Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet96/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   238

xushchaqchaq, xushtabiat odam, ulfat,  hazilkash, yaxshi odam;  2.  nm yigit, 

yigitcha. 

gaillard


2

 nm kema yuqori palubasining orqa qismidagi boshpana. 

gaillardement

 adv 1. sho‘x, o‘ynoqi, xushchaqchaqlik  bilan; 2. chaqqon, 

epchillik,  abjirlik  bilan,  yigitlardek,  mardona,  dadil,  tetik,  jasurona, 

qo‘rqmasdan, keskin, o‘ tkirlik bilan. 

gaîment

 adj voir gaiement. 



gain

  nm  1.  yutuq,  yutilgan  narsa  (pul),  foyda,  kirim,  foyda  qilish,  naf, 

daromad;  réaliser  des  gains  énormes  katta  foyda  olmoq;  avoir,  obtenir 

gain de cause ishni yutib chiqmoq,  ustun kelmoq; le gain ne veux pas la 

dépense  ovora  bo‘lishga  arzimaydi;  2.  ish  haqi,  ishlab  topilgan  pul;  3. 

kuchaytirish, ko‘tarish (radioda); 4. qazib olish, chiqarih, o‘lja, qo‘lga kiritilgan 

narsa. 

gaine


  nf  1.  qin,  g‘ilof,  jild,  quti;  2.  korset,  ichki  belbog‘,  bandaj;  3.  techn 

quvur, kanal; 4. anat parda, qobiq. 

gainer

 vt qinga solmoq,  tiqmoq, joylashtirmoq, qolipga, qoplamaga,  jildga 



o‘ramoq, ustini o‘ramoq. 

gainerie


 nf qin, g‘ilof ishlab chiqaruvchi fabrika; qin, g‘ilof ishlab chiqarish. 

gainier, ière

 n qin, g‘ilof ishlab chiqaruvchi va sotuvchi, g‘ilofsoz. 

gaîté


 nf voir gaieté. 

GALA

 

GARAN TIE



 

 

 



242 

gala


 I. nm tantana,  bayram, shodiyona,  tantanali ziyofat; un gala  sportif 

sport  bayrami;  un  habit  de  gala  bayram  libosi;  II.  adj  tantanali,  dabdabali, 

yasatilgan, bezatilgan, serhasham. 

galactique

 adj astron Somon yo‘liga oid; galaktikaga oid, galaktik. 

galamment

  adv  xushmuomalalik  bilan;  odob-nazokat  bilan,  iltifot, 

nazokat, muloyim lik bilan, lutfan, hurmat bilan, hurmat yuzasidan; mohirona, 

san’atkorona, mahorat bilan. 

galant,  ante

  I.  adj  1.  xushmuomala,  odobli,  nazokatli,  boadab,  izzat-

hurmatni joyiga qo‘yadigan, iltifotli, shirin so‘z, muloyim, silliq, sermulozamat, 

sertakalluf;  un  homme  galant  odobli  odam;  un  galant  homme  olijanob, 

to‘g‘ri  odam;  2.  ishqiy,  oshiqona,  muhabbatga  oid;  une  aventure  galante 

ishq-muhabbat  mojarosi,  ishqiy  sarguzasht;  II.  nm  vieilli  1.  xushtor,  oshiq, 

oshiqi-beqaror, jazman, shaydo, ishqida oh tortuvchi; 2. fam xotinboz. 

galanterie

  nf  1.  xushmuomalalik,  odoblilik,  odob,  nazokat,  odoblilik, 

boadablik,  navozish,  iltifot,  marhamat,  muloyimlik,  sermulozamatlik, 

sertakalluflik; 2. xushtorlik qilish, xotin-qizlar ko‘nglini olish. 

galantine

  nf  go‘sht,  suyaklarni  ko‘p  qaynatib  tayyorlangan  halimsimon 

taom, yaxna, halim. 

galapiat


 nm fam daydi, darbadar, jahongashta, betayin. 

galaxie


 nf astron Somon yo‘ li; galaktika; tumanlilik. 

galbe


 nm ko‘rinish, shakl, sirtqi ko‘rinish; egik, bukik joy, aylana, dumaloq. 

galbé, ée

 adj bukilgan, egilgan, egma, qayrilma, egik, bukik, qavariq. 

galber


 vt bukmoq, egmoq, qayirmoq. 

gale


  nf  1.  qichima,  qo‘ tir;  temiratki  kasalligi;  2.  fam  achchig‘i  tez,  zahar 

odam, tajang, simyon. 

galère

 nf 1. hist eshkakli va yelkanli kema; que diable allait-il faire dans 



cette  galère?  nimaga  u  bu  ishga  aralashadi?  unga  bu  yerda  pishirib 

qo‘yuvdimi?  2.  pl  hist  surgun,  katorga,  surgundagi  og‘ir  mehnat,  do‘zax, 

zindon; c’est une vraie galère fig bu haqiqiy do‘zax! 

galerie


  nf  1.  usti  yopiq  o‘ tish  joyi,  timli  yo‘l;  les  galeries  du  métro 

metroning yer  osti o‘ tish yo‘llari, joylari; 2. une  galerie de peinture suratlar 

galereyasi; 3. yer osti yo‘li, dara, oraliq yo‘l,  qiyaroq kovlangan yer osti yo‘li; 

konlarda  yer  osti  yo‘li;  4.  boloxona,  balkon  (teatrda);  5.  tomoshabinlar, 

tomosha qiluvchi odamlar; s’inquiéter de la galerie odamlarning fikri haqida 

tashvishlanmoq, tashvish tortmoq. 

galérien

  nm  eshkak  eshuvchi;  surgun  qilingan,  og‘ir  ishlarga  mahkum  

qilingan  odam;  travailler  comme  un  galérien  mahbusdek  ishlamoq, 

chiranmoq, kuchanmoq, zo‘r bermoq; une vie de galérien juda og‘ir hayot. 

galet

 nm 1. tog‘ jinslarining bo‘laklari, yumaloq katta  tosh, shag‘al, mayda 



tosh;  une  plage  de  galets  shag‘alli  cho‘milish  joyi;  2.  techn  g‘ildirakcha, 

kichkina g‘ildirak, tasmali g‘ildirak. 

galetas

 nm faqirona kulba, uy-kapa. 



galette

 nf obinon, kulcha; qotirilgan kulcha non; 2. fam mullajiring, pul. 

galeux, euse

 adj qichimaga, qo‘tirga oid,  qichimali,  qo‘ tiri bor; prov il ne 

faut qu’une brebis galeuse pour infester le troupeau  tirraqi buzoq podani 

bulg‘aydi. 

galimatias

 nm tuturiqsiz gap, bema’ni  gap, safsata; valdirashlar, yolg‘on, 

uydirma, ahmoqona, bo‘lmag‘ur gap. 

galion


 nm hist yelkanli kema, savdo kemasi. 

galiote


 nf mar kichik eshkakli, yelkanli kema. 

galipette

  nf  1.  fam  sakrash,  irg‘ish,  sapchish;  2.  kulgili  voqea,  latifa, 

afandi. 


galle

 nf daraxtdagi g‘udda, bo‘qoq. 

gallican, ane

 adj relig gallikan. 

gallicisme

  nm  ling  fransuz  tilidan  qabul  qilingan  yoki  unga  taqlid  qilib 

tuzilgan so‘z, ibora, gap. 

gallinacés

 nm pl zool tovuqlar turkumi. 

gallon


 nm gallon (AQSHda suyuqlik o‘lchov birligi, 4,54l). 

galoche


 nf 1. yog‘och poshnali boshmoq; 2. kovush (charm). 

galon


  nm  1.  mil  uqa,  kashta;  pogon;  prendre  du  galon  xizmatda 

ko‘tarilmoq; 2. hoshiya, jiyak, mag‘iz; zarbof-jiyak, yaltiroq tasma. 

galonner

 vt hoshiya, uqa, jiyak, kashta tikmoq. 

galop

 nm lo‘killab chopish, yelish (ot); au galop lo‘killab chopib, yelib, tez. 



galopade

 nf 1. lo‘killash, yelish, choptirish; 2. yelib-yugurish, yugur-yugur, 

chop-chop, sarsongarchilik, ovoragarchilik. 

galopant,  ante

  adj  lo‘kki,  yuguradigan,  yeladigan,  chopadigan, 

chopuvchi; tez ko‘tariluvchi. 

galoper

 vi 1. ot choptirmoq,  ot choptirib bormoq, kelmoq; 2.  fam chopib, 



yelday uchib bormoq. 

galopin


  nm  fam  sho‘x  bola,  to‘polonchi,  zumrasha,  shum taka;  ko‘cha 

bolasi. 


galurin

 ou galure nm fam telpak, shlapa. 

galvaniser

  vt  1.  elektrlamoq;  elektr  toki  bilan  davolamoq;  2. 

asabiylashtirmoq,  jonlantirmoq,  qo‘zg‘atmoq;  3.  nikellamoq,  metall  bilan 

qoplamoq. 

galvanomètre

 nm elektr toki kuchini o‘lchaydigan asbob. 

galvauder

  vt  obro‘sini  to‘kmoq,  sha’niga  isnod  keltirmoq,  nomini 

bulg‘amoq,  isnodga,  malomatlarga  qoldirmoq,  tahqirlamoq,  dog‘  tushirmoq, 

rasvosini chiqarmoq. 

gambade

 nf sakrash, irg‘ish; sapchish. 



gambader

  vi  sakramoq,  irg‘imoq,  irg‘ishlamoq,  hatlamoq,  o‘yinga 

tushmoq, o‘ynoqlamoq, sho‘xlik qilmoq. 

gamelle


 nf 1. askar qozonchasi;  2. fam yiqilish;  ramasser, prendre  une 

gamelle yiqilmoq; fig muvaffaqiyatsizlikka uchramoq. 

gamète

 nm biol hayvon va o‘simliklarning jinsiy hujayrasi. 



gamin,  ine

  I.  n  1.  bola,  o‘g‘il  bola,  qiz  bola;  2.  ko‘cha  bola;  sho‘x  bola, 

shum  bola;  II.  adj  sho‘x,  o‘yinqaroq,  to‘polonchi,  shumtaka,  tez,  jizzaki, 

qiziqqon. 

gamma

  nm  grek  alifbosining  uchinchi  harfi;  phys  pl  les  rayons  gamma 



gamma nurlari. 

gamme


  nf  1.  mus  bir  parda  ko‘ tarilib,  tushib  boruvchi  tovushlar  majmui, 

gamma;  hors  de  gamme  o‘zini  yo‘qotib  qo‘ygan,  shoshib  qolgan;  uyalgan; 

changer de gamme ohangini o‘zgartirmoq; 2. fig ranglar majmui, gamma. 

gammée


 adj f une croix gammée svastika. 

ganache


  nf  fam  befarosat,  befahm,  esi  past,  zehni  yo‘q,  past,  tentak, 

jinni, kaltafahm. 

gandin

 nm olifta, po‘rim, bashang. 



gang

 nm o‘g‘rilar, qotillar, bosqinchilar to‘dasi, banda. 

ganglion

  nm  nerv  tuguni;  shish;  les  ganglions  lymphatiques  lim fatik 

tugunlar. 

gangrène


  nf  1.  méd  qorason,  gangrena;  2.  fig  yara,  jarohat,  yuqumli 

kasallik. 

gangrener

  I.  vt  1.  qorason  bilan  kasallanmoq;  2.  yuqumli  kasallik 

tarqatmoq;  3.  fig  buzmoq,  aynitmoq;  II.  se  gangrener  vpr  chirimoq,  irimoq, 

chiriy, iriy boshlamoq, aynimoq, buzilmoq. 

gangster

 nm anglic o‘g‘ri, qotil, bosqinchi, bandit. 

gangstérisme

 nm o‘g‘rilik, qotillik, banditlik. 

gangue

 nf géol 1.  tog‘ jinsi, ma’danga yopishgan  jinslar; gangue stérile 



bo‘sh tog‘ jinsi; 2. po‘st, po‘stloq, qobiq. 

ganse


 nf jiyak. 

gant


 nm qo‘lqop; un gant de crin qattiq qo‘lqop, ishqagich; des gants de 

boxe  boks  qo‘lqopi;  cela  vous  va  comme  un  gant  bu  sizga  juda  mos, 

yarashadi; jeter le gant qarshi chiqmoq;  ramasser le gant, relever le gant 

chaqiriqni  qabul  qilmoq;  prendre  des  gants  ehtiyotkorona  harakat  qilmoq; 

sans mettre de gants xafagarchiliksiz, o‘ylashmasdan. 

ganter


 vt qo‘lqop kiygizmoq. 

ganterie


 nf 1. qo‘lqop ishlab chiqarish; 2. qo‘lqop do‘koni. 

gantier, ière

 n qo‘lqopchi, qo‘lqop sotuvchisi. 

garage


 nm mashinalar saqlanadigan joy, garaj, angar, saroy. 

garant, ante

 I. n kafil; dr kafilligini olgan shaxs; se porter garant de qqn 

kafil  bo‘lmoq,  kafolat  bermoq,  ishontirmoq;  II.  nm  1.  kafolat,  kafillik,  garov, 

ishontirish, kafolat berish; 2. mar arqon, yuk ko‘ targich, chig‘ir arqoni. 

garantie


  nf  1.  kafolat,  kafillik,  garov,  ta’min  etish,  ishonch;  un  certificat 

de  garantie  kafillik  guvohnomasi;  2.  tekshirish,  darajasini  aniqlash 

(qimmatbaho buyumlarda). 


GARAN TIR

 

GASTRIQUE



 

 

 



243 

garantir


 I. vt 1.  ta’minlamoq,  ta’min etmoq, kafilligini olmoq,  ishontirmoq; 

2.  himoya  qilmoq,  qo‘riqlamoq,  saqlamoq;  garantir  de  ehtyot  qilmoq, 

saqlamoq;  II.  se  garantir  vpr  de  qqch  ta’minlanmoq,  ta’min  etm oq, 

ishontirmoq, kafillik bermoq. 

garce

  nf  fam  1.  manjalaqi,  buzuq,  suyuq  oyoq  ayol,  fohisha;  2.  shallaqi, 



shum kampir, jodugar, alvasti, qo‘pol, jahldor, berahm ayol. 

garçon


  nm  1.  bola,  o‘g‘il  bola;  2.  yigit,  o‘spirin;  yigitcha;  barvasta  yigit, 

azamat,  pahlavon;  un  brave  garçon,  un  bon  garçon  yaxshi  odam;  un 

garçon d’honneur kuyov  jo‘ra; 3. shogird, xalfa, yordamchi ishchi,  dastyor, 

yollanib  ishlovchi  (sotuvchi);  un  garçon  de  course  yugurdak  bola;  4. 

bo‘ydoq,  uylanmagan  yigit;  un  vieux  garçon  qari  bo‘ydoq;  enterrer  sa  vie 

de garçon kuyov oshi qilmoq, bo‘yniga ola xurjun  ilmoq; 5.  ofitsiant, garson 

(restoranda). 

garçonnet

 nm yigitcha. 

garçonnier, ière

 adj bolacha, o‘g‘il bolaga xos bo‘lgan. 

garçonnière

  nf  garsonyer  (odatda  ishqiy  uchrashuvlar  uchun 

mo‘ljallangan xilvat uy). 

garde

1

  nf  1.  saqlash,  qarov,  qarab  turish,  ko‘z-quloq  bo‘lish,  nazorat; 



qo‘riqlash,  mudofaa  qilish;  être  sous  la  garde  de  qqn  birovning  nazorati 

ostida  bo‘lmoq;  qo‘riqlanmoq;  mettre  en  garde  contre  qqn,  qqch  ehtiyot 

qilmoq, ogohlantirmoq, ogoh qilmoq; prendre garde ehtiyot bo‘lmoq; prenez 

garde  de  tomber  ehtiyot  bo‘ling!  yiqilib  tushmang!  prenez  garde  à  la 

peinture  bo‘yalgan,  ehtiyot  bo‘ling!  2.  mil  soqchilar,  qo‘riqchilar,  posbonlar, 

qorovul; une garde d’honneur  faxriy qorovul;  3. mil gvardiya;  hist la garde 

nationale milliy gvardiya; la garde républicaine respublika gvardiyasi (Parij 

jandarmeriyasi). 

garde

2

  n  1.  gvardiyachi,  gvardiya  qismlarida  xizmat  qiluvchi;  hist  un 



garde  national  milliy  gvardiya  soldati;  2.  qorovul  qo‘riqlovchi,  soqchi;  un 

garde  du  corps  shaxsiy  soqchi;  le  Garde  des  Sceaux  Adliya  vaziri 

(Fransiyada); un garde champêtre qishloq militsioneri, noziri. 

garde


3

 nf sanitar ayol, hamshira, og‘ ir kasalga qarovchi ayol. 

garde

-

à



-

vous


 I. loc rostlan; II. nm inv mil tik qotib turish (harbiylarda). 

garde-barrière

 nm temir yo‘ldan o‘ tiladigan joyda soqchi, nozir. 

garde-boue

 nm inv mototsikl himoya qanoti. 

garde-chasse

 nm ov noziri. 

garde-corps

 nm inv shaxsiy soqchi, tansoqchi. 

garde-côte

  nm  1.  qirg‘oqni  qo‘riqlovchi  kema;  2.  dengiz  chegara 

qo‘riqchiligi. 

garde-feu

 nm pech panjarasi, tunuka parda, to‘siq. 

garde-fou

 nm to‘siq, panjara, tutqich, dasta, band. 

garde-malade

 n sanitar, hamshira, og‘ir kasalga qarovchi ayol. 

garde-manger

 nm inv 1. omborxona; 2. oziq-ovqat javoni. 

garde-meuble

 nm jihozlar ombori. 

gardénia

 nm bot gardeniya, gul turi. 

garder

  I.  vt  1.  ehtiyot  qilmoq,  asramoq,  saqlamoq;  tutmoq,  qo‘riqlamoq, 



saqlab  qolmoq;  himoya,  muhofaza  qilmoq,  qo‘rimoq,  poylamoq,  ko‘z  quloq 

bo‘lib  saqlamoq,  kuzatmoq,  kuzatib,  qarab  turmoq,  nazorat  qilib  turmoq; 

garder  un  malade  kasal  qaramoq;  garder  la  porte  hech  kimni  kirishga 

qo‘ymaslik;  être  gardé  à  vue  nazorat  ostida  bo‘lmoq;  garder  le  lit  ko‘rpa-

to‘shak  qilib  yotmoq  (bemor);  2.  rioya  qilmoq,  amal  qilmoq,  bajarmoq, 

saqlamoq,  ehtiyot  qilmoq,  saqlab  qolmoq,  qo‘ llab-quvvatlamoq;  garder  ses 

habitudes  o‘z  urf-odatlarini  saqlab  qolmoq;  garder  son  sang-froid  o‘zini 

bosmoq,  o‘zini  og‘ir  tutmoq;  garder  un  secret  sir  saqlamoq;  garder  la 

mesure me’yoriga  amal  qilmoq; garder le  silence sukut saqlamoq; garder 

rancune  à  qqn  birovga  kek  saqlamoq;  3.  (de  qqch)  ehtiyot  qilmoq, 

saqlamoq;  4.  ushlab  qolmoq,  tutib  qolmoq,  qoldirmoq,  olib  qo‘ymoq,  atab 

qoldirmoq; II.  se garder vpr saqlanmoq, ehtiyot bo‘ lmoq; gardez-vous bien 

de le faire aslo, hech, zinhor buni qila ko‘rmang. 

garderie


 nf 1. o‘rmon uchastkasi (bitta o‘rmonchiga biriktirilgan); 2. bolalar 

bog‘chasi, yasli; kuni uzaytirilgan guruh. 

garde-robe

 I. nf 1. kiyimlar shkafi; 2.  bir kishining kiyim boshi; 3.  teshik, 

siniq kursilarni qo‘yadigan joy; II. nm etak, fartuk. 

gardeur, euse

 n qo‘y cho‘pon, podachi. 

garde-voie

 nm temir yo‘l nazoratchisi. 

garde-vue

 nm techn nurdan ko‘zni saqlash uchun soyabon. 

gardien,  ienne

  I.  n  1.  saqlovchi,  asrovchi,  qo‘riqlovchi,  soqchi;  un 

gardien  de  but  sport  darvozabon;  2.  qorovul;  3.  nozir,  nazoratchi;  un 

gardien  de  la  paix  Parij  politsiyachisi,  mirshab;  II.  adj  un  ange  gardien 

qo‘riqlovchi farishta. 

gardiennage

  nm  1.  nazoratchi  vazifasi,  qorovullik,  qo‘riqlash;  2. 

muhofaza qilish. 

gardon


 nm zool qizilko‘z (baliq turi). 

gare


1

 nf 1. bekat, vokzal; une gare de voyageurs yo‘lovchilar bekati; une 

gare  de  marchandises  tovar  stansiyasi;  une  gare  de  transit  katta  uzel 

stansiya; une gare fluviale daryo vokzali,  porti; une gare  maritime  dengiz 

porti. 

gare


2

  intj  ehtiyot  bo‘l!,  o‘zingni  chetga  ol!  gare  à  la  peinture!  ehtiyot 

bo‘ling,  bo‘yalgan!  gare  à  la  tête!  boshni  ehtiyot  qil!  gare  aux  voleurs! 

o‘g‘rilardan ehtiyot bo‘l! sans crier gare ogohlantirmay. 

garenne

 nf yovvoyi quyonlar o‘z holicha ko‘paytirilayotgan joy. 



garer

  I.  vt  pana  joyga  joylashtirmoq,  olib  qo‘ymoq,  garajga  qo‘ymoq, 

yashirmoq,  bekitmoq,  bekitib  qo‘ymoq,  garer  la  voiture  avtomashinani 

garajga  qo‘ymoq;  II.  se  garer  vpr  o‘zini  chetga  olmoq,  himoyalanmoq, 

qo‘riqlamoq, saqlanmoq, yashirinmoq;  avtomobilni  av tomashinalar  turadigan 

joyda to‘xtatmoq. 

gargantua

 nm yeb to‘ymas odam, mechkay, ochofat. 

gargariser

 

(se)



 vpr 1. tomog‘ini chayib, yuvib  tashlamoq, chayqamoq;  2. 

fam zavqlanmoq, rohatlanmoq, maza qilmoq; lazzatlanmoq. 

gargarisme

 nm 1. tomog‘ini chayqash; 2. tomoqni chayqash uchun dori. 

gargote

 nf arzon oshxona, qovoqxona, mehmonxonali restoran. 



gargouille

 nf tarnov, nov. 

gargouillement

  nm  1.  suvning  jildirashi;  2.  qorin  quldirashi,  g‘uldirash, 

quldur-quldur. 

gargouiller

 vi  1.  jildiramoq,  shildiramoq,  qulqullamoq,  qulq-qulq  qilmoq; 

2. quldiramoq, g‘uldiramoq, guldiramoq. 

gargoulette

  nf  sopol  ko‘za,  g‘ovak  idish  (suyuqlikni  bug‘lab  sovutish 

uchun). 

garnement

  nm  to‘polonchi,  o‘ ta  sho‘x,  shum;  un  mauvais  garnement 

sho‘x, olov bola, to‘polonchi, shum taka. 

garni

 I. adj jihozlangan; II. nm jihozli xona. 



garnir

  vt1.  ta’minlamoq,  ta’min  qilmoq,  yetkazib  bermoq;  2.  bezamoq, 

bezatmoq,  yasatmoq,  pardoz  bermoq,  qoplamoq,  tikmoq;  garnir  une  robe 

de  dentelle(s)  ipak  tur  ko‘ylakni  bezab  tikmoq;  garnir  un  manteau  de 

fourrure palto yoqasini mo‘ynali teri bilan tikib chiqmoq. 

garnison


  nf  mil  1.  garnizon;  2.  doimiy  joylashish  yeri,  garnizon 

shaharchasi. 

garniture

 nf 1. asbob, asbob-uskuna, anjom, jihozlar; nav,  to‘plam, sidra; 

garniture  de  bureau  yozuv  asbob  anjomlari;  2.  ziynat,  bezak,  pardoz, 

sayqal, pardoz berish. 

garrigue

 nf ohaktoshli yer, bo‘sh yer, bekor yotgan yer. 

garrot

1

 nm yag‘rin, sag‘ri. 



garrot

2

 nf 1. buragich; 2. méd jgut, bog‘ich (qon to‘xtatish uchun). 



garrottage

 nm bog‘lash, burash, o‘rash. 

garrotter

 vt mahkam, siqib bog‘lamoq. 

gars

 nm fam yigit,  o‘spirin, yigitcha, barvasta yigit, azamat, pahlavon; un 



petit gars bolakay; les gars yigitchalar, o‘spirinlar. 

gascon,  onne

  I.  adj  1.  gaskonli;  2.  maqtanchoq,  manman;  II.  n  1. 

gaskonlik; 2. maqtanchoq, kerilmachoq, chiranchoq; 3. nm gaskon shevasi. 

gas-oil

 nm anglic dizel yonilg‘isi, yoqilg‘isi. 



gaspillage

 nm 1. pulni sovurish, aysh-ishratga, bo‘lar-bo‘ lmasga sarflash, 

nobud, yo‘q qilish, mol-dunyoni sovurib yuborish; 2. bekorga, behudaga yo‘q 

qilish (kuchni); xomashyoni ortiqcha sarflab yuborish. 

gaspiller

 vt rejasiz sarflamoq, sovurib yubormoq, sarf  qilmoq, sovurmoq, 

isrof  qilmoq,  nest-nobud  qilmoq,  foydasiz  sarflab  yubormoq;  gaspiller 

l’argent pulni sovurmoq; gaspiller sa santé sog‘ligini ayamaslik. 

gastéropodes

 nm pl zool qorinoyoqlilar. 

gastrique

 adj oshqozon, me’daga oid. 



GASTRONOME

 

GÉMEAU



 

 

 



244 

gastronome

  n  ovqatlanishni  yaxshi  ko‘ruvchi,  shirintomoq,  ovqatni 

saralab, tanlab yeydigan. 

gastronomie

 nf gastronom iya, lazzatli taom san’ati. 

gastronomique

 adj gastronomiyaga oid. 

gastroscope

  nm  méd  oshqozon,  qizilo‘ngachni  yoritib  ko‘rish  asbobi, 

endoskop. 

gastroscopie

 nf méd oshqozon, qizilo‘ngachni yoritib ko‘rish. 

gastrotomie

 nf méd oshqozonni kesib ko‘rish, ochish. 

gâté, ée


 adj 1. chirik, chirigan, irigan; buzilgan, sasigan, aynigan,  buzuq, 

ishdan chiqqan, hidlangan; 2. erka, tantiq, injiq, taltaygan. 

gâteau

  nm  1.  shirin,  go‘shtli  non,  yog‘li  qiyomli  shirinlik;  un  gâteau 



feuilleté qat-qat pishiriq; gâteaux secs kulcha. 

gâter


 I. vt 1. buzmoq, buzib qo‘ymoq, ishdan chiqarmoq; chiritmoq; gâter 

le  plaisir  huzur-halovatini  buzmoq;  2.  erkalatmoq,  suymoq,  taltaytirmoq;  II. 

se gâter vpr buzilmoq, ishdan chiqmoq; chirimoq, irimoq, sasimoq; le temps 

se gâte havo buzilayotibdi. 

gâterie

  nf  1.  erkalash,  erkalatish,  suyish,  taltaytirish;  2.  kichik  sovg‘a, 



in’om, hadya, armug‘on (meva, shirinlik). 

gâteux, euse

 adj, n 1. aqli kam, aqli  past, zaif, yosh o‘ tishi  bilan  aqliy va 

jismoniy  qobiliyatlari  pasayib  ketgan,  boladek  bo‘lib  qolgan;  un  vieillard 

gâteux miyasi aynib qolgan chol; 2. kaltafahm, tentak, aqlsiz, ahmoq, ovsar. 

gâtisme


 nm 1. yosh o‘tishi bilan aqliy va jismoniy qobiliyatlarning pasayib 

ketishi,  boladek  bo‘ lib  qolish,  qarib  miyasi  aynib  qolganlik;  2.  tentaklik, 

aqlsizlik, ahmoqlik, ovsarlik. 

gauche


  I.  adj  1.  chap,  so‘l,  chap  tomondagi,  chap  tomonda  joylashgan, 

chapki;  2.  kelishmagan,  qovushmagan,  noshud,  beo‘xshov,  beso‘naqay, 

qo‘pol;  xunuk,  chaqqon,  epchil  emas;  3.  qiya,  qiyalama,  nishab,  yotiq, 

qiyshiq;  II.  nf  chap  qo‘l,  chapaqay,  chap  tomon;  loc  adv  à  gauche  chap, 

chap tomonda; chapdan, chap tomondan; chapga, chap tomonga. 

gaucher, ère

 I. n chapaqay, chap qo‘l; II. adj techn chapga aylanadigan. 

gaucherie

  nf  fam  qo‘pollik,  beso‘naqaylik,  qovushmaganlik;  dag‘allik; 

qiyinlik, og‘irlik. 

gauchir

  I.  vt  1.  egmoq,  bukmoq;  qiyshaytirmoq,  tob  tashlattirmoq;  2. 



buzmoq, noto‘g‘ri talqin qilmoq (fikrni); 3. av chapga burmoq; II. vi 1. og‘moq, 

engashmoq,  qiyshaymoq,  burilmoq,  chetga  chiqmoq;  2.  egilmoq,  bukilmoq, 

qayrilmoq,  qiyshaymoq,  tob  tashlamoq,  qayishmoq;  3.  chapga  burilmoq 

(shamol). 

gaudriole

 nf erkin hazil, sho‘x, qiziq, o‘ tkir gap, qochirim, sho‘x qochiriq. 

gaufrage

 nm burma qilish, qat-qat qilish. 

gaufre

 nf 1. vafli, qat-qat qilingan shirinlik; 2. asalari katagi. 



gaufrer

 vt qat-qat qilmoq, burma qilmoq. 

gaufrette

 nf vafli, qat-qat qilingan pecheniy. 

gaufreur, euse

 1. n qat-qat qiluvchi, burma qiluvchi usta, qat-qat qiluvchi; 

2. nf burma qiladigan mashina. 

gaufrier


 nm 1. vafli uchun idish; 2. qog‘ozni burma qiladigan qolip, o‘yma. 

gaufrure



Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   238




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling