Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet97/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   238

 nf qolip, o‘ymadan chiqqan naqsh, bezak. 

gaulage


 nm daraxt mevalarini qoqmoq, qoqib tushirmoq (xoda bi lan). 

gaule


 nf 1. uzun xoda, tayoq; 2. qarmoq sopi, dastasi, yog‘ochi. 

gauler


 vt xoda bilan daraxt mevalarini qoqmoq. 

gaullisme

 nm general De Goll siyosati. 

gaulliste

 nm general De Goll siyosati tarafdori. 

gaulois,  oise

  I.  adj  1.  gall  qabilasiga  oid;  2.  hazillashadigan,  hazilkash, 

qiziqchi;  hur, erkin, mustaqil, ozod; kam tarin, sipo emas, gustoh; un propos 

gaulois erkin gapirish; II. nm gall, kelt tili. 

gauloise


 nf sigareta markasi. 

gausser


 

(se)


  vpr  litt  plais  (de)  kulmoq,  masxara  qilmoq,  mazax,  mayna 

qilmoq, xo‘rlamoq, tahqirlamoq, g‘ashiga tegmoq. 

gave

 nm tog‘ daryosi (Pireneyda). gaver

 I. vt 1. don bermoq (qushga); 2. zo‘rlab ovqatlantirmoq, yedirmoq; 

II. se gaver vpr ortiqcha yemoq, yeb qo‘ymoq. 

gaveur, euse

 n qushga don beruvchi. 

gavial


 nm hind timsohi. 

gavotte


 nf kuy va raqs. 

gavroche


 nm sho‘x va quv daydi ko‘cha bolasi, shumbola (Parijda). 

gay


 nm besoqolboz, gomoseksualist. 

gaz


  nm  inv  1.  gaz;  un  gaz  d’échappement  ishlangan  gazlar;  un  gaz 

persistant  turg‘un,  tez  tarqalmaydigan  zaharlovchi  moddalar;  le  gaz 

moutarde  tekkan  yerni  yara  qiluvchi  zaharlovchi  modda,  iprit;  un  gaz 

lacrymogène  ko‘zni  yoshlantiruvchi  gaz;  mettre  les  gaz  gaz  qo‘shmoq, 

bermoq (mashinada); de gaz, à gaz gazli, gazi bor; une chambre à gaz gaz 

kamerasi; à pleins gaz imkoniyati boricha; il  y a de l’eau dans le gaz fam 

bu  ishda  to‘sqinlik,  chatoqlik  bor;  2.  gaz  ishlab  chiqarish  sanoati;  3.  gaz 

devori; 4. mil fam gazga qarshi kiyim, protivogaz. 

gaze

 nf 1. doka, marli; 2. fig qoplama; yengil, yupqa chimmat, parda. gazéification

  nf  gazga  aylantirish,  gaz  qilish,  gaz  hosil  qilish; 

gazlashtirish, gaz o‘ tkazish. 

gazéifier

  vt  1.  gazga  aylantirmoq,  gaz  qilmoq,  gaz  hosil  qilmoq;  2. 

gazlashtirmoq, gaz o‘ tkazmoq, gaz bilan ta’minlamoq; 3. gazlamoq (suvni). 

gazelle

 nf zool g‘azol, ohu, jayron. gazer

  I.  vt  gaz  bilan  zaharlamoq;  II.  vi  fam  1.  yeldek  yugurmoq,  gaz 

yuborib  tezlatmoq;  2.  butunlay  to‘g‘ri  kelmoq,  ma’qul  bo‘ lmoq,  qoniqtirmoq; 

ça gaze ishlar yaxshi! 

gazette

  nf  1.  ro‘znoma;  2.  ezma,  vaysaqi,  sergap  odam,  safsataboz, g‘iybatchi odam, gap tashuvchi. 

gazeux,  euse

  adj  1.  gazli,  gazsifat,  gazsimon;  2.  gazlangan,  gazli;  de 

l’eau gazeuse gazli suv. 

gazoduc

 nm gazquvur. gazole

 nm neftdan olinadigan yonilg‘i, gazolin. 

gazomètre

 nm gaz miqdorini o‘lchagich. 

gazon

 nm maysazor, chimzor. gazouillant,  ante

  adj  1.  chug‘urlagan,  chirqillagan,  sayragan;  2. 

shildiragan; 3. mayin jildiragan. 

gazouillement

  nm  1.  chug‘urlash,  chirqillash,  sayrash;  2.  shildirash;  3. 

mayin jildirash, oqish. 

gazouiller

  vi  1.  chug‘urlamoq,  chirqillamoq,  sayramoq;  2.  shildiramoq; 

mayin, sekin jildiramoq. 

gazouilleur,  euse

  adj  1.  chug‘urlovchi,  chirqillovchi,  sayrovchi;  2. 

shildirovchi; 3. mayin jildirovchi (oqish). 

gazouillis

 nm chug‘urlovchilar, chirqillovchilar. 

geai

 nm zool ko‘k qarg‘a (qush). géant,  ante

  I.  n  juda  ulkan,  devqomat,  bahodir,  juda  katta,  bahaybat, 

pahlavon  odam;  à  pas  de  géant  juda  katta  qadamlar  bilan;  II.  adj  juda 

kattakon, bahaybat, pahlavon. 

géhenne

  nf  1.  jahannam,  do‘zax;  le  feu  de  la  géhenne  do‘zax  o‘ti;  2. qiynash,  azob  berish;  azob-uqubat,  jafo,  aziyat,  ozor,  ezilish,  qattiq  iztirob, 

qiynalish. 

geindre

 vi 1. ingramoq, g‘ingshimoq, zorlanmoq, oh tortmoq, oh urmoq; 2. fig nolimoq, zorlanmoq, shikoyat qilmoq, ingramoq, ming‘irlamoq, yig‘lamoq. 

gel


  nm  1.  qahraton,  sovuq  payt;  2.  yaxlash,  muzlash  (suv);  3.  gel;  gel 

coiffant  soch  uchun  gel;  4.  muzlatib  qo‘yish,  to‘xtatib  qo‘yish,  ishlata 

olmaydigan qilib qo‘yish. 

gélatine


 nf jelatin, yelimshak modda. 

gélatiné, ée

 adj yelimshakli, yelimshak qoplangan. 

gélatineux, euse

 adj yelimshaklangan, jelatini bor. 

gelé, ée


 adj muzlagan, yaxlagan; des crédits gelés o‘lik qarzlar. 

gelée


  nf  1.  sovuq,  ayoz;  pl  ertalabki,  kechki  sovuq,  ayoz;  la  gelée 

blanche  qirov;  2.  ilvira,  rosa  qaynatilgan  go‘sht,  suyak,  oyoqlaridan 

tayyorlangan halim ovqat. 

geler


 I. vt 1. muzlatmoq, yaxlatmoq; 2. sovuq urib ketmoq; 3.  fig muzlab 

ketganday  bo‘lmoq  (yurak);  II.  vi  1.  sovqotmoq,  sovuq  yemoq;  muzlab, 

yaxlab  qolmoq,  to‘ngmoq;  on  gèle  ici  juda  sovuq;  2.  muzga,  yaxga 

aylanmoq, muzlab qolmoq; la rivière a gelé daryo muzlab qoldi; III. v impers 

il gèle sovuq bo‘layotibdi; il gèle à pierre fendre qahraton sovuq  turibdi; IV. 

se geler vpr sovuq urmoq, sovuqqa oldirmoq. 

gélinotte

 nf bulduruq (qush). 

gémeau, elle

 I. adj vx egizak; II. nm pl astron, astrol Egizaklar. GÉMELLAIRE

 

GÉNIE 

 

 245 

gémellaire

 adj egizaklarga oid. 

gémellipare

 adj biol egizak homilasi bor, egizak homilali. 

géminé,  ée

  adj  juft,  ikkita;  archit  colonnes  géminées  juft  qo‘yilgan 

ustunlar; consonnes géminées ikkilangan undosh tovushlarlar. 

gémir

  vi  1.  ingramoq,  g‘inshimoq,  oh  tortmoq,  xo‘rsinmoq,  oh  urmoq; inqillamoq,  oh-voh  qilmoq;  shikoyat  qilmoq,  hasrat  qilmoq,  zorlanmoq, 

nolimoq;  le  vent  gémit  shamol  uvillayapti;  2.  fig  azoblanmoq,  azob-uqubat 

chekmoq, qiynalmoq. 

gémissant, ante

 adj ingragan, voy-voylagan, oh-voh tortgan. 

gémissement

  nm  ingrash,  oh  tortish,  uf  urish,  hasrat,  nola,  inqillash, 

zorlanish, shikoyat. 

gemme

 I. nf qimmatbaho tosh; II. adj la pierre gemme qimmatbaho tosh; le sel gemme tosh tuz. 

gémonies


  nf  pl  vouer  (qqn,  qqch)  aux  gémonies  sazoyi  qilmoq, 

sharmandasini  chiqarmoq,  nohaq  qoralamoq,  nomini  bulg‘amoq,  yerga 

urmoq, tahqirlashga yo‘l qo‘ymoq, tahqirlatmoq. 

gênant,  ante

  adj  uyatchang,  tortinchoq;  qiyin,  tang,  og‘ir,  noxush, 

qayg‘uli, yurakni ezadigan, mudhish, dushvor, mushkul. 

gencive

 nf milk, tish milki. gendarme

  nm  1.  jandarm;  les  gendarmes  et  les  voleurs  kazaklar  va 

qaroqchilar  (o‘yin);  2.  fam  shaddod,  o‘ktam  xotin;  3.  olmosdagi  iz,  dog‘;  4. 

egilgan  qoya,  nishab  qoya;  5.  fam  dimlangan  seld  balig‘i;  6.  yog‘och  kana, 

taxtakana, jo‘lak, qandala. 

gendarmer

 

(se)


  vpr  (contre  qqch)  qattiq  norozilik  bildirmoq,  e’tiroz 

bildirmoq, qarshi chiqmoq. 

gendarmerie

 nf 1. jandarmeriya; 2. jandarm kazarmasi turar joyi, uyi. 

gendre

 nm kuyov. gêne

  nf  1.  siqilish,  uyalish,  qim tinish,  tortinish,  tortinchoqlik,  iymanish, 

sarosimalik,  parokandalik;  éprouver  de  la  gêne  face  à  qqn  uyalmoq, 

siqilmoq,  birovning  oldida  o‘zini  noqulay  sezmoq;  avec  gêne  uyalib,  hijolat 

bo‘lib; sans gêne fam  tortinmasdan,  beandishalik bilan,  uyalmay; 2. siqiqlik, 

qiyinlik,  tanglik, og‘irlik,  torlik,  tiqilinch,  tirbandlik;  noqulaylik, o‘ng‘aysizlik; 3. 

qiyinchilik, qiynalish, mushkullik, dushvorlik, buz ilish,  ishdan chiqish,  barbod 

bo‘lish  (ish);  bepullik,  pulsizlik,  pulga  zorlik;  être  dans  la  gêne  mushkul 

holatda bo‘lmoq; 4. vx qiynash, azob berish; qiynoq, azob-uqubat. 

gène


 nm biol gen, hayvon, o‘simlik tanasidagi irsiyat qonuni, irsiyat birligi. 

généalogie

  nf  nasl-nasab  tarixi,  nasabnoma,  shajara,  nasabshunoslik, 

silsila. 

généalogique

  adj  nasl-nasabga  oid,  shajarali;  un  arbre  généalogique 

shajara. 

généalogiste

 n nasl-nasab tarixi bilan shug‘ullanuvchi odam. 

gêner


 I. vt 1. bezovta qilmoq, urintirmoq,  tinchini,  oromini buzmoq,  ovora 

qilmoq, 


tashvishlantirmoq, 

xavotirlantirmoq, 

siqmoq, 

qismoq; 


2. 

mushkullashtirmoq,  qiyinlashtirmoq,  og‘ir,  tang  ahvolga  solib  qo‘ymoq, 

xalaqit  bermoq,  to‘sqinlik  qilmoq;  gêner  la  circulation  du  sang  qon 

aylanishiga  xalaqit,  xalal  bermoq;  gêner  la  circulation  ko‘cha  harakatini 

to‘smoq; 3. siqmoq (oyoq kiyimi); 4. puldan qisib, siqib qo‘ymoq; II. se gêner 

vpr  1.  uyalmoq,  tortinmoq,  iymanmoq;  2.  bir-biriga  xalaqit  bermoq,  bir-birini 

uyaltirmoq; 3. siqilmoq, tortmoq, xarajatini cheklamoq. 

général


1

, ale


 I. adj 1. umumiy, hammaga xos, hammaga tegishli, taalluqli, 

yalpi,  ommaviy,  barchaga  baravar,  har  yerda  bo‘ladigan,  uchraydigan;  loc 

adv  en  général  umuman,  har  doim,  doimo,  odatdagidek,  odatdagicha, 

odatan,  odatga  ko‘ra;  2.  bosh,  asosiy,  eng  muhim,  yetakchi,  boshqarib 

boruvchi,  yetaklovchi,  ergashtirib  borayotgan;  un  inspecteur  général  bosh 

nazoratchi;  un  secrétaire  général  bosh  kotib;  II.  n  1.  nm  umumiy  hol, 

umumiylik,  butun,  bir  butun, yaxlit holdagi narsa; du particulier au général 

xususiylikdan  umumiylikka;  2.  nf  eng  oxirgi  tayyorgarlik  (repetitsiya);  3.  nf 

umumiy tashvish, xavotir. 

général


2

,  ale


  I.  nm  general;  un  général  d’armée  armiya  generali;  un 

général de division diviziya generali; un général en chef bosh qo‘mondon; 

II. nf fam general xotin. 

généralement

  adv  umuman,  har  doim,  umuman  olganda,  odatga  ko‘ra, 

odatdagicha, ko‘proq, ko‘pincha; généralement parlant umuman aytganda, 

olganda. 

généralisable

 adj umumlashtiruvchi, umumlashtiradigan. 

généralisateur, trice

 adj umumlashtiruvchi. 

généralisation

 nf 1. umumlashtirish, birlashtirish, birga qo‘shish, umumiy 

qilish; 2. umumiy xulosa, umumlashma. 

généraliser

  I.  vt  umumlashtirmoq,  birlashtirmoq,  birga  qo‘shmoq;  keng 

talqin  qilmoq,  ochib  bermoq,  hammaning  ongiga  yetkazmoq;  II.  se 

généraliser vpr 1. umumlashmoq; 2. tarqalmoq, yoyilmoq, kengayib ketm oq; 

cette opinion se généralise de plus en plus bu fikr hammaga yoyildi. 

généralissime

 nm generalissimus, oliy bosh qo‘mondon. 

généraliste

  I.  n  terapevt;  II.  adj  umumiy,  ixtisoslashmagan;  médecin 

généraliste terapevt, davolovchi vrach. 

généralité

 nf 1. ko‘pchilik, aksariyat hollarda; 2. umumiylik, birlik, bir xillik, 

hammaga  oidlik;  3.  pl  umumiy  holat,  hammaga  ma’lum  haqiqat  (fikr,  gap); 

s’en  tenir  aux  généralités  umumiy  mulohazalar  bilan  chegaralanmoq;  4. 

moliya bo‘limi (Fransiyada). 

générateur,  trice

  I.  adj  hosil  qiluvchi,  yasovchi,  bunyod  etuvchi; 

boshlang‘ich,  ilk,  dastlabki,  asos  qilib  olingan;  birinchi;  II.  n  1.  nm  techn 

generator,  elektr  toki ishlab chiqaruvchi mashina; 2.  nf generator; 3.  nf math 

hosil qiluvchi tizim. 

génératif,  ive

  adj  qayta  tiklovchi,  qayta  hosil  qiluvchi,  tug‘diruvchi, 

yaratuvchi. 

génération

 nf 1.  tug‘ilish, yaratish,  hosil bo‘lish, qilish,  dunyoga, vujudga 

keltirish,  barpo  qilish,  tug‘dirish,  maydonga  keltirish;  2.  avlod,  nasl,  bo‘g‘in, 

zot, zurriyot, urug‘; la génération montante o‘sib kelayotgan avlod; la jeune 

génération  yosh  avlod;  nous  sommes  de  la  même  génération  biz  bir 

avlod  odamlarimiz,  tengdoshmiz;  de  génération  en  génération  avloddan 

avlodga, an’ana  bo‘yicha; 3. kelib chiqish, nasab, nasl-nasab;  nasli,  nasabi, 

asli, paydo bo‘lish, tug‘ilish, vujud, yuzaga kelish, ro‘y berish; 4. toklanish, tok 

yuzaga  kelishi,  elektr  energiyasi  ishlab  chiqarish;  qo‘zg‘atish,  uyg‘otish, 

tug‘dirish, yuzaga keltirish, hayajonlantirish. 

générer


 vt hosil qilmoq, keltirib chiqarmoq, tug‘dirmoq, sabab bo‘lmoq. 

généreusement

 adv 1. muruvvat,  himmat  bilan, olijanoblik  qilib,  himmat 

kamarini bog‘lab; 2. ayamasdan, qizg‘anmasdan,  jon-dili bilan, saxiylik, qo‘li 

ochiqlik bilan, mo‘l-ko‘l, istagancha, bajonidil. 

généreux,  euse

  I.  adj  1.  muruvvatli,  himmatli,  oliyhimmat,  olijanob, 

vijdonli, pok, mard, mardonavor, ulug‘vor, aslzoda; 2. jasur, dovyurak, jur’atli, 

jasoratli, qo‘rqmas, botir; 3. saxiy, qo‘li ochiq, saxovatli, hotam toy, boy, mo‘l-

ko‘l, serob, ayamaydigan; un sol généreux, une terre généreuse unumdor 

yer, tuproq, serhosil yer; un vin généreux yaxshi kuchli vino; II. nm faire le 

généreux go‘yo mardlik qilmoq, o‘zini olijanob, oliyhimmat qilib ko‘rsatmoq. 

générique

  I.  adj  urug‘ga  oid,  urug‘doshlik  jamiyatiga  oid;  un  nom 

générique urug‘ nomi; II. nm bosh sarlavha (filmda). 

générosité

 nf 1. muruvvat, himmat, qaram,  olijanoblik, oliyhimmatlik,  fe’li 

kenglik,  vijdonlilik,  poklik,  aslzodalik;  2.  saxiylik,  ochiq  qo‘llik,  qo‘li  ochiqlik, 

hotam toylik;  pl  xayr-ehson,  xayr-saxovat,  sovg‘a  salom;  faire  des 

générosités hotam toylik qilmoq, ko‘rsatmoq. 

genèse

 nf kelib chiqish, paydo bo‘lish, bunyodga kelish, may donga kelish, ro‘y berish, hosil bo‘lish. 

genêt


 nm bot sariq gulli, dukkakli cho‘l o‘simligi, bigiz o‘ t. 

généthliaque

  adj  1.  goroskopga  oid;  2.  bola  tug‘ilishiga  bag‘ishlangan; 

discours généthliaque bola tug‘ilishi sababli qilingan gapirish, nutq. 

généticien, ienne

 genetik olim, mutaxassisi. 

génétique

 I. adj kelib chiqishga  oid,  tug‘ma, asliy, nasabli, irsiy, nasldan-

naslga o‘ tgan; II. nf biol irsiyat va tananing o‘zgarishi haqidagi fan, genetika. 

gêneur, euse

 I. adj jonga tegadigan, zeriktiradigan, zerikarli, xira, shilqim, 

chidab bo‘lmaydigan, badfe’l; II. n xira, shilqim, bezor qiladigan mehmon. 

genévrier

 nm bot archa, qora archa. 

génial,  ale

  adj  ulug‘,  zo‘r  iste’dodli,  genial;  zo‘r  mahorat  bilan  qilingan, 

dohiyona, dono, betakror; une idée géniale dono fikr. 

génialement

 adv zo‘r iste’dod bilan, donolik bilan. 

génialité

 nf donolik, zo‘r iste’dod, dohiyonalik. 

génie


 nm 1. donolik, zo‘r iste’dod, qobiliyat,  talant; 2. daho, ulug‘ iste’dod, 

zo‘r talant, zakovat egasi, dohiy, geniy; de génie zo‘r iste’dodli; le génie des 

affaires  ishni  olib  borish  mahorati;  3.  ruh,  did;  un  mauvais  génie  iblis;  4. 


GENIÈVRE

 

GESTE 

 

 246 

xo‘jalik qurilish ishlari; le génie  maritime kema qurish; le génie civil oddiy 

xalq qurilishi. 

genièvre


  nm  1.  qora  archa  mevasi;  2.  qora  archa  mevasidan  ishlangan 

spirtli ichimlik, aroq. 

génisse

 nf g‘unajin, tana. génital, ale

 jinsiy; les organes génitaux jinsiy a’zolar. 

génitalité

 nf biol jinsiy yo‘l bilan ko‘payish qobiliyati. 

génitif

 nm gram qaratqich kelishigi. génocide

  nm  qatli  om,  genosid,  fashizm,  imperializmning  irqiy,  milliy  va 

diniy bahona bilan aholining biror toifasini qirishga qaratilgan siyosati. 

genou


  nm  1.  tizza,  tiz,  tizzaning  ko‘zi;  à  genoux  cho‘kkalab  tizzasiga 

o‘tirib;  se  mettre  à  genoux  tizzalab  o‘tirmoq,  cho‘kkalamoq;  tomber  aux 

genoux  de  qqn  oyog‘iga  yiqilmoq;  être  à  genoux  devant  qqn  o‘ ta 

xushomadgo‘ylik qilmoq, jilpanglamoq; 2. egik, bukik, egilgan joy. 

genouillère

 nf tizzaband, tizza sovuti. 

genre

 nm 1.  tur, xil, nav,  tip, ko‘rinish,  tus; le genre humain odam zoti, insoniyat, bashariyat; 2. usul, yo‘sin, tarz, taxlit, ravish, tariqa, yo‘ l, xususiyat; 

un  genre  de  vie  turmush  tarzi;  3.  usul,  uslub,  yo‘l,  janr,  odat,  did,  ta’b;  un 

mauvais  genre  yoqimsiz  ohang;  d’un  bon  genre  yaxshi  usulda;  dans  le 

genre de  o‘xshash, kabi, singari, shekilli; 4.  gram rod,  tur; 5. uslub, did,  janr 

(rassomlikda). 

gens


 nm pl (aniqlovchidan keyin kelsa nf)  odam lar,  insonlar, kishilar; les 

jeunes  gens  yosh  kishilar;  de  bonnes  gens  soddadil  odamlar;  de  braves 

gens sof vijdonli kishilar, yaxshi odamlar; des gens de bien insofli odamlar; 

des gens de lettres yozuvchilar, adiblar; les gens du Nord shimolliklar; les 

gens  d’église  ruhoniylar;  les  gens  de  mer  dengizchilar;  vous  vous 

moquez des gens siz bizni ahmoq deb hisoblaysiz, siz mazax qilayotibsiz. 

gent

 nf vieilli zot, nasl, tur. gentiane

  nf  bot  gazak,  gajak  o‘t;  shu  o‘simlik  ildizidan  olingan  spirtli 

ichimlik. 

gentil


1

 nm majusiy, butparast, g‘ayridin. 

gentil

2

,  ille  adj  1.  juda  yaxshi,  soz  yoqimli,  iltifotli,  nazokatli, 

xushmuomala,  shirin  so‘z;  vous  êtes  bien  gentil  siz  juda  iltifotlisiz;  2. 

chiroyli,  go‘zal,  barno,  xushro‘y,  istarasi  issiq,  yoqim toy,  chiroylikkina, 

yaxshigina;  3.  hist  aslzoda,  aslzot,  tag-tugli,  nasl-nasabi  yaxshi,  zotli, 

zodagon. 

gentilhomme

 nm oqsuyak, zodagon. 

gentillesse

  nf  1.  yoqimlilik,  yoqim toylik,  istarasi  issiqlik,  chiroylilik, 

go‘zallik;  2.  navozish,  nazokat,  xushmuomalalik,  iltifot,  marhamat,  ochiq 

yuzlilik,  mehribonlik,  shirinso‘z,  muloyimlik,  mushfiqlik;  par  gentillesse 

marhamat qilib. 

gentillet,  ette

  adj  juda  yoqimli,  yoqim toy,  dilbar,  jonon,  juda  chiroyli, 

ko‘hlik, aziz, qimmatli, qadrli. 

gentiment

  adv  juda  yaxshi,  soz,  boplab,  o‘rinlatib,  qoyilmaqom  qilib, 

yoqimli  qilib,  yoqimli,  yaxshilikcha,  yaxshilik  bilan,  erkalik  bilan,  erkalanib, 

erkalab, erkalatib, silab, siypab, muloyim. 

gentleman

 nm anglic nozik muomalali, nazokatli odam. 

génuflexion

 nf 1.  tiz cho‘kish,  tiz cho‘kib sig‘inish, sajda  qilish; 2. pl fam  

xushomadgo‘ylik, laganbardorlik, yaltoqlanish. 

géodésie

 nf yer shaklini, sig‘imi, hajmini o‘rganadigan fan. 

géodésique

 adj yerni o‘rganishga oid. 

géographe

 nm geograf, geografiya mutaxassisi. 

géographie

 nf geografiya; la géographie physique tabiiy geografiya. 

géographique

 adj geografiyaga oid. 

geôle

  nf  1.  qamoq,  qamoqxona,  qiynoqxona,  vahshatxona,  zindon;  2. qamoqxona nazoratchisi xonasi. 

geôlier, ière

 n qamoqxona qorovuli, nazoratchisi. 

géologie


 nf geologiya. 

géologique

 adj geologiyaga oid. 

géologue


 nm geologiya mutaxassisi, geolog. 

géomètre


  nm  1.  geometr;  topograf;  un  géomètre  arpenteur  yer 

o‘lchovchi, tanobchi; 2. zool odimchi qurt va uning kapalagi. 

géométrie

 nf geometriya. 

géométrique

  adj  1.  geometriyaga  oid;  2.  aniq,  kuchli,  to‘g‘ri;  3.  sodda, 

doimiy. 

géométriquement

  adv  1.  geometriya  bilan;  2.  doimo,  kuchli,  aniq  va 

to‘g‘rilik bilan. 

géomorphologie

 nf yer tuzilishi shakli va taraqqiyotini o‘rganish. 

géophysicien, ienne

 n geofizik. 

géophysique

 nf yer sharining fizik xususiyatlarini o‘rganish. 

géopolitique

 nf geosiyosat, geografik siyosat. 

gérance

  nf  idora  qilish,  boshqarish,  yo‘l-yo‘riq  berish;  yurgizish,  idora, boshqarma, boshqaruv, ishni boshqarish. 

géranium


 nm yorongul. 

gérant,  ante

  n  idora  qiluvchi,  boshqaruvchi,  yo‘l-yo‘riq  ko‘rsatuvchi, 

mudir,  boshliq,  boshchilik  qiluvchi;  le  gérant  de  l’immeuble  uy 

boshqaruvchisi. 

gerbage


 nm bog‘lash, bog‘-bog‘ qilish. 

gerbe


  nf  1.  bog‘,  bog‘lam,  dasta,  tutam;  une  gerbe  de  fleurs  katta 

guldasta; 2. mil o‘qlar uchquni; taram (nur). 

gerbier

 nm uyum, to‘da, g‘aram. gerboise

 nf zool qo‘shoyoq. 

gercer

  I.  vt  yoriq  hosil  qilmoq,  yormoq,  yorilmoq,  darz  ketmoq,  taram-taram yorilmoq; II. vi ou se gercer vpr darz ketmoq, yorilmoq (teri). 

gerçure


  nf  1.  kichik  yoriq,  darz  (lablarda);  2.  yoriq,  darz  (yerda,  daraxt 

tanalarida). 

gérer

 vt idora qilmoq, boshqarmoq, mudirlik qilmoq, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatmoq, ish yurgizmoq. 

gerfaut


 nm zool katta qirg‘ iy, shumkar (qush). 

germain


1

,  aine


  adj,  n  aka,  singil,  qoni  bir,  tug‘ishgan  aka-uka;  cousin 

germain amakivachcha, ammavachcha, xolavachcha, tog‘avachcha. 

germain

2

, aine adj, n Olmoniyaga oid; olmon, nemis. 

germanique

  adj  german,  olmon,  Olmoniyaga  oid;  les  langues 

germaniques german tillari. 

germanisant, ante

 german tillari mutaxassisi, germanist. 

germanisation

 nf germanlashtirish. 

germaniser

 vt nemislashmoq, nemislashtirmoq. 

germanisme

 nm ling nemislik, germanlik, germanizm. 

germe

  nm  1.  biol  pusht,  hom ila,  embrion;  en  germe  eng  boshida, endigina  paydo  bo‘layotgan  paytda,  murtakligida;  2.  bot  nish,  kurtak,  nihol, 

qalamcha, novda; 3. fig  tug‘ilish, dunyoga kelish, boshi, boshlanishi, manbai; 

pl boshlang‘ich, dastlabki ma’lumotlar. 

germer


  vi  1.  ko‘karmoq,  unmoq,  o‘sib,  ko‘karib,  unib  chiqmoq;  novda 

tashlamoq,  chiqarmoq  (nish,  kurtak,  nihol);  2.  fig  rivojlanmoq,  o‘smoq, 

taraqqiy qilmoq, tug‘ilmoq. 

germinatif,  ive

  adj  o‘sadigan,  o‘suvchan,  unadigan,  ko‘karadigan; 

pouvoir germinatif ko‘karuvchanlik (urug‘ning). 

gérondif

 nm ravishdosh. 

gérontocratie

 nf qari chollarning davlatni boshqarishi, idora qilishi. 

gérontologie

  nf  méd  gerontologiya,  odam  organizmining  qarishi Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling