Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet89/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   238

bo‘lmoq;  2.  (avec  qqch)  egallamoq,  ko‘nikmoq;  se  familiariser  avec  une 

langue étrangère chet tiliga o‘rganmoq, ko‘nikmoq. 

familiarité 

nf erkinlik, bemalollik, betakalluflik,  takallufsizlik; se permettre 

des familiarités betakalluflikka yo‘l qo‘ymoq. 

familier, ère 

I. adj 1. yaqindan tanish, yaqin, qondosh; être familier avec 

qqn birov bilan  do‘stona munosabatda  bo‘lmoq; 2. erkin,  bemalol,  tabiiy; 3. 

kunda  ishlatiladigan,  odat  bo‘lib  qolgan;  un  langage  familier  og‘zaki  nutq; 

un  mot familier kunda,  odatdagi ishlatiladigan so‘z; 4.  oddiy,  tabiiy,  tanish; 

cela lui est familier bu unga  tanish; 5. xos bo‘lgan, odat bo‘lgan; II. n yaqin, 

o‘zining odami (o‘ziga yaqin bo‘lgan odam). 

familièrement 

adv do‘stona, betakallufona. 

famille 

nf  1.  oila,  avlod,  qondosh,  qarindosh;  uy;  oila  a’zolari,  uydagilar; 

une  famille  nombreuse  ko‘p  bolali  oila;  en  famille  o‘zlari  orasida;  faqat 

oilada;  un  fils  de  famille  boy  ota-onaning,  boyning  bolasi;  2.  oila 

(biologiyada);  3.  oila (tilshunoslikda); famille des langues  romanes roman 

tillari oilasi; famille de mots bir negizli so‘zlar. 

famine 

nf  ochlik,  ochqash;  crier  famine  muhtojlikdan,  och-nochorlikdan shikoyat, faryod qilmoq; une vie de famine och-yalang‘och holda yashash. 

fanal 


nm katta chiroq, belgi chirog‘i, lampali projektor (parovozlarda). 

fanatique 

I. adj ashaddiy, o‘ taketgan; II. nm fanatik, mutaassib. 

fanatiquement 

adv fanatikka oid, o‘ taketgan, ashaddiy. 

fanatisme 

nm fanatizm, ashaddiylik. 

fane 


nf  palak,  barg,  poya  (poliz  ekinlarining  tanovul  qilinmaydigan  poya, 

barglari); fanes de pommes de terre kartoshka palagi. 

faner 

vt  1.  ag‘darmoq,  titmoq  (pichan  va  boshqalar);  2.  so‘litmoq, qovjiratmoq, quritmoq. 

faneur, euse 

n 1. pichan qurituvchi; 2. nf pichan ag‘daradigan mashina. 

fanfare 


nf  1.  fanfara,  surnaychilarning  xori;  2.  nf  surnay  tovushlari;  3. 

duxovoy orkestr; 4. fig maqtanchoqlik, manmanlik. 

fanfaron,  onne 

I.  adj  maqtanchoq,  quruq;  II.  nm  maqtanchoq  odam, 

katta og‘iz. 

fanfaronnade 

nf maqtanish, katta gapirish. 

fanfreluche 

nf quroq bezak (ayollar kiyimida). 

fange 


nf 1. balchiq, loyqa; 2. fig buzuqlik, axloqsizlik; vivre dans la fange 

buzuqlik qilmoq. 

fangeux, euse 

adj 1. balchiq, loyqa, iflos; 2. yaramas, razil, qabih. 

fanion 

nm bayroqcha, timsol, nishon (klublarda, uyushmalarda). fanon 

1.  baqbaqa  (ba’zi  hayvonlarning  tomog‘i  ostida  osilib  turadigan 

terisi); 2. popuk (otlarda); 3. kit yoli. 

fantaisie 

nf 1. fantaziya,  to‘qima,  to‘qish; de fantaisie original; une robe 

fantaisie  original  ko‘ylak;  un  mouchoir  fantaisie  guldor,  rang-barang 

ro‘molcha;  2.  fantaziya,  bir  lahzali  tilaklar;  injiqlik;  par  fantaisie  injiqlikdan, 

injiqlik tufayli; 3. turfa fikrlar. 

fantaisiste 

I.  adj  fantastik,  ishonib  bo‘lmaydigan  darajada;  II.  nm  1. 

fantazyor; 2. estrada artisti. 

fantasmagorie 

nf  fantasmagoriya  (1.  alahlaganda  ko‘zga  ko‘rinadigan 

narsalar; 2. biror usul bi lan hosil qilinadigan g‘ayritabiiy manzara, ko‘rinish). 

fantasmagorique 

adj fantazmagotik. 

fantasme 

nm  obraz, 

tasavvur,  xayol  (tush  ko‘rishda  yoki 

gallutsinatsiyada). 

fantasque 

I.  adj  g‘alati,  ajoyib,  o‘jar,  qaysar,  ters;  II.  nm  g‘alati,  ajoyib 

odam. 

fantassin nm piyoda askar. 

fantastique 

I.  adj  fantastik,  aql  bavor  qilmaydigan,  g‘ayritabiiy;  II.  nm  

fantastika. 

fantoche 

I.  nm  qo‘g‘irchoq;  II.  adj  un  gouvernement  fantoche 

qo‘g‘irchoq hukumat. 

fantôme 


I.  nm  sharpa,  arvoh,  ruh;  II.  adj  un  gouvernement  fantôme 

noma’qul, salbiy, tan olinmagan hukumat. 

faon 

nm bug‘u bolasi. faramineux,  euse 

adj  boshni  aylantiradigan;  hayratda  qoldiradigan, 

hayratga soladigan; des prix faramineux esni og‘diradigan narxlar. 

farandole 

nf farandola (raqs turi). 

faraud, aude 

I. adj maqtanchoq; II. nm 1.  olifta, satang; 2. maqtanchoq, 

gerdaygan, kekkaygan odam. 

farceI. nm 1. fars (kichik hajviy pyesa); 2. hazil, hazil o‘yini; une bonne farce  g‘alati  hazil;  faire  une  farce  à  qqn  kimgadir  hazil  qilmoq;  être  le 

dindon de la farce og‘zini  ochib qolmoq; kulgili  ahvolda  qolmoq; II. adj fam 

vieilli juda kulgili, ajib. 

farce


2

 nf qiyma (go‘sht, sabzavot kabilar). 

farceur,  euse 

I.  nm  hazilkash,  qiziqchi  odam;  II.  adj  kulgili,  istehzoli, 

masxara qilib aytilgan. 

farcir 


vt  (de  qqch)  1.  to‘ldirmoq,  tiqmoq,  solmoq;  2.  fig  tiqishtirmoq, 

bilishga yoki egallashga majbur qilmoq. 

fard 

nm 1. upa, upa-elik; piquer un fard qizarmoq (uyatdan, oriyatdan); 2. gapga  zeb  berish,  mubolag‘a,  lof;  sans  fard  mubolag‘asiz,  bo‘yamasdan, 

bepardoz. 

fardeau 

nm  yuk,  og‘irlik;  og‘ir  vazifa;  le  fardeau  des  impôts  soliqlar 

og‘irligi; le fardeau des années qarilikning og‘ir yillari. 

farder 


vt  1.  pardoz  qilmoq,  bo‘yamoq,  surtmoq  (yuzga);  2.  fig  bo‘yab 

ko‘rsatmoq, yashirmoq, xaspo‘shlamoq. 

farfadet 

nm  gnom  (G‘arbiy  Yevropa  afsonalarida  yer  ostidagi  xazinani  

saqlovchi sersoqol mitti odam); sof bo‘lmagan, qora kuch; jin ajina. 

farfelu, ue 

adj g‘alati, ajib, ajoyib. 

farfouiller 

vt, vi titkilamoq,  titmoq, kovlamoq, ag‘dar-to‘ntar qilib qidirmoq; 

farfouiller dans un tiroir stol tortmasini titkilab tashlamoq. 

faribole 

nf  arzimagan  gap  yoki  voqea;  dire  des  fariboles  bo‘lmagan 

gapni gapirmoq, tuturiqsiz gap qilmoq. 

farine 


nf un; une farine de froment bug‘doy uni. 

farineux, euse 

adj 1. unli, kraxmalli; 2. oq kepak bilan qoplangan. 

farniente 

nm bekorchilik, hech nima qilmaslik. 

farouche


nm qashqar beda, yo‘ng‘ichqa. 

farouche

adj  1.  yovvoyi;  2.  hurkadigan,  hurkak,  odamovi,  tortinchoq, yovvoyi; 3. murosaga kelmaydigan; shiddatli, ashaddiy, qattiq, quturgan; une 

résistance  farouche  ashaddiy  qarshilik;  une  haine  farouche  ashaddiy 

ko‘rinish, qiyofa. 

fart 


nm chang‘i yog‘ i. 

farter 


vt yog‘lamoq (chang‘ini). 

fascicule 

nm  kitob,  jurnalning  alohida  nashr  qilingan  qismi;  publier  par 

fascicules alohida-alohida, bo‘lib-bo‘lib nashrdan chiqarmoq. 

fascinant, ante 

adj dilrabo, dilbar, jozibador. 

fascination 

nf dilrabolik, dilbarlik, jozibalik. 

fascisme 

nm fashizm. 

fasciste 

I. adj fashistlarga oid; II. n fashist. 

fastenm hashamat, dabdaba, tantana. faste

adj un jour faste baxtli, omadli kun. fastidieux,  euse 

adj  fig  zerikarli,  jonga  tegadigan,  holdan  toydiradigan, 

to‘ydiradigan. 

fastueusement 

adv hashamatli, dabdabali. 

fastueux, euse 

adj 1. dabdabani sevuvchi; 2. hashamatli, dabdabali. 

fat 


I.  nm  olifta,  satang,  o‘ziga  bino  qo‘yuvchi  odam;  II.  adj  olifta,  satang, 

o‘ziga bino qo‘yuvchi. 

fatal,  ale 

adj  1.  peshonaga  yozilgan,  qismatga,  boshga  tushgan, 

taqdirdagi; 2. halokatli, falokatli; un coup fatal falokatli zarba. 


FATALEMENT

 

FÉDÉRALISTE 

 

 225 

fatalement 

adv muqarrar, qaytarib, daf  qilib bo‘lmas, bo‘lishi aniq, qochib 

qutulib bo‘lmas, aniq holda, shak-shubhasiz, muqarrar ravishda, turgan gap. 

fatalisme 

nm fatalizm, taqdirga tan berish. 

fataliste 

nm fatalist, taqdirga tan beruvchi. 

fatalité 

nf taqdir, muqarrarlik. 

fatigant,  ante 

1.  charchatadigan,  toliqtiradigan;  2.  zeriktiradigan, 

toydiradigan. 

fatigue 


nf  1.  charchamoq,  holdan  toyish;  tomber  de  fatigue 

harakatchanligidan yiqilib tushmoq; 2. yeyilish, yeyilib ketish, siyqalanish. 

fatigué,  ée 

I.  adj  1.  charchagan,  horiqqan;  2.  ishlatilgan,  eskirgan;  un 

outillage  fatigué  eskirgan  asbob;  II.  nm  manfaatparast,  o‘z  foydasini 

ko‘zlovchi odam. 

fatiguer 

I.  vt  1.  charchatmoq;  2.  urintirmoq,  ovora  qilmoq,  qiynab 

qo‘ymoq, bezovta qilmoq; fatiguer la salade fam salatni  aralashtirmoq; II. vi 

zo‘riqmoq, charchog‘i sezilmoq; III. se fatiguer vpr charchamoq, o‘zini ovora 

qilmoq; se fatiguer les yeux ko‘zlari tinmoq. 

fatras 


nm  1.  to‘p,  to‘da,  uyum;  2.  ikir-chikir,  puch  gap,  bo‘lmag‘ur, 

ahamiyatsiz gap; un fatras de paroles quruq gap. 

fatuité 

nf oliftalik, satanglik; mag‘rurlik, o‘ziga ishonib ketish. 

faubourg 

nm  shahar  atrofi,  les  faubourgs  shahar  atrofidagi  ishchi 

aholilar. 

faubourien,  ienne 

I.  adj  shahar  atrofiga  tegishli;  accent  faubourien 

oddiy talaffuz; II. n shahar atrofida istiqomat qiluvchi. 

fauchage 

nm o‘rim, o‘rish (pichan). 

fauche 

nf 1. vx o‘rim; 2. fam o‘g‘irlik. faucher 

vt  1.  o‘rmoq;  2.  buzmoq,  vayron  qilmoq,  yaroqsiz  holga 

kerltirmoq; 3. fam o‘g‘irlamoq. 

faucheur,  euse 

n  1.  o‘ruvchi;  qirquvchi;  2.  nf  o‘ t  o‘ruvchi  mashina, 

kombayn. 

faucheux 

nm pichan o‘ruvchi. 

faucille 

nf o‘roq; la faucille et le marteau o‘roq va bolg‘a. 

faucon 

nm lochin. fauconneau 

nm 1. lochin bolasi; 2. falygonet (kichik kalibrli qadimiy to‘p). 

fauconnerie 

nf 1. lochinlarni ov qilishga o‘rgatish; 2. lochin ovi. 

faufilage 

nm ko‘klash, ko‘klab tikish. 

faufiler 

I.  vt  1.  ko‘klamoq,  ko‘klab  tikmoq;  2.  fig  bildirmasdan  qo‘ymoq, 

qo‘shib  qo‘ymoq;  II.  se  faufiler  vpr  sezdirmay  kirmoq,  bildirmasdan  o‘tib 

ketmoq, aralashib ketmoq. 

faunenm  favn  (yunon  mifologiyasida  hosildorlik  xudosi,  chorvachilik  va o‘rmonlar homiysi). 

faune


nf fauna, hayvonot dunyosi; la faune alpestre Alp faunasi. 

faussaire 

n  1.  soxtalashtiruvchi,  qalbakilashtiruvchi,  qallob;  2.  haqiqatni 

buzuvchi. 

faussement 

adv 1. yolg‘on; 2. noto‘g‘ri. 

fausser 


I.  vt  1.  buzmoq,  qiyshaytirmoq;  fausser  une  serrure  qulfni 

buzmoq;  2.  buzmoq,  buzib  ko‘rsatmoq,  noto‘g‘ri  talqin  qilmoq; 

soxtalashtirmoq; fausser le sens ma’nosini buzmoq; 3. buzmoq; fausser sa 

parole  va’dasini  buzmoq,  bajarmaslik;  fausser  compagnie  yashirincha 

ketmoq,  xayrlashmasdan  ketmoq;  II.  vi  buzmoq  (o‘yinni  yoki  ashulada 

ohangni). 

faussetnm yog‘och tiqin (bochkadagi). fausset

nm filset (ashula aytishda ovozning juda yuqori tovushi). fausseté 

nf  1.  yolg‘on  talqin  qilish;  tilyog‘lamalik,  munofiqlik, 

ikkiyuzlamachilik. 

faute 


nf  1.  xato,  kechikish,  ayb,  gunohkorlik  harakat;  une  faute 

d’impression  terishda,  bosishda  yo‘l  qo‘yilgan  xato;  c’est  votre  faute  bu 

sizning  aybibgiz;  commettre  une  faute  xatoga  yo‘l  qo‘ymoq;  prendre  en 

faute  jinoyat  ustida  tutib  olmoq,  aybini  fosh  qilmoq;  2.  kamchilik, 

yetishmovchilik;  faute  de  loc  prep  nimadir  yo‘qligi  sababli;  ne  pas  se  faire 

faute de imkoniyatni boy bermaslik. 

fauter 

vi gunoh qilmoq, bevafolik qilmoq (ayollar to‘g‘risida). fauteuil 

nm kreslo; un fauteuil pivotant g‘ ildirakli, aylanadigan kreslo; un 

fauteuil à bascule tebranma kreslo; occuper le fauteuil raislik qilmoq. 

fauteur, trice 

n aybdor, sababchi, g‘alamis, ig‘vogar, fitnachi. 

fautif, ive 

adj 1. xato, noto‘g‘ri; 2. aybdor. 

fautivement 

adv xato, noto‘g‘ri. 

fauve 


I.  adj  1.  qizg‘ish  sariq;  2.  yovvoyi;  les  bêtes  fauves  yovvoyi 

hayvonlar; II. nm yovvoyi hayvon, yirtqich, vahshiy. 

fauvette 

nf moyqut (qush). 

fauxnf chalg‘i, o‘roq. faux

2

,  fausse I.  adj  1.  yolg‘on,  aldov,  qalbaki,  soxta;  faux  col  qadama 

yoqa;  2.  nohaq,  noto‘g‘ri;  un  faux  témoin  noto‘g‘ri  guvoh;  un  faux  dévot 

o‘zini xudojo‘y qilib ko‘rsatuvchi odam, riyokor; un faux bruit qalbaki xabar; 

c’est  faux!  yolg‘on!  noto‘g‘ri!  3.  soxtalashtirilgan,  qalbakilashtirilgan;  une 

fausse  clef ochqich (qulfni ochadigan moslama);  4. noto‘g‘ri,  ishonarsiz; un 

faux pas kechikish, xato; faire fausse route yo‘ldan adashmoq; faire faux 

bond à aldamoq, chalg‘itmoq; 5. techn yordam,  qo‘shimcha; des faux frais 

qo‘shimcha xarajat, chiqim; à faux frais  loc  adv asossiz, bekorga; porter à 

faux  maqsadga  erishmaslik;  II.  nm  1.  soxta,  yolg‘on;  être  dans  le  faux 

adashmoq; 2. yasama,  qalbaki, soxtalashtirish; commettre un faux hujjatni 

qalbaki qilmoq; fig s’inscrire en faux yolg‘onligini ma’lum qilmoq; rad etmoq. 

faux-feu 

nm  mil  muvaffaqiyatsizlik;  faire  faux-feu  muvaffaqiyatsizlikka 

uchramoq. 

faux-fuyant 

nm  hiyla-nayrang;  vaj,  gapni  aylantirish;  user  de  faux-

fuyants hiyla-nayrang yo‘liga o‘ tmoq. 

faux monnayeur 

nm qalbaki tanga yasovchi. 

faveur 


nf  1.  iltifot,  lutf,  yaxshilik,  mehr;  xizmat  qilish,  hojatini  chiqarish; 

xayrixohlik,  moyillik;  ko‘ngli  yaqinlik;  combler  de  faveurs  iltifotga  ko‘mib 

tashlamoq;  gagner  la  faveur  de  iltifotga  sazovor  bo‘lmoq;  faites  moi  la 

faveur  de  iltifot  qiling;  en  faveur  hurmatini  qozonuvchi;  en  faveur  de 

foydasiga; à la faveur de himoyasi ostida, yordamida; à la faveur de la nuit 

qorong‘i  kechada;  2.  im tiyoz,  yengillik;  un  jour  de  faveur  im tiyozli  muddat; 

tarif de faveur imtiyozli ta’rif; 3. ipak lenta. 

favorable 

adj 1. yaxshi  ta’sir ko‘rsatadigan, yordam beradigan, muvofiq, 

qulay, foydali; 2. bir tomonga boradigan, yo‘li bir bo‘lgan. 

favorablement 

adv muvofiqona, qulay, foydali ravishda. 

favori,  ite 

I.  adj  sevimli,  xush  ko‘rilgan;  II.  n  eng  yaxshi  ko‘rilgan  odam; 

favorit; III. nm pl bakenbarda. 

favoriser 

vt homiylik qilmoq; birga ishlamoq. 

favoritisme 

nm favoritizm. 

fayot 


nm 1. loviya dukkagi; 2. mil vieilli unter ofitser. 

fébrifuge 

I.  adj  bezgakka  qarshi,  issiqlikni  tushiruvchi;  II.  nm  bezgakka 

qarshi, issiqlikni tushiruvchi vosita. 

fébril 

adj isitmali, isitma vaqtida bo‘ladigan. fébrilement 

adv istmasi borday, titrab qaqshab. 

fébrilité 

nf bezgak, isitma. 

fécal, ale 

adj axlat, najas. 

fèces 

nf pl 1. cho‘kindi, quyqa, loyqa, quyqum; 2. vieilli axlat, najasga oid, najasli. 

fécond,  onde 

adj  1.  urug‘lana  oladigan,  tug‘a  oladigan,  nasl  qoldira 

oladigan; 2. ko‘p tug‘adigan, tug‘aloq; tez ko‘payadigan, tez bolalaydigan, tez 

urchiydigan;  les  lapins  sont  prolifiques  quyonlar  tez  bolalaydi;  3.  unumli, 

hosilli, hosildor, serhosil, sermahsul; fécond en qqch mo‘l-ko‘l; un écrivain 

fécond sermahsul yozuvchi. 

fécondation 

nf urug‘lantirish, homilador qilish; la fécondation artificielle 

sun’iy urchitish, changlanish. 

féconder 

vt urug‘lantirmoq, homilador qilmoq. 

fécondité 

nf unumdorlik, hosildorlik, mo‘llik, mo‘l-ko‘llik. 

fécule 

nf kraxmal, kartoshka uni. féculent, ente 

I. adj 1. kraxmalli, kraxmalga oid, kraxmalga boy; 2. loyqa, 

loyqalangan; II. nm tarkibida kraxmal bo‘lgan narsa. 

fédéral, ale 

I. adj 1.  federal,  federalga  oid,  ittifoq; 2. departamentga  oid; 

II. federallar shimoliy armiya soldatlari (AQSHda, grajdanlar urushi davrida). 

fédéraliser 

vt federasiyaga birlashtirmoq, federatsiya asosida tuzmoq. 

fédéralisme 

nm federalizm. 

fédéraliste 

I. adj federalcha; II. n federalist. FÉDÉRATION

 

FERMETÉ 

 

 226 

fédération 

nf 1.  davlatlarning  federatsiyasi, birlashmasi; davlat ittifoqi;  2. 

federatsiya,  birlashma,  ittifoq  (jamiyatning,  uyushmaning);  la  Fédération 

mondiale  de  la  jeunesse  démocratique  Butundunyo  yoshlar  demokratik 

federatsiyasi;  3.  partiyaning  departament  federatsiyasi  (Fransiyada);  4. 

kasaba uyushmasi (Fransiyada). 

fédéré, ée 

adj ittifoq, ittifoqqa kiruvchi; un État fédéré federativ davlat. 

fédérer 


I.  vt  federatsiya  barpo  qilmoq,  federasiyaga  birlashmoq;  II.  se 

fédérer vpr federatsiyaga birlashtirilmoq. 

fée 

nf  pari,  sohira,  sehrlab  qo‘yadigan,  maftun  qiladigan  go‘zal  ayol;  un conte de fées sehrli ertak. 

féerie 


nf 1. feeriya (ertak sujetiga asoslangan teatr yoki sirk tomoshasi); 2. 

afsonaviy, sehrli manzara. 

féerique 

adj afsonaviy, sehrli, fusunkor, jozibador, mo‘jizaviy, mo‘jizakor. 

feignant 

nm dangasa, tanbal, yalqov; tekinxo‘r. 

feindre 

I.  vt  (qqch,  de+inf)  ayyorlik,  mug‘ombirlik  qilmoq,  o‘zini  biror 

holatga  solib  ko‘rsatmoq;  il  feint  l’indifférence  o‘zini  beparvo  qilib 

ko‘rsatmoq;  II.  vi  birovlarga  sirini  aytmaslik,  aldamoq;  savoir  feindre 

mug‘ombirlik qila olmoqlik. 

feinte 


nf 1. mug‘ombirlik, ayyorlik; sans feinte yurakdan, mug‘ombirliksiz; 

2. sport fint, aldash, chalg‘itish harakatlari; 3. tuzoq. 

feinter 

I. vi sport aldash, chalg‘itish harakatlarini qilmoq, raqibini aldamoq, 

chalg‘ itmoq;  II.  vt  1.  sport  aldamoq,  chalg‘itmoq;  2.  fam  firib,  pand  bermoq, 

tovlamoq, tuzlamoq, aldab ketmoq, ahmoq qilmoq, laqillatmoq. 

félé, ée 

adj sal yorilgan, darz ketgan; un vase félé yorilgan vaza. 

féler 

I. vt yormoq, larz keltirmoq; II. se félér vpr yorilmoq, larz ketmoq. félibre 

nm felibr (provansal shoir yoki yozuvchi). 

félicitation 

nf  tabrik,  tabriklash,  tashakkurnoma;  lettre  de  félicitation 

tabrik xati. 

félicité 

nf baxt-saodat, rohat-farog‘at, omad-baxt, qoniqish. 

féliciter 

I. vt (qqn sur qqch,  à l’occasion de qqch) kimni nima bilandir 

tabriklamoq, olqishlamoq; II. se féliciter vpr 1. bir  birini  tabriklamoq; 2. (de 

qqch) o‘zini baxtli his etmoq, suyunmoq. 

felin,  ine 

I.  adj  1.  mushukka  oid,  mushuk;  2.  tilyog‘ lama,  ayyor,  tulki, 

hiylakor, quv, mug‘ombir; II. nm mushuksimonlar oilasining vakili. 

fellah 

nm falloh, dehqon (Shimoliy Afrikada). félon, onne 

I. adj ahdini buzuvchi, o‘z so‘zida turmaydigan; II. nm sotqin, 

xoin. 

félonie 


nf sotqinlik, xoinlik. 

félouque 

nf feluga (kichikroq yelkanli ov kemasi). 

fêlure 


nf  1.  yoriq,  darz;  une  fêlure  morale  ruhiy  siqilish;  2.  ruhiy 

tushkunlik. 

femelle 

I.  nf  1.  urg‘ochi,  makiyon;  2.  pop  péj  xotin;  3.  trubaning  oxirgi 

kengaygan tomoni; II. adj ayolga oid. 

féminin, ine 

adj 1. xotin-qizlarga oid,  ayyollarcha;  2. xotinlarga xos, latif, 

nozik, mayin, muloyim, yumshoq, zaifona. 

féminisme 

nm  1.  feminizm;  2.  méd  erkakdagi  ayollarga  xos  ba’zi 

ikkilamchi jinsiy belgilarning mavjudligi. 

féministe 

I.  n  feminist,  feminizm  tarafdori;  II.  adj  fem inizmga  xos, 

feminizm. 

féminité 

nf ayollik, zaifalik, ayol nazokati, ibolilik, nazokat, zarofat. 

femme 

nf  1.  ayol;  femme  de  chambre  oqsoch,  xodima,  uy  xizmatchisi; une  femme  de  ménage  uy  xizmatchisi;  une  femme  de  lettres  yozuvchi 

ayol; 2. xotin, rafiqa; prendre femme uylanmoq. 

femmelette 

nf 1. hech narsaga qiziqmaydigan xotincha; 2. fam xotin, latta 

(bo‘sh erkaklar to‘g‘risida). 

fémoral, ale 

adj anat sonli, songa oid. 

fémur 


nm son suyagi. 

fenaison 

nf pichan o‘rish. 

fendillement 

nm yorilish, yorilib ketish, tilim-tilim bo‘lib yorilish, chatnash. 

fendiller 

vt yormoq,  yorib  yubormoq,  II.  se  fendiller  vpr  yorilib  ketmoq, 

yorilmoq, chatnamoq. 

fendre 

I.  vt  yormoq,  uzunasiga  yormoq,  ushatm oq,  maydalamoq, parchalamoq; fendre la foule olomon o‘rtasidan o‘ tib ketish; fendre le cœur 

yuragini parchalamoq; des cris  à fendre  l’âme yurakni  ezadigan  faryodlar; 

fendre  un  cheveu  en  quatre  qilni  qirq  yormoq;  II.  vi  yorilmoq,  ushalmoq, 

maydalanmoq. 

fendu,  ue 

adj  1.  yorilgan,  ushatilgan,  maydalangan;  du  bois  fendu 

yorilgan, maydalangan o‘ tin; 2. darz ketgan, chatnagan, yorilgan; 3. kesilgan, 

ochilgan; des yeux bien fendus chiroyli ko‘z bichimi. 

fenêtre 

nf  deraza,  oyna;  chassez-le  par  la  porte,  il  rentrera  par  la 

fenêtre eshikdan haydasang teshikdan keladi. 

fenil 


nm bedaxona, pichanxona, somonxona. 

fenouil 


nm ukrop, shivit. 

fente 


nf  yoriq,  darz,  tirqish,  tog‘ning  yorig‘i,  jarlik;  regarder  par  la  fente 

d’une porte eshikning yorig‘idan qaramoq; mettez 5 kopecks dans la fente 

de l’appareil avtomat teshigidan 5 tiyinni tashlang. 

féodal, ale, aux 

adj feodalga  oid; l’époque féodale  feodalizm davri; les 

droits féodaux feodal huquqlar. 

féodalisme 

nf feodalizm. 

féodalité 

nf feodal tuzum. 

fer 

nm 1.  temir (metall); le fer  rouge  qizdirilgan  temir, po‘lat; le  minerai de  fer  temir  rudasi;  une  mine  de  fer  temir  koni;  l’âge  de  fer  temir  asr;  le 

chemin de fer  temir yo‘l; un bras de fer  qattiq qo‘l; une discipline de fer 

temir  intizom;  2.  temirdan  qilingan  asbob,  predmet;  le  fer  d’une  charrue 

plug  tig‘i;  un  fer  de  lance  nayzaning  uchi;  fig  zarbdor  otryad;  un  fer  à 

repasser dazmol; 3. tig‘, qilich, xanjar; croiser le fer qilichlarni urushtirmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling