Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet231/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   227   228   229   230   231   232   233   234   ...   238

ablah,  razil,  muttaham  odam;  II.  adj  fam  keskin,  qo‘pol,  qattiq,  dag‘al, 

badjahl,  zolim;  razil,  qabih,  pastkash,  noinsof;  il  a  été  vache  avec  moi  u 

menga pastkashlik qildi; III. intj la vache! o, eh, o‘, o‘hho‘; obbo, jin ursin; la 

vache! comme c’est beau o‘hho‘! qanday go‘zal! 

vachement 

adv 1. vieilli qo‘pollik bilan, dag‘allik bilan; qabihona, razilona, 

pastkashlik  bilan;  2.  ko‘p,  juda,  o‘ ta,  rosa,  juda  soz,  xo‘p;  hayratlanarli, 

hayratda qolarli. 

vacher, ère 

n podachi, poda boquvchi, molchi, molboqar. 

vacherie 

nf 1. molxona; 2. fig fam qabihlik, pastkashlik, razillik, insofsizlik; 

dire des vacheries iflos so‘zlar aytmoq. 

vachette 

nf tana, tanacha, g‘unajin; g‘unajin terisi, charmi. 

vacillant,  ante 

adj  1.  tebranib,  chayqalib  turgan,  qaltiragan,  titragan, 

qimirlab  turadigan,  tebranma,  tebranuvchi,  chayqaluvchi,  liqildoq,  omonat; 

une  démarche  vacillante  lapanglab,  chayqalib  yurish;  2.  yiltiragan, 

miltillagan, jimirlagan, miltirab, yiltirab  turgan, miltillab, yiltillab ko‘ringan; une 

flamme  vacillante  yilt-yilt  qilgan  olov;  3.  ikkilanuvchi,  jur’atsiz,  beqaror, 

qat’iyatsiz; noaniq, betayin. 

vacillation 

nf voir vacillement. 

vacillement 

nm  1.  tebranish,  chayqalish,  titrash;  2.  yiltirash,  yiltillash, 

miltirash, jimirlash; 3. ikkilanish, jur’atsizlik, qat’ iyatsizlik, noaniqlik. 

vaciller 

vi 1.  tebranmoq, chayqalmoq,  titramoq,  liqillamoq; 2. miltiramoq, 

yiltiramoq,  jimirlamoq, miltillamoq, yiltillamoq, yilt-yilt qilmoq, lipillamoq, lip-lip 

etmoq;  3.  fig  ikkilanmoq,  jur’atsizlik,  qat’ iyatsizlik  qilmoq,  taraddudlanmoq; 

o‘zgarib turmoq. 

vacuité 

nf  bo‘shlik,  xolilik;  ma’nosizlik,  quruqlik,  behudalik,  bemazalik, 

noaniqlik. 

vacuole 


nf vakuola. 

vacuum 


nm vakuum, bo‘shliq. 

vade-mecum 

nm  inv  litt  vade-mekum,  ma’lumotnoma,  ko‘rsatkich, 

yondaftar. 

vadrouille

 

nf  fam  sayr,  tomosha;  sandiroqlash,  tentirash,  sang‘ ish, sandiroqlab, sanqib, tentirab yurish. 

vadrouiller 

vi fam aylanib yurmoq, sayr qilmoq,  tomosha qilmoq;  tentirab 

yurmoq, sanqimoq, sandiroqlamoq, sandiroqlab yurmoq, bekor yurmoq. 

va-et-vient 

nm inv 1. kemadan qirg‘oqqa  tortilgan arqon;  2. bordi-keldi, u 

yoqdan-bu  yoqqa  yurish,  harakat  qilish,  keldi-ketdi;  un  café  où  il  y  a 

beaucoup de va-et-vient keldi-ketdisi ko‘p kafe; 3. tebranish, chayqalish. 

vagabond,  onde 

I.  adj  1.  litt  ko‘chmanchi,  ko‘chib  yuradigan;  daydi, 

sayoq,  sang‘ib  yuruvchi,  darbadar,  sarson,  sargardon,  devona;  peuples 

vagabonds  ko‘chmanchi  xalqlar;  2.  fig  beqaror,  beorom,  o‘zgaruvchan, 

betayin,  subutsiz,  aynimachoq;  II.  n  ko‘chmanchi,  sayohatchi,  sayyoh, 

sarguzashttalab;  daydi,  darbadar,  sayoq,  sanqi,  bekor  daydib  yuruvchi, 

bekorchi; vagabond sans feu ni lieu boshpanasiz daydi. 

vagabondage 

nm  ko‘chmanchilik,  ko‘chib  yurish,  sarguzasht;  daydilik, 

sayoqlik, sang‘ish, darbadarlik, sargardonlik, bekorchilik. 

vagabonder 

vi  ko‘chib  yurmoq,  daydimoq,  sanqimoq,  sayoq  yurmoq, 

tentiramoq, izg‘imoq, adashmoq, darbadarlik qilmoq. 

vagin 


nm moylik, qin, ayollar jinsiy a’zosi. 

vaginal, ale, aux 

adj moylik, qinga oid. 

vagir 


vi qichqirmoq, big‘illamoq (yangi tug‘ilgan chaqaloq; quyon, timsoh). 

vagissant,  ante 

adj  qichqirayotgan,  big‘illayotgan  (yangi  tug‘ilgan 

chaqaloq; quyon, timsoh). 

vagissement 

nm  qichqiriq,  yig‘i,  big‘illash  (yangi  tug‘ilgan  chaqaloq; 

quyon, timsoh). 

vague


1

 

nf  1.  to‘lqin,  mavj,  dolg‘a,  po‘rtana;  la  crête  des  vagues  to‘ lqin qirrasi; 2. harakat, to‘lqin, mavj oqim; vague de chaleur, de froid issiq havo, 

sovuq  havo  oqimi;  la  Nouvelle  Vague  XX  asrning  50-yillarida  maydonga 

chiqqan yosh kinorejissorlar; 3. to‘lqinsimon yuza, narsa. 

vague


2

 

I. adj bo‘sh, ekinsiz; terrain vague bo‘sh yotgan yer, noobod yer, xarobazor; II. nm bo‘shliq. 

vague


3

 

I. adj 1. vx daydi, sayyor; anat nerf vague adashgan, sayyor nerv; 2.  noaniq,  noma’lum,  mujmal,  mubham,  zahar,  betayin,  chuchmal,  dudmol, 

g‘aliz;  réponse vague mujmal  javob; 3. xira,  g‘ira-shira, qorong‘i, noaniq; 4. 

péj  (otdan  oldin)  qandaydir,  ahamiyatsiz,  arzimaydigan,  notayin;  II.  nm 

noaniqlik,  mujmallik,  mubhamlik,  zaharlik,  noma’lumlik,  betayinlik;  vague  à 

l’âme g‘amginlik, ma’yuslik, xafagarchilik, hazinlik. 

vaguelette 

nf mavj, kichik to‘lqin, jimir-jimir to‘lqinlar. 

vaguement 

adv  1.  noaniq,  dudmol,  mujmal,  elas-elas,  uzuq-yuluq;  2. 

ozgina, biroz, bir qadar, sal, bir muncha. 

vaguemestre 

nm mil pochta xizmati boshlig‘i. 

vaillamment 

adv  1.  botirlarcha,  mardlarcha,  qahramonlarcha, 

bahodirlarcha, mardona, shijoatkorona; 2. matonat bilan, chidam bilan, sabot 

bilan. 


vaillance 

nf  litt  1.  botirlik,  mardlik,  jasurlik,  qahramonlik,  bahodirlik, 

dilovarlik, shijoat; 2. matonatlilik, chidamlilik, sabotlilik. 

vaillant,  ante 

adj  1.  botir,  mard,  jasur,  qahramon,  bahodir,  dilovar, 

shijoatli,  shavkatli,  sheryurak,  arslon;  2.  matonatli,  chidamli,  sabotli,  kuchli, 

bukilmas, yengilmas;  3. bardam,  tetik, g‘ayratli,  tiyrak; loc il n’a pas un sou 

vaillant cho‘ntagida bir chaqasiyam yo‘q, hemiriyam yo‘q. 

vain,  vaine 

adj  1.  foydasiz,  befoyda,  bekor,  behuda,  zoye,  natijasiz, 

bo‘sh; faire de vains efforts behudaga urinmoq; loc adv en vain behudaga, 

bekorga,  samarasiz,  bejiz;  2.  mag‘rur,  manman,  kekkaygan,  maqtanchoq, 

bema’ni,  takabbur,  dimog‘dor,  o‘ziga  bino  qo‘ygan;  3.  ma’nosiz,  tuzsiz, 

quruq, bema’ni, puch, asossiz, quruq; un vain espoir puch umid. 

vaincre 

vt  yengmoq,  g‘alaba  qozonmoq,  muvaffaqiyat  qozonmoq,  g‘olib 

kelmoq,  mag‘lubiyatga  uchratmoq,  ustun  kelmoq,  yutmoq,  bartaraf  qilmoq, 

yo‘q  etmoq;  vaincre  les  difficultés  qiyinchiliklarni  yengmoq;  vaincre  sa 

colère g‘azabini bosmoq. 

vaincu,  ue 

adj  yengilgan,  muvaffaqiyatsizlikka  uchragan,  mag‘lub, 

mag‘lubiyatga  uchragan;  s’avouer  vaincu  mag‘lubiyatini  tan  olmoq,  taslim 

bo‘lmoq, bo‘yin egmoq. 

vainement 

adv behudaga, bekorga, samarasiz, foydasiz. 

vainqueur 

I.  nm  g‘olib,  muzaffar,  fotih,  yenggan,  yengib  chiqqan; 

sovrindor;  vainqueur  aux  points  ochkolar  bo‘yicha  g‘olib;  vainqueur  par 

K.-O.  nokaut  bilan  yenggan  g‘olib;  II.  adj  m  g‘olib,  g‘olibona,  zafarli; 

dabdabali, kekkaygan. 

vair 

nm vx olmaxon mo‘ynasi. vairon

1

 nm oqar suvlarda yashovchi kichik baliq turi. 

vairon


2

 

adj m yeux vairons turli, har xil rangdagi ko‘zlar. vaisseau 

nm  1.  vx  idish,  idish-tovoq;  2.  anat  bot  tomir;  vaisseaux 

sanguins,  lymphatiques  qon  tomirlari,  lim fa  yo‘llari;  plantes  à  vaisseaux 

naychali  o‘simliklar;  3.  vieilli  kema;  vaisseau  marchand  savdo  kemasi;  le 

vaisseau  du  désert  sahro  kemasi  (tuya);  4.  archit  nef,  uzun,  yo‘laksimoq 

xona. 


vaisselier 

nm idish-tovoq qo‘yiladigan shkaf, javon. 

vaisselle 

nf  1.  idish-tovoq,  idish-oyoq,  qozon-tovoq;  vaisselle  plate 

qimmatbaho  idish-tovoqlar (oltin, kumush);  s’envoyer la vaisselle à la tête 

qattiq  janjallashmoq,  shovqin-suron  qilmoq;  2.  ovqat  yeyilgan  idish-tovoq; 

idish-tovoqlarni  yuvish;  faire  la  vaisselle  idish-tovoqni  yuvmoq;  eau  de 

vaisselle yuvundi; liquide vaisselle idish-tovoq yuvish vositasi (suyuqlik). 

val, 

pl vals ou vaux 

nm vx vodiy;  loc par  monts et  par vaux mamlakat 

osha, yurt osha; tog‘u tosh kezib. 

valable 


adj  yaroqli,  yaraydigan,  kuchga  ega  bo‘lgan,  amaldagi, 

risoladagiday;  ma’qul,  maqbul,  qabul  qilsa  bo‘ladigan;  argument  valable 

asosli  dalil;  il  n’a  donné  aucun  motif  valable  birorta  arzigulik  sabab 

ko‘rsata olmadi; polit interlocuteur valable muzokaralar olib borishi mumkin 

bo‘lgan tomon; muzokaralar olib borish vakolatiga ega tomon. 

valablement 

adv yaroqli ravishda, qonunga muvofiq ravishda, qonunan; 

to‘g‘ri, durust, foydali, ta’sirli ravishda. 

valdinguer 

vi  fam  yiqilmoq,  ag‘darilmoq,  qulamoq;  envoyer  valdinguer 

qqch, qqn otvormoq, irg‘itmoq, tashlab yubormoq (narsani); haydab solmoq, 

quvlab chiqarmoq, dumini tugmoq (odamni). 

valence 

nf  chim  valentlik  (ma’lum  element  atomining  boshqa  element 

atomi bilan birlashish yoki almashish qobiliyati). 


VALÉRIANE

 

VANNEAU 

 

 570 

valériane 

nf kadio‘ t, valeriana; shu o‘simlikning ildizi; valériane officinale 

dorivor kadio‘t, valeriana. 

valet 

nm  1.  vieilli  xizmatkor,  malay,  qarol,  g‘ulom;  mulozim,  yollanma ishchi;  valet  de  ferme  batrak;  valet  d’écurie  otboqar;  valet  de  chien,  de 

meute  itboqar;  prov  les  bons  maîtres  font  les  bons  valets  eshagiga 

yarasha  tushovi;  2.  vx  sayis,  otboqar  (biror  amlakdor  xizmatidagi);  3.  valet 

(qarta o‘yini); valet de pique valet qarg‘a; 4. fig laganbardor, xushomadgo‘y, 

malay; 5. valet de nuit kiyim ilgich. 

valétudinaire 

adj, n vieilli litt kasalmand, dardchil, darmonsiz, so‘lg‘in. 

valeur 


nf  1.  baho,  narx,  narx-navo,  qiymat;  objet  de  grande  valeur 

qimmatbaho  buyum; Taxe  à la Valeur Ajoutée (T.V.A.) Qo‘shimcha qiymat 

solig‘i  (QQS);  valeur  intrinsèque,  extrinsèque  de  la  monnaie  pulning 

haqiqiy qiymati, ustiga yozib qo‘yilgan qiymati; valeur vénale sotib olish yoki 

sotish  bahosi;  diminution  de  valeur  qadrsizlanish;  valeur  déclarée  narxi, 

qiymati  ko‘rsatilgan  (xat,  jo‘natma);  déterminer  la  valeur  de  qqch 

baholamoq,  qiymatini  aniqlamoq;  mettre  en  valeur  foyqa  olmoq;  fig 

ta’kidlamoq,  ajratib  ko‘rsatmoq;  se  mettre  en  valeur  o‘zini  ko‘rsatmoq;  2. 

valuta;  aksiya,  qimmatbaho  qog‘oz,  obligatsiya;  valeurs  mobilières 

qimmatbaho  qog‘ozlar;  valeurs  or  oltin  valuta;  cote,  cours  d’une  valeur 

valuta  kursi;  3.  ahamiyat,  ma’no,  mazmun;  qadr-qimmat,  fazilat,  xislat, 

salohiyat; attacher une grande valeur katta ahamiyat bermoq; de première 

valeur  katta  ahamiyatga  molik;  valeur  nutritive  to‘yimlilik;  les  valeurs 

morales ma’naviy qadriyatlar; homme de valeur  ajoyib xislatli kishi,  fazilatli 

odam;  4.  jasorat,  qahramonlik,  jasurlik;  5.  math  miqdor,  qiymat;  6.  miqdor, 

sig‘im;  ajoutez  la  valeur  d’une  cuillère  bir  qoshiqcha,  bir  qoshiqqa 

siqquncha, bir qoshiq miqdorida qo‘shing; 7. ling ma’no; valeur affective ling 

stilistik bo‘yoq. 

valeureux, euse 

adj litt jasur, botir, qahramon, shavkatli, shonli. 

validation 

nf  tasdiqlash,  qonunlashtirish,  rasmiylashtirish;  haqiqiy, 

qonuniy deb topish, tan olish. 

valide 


adj  1.  sog‘lom,  bardam,  baquvvat,  tetik;  ishga  layoqatli,  ishlay 

oladigan,  mehnatga  yaroqli,  qo‘lidan  ish  keladigan;  2.  haqiqiy,  qonuniy, 

yaroqli,  yaraydigan,  kuchga  ega  bo‘lgan,  amaldagi;  ma’qul,  maqbul,  qabul 

qilsa bo‘ladigan. 

valider 

vt tasdiqlamoq,  tasdiq etmoq,  qonunlashtirmoq, rasmiylashtirmoq; 

qonuniy,  haqiqiy  deb  topmoq,  tan  olmoq;  valider  une  élection  saylov 

natijalarini tasdiqlamoq. 

validité 

nf yaroqlilik,  haqiqiylik,  qonuniylik; yaroqlilik muddati,  amal qilish 

muddati; méd validité mentale o‘z xatti-harakatiga javob bera olish. 

valise 


nf  1.  chamadon,  chemodan,  jomadon;  faire  sa  valise  yuklarini, 

yig‘ishtirmoq,  tayyorlamoq, yo‘lga hozirlik ko‘rmoq; (se) faire la valise jo‘nab 

ketmoq;  o‘lmoq;  con  comme  une  valise  (sans  poignée)  g‘ irt  ahmoq, 

o‘taketgan  anqov,  ovsar,  tentak; 2. valise diplomatique  diplomatik pochta; 

3. pl fig fam ko‘z tagidagi salqi, shish; il a des valises sous les  yeux uning 

ko‘zlari salqigan. 

vallée 

nf  vodiy;  soylik;  La  vallée  de  Josaphat,  du  Cédron  Yoshafat vodiysi  (Injilga  ko‘ra  oxirzamonda  o‘liklar  qayta  tiriladigan  joy);  vallée  de 

larmes, de  misère  bu dunyo,  o‘tkinchi dunyo; 2. havza; la vallée du  Nil Nil 

havzasi. 

vallon 


nm kichik vodiy, pastlik, soylik, soy. 

vallonné, ée 

adj pastlik va soyliklari ko‘p. 

vallonnement 

nm past-balandlik, past-balandli joy. 

valoche 


nf fam chamadon, chemodan, jomadon. 

valoir 


I. vi 1. arzimoq, lozim bo‘lmoq, munosib bo‘lmoq, sazovor bo‘lmoq, 

ahamiyatga molik  bo‘lmoq; cela vaut de l’argent bu  qimmatbaho  narsa,  bu 

ko‘p  pul  turadi;  je  n’ai  fait  rien  qui  vaille  biror  arziydigan  narsa  qilmadim; 

valoir la peine de -ga arzimoq; fam cela ne vaut pas un zeste, un pet de 

lapin,  un  clou  bu  sariq  chaqaga  ham  arzimaydi,  hech  narsaga  arzimaydi; 

faire valoir son bien o‘z mol-mulkidan  foyda olmoq, chiqarmoq; faire valoir 

ses  droits  o‘z  huquqlarini  himoya  qilmoq;  2.  to‘g‘ri,  mos,  loyiq  kelmoq, 

yaramoq;  il  vaut  mieux,  ça  vaut  mieux  yaxshiroq,  maqsadga  muvofiqroq; 

prov  mieux  vaut  tard  que  jamais  hechdan  ko‘ra  kech  yaxshi;  vaille  que 

vaille  tavakkal,  nima  bo‘lsa  bo‘ldi,  bo‘lganicha  bo‘lar;  II.  vt  teng  bo‘lmoq; 

duchor, giriftor bo‘lmoq; bermoq, yo‘liqtirmoq, duchor qilmoq; qu’est-ce qui 

nous  vaut  cet  honneur?  bu  dabdabalar  evaziga  nima  qilishim iz  kerak 

bo‘ladi? III. se  valoir vpr  bir-biriga arzimoq;  bir xil ahamiyatga ega bo‘lmoq, 

teng bo‘lmoq; fam ça  se  vaut yaxshi ham emas, yomon  ham emas,  u ham 

emas, bu ham emas. 

valorisation 

nf  1.  baholash,  bahosini  oshirish;  baholarni  sun’iy  ravishda 

oshirish; 2. qadr-qimmatini, qiymatini oshirish; 3. chiqindilarni qayta ishlash. 

valoriser 

vt 1. baholamoq, narx qo‘ymoq; baholarni qayta ko‘rib chiqmoq; 

baholarni sun’iy ravishda oshirmoq; 2. qiymatini, qadr-qimmatini oshirmoq; 3. 

math o‘zgaruvchiga qiymat bermoq; 4. chiqindilarni qayta ishlamoq. 

valse 

nf  1.  vals  (raqs;  kuy);  2.  fig  fam  muntazam  ravishda  o‘zgarish, almashish,  o‘rin  almashish;  bir  joydan  boshqa  joyga  o‘tkazish;  valse  des 

ministres  vazirlarni  almashtirish,  bir  vazirlikdan  olib  boshqasiga  qo‘yish;  la 

valse des prix narxlarning to‘xtovsiz o‘ynashi, oshishi. 

valser 


vi  1.  valsga  tushmoq;  2.  fam  faire  valser  l’argent  pulni  bekorga 

sovurmoq;  envoyer  valser  qqn  ishdan  haydamoq;  faire  valser  les  prix 

narxlarni muntazam o‘zgartirib turmoq. 

valseur, euse 

n 1. valsga tushuvchi, valsga  tushishni biladigan odam; 2. 

nf pl vulg yorg‘oq, moyak. 

valve 

nf  1.  bot  palla  (ikki  pallali  molluskalarda;  mevalarda);  anat  valves cardiaques yurak klapani  tavaqalari; 2. klapan,  qopqoq, ventil; 3.  pl  e’lonlar 

osib qo‘yiladigan doska (Belgiyada). 

valvule 

nf  anat  klapan,  qopqoq;  valvules  auriculo-ventriculaires  du 

cœur bo‘lmacha-qorincha oraliq teshigi qopqoqlari, klapanlari. 

vamp 


nf yo‘ldan ozdiruvchi, maftunkor ayol, falokat keltiruvchi ayol. 

vamper 


vt  fam  yo‘ldan  ozdirmoq,  adashtirmoq,  sehrlab  qo‘ymoq,  aqlini 

olib qo‘ymoq, moyil qilmoq (erkaklarni). 

vampire 

nm 1. vampir; 2. fig vieilli qonxo‘r, zolim, yovuz; shafqatsiz qotil, 

vahshiy, yovuz; 3. qon so‘ruvchi katta ko‘rshapalak, yorg‘anot. 

van


1

 

nm kepchik, zag‘oma. van

2

 nm poygachi otlarni tashish uchun mo‘ljallangan yuk mashinasi. 

vandale 


n, adj 1. vandal, varvar (qadimiy german qabilalari a’zosi); 2. fig 

madaniy  yodgorliklarni  xarob  qiluvchi,  buzg‘unchi,  vahshiy,  madaniyatsiz, 

johil, nodon. 

vandalisme 

nm  vandalizm,  madaniy  yodgorliklarni,  san’at  asarlarini 

vahshiylarcha xarob etish, yo‘q qilish, vahshiylik, yovvoyilik, madaniyatsizlik, 

buzg‘unchilik, johillik. 

vanille 


nf  vanil  (tropik  meva);  shu  meva  tarkibidagi  qandolatchilikda 

ishlatiluvchi  xushbo‘y  modda;  glace  à  la  vanille  vanil  qo‘shilgan 

muzqaymoq. 

vanillé, ée 

adj vanilli, vanil qo‘shilgan; vanil hidi kelib turgan. 

vanillier 

nm vanil (tropik o‘simlik). 

vanilline 

nf chim vanilin (vanil o‘rnida ishlatiladigan modda). 

vanité 


nf  1.  behudalik,  bekorlik,  foydasizlik;  2.  shuhratparastlik, 

manmanlik,  g‘urur,  mag‘rurlik,  kekkayganlik,  izzat-nafs,  kibr,  kibr-havo; 

ménager la vanité de qqn izzat-nafsiga  qaramoq, rioya  qilmoq; faire, tirer 

vanité de qqch maqtanmoq, g‘ururlanmoq, kibrlanmoq, manmanlik  qilmoq; 

sans vanité maqtanmasdan, maqtanchoqlik qilmasdan. 

vaniteux,  euse 

adj,  n  shuhratparast,  manman,  kekkaygan,  kibr-havoli, 

mag‘rur, maqtanchoq. 

vannagenm sovurish, shopirish, yelpish (don, g‘alla). vannage

nm gidrotexnik inshootlarda yoki kanalizatsiyalarda suv oqishini tartibga solib turuvchi moslamalar tizimi (qulfaklar, klapanlar). 

vanne


1

 

nf  qulfak  (gidrotexnik  inshootlarning  harakatlanuvchi  va  o‘zidan suv  o‘tkazmaydigan  tarkibiy  qismi),  surma  qulfak,  to‘g‘on  qulfi,  g‘ov,  to‘siq; 

klapan;  loc fam ouvrir les vannes yo‘l  ochmoq, imkoniyat yaratmoq;  og‘zi, 

chakagi tinmay gapirmoq; kredit bermoq. 

vanne


2

 

nf  fam  haqorat,  tahqir,  hurmatsizlik,  kamsitish,  so‘kish;  tanbeh, koyish;  lancer,  envoyer  des  vannes  à  qqn  so‘kib  bermoq,  koyimoq, 

haqoratlamoq. 

vanné,  ée 

adj  charchagan,  horigan,  toliqqan,  tolgan,  tinka-madori 

qurigan, sillasi qurigan. 

vanneau 


nm  zool  1.  qizqush,  qizg‘ish  (balchiqchilar  turkumiga  mansub, 

jig‘ali botqoq qushi); 2. qanot patlari; yirtqich qushlarning  qanotlaridagi katta 

patlar. 


VANNER

 

VATICINER 

 

 571 

vanner


1

 

vt  1.  sovurmoq,  yelpimoq,  shopirmoq  (donni);  vanner  du  blé bug‘doyni  sovurmoq,  tozalamoq;  2.  fig  charchatm oq,  toliqtirmoq,  holdan 

toydirmoq,  madorini,  sillasini,  tinkasini  quritmoq;  je  suis  vanné  tinka-

madorim qolmadi. 

vanner


2

 

vt qulfak o‘rnatmoq. vannerie 

nf  1.  o‘simliklar  poyasi,  tolalaridan  har  xil  buyumlarni  o‘rish, 

to‘qish  (savat,  kursi  va  shu  kabilar);  shu  kasb;  2.  o‘simliklar  poyasi, 

tolalaridan  o‘rib,  to‘qib  yasalgan  buyumlar;  shunday  buyumlar  bilan  savdo 

qilish. 

vanneur,  euse 

n  1.  don  sovuruvchi,  tozalovchi  odam;  2.  nf  don 

sovuradigan mashina. 

vannier 

nm  o‘simliklar  poyasi,  tolalaridan  har  xil  buyumlar  to‘qiydigan 

odam. 

vannure 


nf to‘pon, chori, kepak. 

vantail, aux 

nm tabaqa, tavaqa (eshik, deraza). 

vantard, arde 

adj, n maqtanchoq, kerilmachoq, lofchi. 

vantardise 

nf maqtanchoqlik, maqtanish, lof. 

vanter 


I. vt litt maqtamoq,  ta’riflamoq, ko‘klarga ko‘ tarmoq; madh qilmoq; 

vanter  sa  marchandise  molini  maqtamoq;  II.  se  vanter  vpr  maqtanmoq, 

chiranmoq, kerilmoq, ko‘pirmoq, ko‘z-ko‘z qilmoq, lof  urmoq; il n’y a pas de 

quoi se vanter buning maqtanadigan joyi yo‘q. 

va-nu-pieds 

n inv yalang‘oyoq, daydi, juldirvoqi. 

vape 

nf  gangish,  esankirash,  esini  yo‘qotish,  karaxtlik  (qattiq  charchoq, spirtli  ichimlik  yoki  narkotik  ta’sirida);  loc  fam  être  dans  les  vapes  gangib, 

esankirab qolmoq, esini yo‘qotmoq, karaxt bo‘lib, garangsib qolmoq. 

vapeur

1

 nf  1.  bug‘,  par;  machine  à  vapeur  bug‘  mashinasi;  bateau  à 

vapeur  paroxod;  fer  à  vapeur  bug‘  purkaydigan  dazmol;  à  toute  vapeur 

jadal,  shitob  bilan;  bain  de  vapeur  bug‘  hammom,  bug‘xona;  pommes  de 

terre à la  vapeur (pommes vapeur) bug‘da  pishirilgan kartoshka; 2.  hovur; 

3. tuman. 

vapeur


2

 

nm vieilli paroxod. vaporeux, euse 

adj 1. bug‘li;  tumanli,  tuman bosgan; lointain vaporeux 

chiziqlarning  ajir-bujirligi,  noaniqligi  (tasviriy  san’atda);  2.  yengil,  mayin, 

muloyim. 

vaporisateur 

nm purkagich, sepgich. 

vaporisation 

nf  1.  bug‘lanish,  parlanish;  2.  bug‘lash,  bug‘ga  tutish;  3. 

purkash, sepish. 

vaporiser 

I.  vt  1.  bug‘ga  aylantirmoq,  bug‘lantirmoq;  2.  purkamoq, 

sepmoq; II. se vaporiser vpr bug‘lanmoq, bug‘ga aylanmoq; g‘oyib bo‘lmoq. 

vaquer 

I. vi 1. vieilli bo‘sh  bo‘lmoq,  egasiz bo‘lmoq; 2.  ta’ tilda, kanikulda bo‘lmoq; II. vt shug‘ullanmoq, mashg‘ul bo‘lmoq. 

varan 


nm echkemar. 

varappe 


nf tog‘ga murakkab yo‘l orqali chiqish, ko‘ tarilish (alpinist). 

varech 


nm  to‘lqinlar  qirg‘oqqa  chiqarib  tashlagan  va  o‘g‘it  sifatida 

ishlatiladigan dengiz o‘ tlari. 

vareuse 

nf matroslar va baliqchilar kiyadigan korjoma; kurtka. 

variabilité 

nf  1.  o‘zgaruvchanlik,  beqarorlik,  turlanish;  variabilité  du 

temps havoning o‘zgaruvchanligi, turlanishi; 2. biol o‘zgaruvchanlik. 

variable 

I.  adj  o‘zgaruvchi,  o‘zgaruvchan,  o‘zgarib  turadigan,  beqaror, 

turlanuvchi;  tuturiqsiz, betayin; temps  variable o‘zgarib, aynib  turadigan ob-

havo; grandeur variable o‘zgaruvchi miqdor; gram mot variable turlanuvchi 

so‘z; II. nf math o‘zgaruvchi. 

variante 

nf 1. variant, tur, xil, nusxa; 2. pl turli ziravorlar. 

variation 

nf  1.  o‘zgarish;  beqarorlik;  mar  variation  de  l’aiguille  du 

compas  kompas  strelkasining  chetga  toyishi;  2.  biol  tafovut,  genetik 

o‘zgarish,  mutatsiya;  3.  pl  mus  variatsiya,  tarona  (musiqa  mavzuining  turli Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   227   228   229   230   231   232   233   234   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling