Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet99/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   238

 nm zool oq charloq, baliqchi qush. 

goélette


 nf yengil 2 yelkanli kema. 

goémon


 nm dengiz suv o‘tlari. 

gogo


 

(à)


 loc adv fam juda ko‘p, mo‘l, serob, to‘kinchilikda. 

gogo


 nm fam soddaroq, go‘lroq, anoyiroq, anqovroq  odam, ishonuvchan, 

befahm, anqov, laqma odam. 

goguenard,  arde

  adj  kulgili,  istehzoli,  masxara,  mazax,  mayna  qilib 

aytilgan. 

goguenardise

  nf  birovdan  kulish,  masxara,  mazax,  mayna,  hazil  qilish, 

piching, istehzo. 

goguette

  nf  être  en  goguette  ozgina  kayfi  bor,  ichgan,  mast,  shirakayf 

bo‘lmoq. 

goinfre


 adj badxo‘r, yeb to‘ymas, badnafs, mechkay. 

goinfrer  (se)

  vpr  fam  haddan  ziyod,  ko‘p  ovqat  yemoq,  ko‘p  ovqat  yeb 

bo‘kmoq, ochko‘zlik bilan yemoq. 

goinfrerie

 nf yeb to‘ymaslik, ochofatlik, mechkaylik. 

goitre

  nm  méd  bo‘qoq;  goitre  exophtalmique  qalqonsimon  bez funksiyasining buzilishi, yallig‘lanishi, bazedov kasalligi. 

goitreux, euse

 I. adj bo‘qoqqa  oid, bo‘qoq, bo‘qoqli, katta  jig‘ildonli; II. n 

qalqonsimon  bez  funksiyasi  buzilgan  odam,  bazedov  kasalligi  betobi, 

bemori. 

golden


 nm golden (olma navi). 

golf


 nm anglic golf. 

golfe


 nm ko‘rfaz, qo‘ltiq. 

golfeur, euse

 n golf o‘yinchisi. 

gommage


 nm daraxt shirasi bilan qoplanish (yelim). 

gomme


  nf  1.  daraxt  shirasi,  yelim;  la  gomme  arabique  gummiarabik, 

arab  yelimi,  aqoqiyo,  samg‘i  arabiy;  2.  rezina,  o‘chirgich  rezina;  mettre  la 

gomme fam  tezlikni  oshirmoq; à la gomme loc adj obro‘siz, sifatsiz, siyqa; 

foydasiz, keraksiz, hech keragi yo‘q; 3. daraxt shirasi kasalligi. 

gommé, ée

 adj 1. rezinali, rezinasi bor; shirali; du papier gommé shirali, 

yelimli, yopishqoq qog‘oz. 

gommer


  vt  1. shira  qoplamoq,  shira  qorishtirmoq,  yelimlamoq;  2.  rezina 

bilan o‘chirmoq. 

gommeux,  euse

  I.  adj  1.  shirali,  yelimli,  seryelim;  2.  yopishmoq, 

yelimshiq, shirador; II. nm vx olifta, o‘ta olifta yigit. 

gonade


 nf biol gonada (odamda va hayvonlarda jinsiy hujayralar va jinsiy 

bezlar ishlab chiqaruvchi organlar; jinsiy bezlar). 

gond

  nm  oshiq-moshiq;  mettre  qqn  hors  de  ses  gonds  jahlini chiqarmoq,  qonini  qaynatmoq;  sortir  de  ses  gonds  jahli  chiqmoq,  qoni 

qaynamoq. 

gondole

  nf  1.  Venetsiya  qayig‘i;  2.  havo  sharida,  dirijablda  odam  o‘tiradigan joy; 3. o‘z-o‘ziga xizmat qilish do‘konlarida peshtaxta. 

gondoler


  I.  vi  cho‘chchaymoq,  oldinga  chiqmoq,  duppaymoq, 

qiyshaymoq,  qing‘aymoq;  burishmoq;  II.  se  gondoler  vpr  fam  yiqilguncha 

xoxolab kulmoq, o‘lgunday kulmoq. 

gonflable

  adj  shishuvchi,  puflanuvchi;  un  bateau  gonflable 

shishiriladigan, rezina qayiq. 

gonflage ou gonflement

 nm 1. bo‘rtish, shishish, qappayish, ko‘ tarilish, 

bo‘rtib chiqish, shishib ketish, shish, qavariq, g‘urra, shishgan joy; 2. shinaga 

dam berish, shishirish, aerostatni gaz, havoga to‘ldirish. 

gonfler

  I.  vt  1.  dam  bermoq,  puflab  shishirmoq,  dam  berib  to‘ldirmoq (kamerani),  gaz,  havo  bilan  to‘ ldirmoq;  2.  o‘ t  oldirmoq,  puflamoq, 

kattartirmoq,  o‘stirmoq,  orttirmoq,  oshirmoq;  gonfler  les  prix  bahosini 

orttirmoq;  gonfler  l’appareil  shtat,  o‘rin,  joyni  ko‘paytirmoq;  3.  to‘ldirmoq, 

puflab shishirmoq; la pluie gonfle le torrent yomg‘ir oqimni ko‘ tarib yubordi; 

4.  méd  shishmoq;  dumpaymoq,  qappaymoq,  dam  bo‘lmoq;  II.  vi  shishmoq, 

duppaymoq,  bo‘rtmoq,  to‘zmoq,  uchmoq,  ko‘tarilmoq  (puflaganda, 

shamoldan);  kattarmoq,  ortmoq,  oshmoq,  pindiqlamoq  (daraxt);  III.  se 

gonfler  vpr  1.  ko‘tarilmoq  (daryo  suvi)  kattarmoq,  kengaymoq;  2.  g‘urra 

bo‘lmoq,  shishib  ketmoq,  qavarmoq,  bukmoq,  bo‘rtmoq,  kurtak  chiqarmoq, 

dam bo‘lmoq (qorin); 3. kuchanmoq, zo‘r bermoq, kekkaymoq, chiranmoq. 

gonfleur

 nm dam soluvchi nasos, bosqon. 

gong

 nm zang; frapper le gong zang urmoq (boksda). goniomètre

  nm  1.  burchak  o‘lchagich;  2.  kema,  samolyot  qayerda 

turganligini, yo‘nalishini ko‘rsatuvchi asbob, pelengator. 

goret


 nm 1. cho‘chqa bolasi, cho‘chqacha; 2. fam irkit bola, isqirt. 

gorge


  nf  1.  bo‘g‘iz,  halqum,  hiqildoq,  tomoq,  og‘iz;  prendre  qqn  à  la 

gorge  hippa  bo‘g‘moq,  bo‘g‘zidan  olmoq,  majbur  qilmoq,  og‘zini 

ochmaydigan  qilmoq,  churq  etmaydigan  qilmoq;  la  fumée  me  prend  à  la 

gorge  tutundan  nafasi  qaytmoq;  s’en  donner  à  pleine  gorge  dodlamoq, 

ayuhannos  solmoq;  rire,  crier  à  gorge  déployée  xoxolab  kulmoq,  ovozi 

boricha  qichqirmoq;  rendre  gorge  kekirmoq,  o‘qchimoq,  qusmoq,  qayt 

qilmoq, ko‘ngli  aynimoq;  fig o‘g‘irlangan narsani qaytarib  bermoq; faire des 


GORGÉE

 

GOUVERNER 

 

 250 

gorges  chaudes de qqch ochiq mazax, mayna qilmoq, kulmoq; 2. ko‘krak, 

emchak  (xotinlarniki);  3.  tor  oraliq,  o‘tish  joyi,  dara,  vulqon  og‘zi,  bo‘g‘izi;  4. 

butilka og‘zi; 5. techn  nov,  tarnov, porshen  ariqchalari,  halqasimon o‘yiq  joy, 

chuqur, handaq; 6. yoqa (ko‘ylakda). 

gorgée


  nf  yutum,  qultum,  ho‘plam;  boire  à  petites  gorgées  qultumlab 

ichmoq. 


gorger

  vt  1.  haddan  ziyod  ovqat  bermoq,  ko‘p  ovqat  yedirmoq, 

bo‘ktirmoq;  2.  og‘zigacha  to‘ldirmoq,  tiqib  to‘ldirmoq,  tiqmoq;  3.  ko‘mib 

tashlamoq, yog‘dirmoq, g‘arq qilmoq. 

gorille

 nm 1. gorilla, maymun; 2. fam shaxsiy soqchi. gosier

 nm halqum, bo‘g‘iz; avoir le gosier sec chanqamoq, tomog‘i qurib 

qolmoq. 

gosse


  n  fam  bola,  o‘g‘il,  qiz  bola,  yigitcha,  yosh  bola;  être  beau  gosse 

chiroyli, xushro‘y yigitcha bo‘lmoq. 

gothique

  I.  adj  1.  gotik,  gotika  uslubidagi;  2.  fam  almisoqdan, 

daqqiyunusdan  qolgan,  allaqachon  eskirgan,  qadimiy;  II.  nm  archit  gotika, 

gotik uslub; got tili. 

gouache

 nf 1. guash (akvarel bo‘yoq); 2. guash bilan chizilgan rasm. gouacher

 vt guash bilan rasm chizmoq, solmoq. 

gouaille

  nf  birovdan  ko‘rish,  masxara,  mayna,  mazax  qilish,  piching, 

istehzo, kinoya, kesatiq, achchiq kinoya. 

gouailler

  fam  I.  vt  masxara,  mazax,  mayna  qilmoq,  kulmoq;  II.  vi  hazil-

huzul, mutoyiba qilmoq, hangomalashmoq. 

gouape

 nf fam 1. bezori; 2. dangasa, yalqov, ishyoqmas, tanbal. goudron

  nm  neft  qoldig‘i  (smolasimon  qora  modda),  qatron  yelim;  du 

goudron minéral asfalt, qora saqich. 

goudronnage

  nm  qatron,  yelim,  smola  surish,  surkash,  saqichlash, 

asfaltlash. 

goudronner

 vt qatron shimdirmoq, asfaltlamoq, qora moyda to‘yintirmoq. 

gouffre

 nm 1.  jar,  tik, chuqur jar,  tag,  tubsiz chuqurlik,  goh,  qa’r, kamar; un  gouffre  océanique  dengiz  qa’ri;  2.  fig  girdob,  aylanma,  oqim;  3.  fig 

o‘pqon; un gouffre d’argent isrofgar, behuda sarflovchi odam. 

goujat

 nm qo‘pol, tarbiyasiz, dag‘al, surbet, yuzsiz, orsiz odam. goujon

 nm qum, tanga baliq, toshbosh (mayda baliq turi). 

goulache

 nf gulyash (ovqat turi). 

goule

 nf g‘ul, g‘ ilon, qon so‘ruvchi arvoh, vampir (ayol obrazida). goulée

 nf katta qultum. 

goulet

 nm 1. tor yo‘lak, o‘tish, kirish; 2. tog‘ darasi tor oralig‘i. goulot

 nm idish bo‘g‘zi. 

goulu, ue

 I. adj ochko‘z, ochofat, mechkay, badnafs, yeb to‘ymas, suq; II. 

n yeb to‘ymas, ochofat, mechkay odam. 

goupil


 nm vieilli tulki. 

goupille


  nf  techn  metall  o‘zakcha,  chuv,  chuv  cho‘p;  une  goupille  de 

sûreté saqlagich. 

goupiller

 vt 1. chuv cho‘p bilan mahkam lamoq; 2. fam  ishni do‘ndirmoq, 

o‘rinlatmoq. 

gourbi


  nm  1.  kulba,  kichik  uy,  qashshoq,  xaroba  uy,  chayla,  kapa 

(arablarda); 2. pana (joy), boshpana, xarob, pastqam kulbalar. 

gourd,  gourde

  adj  sovqotib,  muzlab  qotib  qolgan,  to‘ng‘ib  qolgan, 

uvushgan (qo‘l, barmoqlar). 

gourde


  nf  1.  suvqovoq;  2.  idish,  flyaga,  bidon;  3.  fig  fam  oshqovoq,  esi 

yo‘q, ahmoq, tentak, esi past, nodon, merov, go‘l. 

gourdin

 nm so‘yil, to‘qmoq. gourer

 

(se)  vpr  fam  yanglishmoq,  adashmoq,  xato  qilmoq,  xatoga  yo‘l 

qo‘ymoq, chalg‘imoq. 

gourmand, ande

 I. adj ishtaha bilan ovqat yeyishni yaxshi ko‘ruvchi; II. n 

shirintomoq, lazzatli ovqatlarga o‘ch odam. 

gourmander

  vt  1.  so‘kmoq,  o‘sal  qilmoq,  koyimoq,  rosa  urishmoq, 

adabini,  ta’ziri  berib  qo‘ymoq,  tanbeh  bermoq;  2.  fig  bosmoq,  tiymoq, 

jilovlamoq (his-tuyg‘usini). 

gourme


 nf 1. toshma, issiqlik, sachratqi, chilla yara,  temiratki (bolalarda); 

2.  saqov  (otda  bo‘ ladigan  yuqumli  kasallik);  3.  jeter  sa  gourme  fam  aysh-

ishratga berilmoq (yoshligida). 

gourmé,  ée

  adj  sun’iy,  yasama,  zo‘raki,  zo‘rma-zo‘raki,  samimiy  emas, 

buzuq, mag‘rur,  ulug‘vor, sipo, balandparvoz, dabdabali, xafa,  tumshaygan, 

arazlagan, rasmiyatchi, rasmiyatparast, qoidaparast. 

gourmet


 nm ovqat shinavandasi, mazaxo‘r, shirintomoq. 

gourmette

 nf 1. zanjircha (soatda); 2. ot suvlig‘i. 

gousse


 nf 1. bot po‘choq, qo‘zoq, qovzoq, dukkak; 2. bo‘lakcha, pallacha; 

une gousse d’ail sarimsoqpiyoz bo‘ lakchasi. 

gousset

 nm 1. techn kronshteyn, burchak mahkamlagich; 2. cho‘ntakcha, kissacha, karmoncha. 

goût


 nm 1.  ta’m, mazasini sezish,  ta’m,  lazzat;  ta’m sezgisi, boshqacha, 

qo‘shimcha  ta’m; agréable au goût yoqimli ishtaha; être au goût de tout le 

monde  hammaga  yoqmoq;  chacun  son  goût  ko‘ngil  ko‘ targanicha;  2. 

nafosat  tuyg‘usi,  did,  ta’b;  avoir  le  mauvais  goût  de  andishasiz  harakat 

qilmoq;  3.  uslub,  tarz, yo‘sin, usul, yo‘l; dans le goût de  usulida;  4.  havas, 

qiziqish,  ishtiyoq,  xohish,  istak,  mayl,  yaxshi  ko‘rish;  avoir  du  goût  pour 

qqch  ishtiyog‘i  bo‘lmoq;  donner  à  qqn  le  goût  de  havas  uyg‘otmoq, 

rag‘batlantirmoq; prendre goût  à qqch  ishqiboz bo‘lib  qolmoq, havas, mayl 

qilmoq, ruju  qilmoq, yaxshi ko‘rib qolmoq; n’avoir goût à  rien  hammasidan 

nafratlanmoq, to‘ymoq, bezmoq. 

goûter

1

  I.  vt  1.  sinab  ko‘rmoq,  tekshirib  ko‘rmoq,  yeb,  tatib  ko‘rmoq, mazasini  ko‘rmoq,  totmoq;  2.  yoqimli,  shirin  deb  topmoq,  maza,  huzur 

qilmoq,  zavqlanmoq,  rohatlanmoq,  baho  bermoq,  baholamoq,  qadrlamoq; 

goûter  le  bonheur  baxt  bilan  zavqlanmoq;  II.  vi  (de,  à)  1.  ozgina  tamaddi 

qilib  olmoq,  yeb  olmoq,  gazak  qilmoq;  goûter  un  mets  taomdan  tamaddi 

qilib  olmoq;  2.  tushlik  qilmoq,  yemoq,  tushki  ovqatni  yemoq;  3.  urinmoq, 

harakat qilib ko‘rmoq. 

goûter

2

 nm tushlik, tushlik ovqat. goûteur, euse

 n sinovchi, tatib ko‘ruvchi. 

goûteux, euse

 adj ishtahali, totli, mazali. 

goutte

1

  nf  1.  tomchi,  qatra,  bir  tomchi;  se  ressembler  comme  deux gouttes  d’eau  ikki  tomchi  suvday,  xuddi  quyib  qo‘yganday,  bir-biriga  juda 

ham  o‘xshash;  goutte  à  goutte  loc  adv  tomchi-tomchi;  passer  entre  les 

gouttes suvdan  quruq chiqmoq; 2. fam qadah,  jom, rumka, stakancha (spirt 

uchun);  boire  la  goutte  bir  qadah  (aroq)  ichmoq;  payer  la  goutte  à  qqn 

birovga  qadah  bermoq;  3.  pl  tom izg‘i,  tomiziladigan  dori;  4.  on  n’y  (on  ne) 

voit  goutte  qop-qorong‘i,  zimiston,  hech  narsani  ko‘rib  bo‘lmaydi; 

n’entendre goutte hech nima eshitm aslik. 

goutte


2

 nf podagra, bo‘g‘inlar zirqirab og‘riydigan kasallik. 

goutter

 vi tommoq, tomchilamoq, tomizmoq. goutteux,  euse

  I.  adj  bo‘g‘inlar  zirqirab  og‘rishiga  oid;  II.  n  podagra 

kasaliga uchragan, bo‘g‘inlari zirqirab og‘riydigan odam. 

gouttière

  nf  1.  tarnov,  suv  oquvchi  quvur;  un  chat  de  gouttière  oddiy, 

xonaki mushuk; 2. méd taxtakach. 

gouvernable

 

adj boshqariladigan, 

boshqarib 

bo‘ladigan, 

boshqariluvchan. 

gouvernail

  nm  1.  rul;  un  gouvernail  de  direction  yo‘nalish  ruli;  2.  fig 

rahbarlik  qilish  ruli,  boshqarish  ruli,  idora  qilish  ruli;  tenir  le  gouvernail 

boshqarish jilovini, rulini qo‘lda tutmoq, davlat, hokimiyat tepasida turmoq. 

gouvernant,  ante

  I.  adj  hukmron,  hukumat  tepasida  turuvchi,  idora 

qiluvchi;  rais,  boshliq,  boshqaruvchi;  le  parti  gouvernant  hukmron  partiya; 

II.  nf  murabbiya,  tarbiyachi  xotin;  xo‘jalik  boshqaruvchi  ayol;  III.  nm  pl 

hokimlar, hukmdorlar. 

gouverne


 nf 1. yurish-turish  qoidalari; ko‘rsatma, yo‘l-yo‘riq, yo‘llanma; je 

vous dis cela pour votre gouverne buni sizga yo‘l-yo‘riq sifatida aytdim; 2. 

av rul, shturval; 3. pl ustki boshqarish ruli, idora qilish a’zolari, qismlari. 

gouvernement

  nm  1.  hukumat;  2.  idora  qilish  tarzi,  shakli;  un 

gouvernement  républicain  respublika  shaklida  idora  qilish;  3.  boshqarish, 

yurgizish, haydash;  4.  qo‘l  ostidagi o‘ lka, viloyat, noiblik; un gouvernement 

militaire harbiy noiblik. 

gouvernemental,  ale,  aux

  adj  hukumatga  oid,  hukumat;  parti 

gouvernemental hukumat partiyasi. 

gouverner

  I.  vt  boshqarmoq,  idora  qilmoq,  yurgizmoq,  haydamoq, 

rahbarlik,  yo‘ lboshchilik,  yetakchilik  qilmoq,  bosh  bo‘lmoq,  yo‘l-yo‘riq 

ko‘rsatmoq,  mudirlik  qilmoq;  se  laisser  gouverner  har  maqomga  solishiga 


GOUVERNEUR

 

GRAND 

 

 251 

qo‘yib  qo‘ymoq;  prov  gouverne  ta  bouche  selon  ta  bourse  ko‘rpangga 

qarab  oyoq  uzat;  II.  vi  rulga  bo‘y  bermoq;  se  gouverner  vpr  o‘zini  tutm oq, 

o‘zini idora qilmoq, ushlamoq, boshqarmoq. 

gouverneur

  nm  1.  noib,  gubernator;  2.  qal’a  komendanti,  boshlig‘i;  3. 

tarbiyachi, murabbiy, ustoz; 4. mudir, boshliq, direktor. 

grabat


  nm  qashshoq  to‘shak  (yotoq  joyi);  mourir  sur  le  grabat 

qashshoqlikda o‘lib ketmoq. 

grabataire

 adj, nm to‘shakdan tura olmaydigan kasal, betob odam. 

grabuge

 nm fam urish, janjal, nizo, araz, o‘zaro aytishib  qolish,  dahanaki jang qilish, so‘kishish; shovqin, mojaro. 

grâce


  nf  1.  iltifot,  lutf,  yaxshilik,  mehr,  marhamat,  ixlos,  mayl,  yoqtirish, 

xush  ko‘rish;  bonne  grâce  xushmuomalalik,  muloyimlik,  sermulozamatlik, 

sertakalluflik;  être dans les bonnes grâces de qqn, être en grâce auprès 

de  qqn  birovning  marhamatida  bo‘ lmoq;  trouver  grâce  aux  yeux  de  qqn 

(auprès  de,  devant  qqn)  birovning  ishonchini  qozonmoq,  pinjiga  kirib 

olmoq;  faites-moi  la  grâce  de  marhamat  qiling,  agar  xizmat  bo‘lmasa, 

buyursinlar!  loc  adv  de  grâce!  marhamat,  meni  kechirasiz,  xudo  haqqi!  2. 

rahm, shafqat, kechirish, afv etish, gunohidan o‘tish; accorder la grâce à un 

condamné  à  mort  o‘limga  hukm  etilganni  afv  etmoq;  prier  grâce, 

demander  grâce  rahm-shafqat  so‘ramoq;  faire  grâce  à  qqn  afv  etm oq, 

kechirmoq;  je  vous  fais  grâce  men  gunohingizdan  o‘taman;  faites-moi 

grâce  de  vos  observations  tanbehlaringizdan  qutqaring,  xalos  qiling; 

donner le coup de grâce o‘ldirmoq, azob-uqubatdan qutqarmoq; grâce! afv 

eting,  shafqat  qiling!  3.  ko‘rkamlik,  go‘zallik,  malohat,  latofat,  joziba,  xirom, 

jilva,  nafislik,  noziklik,  nazokat,  bejirim lik,  yoqimlilik,  istarasi  issiqlik, 

yoqim toylik; de bonne grâce iltifot, nazokat, muloyimlik bilan, lutfan, jon deb, 

bajonidil;  4.  tashakkur,  rahmat,  minnatdorlik;  m innatdorchilik,  shukur  qilish; 

rendre grâces à qqn minnatdorchilik bildirmoq; une  action de grâce qisqa 

ibodat; loc prép grâce à  tufayli, sababli, sharofati bilan, natijasida; grâce à 

cela  buning  natijasida;  grâce  à  Dieu,  grâce  au  Ciel  xudoga  shukur, 

xayriyat!  5.  relig  xudoning  marhamati;  6.  pl  tushlikdan  keyingi,  peshingi 

ibodat. 


gracier

 vt kechirmoq, kechmoq, afv etmoq, gunohidan o‘tmoq. 

gracieusement

  adv  1.  adab,  xushmuomalalik  bilan,  muloyim, 

boadabona, nozik, latif, chiroyli harakatlar bilan, nazokat ila, javlon  urib, jilva 

qilib, xirom aylab; 2. bepul, tekin, pulsiz, tekinga, bekorga, behudaga. 

gracieuseté

  nf  1.  odoblilik,  boadablilik,  nazokatlilik,  navozish,  nazokat, 

xushmuomalalik, iltifot, marhamat; 2. pul mukofot, tuhfa, in’om. 

gracieux,  euse

  adj  1.  xushqad,  nozik,  latif,  xiromon,  chiroyli,  go‘zal, 

barno,  xushro‘y;  yoqimli,  jozibali,  jozibador,  dilbar,  ko‘rkam,  istarasi  issiq, 

marhamatli,  iltifotli,  mehribon;  yoqim toy,  suyumli,  xayrixoh,  moyil,  ko‘ngil 

yaqin,  tarafdor;  xushmuomala,  muloyim,  silliq,  boadab,  nazokatli;  2.  tekin, 

bepul,  bekorga  kelgan,  pulsiz,  pul  olinmaydigan,  to‘lanmaydigan,  evaziga 

hech narsa  talab qilinmaydigan; à titre gracieux pul olmay, to‘lamay, bepul, 

tekin, pulsiz. 

gracile


 adj nozik, nazokatli, xushbichim. 

gradation

  nf  izchillik,  asta-sekinlik,  daraja-daraja  borish,  ketma-ketlik, 

birin-ketinlik, o‘ tish, o‘ tish joyi par gradation bosqichma-bosqich, asta-sekin, 

bora-bora. 

grade


 nm 1. daraja, mansab, martaba, unvon, tabaqa, toifa; à grade égal 

mansabda  tenglikda;  en  prendre  pour  son  grade  fam  qilmishiga  qarab 

olmoq; 2. grad, gon (to‘g‘ri burchakning 1/100 bo‘lagiga teng o‘lchov birligi). 

gradé,  ée

  I.  adj  unter-ofitser  unvoniga  ega;  II.  nm  unter-ofitser,  serjant, 

kapral; les non gradés oddiy askarlar. 

grader

  vt  1.  unvon  bermoq,  oshirmoq,  ko‘ tarmoq;  2.  unvonda,  darajada tenglashtirmoq, baravarlashtirmoq. 

gradient


  nm  1.  biol  biror  kattalikning  masofa  birligiga  siljishi  mobay nida 

o‘zgarishlari birligi, gradient; 2. phys temperatura o‘zgarishi. 

gradin

 nm 1. zinapoya,  pog‘ona; o‘yiq joy, kamar; à gradins zinapoyali, pog‘onali, pog‘ona-pog‘ona; 2. teatr zali to‘ridagi o‘ tirg‘ichlar. 

graduation

  nf  1.  darajalarga  bo‘lish;  2.  tadrijiy  ravishda  o‘sib,  kamayib 

boruvchi raqamlar sirasi, shkala, miqyos, ko‘lam, masshtab. 

gradué,  ée

  adj  1.  tobora  o‘sib,  ko‘payib  boradigan,  taraqqiy  qiladigan, 

o‘sadigan, rivojlanadigan; 2. darajali, darajaga bo‘lingan. 

graduel,  elle

  I.  adj  asta-sekin,  bora-bora,  darajama-daraja  mantiqiy, 

izchil,  qonuniy  ravishda  kelib  chiqadigan;  II.  nm  odat  tusiga  kirish,  rasm 

bo‘lish, cherkov ashulasi qoidasi. 

graduellement

  adv  asta-sekin,  bora-bora,  darajama-daraja,  izchillik, 

mantiqiylik bilan, oz-ozdan. 

graduer

 vt  1.  darajalarga  bo‘lmoq,  taqsimlamoq,  ajratmoq;  2.  oz-ozdan, asta-sekin orttirib bormoq, ko‘paytirmoq, kattartirmoq (qiyinchilikni). 

graffiti


 nm pl yozuvlar, rasmlar (qadimgi yodgorliklar, devorlardagi). 

graillon


 nm 1. jizza; 2. kuygan dumba hidi. 

graillonner

 vi kuygan yog‘ hidi taratmoq, tarqatmoq. 

grain


  nm  1.  don,  urug‘,  g‘alla;  2.  mayda  bo‘lak,  zarra,  yorma  don;  un 

grain  de  sable  qum  zarrasi;  un  grain  de  folie  telbanamo,  jinninamo, 

g‘aroyib,  alomat;  3.  dona;  un  grain  de  raisin  uzum  donasi;  4.  fig  zig‘irday 

kichkina  narsa,  asar,  nishon;  n’avoir  pas  un  grain  de  bon  sens  zig‘irdek 

aqli  yo‘q  bo‘lmoq;  fam  avoir  un  grain  aqlsiz  bo‘lmoq,  tentak  bo‘lmoq;  5. 

g‘adir, g‘o‘dir, notekislik, g‘adir-budurlik,  bujur; un grain de beauté qora xol; 

6.  tuguncha  (gazlamada);  du  gros  grain  pishiq  shoyi  gazlama;  7.  mar 

bo‘ron, qasirg‘a, shiddatli shamol; jala bo‘ralagan qor, yomg‘ir; loc veiller au 

grain orqa-o‘ngiga qarab ish qilmoq, ehtiyot bo‘lib ish ko‘rmoq. 

grainage


  nm  1.  donador  qilish,  qumoqlash,  granulalash;  g‘adir-budur 

qilish; 2. ipak qurti urug‘chiligi, ipak qurti urug‘ i yetishtirish. 

graine

 nf don, urug‘;  monter en graine  don, urug‘ bo‘ lmoq;  fam qari  qiz bo‘lib  qolmoq;  fam  (en)  prendre  de  la  graine  e’ tiborga  olib  qo‘ymoq,  bilib 

qo‘ymoq. 

graineterie

 nf don, urug‘ bilan savdo qilish do‘koni. 

graissage

  nm  moylash,  moy  surtish  (surish);  le  graissage  mécanique 

mexanik moylash; l’huile de graissage moylash moyi. 

graisse


 nf 1. moy, yog‘; être bouffi de graisse yog‘, moy  bosmoq;  une 

boule de graisse semiz, yo‘g‘on  odam; 2. surtiladigan moy, suyuq modda; 

3. yog‘lilik darajasi (vinoda). 

graisser


  I.  vt  1.  moylamoq,  yog‘lamoq,  moy,  yog‘  surtmoq,  surmoq, 

moylab  qo‘ymoq;  graisser  une  machine  mashinani  moylab  qo‘ymoq;  fam 

graisser  la  patte  de  qqn  pora  bermoq,  tomog‘ini  moylamoq;  loc  fam 

graisser  ses  bottes  yo‘lga  tayyorlanmoq,  jo‘nashga  hozirlik  ko‘rmoq;  2. 

yog‘,  moy  tegizmoq,  dog‘  tushirmoq,  yag‘irini  chiqarmoq;  II.  vi  yog‘li,  moyli 

qilmoq (vinoda). 

graisseur

 I. nm yog‘lovchi, moylovchi  ishchi; II. adj yog‘, moy surtadigan, 

yog‘laydigan, moylaydigan. 

graminée


 nf bot boshoqli ekinlar. 

grammaire

 nf grammatika;  la grammaire historique  tarixiy grammatika; 

la grammaire comparée qiyosiy, chog‘ ishtirma grammatika. 

grammairien, ienne

 n grammatika mutaxassisi. 

grammatical, ale

 adj grammatikaga oid. 

grammaticaliser

 vt grammatik birlikka aylantirmoq. 

grammaticalité

 nf to‘g‘ri tuzilgan gapga xoslik. 

grammatiste

 nm Qadimgi Gretsiyada grammatika o‘qituvchisi. 

gramme

 nm gramm (og‘irlik o‘lchovi). grand,  grande

 I. adj 1. katta, ulkan, azim, yirik, zo‘r, bo‘ychan, bo‘ydor, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling