Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet98/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   238

masalalarini o‘rganish; qarilikni o‘rganish (ijtimoiy, tibbiy hodisa sifatida). 

gérontologue

 nm gerontolog, qarishni o‘rganuvchi mutaxassis. 

gésier


 nm jig‘ildon (qushlarda). 

gésir


  vi  1.  yotmoq,  ko‘milgan  bo‘lmoq,  tinch  yotmoq  (jasad);  ci-gît  bu 

yerga  dafn  etilgan;  bu  yerda  tinch  yotibdi  (hoki);  c’est  là  que  gît  le  lièvre 

gap  mana  qayerda,  hamma  gap  mana  shunda;  2.  géol  joylashmoq, 

o‘rnashmoq; 3. ag‘anab, dumalab yotmoq, uzala tushib yotmoq. 

gesse

 nf bot burchoq, bir yillik dukkakli o‘simlik. geste

1

  nm  1.  imo,  ishora,  harakat,  ish,  xatti-harakat,  yurish,  qimirlash; qiliq, odat, harakat tarzi; 2. biror ayrim harakat, ish, voqea, hodisa, muomala; 

faoliyat, xizmat, g‘ayrat, ishlash; un geste criminel jinoiy ish. 

geste

2

  nf  vieilli  epos;  une  chanson  de  geste  qahramon,  ulug‘vorlikni madh  etuvchi epos,  poema, doston; la geste de Charlemagne B uyuk Karl 

haqida  doston;  2.  qahramonlik,  jasorat,  qahramonona  ish,  mardona  xatti-

harakat,  mardlik;  pl  ulug‘  ishlar;  les  dits  et  les  gestes  des  anciens 

ajdodlarning ulug‘ ishlari va pand nasihatlari; faits et gestes ish va qiliqlar. GESTICULATION

 

GLAIRER 

 

 247 

gesticulation

 nf imo-ishoralar, ma’noli harakatlar. 

gesticuler

 vi imo-ishoralar qilmoq, ma’noli harakatlar qilmoq. 

gestion


  nf  boshqarish,  idora  qilish,  ish  yurgizish,  yo‘l-yo‘riq  ko‘rsatish, 

mudirlik  qilish,  rahbarlik  qilish;  la  gestion  économique  xo‘jalikni  yurgizish, 

xo‘jalikka  rahbarlik  qilish;  la  gestion  des  affaires  publiques  davlat 

boshqaruvi. 

gestionnaire

  I.  adj  boshqarishga,  idora  qilishga  oid;  l’administration 

gestionnaire  ma’muriy  boshqaruv;  II.  n  1.  boshqaruvchi;  2.  mil  ombor 

xo‘jayini, xo‘jalik ishlari boshlig‘ i. 

geyser

 nm anglic geyzer, issiq suv bulog‘i. gibbon

 nm gibbon, maymun turi. 

gibbosité

 nf méd bukur; do‘ng, o‘rkach. 

gibecière

  nf  ilvasin  xalta,  ov  xalta,  to‘rva;  yelkaga  osib  yuriladigan 

o‘quvchilar sumkasi. 

gibelotte

 nf vino bilan quyon go‘shtini qovurish. 

giberne


  nf  o‘qdon,  patron  xalta,  patron  tosh;  avoir  son  bâton  de 

maréchal dans sa giberne fam ishda o‘sishga, ko‘ tarilishga harakat qilmoq. 

gibet

 nm dor; qiynoq quroli. gibier

  nm  parranda,  ovlanadigan  yovvoyi  qushlar,  hayvonlar;  du  gros 

gibier  katta  qushlar;  le  petit  gibier  mayda  qushlar;  un  gibier  de  potence 

fam razil, qabih odam, yaramas, ablah, nobakor, dor tagidan qochgan. 

giboulée

 nf bahorgi qisqa qor, do‘ l aralash jala, yomg‘ir. 

giboyeux, euse

 adj ovlanadigan qushlarga  boy,  to‘lib  toshgan, mo‘l-ko‘l, 

ko‘p. 

gibus


 nm buklanadigan shlapa. 

giclée


 nf tizillab otilish (suyuqlik). 

giclement

 nm tizillab otilib chiqish, oqish. 

gicler


 vi sochmoq, sachratmoq, sochilmoq,  tizillab  oqmoq, oqib chiqmoq; 

le sang giclait de la blessure yaradan qon tizillab oqardi. 

gicleur

 nm techn yonilg‘i purkagich techik. gifle

  nf  1.  shapaloq,  tarsaki,  shappati;  2.  haqorat,  tahqirlash,  tahqir, 

so‘kish, kamsitish, yerga urish, xo‘rlash, xo‘rlik. 

gifler


 vt tarsaki tushirmoq, yuziga urmoq (shapaloq). 

gigantesque

 adj juda katta, ulkan, zo‘r, gigant, azim, devkorona. 

gigantisme

 nm 1. gigantizm, ulkanlik, darozlik, inson gavdasining haddan 

tashqari o‘sib ketishi, patologik o‘sish; 2. ulkanlik, azimlik, juda kattalik. 

gigogne

  I.  nf  mère  Gigogne  ko‘p  bolali  ona;  II.  adj  des  meubles gigognes kiygiziladigan jihozlar, kiygiziladigan stol; des poupées gigognes 

bir-biriga kiygiziladigan qo‘g‘irchoq. 

gigolo

 nm fam yosh o‘ynash. gigot

  nm  1.  qo‘y  go‘shtining  orqa  soni;  2.  fam  son;  manches  à  gigot 

burma yeng. 

gigoter


 vi fam oyoqlarini tipirlatm oq, tipirchilamoq. 

gigue


 nf baland va ozg‘in qiz. 

gilet


  nm  nimcha;  paxtalik  nimcha,  kofta,  xotinlarning  uzun  yengli  paltosi; 

un gilet d’armes sovut. 

gin

 nm anglic jin-aroq. gingembre

 nm bot zanjabil (o‘t-o‘simlik). 

girafe

 nf jirafa, zirofa; loc fam peigner la girafe behuda, bekorga nimadir qilmoq, bajarmoq. 

girandole

 nf 1.  tizillab  otilayotgan suv, uchqunlar  to‘dasi;  2. qandil, katta 

shamdon, chilchiroq; 3. olmos, qimmatbaho toshlardan isirg‘a, sirg‘a. 

giratoire

  adj  aylanma,  aylanadigan;  un  mouvement  giratoire  aylanma 

harakat; un sens giratoire harakatning aylana bo‘ylab yo‘nalishi. 

girl


 nf anglic musiqali restoranda yosh raqqosa qiz. 

girofle


 nm ou un clou de girofle qalampirmunchoq. 

giron


  nm  1.  tananing  beldan  to  tizzagacha  qismi  (o‘tirgan  odamning);  2. 

zinapoya kengligi; 3. fig ko‘krak, ko‘ks, quchoq, bag‘ir, qo‘yin. 

girond,  onde

  adj  1.  to‘la,  semiz,  to‘ladan  kelgan;  2.  fam  kelishgan, 

xushbichim, qomati raso, yoqimli, xushro‘y. 

girouette

  nf  1.  parrak,  shamol  yo‘nalishi  va  tezligini  ko‘rsatuvchi  parrak; 

2. fam yengil tabiat odam, betayin. 

gisant,  ante

  I.  adj  yotgan,  yastanib,  cho‘zilib  yotgan,  cho‘zilgan;  II.  nm  

yotgan odam tasvirlangan qabr yodgorligi, qabrtosh. 

gisement


 nm kon; un gisement de houille toshko‘mir qatlamlari. 

gitan, ane

 n 1. lo‘li; 2. sigaret turi. 

gîte


  I.  nm  1.  maskan,  joy,  turar  joy,  uy-joy,  makon,  boshpana;  prendre 

gîte  ko‘chib  borib,  kelib  joylashmoq,  revenir  au  gîte  uyiga  qaytmoq;  2. 

qazilma konlar qatlamlari, yotgan joyi; 3. mol go‘shtining ichki soni; II. nf mar 

bir  yonga  qiyshayish,  og‘ish  (kema);  donner  de  la  gîte  bir  yonga 

qiyshaymoq, og‘moq. 

givrage


 nm qirov bosish, muzlab qolish. 

givre


 nm qirov, yupqa muz qatlami; metall quyqumi. 

givré, ée

 adj 1. qirov qoplagan; 2. jinni, aqli past, telba. 

givrer


  vt  1.  qirov  qoplamoq,  qirov  bosmoq;  2.  yanchilgan  shisha 

qoplamoq. 

glabre

 adj 1. ko‘sa; 2. bot tuksiz, tekis, silliq. glaçage

 nm sirlash, yaltiratish, jilo berish (qog‘ozga), pardozlash (matoni). 

glaçant,  ante

  adj  muzlatadigan,  yaxlatadigan,  to‘nglatuvchi;  ich-ichiga 

o‘tib ketadigan, kesib yuboradigan (sovuq, shamol). 

glace


  nf  1.  muz,  yax;  des  glaces  flottantes  suzib  yuruvchi  muz;  de  la 

glace  fondue  eriydigan  muz;  être  de  glace  befarq  bo‘lmoq,  sezgisiz 

bo‘lmoq; rompre la glace yaxni sindirmoq, yarashish uchun birinchi qadamni 

qo‘ymoq;  taranglikni  yo‘qotmoq;  2.  sovuq,  ayoz;  3.  muzqaymoq,  prendre 

une  glace  muzqaymoq  yemoq;  4.  shisha  oyna;  katta  deraza  shishasi, 

mashina  shishalari;  baisser  les  glaces  derazani  ochmoq  (poyezdda);  5. 

oyna; 6. shakar qiyom, shira; 7. nuqson, kamchilik (qimmatbaho toshda). 

glacé,  ée

  I.  adj  1.  muzli,  muzdan  iborat,  muz  bosgan,  muzlagan, 

yaxlagan,  muz  qoplagan,  to‘nggan,  qotgan,  qotib  muzlab  qolgan;  un  café 

glacé  muzli  qahva;  2.  fig  ich-ichiga  o‘tib  ketadigan,  muzlatib  yuboradigan, 

kesib  yuboradigan,  sovuq,  ayozli;  un  accueil  glacé  sovuq  kutib  olish;  3. 

yarqiragan, sirli, yaltillatilgan; du papier glacé sirli qog‘oz; 4. shakar qiyomli, 

shirali; II. nm yaltiroqlik, jilo, sayqal. 

glacer

  I.  vt  1.  muzlatmoq,  yaxlatmoq,  sovqottirmoq,  sovitmoq,  yaxna qilmoq;  glacer  du  champagne  shampan  vinosini  sovitmoq;  2.  fig  muzlatib 

yubormoq,  falajlamoq,  shol  qilmoq,  faoliyatini  to‘x tatmoq,  uzib  qo‘ymoq; 

glacer  le  sang  qon  tom irlarida  qon  qotib  qolmoq;  3.  techn  yaltiratm oq, 

sirlamoq,  yaltiroq  surmoq;  4.  shakar  qiyomli  qilmoq;  II.  se  glacer  vpr  1. 

sovuq qotmoq, yemoq; 2. qo‘rqqanidan tarrakdek qotib qolmoq. 

glacerie


 nf 1. oyna ishlab chiqaruvchi  fabrika; 2. oyna  bilan savdo qilish; 

3. muzqaymoq bilan savdo qilish. 

glaceur

 nm sirlovchi, yaltiroq qiluvchi. glaceux, euse

 adj muzlatuvchan, yaxlatuvchan, kamchiligi bor. 

glaciaire

  adj  muz,  yaxlikka  oid,  muzlikdan  iborat;  la  période  glaciaire 

muzlik, muz davri. 

glacial, ale

 adj 1. muzlatadigan, sovitadigan, yaxlatadigan, sovuq, muzli; 

2. muzi bor, muzlik. 

glaciation

 nf muzlatish, yaxlatish, muz qoplash, muzlab  qolish, muz, yax 

hosil qilish; la période des glaciations muzlik, muz davri. 

glacier


1

 nm muzlik, muztog‘, sovuqxona, muzxona. 

glacier

2

 nm 1. oyna ustasi; 2. muzqaymoq sotuvchisi. glacière

  nf  1.  muzxona,  sovuqxona,  muzshkaf;  2.  fig  sovuq  xona,  joy 

(binoda); 3. muzqaymoq sotuvchi ayol. 

glaciologie

 nf muzliklarni o‘rganish. 

glaciologique

 adj muzliklarga oid. 

glaciologue

 n muzliklarni o‘rganuvchi mutaxassis. 

glacis


1

 nm 1. nishab, qiyalik, yonbag‘ir; 2. qal’a devorining nishabi. 

glacis

2

 nm sayqallash, yaltiratish, jilo berish (bo‘yoq bilan). glaçon

 nm 1. muz, yax bo‘lagi,  parchasi, muz sumalak; 2. fig fam sovuq 

odam. 

glaçure


 nf glazur, sir (yaltiratadigan). 

gladiateur

 nm hist gladiator (qadimgi Rimda). 

glaïeul


 nm bot gladiolus, tuganak piyozli ko‘p yillik gul. 

glaire


 nf 1. vieilli xom tuxum oqi; 2. shilimshiq, shilliq, balg‘am. 

glairer


 vt xom tuxum oqi bilan kitob jildini yaltiratmoq. 

GLAIREUX

 

GLOUTON 

 

 248 

glaireux, euse

 adj shilimshiq, shilliq, balg‘amli. 

glaise


 I. nf kulolchilik loyi; II. adj la terre glaise giltuproq. 

glaiser


 vt 1. loy surkamoq, suvamoq, surmoq, chaplamoq; 2. qum yerga 

tuproq to‘kmoq, tuproqlamoq. 

glaiseux, euse

 adj techn agr gilli, giltuproqli. 

glaive

  nm  qilich,  shamshir,  tig‘;  tirer  le  glaive  qilich  yalang‘ochlamoq, urush e’lon qilmoq; le glaive de la justice adolat shamshiri. 

gland


  nm  1.  cho‘chqayong‘oq  (dub  daraxti  mevasi);  2.  tufli  ipi  chetidagi 

tuguncha;  3.  jinsiy  a’zo,  olot  boshi;  4.  fam  ahmoq,  lapashang,  farosatsiz, 

tentak. 

glande


  nf  1.  bez;  glande  à  sécrétion  interne  ichki  shira,  sekretsiya 

bezlari; les glandes salivaires so‘lak bezi; 2. fam bezlarning yallig‘lanishi. 

glandée

 nf cho‘chqayong‘oq terish, yig‘ish. glander

 vi vaqtni bekorga o‘ tkazmoq, vaqtni yo‘qotmoq. 

glandeur, euse

 n vaqtni bekorga o‘ tkazuvchi odam, bekorchi. 

glandulaire

 adj anat bezli, bezga oid. 

glandule

 nf anat bezcha, kichik bez. 

glanduleux, euse

 bezli, bezga oid, bezi bor. 

glane

 nf 1. boshoq bog‘i, o‘rami, dastasi; 2. o‘rimdan keyin boshoq  terish, yig‘ish. 

glaner


 vt  1.  o‘rimdan  keyin  boshoq  termoq,  yig‘moq,  mashoq  qilmoq;  2. 

fig  qolgan  qutganlarini  yig‘ib  olmoq,  qolganlaridan  foydalanmoq,  ma’lumot 

yig‘moq; sport glaner les lauriers g‘alaba qozonmoq, yutib chiqmoq. 

glaneur, euse

 n mashoqchi, boshoq teruvchi, yig‘uvchi. 

glanure


 nf o‘rimdan keyin yig‘ilgan boshoqlar. 

glapir


  I.  vi  akillamoq,  akillab  hurmoq,  chiyillamoq,  chinqirmoq  (quloqni  

teshguday), qurquramoq (turna); II. vt glapir des injures  qichqirib so‘kmoq, 

haqorat qilib baqirmoq. 

glapissant, ante

 adj chiyildoq, chinqiroq, o‘ tkir, chiyillagan. 

glapissement

  nm  akillash,  hurish,  chiyillash,  qurqurash  (turna),  qattiq 

chinqiriq. 

glas

 nm le glas funèbre motamga chaqiruvchi qo‘ng‘iroq. glaucome

 nm méd ko‘ksuv, ko‘z ichi bosimining zo‘rayishi (kasallik). 

glauque

  adj  1.  ko‘k-zangori,  ko‘kimtir,  dengiz  suvi  rangidagi;  2.  fig qayg‘uli, dard-alam li, g‘amgin, ma’yus, noxush. 

glèbe


 nf 1. vx kesak, guvala, palaxsa; 2. ekin ekiladigan, qarovli yer, dala. 

glissade


  nf  1.  sirg‘anish,  sirpanish,  toyish;  faire  une  glissade  toymoq, 

tiyg‘onib,  sirg‘anib,  siyg‘anib  ketmoq;  2.  av  bir  tomonga  og‘ish,  akrobatik 

manyovr. 

glissage


 nm chopilgan yog‘ochlarni tepalikdan sirpantirib tushirish. 

glissant,  ante

  adj  1.  sirg‘anchiq,  sirpanchiq,  toyg‘oq;  sirg‘anadigan, 

sirpanadigan,  sirg‘anuvchi,  sirpanuvchi,  sirg‘alma;  2.  xavfli,  xatarli,  tahlikali, 

qaltis;  une  pente  glissante  xavfli,  sirpanchiq  nishab,  qiyalik;  3.  math 

vecteur glissant sirpanuvchi vektor. 

glisse

 nf sirg‘anish, sirpanish, uchish; sports de glisse sirpanish, uchish bilan bog‘liq sport turlari. 

glissé, ée

 adj sirg‘angan, un pas glissé sirg‘angan qadam. 

glissement

  nm  1.  sirg‘anish,  sirpanish,  toyish;  2.  yer  ko‘chishi,  siljishi, 

cho‘kishi;  3.  o‘zgarish,  o‘tish;  un  glissement  à  gauche  chapga  toyish 

(siyosatda). 

glisser


 I. vi 1. sirg‘anmoq, sirpanmoq,  toymoq; glisser sur  la glace muz 

ustida  uchmoq;  2.  sirg‘anib,  sirpanib,  toyib  ketmoq,  sirg‘anib,  sirg‘ilib 

tushmoq; sirg‘anib, sirpanib chiqib ketm oq;  toymoq,  toyib,  tiyg‘anib ketm oq; 

sirg‘anib  tushib ketmoq; 3. ozgina  tegib ketmoq,  tegmoq; glisser sur un fait 

voqeaga  ozgina  tegib  o‘ tmoq;  II.  vt  1.  suqmoq,  tiqmoq,  solmoq,  tiqib 

qo‘ymoq;  glisser  qqch  dans  ses  mains  qo‘liga  biron  narsa  suqmoq;  2. 

ichiga,  orasiga,  o‘rtasiga  o‘rnatmoq,  solmoq,  qo‘ymoq,  joylashtirmoq, 

kirgizmoq,  qistirmoq,  aralashtirmoq;  glisser  un  mot  so‘z  qistirmoq;  glisser 

un  mot  à  l’oreille  de  qqn  qulog‘iga  bir  so‘z  shivirlamoq;  3.  surmoq,  surib 

qo‘ymoq, qo‘zg‘atmoq, ko‘chirmoq; o‘ tkazmoq (soat milini); III. se glisser vpr 

lip  etib  o‘tib  olmoq,  sezdirmay  kirmoq,  bekinib  kirib  olmoq;  ichiga  kirmoq, 

o‘tmoq, suqilib kirmoq, suqilib, siqilib o‘ tmoq, yashirinib kirib olmoq, xato o‘tib 

ketmoq. 

glisseur,  euse

  I.  n  vx  muzda  sirg‘anuvchi,  uchuvchi;  II.  nm  math 

sirpanuvchi vektor. 

glissière

  nf  techn  mashina  va  mexanizmlarning  to‘g‘ri  chiziq  bo‘ylab 

sirg‘aluvchi  qismi,  sirpang‘ich;  bug‘,  suyuqlik,  gaz  taqsimlovchi  klapan, 

yo‘llovchi; à glissière sirg‘anuvchi. 

glissoir

 nm techn sirpanchiq (turli yuklarni qiyalikdan sirpantirib tushirish 

uchun moslama). 

glissoire

 nf muz yo‘lak, sirpanish joyi. 

global,  ale

  adj  umumiy,  mushtarak,  dunyoga  tarqalgan,  dunyo 

miqyosidagi,  butun yer shariga, yalpi, jam i,  hammasi; une  somme globale 

yalpi  sum;  un  revenu  global  jami  daromad;  la  production  globale  yalpi 

mahsulot. 

globalement

 adv hammasi bo‘lib, jami, butunisicha, umuman olganda. 

globaliser

 vt umumiy qilib ko‘rsatmoq, katta qilib olmoq. 

globe

 nm 1. shar, sharsimon  jism, dumaloq, yer shari; le globe de l’œil ko‘z  soqqasi;  le  globe  terrestre  yer  shari  globus;  faire  le  tour  du  globe 

dunyo  bo‘ylab  sayohat  qilish,  yer  sharini  aylanib  chiqish;  2.  shisha  qalpoq 

(chiroq, soatda). 

globe-trotter

 nm dunyo bo‘ylab sayohat qiluvchi, sayohatchi. 

globule


  nm  qon  tanachalari;  les  globules  blancs  oq  qon  tanachalari, 

leykotsitlar. 

globuleux, euse

 adj sharsimon, shar shaklidagi,  dumaloq, soqqasimon, 

yumaloq; œil globuleux chaqchaygan, baqraygan, turtib chiqqan ko‘z. 

gloire


  nf  1.  shon,  sharaf,  shon-shuhrat,  faxr,  iftixor,  dovruq,  maqtov, 

madhiya; hamdu-sano;  rendre  gloire  à Dieu Xudoga  hamdu-sano  aytmoq; 

2.  faxr, iftixor,  g‘urur; être la gloire de qqn birovning  faxri bo‘lmoq;  se faire 

gloire  de  faxrlanmoq,  iftixor  qilmoq,  gerdaymoq,  kerilmoq,  kekkaymoq;  4. 

yog‘du, yorug‘ doira, chambarak (rasmda). 

gloria


 nm inv 1. ibodat paytida  aytiladigan madhiya (katoliklarda); 2. fam  

aroqli qahva. 

glorieusement

  adv  sharaf  bilan,  g‘olibona,  shon-shuhrat  bilan;  juda 

yaxshi, boplab, o‘rinlatib, qoyilmaqom qilib. 

glorieux,  euse

  I.  adj  1.  atoqli,  dongdor,  dong‘ i  chiqqan,  nomi,  shuhrati 

ketgan;  shonli,  shavkatli,  shuhratli,  mashhur;  nom  chiqargan,  shuhrati, 

dong‘i, nomini olamga yoygan, ko‘klarga ko‘ tarilgan; une voie peu glorieuse 

yomon  nom  qoldirgan  yo‘l;  2.  g‘ururli,  mag‘rur,  faxrlanuvchi,  faxrlangan, 

mag‘rurona; 3. yorqin,  dabdabali, shukuhli,  ajoyib; II. n kibru-havosi baland, 

kekkaygan odam, mutakabbir, kalondimog‘, dimog‘dor. 

glorificateur,  trice

  adj,  n  juda  maqtanuvchi,  ko‘klarga  ko‘ taruvchi, 

tasanno o‘quvchi, maqtovchi, mashhur qiluvchi. 

glorification

  nf  juda  maqtash,  ko‘klarga  ko‘ tarish,  tasanno  o‘qish, 

maqtov,  tasanno,  madh,  hamdu-sano,  shuhrati,  nomi,  dong‘ini  olamga 

yoyish, mashhur qilish. 

glorifier

  I.  vt  1.  shuhrati,  nomi,  dong‘ini  olamga  yoymoq,  ko‘klarga 

ko‘tarmoq, hamdu-sano o‘qimoq; mashhur qilmoq,  juda maqtamoq,  tasanno 

o‘qimoq;  2.  maqtab  yubormoq,  rosa  ta’rif-tasnif  qilmoq;  II.  se  glorifier  vpr 

kibrlanmoq,  gerdaymoq,  kerilmoq,  g‘ururlanmoq,  ko‘krak  kermoq, 

maqtanmoq, kekkaymoq. 

gloriole


  nf  manmanlik,  shuhratparastlik,  kekkayishlik,  mag‘rurlik,  o‘ziga 

bino qo‘yish. 

glose

  nf  1.  hoshiya,  hoshiyaga  yoki  matndagi  qatorlar  orasiga  yozilgan so‘z,  iboralar  izohi,  sharhi,  izohlash,  sharhlash,  tushuntirib  berish, 

tushuntirish; 2. fam adovatli, g‘azabli tanqid, g‘iybat, yolg‘on-yashiq. 

gloser

 vt 1. izohlamoq, sharhlamoq,  tushuntirib bermoq,  tavsiflamoq, izoh bermoq; 2. vieilli achchiq tanqid qilmoq. 

glossaire

 nm qiyin so‘zlar lug‘ati, so‘zlik. 

glouglou


 nm 1. fam qulqullash, qulq-qulq qilish; 2. g‘ung‘ur-g‘ung‘ur qilish 

(kurka tovuq). 

glouglouter

 vi 1. qulq-qulq ovoz chiqarmoq (kurka); 2. qulqullamoq. 

gloussement

 nm qaqag‘lash, qag‘-qag‘. 

glousser

  vi  1.  qaqag‘lamoq,  qag‘-qag‘  qilmoq;  2.  fam  qattiq  kulmoq, 

xoxolab, qah-qah otib kulmoq. 

glouton,  onne

  I.  adj,  n  yeb  toymas,  badnafs,  mechkay,  xo‘ra,  ochko‘z, 

suq; II. nm suvsarsimon yirtqich hayvon. GLOUTONNEMENT

 

GORGE 

 

 249 

gloutonnement

  adv  badnafslik,  mechkaylik  bilan,  ochko‘zlik  bilan, 

suqlanib. 

gloutonnerie

  nf  yeb  to‘ymaslik,  mechkaylik,  ochofatlik,  badnafslik, 

xo‘ralik. 

glu


 nf qatron, smola, yelim. 

gluant,  ante

  adj  1.  yopishqoq,  yelimshiq,  shirador,  yopishadigan, 

qovushoq; 2. xira, pashshaxo‘rda, yelim, shilqim, sulloh, bezor qiladigan. 

glucide

 nm chim karbonat-angidrid, kalsiy sulfat. glucose

 nm uzum shakari, glukoza. 

gluten

 nm don tarkibida oqsil modda. glycérine

 nf ou glycérol nm glitserin. 

glycine

 nf bot pechakgul, glitsiniya. gneiss

 nm géol shpat, kvarts va sludadan iborat qoyatosh. 

gnognote

 nf fam bema’ni, bo‘lmag‘ur gap, safsata. 

gnôle

 nf fam aroq, spirt. gnome

 nm gnom, mitti, pakana, juda pastbo‘y odam. 

gnon

 nm fam shapaloq, tarsaki, zarba. gnose

  nf  xudo  va  olamning  yaratilishi  haqidagi  diniy-falsafiy  oqim  

nazariyasi. 

gnou


 nm zool gnu, Janubiy A frika kiyigi. 

go

 (tout

 

de)  loc  adv  fam  to‘g‘ridan-to‘g‘ri,  ochiqchasiga,  takalluf  qilib 

o‘tirmasdan, ro‘yrost, dangal, betiga, birdaniga. 

goal

 nm anglic 1. vieilli darvoza; 2. darvozabon. gobelet

 nm ichish idishi; stakan, rumka, piyola, qadah, jom. 

gobeleterie

 nf 1. qadah, jom ishlab chiqarish; 2. qadah, jom savdosi. 

gobeletier

 nm shisha puflovchi, shishadam; shunday buyumlar sotuvchi. 

gobelin

 nm devorga osib qo‘yiladigan rasmli gilam. gobe-mouche

  nm  1.  zool  uzunquyruq,  uzunquyruq  chumchuq 

(hasharotxo‘r);  2.  fam  sodda,  go‘l,  anoyi,  anqov,  do‘ lvor,  ishonuvchan, 

befahm, laqma odam. 

gober

  vt  1.  yutmoq,  yutinmoq;  loc  fig  gober  les  mouches  bekorxo‘ ja bo‘lmoq,  laqillab yurmoq, ishga beparvo bo‘lmoq, pashsha  qo‘rib o‘ tirmoq; 2. 

laqqa tushmoq, inonmoq. 

goberger

 

(se)  vpr  fam  maza,  huzur,  gasht  qilmoq,  zavqlanmoq, 

rohatlanmoq. 

gobeur,  euse

  n  1.  ochofat,  yeb  to‘ymas,  badnafs,  mechkay;  2.  fam  

befahm, anqov, laqma odam. 

godasse


 nf fam boshmoq, botinka. 

godelureau

 nm fam bashang, ser tavo‘ze, pardozli yigit. 

goder


  vi  bujmaymoq,  bujmayib,  kirishib,  tortishib  turmoq,  tortishmoq 

(gazlama), dikkayib turmoq. 

godet

 nm 1. tutqichsiz va oyoqsiz kichik idish; 2. stakan; 3. ajin, burushiq, g‘ijim, qat, tax (gazlamada); une jupe à godet qat-qat yubka. 

godiche


  fam  I.  adj  miyasi  yo‘q,  esi  past,  kaltafahm,  to‘m toq,  tentak, 

ahmoqsimon,  telbaroq,  vosvos;  qo‘pol,  beso‘naqay,  chaqqon,  epchil  emas, 

beo‘xshov,  kelishmagan;  II.  n  befahm,  anqov,  laqma  odam,  soddadil,  go‘l 

odam. 


godille

  nf  1.  chang‘ini  sekinlashtiruvchi  moslama;  2.  yuk  kemasi 

quyrug‘idagi parrak. 

godiller


 vi quyruq parragi bilan boshqarmoq. 

godillot


 nm soldat botinkasi; fam qo‘pol boshmoq, botinka. 

goélandDownload 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling