Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet91/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   238

filière 

nf 1. sim yasash asbobi, mashinasi; 2. bosqich. 

filiforme 

adj ipsimon, tolasimon. 

filigrane 

nm  1.  filigran,  juda  nafis  ishlangan  zargarlik  buyum i;  2.  juda 

nozik, nafis ish. 

fille 


nf 1. qiz; 2. qiz bola, bo‘yi yetgan qiz; une petite fille qizcha, qizaloq; 

3. xizmatkor qiz; sanitar ayol; og‘ir kasalga qarovchi ayol, hamshira; une fille 

de ferme batrak ayol; 4. fohisha, qari qiz. 

fillette 

nf qizcha, qizaloq. 

filleul, eule 

n cho‘qintirilgan farzand (cho‘qintirgan ota-onaga nisbatan). 

film 


nm  1.  film;  un  film  parlant,  sonore  tovushli,  ovozli  film;  un  film 

documentaire  hujjatli  film;  un  film  d’actualité  kinoxronika;  un  film  de 

vulgarisation  scientifique  ilmiy-ommabop  film;  l’industrie  du  film  kino 

sanoati;  projeter  un  film  filmni  namoyish  qilmoq;  tourner  un  film  filmga, 

syomkaga  tushirmoq;  le  film  de  la  journée  voqealar  rivojlanishi;  2. 

kinoplyonka; 3. rentgen tasviri; 4. plenka (juda yupqa qavatli). 

filmage 

nm tasvirga tushirish, olish. 

filmer 

vt tasvirga tushirmoq, film olmoq. filmologie 

nf kinoshunoslik, kinotanqid. 

filon 

nm 1. yer po‘stlog‘ining birorta  tog‘ jinsi bilan  to‘ lgan yorig‘i; 2. omad; foyda manbasi; un riche filon katta omad. 

filou 


nm 1. mayda o‘g‘ri; 2. firibgar, qallob, o‘g‘ri. 

filouter 

vt qalloblik,  firibgarlik qilmoq,  firib berib ketmoq,  g‘irromlik qilmoq, 

chuv tushirmoq. 

fils 

nm  o‘g‘il  bola;  mon  fils  mening  o‘g‘lim;  le  fils  de  la  maison xo‘jayinning o‘g‘li; un fils à papa fam ota o‘g‘il. 

filtrage 

nm  filtrlash,  filtrdan  o‘ tkazish,  sizib  o‘tkazish;  fig  nazorat, 

tekshirish. 

filtrant, ante 

adj filtrlovchi. 

filtre 

nm 1. filtr; 2. svetofiltr, yorug‘lik filtri; 3. suzgich. filtrer 

I.  vt  filtrlamoq,  suzmoq;  un  produit  filtré  chim  filtrat  (filtrdan 

o‘tkazilgan suyuqlik); II. vi sizib kirmoq, yorib kirmoq. 

fin


nf  1.  oxiri,  tugashi,  final;  la  conférence  aura  lieu  fin  décembre 

konfirensiya  dekabr  oyining  oxirida  bo‘lib  o‘tadi;  d’ici  la  fin  de  l’année 

yilning  oxirigacha;  mettre  fin  à  qqch  oxiriga  nuqta  qo‘yish,  tugatish  (biror 

narsani); toucher à sa fin nihoyasiga yetmoq,  tugashga yaqinlashmoq; à la 

fin nihoyat; vers  la fin, sur la fin oxiriga, oxirigacha; en fin de compte va 

nihoyat  so‘nggida;  2.  o‘lim,  vafot;  3.  niyat,  maqsad;  arriver  à  ses  fins,  en 

venir à  ses fins maqsadga, niyatga erishmoq; à quelle fin  avez-vous fait 

cela?  nima  maqsadda  buni  qildingiz?  à  cette  fin  shu  niyatda;  aux  fins  de 

maqsadda, niyatda; à seule fin de yagona maqsad bilan. 

fin

2

,  fine I.  adj  1.  yupqa,  ingichka;  2.  mayda;  une  pluie  fine  mayda 

yomg‘ir; des fines herbes dorivor, ziravor; 3. nozik, o‘ tkir, ziyrak; une oreille 

fine  ziyrak  eshitish;  4.  toza,  haqiqiy,  yuqori  sifatli;  de  l’or  fin  sof  oltin;  5. 

o‘tkir,  o‘ta  zehnli;  6.  ayyor;  uddaburo,  olg‘ir,  dog‘uli;  7.  nazokatli,  latofatli, 

nafis,  nozik;  8.  mohir,  usta,  ustasi  farang;  II.  nm  1.  eng  muhim  narsa, 

mohiyat, asl ma’no, mag‘iz; le fin d’une  affaire ishning asl ma’nosi, mag‘izi; 

2. mug‘ombir, shayton odam; jouer au plus fin  avec qqn kimgadir  ayyorlik 

qilmoq; 3. yupqa choyshab (ich kiyim); III. adv butunlay, tamoman; c’était fin 

prêt bu deyarli, butunlay tayyor. 

final,  ale 

I.  adj  oxirgi,  tugallanuvchi,  batamom,  so‘nggi;  II.  nf  1.  oxirgi 

bo‘g‘in, oxirgi  harf (so‘zdagi); 2.  final (sportda); endgitel (shahmat  o‘yinining 

oxiri, yakunlovchi pallasi). 

finalement 

adv oxirida, xulosa qilganda, va nihoyat. 

finalité 

nf so‘nggi maqsad; yakunlash, yakun. 

finance 


nf  1.  moliya,  pul  vositalari;  2.  moliyaviy  dunyo;  être  dans  la 

finance biror moliyaviy dunyoga mansub bo‘lmoq. 

financement 

nm mablag‘ chiqarish, mablag‘ bilan ta’minlash. 

financer 

vi mablag‘  bilan  ta’minlamoq,  pul  bilan  ta’minlamoq,  subsidiya 

bermoq. 

financier,  ière 

I.  adj  moliyaviy,  moliyaga  oid;  II.  nm  mablag‘  bilan 

ta’minlovchi; III. nf qo‘ziqorinli sous. 

finasser 

vi ayyorlik qilmoq. 

finaud, aude 

adj ayyor. 

fine 

nf oliy navli konyak. finement 

adv  epchillik,  chaqqonlik  bilan,  chaqqon,  mohirona;  ustalik, 

noziklik bilan, nafis. 

finesse 


nf nafislik, noziklik, go‘zallik, bejirimlik. 

finette 


nf bumazey mato. 

fini, ie 

I. adj 1.  tugallangan,  tugatilgan;  c’est un homme fini uning davri 

tugagan;  2.  so‘nggi,  oxirgi;  un  nombre  fini  oxirgi  son;  II.  nm  sinchiklab 

bajarishlik, tugallanish. 

finir 


I.  vt  tamomlamoq,  tugallamoq,  tugatmoq,  bitirmoq,  tamom  qilmoq, 

oxiriga yetkazmoq, barham bermoq, chek qo‘ymoq; finir sa vie vafot etm oq, 

safari qarimoq; II. vi 1. tugamoq,  to‘xtamoq, bitm oq,  tinmoq,  tamom bo‘lmoq; 

finissez! voulez-vous finir! bas qiling! to‘xtating! il finira mal oqibati yomon 

bo‘ladi; en finir  nimagadir barham bermoq,  tugatmoq; qui n'en finit pas, à 

n'en plus finir cheki, poyoni yo‘q, uzundan-uzoq,  bitmas-tuganmas; 2. (de) 

biror  narsa  qilishni  to‘xtatmoq;  il  a  fini  d’écrire  u  yozishni  to‘xtatdi.  3.  (en) 

nimadadir, nima bilandir tamom qilmoq. 

finissage 

nm ishlov berish, jilolash, sayqal berish, pardozlash. 

finisseur, euse 

n 1. pardozlovchi; 2. yakunlovchi (sportda). 

finition 

nf  so‘nggi  ishlov  berish;  des  travaux  de  finition  bezag,  ishlov 

berish ishlari. 

finnois, oise 

I. adj fin, finlarga oid; II. n 1. fin; 2. nm fin tili. 

fiole 


nf shisha  idish,  flakon, kolba (laboratoriyalarda ishlatiladigan shisha 

idish). 


fiord 

nm voir fjord. 

fioriture 

nf  1.  muz  fioritura  (qo‘shimcha  ovoz  bilan  ohangni  bezash);  2. 

bezak; gapga zeb berish, to‘n kiydirish, mubolag‘a, lof. 

firmament 

nm osmon gumbazi. 

firme 


nf firma. 

fisc 


nm  soliq  ma’muriyati;  un  agent  du  fisc  soliq  inspektori;  frauder  le 

fisc soliqdan bo‘yin tovlamoq. 

fiscal, ale, aux 

adj soliqqa oid; une politique fiscale soliq siyosati. 

fiscalité 

nf soliq tizimi. 

fissile 

adj  bo‘linadigan,  maydalanadigan,  parchalanadigan;  matières 

fissiles maydalanuvchi, bo‘linuvchi jinslar. 

fission 


nf  bo‘linish,  maydalanish;  la  fission  de  l’atome  atomning 

bo‘linishi, maydalanishi. 

fissure 

nf tirqish, yoriq; tog‘ning yorig‘i. 

fissurer 

vt yormoq, darz keltirmoq. 

fiston 

nm fam o‘g‘ilcha; yigitcha. fistule 

nf  med  fistula  (organizmning  ichki  qismidan  sirtga  chiqarilgan 

sun’iy kanal, naycha). 

fistuleux, euse 

adj naychasimon. 


FIXATEUR

 

FLEGMATIQUE 

 

 230 

fixateur, trice 

I. adj mustahkamlaydigan; II.  fiksator; 2. mustahkamlovchi 

(foto). 


fixation 

nf 1. mustahkamlash,  o‘rnatish,  fiksasiya; 2. aniqlash,  tayinlash; 

la  fixation  de  l’impôt  soliq  belgilash;  3.  chim  quyilish,  quyuqlanish,  quyuq 

tortish;  4.  chang‘ini  qayishlash  (sportda);  5.  yozib  qo‘yish,  qayd  qilish 

(shahmatda). 

fixe 


I.  adj  1.  mustahkam,  qo‘zg‘almaydigan,  qimirlamaydigan;  un  regard 

fixe  qo‘zg‘almas  nigoh;  le  baromètre  est  au  beau  fixe  barometr  ob-

havoning  yaxshi  bo‘lishini  ko‘rsatyapti;  une  idée  fixe  miyaga  o‘rnashib 

qolgan  fikr;  2.  doimiy,  aniq,  keskin  o‘rnatilgan,  stasionar;  un  prix  fixe 

mustahkam narx; II. nm belgilangan maosh. 

fixement 

adj diqqat bilan, razm solib, tikilib, sinchiklab. 

fixer 


I.  vt  1.  qalab  qo‘ymoq,  o‘rnatib  qo‘ymoq;  2.  o‘rnatmoq,  tayinlamoq, 

qayd  qilmoq;  fixer  son  départ  ketish  kunini  belgilamoq;  fixer  le  sens  du 

mot so‘z ma’nosini aniqlamoq;  3.  to‘xtamga kelmoq, qayd qilmoq; fixer ses 

yeux  sur  kimgadir  ko‘zini  tikib  qaramoq;  fixer  son  attention  sur  qqch 

nimagadir diqqatini qaratmoq, jalb qilmoq; fixer l’attention de qqn kimnidir 

diqqatini  o‘ziga qaratmoq; 4. aniqlamoq, xabar  bermoq, bildirmoq; être fixé 

sur qqn,  sur qqch kimdir, nimadir  to‘g‘risida aniq  fikrga ega  bo‘lmoq; II.  se 

fixer  vpr  1.  o‘rnashmoq,  joylashmoq;  2.  mustahkamlanmoq,  yopishtirilmoq; 

se fixer pour tâche o‘z oldiga vazifa qo‘ymoq. 

fjord 


nm fiord (qirg‘oqlari qoyali, tor va chuqur dengiz ko‘rfazi). 

flac! 


intj tars, tars-turs. 

flacon 


nm flakon, shisha idish. 

flagellation 

nf  1.  qamchilash,  savalash;  2.  o‘z-o‘zini  qiynash,  o‘z-o‘zini 

azoblash. 

flageller 

vt savalamoq, kaltaklamoq. 

flageoler 

vi qaltiramoq (oyoqlar). 

flageolet

nm 1. mus flajeolet (nay turi); 2. fam gugurt cho‘pidek ingichka. flageolet

nm loviya navi. flagorner 

vt xushomad qilmoq, laganbardorlik qilmoq, yaltoqlanmoq. 

flagornerie 

nf laganbardor, xushomadgo‘y odam. 

flagorneur, euse 

n laganbardor, xushomadgo‘y. 

flagrant, ante 

adj aniq, ravshan, ko‘zga  tashlanadigan;  en flagrant délit 

jinoyat  sodir  bo‘lgan  joyda;  prendre  en  flagrant  délit  jinoyat  sodir  bo‘lgan 

joyda ko‘rmoq. 

flair 

nm  hid  bilish,  isni  sezish  qobiliyati;  fam  avoir  du  flair  juda  yuqori sezish qobiliyatiga ega bo‘ lmoq. 

flairer 


vt  1.  iskamoq,  hidlamoq,  is  olmoq;  2.  fig  topmoq;  his  qilmoq, 

ko‘nglidan o‘ tkazmoq. 

flamand,  ande 

I.  adj  flamandlarga  oid,  flamandcha;  la  peinture 

flamande flamand rassomchiligi; II. nm flamand tili. 

flamant 


zool  flamingo, qizil g‘oz (bo‘yi va oyoqlari uzun,  och pushti rang 

suv qushi). 

flambant,  ante 

adj  lovullab,  yal-yal  yonib  turgan;  yaltiroq,  yarqiragan, 

yaraqlagan; flambant neuf yap-yangi; une voiture flambant neuf ou neuve 

yap-yangi, moyi artilmagan mashina. 

flambart 

ou  flambard

 

nm  fam  vieilli  maqtanchoq,  o‘ta  olifta  yigit,  olifta, bashang, yasanchoq, kiyimga zeb beradigan odam. 

flambé,  ée 

adj fam o‘lgan,  tugagan, yo‘qolgan; nous  sommes flambés 

biz tamom bo‘ldik, biz xarob bo‘ldik. 

flambeau 

nm 1. fakel; 2. sham qo‘yadigan idish qandil, katta shamdon; 3. 

fig mash’al, chiroq. 

flambée 


nf  1.  lovullagan  olov,  alanga,  yolqin;  2.  birdan  lov  etib  yonish, 

tutaqish  (his-tuyg‘u,  harakat);  flambée  de  colère  bir  onli  lov  etib  yongan 

g‘azab; 3. la flambée des prix narx-navoning birdan ko‘tarilib ketishi. 

flamber 


I.  vi  yonmoq,  alangalanmoq;  les  prix  qui  flambent  tez 

ko‘tarilayotgan  narx-navo;  II.  vt  o‘ tga,  olovga  tutmoq;  flamber  une  volaille 

parrandani kuydirmoq, kuydirib tozalamoq. 

flamboiement 

nm alangalanib yonish. 

flamboyer 

vi lovullab, alangalanib yonmoq, qizarmoq, loladay qizarmoq. 

flamenco 

flamenko (andaluziya kuy va ohanglari). 

flamingant,  ante 

I.  adj  flamancha  gapiruvchi.  II.  nm  flaman  millatchisi 

(Belgiyada). 

flamme

 

nf  1.  alanga,  olov,  yolqin;  livrer  aux  flammes  yondirmoq;  2. kuchli  his-tuyg‘u,  qizg‘inlik,  sevgi;  déclarer  sa  flamme  o‘z  sevgisini 

bildirmoq; 3. vimpel, bayroqcha. 

flammèche 

nf uchqun, olov. 

flannm  1.  qaymoqli  shirinlik  turi;  2.  dumaloq  moneta  (zarb  qilishga tayyor); 3. loc fam en être, en rester comme deux ronds de flan hayratdan 

og‘zini ochib qolmoq, o‘zini yo‘qotmoq, esankirab qolmoq. 

flannm fam hazil; c’est du flan bu  hazil; au flan  tavakkaliga,  tusmollab, tavakkal qilib, gardkam, nima bo‘lsa bo‘lar. 

flanc 


nm  1.  yon  tomon  (odam  yoki  hayvonlarning);  se  battre  les  flancs 

yo‘q narsadan bor qilishga harakat qilmoq; être sur le flanc holi-joni qolmay 

charchamoq;  tirer  au  flanc  dangasalik  qilmoq;  2.  yonbosh,  yon  tomon;  3. 

qiyalik,  yonbag‘ir;  à  flanc  de  coteau  adirning  qiyaligida;  4.  mil  flang 

(qo‘shinlardagi o‘ng yoki chap tomon). 

flancher 

vi fam bo‘shashmoq, taslim bo‘lmoq, chiday olmaslik. 

flanelle 

nf flanel (ipdan yoki jundan to‘qilgan mato). 

flâner 


vi  1.  laqillab,  sandraklab  yurmoq,  daydib  yurmoq;  2.  yallo  qilib 

yurmoq, bekor yurmoq; flâner au lit o‘rnida uzoq vaqt yotm oq. 

flânerie 

nf mil yallo qilib yurish. 

flâneur, euse 

I. n bekor yuradigan, yallo  qilib yuradigan odam, sayr qilib 

yuruvchi; II. adj bekorchi, bekor, ishlamaydigan. 

flanquer


vt  1.  mil  yon  tomonini  mustahkamlamoq;  2.  nima  bilandir 

yonma-yon turmoq; 3. hamroh bo‘lmoq. 

flanquer


vt  fam  irg‘itmoq,  uloqtirmoq;  flanquer  une  gifle  shapaloq 

urmoq,  tarsaki  tushirmoq;  flanquer  qqn  à  la  porte  kimnidir  tashqariga 

haydamoq. 

flapi, ie 

adj o‘lar holatda charchagan. 

flaque 

nf ko‘lmak, ko‘lob. flash 

nm  1.  tezda  o‘chib  yonish  (rasm  olgan  paytlarda);  2.  qisqa  kadr 

(kinofilmda); 3. shoshilinch yig‘ilish. 

flasque


1

 

adj sust, bo‘shashgan, shalviragan. flasque

2

 nf flyaga; yassi idish. 

flasque


3

 

nm 1. disk, shit; 2. tokarlik stanogining staninasi. flatter 

I.  vt  1.  maqtamoq,  taltaytirmoq,  erkalatmoq,  xushomad  qilmoq, 

tilyog‘lamalik  qilmoq;  2.  tekislamoq,  erkalamoq,  nima  bilandir  yumshoq 

bo‘lmoq;  3.  nojo‘ya  harakat  qilishga  yo‘l  bermoq,  erk  bermoq;  4. 

umidlantirmoq,  ishontirmoq;  II.  se  flatter  vpr  yo‘ldan  ozmoq,  aldanmoq, 

uchmoq; se flatter (de) ortiq maqtanmoq, kekkaymoq. 

flatterie 

nf xushomad, tilyog‘lama, maqtov, taltaytirish. 

flatteur,  euse 

adj  1.  xushomadgo‘y,  tilyog‘lama;  2.  xush  yoqadigan, 

ma’qul bo‘ladigan. 

flatteusement 

adv  1.  maqtab,  yaxshilab,  maqtov  bilan;  2. 

xushomadgo‘ylik bilan, xushomad qilib, taltaytirib. 

fléau 

nm 1. zanjir; 2. tarozi shayini; 3. darvoza zulfi; 4. fig ofat, balo. flèche

1

 nf  1.  o‘q,  kamon  o‘qi,  paykon;  partir  comme  une  flèche  yeldek 

uchib yugurmoq;  montée en flèche qiya,  tikka balandlik,  tinimsiz o‘sish; en 

flèche  qator-qator, ketma-ket; 2. qo‘ng‘iroq shpili (qishloq cherkovlarida); 3. 

flagshtok  (bayroq  o‘rnatiladigan  tik  xoda);  4.  strela  (podyomnik  kranida);  5. 

xartum (mashinalarning biror narsani tutib turuvchi xartumsimon qismi). 

flèche


2

 

nf cho‘chqa yog‘i. fléché, ée 

adj uchli; ko‘rsatkich belgili. 

fléchette 

nf nayzacha. 

fléchir 

I. vt  1.  egmoq,  bukmoq;  fléchir  les  genoux  tizzasini  bukmoq;  2. 

yumshatmoq;  II. vi  1.  egilmoq, bukilmoq; 2. bo‘ysundirmoq; yon bermoq; 3. 

cho‘kmoq, botmoq, o‘ turmoq, kamaymoq, pasaymoq; 4. pasaymoq, tushmoq 

(narx). 

fléchissement 

nm 1. egish, bukish,  qayirish;  2. cho‘kib,  botib o‘ tirish;  3. 

ikkilanish,  bo‘shashish;  4.  egri,  egilgan;  5.  yiqilish  (qiyshiq);  6.  tushish, 

pasayish (narx), kursning o‘zgarib turishi (birjalarda). 

flegmatique 

adj flegmatik, sovuqqon (loqayd, tepsa-tebranmas,  pinagini  

buzmaydigan). FLEGME

 

FOCAL 

 

 231 

flegme 


nm 1. bosiq, sovuqqon odam; 2. balg‘am. 

flegmon 


nm voir phlegmon. 

flemmard, arde 

I. adj dangasa; II. nm dangasa odam. 

flemme 


nf hafsalasizlik kayfiyati, yalqovlik; avoir la flemme hafsalasizlik, 

yalqovlik qilmoq. 

flétan 

nm oq paltus (baliq). flétrir

1

 I.  vt  1.  so‘litmoq,  so‘lishga  olib  kelmoq,  qovjiratmoq,  qaqratmoq, 

quritmoq;  2.  rangini  ketkizmoq,  o‘zgartirmoq,  o‘chirmoq,  xiralashtirmoq,  xira 

qilmoq,  nursizlantirmoq;  3.  obro‘siga,  sifatiga  putur  yetqazmoq,  xo‘rlamoq, 

kamsitmoq, yerga urmoq, tahqirlamoq; qadr-qimmatini tushirmoq, ketqizmoq; 

II. se flétrir vpr so‘limoq,  qurimoq, xazon bo‘ lmoq; rangi ketmoq, o‘zgarmoq, 

xiralashmoq. 

flétrir

2

 vt  1.  la’natlamoq,  la’nat  o‘qimoq;  2.  fig  sharmanda  qilmoq, 

nomusini bulg‘amoq, badnom qilmoq. 

flétrissure

1

 nf so‘lish, xazon bo‘lish, qovjirash. 

flétrissure

2

 

vt nomusni bulg‘ash, obro‘sizlantirish. fleur 

nf 1. gul; rang; couvrir de fleurs  gul bilan qoplamoq, sochilmoq;  2. 

gullash, guli ochilish; en fleur gulda; 3. gullash, yashnash; être dans la fleur 

de  sa  jeunesse  yoshligi  barq  etib  gullagan  payti;  mourir  dans  la  fleur  de 

l’âge gullab yashnagan paytida, ijodi barq urgan paytda vafot etm oq. 

fleurer 


vt taratmoq, sochmoq, anqitmoq (xushbo‘y is). 

fleuret 


nm 1. rapira, shamshir; 2. parma (yer kovlaydigan). 

fleurette 

nf kichkina gul; conter fleurette erkalamoq, suymoq. 

fleuri,  ie 

adj  1.  gullab  yashnovchi;  2.  gulli,  guldor,  gullab  turgan;  une 

barbe fleurie soqoli oqargan. 

fleurir 

I. vi 1. gullamoq, yashnamoq; 2. fig keng yoyilmoq, tarqalmoq; II. vt 

1. gullar bilan qoplamoq; 2. rang-barang qilib bo‘yamoq. 

fleuriste 

n 1. gulchi, gul yetishtiruvchi; 2. gul sotuvchi. 

fleuron 


nm 1. gul;  2.  to‘pbarggul shaklidagi bezak, naqsh (arxitekturada); 

3. sarrasm, bezak, lavha, zarvaraq, xotima,  gul (kitob boshida, oxirida, kitob 

boblari boshi va oxirida qo‘yiladigan bezak). 

fleuve 


nm 1. daryo (dengizga quyuluvchi); 2. fig oqim; un fleuve de sang 

qon oqimi; un roman fleuve ko‘p tomli roman. 

flexibilité 

nf  1.  egiluvchanlik,  bukuluvchanlik;  2.  fig  tadbirkorlik, 

uddaburolik, epchillik. 

flexible 

I.  adj  1.  egiluvchan;  2.  fig  gapga  ko‘nadigan,  gapga  kiradigan, 

bo‘ch, ko‘ngilchan; II. nm egiluvchan, buklanadigan tros. 

flexion 

nf 1. egish, egilganlik, bukilganlik; 2. gram fleksiya (qo‘shimcha). 

flexionnel,  elle 

adj  gram  flektiv,  fleksiyaga  oid;  langue  flexionnelle 

flektiv til. 

flibustier 

nm  vieilli  1.  dengiz  qaroqchisi,  qaroqchi;  2.  yolg‘onchi,  o‘g‘ri, 

muttaham, firibgar, qallob, aldoqchi, tovlamachi, g‘irrom. 

flic 

nm fam polisiyachi, izquvar. flirt 

nm  1.  ishva,  noz-karashma,  tegishish,  o‘ynashish,  iliqish;  2.  vieilli  

o‘ynash, jazman. 

flirter 


ishva qilmoq, noz-karashma qilmoq, o‘ynashmoq, iliqmoq. 

flocon 


nm  1.  parcha,  bo‘lak,  burda,  tutam;  2.  pl  biror  narsani  parchasi, 

bo‘lagi; à gros flocons katta dasta; des flocons de neige qor parchasi. 

floconneux, euse 

adj pag‘a-pag‘a. 

flonflon 

nm  fam  naqarot  (qo‘shiqlarda);  les  flonflons  de  l’orchestre 

orkestr tovushi. 

flopée 


nf fam bir to‘da, bir talay. 

floraison 

nf gullash, yashnash, o‘sish, gurkirash davri. 

floral, ale, aux 

adj gulga oid, gulli. 

floralies 

nf pl 1. gul bayrami (qadimgi Rimda); 2. gullar ko‘rgazmasi. 

flore 


nf flora, nabotot, o‘simliklar olami. 

floriculture 

nf gulchilik. 

florilège 

nm to‘plam, antalogiya, bayoz. 

florin 


nm florin (Gollandiyada pul birligi). 

florissant,  ante 

adj  gullayotgan,  o‘sayotgan;  une  santé  florissante 

sog‘ligi juda yaxshi. 

flot 

nm  1.  to‘lqin;  les  flots  she’riy  dengiz  (re)mettre  à  flot  cho‘kkan kemani  ko‘tarib  olmoq;  fig  qiyinchilikni  bartaraf  qilmoq;  2.  oqim,  oqish, 

aylanish,  qon  oqim i;  verser  des  flots  de  larmes  ko‘z  yoshini  to‘kmoq;  loc 

adv  à  flot  mo‘l-ko‘l,  to‘kin-sochin;  3.  dengizdagi  suvni  qirg‘oqqa  qarab 

qalqishi. 

flottage 

nm  1.  kesilgan  o‘rmon  daraxtlarini  oqizish;  2.  oqizadigan 

daraxtlarga ega bo‘lgan o‘rmon. 

flottaison 

nf  1.  dengiz,  vaterliniya  (kemaning  suvga  botish  chizig‘i);  2. 

kema cho‘kish darajasi. 

flottant,  ante 

adj  1.  suzuvchi,  suzib  yuruvchi;  2.  rivojlanayotgan;  une 

robe  flottante  bemalol  yarashib  turgan  ko‘ylak;  3.  turg‘un  emas,  omonat; 

asossiz; 4. harakatchan; II. nm kalta ishton (futbolchilar kiyadigan). 

flotte

1

 flot; une flotte de guerre harbiy flot; la flotte aérienne havo floti. 

flotte


2

 

nf fam suv, yomg‘ir. flotte

3

 nf  buy,  po‘kak  (suvda  sayozlik,  yo‘l  va  hakozoni  ko‘rsatadigan 

qalqovich belgi). 

flottement 

nm  1.  tebranish,  to‘lqinlanish,  to‘lqinsimon  harakat;  2. 

ikkilanish. 

flotter 


I.  vi  1.  suzmoq;  2.  oqizmoq  (daraxtlarni);  faire  flotter  oqizdirmoq 

(daraxtlarni);  3.  hilpiramoq,  tebranmoq;  4.  his  qilmoq  (ochiq  havoda);  un 

parfum  flottait  dans  la  pièce  xonada  atir  hidi  sezildi,  tarqaldi;  5.  betayin, 

beqaror,  tuturiqsiz  bo‘lmoq;  II.  vt  oqizmoq,  haydamoq  (daraxtlarni);  III.  v 

impers il flotte fam yomg‘ir yog‘yapti. 

flotteur 

nm 1. yog‘och oqizuvchi; 2. buy, po‘kak. 

flottille 

1.  flotiliya,  kichik  karabllarning  birlashishi;  2.  jangovor 

aviasiyalarning birlashishi. 

flou,  floue 

I.  adj  tumanli,  tuman  qoplagan,  noaniq,  xira,  g‘ira-shira; 

mavhum; II. nm noaniqlik, xiralik, mavhumlik. 

flouer 


vt 1. vx o‘g‘irlamoq, o‘marmoq; 2. aldamoq, laqillatmoq. 

fluctuant, ante 

adj o‘zgaruvchan, o‘zgarib  turadigan, muvaqqat, omonat, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling