Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet183/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   238

prompt  comme  la  foudre  birdan  portlab  ketadigan,  olovday  lovullab 

ketadigan. 

promptitude

  nf  litt  1.  tezlik,  ildamliq,  jadallik;  je  vous  remercie  de  la 

promptitude de  votre  réponse  javobingizning  tezligi  uchun minnatdorchilik 

bildiraman  (tez  javob  berganligingiz  uchun  minnatdorchilik  bildiraman);  2. 

chaqqon, epchil, hozirjavob. 

promulguer

 vt qonun chiqarmoq, qonunni e’lon qilmoq; une nouvelle loi 

vient d’être promulguée yangi qonun chiqdi, yangi qonun e’lon qilindi. 

prôner


  vt  da’vat  qilmoq,  chaqirmoq;  targ‘ib  qilmoq;  ils  prônent  la 

tolérance ular sabr-toqatni targ‘ib qiladilar. 

pronom

  nm  gram  olmosh;  pronoms  démonstratis,  indéfinis, interrogatifs,  personnels,  possessifs,  relatifs  ko‘rsatish,  noaniq,  so‘roq, 

kishilik, egalik, nisbiy olmoshlar. 

pronominal,

 

ale, 

aux


  adj  1.  olmoshga  taalluqli,  olmoshli;  locution 

pronominale  olmoshli  ibora;  2.  verbe  pronominal  olmoshli  fe’l;  verbe 

pronominal,  réfléchi,  réciproque,  à  sens  passif  o‘zlik,  birgalik,  majhul 

darajadagi olmoshli fe’l. 

prononcé,

 

ée adj yaqqol; yaqqol ko‘zga  tashlanadigan,  ajralib  turadigan, 

ko‘rinib  turadigan; avoir les traits du visage très prononcés yaqqol ajralib 

turadigan yuz  tuzilishiga ega bo‘lmoq; un goût prononcé pour la  musique 

musiqani yaxshi ko‘rishini yaqqol ko‘rsatib turadigan did. 

prononcer

 I. vt 1. demoq, aytmoq; elle ne pouvait prononcer un mot u 

biror  so‘z  ham  aytolmas  edi;  2.  talaffuz  qilmoq;  3.  so‘zlamoq,  gapirmoq, 

aytmoq; le  maire prononça un discours mer nutq so‘zladi; 4.  e’lon  qilmoq, 

o‘qib  eshittirmoq;  le  tribunal  a  prononcé  une  lourde  peine  contre 

l’accusé  sud  ayblanuvchiga  og‘ir  jazo  e’lon  qildi;  II.  vi  qaror  qilmoq,  qaror 

chiqarmoq, qaror qabul qilmoq; III. se prononcer vpr 1.  talaffuz qilinmoq; ce 


PRONOCIATION

 

PROPREMENT 

 

 453 

mot s’écrit comme il se prononce bu so‘z qanday talaffuz qilinsa, shunday 

yoziladi; 2. o‘z fikrini bildirmoq, bir qarorga kelmoq; se prononcer en faveur 

de  qqn,  pour,  contre  qqch  bir  kishining  foydasiga,  bir  kishini  yoqlab,  bir 

narsaga qarshi ovoz bermoq. 

pronociation

  nf  talaffuz  qilinish,  talaffuz;  corrigez  la  pronociation  des 

“u” “u” larning talaffuzini tuzating. 

pronostic

  nm  1.  (muayyan  ma’lumotlar  asosida  oldindan  aytilgan)  fikr, 

prognoz; quel est le pronostic du médecin? vrachning fikri qanday? 

pronostiquer

  vt  1.  o‘z  fikrini  bildirmoq  (vrachga  nisbatan);  2.  oldindan 

aytmoq, bashorat  qilmoq; les journaux  avaient pronostiqué la  victoire de 

ce boxeur gazetalar bu boksyorning g‘alabasini bashorat qilishgan edi. 

propagande

 nf targ‘ibot,  tashviqot,  agitatsiya; les partis politiques font 

de la propagande avant les éléctions saylovlardan  oldin siyosiy partiyalar 

targ‘ibot olib boradilar; c’est de la propagande! bu tashviqot! 

propagateur,

 

trice


 n tarqatuvchi, yoyuvchi; les  missionnaires sont les 

propagateurs de la foi missionerlar dinni tarqatuvchilardir. 

propagation

  nf  tarqalish,  yoyilish,  ko‘payish,  kuchayish,  rivojlanish;  la 

propagation  de  l’épidémie  a  été  très  rapide  epidemiya  juda  tez  tarqaldi; 

les pompiers ont empêché la propagation de l’incendie  o‘t  o‘chiruvchilar 

olovning kuchayib ketishiga yo‘l qo‘ymadilar. 

propager


  vt  I.  tarqatmoq,  yoymoq;  gazetalar  yangilikni  yoydilar;  II.  se 

propager  vpr  tarqalmoq,  yoyilmoq;  l’incendie  s’est  propagé  très  vite 

yong‘in juda  tez yoyildi;  la nouvelle  s’est propagée dans toute la  région 

yangilik butun viloyatga tarqaldi. 

propane

 nm propan. prophète,

 

prophétesse  n  1.  payg‘ambar;  Mahomet  est  le  prophète 

des  musulmans  M uhammad  musulmonlar  payg‘ambari;  2.  bashorat 

qiluvchi, kelajakda  bo‘ladigan narsalarni aytib  beruvchi, sohibkaromat; je ne 

peux pas te dire ce qui va se passer, je ne suis pas prophète men senga 

nima bo‘lishini aytib berolmayman, men sohibkaromat emasman. 

prophétie

  nf  karomat,  bashorat;  la  voyante  lui  a  fait  des  prophéties 

folbin unga bashorat qildi. 

prophétique

  adj  bashoratli,  bashorat  qilib  aytilgan,  dohiyona;  il  a 

prononcé des paroles prophétiques u dohiyona so‘zlar aytdi. 

prophétiser

  vt  1.  payg‘ambarlik  qilmoq;  2.  avliyolik  qilmoq,  bashorat 

qilmoq, oldindan aytib bermoq. 

prophlaxie

 nf oldini olish, profilaktika. 

propice

 adj 1. litt xayrixoh, iltifotli; que le  sort nous soit propice!  taqdir bizga  iltifotli  bo‘lsin!  1.  qulay,  muvofiq,  mos  keladigan;  elle  a  attendu  le 

moment  propice  pour  agir  u  harakat  qilish  uchun  qulay  fursatni  kutdi;  un 

climat propice à sa santé uning sog‘ligi uchun mos keladigan ob-havo. 

proportion

 I. nf 1. moslik, mos kelish, mutanosiblik; il y a un manque de 

proportion  entre  ses  jambes  et  son  buste  uning  oyoqlari  va  tanasi 

o‘rtasida nomutanosiblik bor; 2. nisbat, tenglik; quelle est la proportion des 

filles  et  des  garçons  dans  ta  classe?  sening  sinfingda  o‘g‘il  va  qiz 

bolalarning  nisbati  qanday?  3.  en  proportion  de  ga  mos,  mutanosib 

ravishda,  -ga  qarab,  yarasha;  c’est  peu  de  chose,  en  proportion  du 

service  qu’il  vous  avait  rendu  uning  sizga  qilgan  yaxshiligining  oldida  bu 

hech narsa emas; sa punition est hors de proportion avec la faute qu’il a 

commise uning  jazosi uning  qilgan aybiga qaraganda  hech  narsa  emas; II. 

pl  1.  mutanosiblik,  proporsiya;  pour  bien  dessiner,  il  faut  respecter  les 

proportions  yaxshi  chizish  uchun  proporsiyaga  e’ tibor  berish  kerak;  2. 

kattalik, hajm; la pauvreté a pris des proportions considérables dans ce 

pays bu yurtda kambag‘allik sezilarli darajada oshib ketdi. 

proportionné,

 

ée

 adj 1. propotionné à mos keladigan, mos tushadigan; yarasha; la punition est proportionnée à la faute jazo aybiga yarasha; les 

impôts  sont  proportionnés  aux  revenus  soliq  daromadga  mos  keladi;  2. 

bien  proportionné  kelishgan,  xushbichim,  xushqad;  qomati  raso;  c’est  un 

athlète qui  a un corps bien proportionné bu qomati raso atlet; c’est une 

femme bien proportionnée bu kelishgan ayol. 

proportionnel,

 

elle


  adj  1.  proporsional;  moyenne,  grandeur 

proportionnelle  proporsional m iqdorlar;  2. mos, mutanosib, mos keladigan; 

la  taille  des  enfants  est  proportionnelle  à  leur  âge  bolalarning  bo‘yi 

yoshiga  mos  keladi;  cette  élection  se  fait  au  scrutin  proportionnel  bu 

saylov teng vakillik asosida o‘ tadi. 

proportionnellement

 adv proporsional, mos holda, moslab, nisbatan. 

propos


1

 nm inv 1. litt maqsad, niyat, murod, muddao; son propos est de 

+inf  uning  maqsadi;  2.  so‘z,  gap;  il  lui  tint  des  propos  blessants  u  unga 

qattiq botadigan gaplar aytdi. 

propos

2

 nm inv 1. to‘g‘risida, xususida,  haqida; munosabati  bilan; je n’ai rien  à  ajouter  à  propos  de  cette  affaire,  à  ce  propos  bu  ish  xususida 

mening  hech  qanday  qo‘shadigan  gapim  yo‘q;  à  quel  propos?  nima 

to‘g‘risida? à propos de tout et de  rien  o‘rinli va  o‘rinsiz narsalar  haqida; il 

se  met en  colère à tout propos  uning bo‘lar-bo‘lmas narsalarga  ham jahli 

chiqaveradi;  à  propos,  à  ce  propos  ha  aytgancha,  aytmoqchi,  aytganday; 

ah!  à  propos,  je  voudrais  vous  demander  ha  aytgancha,  men  sizdan 

so‘ramoqchi  edim;  mal  à  propos  bemahal,  bemavrid;  noo‘rin,  o‘rinsiz;  2.  à 

propos o‘z vaqtida, joyida, mavridida, zarur paytda; o‘rinli, o‘rnida, jo‘yali; tu 

arrive  à propos nous parlillons  justement de toi sen paytida kelding, biz 

aynan  sen  haqingda  gaplashayotgan  edik;  3.  hors  de  propos  o‘rinsiz, 

mavridsiz; il est hors de propos de répondre javob berish o‘rinsiz. 

proposer


  I.  vt  1.  biror  narsani  biror  kishiga  taklif  qilmoq,  taqdim  qilmoq; 

ilgari surmoq; quel  menu nous proposez-vous? bizga qanday  taomnoma 

taklif  qilasiz?  on  leur  proposa  un  nouveau  projet  ularga  yangi  bir  reja 

taqdim  qilishdi;  proposer  une  solution  biror  yechimni  ilgari  surmoq; 

proposer de partir ketishni maslahat bermoq; il a proposé que tu parte u 

maslahat berdiki, sen ketsang; il m’a proposé de l’argent u menga pul taklif 

qildi;  2.  va’da  bermoq,  e’lon  qilmoq;  proposer  une  prime  de  mille  francs 

aux  employés  xizmatchilarga  ming  frank  mukofot  va’da  bermoq;  3. 

nomzodini  ko‘rsatmoq,  namzodini  taklif  qilmoq;  on  l’a  proposé  pour  ce 

poste  bu  vazifaga  uning  nomzodini  ko‘rsatishdi;  II.  se  proposer  vpr  1.  o‘z 

oldiga maqsad qilib  qo‘ymoq, rejalashtirmoq; il se sont proposé de  visiter 

l’Espagne  ular  Ispaniyaga  borishni  rejalashtirishdi;  2.  o‘z  xizmatini  taklif 

qilmoq. 

proposition

  nf  1.  taklif  qilish,  taklif,  taqdim;  j’ai  une  proposition  à  te 

faire  mening  senga  bir  taklifim  bor;  accepter,  rejeter  une  proposition 

taklifni  qabul  qilmoq,  rad  qilmoq;  sur  la  proposition  de  jean  Janning 

taklifiga  binoan;  sur  proposition  du  gouvernement  hukumatning  taklifiga 

binoan;  proposition  de  loi  qonun  taqdimoti;  2.  faire  des  propositions 

uylanish  haqida  taklif  qilmoq;  plusieurs  fois,  il  m’a  fait  des  propositions 

ko‘p  marta  u  menga  uylanish  haqida  taklif  qildi;  3.  gram  gap;  proposition 

principale, subordonnée, indépendante bosh ergash, mustaqil gap. 

propre

1

  I.  adj  1.  xususiy,  o‘ziga  tegishli,  qarashli  bo‘lgan,  o‘z,  o‘zining; vous lui remettrez  ces papiers en  main propres siz bu  qog‘ozlarni uning 

o‘z qo‘liga topshirasiz; nom propre atoqli ot; propre à xos, xos bo‘lgan, odat 

bo‘lgan;  un  défaut  propre  la  jeunesse  yoshlarga  xos  kamchilik;  2.  il 

rentrera par ses propres  moyens u o‘z vositalari yordamida qaytadi; dans 

leur  propre  intérêt  o‘zlarining  shaxsiy  manfaatlari  yo‘lida;  il  l’a  vu  de  ses 

propres  yeux  u  uni  o‘z  ko‘zi  bilan  ko‘rdi;  ce  sont  ses  propres  mots  bu 

aynan  uning  so‘zlari;  3.  loyiq,  mos,  mos  keladigan,  ayni,  layoqatli,  qobil;  le 

mot propre mos so‘z; je  le crois propre à  remplir  cet emploi men uni  bu 

ishni  bajarishga  layoqatli  deb  bilaman;  un  propre-à-rien  noloyiq,  noqodir, 

qo‘lidan  ish  kelmaydigan,  hech  narsada  yo‘q  odam;  II.  nm  1.  shaxsiy, 

qarashli,  tegishli,  o‘z;  avoir  un  bien  en  propre  shaxsiy  boylikka  ega 

bo‘lmoq; 2. xoslik, o‘ziga xoslik, tegishlilik; c’est le propre du régime actuel 

bu hozirgi  tuzimga xos narsa; 3. au propre o‘z ma’nosida; se dit au propre 

et au figuré o‘z va ko‘chma ma’noda aytiladi. 

propre

2

  adj  1.  toza,  ozoda,  pokiza;  un  hôtel  modeste  mais  propre kamtarona,  lekin  ozoda  mehmonxona;  des  draps  bien  propres  toza 

choyshablar;  avoir  les  mains  propres  qo‘llari  toza  bo‘lmoq;  2.  pokiza, 

ozoda, orasta (odam); loc propre comme un sou neuf top-toza; nous voilà 

propres!  mushkul  ahvolga  tushib  qoldik!  3.  oq,  toza  nusxa;  une  copie 

propre  toza  nusxa;  recopier  au  propre  oqqa  ko‘chirmoq;  voilà  du  travail 

propre  mana  meyoriga  yetkazib  qilingan  ish;  4.  halol,  sof  (odam);  une 

affaire  pas  très  propre  halol  bo‘lmagan  ish;  c’est  du  propre!  bu 

bemazagarchilik! 

proprement

1

  adv  o‘z,  o‘zi;  le  gouvernement  affirme  que  c’est  une affaire  proprement  française  hukumat 

ta’kidlaydiki,  bu 

faqat 


PROPREMENT

 

PROTESTER 

 

 454 

fransuzlarninggina  ishi;  2.  litt  à  proprement  parler  asl  ma’noda,  aslini 

olganda, aslini aytganda; ce château est à proprement parler une grande 

maison  bu  qasr  aslini  aytganda,  katta  uy;  proprement  dit(e)  asl  ma’noda, 

tub ma’noda, haqiqiy. 

proprement

2

  adv  1.  toza,  ozoda,  pokiza;  il  était  proprement  vêtu  u ozoda kiyingan  edi; 2. meyorida, meyoriga yetkazib; un travail proprement 

exécuté  meyoriga  yetkazib  qilingan  ish;  3.  halol,  halollik  bilan;  il  s’est 

conduit proprement dans cette affaire u bu ishda halollik bilan ish tutdi. 

propreté


  nf  1.  tozalik,  ozodalik,  pokizalik,  orastalik;  ces  trottoirs  sont 

d’une  grande  propreté  bu  tratuarlar  top-toza;  manger  avec  propreté 

pokizalik bilan ovqatlanmoq. 

propriétaire

  n  xo‘jayin,  ega,  sohib;  la  propriétaire  d’une  voiture 

mashinaning  egasi;  2.  mulkdor;  propriétaire  terrien  yer  egasi,  pomeshik; 

les grands, les petits propriétaires katta va kichik mulkdorlar; 3. uy sohibi, 

uyning  egasi;  le  locataire  paie  son  loyer  au  propriétaire  ijarachi  ijara 

haqini uy egasiga to‘laydi. 

propriété

  nf  1.  egalik,  egalik  huquqi;  propriété  littéraire  adabiy  egalik 

huquqi;  2.  mulk;  c’est  la  propriété  de  l’état  bu  davlat  mulki;  3.  mulk,  yer-

suv, uy-joy,  bog‘-rog‘; il habite une superbe propriété dans les  environs 

de  Paris  u  Parij  yaqinidagi  ajoyib  uy-joyida  yashaydi;  4.  xususiyat,  xossa; 

l’eau a  la propriété de bouillir à cent degrés suv yuz gradusda qaynash 

xususiyatiga ega; les propriétés de fer temirning xossalari; 5. moslik, to‘g‘ri, 

mos kelishlik. 

propulser

  vt  1.  harakatlantirmoq,  harakatga  keltirmoq,  olg‘a  surmoq; 

l’avion est propulsé par des moteurs à réaction samolyot reaktiv motorlar 

yordamida harakatga keltiriladi;  2. propulser qqn  à un poste biror kimsani 

biror amalga o‘ tqazmoq. 

propulsion

  nf  olg‘a  itarish,  olg‘a  harakatlantirish,  harakatlantirish;  sous-

marin à propulsion nucléaire atom suv osti kemasi. 

prorogation

  nf  muhlatini  cho‘zish,  muddatini  uzaytirish;  la  prorogation 

du bail ijaraning muddatini cho‘zish. 

proroger

  vt  1.  muhlatini  cho‘zmoq,  muddatini  uzaytirmoq;  proroger  un 

passeport  pasport  muddatini  cho‘zmoq;  2.  keyinga  qoldirmoq,  keyinga 

surmoq, kechiktirmoq; proroger une assemblée majlisni keyinga qoldirmoq. 

prosaïque

 adj oddiy, sodda, odatdagi; nous menons une vie prosaïque 

biz oddiy hayot kechiramiz. 

proscrire

  vt  1.  esk;  surgun  qilmoq,  quvmoq;  2.  litt  taqiqlamoq,  taqiqlab 

qo‘ymoq,  man  qilmoq;  il  voudrait  que  l’on  proscrive  le  tabac,  l’alcool  u 

tabak, spirtli ichimliklarni man qilinishini xohlar edi. 

proscription

  nf  1.  vx  surgun  qilish,  quvg‘ in  qilish;  2.  litt  man  qilish, 

taqiqlash, taqiqlab qo‘yish. 

proscrit,

 

ite  adj,  n  surgun  qilingan,  quvilgan,  haydalgan;  des  proscrits 

ont trouvé refuge dans ce pays quvilganlar bu yurtdan boshpana topishdi. 

prose

 nf 1. proza, nasr; 2. fam xat, yozuv, usul; la prose administrative administrativ  stil;  j’ai  lu  sa  prose  men  uning  xatini  o‘qidim;  sa  prose  me 

fatigue uning nutqi meni charchatdi. 

prosélytisme

 nf prozelitizm (o‘z dinini, o‘z e’tiqodini yoyishga intilish). 

prosodie

  nf  prosodiya  (1.  nutqda  urg‘uli  va  urg‘usiz  uzun  va  qisqa 

bo‘g‘inlarni talaffuz qilish sistemasi; 2. she’rda bo‘g‘inlar nisbati; she’r tuzish; 

she’r tuzilishi). 

prospecter

  vt  1.  qidiruv  ishlarini  olib  bormoq  (tabiiy  boyliklarni  topish 

maqsadida);  2.  biror  joyni  foyda  qidirib  kezib  chiqmoq;  nos  agents 

commerciaux  ont  prospecté  cette  région  bizning  savdo  agentlarim iz  bu 

hududni foyda qidirib kezib chiqishdi. 

prospection

  nf  1.  tabiiy  boyliklarni  qidirish,  qidiruv  ishlari;  les 

compagnies pértrolières font de  la prospection dans le désert et  sous 

les  mers  neft  kompaniyalari  cho‘l  va  dengiz  ostida  qidiruv  ishlarini  olib 

borishmoqda; 2. mijoz, klient qidirish. 

prospective

 nf jamiyatning ertangi rivojini o‘rganuvchi fan yig‘indisi. 

prospectus

  nm  inv  e’lon,  reklama;  les  prospectus  d’un  hôtel 

mehmonxona reklamalari. 

prospère


  adj  gullab  yashnagan,  ravnaq  topgan,  gulday  ochilgan;  une 

mine  prospère  gulday  ochilgan  yuz,  gulgun  chehra;  région  prospère 

gullayotgan, obod hudud. 

prospérer

  vi  1.  gullab  yashnamoq,  barq  urmoq;  un  terrain  où 

prospèrent  les  mauvaiseses  herbes  yovvoyi  o‘ tlar  barq  urib  o‘sayotgan 

maydon;  2.  (ish,  korxona)  gullab  yashnamoq,  ravnaq  topmoq,  barq  urmoq; 

une entreprise qui prospère gullab yashnayotgan korxona. 

prospérité

  nf  1.  sihat-salomatlik,  davlat,  omad;  je  vous  souhaite 

bonheur et prospérité men sizga baxt va omad  tilayman; 2.  taraqqiy qilish, 

rivojlanish,  ravnaq  topish;  gullash,  yashnash;  une  industrie  en  pleine 

prospérité gullab yashnayotgan sanoat. 

prostate


 nf prostata bezi. 

prostatite

 nf méd prostatit, prostata bezining yallig‘lanishi. 

prosterner

 

(se)


 vpr  1.  ta’zim  qilmoq,  bosh  egmoq;  les  fidèles  se  sont 

prosternés devant l’autel muxlislar mehrob oldida chuqur  ta’zim qilishdi; 2. 

fig ikki bukilib  ta’zim  qilmoq, ikki bukilib  turmoq, bosh  egmoq; pourquoi  se 

prosterner  devant  le  pouvoir?  nega  zo‘ravonlik  oldida  ikki  bukilib  turish 

kerak? 

prostitué, 

ée

 n fohisha, buzuq, g‘ar, jalab. prostituer

  I.  vt  1.  pulga  sotmoq  (jinsiy  aloqa  uchun),  fohishalik  bilan 

shug‘ullanishga  undamoq,  qo‘shmachilik  qilmoq;  2.  litt  yerga  urmoq,  xor 

qilmoq,  xo‘rlamoq,  kamsitmoq,  tahqirlamoq,  qadr-qimmatini  tushirmoq, 

ketkizmoq;  II.  se  prostituer  vpr  1.  o‘zini  pulga  sotmoq,  fohishalik,  g‘arlik, 

jalablik  qilmoq;  2.  o‘zini  yerga  urmoq,  o‘z  qadr-qimmatini  yo‘qotmoq;  xor 

bo‘lmoq, isnodga qolmoq. 

prostitution

  nf  1.  fohishalik,  g‘arlik,  jalablik  qilmoq;  maison  de 

prostitution fohishaxona; 2. litt past ketish, tubanlik, sotqinlik, maslaksizlik. 

prostré,

 

ée  adj  tushkunlikka  tushgan,  ezilgan,  xomush;  on  l’a  trouvé 

prostré dans un coin de  sa chambre uni xonaning bir burchagida xomush 

holda ko‘rishdi. 

protagoniste

  nm  bosh  rolni  ijro  etuvchi;  les  protagonistes  du  drame 

bosh qahramonlar. 

protecteur,

 

trice  I.  n  1.  himoyachi;  l’enfant  battu  a  trouvé  un 

protecteur kaltak yegan  bola  himoyachi  topdi; iron loc le protecteur de la 

veuve  et  de  l’orphelin  beva  va  yetimlarning  himoyachisi;  2.  homiy;  II.  adj 

muhofaza  qiluvchi,  himoya  qiluvchi,  saqlovchi;  société  protectrice  des 

animaux hayvonlarni muhofaza qiluvchi tashkilot. 

protection

  nf  1.  himoya,  muhofaza  qilish;  asrash,  qo‘riqlash,  saqlash; 

protection  maternelle  et  infantile  onalik  va  bolalalikni  muhofaza  qilish; 

prendre  qqn  sous  sa  protection  biror  kishini  o‘z  himoyasiga  olmoq;  la 

protection  de  la  nature  tabiatni  muhofaza  qilish;  2.  himoya  vositasi;  c’est 

une bonne protection contre le froid bu sovuqdan saqlovchi yaxshi vosita. 

protectorat

  nm  protektorat;  jusqu’en  1956  le  Maroc  était  un 

protectorat français 1956 yilgacha M arokko Fransiyaning protektorati edi. 

protégé,

 

ée  n  birovning  himoyasi  ostidagi  odam;  c’est  mon  petit 

protégé bu mening himoyam ostidagi bolakay. 

protéger

 vt  1.  himoya  qilmoq,  muhofaza  qilmoq,  asramoq,  saqlamoq;  il 

faut  protéger  les  phoques  des  chasseurs  tulenlarni  ovchilardan  himoya 

qilish kerak; que Dieu vous protège! sizni xudoning o‘zi asrasin! 2.  himoya 

qilmoq, saqlamoq, ehtiyot qilmoq (narsa); ton imperméable te protègera de 

la pluie plashing seni yomg‘irdan saqlaydi; des arbres qui nous protègent 

du  vent  bizni  shamoldan  saqlaydigan  daraxtlar;  3.  homiylik  qilmoq;  Louis 

XIV a protégé les arts Lui XIV san’atga homiylik qildi. 

protéine

  nf  protein;  le  blanc  d’œuf  est  très  riche  en  protéines 

tuxumning oqi proteinga juda boy. 

protestant,

 

ante


 I. n protestant mazhabidagi odam; II. adj prtestantlikka 

oid, protestant. 

protestantisme

 nm potestantlik (G‘arbiy Yevropada XVI-asrdan boshlab 

katolitsizmdan ajralib chiqqan turli xiristian mazhablarining umumiy nomi). 

protestation

 nf 1. izhor qilish, bildirish, namoyon qilish,  ishontirish; il  me 

faisait  des  protestations  d’amitié  u  menga  o‘z  do‘stligini  bildirar  edi;  2. 

norozilik,  qarshilik,  e’ tiroz;  les  mesures  gouvernementales  ont  soulevé 

une  tempête  de  protestations  hukumat  chora-tadbirlari  kuchli  e’ tiroz 

qo‘zg‘atdi. 

protester

  I.  vt  litt  protester  de  ta’kidlamoq,  urg‘ulamoq,  hammaning 

oldida  ochiq-oydin  aytmoq;  l’accusé  protestait  de  son  innocence 

sudlanuvchi o‘zining  aybsizligini  ta’kidlar edi; II. vi e’tiroz,  norozilik, qarshilik 


PROTÊT

 

PRUDENT 

 

 455 

bildirmoq; vous avez beau protester, cela ne changera rien sizning e’ tiroz 

bildirishingiz  befoyda,  bu  hech  narsani  o‘zgartirmaydi;  il  a  accepé  sans 

protester u qarshilik bildirmay rozi bo‘ ldi. 

protêt

 nm fin protest, norozilik (vekselni muddatida to‘lamaganlikni rasmiy tasdiqlash). 

prothèse


 nf protez, yasama a’zo; une prothèse dentaire yasama tishlar; 

sa jambe gauche est une prothèse uning chap oyog‘i protez. 

prothésiste

 n protezchi, protez yasovchi mutaxassis. 

protiste

 nm eng oddiy, sodda (organizmlar). 

protocolaire

  adj  1.  protokolga  oid,  protokol;  2.  rasmiy;  le  chef  d’état Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling