Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet94/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   238

qurol-yaroqlarni boshqaradigan va saqlaydigan zobit); 2. darakchi, xabarchi. 

fourrière 

nf  jarima  maydonchasi,  qoidalar  buzilgan  hollarda  egalaridan 

olib  qo‘yilgan  avtomashinalar  jarima  to‘langunga  qadar  saqlab  turiladigan 

joy; adashgan, daydi uy hayvonlari saqlab turiladigan joy. 

fourrure 

nf 1. teri, mo‘yna; 2. mo‘ynali kiyim. 

fourvoyer 

I.  vt  1.  yo‘ldan  adashtirmoq;  2.  yo‘ldan  urmoq,  yomon  yo‘lga 

solmoq; II. se fourvoyer vpr 1. yo‘ldan adashmoq; 2. adashmoq. 

fourvoiement 

nm xato, adashish. 

foutaise 

nf fam arzimas, aham iyatsiz narsa. 

foutre


1

 

fam I. vt 1. qilmoq; qu’est-ce que tu foutais là? sen u yerda nima qilding? 2. qo‘ymoq, solmoq; tiqmoq; irg‘itmoq, uloqtirmoq; 3. bermoq; foutre 

un coup de pied à qqn kimnidir  tepmoq;  4. vulg  jinsiy  aloqa qilmoq; va te 

faire foutre  daf bo‘l, yo‘qol; foutre le camp  gum bo‘lmoq; II.  se foutre vpr 

se foutre par terre qattiq yiqilmoq; se foutre en l’air o‘z joniga qasd qilmoq, 

o‘zini o‘ldirmoq; se foutre à+inf biror narsa qilishni boshlamoq, kirishmoq; se 

foutre  de  ustidan  kulmoq,  masxara  qilmoq;  tupurmoq,  bir  tiyinga  olmaslik, 

pisand  qilmaslik;  je  m’en  fous  tupurdim,  menga  qizig‘i  yo‘q,  meni 

qiziqtirmaydi. 

foutre

2

 intj fam jin ursin! foutriquet 

nm chala, bitmagan, g‘o‘r. 

foutu,  ue 

adj  fam  1.  buzilgan,  tamom  bo‘lgan,  dabdala  bo‘lgan;  il  est 

foutu u tamom; 2. bien foutu kelishgan; se sentir mal foutu o‘zini behol his 

qilmoq; 3. qobil, qodir, qo‘lidan keladigan. 

fox 

nm inv voir fox-terrier. fox-terrier 

nm foksteryer (uncha katta bo‘ lmagan tozi it). 

fox-trot 

nm fokstrot (raqs turi). 

foyer 

nm  1.  o‘choq,  manba,  isitish  kamerasi;  aimer  son  foyer  o‘z  uyini yoqtirmoq; rentrer dans ses foyers o‘zinikiga qaytmoq; 2. tosh plita; 3. phys 

fokus;  4.  markaz;  5.  teatr  foyesi;  6.  hovli  (dehqonlarniki);  7.  yotoqxona, 

boshpana. 

frac 


nm frak (oldingi etagi uzun, orqa etagi qisqa erkaklar kiyimi). 

fracas 


nm gumburlash; à grand fracas katta shovqin bilan. 

fracassant, ante 

adj gumbur, shovqinli, larzaga keltiruvchi. 

fracassement 

nm bo‘linish, maydalash. 

fracasser 

vt bo‘lmoq, urmoq, parchalab tashlamoq. 

fraction 

nf 1. ulush, qism, parcha; 2. math kasr; 3. fraksiya (parlament va 

partiyada). 

fractionnaire 

adj math kasriy, kasr; nombre fractionnaire kasr son. 

fractionnel,  elle 

adj  ajratishga,  bo‘lishga,  parchalashga  harakat 

qiladigan,  buzuvchi,  ajratuvchi,  parchalovchi;  menées  fractionnelles 

bo‘linish faoliyati. 

fractionnement 

nm bo‘linish, ajralish, parchalanish. 

fractionner 

I.  vt  1.  bo‘lmoq,  ajratmoq;  II.  se  fractionner  vpr  bo‘linib, 

parchalanib ketmoq. 

fracture 

nf  1.  buzish  (eshik  va  boshqa  narsalarni);  2.  sinish  (suyak);  3. 

singan joy, darz. 

fracturer 

vt sindirmoq, yormoq; buzmoq. 

fragile 

adj  1.  bo‘sh,  nozik,  yupqa;  2.  nomustahkam,  qisqa  vaqtli;  un 

équilibre fragile qaltis muvozanat. 

fragilité 

nf 1. mo‘rtlik, sinuvchanlik; 2. uzoqqa chidamaydigan, chidamsiz; 

3. huquq asossiz, isbotsiz. 

fragment 

nm 1. bo‘lak, kesma, fragment; 2. parcha. 

fragmentaire 

adj  parchalardan,  bo‘laklardan  iborat  bo‘ lgan,  parchali, 

bo‘lak-bo‘lak. 

fragmentation 

nf bo‘linish, maydalanish. 

fragmenter 

vt bo‘lmoq, maydalamoq, parchalamoq. 

fragrance 

nf xushbo‘y hid. 


FRAI

 

FREIN 

 

 237 

frai


1

 

nm  1.  baliqlarning  uvildiriq  tashlashi  va  erkak  baliqlarning  ularni urug‘lantirishi;  2.  urug‘langan  uvildiriq  (baliq,  qurbaqa);  3.  endi  tuxumdan 

chiqqan baliqcha. 

frai

2

 nm muomaladagi tangalarning yeyilib, yedirib ketishi. 

fraîche 


adj voir frais. 

fraîchement 

adv  1.  toza,  yangi,  barra;  être  reçu  fraîchement  sovuq 

qarshi olinmoq 2. yaqindagina, hozirgina. 

fraîcheur 

nf  1.  yangilik,  tozalik,  soflik;  la  fraîcheur  matinale  ertalabki 

salqinlik (toza havo); 2. fam shamollab qolmoq; 3.  tozalik (yuzdagi, fikrdagi, 

o‘simlikdagi); 4. shabada. 

fraîchir 

vi 1. sovuq  tushmoq, salqin  tushmoq (ob-havo); il fraîchit salqin 

bo‘lyapti; 2. kuchaymoq (dengiz shamoli). 

frais


1

,  fraîche 

I.  adj  1.  salqin,  toza,  sovuq;  2.  yangi,  yaqinda 

tayyorlangan; du beurre frais tuzsiz yog‘; de la crème fraîche qaymoq; des 

nouvelles  fraîches  so‘ngi  yangiliklar;  3.  yaqqol,  sof,  toza;  II.  nm  sovuq, 

salqin;  chercher le frais salqin  joyni izlamoq; prendre le frais  toza havoda 

nafas  olmoq;  mettre  au  frais  sovuq  joyga  qo‘ymoq,  o‘ tqazmoq  (fam 

qamoqda), III. adv yaqinda. 

frais

2

 nm  pl  sarf,  xarj;  des  frais  de  production  ishlab  chiqarish 

xarajatlari;  frais  de  table  ovqatlanish  xarajatlari;  faire  les  frais  xarajatni 

ko‘tarmoq;  payer  les  frais  xarajatni  to‘lamoq;  couvrir  les  frais  xarajatni 

qoplamoq;  en  être  pour  ses  frais  zarar  ko‘rmoq;  à  ses  frais  o‘zining 

hisobiga; faire des frais pour qqn kimgadir jon kuydirmoq. 

fraise


1

 

nf qulupnay, yertut; une fraise des bois o‘rmon yer tuti. fraise

2

 nf qatqorin (buzoqlarda). 

fraise


3

 

nf kurka xo‘rozning og‘zi tagidagi go‘shtli joy. fraise

4

 nf  techn  freza  (metallga  ishlov  beradigan  aylanma  barabanli  

mashina); bor (tish kovlaydigan parma). 

fraiser 

vt frezerlamoq, freza bilan ishlamoq. 

framboise 

nf malina, xo‘jag‘at (o‘simligi va mevasi). 

framboisier 

nm malina ko‘chati. 

franc

1

, franque n, adj frank, franklar. 

franc


2

 

nm frank (pul birligi); l’ancien franc eski frank; le franc or oltindan qilingan frank. 

franc


3

,  franche 

I.  adj  1.  erkin,  bemalol,  majburiyatdan  xolis;  une  ville 

franche ochiq shahar; être franc du collier bardam va dadil harakat qilmoq; 

2. ochiq, sofdil, pok; situation franc ochiq, sog‘lom vaziyat; jouer franc jeu 

ochiq  harakat  qilmoq;  3.  epchil,  uddaburo;  4.  to‘ liq;  huit  jours  francs  to‘liq 

sakkiz kun; 5. haqiqiy, asliy; franc de goût haqiqiy, sof (vino haqida); II. adv 

ochiqlilik bilan, soflik bilan. 

français,  aise 

I. adj  fransuz,  fransuzcha; II. n  1.  fransuz; 2. nm  fransuz 

tili. 

franchement adv  ochiqchasiga,  ochiqlilik  bilan,  soflik  bilan,  ochig‘ini 

aytganda. 

franchir 

vt  1.  kesib  o‘ tmoq,  yorib  o‘ tmoq,  suzib  o‘ tmoq,  sakrab  o‘tmoq; 

franchir un fleuve daryoni suzib  o‘ tmoq; franchir  les  limites, franchir les 

bornes  chegaradan  o‘ tmoq,  chiqmoq;  franchir  le  seuil  ostonadan  hatlab 

o‘tmoq;  franchir  la  frontière  chegarani  kesib,  buzib  o‘ tmoq;  2.  fig  bartaraf 

qilmoq,  yengmoq;  franchir  les  obstacles  to‘siqlarni  yengmoq;  franchir  le 

pas nimanidir qilishga jasurlik qilmoq. 

franchise 

nf  1.  im tiyoz,  yengillik;  une  franchise  douanière  bojxona 

solig‘idan  ozod  bo‘lish;  2.  boshpana  huquqi;  3.  ochiq  ko‘ngillilik;  en  toute 

franchise ochiq ko‘ngildan; 4. mardlik. 

franchissement 

nm 1. o‘tish; 2. bartaraf qilish. 

francique 

I. adj franklarga oid; 2. frank shevasi. 

francisation 

nf fransuzlashtirish. 

franciser 

vt fransuzlashtirmoq. 

francisque 

nf oybolta (qadimgi gall va fransuzlarda urush quroli). 

franc-maçon 

nm (pl francs-maçons) frank-mason, mason (oqim). 

franc-maçonnerie 

nf  frankmasonstva,  masonstva  (XVIII  asrda  bo‘lgan 

diniy oqim). 

franco

1

 adv bepul. 

franco


2

 

fam ochiqko‘ngillik bilan, samimiy, chin dildan. francophile 

adj, n frankofil, Fransiyani va fransuzlarni yoqtiruvchi. 

francophobe 

adj frankofob, Fransiyani va  fransuzlarni yomon ko‘ruvchi, 

ulardan nafratlanuvchi. 

francophone 

adj, n frankofon, fransuz tilida gapiruvchi. 

franc-parler 

nm  bemalol  fikrni  ifoda  qilish;  avoir  son  franc-parler 

haqiqatni shundoq yuziga gapirmoq. 

franc-tireur 

nm (pl francs-tireurs) frantirer, partizan. 

frange 

nf  1.  popuk,  shokila;  2.  peshonadagi  soch;  3.  nur  chegarasi;  4. chegara. 

franger 


vt popuk tikmoq, o‘ramoq, hoshiyalamoq. 

frangin, ine 

I. n aka, opa, uka, singil; II. nf arg ayol. 

frangipane 

nf 1. bodomli krem; 2. bodom li shirinlik. 

franquette 

nf  à  la  bonne  franquette  loc  adv  bemalol,  tortinmas, 

tortinmasdan. 

frappant, ante 

adj ajoyib, hayron qoldiradigan darajada, yorqin. 

frappe

1

 nf 1. tangani zarb qilish; 2. shtampovka qilish; 3. qoliplar to‘plami; 

4.  zarba  (sport  o‘yinlarida);  5.  mashinkada  matn  terish;  faute  de  frappe 

terishda yo‘l qo‘yilgan xato, matbaa xatosi. 

frappe


2

 

nf fam xuligan, bezori. frapper 

I.  vt  1.  urmoq,  tepmoq,  zarba  bermoq,  yarador  qilmoq;  frapper 

juste  aniq  zarba  bermoq;  frapper  un  grand  coup  hal  qiluvchi  zarbani 

bermoq,  nishonga  aniq  olmoq;  frapper  sur  l’épaule  yelkasiga  zarba 

bermoq;  2.  taqillatmoq;  3.  chekanka  qilmoq  (tangalarni);  4.  jazo  bermoq, 

hayron  qoldirmoq;  frapper  d’étonnement  haron  qoldirmoq;  frapper  de 

terreur  qo‘rqinchli  narsaga  duchor  qilmoq;  frapper  par  la  répression 

qatag‘on  qilmoq;  5.  sovutmoq  (shampan  va  boshqa  ichimliklarni);  II.  vi  1. 

taqillatmoq;  frapper  à  la  porte  eshik  taqillatmoq;  2.  soatning  chiqqilab 

yurishi; III. se frapper vpr 1. (à qqch) nima  bilandir urishib ketmoq; 2. fam 

hayron qolmoq; 3. fam hayajonlanmoq; ne te frappe pas xavotir olma. 

frappeur, euse 

n tanga zarb qiladigan ishchi. 

frasque 


nf sho‘xlik, beboshlik, tentaklik, ahmoqlik, telba-teskari ish tutish. 

fraternel, elle 

adj qardosh, birodar. 

fraternellement 

adv qardoshlarcha, birodarona. 

fraterniser 

vi qardosh bo‘lmoq. 

fraternité 

nf  qardoshlik,  birodarlik;  la  fraternité  humaine  xalqlar 

qardoshligi. 

fratricide 

I.  n  1.  nm  birodarkushlik,  qon-qarindoshlarning,  yaqin 

kishilarning  bir-birini  o‘ldirishi;  2.  birodarkush,  qotil  (qon-qarindoshlar 

orasidagi); II. adj birodarkush, qon-qarindoshlar orasida bir-birini o‘ldiradigan. 

fraude 

nf  mutahamlik,  qalloblik,  firibgarlik,  aldash;  la  fraude  électorale saylovlarni soxtalashtirish; la fraude fiscale soliq  to‘lashdan bosh  tortish; en 

fraude loc adv aldov yo‘li bilan, yashirincha, noqonuniy. 

frauder 

I.  vt  aldamoq;  frauder  le  fisc  soliqdan  bo‘yin  tovlash;  II.  vi 

qalloblik, firibgarlik qilmoq; noqonuniy narsalarni tashib ketirmoq. 

fraudeur,  euse 

n  yolg‘onchi,  firibgar,  muttaham,  qallob,  tovlamachi, 

kontrabandist. 

frauduleusement 

adv aldov yo‘li bilan,  firibgarlik, qalloblik,  tovlamac hilik 

bilan. 

frauduleux, euse adj muttahamlarcha, muttahamlik,  firibgarlik,  qalloblik, 

tovlamachilik bilan qilingan. 

frayer 

I.  vt  ochmoq,  yotqizmoq  (yo‘l);  II.  vi  1.  baliqlarni  urug‘latish;  2. (avec qqn) kim bilandir do‘stona munosabatda bo‘ lmoq; III. se frayer vpr se 

frayer un passage urinmoq, urinib ko‘rmoq. 

frayeur 

nf qo‘rqinch, ayanch. 

fredaine 

nf fam hazil, sho‘xlik, qiliq. 

fredonnement 

nm yarim ovozda kuylash, xirgoyi qilish. 

fredonner 

vt vi kuylamoq, yarim ovozda kuylamoq, xirgoyi qilmoq. 

freezer 

nm anglic muzlatgich. 

frégate 

nf 1. fregat (uch machtali harbiy kema); un capitaine de frégate 

ikkinchi rangli kapitan, podpolkovnik; 2. fregat (qush). 

frein 


nm 1. vx suvluq; loc fig ronger son frein o‘zini, jahlini zo‘rg‘a bosib, 

tutib  turmoq;  mettre un frein à  jilovlamoq,  to‘siq  qo‘ymoq,  to‘xtatib  turmoq; FREINAGE

 

FRISQUET 

 

 238 

2. tormoz, ushlab turgich, to‘xtatish moslamasi; un frein à main qo‘l tormozi; 

donner un coup de frein tormoz bosmoq. 

freinage 

nm to‘xtatish. 

freiner 


vt,  vi  to‘xtatmoq,  to‘xtatib  qolmoq;  freiner  le  développement 

rivojlanishni sekinlashtirmoq, rivojlanishga xalaqit bermoq. 

frelater 

vt  soxtalashtirmoq,  buzmoq,  yot  narsalar  aralashtirmoq 

(ichimliklar, dori-darmonlar). 

frelaté, ée 

adj yasama, soxta, buzilgan; vin frelaté soxta sharob. 

frêle 


adj mo‘rt, bo‘sh, nozik, kuchsiz; une voix frêle kuchsiz tovush. 

frelon 


nm qovoq ari, qizil ari. 

freluquet 

nm  vieilli  olifta,  quruq  savlatli,  beandisha,  yengiltak,  havoyi 

odam. 


frémir 

vi  jimirlamoq,  mildiramoq;  shildiramoq,  shitir-shitir  qilmoq; 

qaltiramoq, junjikmoq; titramoq. 

frémissant,  ante 

adj jimirlayotgan, mildirayotgan; shitir-shitir  qilayotgan; 

qaltiragan, junjikkan, titroq, qaltiroq. 

frémissement 

nm  jimirlash,  mildirash;  shildirash,  shitir-shitir;  qaltirash, 

junjikish; titrash. 

frêne 


nm bot shum tol, qoratol. 

frénésie 

nf 1. qattiq jazava, hayajon, g‘azab; 2. qiziqish, band bo‘lish. 

frénétique 

adj  hayajonli,  g‘azabli,  jazavali;  des  applaudissements 

frénétiques gulduros qarsaklar. 

frénétiquement 

adv telbalarcha, juda, o‘ ta. 

fréquence 

nf 1. ko‘p qaytarish;  2. chastota (tebranma harakat tezligining 

darajasi). 

fréquent, ente 

adj tez, tezlashgan, jadallashgan; tez-tez sodir bo‘ladigan. 

fréquentable 

adj borsa, borib ko‘rsa bo‘ladigan. 

fréquentation 

nf  tez-tez  qatnashib  turish,  borib  turish;  bordi-keldi  qilish; 

une longue fréquentation uzoq muddatli bordi-keldi. 

fréquenter 

I.  vt, vi  qatnashmoq,  borib  kelmoq;  fam  aloqada  bo‘lmoq;  II. 

se fréquenter vpr bordi-keldi qilmoq. 

frère 


I. nm aka; un frère utérin aka, uka (ona  bir, ota  boshqa); un frère 

de lait  bir  onadan sut  emgan begona aka-uka; des frères jumeaux egizak 

aka-uka;  un  faux  frère  sotqin,  xoin;  traiter  qqn  en  frère  do‘stona 

muomalada bo‘lmoq; II. adj qardosh. 

frérot 

nm fam ukam, ukaginam. fresque 

nf freska (devorga solingan rasm). 

fressure 

nf qorin, ichak-chovoqlar (so‘yilgan hayvonning). 

fret 

nm 1. yuk tashish haqi, kira puli (kemada);  2. yuk; 3. yuk  tashish; un avion de fret yuk samolyoti. 

fréter 


vt ijaraga olmoq, bermoq (avtomashina). 

frétillant,  ante 

adj  harakatchan,  serharakat,  o‘ynoqi,  sho‘x, 

tinchimaydigan, tinib-tinchimas. 

frétillement 

nm  1.  barglarning  titrashi,  shitirlashi;  2.  silkinish,  titrash;  3. 

likillatish (dumini). 

frétiller 

vi silkinmoq, titramoq; lipillamoq, jilpanglamoq; aylanmoq. 

fretin 


nm  1.  mayda  baliq,  chavoq;  2.  fam  mayda-chuyda,  arzimas 

odamlar. 

frette 

nf temir gardish, temir chambarak. freux 

nm go‘ngqarg‘a. 

friable 

adj tez, ozon maydalanadigan, eziluvchan, mo‘rt. 

friand

1

,  ande adj  1.  shirintomoq;  être  friand  de  qqch  nimanidir  juda 

yaxshi ko‘rmoq; 2. ishqiboz, xush ko‘ruvchi, biror narsaning gadosi. 

friand

2

 nm 1. go‘shtli qatlama; 2. bodom unidan qilinadigan pirog. 

friandise 

nf 1. shirinlikka tashnalik, o‘chlik, shirintomoqlik; 2. shirinlik. 

fric 


nm arg pul. 

fricandeau 

nm  frikando  (ichiga  cho‘chqa  yog‘i  tiqilgan  va  cho‘qda 

pishiriladigan buzoq go‘shti). 

fricassée 

nf  frikase  (parranda,  buzoq,  cho‘chqa,  quyon  kabilarning 

go‘shtidan tayyorlangan dimlama). 

fricasser 

vt  1.  go‘sht  bo‘ lagini  dimlab  pishirmoq;  2.  fig  vieilli  sovurmoq, 

ishlatib yubormoq (pul). 

fric-frac 

nm fam o‘g‘irlash, talon-taroj qilish. 

friche 

nf  qo‘riq,  bo‘z  yer,  ishlov  berilmagan  yer,  ekin  ekilmagan  yer;  en friche loc adv ekin ekilmagan, ekilmay yotgan, qarovsiz qolgan, xarobazorga 

aylangan, tashlandiq; laisser une terre en friche yerni tashlab qo‘ymoq. 

frichti 

nm fam ovqat. 

fricoter 

I. vi fam 1. shubhali, g‘alati ishlar bilan shug‘ullanmoq, zimdan ish 

qilmoq; fricoter  avec qqn jinsiy aloqa qilmoq; II. vt 1.  qovurmoq,  pishirmoq, 

tayyorlamoq;  2. fam yomon  narsani o‘ylamoq,  fitna  uyushtirmoq,  g‘alamislik 

qilmoq,  hiyla-nayrang  ishlatmoq,  bir  baloni  boshlamoq;  qu’est-ce  qu’il 

fricote encore? yana qanday baloni boshlayapti? 

fricoteur, euse 

n fam firibgar, tovlamachi, olg‘ir. 

friction 

nf 1. ishqalash, ishqash, uqalash; 2. ishqalanish;  3. kelishmaslik, 

kelishmovchilik. 

frictionner 

I.  vt  ishqalamoq,  uqalamoq;  II.  se  frictionner  vpr  artinmoq, 

o‘zini o‘zi artmoq. 

frigidaire 

nm muzlatgich. 

frigide 

adj  1.  poét  sovuq;  2.  sovuq  (mizoj);  hissiz;  hirssiz,  jinsiy  sovuq 

(ayol). 

frigidité 

nf 1. sovuq (holat); 2. sovuqlik (mijoz to‘g‘risida); 3. jinsiy sovuqlik 

(ayollarda). 

frigo 

nm fam 1. muzlagan go‘sht; 2. xolodilnik, muzlatgich. frigorifier 

vt  muzlatmoq  (muzlatgichda);  fam  être  frigorifié  muzlab 

qolmoq, sovqotib qolmoq. 

frigorifique 

adj sovituvchi; appareil frigorifique muzlatgich. 

frileux,  euse 

adj  1.  sovuqqa  ojiz,  sovuqqa  chiday  olmaydigan;  2.  fig 

qo‘rqoq, yuragi yo‘q, yuraksiz, sustkash, ojiz, jur’atsiz. 

frimas 

nm 1. bulduruq; 2. pl qish. frime 

nf  fam  mug‘ombirlik,  ayyorlik,  quvlik;  pour  la  frime  shunchaki, 

yuzaki, nomigagina. 

frimousse 

nf fam chiroyligina ayol, do‘ndiqcha. 

fringale 

nf  fam  1.  to‘satdan  paydo  bo‘lgan  ochlik;  2.  tiyib  bo‘lmaydigan 

ehtiyoj, ishtiyoq. 

fringant, ante 

adj 1. o‘ynoqi, sho‘x, tinib-tinchimaydigan, yugurik, chopqir 

(ot); 2. dadil, epchil, tetik, chaqqon, harakatchan, jo‘shqin, otashin. 

fringuer 

I.  vi  vx  sakramoq,  irg‘imoq,  irg‘ishlamoq,  o‘yinga  tushmoq, 

o‘ynoqlamoq,  sho‘xlik  qilmoq;  po‘rim,  oliftalarcha,  bashang  kiyinmoq;  II.  vt 

fam kiyintirmoq; III. se fringuer vpr fam kiyinmoq. 

fringues 

nf pl fam kiyim-kechak, ust-bosh, lash-lushlar. 

friper 


vt  ezmoq,  g‘ijimlamoq;  friper  une  robe  ko‘ylakni  g‘ijim  qilmoq; 

visage fripé ajin bosgan yuz. 

friperie 

nf  1.  eski-tuski,  lash-lush  (kiyim,  mebel);  2.  eski-tuski  narsalar 

bilan savdo-sotiq qilish. 

fripon,  onne 

n,  adj  1.  vx  firibgar,  ayyor,  muttaham;  2.  fam  sho‘x, 

o‘yinqaroq, xumpar, to‘polonchi, mug‘ombir, shum taka. 

friponnerie 

nf  vx  aldamchilik,  firibgarlik,  muttahamlik,  qalloblik, 

tovlamachilik, hiyla-nayrang, firib. 

fripouille 

nf  fam  firibgar,  tovlamachi,  qallob,  muttaham,  razil,  qabih, 

yaramas, ablah, nobakor, pastkash, shum, ayyor. 

fripouillerie 

nf  mutahhamlik,  qalloblik,  yaramaslik,  qabihlik,  razillik, 

ifloslik, xunuklik, pastkashlik, ma’lunlik, razolat. 

friquet 


nm dalachumchuq. 

frire 


I. vt qovurmoq (yog‘da); II. vi qovurilmoq; une poêle à frire tova. 

frise


1

 

nf  friz  (bino  peshonasidagi,  shuningdek,  devor,  gilam,  parket chetlaridagi keng naqshli yo‘l, hoshiya). 

frise


2

 (cheval de) 

nm g‘ov, to‘siq. 

friselis 

nm yengil titrash, silkinish. 

friser 


I. vt 1. jingalaklamoq, gajak qilmoq; 2. paxmoqlamoq, tuk chiqarmoq 

(movut); 3. yaqinlashmoq, oz qolmoq, sal  tegib ketmoq; II. vi jingalak, gajak 

bo‘lmoq, jingalaklanmoq; chirmashmoq, o‘ralmoq. 

frisette 

nf zulf, gajak. 

frisotter 

I. vt ozroq jingalak qildirmoq; II. vi jingalaklamoq. 

frisquet, ette 

adj fam salqin; il fait frisquet havo salqin. 


FRISSON

 

FUIR 

 

 239 

frisson 


nm qaltiroq bosish,  titrash, qaltiroq, et  uvushish, badan uvushish, 

varaja;  jimirlash,  junjikish,  seskanish,  junbish;  un  frisson  lui  descend  le 

long du dos uning badani jimirlab ketyapti. 

frissonnant, ante 

adj qaltirayotgan, titrayotgan. 

frissonnement 

nm sal qaltiroq bosish, sal-pal titroq bosish. 

frissonner 

vi qaltiramoq, titramoq. 

frisure 


nf jingalak. 

frit, frite 

I. adj qovirilgan; 2. nf fam qovurilgan kartoshka. 

friteuse 

nf kartoshkani yog‘da qovuradigan asbob. 

friture 


nf  1.  qovurish;  2.  qizigan  yog‘;  3.  qovurilgan  baliq;  4.  chirsillash, 

qirsillash. 

fritz 

nm fam frits (nemislarning ikkinchi jahon urushi davridagi nomlanishi). frivole 

adj 1. bo‘sh, asossiz, tagi puch, arzimaydigan, ahamiyatsiz, e’ tibori 

yo‘q, yuzaki; 2. yengiltabiat, yengiltak, yengil, beburd, havoyi, betayin. 

frivolité 

nf 1.  arzimaydigan, ahamiyatsiz narsa; 2. yengiltaklik,  beburdlik, 

betayinlik. 

froc 

nm 1. kuloh (monahlarda); 2. jubba (pravoslavie ruhoniylari kiyadigan keng yengli, uzun ustki kiyim); prendre le froc monax  bo‘lmoq, monaxlikka 

kirmoq;  3.  fam  ishton,  shim;  faire  dans  son  froc  ishtoniga  qilib  qo‘ymoq, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling