadlari. 

extrêmement

  adv  juda  ham,  g‘oyat,  nihoyatda,  haddan  tashqari,  ortiq 

darajada; uchiga chiqqan, o‘ taketgan, g‘ irt. 

extrême-onction

  nf  cherkov  odati  bo‘yicha  o‘layotgan  yoki  og‘ir  yotgan 

odamning peshonasi va qo‘llarini muqaddas yog‘ bilan moylash. 

extrémisme

  nm  extremizm  (siyosatda;  keskin  chora-tadbirlar  ko‘rishga 

tarafdorlik). 

extrémiste

 I. adj extremizm va extremistga  oid;  extremistik; les députés 

les  plus  extrémistes  o‘ ta  extremist  deputatlar;  II.  n  extremist  (extremizm 

tarafdori). 

extrémité

 nf 1. uch, boshi, oxiri, cheti; à l’extrémité de la rue ko‘chaning 

oxirida;  2.  pl  qo‘llar,  oyoqlar;  il  a  les  extrémités  glacées  uning  oyoq  va 

qo‘llari  muzlab  qoldi;  2.  fig  so‘nggi  chek,  chegara  haddan  ortiq  holat;  eng 

keskin  choralar;  être  à  la  (toute)  dernière  extrémité  o‘lim  to‘shagida 

yotmoq; tomber d’une extrémité dans une  autre o‘zini goh  u yoqqa, goh 

bu yoqqa urmoq. 

extrinsèque

  adj  tashqi,  chetki,  chetdan,  tashqaridan  keladigan;  les 

causes  extrinsèques  d’une  maladie  kasallikning  tashqi,  ko‘rinishdan, 

zohiriy  sabablari;  la  valeur  extrinsèque  ustiga  yozib  qo‘yilgan  qiymat  (pul, 

obligatsiya kabilarda). 

extroverti, ie

 voir extraverti. 

exubérance

  nf  1.  mo‘llik,  mo‘l-ko‘llik,  mo‘lchilik,  serobchilik,  to‘kin-

sochinlik;  to‘qlik, ma’murchilik; l’exubérance de la végétation  tez avj olgan, 

gurkiragan  o‘simliklar;  2.  tuyg‘usi  tug‘yon  urishlik,  o‘zini  tiya  olmaslik;  tez 

qizishib ketishlik; qiziqqonlik, tezlik; hovliqish, ehtiros. 

exubérant, ante

 adj 1. mo‘l, mo‘l-ko‘l, serob, juda ko‘p; to‘kin-sochin; une 

végétation exubérante gurkirab o‘sayotgan, baravj o‘simliklar; 2. ekspansiv, 

tuyg‘usi  tug‘yon  uradigan,  o‘zini  tiya  olmaydigan,  tez  qizishib  ketadigan;  un 

homme exubérant tez qizishib ketadigan kishi. 

exultation

 nf shodlik, shod-xurramlik, shodiyona; être dans l’exultation 

du  succès  muvaffaqiyatidan,  muvaffaqiyati  uchun  shod-xurram  bo‘lmoq, 

quvonmoq. 

exulter

  vi  1.  shodlanmoq,  shod-xurram,  shodmon  bo‘lmoq,  quvonmoq, zavqlanmoq;  exulter  de  joie  o‘zida  yo‘q  shodlanmoq,  quvonmoq;  2. 

ichiqoralik  qilmoq,  birovning  baxtsizligidan  sevinmoq;  nos  voisins 

exultaient  de  nous  voir  ainsi  nous  affaiblir  qo‘shnilarimiz  bizning 

zaiflashayotganimizdan sevinardilar. EXUTOIRE

 

FAIBLE 

 

 222 

exutoire


  nm  fig  yupanchiq,  ovunchoq,  tasalli,  taskin,  osoyish,  orom  

beradigan narsa. 

ex-voto

 nm inv  tangrining marhamati, rahm-shafqati uchun cherkov yoki ibodatxonaga  qo‘yiladigan  minnatdorchilik  so‘zlari  bitilgan  buyum  yoki 

toshtaxta. 

 

 

  

F, f fransuz alifbosining oltinchi harfi. 

fa

 nm inv mus fa (nota). fable

1

 nf mifologiya, miflar, afsonalar, asotir. fable

2

  nf  1.  masal,  zarbulmasal;  2.  uydirma,  to‘qima,  bo‘lmagan  gap; fables  que  tout  cela  bu  hammasi  uydirma;  3.  fabula  (badiiy  asarda 

tasvirlangan voqealar zanjiri). 

fabliau

 nm fablio (O‘rta asr fransuz adabiyotida xalq janri). fabricant,  ante

  n  fabrikant,  fabrika  egasi;  un  petit  fabricant  mayda 

tadbirkor. 

fabrication

  nf  tayyorlash,  ishlab  chiqarish;  la  fabrication  en  grande 

série ko‘p miqdorda ishlab chiqarish. 

fabrique

  nf  1.  fabrika,  zavod;  le  prix  de  fabrication  ishlab  chiqarish 

narxi;  2.  ishning  sifati,  ishlanishi,  ishlov;  cela  sort  de  sa  fabrique  bu 

uydirma; 3. cherkov mulki; 4. cherkov maslahati. 

fabriquer

 vt tayyorlamoq, ishlab chiqarmoq; to‘qimoq, o‘ylab chiqarmoq. 

fabulateur, trice

 n o‘ylovchi, to‘quvchi odam. 

fabulation

 nf to‘qish, o‘ylash o‘yinlari, uydirma. 

fabuleux, euse

 adj afsonaviy, mifologik,  fantastik, ishonib bo‘lmaydigan, 

xayoliy, g‘aroyib. 

façade


 nf 1. fasad, binoning old tomoni; 2. oldidan ko‘rinishi; 3. ko‘rinish. 

face


  nf  1.  yuz;  la  face  humaine  odam  yuzi;  face  à  face  yuzma-yuz; 

nisbatan  (kimgadir,  nimagadir);  en  face  loc  adv  oldidan,  tikka,  to‘g‘ri, 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri;  qo‘rqmasdan;  regarder  en  face  ko‘ziga  tik  qaramoq;  en 

face  de  loc  prép  oldida,  qarshisida,  ro‘parasida;  sauver  la  face  obro‘sini 

saqlamoq; perdre la face obro‘sini yo‘qotmoq; faire face à  qarshilik qilmoq; 

faire  face  à  tous  les  événements  hamma  narsaga  tayyor  turmoq;  faire 

face à ses engagements o‘zining majburiyatini bajarmoq; 2.  old  tomoni; de 

face oldidan; 3. ustki tomon. 

facétie

 nf qo‘pol hazil; qiliq, hiyla-nayrang. facétieux,  euse

  I.  adj  hazilkash,  qiziqchi,  quvnoq;  II.  n  hazil  qiladigan 

odam, quvnoq odam. 

facette


 nf chegara; à facettes qirrali, ko‘p qirrali; zool les yeux à facettes 

hasharotlarning fasetkali ko‘zi. 

fâché,  ée

  adj  jahldor,  achchig‘i  tez;  je  suis  fâché  que  menga  achinarli, 

men achinaman. 

fâcher 


I. vt 1. jahlini chiqarmoq, jahl uyg‘otmoq, xafa qilmoq; II. se fâcher 

vpr  jahli  chiqmoq,  xafa  bo‘lmoq;  il  se  fâche  de  tout  hamma  narsa  jahlini 

chiqaradi; se fâcher tout rouge juda qattiq jahli chiqmoq; se fâcher  contre 

qqn  kimdandir  jahli  chiqmoq;  se  fâcher  avec  kim  bilandir  urushib,  aytishib 

qolmoq. 

fâcherie 

nf 1. urishish, janjal; 2. o‘kinch, achinish, ranj, alam. 

fâcheux, euse 

I. adj achinarli, o‘kinchli, alamli; un contretemps fâcheux 

alamli,  achinarli  to‘siq, xalaqit; de fâcheux  effets  noxush  oqibat;  se  mettre 

en fâcheuse posture noqulay ahvolga  tushib qolmoq; II. n jonga  tegadigan, 

shilqim odam. 

facial, ale 

adj yuz uchun mo‘ljallangan. 

faciès 

nm 1. yuz, yuz turi, umuliy ko‘rinish; 2. géol fatsiya. facile 

adj 1. yengil, oson; 2. gapga ko‘nadigan, muomalaga yuradigan. 

facilement 

adv osonlik bilan, osongina, qiyinchiliksiz. 

facilité 

nf  1.  osonlik,  qiyinchiliksiz,  mashaqqatsizlik;  2.  xushmuomalalik, 

muloyimlik,  sertakaluflik;  3.  o‘ng‘aylik,  qulaylik;  les  facilités  de  transport 

transport  qulayligi;  4.  im tiyoz  shartlari;  donner  toutes  les  facilités  à  qqn 

kimgadir hamma im tiyozlarni bermoq; 5. qobiliyat; une facilité à apprendre 

qqch nimanidir o‘zgartirishga qobiliyati bo‘ lmoq; 6. imkoniyat, vosita. 

faciliter 

vt yengillashtirmoq, osonlashtirmoq. 

façon 

nm 1. fason, bichim, nusxa, andoza; des travaux à façon  tikish; 2. qoplama,  ziynat,  bezak,  pardoz;  3.  ishlov  berish;  4.  murojaat,  vosita,  yo‘l; 

une façon de penser  o‘ylash vositasi;  en aucune façon hech qanaqasiga, 

hech qanday; d’une façon générale  umuman  olganda; de façon  concrète 

aniq; à sa façon  o‘zicha; de toute façon har ehtimolga qarshi; de façon à 

loc prép shunday qilib, shuning uchun; 5. marosim, udum; point de façons! 

bu udumlarni jam lang! sans façon(s) takallufsiz, beandisha. 

faconde 

nf so‘zamollik, gapdonlik, mahmadonalik. 

façonner 

I.  vt  1.  ajratmoq,  ayirmoq;  quymoq,  qoliplamoq;  2.  (à  qqch) 

o‘rgatmoq, odatlantirmoq, ko‘niktirmoq; 3. ishlov bermoq (yerga, uzumga); II. 

se façonner vpr qayta ishlatmoq. 

fac-similé 

nm  (fac-similés)  faksimile  (qo‘lyozma,  hujjat  yoki  imzoning 

aynan tiklangan nusxasi), reproduksiya, kopiya. 

facteur


1

,  trice 

n  1.  pochtachi,  xat  tashuvchi;  le  facteur  rural  qishloq 

pochtachisi;  2.  ba’zi  musiqa  asboblarini  yasovchi  usta;  3.  vositachi,  dallol 

(savdo ishida); 4. tashuvchi. 

facteur


2

 

nm 1. asosiy omil, harakat  qiluvchi kuch; 2. math ko‘paytiruvchi, koeffisent. 

factice 


adj 1. sun’iy, yasama, qalbaki; 2. yasama, soxta, yolg‘ondakam. 

factieux,  euse 

I.  adj  isyon  ko‘ taruvchi,  isyonchi,  isyonkor;  II.  nm  isyon 

ko‘taruvchi odam. 

faction 

nf  1.  isyonchilar,  fitnachilar  guruhi;  2.  soqchilik;  être  de  faction 

postda  turmoq;  relever  un  soldat  de  sa  faction  qorovulni,  soqchini 

almashtirish; 3. uzoq kutish. 

factionnaire 

nm soqchi; vaxta soqchisi (kemalarda). 

factorielle 

nm math faktorial. 

factotum 

nm il est son factotum u uning o‘ng qo‘li. 

factum 

raqibiga  qarshi  yozilgan  asar  (haqorat  yoki  tuhmat  qilib  yozilgan asar). 

facture


nf 1. faktura, uslub, o‘ziga xoslik; 2. manera, bichim, tuzilish, yo‘l, 

taxlit. 

facture


nf faktura, yorliq, hisob; le montant de facture tannarx. 

facturer 

vt hisob-kitob qilib yozib bermoq. 

facturier 

nm 1. fakturalar daftari; 2. faktura tuzuvchilar. 

facultatif, ive 

adj majburiy bo‘ lmagan, ixtiyoriy ravishda. 

faculté 

nf  1.  qobiliyat,  xususiyat;  les  facultés  intellectuelles  aqliy 

qobiliyat;  2.  imkoniyat;  3.  huquq,  hokimiyat,  vakolat,  vakillik;  4.  fakultet, 

kulliyot; la faculté des lettres filologiya fakulteti. 

fada 

nm fam miyasi bir oz aynigan, tentakroq, jinniroq. fadaise 

nf  pastkashlik,  razillik;  bema’ni  gap,  safsata;  dire  des  fadaises 

bema’ni gapni gapirmoq. 

fadasse 


adj 1. bemaza,  ta’msiz; 2. so‘ligan, so‘ lib qolgan; 3.  fig ifodasiz, 

sayoz, siyqa, bo‘sh. 

fade 

adj 1. ta’msiz, bemaza; 2. ifodasiz, sayoz, bo‘sh; un style fade bo‘sh uslub; 3. irodasiz, bo‘shang, sust. 

fadé, ée 

adj muvaffaqiyatga erishgan. 

fadeur 


nf ta’msizlik. 

fafiot 


nm fam vieilli bank bileti, pul. 

fagot 


nm  bog‘,  bog‘lam;  un  fagot  d’épines  doim  tajang,  achchig‘i  tez 

odam,  zahar,  qumron;  du  vin  de  derrière  les  fagots  yaxshi  vino,  saqlab 

qo‘yilgan vino. 

fagoter 


I.  vt  fig  didsiz  kiyintirmoq;  être  mal  fagoté  yomon  kiyimda 

bo‘lmoq; II. se fagoter vpr didsiz kiyinmoq. 

faiblard, arde 

adj juda bo‘sh. 

faible 

I. adj 1. bo‘sh, kuchsiz, zaif, nim jon; un élève faible bo‘sh o‘quvchi; faible  de  caractère  bo‘sh  xarakterli;  2.  zaif  xarakterli;  3.  mayda, 

ahamiyatsiz; un faible pourcentage oz foyizli; II. nm 1. zaif  tomon; prendre 

qqn  par  son  faible  nimanidir  zaif  tomoniga  tegmoq;  2.  ishqibozlik, 


FAIBLEMENT

 

FALSIFICATEUR 

 

 223 

qiziqishlik; III. n bo‘sh, zaif odam; protéger le faible zaiflarni himoya qilmoq; 

un faible d’esprit aqli zaif. 

faiblement 

adv 1. bo‘shgina; 2. zo‘rg‘a eshitiladigan. 

faiblesse 

nf  1.  bo‘shlik,  zaiflik,  kuchsizlik,  behudlik,  behuzurlik;  par 

faiblesse zaiflik tufayli; 2. qo‘rqoqlik, yuraksizlik, irodasizlik, sustlik; avoir de 

la  faiblesse  pour  moyil  bo‘lmoq  (kimgadir);  3.  chidamsizlik,  bepandlik;  4. 

noziklik. 

faiblir 

vi  zaiflashmoq,  bo‘shashmoq;  le  vent  faiblit  kuchsiz  shamol 

esyapti. 

faïence 


nf fayans (ganch aralash loy); fayans buyumlar, chinni. 

faille


nf  1.  géol  uzilma,  uzilib,  siljib  tushgan  tog‘  jinsi,  yer  ko‘chishi, 

joyidan siljish; 2. kamchilik, yetishmovchilik, bo‘shlik. 

faille


nf fay (ipak gazlama). 

failli,  ie 

I.  adj  singan,  inqirozga  uchragan;  II.  n  bankrot  bo‘ lgan,  singan 

savdogar, sarmoyador. 

faillir


  vi  1.  kam  bo‘lmoq,  yetmaslik;  sans  faillir  albatta  bo‘ladigan;  2. 

bo‘shashmoq;  le  cœur  lui  a  failli  uning  yuragi  chidamadi,  ko‘ tarmadi;  la 

mémoire lui a failli u adashdi; 3. erita olmaslik; 4. bankrot bo‘lmoq, sinmoq; 

5. (à qqch) buzmoq, rioya qilmaslik; 6. +inf sal qolmoq, oz qolmoq; il a failli 

mourir u o‘lishiga oz qoldi; j’ai failli tomber sal bo‘lmasa yiqilardim. 

faillite 

nf 1. nochorlik, kambag‘allik, sinish, xonavayron bo‘lish; une  mise 

en faillite sinishini, vayron bo‘ lishini  tan  olish; faire faillite vayron bo‘lmoq, 

sinmoq; être en faillite qarzdor bo‘ lmoq. 2. omadsizlik. 

faim 


nf 1. ochlik; avoir faim och qolmoq, och  bo‘lmoq; ne pas  manger à 

sa  faim  to‘ymaslik;  rester  sur  sa  faim  ochlikni  qondira  olmaslik.  2.  fig 

astoydil istash; avoir faim de chanqoq bo‘lmoq, istamoq, xohlamoq. 

faîne 


nf qora qayin daraxt hosili. 

fainéant,  ante 

I. adj yalqov,  dangasa; II. n yalqov,  dangasa,  ishyoqmas 

odam. 


fainéanter 

vi ishsiz yurmoq, dangasalik qilmoq, laqillab yurmoq. 

faireI. vt 1. qilmoq,  tayyorlamoq;  vous devriez bien faire  cela siz  buni qilishingiz kerak edi; il faut faire qqch  nimadir qilish kerak;  c’est ce que je 

fais men aynan shuni qilaman; il n’y a  rien faire qiladigan ish yo‘q; cela ne 

fait  rien  bu  hech  narsa  qilmaydi;  2.  qilmoq,  yasamoq,  kashf  qilmoq,  ishlab 

chiqarmoq; faire des vers she’r to‘qimoq; faire un discours nutq so‘zlamoq; 

faire  un  dessin  rasm  chizmoq;  faire  un  plan  plan  tuzmoq;  3.  qilmoq, 

bajarmoq;  faire  la  commission  topshiriqni  bajarmoq;  4.  qilmoq;  faire  un 

tour, faire une promenade sayir qilmoq; faire un voyage sayohat  qilmoq; 

faire qqch  sans y être convié biror narsani so‘ramasdan  qilmoq; faire un 

bilan  xulosa  qilmoq,  yakunlamoq;  faire  mouche  maqsadga  erishmoq, 

mo‘ljalga  urmoq;  faire  naufrage  kema  halokatga  uchramoq;  faire  la 

conquête  de  erishmoq,  nimanidir  egallab  olmoq;  faire  injure  à  kimnidir 

haqorat  qilmoq,  xafa  qilmoq;  faire  pression  siquvga  olmoq;  faire  la  grève 

ish  tashlamoq,  isyon  ko‘ tarmoq;  faire  la  guerre  urushmoq,  urush  olib 

bormoq;  faire  l’étalage  de  qqch  nimanidir  namoyish  qilmoq;  faire  ses 

dévotions  diniy marosimlarni bajarmoq, ibodat qilmoq, sig‘inmoq; faire une 

tache dog‘ qilmoq; faire le  malin ayyorlik qilmoq; faire la fanfaron, faire le 

glorieux maqtanmoq, katta og‘izlik qilmoq, katta gapirmoq; faire corps avec 

bir  butunni  tashkil  qilmoq;  faire  figure  de  ko‘rinishga  ega  bo‘lmoq;  faire 

mine  de  shunchaki  ko‘rinish  qilmoq,  o‘zini  qilib  ko‘rsatmoq;  faire  face  à 

qarshilik  qilmoq;  faire  faillite  sinmoq,  qashshoqlashmoq;  faire  justice  de 

hukm  chiqarmoq,  fosh  qilmoq;  faire  don  de  sa  personne  o‘zini  qurbon 

qilmoq;  faire-part  xabar  bermoq,  xabardor  qilmoq;  faire  main  basse 

o‘g‘irlamoq, qaroqchilik qilmoq; faire preuve de isbotlamoq; faire usage de 

qo‘llamoq;  faire  volte-face  qarashlarni  tezda  o‘zgartirmoq;  faire  front 

qarshilik ko‘rsatmoq; faire de la publicité reklama  qilmoq; faire grand cas 

de  qadrlamoq,  katta  aham itat  bermoq;  faire  état  de  e’ tiborga  olmoq;  faire 

droit à qoniqtirmoq, yo‘l bermoq; faire coupable aybdor  deb hisoblanmoq, 

ayblamoq;  5.  nima  bilandir  mashg‘ul  bo‘lmoq;  faire  sa  médecine  tibbiyotni 

o‘rganmoq;  faire  du  sport  sport  bilan  shug‘ullanmoq;  6.  faire  le  lit  joyni 

yig‘moq,  to‘shamoq; faire la  vaisselle  idish-tovoq yuvmoq; faire sa toilette 

yuvinmoq;  faire  ses  cheveux  sochini  oldirmoq;  faire  le  trottoir  fohishalik 

bilan shug‘ullanmoq; 7. tayinlamoq; on l’a fait professeur uni o‘qituvchi qilib 

tayinlashdi;  8.  chaqirmoq,  chorlamoq,  taklif  qilmoq,  sabab  bo‘lmoq,  zarar 

keltirmoq;  faire  des  dificultés  to‘sqinlik  qilmoq,  to‘sqin  bo‘lmoq;  faire 

obstacle  to‘siq  bo‘lmoq,  to‘xtatm oq;  faire  honte  uyaltirmoq;  faire  plaisir 

zavq-shavq  keltirmoq;  faire  du  chagrin  xafa  qilmoq;  faire  de  la  peine 

urintirmoq,  bezovta  qilmoq;  faire  peur  qo‘rqitmoq;  faire  du  bruit  shovqin 

qilmoq;  9.  bo‘lib  ko‘rinmoq,  tuyulmoq,  o‘xshatmoq;  faire  honneur  à 

izzatlamoq,  hurmatlamoq;  faire  du  zèle  tirishmoq,  g‘ayrat  qilmoq;  faire 

attention  à  diqqatini  jalb  qilmoq;  10.  faire  rire  kuldirmoq;  faire  mourir 

o‘ldirmoq;  faire  savoir  xabar  bermoq;  faites  entrer!  kiriting!  faire  passer 

bermoq,  yetkazmoq;  faire  valoir  daromad  olmoq;  ta’kidlamoq,  alohida 

ajratmoq;  faire  faire  qilishga  buyirmoq;  II.  vi  1.  harakat  qilmoq;  faire  bien, 

mal  yaxshi,  yomon  harakat  qilmoq;  faire  de  son  mieux  butun  vujudi  bilan 

harakat qilmoq; il ferais mieux de rester u qolsa yaxshi bo‘lardi; 2. v impers 

il  fait  froid  sovuq;  III.  se  faire  vpr  1.  bo‘lmoq,  bo‘ la  boshlamoq;  se  faire 

vieux keksaymoq,  qarimoq; yoshiga yosh qo‘shilmoq; 2. o‘rnashmoq,  qaror 

topmoq; paydo  bo‘lmoq, yuzaga kelmoq; 3. o‘ziga yaratmoq, paydo  qilmoq; 

se faire des embêtements  o‘ziga noxushlik yaratm oq; se faire de la bile, 

se faire du  mauvais sang xafa  bo‘lmoq, ko‘ngli  tushib ketmoq;  se faire un 

devoir  de  o‘zining  vazifasi,  burchi  deb  bilmoq;  4.  (à  qqch)  ko‘nikmoq, 

o‘rganmoq;  se  faire  au  froid  sovuqqa  ko‘nikmoq;  5.  s’en  faire 

hayajonlanmoq, bezovta  bo‘lmoq; ne pas s’en faire hayajonlanmaslik; il  se 

fait  froid  sovuq  bo‘ lmoq;  comment  se  fait-il?  bu  qanday  ro‘y  berdi;  c’est 

fait tayyor; c’est un grand pas de fait bu oldinga qarab katta siljish; faisant 

fonction  bajaruvchi,  o‘rniga  ishlab  turuvchi,  vazifani  ado  etuvchi;  chemin 

faisant yo‘l-yo‘lakay. 

faire


nm ustalik, uslub, texnika, bajarish. 

faire-part 

nm inv bildirish xati. 

fair-play 

nm sof, to‘g‘ri o‘yin. 

faisable 

adj bajariladigan, mumkin bo‘lgan, amalga oshiriladigan. 

faisan, ane 

n 1. qirg‘ovul, tustovuq; 2. nm arg firibgar, tovlamachi, qallob, 

muttaham. 

faisander 

vt ovning, ovda  tutilgan  o‘ljaning go‘shti  o‘ziga xos yoqimli hid 

olishi, xushbo‘ylashishi uchun pishirmasdan biroz saqlab, aynitib qo‘ymoq. 

faisceau 

nm  1.  bog‘lam,  o‘ram,  dasta;  2.  bir-biriga  tayab  piram idasimon 

qilib qo‘yilgan miltiqlar; 3. nur, nur tarami, dastasi. 

faiseur,  euse 

nf  1.  tayyorlab  beruvchi,  usta;  2.  fitna  odam,  fitnachi, 

g‘alamis. 

faitadj 1. qilingan,  tugallangan; c’est bien fait yaxshi  qilingan, qiyomiga yetgan;  2.  yetuk,  yetilgan;  il  est  bien  fait  u  xushbichim;  un  homme  fait 

yetuk, komil inson. 

faitnm  1.  ish,  harakat,  faoliyat;  prendre  qqn  sur  le  fait  ustidan  chiqib qolmoq;  licencier  pour  fait  de  grève  ish  tashlashda  qatnashganligi  uchun 

ishdan bo‘shatm oq; le fait est que gap shundaki; ce n’est pas de  mon fait 

bu  menga  to‘g‘ri  kelmas  ekan;  2.  voqea,  hodisa;  un  fait  accompli  ro‘y 

bergan  voqea;  un  fait  avéré  aniq  fakt;  un  fait  notoire  hammaga  ayon 

bo‘lgan  narsa;  loc  adv de fait  haqiqatdan  ham; du fait de  tufayli, oqibatda; 

par le fait que shu boisdan, shu tufayli. 

faîtage 

nm tomning tepa qirrasi, tom tepasidagi to‘sin. 

faîte 

nm  1.  cho‘qqi,  balandlik,  qirra;  ligne  de  faîte  tog‘  cho‘qqisi;  2.  fig cho‘qqi, yuksak (shon-shuhrat ma’nosida). 

faix 


nm yuk, og‘irlik, og‘ir yuk; le faix des années og‘ir yillar; succomber 

sous le faix og‘irlik ostida cho‘kmoq. 

fakir 

nm faqir. falaise 

nf dengiz bo‘yidagi qoya, tik, osilib turgan qoya, qoyatosh. 

fallacieux, euse 

adj yolg‘on, qalbaki. 

falloir 

I.  vi  burchli  bo‘lmoq,  biror  ishni  bajarishi,  qilishi  kerak  bo‘lmoq, 

lozim bo‘lmoq; il va falloir kerak bo‘lmoq; il faut o‘rinli, yetarli, risoladagidek; 

un homme comme il faut  tartibli, oriyatli odam; II.  s’en falloir v impers sal 

kam bo‘lmoq, yetishmaslik; il s’en faut, il s’en faut bien, il s’en faut de sal 

bo‘lmasa. 

falot

1

 nm 1. chiroq, fonar, fonus; 2. arg mil harbiy dala sudi, tribunal. 

falot


2

, ote


 

adj 1. vx kulgili, beo‘xshov, bema’ni, qiziq, g‘alati, tentaksifat; 2. 

ko‘zga tashlanib turmaydigan, nazarga ilinmaydigan, e’tibori, salmog‘i, nufuzi 

yo‘q, notavon. 

falsificateur, trice 

nf soxtalashtiruvchi, qalbakilashtiruvchi, qallob. FALSIFICATION

 

FATAL 

 

 224 

falsification 

vt soxtalashtirmoq, qalbakilashtirmoq. 

falzar 


nm ishton, shim. 

famé, ée 

adj: mal famé yomon nom chiqargan, yomon otliq. 

famélique 

adj och, och qolgan, to‘yib ovqat yemagan. 

fameux,  euse 

adj  1.  mashhur,  taniqli;  2.  ajoyib,  a’lo,  juda  yaxshi;  3. 

ashaddiy, o‘ta ketgan. 

fameusement 

adv taniqli, a’lo darajada; fam juda. 

familial,  ale 

adv  oilabop,  oilaviy;  les  allocations  familiales  ko‘p  bolali 

oilalarga nafaqa. 

familiariser 

I. vt (qqn avec qqch) biror narsaga o‘rgatmoq, ko‘niktirmoq, 

odatga  aylantirmoq;  II.  se familiariser vpr  1. (avec qqn) kim  bilandir yaqin Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling